Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

100

kortsigtet holdning. Vi må læ re ikke kun at tæn ke på vores egen generation, men

vi må også tænke på de kommende generationers vegne.

Felix

Det ville være et stort tab for hele menneskeheden, hvis vi igno rerede, hvad

udforskningen af rummet har at til byde. Muligheden for at opnå en højere forståelse

af uni verset og dets begyndelse er for betydningsfuld til, at vi kan lade den

til spilde. Studiet af andre him mel lege mer har alle rede øget vores forståelse af de

mil jø pro ble mer, vi har, og af den retning, udviklingen på Jor den mulig vis vil tage,

hvis vi ikke lærer at styre vores aktivi teter.

Der er også et indirekte udbytte ved forskning i rum rej ser. Laserteknologien og

andre me di cinske behand linger kan direkte tilskrives rum forsk ningen. Stof fer

som teflon, gra fit og bakelit er re sul tatet af men ne skehedens færd ud i rummet.

Således kan ny tek no logi, der er udviklet til rum forskning, give øjeblik ke lige fordele

for alle.

Kate

Teksten til opgaven om elevdiskussioner består af fem små argumenterende tekster, som

udtrykker meninger om rumforskning og dens relevans for samfundet. Fordi teksterne er

skrevet af elever i slutningen af deres skoleforløb, klassificeres teksten i en uddannelses -

mæssig læsesammenhæng. Teksterne er selvstændigt udformede stykker, som udtrykker

forskellige forfatteres synspunkter, og de er modstillet i denne tekst i forbindelse med

konstruktion af testen. Samlingen af tekster repræsenterer således et eksempel på multiple

tekster med et argumenterende sigte, da personerne taler hver for deres synspunkt.

Mange af de opgaver, der blev stillet til denne tekst, var spørgsmål, hvor eleverne skulle

‘integrere og fortolke’ på tværs af de fem tekster. Dette svarer til, hvad eleverne i andre

situationer skal gøre, når de skal vurdere forskellige tekster og udsagn i forhold til hinanden.

En anden typisk opgave i sådanne opgaver vil være at sammenligne sin egen holdning

med de fremførte holdninger. Denne type opgave kræver ‘refleksion og evaluering’.

More magazines by this user
Similar magazines