Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Sct. Georgs Gilderne

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

Juni

2013

80. ÅRGANG

• Mod nye horisonter

• Landsgildeting 2013

• Spejderarbejde i Øst- og

Centraleuropa

NUMMER

3


Landsgildeledelsen

Landsgildemester Lone Erkmann

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

Tlf. 56 65 07 06

lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Kjeld Krabsen

Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88

lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen

Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev

Tlf. 97 54 51 50

lgs@sct-georg.dk

International sekretær Anne Haastrup-Nielsen

Esrumvej 261, 3000 Helsingør

Tlf. 49 29 91 10

lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Sten Frost

Baldursgade 65, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 66 77

lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Gerda Abildgaard

Frisenborg Alle 3, 7430 Ikast

Tlf. 97 19 63 11

lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf. 40 11 92 49

redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

omkring den 10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 10. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon/fax 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Internet www.sct-georg.dk

kontoret@sct-georg.dk

Kontortid tirsdag og torsdag 10-12

Mail modtages døgnet rundt

Kontorleder Kirsten Christensen

Læs om … 4

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

Arrangementer på landsplan

21.-22. september 2013

LGT 2013, Slesvig

Internationale arrangementer

15.-22. juni 2013

Großarl Forum

4.-8. september 2013

Europakonference, Stockholm og Helsinki

September 2013

ISGF 60-års jubilæum

Oplag: 4.700 eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

2

10.-16. oktober 2014

Verdenskonference, Sydney, Australien

Hvis du vil vide mere om de forskellige

arrangementer - så kontakt landsgildekontoret.

Password til www.sct-georg.dk er Mafeking

Nyt fra landesgildeledelsen .... 4

Whats on international .......... 5

Landsgildeting 2013 .............. 7

Gilderne og de andre ............... 9

Fra gildebror til gildebror ....... 14

Opslagstavlen ......................... 21

Navnestof ............................... 22

Forsiden:

Vi ses til Landsgildeting 21.-22. september 2013

i Slesvig. Læs mere om Landsgildetinget side 7-8.

Foto:

Gunvald Mouritsen


Mod nye horisonter

Af Kjeld Krabsen, Landsgildekansler

Mod nye horisonter! er mottoet for

landsgildetinget i Slesvig. Projektgruppen har

valgt dette motto for at fortælle, hvor de vil

hen med LGT 2013.

Jeg synes, det er et godt motto, og landsgildetinget

i Slesvig giver gode muligheder for

at se mod nye horisonter. De muligheder skal

vi udnytte, så godt vi kan.

Vi har en god og stærk vision, som gennem

de seneste fire år har været det overordnede

mål for vores handlingsplaner.

Vores vision er at udvikle gildearbejdet

• så flere får lyst til at være med og

deltage i den personlige udvikling,

gildearbejdet tilbyder,

• så gilderne er synlige aktører på

humanitære områder,

• så gilderne er et fællesskab, hvor

spejderideen udvikles for voksne.

Vi har de seneste fire år haft handlingsplaner,

som med små skridt har bragt os tættere på

opfyldelse af visionen.

Landsgildetingets motto betyder for mig, at

det nu er tid til at tage nogle større skridt. Vi

skal løfte os op, så vi kan se den nye horisont,

vi skal gå mod.

Der er kun indkommet tre forslag (to lovforslag

og et beslutningsforslag) til landsgildetinget,

som du kan læse om et andet sted

i bladet (side 7, red.).

Dette kan give os gode muligheder for at

bruge den nødvendige tid til beslutninger

om fremtiden, så vi grundigt og kvalificeret

kan finde frem til og beslutte de nye

handlingsplaner for perioden 2013-2015.

Distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen

har gennem halvandet år arbejdet med emner,

der kan danne grundlag for nye handlingsplaner.

Overskrifterne for arbejdet har

været synlighed, fællesskabskultur og nye

gildebrødre.

Jeg vil opfordre alle gildebrødre til at deltage

i de møder i distrikterne, hvor dette arbejde

bliver diskuteret. Dette for at være med til

at påvirke de forslag til handlingsplaner, vi

skal færdigbehandle og beslutte på landsgildetinget,

men også for at klæde gildets

deltagere i landsgildetinget på, så de kan være

godt forberedte og kende holdningerne i eget

gilde.

Det er gennem vores handlingsplaner, vi

sammen kan udpege vejen mod de nye

horisonter. Det er ved at stå sammen om

planerne og alle være med til at gennemføre

dem, at vi kan skue mod nye horisonter og

bevæge os i retning af vores vision for Sct.

Georgs Gilderne i Danmark

3


4

Nyt fra LGL

Nyt fra landsgildeledelsen

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

Foråret har bragt mange jubilæer rundt om

i landet, og det har givet landsgildemesteren

mulighed for at besøge mange gilder. Det er

en vigtig mulighed for, at ledelsen kan danne

sig et billede af, hvad der sker i gilderne.

Jeg siger tak for alle invitationerne, det er

hyggeligt at gæste gilderne og møde jeres store

gæstfrihed!

Helt specielt har det været, at det har givet anledning

til at deltage i fejringen af en 65-års

og en 70-års jubilar. Vi har en gildebevægelse,

der kan fejre 80 års jubilæum og blandt medlemmerne

er der nogen, der har været med

næsten hele tiden! Det kan vi godt være stolte

af.

I anledning af vores 80 års jubilæum har

vi modtaget en lang række hilsener fra

gildevenner i ISGF.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er medlemmer

af Friluftsrådet. Vi har mange medlemmer,

der repræsenterer os rundt om i

kredsbestyrelserne, hvor der lægges et stort

arbejde.

I april måned deltog to repræsentanter fra

landsgildet i Friluftsrådets generalforsamling.

Der er i det forløbne år lagt et stort arbejde i

at udarbejde en ny strategi for Friluftsrådets

arbejde 2013-2020. Strategien blev vedtaget

på generalforsamlingen - I kan læse mere på

www.friluftsraadet.dk

Vision: Friluftsliv for alle - i en rig natur og

på et bæredygtigt grundlag.

Crossing Borders, der er titlen på den europæiske

konference, der afholdes i begyndelsen

af september, har sluttet tilmeldingen. Der

er kun fire deltagere fra Danmark! Det er

ærgerligt, dels for idéen om internationalt

samarbejde dels for vores medlemmer, der

ikke får den oplevelse, det er at deltage i internationale

møder, hvor man træffer tidligere

spejdere fra det meste af verden og er med til

at forme ISGF.

Næste internationale arrangement er træf i

Danmark i 2015 - planlægningen er allerede

gået i gang.

Vi har fået en henvendelse fra Social- og

Integrationsministeriet om at deltage i den

aktuelle revitaliseringsproces af Frivillighedscharter.

Første skridt var besvarelse af et

spørgeskema. På www.frivilligraadet.dk kan I

læse mere om processen.

