Hele kommuneplanen i et dokument - struertf.dk

struertf.dk

Hele kommuneplanen i et dokument - struertf.dk

FORORD

Thyholmplanen er borgenies og kommunal-

bestyrelsens plan for, hvordan keintiden skal

fonne sig i Thyholm kominune.

Planen skal give et billede af Thyholin kom-

munes inålsztning, som er dynamik, synlig-

hed, kreativitet og kvalitet omsat i handlin-

ger.

Opf~lgning af planens mål og handlinger vil

ske på et årligt debatinede i lcoinmunalbestyrelsen.

Ligesoin ved udarbejdelsen af koininunepla-

nen i 1993 har der vzret en stor interesse

blandt borgerne for at deltage i udarbejdelsen

af denne plan.

Det har vist sig ved det store freriunade ved

borgerinederne og den levende debat på disse.

Samtidig er der i perioden kommet mange

skriftlige indl~g med bemzrkninger, ideer og

forslag til planlzgningen fra såvel enkeltpersoner

som forskellige foreninger, arbejdsgrupper

m.v.

Samspillet mellem borgerne og koinmunalbe-

styrelsen er vigtigt - og jeg vil derfor gerne

rette en tak til alle, som har deltaget i planens

udformning.

Thyholinplanen er ferst og Cemmest en over-

ordnet plan for, hvordan kommunens arealer

anvendes og bebyggelsesforliold i kommu-

nen.

Men planen skal også sikre, at Thyholin er et

godt sted at bo - at folk vil flytte hertil, og at

folk bliver boende her. Befolkningstallet er

helt afgmende for Thyholm Icornnluiie.

Derfor handler planen ikke kun oin arealer og

boliger, inen også om kvaliteten af det liv, vi

lever lier, arbejdspladser, fritid, kultur, skoleforhold,

b~rnepasning og =Idrepleje.

Om kort tid må det forventes, at mange bor-

gere koinmunikerer via infonnationsteknolo-

gi - rådhus, daginstihitioner, Adrecentre.

Denne udvikling, som også naturligt omfatter

både arbejds- og fritidsliv, vil markant ~ndre

Thyholm.

Det er vigtigt, at lokalsainfundene oprethol-

des og styrkes, så der er et godt bomiljn samt

service- og kulturtilbud, sådan at vi kan

opretholde tztte menneskelige relationer.

Kominunalbestyrelsens opgave er at skabe

rammer for udfoldelserne, men indholdet slca-

bes bedst af ildsjzle, brugere og inedarbejde-

re.

For at planens mål og handlinger kan blive

realitet, krzver det derfor fortsat borgernes

aktive inedleven for planen - og for Thyholin

koinmune.

Hanne Christensen

borgmester


Forord ...................................................... 3

Indledning ...................................................... 7

. .

Koininuneplanrevisionen ........................................... 9

Planens hovedsti~ihr

Indlediling ..................................................... 13

Befolkning - bym~nster ........................................... 15

Boliger ....................................................... 17

Erhvem og beskæftigelse ......................................... 21

Privatservice .................................................. 25

Offentlig service ................................................ 27

Trafik ........................................................ 37

Tekiiiskeanlæg ................................................. 39

Rekreation .................................................... 55

Det åbne land .................................................. 59

Planens rainmedel

Ilidledning ..................................................... 63

Generelle besteminelser .......................................... 65

Rammer for Hvidbjerg ........................................... 67

Rammer for Flovlev ............................................. 75

RannnerforJegindo ............................................. 77

Raminer for Uglev .............................................. 81

RaininerforLyngs .............................................. 83

Raminer for S~ndbjerg ........................................... 85

RammerforTambohuse .......................................... 87

Raiiimer for Oddesiind Nord ....................................... 91

Ranunerforlandsbyer ............................................ 95

Raininer for rekreative områder ..................................... 97

Rainmer for tehiiske anlæg i det ibne land ........................... 101


INDLEDNING

Dette er kommuneplanen for Thyholm koin-

mune for perioden 1997 til 2008. Derfor har

den faet titlen: "Thyholn~planen 1997-2008".

Planen aflaser den hidtidige kommuneplan:

"Tliyliolinplanen 1993-2004", da der i planlo-

ven krzves, at kommuneplaner skal revideres

hvert 4. år.

Hvad indeholder Thvholinplanen?

Kommuneplanen er priinzrt en esisk plan,

som udstikker retningslinierne for nuvzrende

og fremtidig arealanvendelse og bebyggelses-

forhold i kommunen.

Kommuneplanen er samtidig en plan for mål

og påtznkte handlinger.

Konnnuneplanen er altså også et udtryk for

en politisk vurdering og prioritering af de

enkelte områder. Kommuneplanen virker her

soin en sammenfattende plan for de enkelte

sektorer.

Planlægningen i Danmark sker på tre forskel-

lige niveauer: nemlig i Landsplanredegarel-

sen, Regionplanen og endeligt i kommune-

planen. Sidstnzvnte skal således respektere

både regionplan og landsplanlzgningen.

Koimniineplanens opbymiine:

Koimnuneplancn er opdelt i to afsnit:

HOVEDSTRUKTUREN

06

RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNIN-

GEN.

Hovedstnihrr-delen sammenfatter den aje-

blikkelige status i koinmunen og koinmunal-

bestyrelsens overordnede mål for kommunen

og handlinger for Thyliolm.

Raminedelen konkretiserer hovedstrukturen

ved at fastlzgge przcise retningslinier for

arealanvendelsen i kommunen. Rammerne er

således bindeled mellem hovedstrukturen og

lokalplanerne.

Der er udarbejdet et debatoplzg, som er

udgangspunkt for indkaldelse af ideer og for-

slag fra borgerne.

Alle indlzggene i debatten er samlet i et hzf-

te. Det er dels skriftlige indlzg fra enkeltper-

soner, dels opsamlinger på borgermader i

kommunen.

En ny kommuneplan!

Med vedtagelsen af denne I


KOMMUNEPLANREVISIONEN

I henhold til lov om planlzgning skal kom-

muneplanen revideres hvert fjerde år.

Fnr udarbejdelse af et forslag til kommune-

plan skal kominunalbestyrelsen offentligt ind-

kalde ideer, forslag m.v. med henblik på plan-

lzgningsarbejdet. Debatoplægget beskriver

hovedspnrgsmålene i den forestående plan-

lægning.

Debatopkg

I tidsrummet fra 20. november 1996 til 1.

februar 1997 var der mulighed for afgivelse

af ideer, forslag m.v. og kommentarer til

debatoplzgget og den forestående planlxg-

ning.

Kommunalbestyrelsen skal forestå en oplysningsvirksomhed

med henblik på at frernkalde

en offentlig debat om planrevisionens målsætning

og nzrmere indhold, hvorfor der

blev afholdt borgermnder i januar 1997 i

Hvidbjerg, Jegind~, Lyngs og Uglev.

Forslag til kommuneplanen

På baggrund af forslagene udarbejdes der et

forslag til kommuneplan, som offentliggnres i

perioden 16. april 1997 til I l. juni 1997.1

dette tidsrum er der inuliglied for at komme

ined indsigelser til koinmuneplanforslaget.

Der vil blive afholdt et debatmnde midt i

offentlighedsperioden ca. medio maj.

Kommuneplanen

I august 1997 vedtages kommuneplanen.


PLANENS

HOVEDSTRUKTUR


INDLEDNING

PLANENS HOVEDSTRUKTUR

Kommuneplanens hovedstruhir beskriver

den overordnede udvikling i kommunen. Den

er inddelt i 9 afsnit, som igen er opdelt i

piinkterne

..

"Baggru~id", "Mål" og "Handlinger".

Punkterne beskriver relevant statistik, som

har ligget til pind for de udstukne mål samt

de handlinger, kommunalbestyrelsen vil tage

i anvendelse.

Til stnrsteparten af afsnittene er der knyttet

rammer for de lokalplaner, som Itommunalbe-

styrelsen kan fastsztte ined direkte bindende

virkning for den enkelte ejendom. Disse ram-

iner er beskrevet i LOKALPLAN-

RAMMER.


Kommunecenter - Hovedvej 4

Landsbycenter Kommunevej 2; Mqdm#iiepaik#lynge

Landsby Jernbane ~ ~ i s n t l e

'SommerhusomrBde .#.i..... Naiursii & ~ @ l h W ~ " l ~


BEFOLKNING - BYMONSTER

BEFOLKNING

Bagrund

Kommunens befolkningstal er faldet i de

seneste år. Det kan nzvnes, at befolkningstal-

let i 1986 var 3.986, mens det tilsvarende tal i

1996 var 3.730. Den I. april 1997 var befolk-

ningstallet 3.688.

Der er således ikke en positiv befolkningsud-

vikling i kommunen.

Der er udarbejdet en ny, justeret prognose for

befolknimgsudviklingen for planperioden

frem til år 2010. 1 år 2010 viser prognosen, at

befolkningstallet vil vzre 3.604.

Der sker nogle forskydninger mellein

aldersklasserne og mellem de forskellige

områder i kommunen.

Koimnunen kan i år 2010 forvente fzerre per-

soner over 67 år og ligeledes fzerre 17-59 åri-

ge. Der kan forventes en stigning i antallet af

0-1 6 årige og 60-66 årige.

På grund af aldersforskydninger vil antallet af

0-6 irige falde svagt i slutningen af progno-

seperioden.

