Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

74

15-årige elevers bevidsthed om effektive læsestrategier

I dette afsnit findes supplerende informationer om elevers bevidsthed om læsestrategier

og brug af læringsstrategier:

• En beskrivelse af sammenhængen mellem bevidsthed om metakognitive strategier og

læsning

• Figur 2.16 PISA’s operationalisering af læse- og læringsstrategier

• Figur 2.17 viser PISA’s spørgeskema om bevidsthed om forståelses- og hukommelses -

strategier

• Figur 2.18 viser PISA’s spørgeskema om bevidsthed om opsummeringsstrategier

• Figur 2.19 viser sammenhængen mellem elevers bevidsthed om effektive forståelses -

strategier og deres læsefærdigheder

• Tabel 2.23 viser elevernes læsefærdighed på hvert niveau af indeks for bevidsthed om

effektive forståelsesstrategier

• Tabel 2.24 viser elevernes læsefærdighed på hvert niveau af indeks for bevidsthed om

effektive opsummeringsstrategier

• Figur 2.20 viser sammenhængen mellem elevers bevidsthed om opsummeringsstrategier

og deres læsefærdigheder.

I det følgende afsnit beskrives elevers bevidsthed om og brug af metakognitive strategier

i hverdagens læseopgaver og sammenhængen mellem elevernes metakognition og deres

læsefærdigheder. Metakognition er en betegnelse for vores bevidsthed om egen

tænkning, i dette tilfælde tænkning relateret til læsning og læring. Metakognition i relation

til læsning handler således om elevernes bevidsthed om og brug af en række hensigtsmæssige

strategier i læsearbejdet.

Elever læser og lærer ikke passivt. De er aktive deltagere i deres egne læringsprocesser, der

konstruerer mening på basis af egen forhåndsviden om tekstens emne og tekstens informationer

(Goldman og Rakeshaw, 2000; Kintsch, 2004). Elever, som er gode til at styre

og regulere deres egen læsning og læring, etablerer relevante læseformål, bruger deres

eksisterende viden og færdigheder til at styre deres egen læring og vælger passende strategier

til den opgave, de skal i gang med (Zimmerman og Cleary, 2009). Det har ikke været

almindeligt at arbejde systematisk med disse færdigheder i grundskolen, men nyere

forskning viser som nævnt, at disse færdigheder er vigtige, både for elevernes succes i skolen

og deres fortsatte uddannelse og udvikling (Boekaerts, 2009; Ryan og Deci, 2009).

Individer, der lærer effektivt, arbejder meget med det faglige stof og kan lide det, og i tilgift

til det så bearbejder de også det, de læser og arbejder med, effektivt (Hacker, 2004).

Dette kræver, at eleven er i stand til at relatere det, han lærer til, hvad han allerede ved om

emnet, og tillige at han kan relatere det, han lærer i skolen, til forhold i ‘den virkelige verden’.

Bevidsthed om effektive læringsstrategier styrker elevers evne til at tilegne sig ny

viden, og man ser ofte, at elever med indlæringsvanskeligheder ikke har udviklet den

nødvendige bevidsthed om nyttige strategier.

More magazines by this user
Similar magazines