Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Sammenhængen mellem bevidsthed om effektive forståelsesstrategier og læsefærdighed

på tværs af lande

I tabel 2.23 ses en oversigt over sammenhængen mellem elevers bevidsthed om effektive

forståelsesstrategier og deres læsefærdighed. Tabellen viser endvidere, at der sker en signifikant

øgning af elevernes læsefærdighed for hvert niveau på indekset (markeret med fed

i sidste kolonne).

Effektive opsummeringsstrategier

Elevernes bevidsthed om effektive opsummeringsstrategier undersøges ligeledes med et

scenario: “Forestil dig, at du lige har læst en lang og temmelig svær tekst på to sider om

den skiftende vandstand i en afrikansk sø. Du skal skrive en sammenfatning.” Eleverne

har skullet angive nytten af en række strategier på en 6-trins-skala fra ‘slet ikke’ til ‘meget

nyttig’ (se figur 2.18).

Elevernes afkrydsning er sammenlignet med læseeksperters vurdering af strategiernes

nytteværdi.

Læseeksperter har vurderet, at følgende to strategier er nyttige for læserens opsummering

af tekstens indhold:

• ‘Jeg tjekker omhyggeligt, om de vigtigste fakta i teksten er omtalt i sammenfatningen

• ‘Jeg læser teksten igennem og un derstreger de vigtigste sætninger. Så skriver jeg dem

med mine egne ord som en sammenfatning’.

De næste to strategier er vurderet som nogenlunde effektive til at støtte læserens opsummering

af indholdet af en tekst:

• ‘Jeg skriver en sammenfatning. Så tjekker jeg, at hvert afsnit er dækket i sammenfatningen,

fordi indholdet af hvert afsnit bør være inkluderet’

• ‘Før jeg skriver sammenfatningen, læser jeg teksten så mange gange som muligt’.

Endelig er denne strategi vurderet at være den mindst effektive:

• ‘Jeg prøver at skrive så mange sætninger direkte af som muligt’.

Elevernes besvarelser er analyseret og sammen med besvarelserne af forståelsesstrate gi erne

i foregående spørgeskemadel transformeret til et bevidsthedsindeks med fire ni veauer.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

77

More magazines by this user
Similar magazines