Landsgildeledelsen arbejder med næste periodes

budget. Det sætter mange tanker i

gang. Vi er enige om, at vi har et spændende

gildearbejde. Vi er enige om, at vi ikke ønsker

at ændre på indholdet. Vi er også enige om, at

vi har vanskeligt ved at tiltrække yngre medlemmer!

Jeg har leget lidt med tanken om, hvorvidt vi

skal købe os hjælp til at starte nye grupper -

måske nye gilder. Der går jo utallige tidligere

spejdere rundt i landet. De vil gerne fortsætte

deres spejdertid sammen med andre tidligere

spejdere. De stiller gerne op som poster på

løb, laver mad til lejre og møder, deltager

som forældre i familiespejderarbejdet og som

hjælpere på store lejre. Men vi skal have fat

i dem og fortælle om, hvad vi kan tilbyde.

Vi må erkende, at ikke magter, de store

hvervekampagner. Vores gennemsnitsalder

er 71 år! Vi har ca. 150 medlemmer under

50 år!

Vi startede gildebevægelsen for 80 år siden, vi

må kunne sætte den i gang igen! Kræver det,

at vi får professionel hjælp, er det vel forsøget

værd.


Landsgildet har lidt penge i kassen, som

jeg kunne forestille mig, vi kunne bruge. I

perioden 2009-2011 var der budgetterede

arrangementer, vi måtte aflyse. Det ville være

en god anvendelse at bruge de penge, der var

afsat til aktiviteter, der måtte aflyses, til gildebevægelsens

vækst.

Når vi nu er enige om, at gildebevægelsen,

hvor vi har tilbragt så mange gode timer

sammen, er værd at overdrage til de kommende

generationer, kan vi sikkert også blive

enige om at bruge penge på, at bevægelsen

kan komme videre!

På distriktsforum blev det besluttet, at vi ville

sende et spørgeskema ud til alle gilderne for

at indsamle facts om gildearbejdet rundt i

landet og for at få en slags status på, hvordan

vores handlingsplan påvirker gildearbejdet.

Vi mente også, at det ville være godt for organisationen,

hvis vi kunne fortælle hinanden

om alle de spændende ting, der sker rundt om

i gilderne. Vi glæder os til at kunne fortælle

jer om resultaterne.

Den 24. august mødes DGM og landsgildeledelsen

i Odense for at færdigbehandle

gildebevægelsens handlingsplan for de kommende

to år, så den kan fremlægges på landsgildetinget.

Mødet afholdes i forlængelse af

landsgildeledelsens møde i Slesvig, hvor vi

skal have de sidste detaljer på plads inden

landsgildetinget.

Gildernes højskole afsluttet med bravour

Af Anne Haastrup-Nielsen, Landsgildets internationale sekretær

Som det vil være læserne bekendt, har vi lige

i april fejret 80 året for Sct. Georgs Gilderne

i Danmark - eller er måske netop nu i færd

med at fejre det.

Og ligeledes i år fejrer vi til oktober måned,

at ISGF runder de 60 år. Danmark var med

blandt de 18 lande, som lagde grundstenen

til gildebevægelsen og ganske hurtigt meldte

sig ideen om at udbrede bevægelsen til andre

lande også, hvilket førte til, at ISGF blev

dannet i 1953 i Geneve i Schweiz.

Vi er i dag i Danmark 4.747 medlemmer, og

vi hænger sammen med hele verden igennem

vort medlemskab af ISGF (forkortelse for International

Scout & Guide Fellowship).

Den 1.4.1983 var vi i alt 8.298 gildebrødre,

hvilket er næstflest medlemmer på verdensplan.

Vi er en del af det nordiske fællesskab

(Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island

og Litauen), som er en underregion i

Europa. Europa består af 4 underregioner -

på verdensplan er vi organiseret i 5 regioner

med i alat ca. 70.000 medlemmer i den store

familie - i ISGF.

Det er karakteristisk for gildearbejdet i Danmark,

at vi i modsætning til mange andre

sammenslutninger af gamle spejdere ikke

udelukkende har til formål at støtte spejderbevægelsen

og samle medlemmerne til

forskellige former for selskabelighed, men

lægger hovedvægten på arbejdet med og for

gildebrødrene på det etiske plan i form af

gildehaller, ritualer, 5 minutters Sct. Georg,

gildeløfte og gildelov m.v.

Det er imidlertid slet ikke kendt i mange

andre lande, hvor der satses mere på projekter,

der kan være alt lige fra at være babysitter for

spejderledere, hjælp til indvandrerfamilier,

pengeindsamlinger i forbindelse med naturkatastrofer

eller anden humanitær hjælp.

Et projekt kendes f.eks. i Østrig fra en

sommerlejr for palæstinensiske og israelske

børn.

Og det er lige netop derfor, at vores formand i

ISGF i forbindelse med Fellowshipbudskabet

i 2012 bad os om at tænke på hvilke

projekter fra 2012, der kunne være med til

ved 60-års fejringen i 2013 at synliggøre vores

bevægelse.

5


Foto: Erik Brig Jessen

Foto: Erik Brig Jessen

Alle disse projekter skal beskrives og samles i

et hæfte, som skal være med til at gøre ISGF

kendte.

For Danmarks vedkommende kunne vi f.eks.

pege på vores

• Lejr 2012 med de mange gode oplevelser

• Fredslyset med de forskellige

arrangementer rundt om i Danmark,

Gildernes Højskole - den rette højskole

med de skæve vinkler

Gildernes Højskole - dette koncept er helt

unikt og har kørt hvert andet år og har lige nu

afsluttet den 7. sæson.

Denne højskole er opfundet eller er idésat af

vores helt suveræne forstanderpar Margrethe

Gybel og Sten Frost. Hvor var det godt, at I

fandt på denne form for højskole; hvor var

det godt, at I fik lov af kursusudvalget at forfølge

jeres idéer.

6

Vi er rigtig

mange, der har

haft glæde af

nogle helt vilde

og interessante

diskussioner

med vor egne

grupper og vorepartnergrupper.

Fraset de officielle LGT og programsatte

Træf er det faktisk det eneste forum, hvor

vi gildebrødre - både GM, DGM og andre

gildemedlemmer har mulighed for at møde

hinanden på tværs af gilder, distrikter, landsdele

m.v. i så stort et antal.

Højskolen er også berømt udenfor Danmark.

Vi har været heldige at have gildebrødre fra

vort naboland Sverige med os - nu for 2. gang

- og tilmed i år havde vi en aflæggergruppe i

Umeå - langt oppe i Sverige.

Jeg er rigtig glad for, at jeg har haft mulighed

for at deltage i alle 7 sæsoner - hvor har jeg

lært meget - og det har bl.a. givet mig mulighed

for at møde rigtig mange gildebrødre

rundt omkring i landet, hvilket har været meget

positivt for mit nuværende virke.

I år var afslutningen meget speciel, idet befrielsesdagen

den 4. maj blev markeret dels på

højskolen dels med gudstjeneste i Frimenighedskirken.

