29.07.2013 Views

Se PDF KLIK HER - Dansk Formands Forening

Se PDF KLIK HER - Dansk Formands Forening

Se PDF KLIK HER - Dansk Formands Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

december 2012 105. årgang

fokus på

udlejning

Side 8-19

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

Læs desuden inde i bladet:

3 Leder

20 Kommunalt kursus

22 Møde om PFA

24 Jubilarer i DFF

6


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 538 8844

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Tema i næste nummer:

Snerydning.

Artikler og stof til nr. 1 2013

skal være redaktionen

i hænde senest den 31. januar 2013.

Næste nummer udkommer

den 23. februar 2013.

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Frederikshavnsvej 81

9800 Hjørring

Tlf.: +45 3029 0664

Annonceekspedition

og tryk

Rosendahls Mediaservice

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg

Conny Rita Pallesen

Tlf. 76 10 11 43

Fax. 76 10 11 23

E-mail: crp@rosendahls.dk

www.rosendahls-mediaservice.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

31. januar 2013.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afl everes til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

Side 4 Referat fra bestyrelsesmødet

Side 8 Pitzner fusionerer tre fi rmaer

Side 11 Loxam åbner i København

Side 14 PERI vinder på unikke løsninger

Side 17 Hünnebeck tilbage

Side 20 Fuldt hus på kommunalt kursus

Side 22 PFA går aldrig på pension

Side 25 Jubilarer i DFF

Side 26 Nyt fra hovedkontoret

DS/EN DS/EN ISO 9001:2008

DS/EN ISO 14001:2004

DS/OHSAS 18001:2008 18001:2008

kompetent • dedikeret • præcis

Vinterklar?

Bestil årstidens Worksafe beklædning

og sikkerhedsudstyr hos os!

Ring til kundeservice på

+45 7611 5000

eller bestil direkte på

www.procurator.dk

Nye datoer for 2013 på shoppen!


Det halter stadig i byggebranchen

På en storstilet razzia i byggebranchen for nylig kontrollerede

Arbejdstilsynet, Skat og politiet byggepladser over hele landet.

Det halter fortsat med arbejdsmiljøet på mange danske

byggepladser.

Der var mange reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Arbejdstilsynet forventer at afgive 12 indstillinger til politiet

for overtrædelse af anmeldepligten til RUT (Registret for

Udenlandske Tjenesteydere).

Aktionen afspejler, at der i bygge- og anlægsbranchen fortsat

er alvorlige problemer med sikkerheden for både danske

og udenlandske virksomheder og med at få udenlandske

virksomheder til at anmelde sig i RUT. På nogle af byggepladserne

fandt tilsynet eksempler på fare for nedstyrtning,

blyforurening og manglende uddannelse i opstilling af stilladser,

siger Arbejdstilsynet.

Udover arbejdsmiljø satte myndighederne fokus på moms-

og skatteforhold, arbejds- og opholdstilladelser og anmeldelse

til RUT.

DFF har nu udvekslet krav til den nye overenskomst med

KL, på det kommunale område. Vi er overbevist om at

Det halter stadig alvorligt med sikkerheden på mange arbejdspladser. Her er sikkerheden dog i orden.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

Leder

forhandlingerne bliver ekstremt vanskelige, for der er jo ingen

midler at gøre godt med.

Det bliver desværre nok endnu en kriseoverenskomst. Der er

meget lidt at forhandle om i den o entlige sektor.

Medlemmerne opfordres til at møde op på årsmøderne i afdelingerne

og gøre deres ind ydelse gældende. Det er vigtigt,

at medlemmerne bakker vores afdelinger op til årsmøderne.

Se hvor og hvornår i bladet eller på hjemmesiden. Se ligeledes

de nye kontingentsatser fra DFF og IAK i bladet, og husk at

meddele DFF når der sker ændringer i ansættelsesforhold.

Det gælder også, når man går på efterløn eller på pension.

Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores

medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et

godt nytår.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

3


Beslutningsreferat

Beslutningsreferat

fra bestyrelsesmødet

lørdag den 27. oktober 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard

DAGSORDEN

Kim bød velkommen. Lars Hansen

havde meldt afbud på grund af sygdom.

DAGSORDEN

Dagsorden blev godkendt.

Forhandlingsprotokollen

Der var ingen kommentarer til referatet

fra den 7. september 2012. Herefter blev

referatet godkendt og underskrevet.

Faglige forhold

Vi modtager ingen lønaftaler til behandling

i øjeblikket. Landsformanden

har været til forhandling for to af

vores formænd, sammen med en repræsentant

fra DSL (Danske Skov og

Landskabsingeniører) Det drejede sig

om vagtordningen i kommunen, som

vi mener bliver misbrugt efter vores

dispositionsvagtaftale i overenskomsten.

Vi kunne ikke blive enige og af-

4

01. Faglige forhold

02. Overenskomsterne

03. KTO

04. Regioner

05. FR

06. A-kassen

07. Budget og regnskab

venter et nyt udspil fra kommunen.

En driftschef er blevet fyret, og han

blev fritstillet på stedet. Kommunen

skulle i gang med en sparerunde.

Landsformanden har skrevet til kommunen

og bedt om, at medlemmet bliver

fritstillet med seks måneders opsigelse

samt to måneders godtgørelse.

Det er blevet bevilget.

En orientering om den sidste af de

to § 2a sager med aldersdiskriminering.

Dansk Industri k en frist til den

8. oktober til at komme med et modspil,

og det har DI nu gjort, og sagen

fortsætter.

Dansk Formands Forening var i retten

den 2. oktober vedr. sagen mod

Dansk Redningskorps. Der bliver afsagt

dom den 30. oktober 2012.

Vi har ikke fået ere henvendelser

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

08. Bladet

09. Orienteringen vedr. driften på

kontoret

10. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012

på Fjelsted Skovkro

11. Næste møder

12. Eventuelt

fra formændene i Københavns Kommune.

Dan Boye orienterede om forholdene

i Københavns Kommune, det

går meget langsomt, men det går den

rigtige vej.

Vi har lavet information til medlemmerne

i næste blad vedr. den nye pensionsordning

i PFA, og der er indkaldt

til yderligere to møder i Aalborg og i

Tarm. Der er mange af vores medlemmer,

der først har reageret efter den 1.

oktober, hvor de opdager, at de har

skiftet pensionsselskab. Vi kan oplyse,

at der har været holdt orienteringsmøder

ere steder, og vi arrangerer ere

møder på opfordring fra vores medlemmer,

når blot vi kan samle et rimeligt

antal.

De medlemmer, som skifter pensionsselskab

ifølge overenskomsten, får

en personlig henvendelse fra PFA med

henblik på, hvilken muligheder de har

med den nye aftale.


Overenskomsterne

Vi har stadig ikke modtaget den underskrevne

overenskomst med Dansk Asfalt

Industri.

Dialogen med Dansk Byggeri går meget

langsomt. Kim synes ikke, DB virker interesseret

i vores dialog.

Kim har netop underskrevet og tilbagesendt

aftalen om gennemsnits løngaranti

til KL

Formandsoverenskomsten. Der er overenskomstmøde

med KL den 15. januar.

Her deltager Lars, Dan og Kim.

Driftslederoverenskomsten. Der er møde

den 19. december.

Holddriftsaftalen. Der er møde den 20.

december.

KTO

Kim har fået en mail vedrørende fordeling

af SBG13 fra FLD (fælles kommunale

lønsystem).

Bestyrelsen havde en dialog om fordelingen.

Dan Boye sagde, at vi om

nødvendigt kunne få aktindsigt i sagen.

Det vil vi gøre såfremt det bliver

nødvendigt.

Regioner

Der var ingen nyt.

FR

Næste møde i Fællesrepræsentationen

er den 4. december 2012 hos DFF.

A-kassen

Vores arbejdsløshedstal er på 12 medlemmer.

Vedrørende efterlønsreformen

er der ikke sket noget siden sidst. Der

var indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

den 4. oktober med

henblik på sammenlægning med AAK,

som er den tredje billigste A-kasse. Der

blev givet et fyldigt referat på Lands-

rådsmødet.

Budget og regnskab

Budgettet for september måned 2012

blev gennemgået og taget til efterretning.

Budgettet for 2013 blev gennemgået

med en kontingentstigning på kr.

28,00 til aktive medlemmer, samt en

stigning på kr. 15,00 til efterlønsmedlemmer

som vedtaget på Landsrådsmødet.

DRIFTSFORHOLD

Bladet

Fra nr. 1 næste år får vi nyt layout på

medlemsbladet, samt ny opsætter på

bladet.

Hjemmesiden

Lars har ryddet op på hjemmesiden.

Nyt medlemssystem

Den 6. december 2012 går vi i luften på

det nye system, så er det endeligt slut

med MySoft medlemssystemet.

Landsrådsmøde den 6. oktober

2012

Landsformanden syntes mødet gik

godt. Han fornemmede, at deltagerne

k en udmærket orientering omkring

A-kasse fusionen. Vi k et lidt højere

kontingent end bestyrelsen havde indstillet

til, men det kan vi ikke være utilfredse

med.