Det er fortsat et overordnet inål at få stoppet

den negative befolkningsudvikling og tiltrzk-

ke folk, sådan at befolkningstallet i koinmu-

nen nges.

Der skulle gerne ske en zndring af den

skzvhed, der er i befolkningens aldersforde-

ling.

Handlinger

For at indfn ovennzevnte mål satser koinmunen

på at udvikle koinin~~~~eii kvalitativt. Her

kan nzvnes IT-området, kultur- og fritidsområdet,

IKT-center, markedsfaringlsynliggnrelse

af kommunen. som et attraktivt

bosztnings- og erhvervsområde. Der tzizkes

specielt på fjernarbejdspladser.

Sammen med henholdsvis borgerforeninger

og Erhvervs- og Turistforeningen vil der bli-

ve taget initiativ til at byde nye borgere vel-

kommen til kommunen bl.a. ved udarbejdelse

af en velkoinstfolder.

Baggrund

I det regionale bymnnster er der i kommunen

udpeget byerne:

Kommunecentret Hvidbjerg, hvor virksomhe-

der og service, som har betydning for hele

kommunen, skal snges bevaret og udbygget.

Landsbycentrene Uglev, Lyngs, Jegindn,

Tambohuse, Snndbjerg og Oddesund,

hvor eksisterende service og små virksomhe-

der, snges opretholdt og evt. nye etableret,

ligesom der kan ske et beg-znset boligbygge-

n.

Landsbyerne Odby og Hellernd, hvor kom-

munalbestyrelsen ved en afgrznsning af

byerne varetager zonelovskompetencen. Byg-

geri her bar kun ske i begznset omfang.

Mai

Konununen nnsker at fastholde dette

byinnnster.


BOLIGER

Baerrrund

Det samlede antal helårsboliger i kommtnlen

er ca. 1700. Heraf er ca. 30% smeliuse til

landbrugsejendomine, 60% parcelhuse, mens

den resterende del er rækkehuse, lejligheder

m.v.

De seneste år har byggeriet af almene boliger

vzret ~iiest dominerende.

Bosatningsmnnstret hcenger nnje sammen

med arbejdspladser, servicetilbud og botniljn.

Boscetning skal ikke kun være et spnrgsinål

om boligforin, inen også kvaliteten af det liv,

der leves i og mellem husene. Derfor skal

lokalsainfundene styrkes, så der skabes et

godt boiniljn - også i de inindre byer.

Det er derfor kommunens mål at fortsætte

med byfonlyelse og -forsk@nnelse, ligesom

de karakteristiske bymiliner skal bevares og

forsknnnes.

Der ses gerne borgerinitiativer til at inodvirke

at bygniiigeme forfalder. Arealerne skal frem-

stå som velplejede for såvel områdets beboe-

re som for turisterne.

BOLIGER

Der vil således i fremtiden vcere behov for

flere almene boliger til unge og ældre, som

ikke umiddelbart ~nslcer ejerboliger.

Rammerne for byggeriet i landsbyområderne

udfonnes således, at der vil vcere rniilighed

for mere landlige boformer med udvidede

jordtilliggender og et mindre dyreliold. Dette

kan ligeledes medvirke til at styrke kommu-

nens lokalsamfund.

Det er kominunens ~nske. at nedlagte landbmgsejendomine

bibeholdes som Iielårsboliger

og attraktive Iiobbylandbrug.

Handlinger

Kommunen skal sikre, at der er udlagt og

byggemodnet det tilstrækkelige boligareal

saint vzre opmzrksoin på byfomyelsesbe-

hov.

Der snges udarbejdet en udviklingsplan fol

Uglev på samme måde som i Lyngs.

I Hvidbjerg er der udlagt områder til opfnrel-

se af nybyggeri ved Sdr. Ringvej, mellein

Hellig-kildevej og jernbanen bag Smndergade

saint (Vibevej). På arealerne er der plads til

opfnrelse af ca. 70 nye helårsliuse (se også

ramme-besteminelser).

Der skal herunder også tages en vurdering af I Uglev er der udlagt areal til nyt boligbyggede

kiilt~~rhistorisl


Boligområder Jegind@


Landsbycentrene Uglev, Jeginds, Lyngs,

Serndbjerg, Tambohuse og Oddesund

Nord samt området mellem Jegind kirke ~g

Jegind by ligger alle i landzone. Da de er af-

grænset i overensstemmelse med de viste

kort i planm rammedel, overgår zonelovs-

kompetencen til kommunalbestyrelsen.

For Tambohus og Oddesund Nord er der med

yderligere rammebestemmelser skabt mulighed

for udvidelser af byområderne med bl.a.

rekreative områder, jZe~f0r RAMMER FOR

LANDSBYER.

Sommerhusområderne i kommunen bevares

uzndrede.

Kommunalbes@relsen afsætter hvert år et

belerb til byfornyelse/-fors~else.

BOLIGER


ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

Baggrund

Antallet af arbejdspladser var 1. januar 1995

1447.

Samme år udgjorde indpendlemes andel af

antallet af arbejdspladser i kommunen 14,5%.

Udpendlemes andel af antal beskzftigede

med bopzl i kommunen udgjorde 33,1%.

Mal

Det er målet, at kommunen skal medvirke

aktivt til en positiv erhvervsudvikling, som

fremmer ekonomisk vzkst og beskzftigelse.

Udviklingen i erhvervslivet skal ske gennem

et I


TURISTPOLTTIK

Mai

Kommunen, Erhvervs- og Turistforeningen

samt turisterhvervet skal i tæt og formaliseret

samarbejde arbejde aktivt for en fortsat stig-

ning i antallet af turister i områder. Turistpo-

litikken skal kzdes sammen ined erl~vervspo-

litikken på Thyholm i traditionel forstand for

at imndegå turismens konjunktur- og szson-

f0lsonihed.

Kommunen har i flere år vzret præget af et

faldende indbyggertal, og bl.a. skal 0get

turisme være med til at vende denne negative -

udvikling og underbygge opretlioldelse og

udvikling af detailhandel, serviceforretninger,

ovenlatningsanlæg m.v. Området er szrdeles

attraktiv for turister, som foretrzkker

- "blå turisme" (sejlsport, lystfiskeri, strand

liv m.v.)

- "grcm turisme" (naturen, inilj~et, cykel- og

vandreture m.v.)

og det skal vi være yderst bevidste om i vor

inarkedsf~ring

- "frist luft - rent milj0".

Handlinger

Det b0r overvejes at lade udarbejde en gr0n

helhedsplan for Thyl~olm. Yderligere udvik-

ling af vandre- og cykelruter samt den inariti-

me turisme er nnskelig


(blandet bolig og erhverv)


PRIVAT SERUICE

PRIVAT SERVICE ker samt ikke-generehde erhvervsvirksomhe-

der.

Bagenuid

Hvidbjerg har et bredt udvalg af dagligvare- Ny privat service i Hvidbjerg bm prbizrt

og andre servicebutikker, mens der er daglig- oprettes indenfor disse centerområder. Med

vareforsyning i Uglev, Lyngs, Jeginda og den hidtidige udvjkiing skmes det ikke n0d-

Sandbjerg. vendigt i planperioden at udvide disse områ-

Udbudet af servicevirksomheder i lokalsamfundene

har en naje sammenhæng med

bosæ~ngsmmstret og aktivitetsniveauet her.

Mål

Serviceerhvervene (og den offentlige service)

skal fortrinsvis lokdiseres centralt i kunde-

oplandene og så nær brugerne som muligt.

der, men ny service skal derimod etableres på

nuværende bebyggede arealer.

Kommunen vi1 fortsætte initiativeme med

byfornyelse/-forsbnnelse i byerne for at gme

disse mere attraktive og give den private ser-

vice bedre betingelser.

Dette vil formentlig være medvirkende til, at

lokalbefolluiingen vil g0re stme brug af den

lokale service, der tilbydes.

Målet er, at Hvidbjerg som kommunecenter

skal opretholde eiier udvide serviceniveauet

med virksomheder til betjening af hele kommunen.

For at fremme turisinen kan der i tilknytning

til byerne etableres aktiviteter, som sammen

med et h0jt serviceniveau kan tiltrzekke

I landsbycentrene (se bymmster) skal den bes~geade turister. Aktiviteter med relation

lokale dagligvareforsyning og evt. anden pri- til turismen skal dog ske i et positivt samspil

vat service om muligt ssges opretholdt. med lokalsamfundet.

Handlinger Handelslivet har et stort ansvar for at gadebil-

Der er i Hvidbjergj~mf@r planens rammedel ledet stadig er levende, og kommunen

udlagt to centerområder, i Bredgade-området ser gerne initiativer fra sivel handelslivet

og langs Sandergade. Omtådernes anvenaelse som borgere til at etablere og bakke op om

er fastlagt til boligq liberale erhverv, butik- nye butikker.


Idrætsefterskole ~ritidssk~le ' ,

Samlingssted Idrækanlæg '

Bibliotek

8 . n

J 8 II

III ' I= .Gl.

I.,- .,,

Koinmuneskol"e h h,

Sportshal ~r&ml&.

Ungdomsklub ( n ,$hll@t&

Emnehave / $F0 "- , r @ ~ ~

.

