Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

ELEVDISKUSSIONER

Der findes så mange mennesker rundt omkring i verden, der dør af sult og sygdom,

og allige vel er vi mere opta gede af kommende fremskridt. Vi lader disse

mennesker i stikken, mens vi forsøger at glemme og komme videre. Store fir maer

poster milliarder af kro ner i rumforskning hvert år. Hvis de penge, der bruges på

udforskning af rum met, blev brugt til at hjælpe dem, der har brug for det, og ik ke

på dem, der rager til sig, kunne millioner af men ne skers lidelser blive mildnet.

Ana

Udfordringen ved at udforske rummet er en kilde til inspi ration for mange mennesker.

I tusinder af år har vi drømt om himmelrummet og længtes efter at række

ud og røre ved stjernerne, længtes efter at kommunikere med noget, vi kun forestillede

os kunne eksistere, læng tes efter at få at vide … er vi alene?

Udforskning af rummet er en metafor for lærdom, og det er lærdom, der driver

vores verden. Mens reali ster ne hele tiden minder os om vores aktuelle problemer,

er drøm merne med til at udvide vores bevidsthed. Det er drøm mernes visioner,

håb og brændende ønsker, som vil føre os ind i fremtiden.

Beatrice

Vi ødelægger regnskove, fordi der er olie under dem, og gra ver miner på hellig jord

for at udvinde uran. Ville vi også ødelægge en anden planet for at løse proble mer,

vi selv har skabt. Naturligvis!

Udforskning af rummet styrker den faretruende op fat tel se, at menneskets problemer

kan løses af vores sta digt til tagende dominans over miljøet. Mennesker vil

fort sat føle sig berettigede til at misbruge naturens res sour cer så som floder og

regnskove hvis vi ved, at der altid er en anden planet lige om hjørnet, som venter

på at blive udnyttet. Udforsk ning af rummet er kun med til at fremme denne

selviske og destruktive holdning.

Vi har gjort nok skade på jorden. Vi bør lade det ydre rum være i fred.

Dieter

Jordens ressourcer slipper hurtigt op. Jordens befolk ning vok ser med dramatisk

hast. Livet vil ikke længere kun ne op retholdes, hvis vi fortsætter med at leve på

den ne må de. Forureningen har skabt et hul i ozonlaget. Der er snart ikke flere

frugtbare landområder, og snart vil vores føde vare ressourcer formindskes. Der er

alle rede tilfælde af hun gersnød og sygdomme som føl ge af overbefolkning.

Rummet er et kæmpemæssigt tomt område, som vi kan udnytte til vores fordel.

Ved at støtte udforskning af rummet vil vi måske en dag finde en planet, vi kan

leve på. I øjeblikket er det svært at forestille sig, men selve tan ken om, at man

skulle kunne rejse ud i rummet, syntes engang umulig. At standse udforsk ning en

af rummet til for del for løsningen af akutte problemer er en meget snæ ver synet og

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

99

More magazines by this user
Similar magazines