Afholdelse af foreningens årsmøder

blev aftalt til alles tilfredshed. Der kom

en lille ændring til afdeling Syd, da datoen

faldt i Påsken, datoen blev yttet

14 dage frem.

Aarhus Afdeling

den 14. februar (torsdag)

Lolland-Falsters Afdeling

den 23. februar (lørdag)

Beslutningsreferat

Syd- og Vestsjælland Afdeling

den 23. februar (lørdag)

Randers Afdeling

den 2. marts (lørdag)

Københavns afdeling

den 7. marts (torsdag)

Bornholms Afdeling

den 9. marts (lørdag)

Midt Vest afdeling

den 12. marts (tirsdag)

Vestjyllands Afdeling

den 15. marts (fredag)

Afdeling Syd

den 16. marts (lørdag)

Nordjyllands Afdeling

den 23. marts (lørdag)

Næste møder

Bestyrelsesmøde

den 8. februar 2013

Bestyrelsesmøde

den 5. april 3013

Bestyrelsesmøde

den 29. juni 2013

Forårsmøde med afdelingsformænd

den 4. maj 2013

Eventuelt

Ingen kommentarer

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

5


01/2012 da

6

Vi bakker op om Dansk Formands Forening

med, gerne med hvid skrift på rød

baggrund

byggepladsindretning

container/mødefaciliteter

ner – 6’ til 40’ container – Kontor med eget toilet

er m/bad, toilet og køkken – 10’ toiletcontainer Vi giver

elementstøtter

m/bad

r m/bad og toilet – Kontorcontainer m/tekøkken jer støtteog

toilet

mklædning til 8 mand – Mandskabscontainer - når kvalitet og

stabilitet er afgørende

RE TIL www. ALT – køb .dk og leje

Tlf. 40 56 75 36

st 8 | 9400 Nørresundby | T: 70 23 13 80 | info@dc-supply.dk | www.dc-supply.dk

Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling

Framax-

afforskallingshjørne I

Sikre hurtig skaktforskalling

Doka Danmark ApS

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

Mail: danmark@doka.com

www.doka.dk

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

• Hurtig afforskalling

• Nem håndtering

Kontor Arhus

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

Hvis det kan laves pænt med en

tekst, så tænker jeg, vi gerne vil

bruge ”Vi giver jer støtte”.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

www.hlm.as

Digitally signed

by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2011.08.16

12:10:55 Signat MESZ


Pitzner-fi rmaer lægges sammen

8

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

TEMA: Udlejning

Lifte er blandt de produkter, som Pitzners medarbejder er specialister i.

Tre Pitzner-fi rmaer lægges

sammen til én virksomhed

Med virkning fra den 1. januar 2013

lægges de tre virksomheder i Pitznergruppen

AGJ Pitzner, Corona Pitzner

og VMC Pitzner sammen i ét selskab.

De tre virksomheder er i dag tre selvstændige

aktieselskaber med hver deres

bestyrelse. De tre virksomheder er på

mange måder ganske forskellige, men

alligevel er der også ere snit ader, som

betyder, at der vil være en ikke uvæsentlig

synergi ved at fusionere de tre

rmaer og udnytte hinandens styrker.

- Corona tilbyder fordelagtige løsninger

indenfor salg, servicering og udlejning

af entreprenørmateriel, primært

lifte og primært i

Københavns-området. AGJ udvikler

og projekterer kundetilpassede modul-

og pavillonløsninger til salg eller udlejning.

Endelig er VMC Danmarks største

udlejer af stilladser og

arbejdsplatforme samt tilbyder løsninger

inden for entreprenør- og byggemateriel,

både salg, leje og servicering,

forklarer administrerende direktør Ole

Wamsler, der satte sig i chefstolen for et

par år siden.

Dansk

Pitzner er således den største, danskejede

virksomhed indenfor udlejning af

entreprenørmateriel. Det betyder, at

Pitzner altid tager udgangspunkt i gældende

dansk lovgivning. Eksempelvis

er modul- og pavilloner projekteret og

produceret efter danske standarder

med hensyn til f. eks. isolering og energioptimering.

Det vil sige, at kunden

kan være helt sikker på at få et produkt,

der opfylder alle de krav, som danske

myndigheder stiller, og som holder sig

til dansk byggereglement.

De bedste

- Pitzner hører til blandt de mest fremtrædende

aktører på det seriøse udlejningsmarked

i Danmark. Vi er ikke de

største, og det har vi for så vidt heller

ingen ambition om at blive. Til gengæld

ønsker vi at være de bedste på udvalgte

områder, og derfor har vi markant

fokus på hele tiden at dygtiggøre

os indenfor eksempelvis lifte og arbejdsplatforme,

eller indenfor vore

kundetilpassede moduler og pavilloner,

fortæller Ole Wamsler.

Projektafdeling

- Vi har i huset opbygget en væsentlig

kompetence, som betyder, at vores

medarbejdere er specialister på hver deres

felt. For kunden betyder højere effektivitet

blandt medarbejdere, at omkostningerne

kan holdes nede, og at


TEMA: Udlejning

Arbejdsplatforme som her på Copenhagen Towers er også en fokusområde.

tallet på bundlinjen som oftes kan blive

endnu mere interessant. Derfor har vi

hele tiden fokus på at ska e kunden

merværdi igennem seriøs og professionel

rådgivning. Når vi kender kundens

behov for eksempelvis en lift til en given

opgave, kan vi nde den lift, der

passer nøjagtigt til opgaven, således at

kundens medarbejdere ude på pladsen

bliver så e ektive som muligt. Vi udleverer

ikke kun en lift til kunden. Vi ønsker

at være kundens samarbejdspartner

og sparre med kunden. Vi har

etableret vores egen projektafdeling

med en række erfarne og højt specialiserede

medarbejdere, der er dygtige til

at arbejde i helheder, og som har viden

og kompetence til at overskue større

projekter fra den første spæde begyndelse

til målet.

- Umiddelbart er vi måske dyrere på

nogle områder end vores konkurrenter,

men vi ønsker at være billigst i totalforløbet.

Ved f. eks. at medarbejderne ude

på en byggeplads bliver mere e ektive,

hvis de benytter den rigtige lift. Hvis

personale i en pavillon bliver mere ef-

fektive, fordi de får nogle gode og miljøvenlige

arbejdspladser og derfor nder

sig godt til rette i nogle lokaler, der

måske endda er så energirigtige, at der

i forløbet spares penge på både strøm

og varme.

68 pct. af Pitzners omsætning stammer

fra kunder, der i det daglige ikke

har noget med bygge og anlæg at gøre.

Det er eksempelvis servicebranchen,

der er storforbrugere af f. eks. lifte. Her

er det ekstremt vigtigt, at medarbejderne

arbejder på de mest optimale lifte,

således at opgaven løses hurtigt, sikkert

og e ektivt.

Sparepæren

- Man kan sige, at vi er sparepæren i en

sammenligning mellem en traditionel

glødepære og en sparepære. Glødepæren

er umiddelbart den billigste, men

den bruger en masse strøm og er meget

lidt energivenlig. Sparepæren er lidt

dyrene, men til gengæld vil den set

over pærens levetid bruge meget mindre

energi og dermed i det lange løb

være den billigste. Sådan ønsker vi at

Pitzner-fi rmaer lægges sammen

blive opfattet. Som en samarbejdspartner,

der, når projektet er afsluttet, har

være et økonomisk fornuftigt bekendtskab,

og heldigvis oplever vi, at ere og

ere af vores kunder ser langtsigtet på

et samarbejde om udlejning af det rigtige

materiel, siger Ole Wamsler, der

sammen med den øvrige ledergruppe

indenfor det seneste år har hevet 21 arbejdsdage

ud af kalenderen for at drage

i træningslejr.

Formålet var simpelt hen at styrke

kompetencen, og kursisterne blev både

målt og vejet på deres kunnen af

eksterne censorer som til en rigtig

eksamen. Efterfølgende er der planlagt

løbende efteruddannelse, således at

Pitzner sikrer så højt et fagligt niveau i

virksomheden, at den danskejede udlejningsvirksomhed

fortsat kan tilføre

kunderne merværdi i form af professionel

rådgivning. Og selvfølgelig velholdt

materiel til opgaven.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

9


Pitzner-fi rmaer lægges sammen

Administrerende direktør Ole Wamsler kom til Pitzner for et par år siden og bliver nu øverste chef for de tre fusionerede virksomheder.

Nye saxlifte står klar til at hjælpe kunder i hele landet.

Skurbyer & byggepladsindretning

10

Mandskabscontainer/mødefaciliteter

Isoleret lagercontainer – 6’ til 40’ container – Kontor med eget toilet

1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken – 10’ toiletcontainer m/bad

2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet – Kontorcontainer m/tekøkken og toilet

Bad, toilet og omklædning til 8 mand – Mandskabscontainer

CONTAINERE TIL ALT – køb og leje

DC-SUPPLY A/S | Virkelyst 8 | 9400 Nørresundby | T: 70 23 13 80 | info@dc-supply.dk | www.dc-supply.dk

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

TEMA: Udlejning


TEMA: Udlejning

Loxam i København

I den lette hal bliver indrettet værksted, hvor medarbejderne kan reparere og yde service på maskinerne, således at de er klar til at blive lejet ud igen.