~ * r

~omrn;neskoie , , . -F-rliJ-ie

, Ældrecentet . = . W63Mq

Sgfnehave 1 SFO Y ''.~~k&k-: '

.' SggnegArd ' . .'z '< - <

, -11 II I

i .,CA

l', :


OFFENTLIG SERVICE

SKOLEVÆSEN

Baggrund

I Thyhohns to skoler er der for skoleåret

1997198 tilmeldt 469 skoleelever. Fordelin-

gen af elever afhznger af hvilke klassetrin,

der tilbydes på de enkelte skoler:

Hvidbjerg centralskole:

Bh.ld. - 10. kl. ......... ,390 elever

Odby skole:

Bli.ltl. - 6. M. ............ .57 elever

Jeginda skole (underlagt

Hvidbjerg centralskole):

BIi.1


B0RNE- OG UNGDOMSINSTITUTIONER Handlinger

Der skal vzre mulighed for pasning for de sko-

Bagenind lesngende bnm i tilknytning til skolerne (dog

Dagplejen omfatter de 0-3 årige, men kan dog min. 10 bnrn).

også anvendes af bom over 3 år, såfremt der

ikke findes en alderssvarende institution i Behovet for klubvirksomhed skal Inbende

lokalområdet. vurderes.

For de 3-10 årige er der bnmehaver, integrere- Der udarbejdes virksomhedsplaner for de

de ordninger og skolefritidsordninger i Hvid- enkelte institutioner, og der vil også blive

bjerg, Odby og Jegindfl. arbejdet med tilfredsliedsundersngelser.

I Hvidbjerg og Uglev er der kommunale

ungdomsklubber.

Det overordnede mål er, at der skabes grundlag

for lokalsamfiind, hvor bnm og unge Iiar et

trygt opvækstmilj0.

Målet for dagpasningsområdet omfatter fnlgen-

de:

- Tliyholm bnmehave.

- Bamehuset Evigglad.

- Den kommunal~dagpleje.

- SFO RabalderhusetiEnghaven.

- SFO Kongelunden.

Thyholm kommune vil:

- sikre pasningsgaranti med dags varsel.

- såvidt mulig fastholde decentrale pasnings-

muligheder for at gere hverdagen lettere

for forzldrene og bevare bnmenes tilknyt-

ning til lokalområdet.

- sikre at bcirnenes hverdag udspiller sig i

gode og hygge rammer.

- sikre at barnets naturlige nysgerrighed bi-

beholdes og videreudvikles.

- tilbyde pzdagogiske udfordringer, der

fremmer bnmenes trivsel og udvikling så-

vel socialt som motorisk og intcllcktuelt.

- tilstræbe at de fysiske rammer tilgodeser

bnrnenes udfoldelsesmuligheder.

Ovenn~vnte

målsztninger skal realiseres i tæt

samarbejde mellem forzldre og institution.


ÆLDRETNSTITUTIONER

Baggrund

Kommunen kan Iienirnod år 2010 forvente en

nedgang i antallet af 80-89 årige og en svag

stigning i antallet af 90-99 årige.

Strukhiren på zldreområdet opdeler koinmu-

nen i tre oinråder mcd hver deres plejehjem1

zldrecenter. Der er til centrelplejehjein knyttet

forskellige former for zldreboliger + dagcen-

terfaciliteter.

Koinmunen har i dag 33 zldreboliger i Hvid-

bjerg, 22 i Uglev og 11 på Jeginde.

Det forventes, at der bygges yderligere 8 boli-

ger i Hvidbjerg.

Mai

Det er kommunens mål, at skabe helhed i

tilbudene til de aeldre - gennein en organisation

der kan udnytte de eksisterende personale-

og akonomiske ressourcer.

I forbindelse med Plejehjemmet Solvang

påtznkes yderligere udbygning af zldreboliger

og dagcenterfaciliteter.

Plejen skal tilrettelzgges, så den n8je afpasses

den zldres muligheder og behov.

Aktivitetstilbuddene på de enkelte zeldreceii-

trelplejelijern er åben for alle koniinunens

zldre.

Handlinger

Dct skal fremover vzre således, at den zldre,

så vidt det er muligt kan vzelge det bedst egne-

de "hjem" ud fra egne muligheder.

Det cr vigtigt at aktivitetstilbuddene til enliver

tid tilpasses efter de zldres behov.

På zldreområdet vil der også blive arbejdet

med inilsztninger, virksomhedsplaner og til-

fredsl~edsundersagelser.


OFFENTLIG SERVICE

Kommunalbestyrelsen har principielt tiiken-

degivet sin positive holdning til vision,

målsætning og organisation for et evt. kom-

mende fritids- og kulturcenter, som har til

formål over en arrække at skabe et samlings-

sted for en lang række aktiviteter for hele

kommunen.

Der &&es bl.a. på multihal, svmnmehal,

"Thyholmpladsen" med friluftsscene, renove-

ringhilbygning af Thyholmhallen og aktivi-

tetslokaler for ældre.

Det er også kommunens mål at få etableret et

tidssvarende biblioteksvzsen, som bl.a. inde-

bzrer bogudlån, multiJmedie video- og

musikudlån.

Biblioteksvæsenet kunne evt. også omfatte et

MT-center. (Informations-Kommunikatiom-

teknologisk center)


AMTSKOMMUNALE INSTITUTIONER1

SERVICE

Baemind

Hvidbjerg sygehus er underlagt amtets syge-

husvzesen.

Fzellesledelse

Den Icdende sygeplejerske varetager samtidig

jobbet som leder af Hvidbjerg Sygehus, hvor-

ved opnås den bedst mulige koordination.

Mal

Det er ko~ninunalbestyrelsens anske at opretholde

sygehuset i Hvidbjerg.

- Akutfunktion.

I 1996 blev der oprettet en akutfunktion bestående

af sygeplejerske fra sygehuset og den

koinmunale hjemmepleje. I denne ordning

varetages der pludselig opståede situationer,

hvor visiterende Izge - skanncr det nadvendigt

med sygeplejefaglig tilstedevzerelse. samtidig

modtager ordningen nedkald fra kotninunens

- Vagtlzegeordning.

Akutfunktionen understatter vagtl~geordnin-

gen i oveniizevnte situation. De to ordninger

skal fungere bedre, idet vagtlzegeordningen

hm gare mere bnig af akutfunktionen.

- Ambulancebetjening.

Med hensyn til ainbulancebetjening har vi

måttet konstatere, at komnunen er et yderområde.

Det er ~nskeligt med en mere optimal

betjening på dette område.

OFFENTLIG SERVICE


. . Hovedvej Ad l

Vlgtlge kammui

. . . . Lokal cvkkststi

Veje og cykd~Utet'

Kollektiv trafik

!a

3SB hU6lUte esund

36


TRAFIK

Bagmnd

Koinmunens vejnet består af hovedlandevejen

Al l, ca. 130 kin koinmunevej - heraf ca.

12 kin p~svej samt en række private fællesveje.

Der er i Hvidbjerg, Lyngs, Uglev og Tainbo-

hus etableret hastigliedsdzmpende foranstalt-

ninger i form af bump og vejiiidsnzvringer.

Dcr er desuden bump flere steder i sominer-

Iiusoinrådenie.

Den kollektive trafik er opdelt i deti regionale

tog- og busdrift til og fra koiiiinunen og den

lokale busdrift, som virker inellein centerby-

enle, Iiovedsageligt baseret på skoleknrslen i

kommunen.

Der er i konmuiieii to erhvervshavne, på

Jegindn og i Oddesund Nord, samt anlnbsbro

i Tambohus. Disse anvendes foruden til fislte-

rierhvervet til lystsejlere.

Der er ingen planer om at udbygge det koin-

munale vejsystein med nye veje. Det er Itoin-

munens nnske at opretholde det nuvzrende

vejnet og vedligeholde dette efter behov.

Koininunen kan, for at få midler til vedlige-

holdelse og mindre nyanlseg, blive nndsaget

til i planperioden at lade enkelte koininoneve-

je overgå til private fzllesveje.

Såfremt det påtznkte fritids- og kulturcenter

eller dele heraf realiseres. skal der være

inulighed for at Sen1bve.j kan lukkes for bil-

trafik.

Desuden nnsker koininunen at arbejde for at

forbedre trafiksikkerheden.

På grundlag af den lave trafikbelastning anses

det ikke for nndvendigt at etablere specielle

cykelstier mellem bysainfi~ndene. Flere

TRAFIK

strækninger er så svagt trafikerede, at de er

velegnede som cykelniter.

Generelt er det koininunens mål at stian-

Izggene forbedres - såvel vandrestier soin

cykelstier. Eventuel kan det undersnges, oin

garnle markveje kan anvendes til cykelstier.

Det er meget væsentligt at opretholde flest

mulige afgange på de regionale tog- og bus-

forbindelser. Ligeledes er det vigtigt, at inter-

citytog gnr ophold i Hvidbjerg, og at de regi-

onale tog gm ophold ved de mindre stationer

efter beliov.

Samtidig opfordres det til at benytte kollektiv

trafik.

Havnene i kominunen skal fortsat anvendes

til både erhvervsfiskeri- og lystbådefonnål.

Der skal desuden givcs inulighed for de nnd-

vendige udvidelser og moderniseringer i for-

bindelse iried fiskerierhvervet, men ined Iien-

syn til havnens rekreative vzrdi.

Handlinger

Der er oprettet en lokal kollektiv trafikord-

ning i koininunen. Ordningen er suppleret

med et teletaxasystein. Alternative iiiulighe-

der for kollektiv trafik skal undersnges.

Den kollektive trafikplan vil livert år blive

taget op til vurdering, for at kunne dzkke det

aktuelle knrsclsbehov.