Rødding Højskole er i gang med et meget

spændende projekt, hvor de gamle avlsbygninger

ombygges til højskoleformål. Et

kæmpe projekt, som vil skabe rum for mange

fremtidige oplevelser.

Ved afslutningen blev vor begejstring over,

at verdens første højskole har mod og fremsynethed

til et sådant projekt, spontant tilkendegivet

ved at give Rødding Højskole en

gave på 10.000 kr. til køb af udsmykning eller

andet efter skolens eget ønske.

Fra Landsgildeledelsen vil vi sige jer 1000 tak

for jeres hittepåsomhed og for den måde, I

driver jeres højskole på - vi ønsker jer god

vind fremover, og jeg glæder mig allerede til

jeres næste sæson med temaet Truslen imod

åndsfriheden. Oplægssholderen var Torstein

Balle fra Aarhus Universitets Grundtvigsk

Forum på Vartorv.

Gildernes Højskole

- den rette højskole med de skæve vinkler

Foto: Erik Brig Jessen


LGT 2013

Lov- og beslutningsforslag til Landsgildetinget i 2013

Der er modtaget to lovforslag og et beslutningsforslag til landsgildetinget i Slesvig september

2013.

L1 – Lovforslag vedr. § 7d Funktionsperiode

Forslag fra Vagn Sørensen, Nordvestjysk distrikt vedrørende en ændring af § 7d, der foreslås

ændret til:

”For at opnå fornyelse og udvikling i gilderne tilstræbes det, at ingen uafbrudt bestrider samme

funktion i en ledelse i mere end seks år.

Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelsespost.”

Forslaget indebærer, at sætningen ”For landsgildeledelsen gælder, at ingen uafbrudt kan være

medlem af landsgildeledelsen i mere end seks år.” udgår.

L2 – Forslag om landsgildeting hvert år

Forslag fra Karsten Barfoed, Trekantområdets distrikt om afholdelse af landsgildeting hvert år.

Forslaget vedrører en ændring af § 8 om Landsgildeting og § 10 om Økonomi.

I § 8 Landsgildeting skal tredje punktum ændres, så der står:

”Ordinært landsgildeting afholdes hvert år i september måned.”

Forslaget indebærer, at ”andet” og ”(ulige årstal)” udgår i tredje punktum.

I § 10 Økonomi skal tredje punktum ændres, så der står:

”Landsgildets regnskabsperiode løber over et år fra den 1. juli til den 30. juni.”

Forslaget indebærer, at ”to” ændres til ”et” og ”i de år, der ender med ulige tal” udgår i tredje

punktum.

B1 – Forslag om æresmedlemmer

Forslag fra Karsten Barfoed, Trekantområdets distrikt om, at der i fremtiden udnævnes Æresmedlemmer

internt i organisationen.

Der skal udfærdiges en administrativ bestemmelse om Æresmedlemmer. Bestemmelsen skal

indeholde procedure for udnævnelsen og hvilke minimumskriterier, der skal være for en sådan

hædersbevisning. Endvidere skal der udfærdiges et Æresbrev og æresmedlemmer skal være

kontingentfri.

Den fulde ordlyd af de modtagne forslag er sendt til alle gilder (GM) og distrikter (DGM).

Med gildehilsen

Landsgildeledelsen.

Vi ses på Landsgildeting 2013 i Slesvig

7


Nu lakker det ad tiden småt ...

Af Berit Mowinkel, Bredeå Gildet

Når dette nummer af Sct. Georg udkommer,

så er tilmeldingsfristen til Landsgildetinget

udløbet. På nuværende tidspunkt kommer

tilmeldingerne ind i en lind strøm, det er

rigtig dejligt.

Vi i styregruppen glæder os rigtig meget til

Landsgildetinget. Det har været spændende

og lærerigt at arrangere sådan et stævne.

Fra start af var vi frivillige fra mange

forskellige gilder i Distriktet. Mens vi har

arbejdet, har vi lært hinanden bedre at kende

- vores holdninger til forskellige ting og

problematikker, vores styrker og svagheder.

Som oftest, når man bliver spurgt om man

vil være med til at lave sådan et stort arrangement,

så er man ikke helt klar over, hvad

man siger ja eller nej til. Kan man klare det,

kan man honorere de andres forventninger

og sine egne?

Men når man går i gang, så vokser man

med opgaven. Der kommer råd og hjælp fra

de andre, man er aldrig helt alene med en

opgave. Og så lykkes det.

Jeg er imponeret over den store arbejdsindsats,

der allerede nu er lagt i Landsgildetinget. Især

imponerer gildebrødrene fra Flensborggildet

mig. Jeg har selv et godt spejder- og gildenetværk,

men det er det rene vand i forhold

til det, der er i Sydslesvig. Uanset hvilken

opgave der kom på bordet, så kunne det

store netværk i Flensborggildet, Dansk Spej-

8

derkorps Sydslesvig, det danske mindretal

eller andre altid finde en løsning.

Ind til nu har vi arbejdet i en slags boble,

der er blevet lavet forslag til overnatninger,

mad, underholdning og et hav af små og

store praktiske problemer, og nu hvor tilmeldingerne

strømmer ind, er det ligesom at

være til eksamen.

Kan gildebrødrene lide det, som vi har planlagt?

Hvor mange tilmelder sig, og hvordan

fordeler de sig til de forskellige punkter?

Derefter kommer det praktiske arbejde med

at få det planlagte udført i praksis, men med

erfaringen fra planlægningen er jeg ikke i tvivl

om, at det kommer til at gå rigtig godt.

Så nu glæder vi os til september, hvor den endelige

eksamen kommer.

Kan I lide det, vi har planlagt?

Er der noget, vi har glemt?

Får vi den grænseoverskridende oplevelse,

som vi håber på?

Jeg er overbevist om at det bliver et rigtig godt

Landsgildeting og jeg kan kun opfordre alle,

der har lyst til at arrangere noget tilsvarende,

til at snakke sammen i baglandet og så melde

jer til at afholde Landsgildetinget i 2015. Jeg

kan love jer, at I vil vokse med opgaven.


Gilderne og de andre

Spejderaktivitetsdag i Kerteminde

Af Birthe og Henrik Høg Petersen, Kerteminde Gildet

Sct. Georgs Gildet i Kerteminde har netop den

4. maj afviklet den årlige spejderaktivitetsdag

for mini- og juniorspejdere i lokalområdet

med deltagelse af 100 spejdere og ledere.

Deltagerne kom i år fra Det Danske Spejderkorps

i Ferritslev, Kerteminde, Nyborg, Ringe

og Ullerslev samt fra KFUM-Spejderne i

Kertinge.

I år var arrangementet henlagt til det rekreative

område omkring Kaliffenlund i Ullerslev, hvor

Ullerslev Spejdergruppe til daglig holder til.

Dagen var bygget op omkring temaet

indianerliv, så allerede da spejderne tjekkede

ind fra morgenstunden, blev de forsynet med

pandebånd og fjer. Spejderne blev fordelt

i fire grupper, og derefter gik det løs med

aktiviteterne på de fire baser, som havde fået

arbejdstitlerne indianerudsmykning, musik

og leg, forhindringsbane og jagt og kamp.