Loxam tættere på

kunderne i København

Med en nyåbnet afdeling på Skudehavnsvej

i Nordhavnen i København er

Loxam nu kommet endnu tættere på

kunderne. Byggeaktiviteten i området

er voksende, og den bliver formentlig

ikke mindre indenfor de næste årtier.

Derfor er Loxam nu tæt på byggekranerne

og de bygge- og entreprenørvirksomheder,

der har travlt med at opføre

bl.a. terminaler til krydstogtskibe, Metro,

boliger og erhverv.

- Vi holdt åbent hus i vores ny afdeling

den 31. august, og siden er det gået

over al forventning. Vi har rigtigt

travlt med at servicere bestående kunder,

som har opgaver herinde i København,

men også mange nye kunder, der

kan se store fordele ved at leje materiel

så tæt på byggepladserne, siger afde-

lingsleder Claus Hewalo, der kom fra

Loxams afdeling Holbæk, og som har

næsten 25 års erfaring fra byggebranchen

dels som konsulent og dels som

afdelingsleder.

Branchekendt

- Jeg har et utroligt godt kendskab til

branchen. Jeg kender de ønsker og behov,

som formændene har ude på pladserne,

og det er da en kæmpe fordel, at

vi så at sige snakker det samme sprog,

påpeger Claus Hewalo, der kom til en

stor, tom parkeringsplads på Skudehavnsvej.

- I løbet af ni dage k vi opbygget en

fuldt arbejdsdygtig afdeling. Vi har

stillet en let hal op, hvor vi indretter

værksted og plads til de maskiner og

værktøj, som ikke kan tåle at stå ude i

sne og regn. Kontor, administration,

møderum og velfærdsfaciliteter er indrettet

i moduler, som vi selv fører i vores

omfattende sortiment.

Udvalget

Udvalget i den ny afdeling spænder lige

fra de mindste boremaskiner til de

største minigravere og andre maskiner,

der kan transporteres på en trailer. Har

kunderne behov, som ikke umiddelbart

kan løses i Nordhavnen, ska er

Claus Hewalo og hans medarbejdere

materiellet fra en af Loxams øvrige afdelinger

i Storkøbenhavn, eller på Sjælland.

Hvis bestillingen bliver afgivet

inden kl. 12, vil maskinen som udgangspunkt

være på byggepladsen

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

11


Loxam i København

Materiel står klar til at blive afhentet af kunderne.

næste morgen til arbejdstids begyndelse.

Ekspeditionstiden på materiel, som

ndes på lager på Skudehavnsvej, er

endnu kortere.

Hurtigt ude

- Hidtil har vi selvfølgelig haft et godt

samarbejde med vores kunder i København,

både dem der har adresse i hovedstaden

og dem, der løser opgaver i

byen, og med den ny afdeling er vi endnu

mere interessante som samarbejds-

Claus Hewalo er leder af den ny afdeling og kører rundt til byggepladser og kunder i

København.

12

partnere, fordi vi kan være hurtigt på

pladsen med det materiel, de lige står

og mangler, og fordi vores dygtige teknikere

hurtigt er på pletten, hvis en

maskine mod forventning strejker.

Hvis det er et mindre problem, reparerer

vi på stedet. Er der tale om en lidt

større sag, tager vi maskinen med hjem

og reparerer den og sørger til gengæld

for, at der hurtigt bliver sat en anden

ud på pladsen, så arbejdet kan gå videre.

For kunden er det vigtigt, at mange

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

TEMA: Udlejning

medarbejdere ikke skal stå og vente på,

at det rigtige materiel bliver bragt til

veje. Det skal være på pladsen, når

kunden har brug for det.

Service

- Vi oplever i stigende grad, at god service,

eksibilitet og parathed – altså at

vi er i nærheden – er vigtigere end prisen.

De este af vores kunder vil hellere

betale den rigtige pris end have omkostninger

ved, at folkene står og ven-

På en stor tavle registreres alle aftaler, både på materiel der skal ud til kunder, og på

materiel der skal hentes hjem.


TEMA: Udlejning

Når materiel har været lejet ud bliver det rengjort og set efter i sømmene, således at

kunderne kan være sikre på kun at få udleveret fuldt funktionsdygtige maskiner.

ter på en maskine uden at kunne komme videre. Det kan tit

blive dyrere i den sidste ende, påpeger Claus Hewalo, der selv

er aktivt ude på byggepladserne, lige som han besøger både

eksisterende og nye kunder i København.

Selv om Loxams nye afdeling først og fremmest er etableret

med henblik på at servicere de mange professionelle kunder i

nabolaget, så oplever Claus Hewalo, at rigtigt mange private fra

det nordlige København kommer ind for at leje værktøj og småmaskiner

til reparation og vedligehold af bygninger og grønne

områder.

Et godt tilbud om gratis morgenbrød og kaff e lokker mange tidlige kunder til

afdelingen på Skudehavnsvej i Københavns nordhavn.

Loxam i København

Vi har maskinerne

- du har hænderne

Maskiner til store og små projekter

Skal der anlægges en have, en park eller ryddes

sne, så har vi maskinerne og materiellet.

LOXAM RENTAL har alt i anlægs- og byggemaskiner,

liftmateriel og mandskabsskure.

Lad os bidrage til at dit projekt bliver en succes

med vores topmoderne og brede kvalitets sortiment.

Den gode dialog

Kom forbi til en snak i en af vores 20 afdelinger

eller ring på telefon: 70 15 44 00 og få et tilbud

på din lejeløsning.

Aalborg Kalundborg

Aarhus Karlslunde

Aarhus Havn Kbh. Nordhavn

Bårse Lynge

Fredericia Odense

Frederikssund Roskilde

Greve Sakskøbing

Herning Slagelse

Hillerød Sønderborg

Holbæk Viborg

Loxam A/S • Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

13


Unikke løsninger

14

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

TEMA: Udlejning

PERI vinder på unikke løsninger

Patenteret Skydeck forskallingssystem valgt til spektakulært

universitetsbyggeri i Kolding

Kolding har i mange år ønsket sig et

universitet, så glæden var stor, da Syddansk

Universitet besluttede at lægge

en ny afdeling i byen. Nu er byggeriet

godt i gang på Buen, og universitetet

bliver med sin karakteristiske form en

bygning, som byens borgere kan glæde

sig over i generationer. En trekantet

uddannelsesinstitution i seks etagers

højde, og hvor de fem trekanter ligger

forskudt ovenpå hinanden med et

kæmpe atrium i midten.

Byggeriet på den tidligere tømmerhandel-grund

tæt på Kolding Fjord er

således spektakulært i sig selv. Og det er

mange af de tekniske løsninger også. F.

eks. valgte EMR Murer & Entreprenør

A/S det såkaldte bubbledeck, der sammen

med PERIs patenterede Skydeck

forskallingssystem har givet en både

hurtig a orskalling og backpropping,

som holder den totale forskallingsmængde

nede, og som betyder, at de

traditionelle betonbjæler under loftet

undgås. Bubbledeck er nemlig et dobbeltlaget

huldæk, hvori der indstøbes

en række store plastkugler. På den måde

reduceres vægten af dækket, uden at

det går ud over styrken.

Skydeck

- Vores patenterede Skydeck forskallingssystem

består af en række mindre

og brugervenlige kassetter, der hver

især kun vejer op til 15 kg og derfor let

kan bakses med af en enkelt medarbejder.

Når dækket er støbt, og hærdningen

er begyndt, ernes Skydeck efter et

par døgn, ved at kassetterne sænkes

seks centimeter ned og lægges i baraller.

Tilbage står multipropperne til at

stive det nye dæk af, forklarer salgskon-

sulent hos PERI, Jørn Ari.

De brugte kassetter gøres rene og

forberedes til den næste støbning. Barallen

med et helt sæt af kassetter yttes

let med en palleløfter, og kassetterne

monteres igen. Med Skydeck er det

lykkedes for EMR Murer & Entreprenør

A/S at støbe 14.000 kvm betondæk

på bare seks og en halv måned.

Henning Larsen

Universitetsbyggeriet er tegnet af Henning

Larsen Architects, der vandt opgaven

i en konkurrence helt tilbage i

2008. Bygningen er placeret på Grønborg-grunden

centralt i Kolding ved

havnen, banegården og åen. Kolding

Campus kommer til at indgå i fælles

synergi med byens øvrige uddannelsesinstitutioner.

Facaden er en integreret del af byg-


TEMA: Udlejning

ningen og skaber et helt nyt udtryk. Indenfor

i det fem etager høje atrium forskyder

trapper og svalegange sig ind

over hinanden, hvor den trekantede

form gentager sit mønster i hele tiden

nye positioner op gennem de forskellige

etager.