Som beskrevet under REKREATION er der

udarbejdet lokalplaner for Jegindn og Tainbo-

hus, soin tillader et fortsat erhvervsfiskeri i

tilknytning hertil.


I (R) Nedlegges 1998

14 Kloakerede ornrtlder


TEKNISKE ANLÆG

SPILDEVAND

Baggrund

Komm~mens spildevandsafledning er bestemt

af den kommunale spildevandsplan fra 1988.

Dcr er i kommunen tre rensningsanlzg, som

varetager spildevandsrensningen fra de kloakerede

byer. Anlzgget i Flovlev tilledes spildevand

fra Hvidbjerg, S~ndbjerg og Uglev,

anlzgget i Lyiigs fra Lyngs by, nicns anlzgget

på Jegind0 tilledes fra jeg ind^, Tambohus og

Egebjerg.

Flovlev og Jegind0 rensningsanlzg behandler

spildevandet inekanisk/biologiskkc~i~isl~, mens

anlzgget i Lyngs behandler mekanisk/

biologisk.

Ved de ~vrige ejendomme i det åbne land, små

byer og soininerhusområder sker afledningen -

så vidt bundforholdene tillader det - ved nedsivning

eller afledning til drzn, vandl~b eller

hav.

Tninniiigsordningcr er foranstaltet i sommerhusområderne

S~ndbjerg-Senip, Lyngs-Torpe

samt Bnhl, hvorimod der ikke er etableret en

frivillig ordning for de små bysamfund og det

åbne land.

&&l

Koininunens mål er at opfylde kravene, beskre-

vet i recipientlcvalitetsplanen, hvilket omfatter

en reduktion af fosfor og kvzlstof

i spildevandet til behandling i rensningsan-

Izgget i Floiilev.

Handlincer

Den I


AFFALD

Bamnd

På affaldsområdet indgår ko~nmunen i det fællesltominunale

I/S Holstebro og Oplands

Affaldsselskab (I/S HOA).

Dagrenovationen atileiltes i szkke (evt.

containere) og transporteres til affaldsforbrændingsanlzgget

i Måbjerg. Desuden er lossepladsen

ved Kalkv~rksvej nu opdelt i tre

hovedoinråder: genbrugsplads, plads til olieog

kemikalieaffald samt kontrolleret losseplads.

Her kan man gratis aflevere kildesorteret affald

til genbnig ud over dagrenovation samt olie-

og kemikalieaffald (dog ikke fra stnrre

virksomheder). For affald, der skal deponeres,

krzves der en afgift.

Desuden er der etableret en akentningsordning

med miljubil for olie- og kemikalieaffald fra

kommunens private husstande.

Restprodukter fra halmQringsanlægget i Hvid-

bjerg og slam fra rensningsanlæggene anven-

des til udspredning på landbrugsarealer.

Madaffald fra storknkkener indsamles og forarbejde~

til dyrefoder.

Det overordiiedc mål for koiniiiunen er at falge

Miljmininisteriets handlingsplan ved at genbru-

ge mest nu ligt af de samlede affaldsinzngder.

For det affald, der ikke kan genanvendes, er

målet at anvende starstedelen til miljwenlig

forbrznding, så det udnyttes til el- og fjem-

varmeproduktioii. Kun det affald, som hverken

kan genbruges eller afbrzndes, skal i fremtiden

deponeres på losseplads.

Desuden er det ko~mnunens

inål at tilrette-

Izgge affaldsbehandlingen i overenssteinmelse

med de beslutninger, der trzffes i I/S HOA.

Handlinger

Der er udarbejdet en kommunal affaldsplan

med retningslinier for al form for affaldsbe-

handling og -bortskaffelse. En del af arbejdet

vil foregå i samarbejde ined I/S HOA.

Kommunen vil i planperioden omstille og

udvide affaldsbehandlingen i henhold til regu-

lativer, der godkendes i I/S HOA. Herunder

herer bl.a. "Regulativ for olie- og kemikalieaf-

fald fra erhve~svirksoinheder" og Regulativ

for bortskaffelse af affald fra private".

Med regulativeme m.v. skal graden af genbrug

af affald fra såvel private som erhvervsvirk-

somheder udbygges, ligesoin det skal sikres, at

andet affald bortskaffes miljnmzssigt forsvar-

ligt.

Der arbejdes målbevidst frem mod kildesorte-

ring i stnrst inulig omfang.


AFFALDSDEPOTER

"Forurenede grunde"

Ringbbing amt har forelnbig registreret 19

affaldsdepoter i Icommunen i henhold til Lov

om affaldsdepoter. Amtet er i njeblikket i gang

ined at gemleinfare en kortlægning af

pnde, som - efter de foreliggende oplysnin-

ger om disses tidligere anveiidelse - kan vzre

forurenede. Kortlægningen vil blive tilgznge-

lig. når ejerforhold m.v. er afklaret.

Et areal, der er registreret som affaldsdepot, må

ikke bebygges eller overgå til anden

anvendelse, med mindre depotet frigives

til det pågældende fonnål.

Enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på

denne opdager et depot eller en fomening af

jorden, skal underrette kommunalbestyrelsen

herom.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdc

konstateres et depot eller en forurening af jor-

den, skal arbejdet standses. Forpligtelsen hertil

påhviler ejendommens ejer og den, som

er ansvarlig for det pågzldende arbejde.

Arbejdet kan genoptages, når området frigives

efter 8 17 i affaldsdepotloven.


- p-

I Almene vandværker

- -

l

.


VANDFORSYNING

Bagerund

Drikkevandsforsyningen i kommiinen bliver i

ojeblikket varetaget af 9 private vandvzrker

samt ca. 150 enkeltindvindingsanlzg.

I Inbet af 1994 er alle enkeliindvindingsanlzg

undersogt for at klarlzgge dnkkevandsstandar-

den her.

&&l

Det er kommunens mil. at der sker en hen-

sigtsinzssig udnyttelse af vandresso~ircerne og

en beskyttelse af grundvandsinagasineme,

så alle borgere sikres godt og rigeligt drikke-

vand.

Det er ligeledes et mål, at kommunens vand-

vzrker fortsat skal varetage drikkevandsforsy-

ningen, såfremt de kan opfilde en tilfredsstil-

lende standard.

Ny regionplan 1997 Izgger op til retningslinier

for ornråder ined szrlig drikkevandsinteresse

(OSD-områder)

Ilandlineer

Koininunalbestyrelsen har i 1993 godkendt en

komin~inal vandforsyningsplan, som er vedta-

get i amtsrådet. Planen beskriver bl.a., hvor-

dan vandforsyningen i fremtiden skal varetages

og skitserer hvordan kominunens vandvzrker

overordnet kan etablere anlzg som styrker for-

syningssikkerheden. (ringfor-

bindelser)

De private vaiidvzrker er underlagt en kontrol

af drikkevand og vandvzrksstaiidard og skal

årligt indberette omkring forhold ved de enkel-

te vzrkers drift til kommunen.

På baggrund af dette kan udbygningen af led-

ningsnettet fra vaildvzrkenle planlzgges.


il Omrkde med kollektiv varmeforsyni


VARMEFORSYNING

Bagmund

Kommunens varmeforsyning sker hovedsageligt

fra individuelle anlæg - hos den enkelte forbniger.

I Hvidbjerg sker varmeforsyningen for

ca. 80% af husstandene fra det halmbaserede

fjemvarmevzrk.

&&l

Det er kommunens inål at sikre indbyggerne

den til enhver tid billigste varme under hensyn-

tagen til forsyningssikkerhed og minimering af

milj~belastningen.

Handlinger

Soin fastlagt i kommunens vanneforsynings-

plan er der tilslutningspligt til fjernvannevær-

ket for alle nye boligområder i Hvidbjerg, og

husstande, der er tilsluttet vzrket, skal vedbli-

vc med at aftage varme herfra.

Der kan planlægges for fælles varmeanlæg for

avrige byer (Sendbjerg under etablering) -

baseret på biobrzndsler.

Tliyholm kommune er af Energistyrelsen ble-

vet udpeget til at deltage i et forprojekt om

vedvarende energi.

Der skal foretages en kortlzgning af lokalom-

rådet med hensyn til den nuværende energifor-

syning.


EL-FORSYNING

Bapmlnd

Koininunens el-forsyning varetages af Thy

H0jspzndingsvzrk, soin indgår i TIS Vestkraft.

Dcsuden produceres der el fra 48 vindrn~ller,

dels cn viildm~llepark på 20 mmller ved Oddesund

Nord, dels 28 enkeltstående1

klyngeplacerede in~ller.

Mal

Ko~ninunens el-forsyning skal fortsat varetages

af Thy Hmjspzndingsvzrk.

Vindni~lleudbygningen

skal foregå i lienhold

til afsnittet 0111 vii1din0ller.

TEKNISKE ANLÆG


,\

b

l

- P

I ,

O zone l

m zone II

m omrade med Wynge / pa

EnkelZctaende malle

,@#mi dm Wtpr. IN 97)

- - P

-P-

l

I


Målszetnineer

Vindmellerne skal placeres, hvor vindforhol-

dene er mest gunstige uden dog at tilsideszette

hensynet til landskabelige natur- og kulturhi-

storiske vzrdier.

Vindmalleme placeres i rzkker i 3-4 afgrzn-

sede områder i kommunen, livorved en util-

sigtet spredning af vindmaller i landskabet

undgås.

Nye vindmeller, der placeres i tilknytning til

eksisterende meller i områder, afpasses disses

udseende. Ved udskiftning af eksisterende

maller til nye, vil der ligeledes vzre restrikti-

oner, så malleme i de enkelte områder frems-

tår ens.