Baserne bød på så forskellige ting som produktion

af drømmefangere, smykker, Y-pinds

tamburiner med kapsler, trommer og tomahawks

samt meget mere. Herudover blev der

lavet brændenældesuppe og bagt brød over bål,

skudt med bue og pil og prøvet kræfter på flere

forhindringsbaner samt løst diverse spejder- og

indianerkoder.

For at skabe den helt rigtige stemning var

samtlige postmennesker iklædt indianerdragter,

og for hver base, spejderne nåede,

blev pandebåndene tilføjet endnu en fjer,

ligesom også krigsmalingen blev påført undervejs.

På trods af den lidt kedelige vejrudsigt

viste lørdagen sig at blive årets første

rigtige sommerdag, og med sådan et vejr

steg humøret yderligere et par grader.

De deltagende spejdere gik til opgaverne

med krum hals, og det virkede som om,

alle var meget glade for arrangementet

og ikke mindst for de mange spændende

indianerting, som de hver især kunne tage

med hjem fra dagen.

9


TDOTA-TDOTI i Litauen

Projektet til støtte for spejderarbejdet i Øst- og

Centraleuropa, Østgruppen i Roskilde Hedebo distrikt

er stadig aktiv

Af Thomas Johnsen og Henrik Jørgensen, KFUM-Spejderne Islev Gruppe

Fredag den 16. febuar 2013 kl. 04 om

morgenen, tog vi - to KFUM-spejdere - af

sted til Litauen for at afholde TDOTA-

TDOTI for Østgruppens mangeårige samarbejdspartner,

Silute/Sveksna Skautai.

TDOTA-TDOTI er en forkortelse for:

Thinking Day On The Air - Thinking

Day On The Internet.

Vi havde planlagt denne tur for længe

siden - faktisk var turen planlagt til afholdelse

i oktober 2012, men grundet

misforståelser og manglende kontakter til

radioamatører fra Litauen blev vi nødt til

at udskyde turen til dette forår.

I begyndelsen af november fik vi svar på

en henvendelse til den litauiske radioamatørunion,

at de var meget interesserede

i at hjælpe os, så der kunne komme

et samarbejde i gang mellem de to interessegrupper,

spejderbevægelsen og radioamatørbevægelsen.

Vi lovede vores spejdergruppe i Silute

og Sveksna at lave al den praktiske planlægning

samt at etablere kontakt til radioamatørunionen

i Litauen.

Invitationen blev oversat og afsendt, og

den blev lagt på forsiden af spejderkorpsets

hjemmeside, hvilket resulterede i, at 57

børn/unge samt seks - otte ledere foruden

os to danskere og tre litauiske radioamatører

tilmeldte sig.

Der var planlagt en masse praktiske

opgaver og noget teori, således at de unge

vidste, hvad der skulle ske og ikke skulle

komme til at kede sig.

10

Ved ankomsten til Vilnius blev vi mødt af

præsidenten for den Litauiske Radio Amatør

Union, som havde en del materiale, vi skulle

have med til de lokale radioamatører. Han

blev orienteret om vores projekt og var dybt

imponeret over det, vi havde lavet og fortsat

laver for de lokale spejdere. Vi kørte de 320 km

til Sveksna Primary School, hvor arrangementet

skulle afholdes.

Ved ankomst til Sveksna blev vi mødt af Vilma

og et par spejdere, som skulle hjælpe med at bære

proviant ind, ligesom der kom to radioamatører

fra Klaipeda. De skulle sætte udstyr op -

bestående af kommunikationsradioer til HF og

VHF, strømforsyninger, forstærkerudstyr samt

antenner, som skulle sættes i træerne og på en

medbragt antennemast.

De fortalte os, at det var første gang, de skulle

lave et sådant arrangement, så de var lidt usikre

på, hvordan de skulle gøre, men efter kort tid,

lidt kaffe og mad gik det faktisk rigtigt godt.

Vi riggede computere og netværk op og installerede

det software, der skulle bruges til

TDOTI-delen.

Nu ankom de unge mennesker. De blev opdelt

i patruljer, og der blev givet instruktion i,

hvorledes man skal opføre sig, når man snakker

på radio og chatter på nettet. Vi indskærpede, at

reglerne skulle overholdes, så del-tagerne kunne

gøre sig fortjent til et specielt internationalt

(lilla) mærke.

I Litauen er man ikke vant til, at aktiviteterne

starter tidligt om morgenen, men vi havde lavet

det således, at vi skulle op kl. 7 om morgenen for

at få noget ud af dagen.

Fredag aften blev der lavet lidt teoretisk undervisning

i det phonetiske alfabet, således at man


kunne stave sit eget navn. Ved midnatstid

var der en stor flok meget trætte spejdere og

ledere, der gik i seng.

Lørdag blev der arbejdet med små elektronik-

byggesæt, vi havde med fra Danmark.

Dette stod radioamatørerne for - noget af

en udfordring i starten, men de kom efter

det, og de unge mennesker hyggede sig og

havde det skægt, især når de kunne se, at det

virkede, når der blev sat strøm til. Det var to

forskellige byggesæt, der kunne blinke med

små dioder på forskellig vis. Bagefter måtte

de tage det færdige sæt med hjem - især jubel

hos de yngste.

Der blev lavet et robotløb med besked via

radio om, hvor mange skridt man skulle gå

og i hvilken retning, hvorefter det gjaldt om

at ramme det punkt, som var blevet valgt til

at være det rigtige sted, så præcist som muligt.

Den del af holdet, der gav beskederne, sad i

et blændet lokale, så de ikke kunne se den

anden halvdel af holdet. Det gav nogle

sjove oplevelser udendørs, idet der var store

snedynger, rosenbede og parkerede biler, som

ikke kunne ses af dirigenterne, men kun af

robotterne.

Der blev også øvet præcisionskast med

redningsreb, ligesom der var en opgave i at

lave et sådant.

Vores kaldesignal på Radioen var LY1SCOUT.

LY for Litauen, 1-tallet fordi det var første

gang en spejdergruppe i TDOTA-TDOTI

deltog i aktiviteten fra Litauen og SCOUT.

Det bliver i radioamatørkredse beskrevet som

et “Special Call sign”, og er meget eftertragtet

at få registreret en kontakt på.

I løbet af lørdagen havde vi over 300 registrerede

opkald .

De unge havde

lidt svært ved at

komme i gang

med selve radiokommunikationen.

Det

vis-te sig, at de

un-ge troede,

at man skulle

kommunikere

på engelsk, så da det problem blev fjernet,

var det næsten umuligt at komme til ved radioerne.

Da vi nåede til midnat, var vi nødt til at

smide de unge i seng, da de skulle op igen

tidligt søn-dag morgen.

I Litauen skal de unge mennesker gøre sig

fortjent til at få tørklæder i forskellige farver.