Syddansk Universitet i Kolding skal

huse ca. 1500 heltidsstuderende og

900 deltidsstuderende og bliver et

kraftcenter indenfor kommunikation,

design, kultur og sprog. Hver etage er

indrettet på at skabe krydsfelter mellem

lærere, forskere og studerende.

Lavenergiuniversitet

Bygningen er ikke kun markant i sin

form og byggemåde. SDU i Kolding

udføres som Danmarks – og et af

verdens – første lavenergiuniversiteter,

hvor det forventes at reducere

energiforbruget med 20-25 pct. i forhold

til tilsvarende, traditionelle byggerier.

Et kombineret varme- og kølepumpesystem,

der bruger grundvand

eller den nærliggende å til at regulere

temperaturen i bygningen er fuldt integreret,

således at det arbejder sammen

med bygningens andre muligheder

for f. eks. at bruge udeluften til

køling.

I designfasen har der løbende været

regnet på at sikre alle arbejdspladser

og undervisningsrum rigeligt med

dagslys. Her balancerer arkitekterne

Unikke løsninger

på en knivsæg, fordi for meget lys også

kan have negative konsekvenser, bl.a. i

form af større varmetab og øgede krav

til køling og ventilation.

Facaden spiller en afgørende rolle.

Den er udformet, således at den løser

opgaverne og samtidig giver bygningen

en markant, arkitektonisk pro l. Facaden

består af bevægelige, trekantede

elementer, der kan regulere lysindfaldet

for en højisoleret facade.

Endelig vil der være solfangere, solceller,

naturlig ventilation af atriet, mekanisk

ventilation med et lavt energiforbrug,

pc-udstyr med lavt forbrug,

kølende betondæk og en række andre

miljø- og energivenlige tiltag.

Udfordrende

Med ere end 40 år som byggeleder,

har formand hos EMR Murer & Entreprenør

A/S, Niels Bang Madsen, set

det meste, men det trekantede universitet

i Kolding er godt nok en af de mere

usædvanlige opgaver, han har deltaget

i.

- Det trekantede byggeri stiller i sig

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

15


Unikke løsninger

selv en del store udfordringer, så det er

vigtigt, at hele holdet hos os har stor erfaring

og kompetence. Her er det vigtigt,

at hver mand kender sin opgave,

og at disciplinen er i orden. Vores folk

kan deres kram, og de har gå-på-mod

og kan tænke selv. Det er afgørende for,

at en opgave som denne lykkes, siger

Niels Bang Madsen, der trådte ind på

byggepladsen i Kolding, efter at han

16

havde været med til at færdiggøre et

100.000 kvm stor logistikcenter i

Landskrona.

Højt fagligt niveau

Hos EMR Murer & Entreprenør A/S

har vi et meget højt fagligt niveau. Vores

folk har været hos os i mange, mange

år. De er dygtige, og de er rutinerede.

Derfor påtager vi os også gerne

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

TEMA: Udlejning

fagligt udfordrende projekter, hvor vi

får brug for vores viden og erfaring, understreger

Niels Bang Madsen, der selv

er 70 år men ikke har planer om at aflevere

nøglerne til rmabilen.

- Byggeriet af Syddansk Universitet

er spændende. Det er en udfordring,

som jeg med min erfaring og viden er

med til at løse igennem nøje planlægning.

Så længe opgaverne er spændende,

fortsætter jeg.

Det spektakulære byggeri midt i

Kolding forventes at stå færdigt sommeren

2014.


TEMA: Udlejning

Hünnebeck er tilbage

Pia Søgaard Nielsen har 15 års erfaring med Hünnebecks produkter og var et oplagt valg, da investorer skulle fi nde en kvalifi ceret person til at stå i spidsen for en relancering af de

tyske kvalitetsprodukter i Danmark. En stor del af Dansk Montage Supplys materiel er helt nyt og netop hentet hjem fra Tyskland.

Hünnebeck er tilbage

på byggepladsen

Chokbølgen rullede ind over de danske

byggepladser, da Harsco Infrastructures

i foråret meddelte, at den amerikanske

virksomhed som følge af den globale

nanskrise og dens virkning på

bygge- og anlægsaktiviteterne havde

valgt at nedlægge sin afdeling i Danmark

– og dermed i princippet lukke

for både salg og udlejning af kvalitetsprodukterne

fra tyske Hünnebeck.

Alle de mange bygge- og entreprenørvirksomheder,

der igennem mange

år havde sværget til Hünnebecks ergonomisk

rigtige, lette og betjeningsvenlige

spindlere, stod nu med sikkerhedshjelmen

på vej i postkassen.

Gode råd var dyre, men handlekraftige

personer med interesse og erfaring

i byggebranchen tog i foråret udfordringen

op.

Stærkt tilbage

I dag er Hünnebeck stærkt tilbage på

de danske byggepladser, og udviklingen

viser, at der både blev tænkt rigtigt,

og at det tyske mærke står mindst lige

så markant i markedet, som da amerikanerne

valgte at lukke deres aktiviteter

i Danmark. Måske endda stærkere.

- Alle de gamle kunder er tilbage, og

i tilgift har vi endda fået mange nye –

og ere kommer hele tiden til, smiler

adm. direktør Pia Søgaard Nielsen i

Dansk Montage Supply, der med stor

velvilje fra Harsco Infrastructures overtog

udlejning og salg af Hünnebecks

produkter i Danmark.

Personalet

Pia Søgaard Nielsen er ikke uden grund

stolt over, at det i løbet af ganske få måneder

er lykkedes at få så solid grund

under fødderne i domicilet i Onsild,

kun et stenkast fra den nordjyske motorvej.

Sammen med Lester Timmermann

udgør hun det samlede faste personale

i Dansk Montage Supply. Pia

Søgaard Nielsen tager sig af det meste

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

17


Hünnebeck er tilbage

Lester Timmermann sørger for service og vedligehold af alt materiel, således at det er i

topform, når det skal ud til en ny kunde.

af administrationen og alt salget, mens

Lester Timmermann er ansvarlig for

logistik samt ikke mindst den nødvendige

service og vedligehold af materiellet.

Succeshistorie

Historien om Dansk Montage Supply

er historien om en reaktion på de mange

frustrerede henvendelser, der indløb

på kontoret, da det blev kendt, at

Harsco Infrastructures ville lukke ned i

Danmark. Henvendelserne var udtryk

for et reelt ønske om at fastholde Hünnebeck

på byggepladserne, og da et par

elementstøtter

18

handlekraftige investorer k sat skik på

tallene og udarbejdet et budget, viste

det sig, at det formentlig ville være forsvarligt

at opbygge et dansk rma, der

overtog Harsco salg og udlejning af

materiellet.

I løbet af et par dage blev beslutningen

taget, og med Pia Søgaard Nielsen

i direktørstolen var Dansk Montage

Supply en kendsgerning i april. Med

sig i bagagen havde direktøren 15 års

med, gerne med hvid skrift på rød

erfaring fra branchen – det samme som

baggrund

Lester Timmermann i øvrigt.

Og ikke så meget andet. For selv om

Hvis det kan laves pænt med en

kontormøblerne fra Harsco er blevet

tekst, så tænker jeg, vi gerne vil

genbrugt, var der

Vi giver

jer støtte

- når kvalitet og

stabilitet er afgørende

www. .dk

Tlf. 40 56 75 36

bruge bruge ”Vi giver giver jer støtte”.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

så mange andre

detaljer, der skulle

falde i hak, at de

første mange dage

på kontoret blev

lidt kaotiske. Heldigvis

var huset på

Søgere lige til at

ytte ind i – kun

et forsvarligt hegn

er sat op omkring

e j e n d o m m e n ,

hvor Dansk Mon-

TEMA: Udlejning

tage Supply opbevarer 15.000 varenumre

fra Hünnebeck og Protecto.

Stædig indsats

- Salg og udlejning er ikke et kerneprodukt

for Harsco, og derfor blev det besluttet

at lukke afdelingerne i Skandinavien,

da følgerne af nanskrisen

tvang amerikanerne til at trimme organisationen.

Men vi har det bedste for-

hold til Harsco, som var meget behjæl-

pelig i bestræbelserne på at videreføre

Hünnebecks produkter i Danmark,

fortæller Pia Søgaard Nielsen, der var

noget spændt på, om det kunne lykkes

at få etableret et forhold til de kunder,

der nu i en periode var blevet vænnet til

andre produkter.

Og med en stædig indsats, hvor direktøren

selv er ude på byggepladserne

for at repræsentere rmaet, er det lykkedes

for Dansk Montage Supply at reintroducere

Hünnebeck i Danmark

med stor succes.

Topform

- Med 15.000 varenumre på lager –

hvoraf rigtigt mange er helt nye, så kan

vi klare de este forespørgsler. Vi har


TEMA: Udlejning

På lageret i Onsild, blot et stenkast fra den nordjyske motorvej, ligger materiel, som er

er klar til at blive sendt afsted til de danske byggepladser. Det meste er dog heldigvis

ude at arbejde.

entreret med en lokal vognmand, der

er klar, når kunderne har brug for vores

produkter. Desuden benytter vi Danske

Fragtmænd. Det betyder, at vi er

særdeles eksible og tilbyder dagsleveringer

af kvalitetsprodukter i hele landet,

understreger Pia Søgaard Nielsen.