Få, store vindmaller foretrækkes freinfor fle-

re, små in0ller.

Målet for vindbaseret energi på Thyholrn er i

regionplanen fastsat til 10 MW.

Thyholmplanen giver mulighed for at dette

mål kan opfyldes, idet eksisterende vindrnaller

samt vindinaller under opfmelse liar en

ydelse på ca. 6,6 MW.

Mulighed for udskiftning af eksisterende

meller til sterre giver ekstra ydelse på ca.

2,5 MW. Mulighed for etablering af 3 vindm0llegnipper

(vindmeller a 600 KW) giver

en ydclse på 4,4 W. I alt ca. 13,5 MW.

Retningslinjer

For at kunne opfylde de overordnede inålszt-

ninger for en vindinelle, skal etableringen

foregå i lienliold til reningslinjerne.

1. Ved etableringen af en eller flere ineller

skal det påvises, at Milj~sministeriets stujkrav

kan overholdes, når der tages hujde for det

samlede stejbidrag fra detilde pågaldende

ineller. Etablering af en ny inalle krzver desuden

en landzonetilladelse.

2. Etablering af en ny vindin0lle i kyst-

nzrhedsoinrådet kan kun ske i henhold til

Miljeministenets cirkulzre om planlzgning

og adninistration af kystområdenle.

3. Der må ikke etableres nye enkeltstående

vindmeller i kommunen.

Genopferelse af en m0Ue med samme pla-

cering tillades dog i de i regionplanen udlagte

områder.

3.1. Ved genopfarelse forståes en zendring af

mllens dimensioner eller effekt. Tilladelse

til genopfmelse gives på baggrund af en indi-

viduel sagsbehandling som for nyopferelser.

4. 1 regionplanens vindmellezone I er de

maksimale dimensioner for meller:

Navliejde: 60 m

Rotordiameter: 60 m

5. For enkeltstående mder i vindmallezo-

neme II er de maksimale dimensioner for

ingller:

Navhejde: 35 m

Rotordiameter: 41 in

6. For meller i rzekkerklynger i vindmellezo-

neme Ii er de maksimale dimensioner angivet

under ralninedelen Tekniske Anlzeg.

7. De fire udlagte områder (områder ved

Torp, HindselsISiyvel, Barslev og Oddesund)

er forbeholdt vi1idm0lleparkerklynger samt

servicebygninger, transformerstationer o.l. i

tilknytning liertil. Se også ramnedelen for

TEKNISKE ANLÆG I DET ABNE LAND.

Områderne m& ikke anvendes til fonnål, der

kan forringe områdernes anvendelse til vind-

meller.

7.1. Vindmalleme placeres på linie i rnanster

eller tilpasset landskabets konturer. Etable-

ring af ferste inelle i det enkelte område kan

kun ske i henhold til en lokalplan, som sikrer

en optimal udnyttelse af omradet.

7.2. Etablering af viiidinalleparkerj-gnipperiklvnger

, - forudsatter udarbeidelse af lokalolaii

og for sterre inarIIer skal der foretages en

vurdering af mallemes indvirkning på omgivelserne,

heninder visualisering.


Sm& vindmiIIer under 35 kW mrkeeffekt

alene til forsyning af den enkelte ejendom

kan opfnres, hvor det nnskes, når fdgende er

opfjddt:

a. Der foreligger en 1andzonetilIadelse til

opfmelsen

b. Der tages hensyn til landskabelige natur-

og kulturhistoriske værdier.

TEKNISKE ANLÆG

C. Wllen wges placeret så tzet ved ejendom-

mens bygninger som muligt, normalt bjst i

en afstand på 30m

Se også kriterier for nye moller og udlagte

områder i RAMME FOR TEKNISKE

ANLEG I DET &3NE LAND.


X Campingplads

p Hotel, kro e.ltgn.

a Opholdsareal

p P-plads ved ophoklsareal

--L..-. Natursti

~ * ~ ~ l ~ r l ~

Badestrand

k Lystbadehavn

6. Ryveplads


REKREATION

Baggrund

Kommunens faciliteter til rekreation er

hovedsageligt relateret til ltoinmunens natur-

vzrdier, og mange aktiviteter er baseret her-

på.

Der er i kommunen udlagt somnerhusområ-

der ved Lyngs-Torpe, Snndbjerg-Serup, Skib-

dal og Sunddraget og på Jegindn, Bnhlnre og

Rnnhuse. Der er i alt ca. 500 sommerhuse i

områderne og over 100 ubebyggede grunde.

Der er en campingplads ved Egebjerg med en

kapacitet på ca. 450 gzster, et hotel, et motel,

tre kroer.

Der er i kommunen tre havne: erhvervs- og

lystbådehavn på Jegind0 og i Oddesund

Nord. I Tambohus er der en anlzgsbro for

mindre både. I tilknytning til havnen på

Jegindn er der et fiskerimuseum og cafeteria.

REKREATION

Arealer og anlzg til fritidsformål, herunder

faciliteter til brug for et stnrre antal turister,

kan dog udbygges for at udvide aktivitetstil-

budene i kommunen. Dette kan dog kun fore-

gå i henhold til kystnzrhedscirkulzret.

Se også DET ABNE LAND.

Målsztningen er, at faciliteterne skal benyttes

af såvel kommunens egne borgere som turi-

ster. Der skal skabes aktiviteter, som kan

trzkke flere turister til kommunen, inen som

også har en rekreativ vzrdi for lokalbefolk-

ningeii.

I byerne skal der etableres inere attraktive

byrum i forbindelse med byfornyelsel-

forsk0nnelse, så det bliver inere tiltrzkkende

at opholde sig på f.eks. torve og pladser.

Kon~nlunens havneområder kan soin koinmunens

attraktioner udvides med opholdsog

overnatningsfaciliteter, men også med flere

aktiviteter for de besngende.

Ved kommunens kyster ligger flere opholdsa- Koiiimunen nnsker, at der fortsat kan udfnres

realer. Områderne findes bl.a. ved B0hlnre naturgenopretningsprojekter m.v. for landska-

Odde, Pleth~j, Jegindn Tap, Snndbjerg strand

og ved Skibdal.

belige og kulturliistorislte steder i Thyholm.

Handlinger

Der er et fiskeri-, et egns- og et bunkermuse- Der er udarbejdet en lokalplan for området

~rm i I


Geologisk Museum og landskabscenter i Odby


Der afsættes årligt et bel~b til byfornyelse1

-forskermelse.

Der påtænkes oprettet et Geologisk Museum

og Landskabscenter i Odby.

Kommunen unsker kulturværdier bevaret,

hvorfor også Bjmdal Kabærk mskes

opretholdt med de nuværende bygninger.

Det bm i m i@ overvejes at udarbejde en

gr0n helhedsplan for hele Thyholm.

Der tænkes bl.a. på beplantninger langs veje

(specielt indfaldsveje), stier og omkring

Hvidbjerg specielt lystanlæg og byskov,

naturgenopretning, game "oaser" samt fii-

lægning af helligkilden i Serup.

I Sembrnværdal-området skal der skabes

mulighed for etablering af en skulpturpark

med mindre skulpturer max. 3,5 m.


La~&ni~dd~ mad


DET ~ N LAND E

Baggrund

Det åbne land omfatter den del af kommunen,

soin ikke er byzone eller sommerliusoniråde,

landzone.

Store dele af kommunen er beliggende i kyst-

nzrhedszonen, hvilket betyder, at områderne

specielt skal beskyttes og kun i szrlige tilfzlde

kan zndres, f.eks. ved nyanlzg.

Samtidig grznser store dele af Thyholms

kyster op til szrlige bevaring- og beskyttel-

sesoinråder, hvilket betyder, at der ikke må

zndres i kystarealeme, hvis dette er til gene for

beskyttelsesornrådeme.

Det åbne land omfatter mange interesse- og

anvendelsesområder. Her kan nzvnes jord-

brugsområder, jordbmgsområder med szrlige

landskabelige vzrdier, naturoinråder, fredede

områder samt områder til tekniske anlæg,

råstofindvinding og varidindviilding.

Jordbrugsarealerne udgnr stnrsteparten af det

åbne land, hvor en del er udpeget som oinråder

med salig landskabelig vzrdi.

Ristofområderne består af to grusgrave ved

Flovlev og lergravninger i den nordlige del af

kommunen.

Da interesserne for oinrådeme er flere og for-

skellige, kan der ofte fremkomme "konflikt-

områder", hvor alle interesser ikke kan tilgode-

ses, men rtiå vægies mod hinanden.

Kommunen er bevidst om, at Thyholm omfat-

ter et vzld af naturvzrdier, som det er vigtigt

at vzme om. Derfor skal det undgås at zndre

så væsentligt i naturtilstanden, at vzrdieme

forringes herved.

Arealanvendelsen i det åbne land skal primzrt

forbeholdes jordbrugserhvervene, men samti-

dig er det kommunens nnske, at arealerne skal

kunne anvendes af en så stor del af befolknin-

gen som muligt.

Handlinger

Arealanvendelsen i det åbne land forbeholdes

jordbnigserlivei-vene. Mindre arealer, der er

uegnede til landbrugsdrift, kan overgå til natur-

områder.

Der skal tages specielt hensyn til landskabelige

og kulturhistoriske vzrdier, herunder skal

fredede arealer bevares.