For nogle år siden blev vi danske ledere

inviteret ind i den eksklusive kreds, der fik

lov til at binde knuder på spidserne af de

unges tørklæder, men denne gang gik det

meget længere, idet vi faktisk blev “pålagt” at

give dem det nye tørklæde på og at binde den

første knude for mere end 8, ligesom vi bandt

mange tørklædespidser.

I løbet af formiddagen bad vi spejderne om

at besvare en række spørgsmål anonymt,

således at vi kunne få et indtryk af, hvordan

de syntes, weekenden var gået.

Det var spændende læsning, der med få ord

kan siges således:

Det var hårdt.

Det var sjovt.

Vi har lært en masse nyt, som vi vil tage med

til vores spejderkammerater samt bruge i

vores dagligdag.

Dette er noget, vi kan bruge.

Vi har prøvet noget, vi aldrig har gjort før.

Det er sjovt at gøre noget i praksis!

Vi kan kun konstatere, at denne tur har

været en 100 % succes i forhold til vores

forventninger og erfaringer. Vi deler gerne ud

af vor erfaring.

11


Sygdomsramte børnefamilier

Af Benny Aros, 4. Århus Gilde

Årets uddeling fra Sct. Georgs Fonden i Aarhus

på 15.000 kr. er givet til Familiehuset

ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Den blev overrakt til husets leder Vinni

Stenholt af fondets formand Jonna Lyhne

Sct. Georgsdag. Pengene skal bruges til

havemøbler.

Familiehuset, der er opført for midler fra

Trygfonden, er kun et år gammelt. Huset

er et tilbud til familier med børn, der er

indlagt i længere tid på hospitalet. Forældre

og søskende kan bo på stedet, og dermed

kan familien bedre fungere som en helhed i

en svær tid. Der er 12 stuer, og belægningen

er hen imod 90%. Enkelte familier har haft

brug for at opholde sig på stedet i over 100

dage.

Huset rummer også mulighed for en række

aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnene.

12

Huset drives af kun 3 ansatte med hjælp fra

omkring 50 frivillige. Familiehuset skaffer

selv midler til den daglige drift og indkøb

af inventar. Havemøblerne er et eksempel

på det.

Fire af fondsbestyrelsens medlemmer,

Uffe Jørgensen, Tove Colstrup, Hans Fink og

formanden Jonna Lyhne, her på husets legeplads

med den daglige leder Vinni Stenholt,

der modtog prisen

Landsgildemesteren har modtaget et brev dateret den 18. april 2013 fra Hendes

Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes privatsekretær med følgende ordlyd:


Pressemeddelelse, 30. april, 2013

København vil være vært for en af verdens største miljøkongresser

Regeringen har netop offentliggjort, at Danmark går efter værtskabet for den prestigefyldte World

Water Forum, der er verdenskongressen for fremtidssikring af rent vand. Kongressen vil kunne trække

15.000-20.000 forskere, toppolitikere og NGOer til København i 2018.

Ifølge FN vil verdens samlede vandforbrug stige med 30 pct. frem til år 2030 på grund af

befolkningstilvækst og øget velfærd. Danmark eksporterer hvert år intelligente vandløsninger for 15

mia. kroner og har allerede et stærkt fundament for en global styrkeposition, hvilket et værtskab for

World Water Forum ville kunne styrke yderligere. Miljøminister Ida Auken siger:

”Hvis det lykkes at få World Water Forum til Danmark, så bliver det den største internationale

begivenhed i Danmark i dette årti. Det er et kæmpe udstillingsvindue for grøn teknologi, og der

kommer masser af politikere, virksomheder og organisationer til konferencen.”

Internationalt er Danmark og København også kendt som førende, når det handler om events

inden for miljø og klima, en position der er opnået ved en række prestigeevents senest med

vindmøllekongressen EWEA, der sidste år trak over 10.000 delegerede til København.

Events er med til at sætte København på det globale verdenskort samt tiltrække besøgende, talent

og investeringer. Derfor hilses regeringens beslutning om at byde på World Water Forum varmt

velkommen i Wonderful Copenhagen, der sammen med private og offentlige partnere har en specifik

strategi for at trække endnu flere grønne nøgleevents til København. Lars Bernhard Jørgensen,

administrerende direktør i Wonderful Copenhagen siger:

”Vi har i tæt samarbejde med en række spillere arbejdet målrettet på, at vi skal gå efter World Water

Forum 2018. Derfor er vi er glade for regeringens beslutning, der jo både er vigtig for miljøet og for

København som kongresby – de helt store events skaber international opmærksomhed og gør, at vi her

i Danmark har et fælles projekt at arbejde op mod.”

Det danske bud på World Water Forum skal udarbejdes af Miljøministeriet, Erhvervs- og

vækstministeriet og Udenrigsministeriet i samarbejde med Wonderful Copenhagen og en række andre

partnere, og skal slå konkurrenterne Rusland og Brasilien af pinden.

Kongresser og events søger ofte der til, hvor der er specifik fagekspertise, og Danmark har en

åbenlys styrkeposition på miljø- og klimaområdet. København vil også tilbyde et out-reachprogram,

hvor kulturelle og folkelige events rundt omkring i byen sætter World Water Forums temaer på

dagsordenen for borgere og turister. Derudover har København etableret sig som førende, når det

handler om at afvikle events på mest bæredygtig vis.

”Wonderful Copenhagen har igennem en række formaliserede alliancer bidraget til, at København

også har en ekspertise i, hvordan man gør sin event mere miljøvenlig, senest med afviklingen af et

bæredygtigt EU-formandskab. Vinder vi World Water Forum, får vi mulighed for endnu en gang

at cementere Københavns position som førende inden for begivenheder, der har grøn vækst på

agendaen,” afslutter Lars Bernhard Jørgensen.

World Water Forum afholdes hvert 3. år og trak i 2012 over 30.000 deltagere fra mere end 190 lande

til 6th World Water Forum i Marseille. I 2015 afholdes kongressen i Korea.

13


14

Fra gildebror til gildebror

Sct. Georgs dag og aften 2013

Bodil Steenberg, Grågæssene, 2. Aabenraa Gilde

I sidste nummer af Gilde Nyt modtog vi alle

en spændende indbydelse til Enstedspejdernes

Hytte. Her skulle nemlig afholdes Sct. Georgs

Dag den 23. april.

I år havde begge gilder, alle spejderne og

BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes

Samråd) i Aabenraa fået den gode idé at lave

et fælles arrangement på det nyetablerede område

vest for spejderhytten.

Det blev en aften med livlig aktivitet lige

fra starten kl. 18.30, hvor ca. 180 voksne

og børn indtog det store flotte bålhus. Efter

fællessangen Ja, vi er danske spejdere fortalte

formanden for BUS, Karin Rastrup, historien

om Sct. Georg, hvorefter DDS-leder Jesper

Andersen læste årets Sct. Georgsbudskab til

spejderne.

Spejderloven for DDS, KFUM og Gilderne

blev læst op og nu kom øjeblikket, hvor vi alle

skulle aflægge vores spejderløfte ved fanerne.