Hjemme på værkstedet arbejder Lester

Timmermann med den nødvendige

service, vedligeholdelse og klargøring

af materiel. Alt materiel, der

kommer hjem fra en udlejning, gås efter

med tættekam. Alt bliver rengjort

og smurt, således at materiellet er i topform,

når det skal videre til næste kunde.

For Dansk Montage Supply er det

HLM

Teknisk landmåling

nemlig afgørende, at kunden får glæde

af sit materiel med det samme. Dårligt

vedligeholdt materiel kan betyde dyre

forsinkelser, og det ønsker hverken leverandør

eller kunde.

Løber ikke tør

- Vi oplever heldigvis stor efterspørgsel

på vores materiel, og skulle vi komme i

en ekstrem situation, så har vi god

backup hos en kollega i Sverige, så jeg

er sikker på, at vi aldrig vil løbe tør,

smiler Pia Søgaard Nielsen, der også

gerne hjælper kunder med eventuelt

indkøb af materiel hos Hünnebeck i

Tyskland, lige som ejere af materiel na-

Hos HLM finder du specialister i alt indenfor

TEKNISK LANDMÅLING

» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver

» Beton og elementbyggeri

» Mængdeberegninger og terrænmodeller

» Maskinstyring – Data, opsætning og kalibrering

besøg os på www.hlm.as

Hünnebeck er tilbage

Spindlerne fra Hünnebeck er så populære, at alle de tidligere kunder nu er tilbage i folden

– og endnu fl ere er kommet til.

turligvis stadig har adgang til at købe

reservedele til deres spindlere.

- Dansk Montage Supply er kommet

rigtigt godt ind på de danske byggepladser.

Det er kunderne og deres behov,

der bestemmer i hvilken retning,

vores virksomhed skal udvikle sig. I

Harscos tid havde vi en afdeling på

Sjælland, og det har vi da en ambition

om måske at få igen på sigt. Vi har i

forvejen to biler på Sjælland hver uge,

og jeg kan være på byggepladsen med

timers varsel, så vi er fornuftigt dækket

i øjeblikket, men ingen døre lukket. Vi

er parat til fortsat fornuftig udvikling,

fastslår Pia Søgaard Nielsen.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

HLM / København

Damhusdalen 39b

DK-2610 Rødovre

HLM / Kalundborg

Skolevej 16

DK-4490 Jerslev

Tlf: +45 3212 5115

Fax: +45 3213 5115

kontakt@hlm.as

19


Kommunalkursus

Michael Groser er underviser påp DFFs kommunale kursus på Hotel Svendborg.

Nye vinde på materielgården

Årets kommunale kursus på Hotel

Svendborg var som sædvanligt fyldt til

sidste plads, og mens der tidligere år

har været meget streng fokus på den

faglige undervisning, så bebudede underviser

Michael Groser allerede på

førstedagen, at der på ere måder ville

blæse nye vinde på materielgården.

Dels ville der blive indlagt mere tid til

erfaringsudveksling, og dels ville der

blive arbejdet meget mere i grupper.

- Der blæser nye vinde på materielgården,

og vi skal bl.a. fokusere på lederskab,

kunne Michael Groser afsløre,

da han og landsformand i Dansk Formands

Forening, Kim Bøje Madsen,

bød velkommen til deltagerne på Hotel

Svendborg.

Blå Stue og Grøn Stue

Et af de nye tiltag på årets kommunale

kursus var et gruppearbejde i form af

en rollespil, hvor deltagerne blev delt

op i to hold – Blå Stue og Grøn Stue.

20

Arbejdet havde form som en decideret

konkurrence, hvor der endda var præmier

til det vindende hold.

Formålet med spillet var, at deltagerne

skulle re ektere over områder som

ledelse, kommunikation, kon iktforebyggelse,

e ektivitet, samarbejde, forandringsparathed,

trivsel og salg.

Udfordringer

Med gruppearbejdet, hvor de to hold

blev stillet overfor de samme udfordringer,

k deltagerne mulighed til at

tænke over, hvad der fungerer henholdsvis

hæmmende eller befordrende

i forhold til at opnå resultater indenfor

strategisk ledelse, operationel ledelse,

kommunikation på teamet generelt,

forebyggelse og håndtering af kon ikter,

beherskelse af forandring processer,

evnen til at træ e optimale beslutninger,

evnen til at sætte mål og nå dem,

evnen til at lære af deres fejl som en

måde til at optimere holdets perfor-

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

Dansk Formands Foreningslandsformand, Kim Bøje

Madsen, bød velkommen til et fuldtegnet hold.


mance, evnen til at skabe og kommunikere

et fælles mål, evnen til at fordele

og tage ansvar, evnen til at bevare roen

og klarhed under pres, evnen til at belønne

resultatskabende adfærd.

Glemte at informere

Noget af det første, som de to holds

deltagere blev sat til, var at fordele rollerne

imellem sig. Nogle skulle være

topledere, andre skulle være mellemledere

osv. Efter rollespillet gav mange

udtryk for, at det var svært at nde ud

af, hvorfor der blev gjort forskellige tiltag,

fordi ledelsen simpelt hen glemte

at informere nedad i hierakiet. Derfor

var konklusionen, at kommunikation i

hverdagen var en decideret mangelvare.

Med en bedre og mere e ektiv kommunikation

ville det blive lettere at effektivisere

processerne i stedet for, at

alle susede rundt og slukkede ildebrande.

Holdene var generelt enige om, at

Opmærksomhed og godt humør præger deltagerne på kommunalkursus. Der bliver lyttet intenst.

Nye og gamle deltagere mødes på kursus. Kursisterne deles op i to hold, Blå Stue og Grøn Stue.

Kommunalkursus

man også glemte at etablere simple

kommandoveje, således at det blev

svært at implementere nye strategier,

fordi man ikke kunne få fat i hinanden.

Holdene fi k en masse redskaber, som deltagerne skulle arbejde sammen om. Når bare vi er mange nok, skal vi nok fi nde en løsning. Måske.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

21


En komplet pensionsordning

Landsformand Kim Bøje Madsen bød velkommen til orienteringsmødet på materielgården på Håndværkervej i Aalborg.

Landsformanden, der selv er medlem i Nordjyllands Afdeling, glædede sig over, at rigtigt mange i Nordjylland havde ønsket

at høre mere om PFA Pension.

PFA går aldrig på pension

Selv om PFA Pension om cirka re år

fylder 100 år, går pensionsselskabet aldrig

selv på pension. Selskabet er i virkeligheden

et godt eksempel på, at selv

om der ligger mange år bag, så er der

intet til hinder for stadig at føre en aktiv

tilværelse. PFA Pension er således

den førende aktør på markedet og tæller

bl.a. erhvervsgiganter som Carlsberg,

Dansk Supermarked, Danfoss,

Falck, Ikea, Mærsk, MT Højgaard,

NCC, TDC og mange andre blandt

kunderne.

På et usædvanligt velbesøgt medlemsmøde

hos DFF i Nordjyllands Afdeling

fortalte kundechef Jens Nordentoft

bl.a. om selskabet og alle de

fordele, som formændene nu har fået

efter, at Dansk Formands Forening har

skiftet fra SamPension til PFA.

Kundechef hos PFA Pension, Jens Nordentoft, orienterede

om selskabet om forklarede om de fordele, som

medlemmerne af DFF har fået ved at skifte fra Sam-

Pension til PFA Pension.

22

Glædede sig

Landsformand Kim Bøje Madsen bød

velkommen til medlemsmødet og glædede

sig over, at rigtigt mange medlemmer

i hans egen nordjyske afdeling

interesserer sig så meget for deres pension,

at de ville rykke et par timer ud

af kalenderen en mørk efterårsaften og

møde op til sandwich og faglig orientering

i mødelokalet på materielgården

på Håndværkervej i Aalborg. Et

par af medlemmerne havde endda fornuftigt

taget deres ægtefæller med til

orienteringsmødet.

Kundeejet

Jens Nordentoft kunne fortælle, at PFA

Pension er landets største kommercielle

pensionsselskab, ejet af medlemmer-

Rigtigt mange medlemmer i Nordjylland havde fundet

vej til mødelokalet på materielgården på Håndværkervej

i Aalborg.

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

ne. Kundeejerskabet betyder lave omkostninger,

højt afkast og stærkt fokus

på forretningsansvar. De løbende indbetalinger

andrager 18 mia. kr. om

året, og det giver en balance på 325

mia. kr. Investerinsgafkastet var i 2011

på 27,2 mia. kr., egenkapitalen på 5,7

mia. kr., kundekapitalen på 15,5 mia.

kr., og PFA Pension har en solvensdækning

på hele 190 pct.