Kommunen mener dog, at det, hvor det er

muligt i kystornrådet, skal vzre muligt at

indpasse de funktioner, der er afhzngige af

kystiiærhed.

Kommunen vil i videst inuligt omfang snrge

for, ved planlagte zndringer i det åbne land, at

de bernrte interesser inddrages i bcslutnings-

processen og får lejlighed til at udtale sig oin

det planlagte.


PLANENS

RAMMEDEL


INDLEDNING

I koinmuneplanens hovedstruktur er de mere

overordnede retningslinier for udviklingen i

kommunen angivet.

Men kommuneplanens hovedstruktur er imid-

lertid ikke bindende for borgernelgmndejeme,

men kun for kominunalbestyrelsen, der skal

virke for dens gennemfnrelse.

Kommuneplanens intentioner sikres af kom-

munalbestyrelsen gennem udarbejdelse af

lokalplaner, som tinglyses på de arealer, pla-

neme omfatter. Fnrst herved får koinmunepla-

nen bindende virkning for kommunens borgere

ogleller grundejere.

Forbindelsesleddet mellem hovedstnikturen og

lokalplanlzgningen er denne 2. del af kommu-

neplanen.

Rammerne for lokalplanlzgningen er udarbej-

det så deres indhold sikrer, at lokalplaner, der

er i overenssteinmelse med rammerne, også er

i overensstemmelse med Itommuneplanens

hovedstruktur.

Når denne kommuneplan er vedtaget endeligt,

ophzves ra~nmebestemnelserne i kommuneplanen

fra 1993 med senere tillzg. Alle

bestemmelserne er overfnrt til denne reviderede

kommiineplan.

Teksten i raminedelen er opbygget således, at

der fnrst opregnes nogle generelle bestemmel-

- ser for udarbejdelse af lokalplaner i Thyholm

kommune. Det drejer sig om bestemmelser, der

ikke specifikt er bundet til enkeltområder.

Herefter gennemgås bestemmelser for lokalpla-

nemes indhold i fnlgende områder:

Hvidbjerg by

Flovlev by

Jegind0

Uglev by

Lmgs by

Landsbyer

Rekreative områder

Tekniske anlzg i det åbne land

Til beskrivelse af et områdes bestemmelser fnl-

ger et kort, som viser en opdeling i enkeltoin-

råder. Afgrænsningen i enkeltområder har til

formål at fastlzgge arealets priinzre anvendel-

se og på den måde sikre, at enkeltområderne

udvikles med ensartede tr~k.

Fm de konkrete bestemmelser for lokalplanen

opregnes for et område, skrives et kort resume

af emner fra hovedstrukturen, som er af inter-

esse for det enkelte område.


GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER Kommunlabestyrelsen ansker, at der sikres

inulighed for, at ungdoms- og zldreboliger kan

I henhold til kap. 4 stk. 3 i Lov om plan- integreres i den fremtidige bebyggelse.

Izgning, bekendtgarelse nr. 746 af 16.

august 1994 fastkgges herved rammer for ind-

holdet af lokalplanerne i Thyholm Kommune.

Kystnærhed

Ved anske om etablering af anlzg i kyst-

nzrhedszonen (se illustration) kan det kun ske

i henhold til bestemmelse i Lov om plan-

Izgning.

Ccnterstruktur

Ved udarbejdelse af lokalplaner for centerom-

rådenle i Hvidbjerg by, Jegindn, Uglev by og

Lyngs by skal de bestemmelser, der er beskre-

vet i hovedstrukturdelen, respekteres.

Kollektiv varmeforsyning

Ved udarbejdelse af lokalplaner skal disse sik-

re. at fremtidige og nuvzrende byoinråder kan

forsynes med kollektive varmeforsyningsanlzg

i overenssteminelse med den kommunale

varmeplan.

Fredninger

Lokalplaner for områder, der er omfattet af

fredninger, naturbeskyttelseslovens bygge- og

beskyttelseslinier m.v., skal respektere disse

besteinmelser.

Byfornyelse

Lokalplaner for områder, der er omfattet af

byfonlyelsesbesteinmelser, skal respektere dis-

se.

Stsjforhold

Udarbejdelse af lokalplaner skal ske i overens-

steinnielse med regionplanens bestemmelser

for st0jkonsekvensområder.

Boliger

Boligbyggeriet skal foregå i de udlagte boli-

goniråder i Hvidbjergs mtlige, sydlige og vest-

lige del, i centerbyerne samt i mindre omfang i

landsbyerne.


RAMMER FOR HVIDBJERG

Nye boligområder

Rammebestemmelser for boligområderne

1-B01 og 1-B06.

Det skal sikres:

a.

at onuådets anvendelse fastlzgges til bolig-

formål med tilharende kollektive anlzg, min-

dre butikker til oinrådets daglige forsyning

samt andre nznnere angivne erhvervstyper,

der kan indpasses i området uden genevirk-

ninger i forhold til omgivelserne, og som

ikke bryder med områdets karakter af boli-

gområde.

b.

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-

domlparcel ikke overstiger 25%.

C.

at bebyggelsen ikke opfnres i mere end 2 eta-

ger.

d.

at der langs oinrådets grznse tnod Sdr. Ring-

vej udlzgges et areal til et 7 ineter bredt

afskærmingsbzlte.

e.

at nye bebyggelser ikke tages i brug, fm der

er foretaget tilslutning til fjemvanneforsynin-

gen.

Eksisterende boligområder

Rammebestemmelser for boligområderne

1-B02,l-B03,l-B04 og 1-B05:

Det skal sikres:

a.

at otrirådets anvendelse fastlzgges til bolig-

forinål med tilharende kollektive anlzg, min-

dre butikker til oinrådets daglige forsyning

samt andre nznnere angivne erhvervstyper,

der kan indpasses i området uden genevirk-

ninger i forhold til omgivelserne, og soin

ikke bryder med områdets karakter af bolig-

område.

b.

at der ved bebyggelse af et ubebygget areal

ikke åbnes mulighed for at bebyggelsespro-

centen for den enkelte ejendoiniparcel over-

stiger 25.

C.

at bebyggelsen ikke opfares i mere end 2 eta-

ger.

d.

at nye bebyggelser ikke tages i bmg, fnr der

er foretaget tilslutning til fiemvarmeforsynin-

gen.

Nye erhvervsområder

Rammebestemmelser for erhvervsområde

1-E01:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til

erhvervsformål, såsom lettere industri- ,

vzrksteds-, lager- og forretningsvirksomhed

eller anden virksomhed, som efter kommu-

nalbestyrelsens sbn finder naturlig plads i

området.

b.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt par-

cel ikke overstiger 50

C.

at bebyggelsen ikke opfares i mere end 2 etager,

og at bygningsh~jden ikke overstiger 8,5

ineter.

d.

at der i områdets vestsltel etableres et 7 meter

bredt beplantningsbzlte.

Ra~nmebestemmelser for erhvervsområde

l-E06:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til

erhvervsfonnål såsoin lettere industri-, vzrksteds-,

lager- og forretningsvirkso~~~hed eller


anden virksomhed, som efter kommunalbesty-

relsens sbn finder naturlig plads i området,

samt en bolig i tilknytning til den pågældende

virksomhed, og som ikke giver anledning til

vzsentlige gener eller iniljnbelastninger.

b.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel

ikke overstiger 50

C.

at bebyggelsen ikke opfares i mere end 2 eta-

ger og at bygningshajden ikke overstiger 10

meter.

d.

at der i områdets vestskel etableres et 7 meter

bredt beplanti~ingsbzlte.

Eksisterende erhvervsområder

Rainmebestemmelser for erhvervsområderne

1-E02, 1-E03 og 1-E04:

Det skal sikres:

a.

at oinrådets anvendelse fastlægges til erhvervs-

formål, såsom lettere industri-, vzrksteds-,

lager- og anden forretningsvirksoinhed eller

anden virksomhed, som efter korntnunalbesty-

relsens sk0n finder naturlig plads i området, og

som ikke giver anledning til

væsentlige gener eller miljabelastninger,

samt en bolig i tilknytning til den pågzldende

virksomlied.

d.

at der ikke i området placeres virksomheder,

som kan virke generende eller tniljmzssigt

belastende for omgivelserne.

Rammebestemmelser for erhvervsområde

1-E05:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til kollektiv

vanneforsyning.

b.

at bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel

ikke overstiger 50

C.

at bebyggelsen ikke opfares med mere end 2

etager, og at bygningshajden ikke overstiger

8,5 ineter, idet skorstene, antenner og enkelte

bygningsdele (tanke 0.1.) dog kan opfares med

starre hnjde.

Eksisterende centerområder

Rammer for eksisterende centeroinråde 1-C01 :

Det skal sikres:

a.

at oinrådets anvendelse fastlægges til blandet

bolig- og erhvervsbebyggelse

b.

at bebyggelsesprocenten for det pågzldende

område soin helhed ikke overstiger 40.

b. C.

at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget are- at bebyggelsen ikke opfcrres i mere end 2 eta-

al åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten ger, og at bygningshajden ikke overstiger 8,5

for den enkelte parcel overstiger 50 meter.