Det var en kølig aften, så nu fik spejderne og

deres ledere rig mulighed for at få varmen ved

forskellige lege og konkurrencer, som blev

afsluttet med kage og saftevand.

Så var der tid til at sige farvel til børnene med

sangen, Spejderbror her er min hånd.

Når man løber med en halv vind - ja, så løber

man ind imellem med den forkerte halvdel.

I sidste nummer af Sct. Georg kunne Ulla

Lund, Odense, fortælle om resultatet af indsamlede

dåseringe.

Der blev ikke som nævnt afleveret 50.000 kr.

i Thailand - men hele 150.000 kr. - som oven

Aftenen fortsatte nu indendørs med deltagelse

af gildebrødre og spejderledere.

Kresten Thomsen orienterede om Sct. Georgs

Gilderne med hjælp fra Benny Andersen og

det gjorde de begge vældig godt!

Sct. Georgsbudskabet 2013 til gilderne var i

år skrevet af Dr. Ólafur Proppé fra Island, og

det læste llse op for os.

1. gilde indsatte en ny kansler og 2. gilde en

ny skatmester.

Karin Rastrup gav en orientering om BUS

med opfordring til os alle om at bruge dem.

Til slut var der et let traktement. En stor tak

til arrangørerne for en dejlig aften.

Og som vi plejede at råbe i vores spejdertid,

når noget var gået godt:

Mer af samme slags straks!

Der var flere dåseringe end som så

Af Ingrid Danstrup, redaktør

i købet blev til 153.000 kr. inden de kom af

sted - hele 825.000 bath - en pæn sum penge

derude.

Undskyld, det var bestemt ikke for at

forkleine jeres store indsats.

Godt gået.


En veltalende, 101-årig alderspræsident

Af Dan Arnoldi, 4. Gilde København - Hvidovre

4. Gilde København-Hvidovre holdt 70 års

jubilæum i Gildegården den 21. april 2013.

Vi - gildebrødre og en del gæster samt stadsgildemesteren

- i alt ca. 25 personer, mødtes

til forhal kl. 18.00 med en velkomstdrink, og

kl. 18.30 blev vi kaldt til samling i Gildehallen

af dørherolden, hvor vi blev mødt med musik

Happy birthsday to you i flere variationer.

Gildehallen blev ledet af vores gildemester

Birgit Bach, som åbnede gildehallen og derefter

holdt en god gildemestertale, og da det

var Sct. Georgs gildehal blev budskabet læst

op, hvorefter vi dannede broderkæden og bekræftede

gildeløftet.

Efter udskiftning af kansleren blev gildehallen

lukket.

Et lille kvarter senere blev vi budt til bords,

hvor vi blev placeret ved 4 velpyntede borde.

Der var bestilt mad udefra, og den blev serveret

af to damer.

Jo! Der var stil over det.

Under middagen

blev der sunget

og holdt taler,

men helt klart

blev det aftenens

højdepunkt, da

gildets ældste og

aktive gildebror,

Torben Schebye

- 101 år - slog på

glasset og holdt

en flot festtale

- helt uden manuskript.

Det blev en god og minderig aften, som

festudvalget kan være stolte af.

Naturophold på en anden måde

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

Det er navnet på en publikation, der er

udgivet af Friluftsrådet i 2012. Der lægges

op til at foreninger og lokale ildsjæle sammen

med kommuner og myndigheder vil stå sammen

om naturprojekter. Projekter der kan

fortælle historien om naturens betydning

for individ og lokalsamfund samtidig med,

at det understøtter befolkningens behov for

naturbaserede aktiviteter, ro og rekreation.

Hæftet præsenterer en række pilotprojekter,

som lokale kræfter kan bruge som inspiration

til at skabe netop deres bud på et Naturrum,

der formidler lokal natur og lokal identitet,

giver rum til fordybelse og refleksion og inspirerer

til oplevelser og aktiviteter i naturen.

I hæftet kan man f.eks. læse om Skovsnogen

i Døvling Meldgaard Skov, der er et område

med store naturseværdigheder i et landskab,

der er formet af istidens smeltevand. Skov-

snogen starter på Døvlingvej i Kibæk, i

den sydligste del af Herning kommune.

Skovsnogen er ikke tænkt som en række

enkeltaktiviteter, men er sammenbygget af

mange elementer, der fører den besøgende

igennem flere forskellige rum og naturtyper.

Man anspores hele tiden til at gå videre for at

finde ud af, hvad der er om det næste hjørne!

Er du blevet nysgerrig, så kan du læse mere

på www.skovsnogen.dk eller på Friluftsrådets

hjemmeside www.friluftsraadet.dk hente bogen

Naturrum - naturophold på en anden

måde (pdf). Her kan du se alle pilotprojekterne.

De udfordringer, Friluftsrådet fremhæver i

deres strategiplan, er børn og unge, der ikke

får direkte naturoplevelser, men stimuleres

gennem elektroniske medier, organisationer,

der med medlemsskaber skal tiltrække en

stadig mere projektorienteret befolkning.

15


Vedersø Præstegård

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

Som de fleste af jer nok har bemærket, så har

vi fået ny hjemmeside, og som PR-sekretær

har jeg selvfølgelig en særlig forpligtigelse til

at sætte mig godt ind i den.

En dag, hvor jeg surfede rundt på den, fandt

jeg de tidligere numre af Sct. Georg.

Mit ærinde var at finde noget om Tydal, men

samtidig falder jeg over Ingrid Danstrups

artikel om Vedersø Præstegård (Sct. Georg

2010 nummer 4).

Den artikel fængede, da jeg netop havde

arrangeret en udflugt til Vedersø. Derfor

læste jeg med interesse Ingrids artikel. På

det tidspunkt hvor hun og hendes gruppe

besøger Vedersø, er præstegården endnu ikke

genindviet. Medens de går rundt og kigger

ind af vinduerne, forsvinder mændene. Det

viser sig, at de er blevet kapret til at hjælpe

med at få flyttet Kaj Munks bil, et arbejde,

der krævede præcision, da der ikke var meget

plads at give af.

JyskeVestkysten bragte den 6. juni 2010 et billede

af samme bil, da den skulle placeres i garagen

- før denne blev istandsat.

Overskiften lød: Så skub dog, den skal kunne være der.

Foto: Scanpix

Nu har jeg så sat mig til tasterne for at fortælle

om, at den flotte røde bil i dag står i

garagen ved siden af vaskehuset, som for

ganske nyligt er blevet gjort i stand og åbnet

for offentligheden.

16

I det hele taget tager præstegården sig flot

ud. Sikkert noget flottere end dengang, hvor

familien Munk boede der. Det var Ikast

Gildet, der var på udflugt, og sammen med

os var gildemedlemmer fra både Silkeborg og

Århus.