Partnerskab

- Hos PFA Pension har vi indgået et

partnerskab med Dansk Formands

Forening, hvor alle medlemmer er sikret

stordriftsfordele, både o entligt og

privatansatte medlemmer. DFFs pensionsordninger

er samlet i én løsning,

som speci kt er tilpasset Dansk Formands

Forening. Basispakken er tilpasset

ansættelsesforholdets karakter, og

det er herefter op til det enkelte medlem

at tilpasse sig efter egne behov, påpegede

Jens Nordentoft, der herefter

gennemgik de forskellige basisløsninger

og de individuelle tilpasningsmuligheder,

som pensionsselskabet tilbyder.

Møder

Medlemsmødet i Aalborg var et i en

række af ere møder, som Dansk Formands

Forening og PFA Pension har

arrangeret rundt om i landet. Her kunne

medlemmerne få en orientering om

pensionsformer, skattereformens betydning

for pensionsindbetaling og en

lang, lang række praktiske oplysninger.

Jens Nordentoft anbefalede at tage en

snak med en af PFA Pensions konsulenter

for at få overblik og indgå en

skræddersyet aftale. Mødet kan holdes

personligt med rådgiveren eller det kan

foregå på telefon foran computeren,

hvor kunden får forevist de dokumenter,

som rådgiveren selv sidder med.

Det er også muligt at hente PFAs app

til f. eks. iPad eller iPhone.


Kan ham fra Tv

gøre dig Klogere på

din fremTid?

Nej, men det kan Pensionstallet

PFA introducerer nu Pensionstallet. Det enkle

tal, der viser styrken af din pension. Har du fx

et Pensionstal på 72, kan du – som pensionist –

forvente at have 72 % af din nuværende indtægt

til rådighed.

Tag med ud i fremtiden og få et smugkig på

dit liv som pensionist i selskab med Anders

Breinholt. Bagefter udregner vi dit personlige

Pensionstal.

Det hele sker på pensionstallet.dk


Nyt fra Hovedkontoret

Statsbidrag

Arbejdsløs- PR. Statsbidrag KVARTAL DFF ADM-bidrag ATP

Kontingent

incl. EF-

Aktive m/A-kasse

Aktive u/EF-bidrag

Aktiv deltid m/A-kasse

Efterløn Aktive m/A-kasse 60 år

Aktiv Aktive medlem u/EF-bidrag 60 år med EF-bevis

Medlem Aktiv deltid 60 år m/A-kasse deltid med EF-bevis

Medlemmer Efterløn 60 år u/A-kasse

Pensionister Aktiv medlem 60 år med EF-bevis

Medlem 60 år deltid med EF-bevis

hedsforsik.

Statsbidrag

kr Arbejdsløs- 960,00

kr hedsforsik. 960,00

kr 642,00

kr 960,00

kr 960,00

kr 642,00

kr 960,00 -

kr 960,00 -

kr 642,00

efterløn

Statsbidrag kr 1.401,00

efterløn

kr 936,00

kr 1.401,00

kr 936,00

Kontingent

kr DFF 720,00

Kontingent kr 720,00

kr 720,00

kr 190,00 720,00

kr 720,00

kr 720,00

kr 720,00 190,00

kr 720,00 75,00

kr 720,00

lønmodt.

ADM-bidrag kr 225,00

kr lønmodt. 225,00

kr 225,00

kr 225,00

kr 225,00

kr 225,00

kr 225,00

kr 225,00

kr 225,00

Bidrag

kr ATP 18,00

kr Bidrag 18,00

kr 12,00

kr 18,00

kr 18,00

kr 18,00 12,00

kr 18,00

kr 18,00

kr 18,00

Bidrag

Kontingent i alt

kr incl. 3.324,00 EF-

kr Bidrag 1.923,00

kr i 2.535,00 alt

kr 1.393,00 3.324,00

kr 1.923,00

kr 1.605,00 2.535,00

kr 1.393,00 720,00

kr 1.923,00 75,00

kr 1.605,00

Medlemmer u/A-kasse kr -

kr 720,00

kr 720,00

Pensionister kr -

kr 75,00

kr 75,00

Dansk Formands Forening

IAK

Dansk Formands Forening

Dansk Formands

IAK

Forening.

” Pensionist & Efterlønsklub”

Københavns Afdeling.

Efterlønsklubben har holdt sin traditionelle

julefrokost og generalforsamling torsdag

22. november.

Formanden Per Ysbæk-Nielsen bød

velkommen til de 15. pensionister, der

deltog i generalforsamlingen.. Formanden

omtalte de forskellige ture , og han måtte

konstatere, at to ture til Køge Miniby og

Rungstedlund desværre måtte afl yses fordi

der ikke var nok der ville deltage.

Per Ysbæk-Nielsen nævnte turen på

Bakken, hvor deltagerne var ude og

køre med hestevogn i det skønneste

solskindsvejr. Havnerundfarten var også en

af de gode ture med sol og sommer. Her

var deltagerne enige om, at de til næste

år vil gå i land på Flagfortet og spise den

medbragte mad.

Næste år er der ønske om et besøg på

Den Blå Planet - det er det nye Danmarks

Akvarium på Amager, Køge Miniby og på

Bakken og så selvfølgelig generalforsamling

igen i Haveforeningen Vedbæk .

Alle i bestyrelsen med formand Per Ysbæk

og bestyrelsesmedlemmerne Erik Rasmussen

og Preben Andersen blev genvalgt med

applaus. Efter generalforsamling var der

dejlig julefrokost med masser af god mad.

24

KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2013 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN

PR. KVARTAL

KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2013 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

Jubilarer i Dansk Formands Forening 2013

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Nordjylland 2013

Adresse By

01.06.1988

01.05.1988

01.07.1988

01.06.1988

01.10.1988

01.07.1988

01.04.1988

01.07.1988

01.07.1988

1649755 Kristian Jensen

1672419 Poul Erik Ledet

2279701 Torben Jensen

1890086 Jørn Justesen

2242220 Jan Kristensen

1657840 Poul Henning Madsen

1374123 Ole Philipsen

1728948 Leif Qvesehl

1461029 Jens Ørtoft

Peterborgvej 64

Kærholtvej 26

Løgstørvej 76 B

Juelsmindevej 15

Sjøstrupvej 68

Tokevej 6, Fjellerad

Sæby Landevej 13

Lillebæltsvej 16

Magnolievej 14, Kås

9000 Ålborg

9320 Hjallerup

9500 Hobro

9560 Hadsund

9600 Års

9260 Gistrup

9830 Tårs

9700 Brønderslev

9490 Pandrup

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Nordjylland 2013

Adresse By

01.12.1973

01.10.1973

2143733 Ejvind Helmer Nielsen

1543446 Ejnar Christian Olsen

Østergade 54, 2

Gl. Ålborgvej 55 A

9800 Hjørring

9300 Sæby

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Randers 2013

Adresse By

01.04.1988 01.04.1988 1589621 1589621 Keld Keld Anker Jensen Cypreslunden 13 8960 Randers SØ

01.09.1988 01.09.1988 1207638 1207638 Leif Leif Sørensen Flintbakken 3, Rosted 8410 Rønde

Indmeldt Indmeldt Medl.nr. Medl.nr. Navn Navn

40 års jubilæum i DFF Randers 2013

Adresse By

01.08.1973 01.08.1973 2469237 2469237 Ebbe Ebbe Korsgaard Pedersen Nyvej 5 8500 Grenå

Indmeldt Indmeldt Medl.nr. Medl.nr. Navn Navn

25 års jubilæum i DFF Midt-Vest 2013

Adresse By

01.04.1988 01.04.1988 1689793 1689793 Kurt Kurt Rasmus Kjæmpe Vandværksvej 1, Voel 8600 Silkeborg

01.02.1988 01.02.1988 1165745 1165745 Henry Henry Thorbjørn Madsen Ørslevklostervej 178, Hald 7840 Højslev

01.01.1988 01.01.1988 2179281 2179281 Knud Knud Boisen Søgaard Troelstrupvej 1 9632 Møldrup

01.01.1988 01.01.1988 1795244 1795244 Mogens Mogens Vennevold Istedgade 31, st. 7500 Holstebro.