C. d.

at bebyggelsen ikke opfares i mere end 2 eta- at bebyggelsen placeres således, at genevirk-

ger, og at bygningshnjden ikke overstiger 8,5 ninger i forhold til anden bebyggelse eller

meter. I område 1-E04 kan koinmunalbestyrel- omgivelser undgås.

sen dog tillade en bygningshnjde på op til 12

meter, hvis særlige liensyn til virksomhedens Rammer for eksisterende centeroinråde 1-C02:

funktion g0r det nndvendigt. Det skal sikres:


a.

at områdets anvendelse fastlzgges til center-

formål (butikker, liberale erhverv, samt mindre

ilcke-generende fiemstillingsvirksomheder i til-

knytning til butikker), boligbebyggelse og

offentlige formål.

b.

at bebyggelsesprocenten for det pågzldende

område som helhed ikke overstiger 70.

C.

at bebyggelsen ikke opfnres i mere end 2 eta-

ger, og bygningshnjden ikke overstiger 8,5

meter, dog må bebyggelser på parceller, der

stader op til Bredgade opfnres i 2 112 etager og

have en bygningshnjde på op til 11 meter.

meter, idet kommunalbestyrelsen dog kan tilla-

de, at dele af en bygning opfmes med stnrre

hnjde, såfremt særlige hensyn til virksomhe-

dens drift nadvendiggnr det.

Rammebestemmelser for de offentlig områder

1-002 (administrationsbygning) og 1-003

(institutioner mv):

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til offentlige

formål (administrationsbygning, institutioner

mv.)

b.

at bebyggelsesprocenten for området under eet

ikke overstiger 40.

d. C.

at bebyggelsen placeres således, at genevirk- at bebyggelsen ikke opfnres med mere end

ninger i forhold til anden bebyggelse eller 2 112 etager, og at bygningshnjden ikke over-

omgivelser undgås. stiger 12 meter.

e. d.

at eksisterende tårnbygning på matr. nr. 44d, at bebyggelsen placeres således, at genevirk-

Hvidbjerg by, Hvidbjerg må genopfnres med ninger i forhold til anden bebyggelse eller

en bygningshnjde på 15 meter. omgivelser undgås.

Eksisterende områder til offentlige formål

Rammebestemmelser for de offentlige områder

1-001 og 1-007 (skole, svnmmehal, idrztshal,

idrætsanlzg mv.):

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til offentlige

formål (skole, idrztshal, svnmmehal, idrztsan-

Izg inv).

b.

at bebyggelsesprocenten for området under eet

ikke overstiger 40.

C.

at bebyggelsen ikke opfnres i mere end 2 eta-

ger, og at bygningshnjden ikke overstiger 12

Rammebestemmelser for det offentlig område

1-004 (lystanlæg):

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til offentlige

formål (lystanlzg)

b.

at området friholdes for anden bebyggelse end

de for driften af anlzgget nodvendige småbyg-

ninger.

Rammebestemmelser for det offentlige område

1-005 (60 kV transformerstation):

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til hansfor-

merstation, fjernvarnievzrk, vandvzrk mv.


.

at bebyggelsesprocenten for området under eet

ikke overstiger 40.

C.

at bebyggelsen ikke opf~res med mere end to

etager, og at bygningsh~jden ikke overstiger

8.5 ineter.

Rainmebestemmelser for det offentlige område

1-006 (Hvidbjerg Kirke):

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til kirkebyg-

ninger og kirkegård.

b.

at området fi-iholdes for anden bebyggelse end

de for driften af kirkegården n~dvendige

småbygninger.

Raininebestemmelser for det offentlig område

1-008 (Ældrecenter mv.)

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til offentlige

formål (ældrecenter ined tilh~rende ældreboliger,

almen-boliger 0.1.)

b.

at bebyggelsesprocenten for området under eet

ikke overstiger 50

3.

at bebyggelsen ikke opf~res i mere end en etage,

og at bygningsh0jden ikke overstiger 7

meter


RAMMER FOR FLOVLEV - Erhvervsomrade

RAMMER FOR FLOVLEV

Industriområdet i Flovlev skal primzrt anven-

des til virksomlieder af regional karakter.

Området er ca. 7 ha stort og har stor restrum-

melighed.

Erhvervsområde

Rammebestemmelser for erhvervsområdet

1-E07:

Det skal sikres

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til erhvervs-

formål, så som industri, starre vzrksteds- og

entreprennrvirksomhed, stnrre lagervirltsom-

hed, og andre virksomheder, som ikke giver

anledning til vzsentlige gener i form af staj,

lugt eller luftforurening.

b.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel

ikke overstiger 50.

c.

at bygningshnjden ikke in5 overstige 12 ineter,

idet kommunalbestyrelsen dog kan tillade, at

dele af en bygning (siloer, skorstene og lign.)

opfnres i en stnrre h0jde.

d.

at der i områdets afgrznsning inod hovedlan-

devej Al l efter aftale med amtsrådet kan etab-

leres et 5 meter bredt beplantningsbzlte.

e.

at alle ejendomme i erhvervsområdet skal

vejbetjenes alene fra A.C. Hoppesvej.


imer for J6gtnde


RAMMER FOR JEGIND0 = Landsbycenter

RAMMER FOR JEGIND0

Der zndres ikke ved det udlagte areal til

nybyggeri ved Sestjernevej, hvor der er

restrummelighed på ca. 25 boliger. Ved af-

grznsning efter planloven kzdes Jegind Kirke-

by sammen med Jegind by, hvorved der skabes

mulighed for et mindre antal boliger langs

Kongevejen.

Eksisterende byområder

Rammebestemmelser for byområderne

2-A01 og 2-A02:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til boiigfor-

mål, offentlige formål, mindre butikker for-

trinsvis til betjening af lokalområdet, samt

mindre industri- og håndvzerksvirksomheder og

andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan

indpasses i området uden eller kun med ringe

genevirkninger i forhold til omgivelserne, og

som ikke bryder med områdets karakter af

boligområde.

b.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel

ikke overstiger 40 for boligbebyggelse og 50

for anden bebyggelse, samt at bebyggelsespro-

centen for fritliggende parcelhuse ikke oversti-

ger 25 for hver enkelt ejendom.

C.

at bebyggelsen ikke opfares med mere end 2

etager, og at bygningshajden ikke overstiger

8,5 meter.

d.

at området forbliver i landzone.

Nyt boligomrade

Rarnmebestemnelser for boligområdet 2-B01:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til boligfor-

mål med tilhorende kollektive anlæg, mindre

butikker til områdets daglige forsyning samt

andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan

indpasses i området uden genevirkninger i for-

hold til omgivelserne, og som ikke bryder med

områdets karakter af boligområde.

b.

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-

domiparcel ikke overstiger 25.

C.

at bebyggelsen ikke opfnres i mere end 2 etager,

og at bygningsh~jden ikke må overstige

8.5 meter

d.

at området forbliver i landzone

Erhversområde

Rammebestemmelser for erhvervsområdet

2-E03:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til havneer-

hvervsfonnål, der har naturlig driftsmzssig til-

knytning til erhvervs- og lystbådehavnen, Her-

udover kan der tillades bebyggelse til offentli-

ge fonnål, servicevirksomlieder og lignende

virksomheder, der har naturlig tilknytning til

havnen.

b.

at komm~~nalbestyrelsen kan tillade, at der

udstykkes parceller med et mindre areal end

det tilladte mindste areal på 700 m2, såfremt

parcellerne skal anvendes til fiskerhytter, mindre

oplag eller lignende.

C.

at bygningsh~jden ikke må overstige 8,5 meter

over det omgivende termn.

d.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel

ikke må overstige 50.


RAMMER FOR JEGIND0 - Landsbycenter

Rainmebestemmelser for Ferie-fritidsområdet

2-F03:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastl~gges til rekreative

formål og ovematningsformål i tilknytning

til erhvervs- og lystbådehavnen.

b.

at der maksimalt må opf~res 40 mindre hytter

med en bygningsh~jde,der ikke må overstige

8,5 meter over det omgivende terrzn.

at bebyggelsesprocenten for området under eet

ikke må overstige 50.


Rammer for Uglev


RAMMER FOR UGLEV - Landsbycenter

RAMMER FOR UGLEV ikke bryder med områdets karakter af bolig-

område.

Det udlagte område til nybyggeri ved

Venusvej bibeholdes emd den nuvzrende b.

storrelse, da der ikke skonnes at vzre behov at bebyggelsprocenten for den enkelte ejen-

for udvidelse i planperioden. doin/parcel ikke overstiger 25.

Eksisterende byområde

Rammebestemmelser for byområdet 3-A01:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til bolig-

fonnål, offentlige foimål, mindre butikker

foretrinsvis til betjening af lokalområdet,

samt mindre industri- og håndvzrkervirk-

somheder og andre nzrmere angivne

erhvervstyper, der kan indpasses i området

uden eller kun med ringe genevirkninger i

forhold til omgivelserne.

C.

at bebyggelsen ikke opfores i mere end 2 eta-

ger, og at bygningshojden ikke må overstige

8,5 ineter.

d.

at bebyggelsen af hensyn til forebyggelse af

stoj og anden forurening placeres mindst 20

meter fra jernbanesporet gennem byen.

e.

at oinrådet udbygges i passende etaper fra

nordost inod sydvest.

b. f.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt par- at området forbliver i landzone.

cel ikke overstiger 40 for boligbebyggelse og

50 for anden bebyggelse, samt at bebyggel-

sesprocenten for fritliggende parcelhuse ikke

overstiger 25 for hver enkelt ejendom.

C.

at bebyggelsen ikke opfores med mere end 2

etager, og at bygningshnjden ikke overstiger

8,5 ineter.

d.

at området forbliver i landzone.