Vi havde allieret os med Knud Tarpgaard,

som er en særdeles kompetent guide og

fortolker af Kaj Munk. Vi fik et historisk

indblik i Vedersø på Kaj Munks tid. Såvel

i præstegården som i kirken fortalte Knud

levende om Kaj Munks forfatterskab, og det

hele blev krydret med små anekdoter, som

selv de bedste biografier går let hen over.

Dagen blev afsluttet i Stadil Kirke, som fra

starten hørte med til pastor Munks embede,

men som han på snedig vis kom af med igen.

Denne kirke er absolut også et besøg værd.

Udover Sahl Kirke - mener jeg - at den er den

eneste kirke, der har et utroligt flot guldalter.

Skulle andre have lyst til at besøge Vedersø, er

I velkomne til at kontakte mig for yderligere

information om mulighederne.

I dag står bilen i den istandsatte garage

til almindelig beundring - som ny med

skinnende rød lak

og den korrekte nummerplade

Eneste skår i dagens oplevelser var, at vi

ikke så noget til den blå anemone. Foråret

har simpelthen været for koldt, så selvom

kalenderen viste 10. april, så kunne vi kun få

kontakt med anemonen via sangstemmerne,

men det var heller ikke så ringe.


Nyt fra Frimærkebanken

Frimærkebankens bestyrelse arbejder intenst på at

forberede vores del til landsgildetinget i Slesvig 2013.

Og alle må gerne vide, at det forhold, at vi for første

gang skal operere uden for landets grænser, giver lidt

udfordringer i forhold til tidligere landsgildeting! Så

selv om vi ikke endnu er så langt i processen, at vi kan

vise jer, hvordan særkuverten kommer til at se ud i

fuldt omfang, så kan vi dog love, at størrelsen bliver den samme som tidligere,

Landsgildetingets logo bliver ligeledes meget synligt og frimærket bliver

helt specielt! I næste nummer af Sct. Georg skal det så afsløres, hvordan

helheden:

i færdigt design kommer til at se ud!

Landsgildetingets særkuvert 2013

fra Frimærkebanken

Men allerede nu er det muligt at foretage din bestilling af særkuverten. Vi

håber - og satser på - at de omtalte udfordringer ved at være syd for grænsen

ikke udmønter sig i væsentligt ændrede omkostninger for Frimærkebanken.

Vi fastholder altså prisen på de 30 kroner, særkuverten hidtil har kunnet

erhverves for. Overfør derfor venligst 30 kroner pr. stk. til vores bankkonto

Reg. nr. 7120 konto nr. 1087 997

og du vil med det samme være sikret denne særkuvert, der både for

frimærkeinteresserede og andre gildebrødre vil være et kærkomment minde

fra Landsgildetinget 2013 i Slesvig. Det vil dog også være muligt (i begrænset

omfang) at købe særkuverten på landsgildetinget. Men forudbestilling gør det

sikrere for dig og lettere for Frimærkebanken!

Har du for øvrigt været på internettet på www.frimaerkebanken.dk og set

den ajourførte liste over frimærkeindsamlingens status? Og fundet dit gildes

aktuelle placering?

Frimærkebanken har desværre måttet konstatere, at udviklingen i mængden af

brugen af frimærker - ikke helt uventet - er dalende! Det er ved at slå igennem

på det antal brugte frimærker, som landets ellers meget ihærdige gildebrødre

er i stand til ”at præstere”. Men vi håber, at vi fortsat i fornuftigt omfang

kan være med til at støtte Sct. Georgs Gildernes nationale og internationale

hjælpefonde. Med gildernes og de enkelte gildebrødres gode hjælp.

Det er således ikke spor for tidligt at komme i gang med at indsamle og

klargøre de sidste frimærker, inden I efter sommerferien drager til Slesvig,

for at kunne være med til at støtte det gode formål.

Med gildehilsen og takker

Nils Liljeberg, “bankdirektør”

17


Dr. Ólafur Proppé er tidligere Rektor for Islands Universitet for Uddannelse og nu National Uddannelses Kommissær i den

Islandske drenge og pigespejder organisation og desuden medlem af Hafnarfjörður gildet på Island.

18Dr. Ólafur Proppé


Rodbjerggaards venner

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 2. juli 2013 kl. 14 i B-P stuen på Rodbjerggaard

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede

regnskab (regnskabsperioden er 2-årig og

løber fra 1. juni - 31. maj)

Indmeldelsesgebyr og kontingent fastlægges

4. Nedsatte udvalg og laug aflægger beretning

5. Indkomne forslag

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og

2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Søren Overgaard-Larsen

Bestyrelsesformand

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest dagen

før.

Træf 2013

28. juni til 5. juli 2013 på Rodbjerggaard

Træf er for alle gildebrødre med familier.

Aktiviteter laves af deltagerne selv, idet vi kan

benytte de muligheder der er i omegnen af

Rodbjerggaard.

Der er mulighed for at bo i huset - i shelterne

- i eget telt eller i campingvogn.

Af hensyn til den videre planlægning må vi

have forhåndstilmelding (ikke bindende) til

Mona Jensen på tlf. 97 12 17 45 senest den

15. juni 2013

Måske sidste chance til at ses på vores eget sted. På gensyn, Rodbjerggaards Venneforening

19


Sct. Georgs Gilderne i Danmark gennem 80 år

24. april 1933 Gildebevægelsen starter i København - navnet er Sct. Georgs Gilderne

12. december 1933 Åbenrå Gildet indvies som det første i landet

1934 Det første gildetegn og gildeløfte vedtages

14. marts 1936 Den første ridderhal afholdes

1937 Der er nu 15 byer med gilder

1938 Antallet af gildebrødre er 573

8. januar 1941 Baden-Powell dør

1941 Der er nu 1.286 gildebrødre i 25 gilder

1945 Navnet ændres til Sct. Georgs Gilderne i Danmark

1946 Gildesangbogen udkommer

Der er nu 3.113 gildebrødre i 66 gilder

7 provincialer indføres i Danmark

25. april 1946 Det første gilde stiftes i England

1948 3.850 gildebrødre – 47,1 % er under 35 år og 90 % er mænd

Sct. Georgs Gildet stiftes i Tyskland

1951 Der er nu 4.673 gildebrødre i 106 gilder

25. oktober 1953 IFOFSAG stiftes

1955 Det første internationale gildetegn indføres (uden stjernerne)

1956 Gildetegnet med stjernerne indføres

1957 Der er nu 5.688 gildebrødre i 127 gilder

1958 Vi fejrer 25 års jubilæum

1961 Der er nu 6.397 gildebrødre i 139 gilder

1967 Motto ved LGT ”Mindre fortid – mere fremtid”

1971 Gennemsnitsalderen er nu 46,2 år

1974 Håndbog for Gildeledelser indføres

1975 8.297 gildebrødre i 203 gilder

1976 Rodbjerggaard erhverves og indvies

25. juni 1977 Olave Baden-Powell dør

1978 Fellowship Fondens første platte fremstilles

1982 Den internationale gildebevægelse har nu 31 medlemslande

med 50.000 gildebrødre

1985 Vort medlemstal topper med 8.400 gildebrødre

1999 Der er nu 7.317 gildebrødre

2000 ”Projekt udenlandske småpenge” slutter i marts med overrækkelsen af

over 1 ton udenlandske småmønter, omregnet til

DKr. 228.963,- til UNICEF

2003 Der er nu 6.612 gildebrødre

2007 Hædersprisen ved LGT07 overrækkes til Prinsesse Benedikte for den

mangeårige indsats for spejderbevægelsen, nationalt som internationalt.