Indmeldt Indmeldt Medl.nr. Medl.nr. Navn Navn

40 års jubilæum i DFF Midt-Vest 2013

Adresse By

01.03.1973 01.03.1973 1826593 1826593 Gunnar Gunnar Peter Worsøe Astrupvænget 42 9632 Møldrup

Indmeldt Indmeldt Medl.nr. Medl.nr. Navn Navn

50 års jubilæum i DFF Midt-Vest 2013

Adresse By

07.03.1963 07.03.1963 1280957 1280957 Jens Edvard V Rasmussen Søvejen 4 7830 Vinderup

Indmeldt Indmeldt Medl.nr. Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Aarhus 2013

Adresse By

01.04.1988 01.04.1988 1877471 1877471 Hans Henrik Bang Jensen Sørens Toft 10 8362 Hørning

01.01.1988 1449487 Ole Bjerregaard Jensen Tingvej 11, Vejerslev 8881 Thorsø

01.02.1988 1336734 Elmer Nørskove Mikkelsen Buskhedevej 28, Kragelund 8600 Silkeborg

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Aarhus 2013

Adresse By

01.05.1973 1808187 Jens Ingvard Nielsen Kunnerupvej 198, 0025 Kolt 8361 Hasselager

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Afdeling Syd 2013

Adresse By

01.01.1988 1685031 Finn Kristensen J P Nielsensvej 23 B 7160 Tørring

01.06.1988 2229276 Eli Eluf Hansen Hjortøvej 15 6100 Haderslev

01.04.1988 2482792 Birger Jensen Ingridsvej 57 6000 Kolding

01.04.1988 1636802 Jørgen Laursen Parkvej 4 6623 Vorbasse

01.03.1988 1591239 Peter Sandholdt Hoptrup Kirkeby 23 6100 Haderslev

01.01.1988 1270404 Leif Munk Sørensen Ærøvej 119 6100 Haderslev

01.10.1988 2346559 Frede Helmuth Jørgensen Heldagervej 17 5700 Svendborg

01.11.1988 2287530 Erik Berendt F. Pedersen Akacievej 15 5270 Odense N

01.05.1988 2130136 Jens Ove Toftegårs Brøndstrupvej 15 5450 Otterup

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Afdeling Syd 2013

Adresse

Fortsætter på næste side

By

01.04.1973 1875806 Gunnar Hansen Enighedsvej 8, Fasterholt 7330 Brande

01.07.1973 1239359 Kaj Krogager Jørgensen Byvejen 7 A 5466 Asperup

01.09.1973 2265155 Knud Løgager Lang Pilevej 3 6862 Tistrup

15.04.1973 1838481 Mogens Arne Lyng Thorsgade 59 5000 Odense C

50 års jubilæum i DFF Afdeling Syd 2013


01.03.1988 1591239 Peter Sandholdt Hoptrup Kirkeby 23 6100 Haderslev

01.01.1988 1270404 Leif Munk Sørensen Ærøvej 119 6100 Haderslev

01.10.1988 2346559 Frede Helmuth Jørgensen Heldagervej 17 5700 Svendborg

01.11.1988 2287530 Erik Berendt F. Pedersen Akacievej 15 5270 Odense N

01.05.1988 2130136 Jens Ove Toftegårs Brøndstrupvej 15 5450 Otterup

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Afdeling Syd 2013

Adresse By

01.04.1973 1875806 Gunnar Hansen Enighedsvej 8, Fasterholt 7330 Brande

01.07.1973 1239359 Kaj Krogager Jørgensen Byvejen 7 A 5466 Asperup

01.09.1973 2265155 Knud Løgager Lang Pilevej 3 6862 Tistrup

15.04.1973 1838481 Mogens Arne Lyng Thorsgade 59 5000 Odense C

Indmeldt Medl.nr. Navn

50 års jubilæum i DFF Afdeling Syd 2013

Adresse By

02.01.1963 1058312 Rudolf B Poulsen Sønderholmsvej 24 Br Dam 6000 Kolding

01.05.1963 1509173 Toft Larsen Løjt Bjerggade 3 62 Åbenrå

01.04.1963 2032613 Finn Malling Knudshovedvej 36, 1 5800 Nyborg

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Vestjylland 2013

Adresse By

01.01.1988 2407260 Karl Erik Hansen Vesterhavsvej 3 6830 Nørre-Nebel

01.01.1988 1098458 Poul Larsen Hemme T. Tonnesensvej 3 6740 Bramming

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Vestjylland 2013

Adresse By

01.03.1973 2424133 Ejvind Johansen Bakkevej 20 - Seem 6760 Ribe

01.01.1973 2048437 Jørgen Peder Jørgensen Solbærvej 14 6715 Esbjerg N

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF København 2013

Adresse By

01.06.1988 2149391 Allan Peter Andersen Birkebakkerne 34 3310 Ølsted

01.03.1988 2045870 Verner Kristian Jensen Søndergård Bregnetvej 21 4320 Lejre

01.06.1988 1880525 Bjarne Knudsen Nordvangs Alle 2 2600 Glostrup

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF København 2013

Adresse By

01.02.1973 1796531 Henry Folmer Albertsen Strædet 5 3660 Stenløse

01.10.1973 2485910 Gerner Hamris Clausen Karl Nielsens Vej 51 4700 Næstved

13.01.1973 2174209 Malte Skinbjerg Langelunden 14, 2.tv 2990 Nivå

11.04.1973 2482412 Knud Stokholm Birkerød Parkvej 184 3460 Birkerød

25 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland 2013

Indmeldt Medl.nr. Navn Adresse By

01.01.1988 1552983 Jess Andersen Slotsmarken 13 4850 Stubbekøbing

01.01.1988 1881309 Ebbe Vinther Christensen Svalevej 1 4591 Føllenslev

40 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland 2013

Indmeldt Medl.nr. Navn Adresse By

12.04.1973 1675446 Kaj Kaas Hansen Thorsvej 8 4700 Næstved

01.04.1973 2186641 Bjarne Henrichsen Ligustervej 13, Undløse 4340 Tølløse

04.03.1973 2373025 Børge A. K. Nielsen Højbjergvej 32 4470 Svebølle

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Lolland Falster 2013

Adresse By

01.01.1988 1225523 Carsten O. Andersen Tårsvej 23 4990 Sakskøbing

05.02.1988 2000578 Jens Søgaard Andreasen Pandebjergvej 562 4800 Nykøbing Falster

01.12.1988 1463462 Leif Alfred Hoffmeister Tagetesvej 23 4873 Væggerløse

Indmeldt Medl.nr. Navn

25 års jubilæum i DFF Bornholm 2013

Adresse By

01.05.1988 2356889 Flemming Kock Kristensen Åkøsevej 16 - Østerlars 3760 Gudhjem

Indmeldt Medl.nr. Navn

40 års jubilæum i DFF Bornholm 2013

Adresse By

01.02.1973 2355022 Bjarne Grønnegaard Stengade 64 3700 Rønne

Årsmøde Århus Afdelingen

Torsdag den14. februar 2013 kl. 17.00

holdes der årsmøde for Århus Afdeling

på Hotel Sabro kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Afdelingen er efterfølgende vært

for et traktement.

Under eventuelt vil vi drøfte en

evt. sammenlægning af afdelingerne

Midt-Vest, Randers og Århus Afdeling

På bestyrelsens vegne.

Knud Jakobsen

Årsmøde d. 23.3 kl. 10.00 i

Nordjyllands afdeling

Årsmødet afholdes i år i kantinen ved Skanska

Asfalt Klippevej 16 9220 Aalborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal

være formanden i hænde

senest d.15. marts 2013.

Mødet starter kl.10.00 med kaffe,

hvorefter der er en rundvisning for medlemmerne

på Asfalt fabrikken.

KL. 11.00 starter årsmødet og efterfølgende

sluttes der af med frokost.

På Bestyrelsens vegne.

Jens Melgaard

Nyt fra Hovedkontoret

Årsmøde i DFF’s

Randersafdeling

D. 2. Marts 2013 kl. 16:00

Se samlet tidsplan længere nede.

Årsmødet og den efterfølgende festmiddag

med ledsagere holdes på

Restaurant In’Golf, Himmelbovej 22,

Fladbro, 8900 Randers.

Kl. 15:00 fælles kaffebord med ledsagere.

Tilmelding nødvendig.

Kl. 16:00 Årsmøde for DFF medlemmerne.

Arrangement for ledsagere.

Kl. 18:00 Middag med efterfølgende mu-

lighed for dans. Tilmelding nødvendig.

Der opkræves et deltagergebyr på 250kr

på dagen pr. person der deltager

i festmiddagen,kaffebord, årsmøde og

ledsagerarrangement er gratis at deltage i.

Tilmelding skal ske senest d.26-2-2013 til

Leo Kristoffersen på en af følgende

muligheder:

Tlf: 86404832, Mobil: 51387455

Mail: Leo.kristoffersen@odder.dk

Kære DFF medlemmer, mød nu op til

Årsmødet, der er spændende og vigtige

emner på dagsordenen vedr. vores fælles

fremtid, bla. skal vi igen snakke en

eventuel sammenlægning af afdelingerne i

Århus, Midt-Vest og Randers.

Og Landsrådsformand Kim Bøje Madsen

deltager og giver sin beretning for året,

samt svarer på eventuelle spørgsmål.

På vegne af Randersafdelingens bestyrelse.

Leo Kristoffersen

Årsmøde

Afdeling Syd inviterer til årsmøde

i DFF

Lørdag d. 16. marts 2013 kl.10 00

På Bramdrupdam Kro i Bramdrupdam

Dagsorden til årsmødet

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Behandling af afdelingsbestyrelsens skriftlige

status på det forgangne års aktiviteter,

herunder regnskab.

4. Afdelingens planer for det kommende år.

5. Forhold der i øvrigt vedrører fremtiden.

6. Valg til bestyrelsen efter vedtægterne.

7. Bestyrelsens planer for det kommende år.

8. Status fra landsbestyrelsen.

9. Indkomne forslag fra medlemmerne.

10. Eventuelt.

P.a.v.

Finn Kristensen

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

25


Vi gratulerer

Vi gratulerer

Nordjylland afd.

70 år 02-01-1943

Peder Nielsen

Marie Curies Alle 3, st.tv.

