GKL-bladet marts 2013 - Gentofte Kommunelærerforening

kreds19.dk

GKL-bladet marts 2013 - Gentofte Kommunelærerforening

Gentofte Kommunelærerforening

deltager løbende i netværksmøder i

Danmarks Lærerforening sammen

med de 8 øvrige forsøgskommuners

lærerkredse . Forsøgsperioden er

berammet til 31 . december 2015 .

Choose Your Own Device

Kredsstyrelsen har gennem mange år

arbejdet for, at lærerne skulle have en

bærbar computer stillet til rådighed af

kommunen . Endelig er det lykkedes .

Alle lærere og pædagoger på Gentofte

Kommunes skoler får nu stillet et

personligt digitalt arbejdsredskab til

rådighed gennem medarbejderordningen:

CYOD – Choose Your Own

Device . Et digitalt arbejdsredskab er

defineret som en bærbar computer

eller en tablet .

Den enkelte medarbejder kan vælge

en ”standard” bærbar computer eller

tablet uden nogen udgifter eller

vælge et mere ”personligt” digitalt

arbejdsredskab, hvor merprisen i

forhold til standardløsningen betales

af medarbejderen selv gennem et

nettoløntræk . Efter tre år kan

medarbejderen overtage ejerskabet til

et meget lille beløb . Det er planen, at

alle medarbejdere har fået udleveret

bærbar eller tablet senest i juni .

Det regionale område

I 2012 er der for første gang siden

strukturreformen skabt balance i

Kommunikationscentrets økonomi .

Det er meget glædeligt og har helt

sikkert givet et løft i forhold til

det psykiske arbejdsmiljø . I Kommunekontaktrådet,

der er ansvarlig

for rammeaftalerne, er der tanker om

andre former for finansiering af den

specialiserede indsats . Hvorvidt dette

vil influere på konsulenternes arbejde

og vilkår er uvist .

På baggrund af utilfredshed med

hovedforeningens manglende

opmærksomhed på kommunikationscentrenes

situation og de forhold

konsulenter og borgere bliver udsat

for, tog kredsen og tillidsrepræsentanter

på de specialiserede områder i

Region Hovedstaden initiativ til en

skrivelse henvendt til Danmarks Lærerforenings

hovedstyrelse . Indholdet

i skrivelsen havde bred opbakning fra

tillidsrepræsentanter på landsplan,

hvilket er en indikation på, at der

fortsat er store udfordringer på hele

området .

I svaret fra formand Anders

Bondo Christensen blev de tiltag,

hovedforeningen hidtil havde gjort,

opridset . Det udtales, at der er fælles

bekymring for området, og at man

har måttet konstatere, at budskabet

om kvalitetsforringelser ikke var

trængt igennem til offentligheden

som ønskeligt . Der blev givet løfte

om en skærpelse fra foreningens side .

Efterfølgende blev der via nettet sat

fokus på det specialiserede område:

forringelser af tilbuddet til borgerne,

konkurrencen mellem kommunikationscentrenes

tilbud og private

udbydere, finansieringsmodeller,

arbejdsvilkår, stress mv . Alle indlæg

blev baseret på udtalelser fra tillidsrepræsentanter

rundt omkring i landet .

Dejligt med en prompte reaktion .

Spørgsmålet er nu, om man netbaseret

kan nå relevante målgrupper .

Lønefterslæbet i forhold til lærergruppen

samt mangel på aldersreduktion

for konsulenter er hovedforeningen

opmærksom på . Der er taget en

hovedstyrelsesbeslutning vedrørende

konsulentlønninger: hvis der er ressourcer

efter forhandlingerne OK

13, skal de anvendes til at forbedre

lønnen for konsulenter . Umiddelbart

synes der dog ikke for nærværende at

være mulighed for et lønmæssigt løft .

Mht . seniorvilkår skal det anføres,

at der mange steder i lokalt regi er

forhandlet lempeligere vilkår for

seniorer . Kredsen er pt . i gang med

forhandlinger på området .

Arbejdsmiljø

I 2012 blev det psykiske arbejdsmiljø

gennem en lovændring i

arbejdsmiljøloven ligestillet med det

fysiske arbejdsmiljø . Baggrunden er

desværre, at flere og flere bliver syge

af at gå på arbejde, fordi det psykiske

arbejdsmiljø forsømmes . Samfundet

har ikke råd til, at man ikke sørger

for, at det psykiske arbejdsmiljø fungerer

. Alt for mange sygemeldinger

og i sidste ende sygepensioner skyldes

dårligt psykisk arbejdsmiljø .

GKL hilste ligestillingen mellem

fysisk og psykisk arbejdsmiljø meget

velkommen . Allerede i 2011 tog GKL

initiativ til et tættere samarbejde med

Arbejdsmiljø Gentofte, blandt andet

for at få skærpet fokus på lærernes

psykiske arbejdsmiljø og de heraf

9

More magazines by this user
Similar magazines