Prinsesse Benedikte donerer det medfølgende beløb til

The Olave Baden-Powell Society”

2013 Der er nu 4.877 gildebrødre i 184 gilder og

gennemsnitsalderen er 71 år.

Fodnote:

Fakta til denne lille statistik blev fundet frem i anledning af gildebevægelsens 80 års jubilæum.

Desværre blev der ikke plads til den i jubilæumsskriftet, hvorfor de tankevækkende tal og

oplysninger bringes her i bladet.

Red.

20


Opslagstavlen

Vestvold-Gildet

Sct. Georgsgildet i

Brøndby-Rødovre

Fejrer 50 års jubilæum

Lørdag den 7. september 2013

Jubilæumsgildehal og middag på

Rødovregård, Kirkesvinget 3,

2610 Rødovre

Program:

Kl. 17:00 Vandrehal

Kl. 17:30 Jubilæumsgildehal

Kl. 18:30 Festmiddag

Under festmiddagen vil

Vestvold-Gildets

Fødselsdagspris på 100.000 kr.

blive uddelt.

Pris pr. person 300 kr. inkl. vin.

Tilmelding til

Bodil Kæmpegaard, tlf. 38 60 97 82

betaling senest 15. august

på giro 86665077

PRAG

Lejlighed udlejes ved henvendelse til

75 94 16 80

Udsendt fra landsgildekontoret

indtil 8.5.2013:

8.4.2013

Udsendt på mail til alle GM og DGM:

Sct. Georgs Budskabet 2013

15.4.2013

Udsendt på mail til DGM:

Ekstraordinært DF 24.8.2013

på Hotel Plaza, Odense

16.4.2013

Udsendt til GM og GK med

mailadresse:

Oplysningsskema fra gilderne

16.4.2013

Udsendt på mail til DGM og GM

på Sjælland og Lolland og Falster:

Landsgildeting 2015

25.4.2013

Udsendt med post til GM og DGM:

Ændringsforslag til LGT2013

21


Internationalt udvalg (IU)

Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Anne Marie Hansen

Vesselbjergvej 45 st. tv., 8370 Hadsten

Tlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.com

PR-udvalget (PR)

Formand Gerda Abildgaard (LGPR)

Ole Rafn Petersen

Grønskiftet 31, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dk

Ingrid Danstrup (redaktør Sct. Georg)

Kursusudvalget (KU)

Formand Sten Frost (LGUS)

Birgit Kristensen,

Montebello Alle 4 D, 3000 Helsingør,

tlf. 49 70 83 60, sct.gbk@gmail.com

Webmaster Frida Eyjolfs

webmaster@sct-georg.dk

22

Jubilæer

Se papirudgaven af Sct. Georg

Nye gildebrødre

Se papirudgaven af Sct. Georg...

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde

www.sctgeorgsfonden.dk

Formand Johan Evensen

Neptunvej 8, 6800 Varde

Tlf. 29 63 57 93

johan.evensen@email.dk

Lone Erkmann (LGM)

Good-Turn Mærket

Formand Jørn Andersen

Sølystvej 81, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 30 86

la.ja@mail.tele.dk

Gerda Abildgaard (LGPR)

Frimærkebanken

Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.

Tlf. 86 72 00 40

info@frimaerkebanken.dk

www.frimaerkebanken.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20, liljeberg@frimaerkebanken.dk

Paula Mikkelsen (LGS)


Gildecenter Rodbjerggaard

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

www.rodbjerggaard.dk

Kontaktperson Else Sudergaard,

Elmegade 29, 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 88 35

else-harry@sudergaard.dk

Paula Mikkelsen (LGS)

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård,

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Lone Erkmann (LGM)

Fredslyset

Koordinator Erik Messmann,

Græsvangen 20, 9800 Hjørring

Tlf. 88 19 50 30 / 22 41 18 40

messmann@stofanet.dk

Gerda Abildgaard (LGPR)

Dansk Flygtningehjælp

Gerda Abildgaard (LGPR)

Bloddonorerne

Jørgen Jakobsen, Hobro

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

UNICEF Danmark

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Holger Dahl, Hillerød

Sten Frost (LGUS)

SOS-Børnebyerne

Paula Mikkelsen (LGS)

Danmarks-Samfundet

Johan Evensen, Varde

Paula Mikkelsen (LGS)

Øvrige gildeadresser kan findes på hjemmesiden.

23


Landsgildeting 2013 i Slesvig

- Gildemarkedsplads

Af Gildemarkedspladsgruppen/projektgruppen for LGT13

På Landsgildeting og Gildemesterstævner plejer der at være

nogle salgsstande med forskellige gildeeffekter godkendt af

landsgildet til salg på landsplan.

Denne gang prøver vi at lave en gildemarkedsplads,

hvor der ved siden

af salgsboderne er et idémarked med

en stribe stande med præsentation af

spændende gildeaktiviteter og gode

idéer til at give liv til Spejderideen for voksne. På den måde

kan pauserne i LGT også komme til at fungere som afveksling

og energiopladning.

De fleste af disse infostande vil nok fortælle om en aktivitet,

man arbejder med derhjemme, som andre i gildeDanmark

måske kan have glæde af. Det kan sikkert gøres på forskellige

måder, som planchevæg, som foldere på et bord, på en PCskærm

o.s.v. - og med erfarne folk i standen til at besvare

spørgsmål og fortælle mere. Andre idéstande vil måske lægge

op til en god snak mellem gildebrødre om idéen.

De, der ønsker at deltage i dette spændende marked med

en stand eller idé- og infomateriale, kan få adgang ved at

henvende sig til Troels Olesen på telefon 74 68 53 43 eller

mobil 21 85 22 84 eller kirstenogtroels@gmail.com - helst

inden den 1. juni og allersenest den 15. august. Meld jer

venligst hurtigt, hvis I overvejer at deltage. Hver stand får

4-6 m² gulvplads samt et par borde og stole. Der er mulighed

for flytbare, stående opslagstavler, men der må ikke hænges

noget på væggen. Andre faciliteter kan måske aftales.

Vi håber, at idemarkedet vil så idéer, der efterfølgende kan

spire ud over gildelandskabet.

Og vi regner med, at det bliver et godt sted for gildefolket at

gå på jagt efter gode idéer til arbejdet.

Der er højt til loftet i aulaen på A. P. Møller Skolen og plads

til gildemarkedspladsen. Vi håber, at der også bliver humør,

ivrige øjne og højt til loftet på Idémarkedet.

More magazines by this user
Similar magazines