9220 Ålborg Øst.

60 år 06-01-1953

Jan Christensen

Søndermarken 4

9460 Brovst.

Randers afd.

65 år 30-01-1948

Arne Asferg Svendsen

Mejerivej 5

8981 Spentrup.

60 år 09-01-1953

Hans Jørgen Dam Nielsen

Kistrupvej 115 D

8900 Randers C.

Midt – Vest afd.

70 år 24-02-1943

Sejer Filtenborg

Katrinevej 59

7800 Skive.

60 år 26-01-1953

Ivan Søndergaard Nielsen

Ravnsvej 23

7442 Engesvang.

Aarhus afd.

60 år 16-01-1953

Torben Sejr

Vårkjærvej 17

8260 Viby J.

26

Afdeling Syd

80 år 29-01-1933

Ejvind Dam

Stubbæk Bygade 1, 1

6200 Åbenrå.

70 år 27-01-1943

Erik Børge Lohse Nielsen

Saxovej 178

5210 Odense NV.

70 år 27-01-1943

Leif Didriksen

Læssøegade 43

6000 Kolding.

65 år 07-01-1948

Karsten Larsen

Vøjstrupvej 53

5672 Broby.

65 år 22-01-1948

Poul Blåbjerg Andersen

Lille Rugbjerg Vej 39

5270 Odense N.

60 år 30-12-1952

Poul Bang Nielsen

Finlandsvej 35

5500 Middelfart.

60 år 04-01-1953

Poul Erik Rasmussen

Bjørnsknudevej 6 A

7130 Juelsminde.

50 år 05-01-1963

Povl Hansen

Traverskiftet 20

5881 Skårup Fyn

50 år 10-01-1963

Peter omsen

Klaus Berntsens Vej 26

5750 Ringe.

Døde oktober og november 2012

Peder Henrik Storgaard

Højbjergvej 49, st.tv.

21.10.12 København

Verner Hansen

Slogsherredsvej 8,

6372 Bylderup-Bov

04.11.2012 Afdeling Syd

Kaj Aage Olsen

Klokkervej 34

4000 Roskilde

27.10.2012 København

Niels Peter Overgaard

Studekrogen 1

3500 Værløse

20.11.2012, København

Keld Nielsen Rytter

Hjulmagervej 24

9300 Sæby

11.11.2012, Nordjylland

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

Vestjylland afd.

65 år 01-01-1948

Hans Peter Dam

Vestergade 18

6740 Bramming.

60 år 11-01-1953

omas Chr. Christensen

Allégade 50

6600 Vejen.

60 år 09-02-1953

Ulla Graakjær

Klostermarken 64

6900 Skjern.

60 år 23-02-1953

Leif Jørgensen

Kløvervej 3

6880 Tarm.

København afd.

70 år 28-02-1943

Konrad Weithaler

Degnebakken 25

2830 Virum

50 år 17-02-1963

Jan Christian Jacobsen

Kamstrupvej 47

2610 Rødovre.

Syd-og Vestsjælland afd.

70 år 02-01-1943

Hans Christian Jensen

Tranevænget 13

4160 Herlufmagle.

70 år 20-01-1943

Erik Holmgård Andersen

Humlehaven 19

4400 Kalundborg.

65 år 01-02-1948

Bjarne Rasmussen

orsvej 32

4300 Holbæk.

60 år 11-01-1953

Henning Folmer Nielsen

Bakkedraget 4

4534 Hørve.

Lolland Falster afd.

70 år 02-01-1943

Erik Klaus Ewers

Strædet 13

4920 Søllested.

60 år 12-02-1953

Henning Sten Jensen

Svinget 6

4760 Vordingborg.

Bornholm afd.

INGEN

Vestjyllands Afdeling

Senior-klub Årsmøde 2013

Torsdag den 7.februar 2013 er der årsmøde for medlemmer

på Matrosvænget 177.

Vi mødes kl. 16.00

og holder årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.

Derefter er klubben vært med et par stykker smørebrød, og der bliver tid til

hyggeligt samvær

Tilmelding senest den 4. februar 2013

Peter Kristensen tlf. 75 12 01 90, Vagn Skovgaard tlf. 75 15 15 29

Mogens Gregersen tlf. 75 15 20 93


1.

Årsmøde Lolland Falster Afdeling

Lørdag den 23. februar 2013 kl. 10.00

på Hotel Falster, Skovalléen, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden:

Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Afdelingsbestyrelsens beretning

4. Indlæg fra Landsbestyrelsen

5. Regnskab

6. Næste års aktiviteter

7. Indkomne forslag

8. Valg

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest

den 16.februar 2012.

Landsformand Kim Bøje Madsen beretter fra hovedforeningen og A-kassen.

Efter årsmødet er der frokost (gratis). Tilmelding til afdelingsformanden

nødvendig af hensyn til traktement senest 16. februar 2013.

P.a.v.

Lars Hansen, afdelingsformand

54 70 74 40 / 30 12 95 60

lehansen@post.tele.dk

Dansk Formands Forening

Syd - og Vestsjællands Afdeling.

Årsmøde

Lørdag den 23. februar 2013 Kl.14.30

På De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

Program: Dagsorden:

Kl. 14.30 Fælles kaffebord. 1. Valg af dirigent

1A. Valg af stemmeudvalg

Kl. 15.00 Årsmøde 2. Beretning.

Arrangement for ledsager a) Afdelingen

b) Regnskab

3. Planer for fremtiden

Kl. 17.30 Festmiddag med efterfølgende 4. Øvrige forhold

Dans 5. Valg

6. Beretning fra foreningen

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt

Kl. 00.30 Natmad.

Alle medlemmer er velkomne til Årsmødet.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest

den 10. februar 2013.

Kuvertprisen for årsmødet - festmiddag - dans og natmad er 200 kr.

Bindende tilmelding er senest den 10. februar 2013.

Til

Finn Hansen 55 562 745 / 24 285 250 / sofi n@turbopost.dk

Niels Troest 55 761 982 / 20 631 755 / troest.n@mail.dk

P.b.v. Keld Dahl

Seniorklubben DFF

Syd og Vestsjællands Afdeling

Årsmøde i klubben

30/01 2013

Dagsorden ifølge vedtægterne

Samme dag holdes opstartsmøde for aktiviteter i 2013.

Forslag til aktiviteter modtages gerne

Mødet holdes kl. 14.00 Hos Niels Troest, Åvej 1 Lov, 4700 Næstved

Tilmelding senest den 23. januar 2012

Tilmelding Til

Kaj Kaas Hansen 5577 0124

Gunner Pedersen 4098 0340

Niels Troest 5576 1982 / 2063 1755

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Nordjyllands afdeling:

Formand: Jens Melgaard

Aalborgvej 47, Mou, 9820 Storvorde

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedeskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Aarhus afdeling:

Formand: Knud Jakobsen

Østergårdsvej 111, 7340 Malling

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Vejle/Kolding afdeling:

Formand: Finn Kristensen

J. P. Nielsensvej 23B, 7160 Tørring

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: vejle@danskformand.dk

Vestjyllands afdeling:

Formand: Per Davidsen

Baggensens Allé 119, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Afdelingerne:

Formandsbladet • Nr. 6 • december 2012

Meddelelser

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Hyttebjerg Allé 64D, 2.tv.

2720 Vanløse.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Nyoptaget oktober og november 2012

Verner Christiansen

Manøvej 11

6852 Billum

Vestjylland

Sønderjyllands afdeling:

Formand: Svend Aage Juhler

Ahornvej 12, 6400 Sønderborg

Tlf.: 50 51 61 58

E-mail: sonderjyll@danskformand.dk

Fyns afdeling:

Formand: Palle A. Frederiksen

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby

Tlf.: 50 51 61 59

E-mail: fyn@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: Dan Boye

Lærkevej 42, 4040 Jyllinge

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 30 12 95 60

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Karsten Kollerup Madsen

Rørholtvej 58, Ulsted

9370 Hals

Nordjylland

Hovedkontoret er lukket mellem Jul og Nytår

fra den 22. december 2012 til 1. januar 2013.

Begge dage inkl.

27


PITZNER

Din udlejningspartner

Vi har samlet alle PITZNERs udlejningsselskaber i én helhed,

så vores kunder i fremtiden kun behøver henvende

sig ét sted. Vi gør det nemmere at samle dine løsninger og

spare tid. Vi kan som totalleverandør levere den komplette

pakkeløsning til dit byggeprojekt, herunder:

Entreprenørmateriel – gravemaskiner,

minilæssere, pladevibratorer, pumper,

kompressorer, tryklufthamre, teleskoplæssere

mm.

Alle former for stilladser,

også til understøtning

Arbejdsplatforme,

gods-, stige- og personhejs

Alle former for lifte

Specialdesignede letvogne, moduler

og pavilloner til byggepladser mm.

Kontakt os og hør mere om vores nøglefærdige byggepladskoncept.

Ring på telefon 70 12 13 15 eller skriv en

e-mail på info@pitzner.dk. Du kan også besøge os på

Internettet på adressen www.pitzner.dk

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!