Nyt boligområde

Rammebestemmelser for boligområdet

3-Bol:

det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til bolig-

formål med tilhorende kollektive anlzg, min-

dre butikker til områdets daglige forsyning

samt andre nzrmere angivne erhvervstyper,

der kan indpasses i oinrådet uden genevirk-

ninger i forhold til omgivelserne, og som


RAMMER FOR LYNGS - Landsbycenter

RAMMER FOR LYNGS

I Lyngs udlzgges et område til opfarelse af

boliger i forlzengelse af det eksisterende byg-

geri ved Mallevznget.

Eksisterende byområde

Rainmebesteinmelser for byoinrådet 4-A01:

Der skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzegges til boligfor-

inål, offentlige formål, mindre butikker for-

trinsvis til betjening af lokalområdet, samt

mindre industri- og håndvzrksvirksomheder og

andre nzrmere angivne erhvervstyper, der kan

indpasses i området uden eller kun med ringe

genevirkninger i forhold til omgivelserne og

som ikke bryder med områdets karakter

af boligområde,

b.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel

ikke overstiger 40 for boligbebyggelse og 50

for anden bebyggelse, samt at bebyggelsespro-

centen for fritliggende parcelhuse ikke oversti-

ger 25 for hver enkelt ejendom.

C.

at bebyggelsen ikke opfares med mere end 2

etager, og at bygningshajden ikke overstiger

8,5 ineter.

d.

at området forbliver i landzone.

Nyt boligområde

Rammebesteniinelser for boligområdet

4-Bol:

Der skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzegges til boligfor-

mål med tilharende kollektive anlzg, mindre

butikker til områdets daglige forsyning samt

andre nzennere angivne erhvervstyper, der kan

indpasses i området uden genevirkninger i

forhold til oingivelseme, og som ikke bryder

ined områdets karakter af boligområde.

b.

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-

domlparcel ikke overstiger 25.

C.

at bebyggelsen ikke opfares i mere end 2 eta-

ger, og at bygningshajden ikke niå overstige

8.5 meter.

d.

at området forbliver i laildzone.


mar for Spndbjerg


RAMMER FOR SQINDBJERG - Landsbycenter

RAMMER FOR S0NDBJERG at bebyggelsen ikke opfnres i mere end 1 112

etager, og at bygningshnjden ikke må overstige

I Snndbjerg udlaegges et område til opfmelse af 7,5 meter.

boliger nord-nst for det eksisterende by-

område. d.

at området forbliver i landzone.

Eksisterende byområde

Rainrnebestemmelser for byområdet

5-A02: Der skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til boligfor-

mål, offentlige formål, mindre butikker for-

trinsvis til betjening af lokaloinradet, samt

mindre industri- og håndværksvirksomheder og

andre naennere angivne erhvervstyper, der kan

indpasses i området uden eller kun med ringe

genevirkninger i forhold til omgivelserne.

b.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel

ikke overstiger 40 for boligbebyggelse og 50

for anden bebyggelse, samt at bebyggelsespro-

centen for fritliggende parcelhuse ikke oversti-

ger 25 for hver enkelt ejendom.

C.

at bebyggelsen ikke opfnres med mere end 2

etager, og at bygmngshnjden ikke overstiger

X,5 meter.

d.

at området forbliver i landzone.

Nyt boligområde

Rammebestemmelser for boligområdet

s-Bol:

Der skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlaegges til boligfor-

mål (åbentilavi parcelhusbyggeri)

b.

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-

domlparcel ikke overstiger 25.


Rammr for Tambohus


RAMMER FOR TAMBOHUS - Landsbycenter

RAMMER FOR TAMBOHUSE

Landsbycentret opdeles i fire rammeområder

med bestemmelser for henholdsvis det eksi-

sterende byområde 5-A03, et nyt boligornrå-

de 5-B03,

et område til feriebebyggelse 5-F04 og en

erhvervs- og lystbådehavn 5-E04.

Desuden er der under rammerne for REKRE-

ATION udlagt et område for en golfbane.

Eksisterende byområde

Rammebeste~nmelser for byområdet 5-A03:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til boligformål,

offentlige formål, mindre butikker

fortrinsvis til betjening af lokalområdet, samt

mindre industri- og håndvzrksvirksomheder

og andre nzrmere angivne erhvervstyper, der

kan indpasses i området uden eller kun med

ringe genevirkninger i forhold til omgivelserne.

b.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt par-

cel ikke overstiger 40 for boligbebyggelse og

50 for anden bebyggelse, samt at bebyggel-

sesprocenten for fritliggende parcelhuse ikke

overstiger 25 for hver enkelt ejendom.

C.

at bebyggelsen ikke opfnres med mere end 2

etager, og at bygningshnjden ikke overstiger

8.5 meter.

Nyt boligomrilde

Rammebestemmelser for boligområdet

5-803:

Der skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til 16 par-

celler til aben-lav boligbebyggelse saint

rekreative formål i tiknytning hertil.

b.

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen-

dom ikke må overstige 10.

C.

at bebyggelsen ikke opfnres i mere end 1 eta-

ge, og at bygningshnjden ikke overstiger 8,5

meter.

Ferie-fritidsområde

Rainmebestemmelser for ferie-fritidsområdet

5-F04:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til ferie-

og kursusformål, idrzts- og fritidsformål

samt

naturområde i tilknytning til eksisterende

hotel.

b.

at bebyggelsen ikke må opf~res i mere end 2

etager og bygningshnjden ikke overstiger 7

meter.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der

skal udarbejdes en terrzn- og bebyggelses-

model for området, far der gives tilladelse

til byggeri i området.

Erhvervs- og lystbådehavn

Raininebestemmelser for erhvervs- og

Ivstbådehavneoinrådet 5-E04:

et skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til er-

hvervs- og lystbådehavn med plads til 50

både saint til formål med naturlig drifts-

inzssig tilknytning til havnen. Herudover

kan der tillades bebyggelse til offentlige

formål, servicevirksomheder og lignende

virksomheder, der har naturlig tiilaytning

til havnen.

Kun efter kommunalbestyrelsens nzrmere

godkendelse og på baggrund af en samlet

bebyggelsesplan må der opfares enkelte

mindre scrvicebygninger til fzllesfomål

og servicering af havnens brugere.


RAMMER FOR TAMBOHUS - Landsbycenter

b.

at bebyggelsesprocenten for området som

helhed må ikke overstige 10.

C.

at bebyggelsen ikke inå opfnres i mere end

en etage, og med en bygningshnjde der ikke

overstiger 7,5 ineter.


RAMMER FOR TAMBOHUS - Landsbycenter

b.

at bebyggelsesprocenten for området som

helhed må ikke overstige 10.

C.

at bebyggelsen ikke må opfares i mere end

en etage, og med en bygningshajde der ikke

overstiger 7,5 meter.


?ammer for Oddesund


RAMMER FOR ODDESUND NORD - Landsbycenter

RAMMER FOR ODDESUND NORD

Landsbyen opdeles i tre rammeområder med

bestemmelser for henholdsvis det eksisteren-

de byområde 7-A03, et udvidet havneområde

7-E03 og et ferie-fritidsområde 7-F03.

Afgr~nsningen af området vil i overensstemmelse

med Regionplan 1989, retningslinie

4.1.19, blive fastlagt ved den forestående

revision af regionplanen. Revisionen er ikke

til hinder for gennemfnrelsen af en lokalplan

for området.

Eksisterende byområde

Rammebestemmelser for byområdet 7-A03:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til bolig-

formål, offfentlige formål og mindre butikker

fortrinsvis til betjening af lokalområdet.

Endvidere kan der opfares mindre indnstriog

håndv~rkervirksomheder og andre nzrmere

angivne erhvervstyper, der kan indpasses

i området uden eller kun med ringe genevirkninger

i forhold til omgivelserne.

b.

at ny bebyggelse indenfor området opfnres på

harmonisk måde og under hensyntagen til

landsbyens eksisterende karakter.

C.

at bebyggelsesprocenten for hver enkelt par-

cel ikke må overstige 40.

For fritliggende parcelhuse må bebyggelses-

procenten dog ikke overstige 25 for hver en-

kelt ejendom.

d.

at bebyggelsen ikke opfnres i mere end 2 eta-

ger, og at bebyggelseshajden ikke overstiger

8,5 meter.

e.

at vejadgang fra ny bebyggelse indenfor om-

rådet ikke etableres med direkte udbrsel til

hovedlandevej en.

f.

at Endret anvendelse af ejendomme med ad-

gang til hovedlandevejen i hvert enkelt til-

fzlde skal godkendes af vejbestyrelsen.

g.

at området forbliver i landzone.

Erhvervs- og lystbådehavn

Rammebestemmelser for havneområdet

7-E03:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til er-

hvervsformål, der har naturlig driftsmzssig

tilknytning til erhvervs- og lystbåedehavnen.

Herudover kan der tillades bebyggelse til

offentlige formål, servicevirksomheder og

lignende virksomheder, der har naturlig til-

knytning til havnen.

Der kan desuden i området etableres et

mnslingebehandlingsanl~g, hvor hele

processen foregår i en lukket bygning.

at bebyggelsens omfang begrznses under

hensyntagen til den eksisterende bebyggelse

i området.

Bebyggelsen til muslingebehandlingsanlzeg

kan kun ved en lokalplan og efter speciel til-

ladelse fra kommunalbestyrelsen opfnres på

havneområdet.

C.

at bebyggelsesprocenten for området under

et ikke må overstige 50.


RAMMER FOR ODDESUND NORD - Landsbycenter

d.

at byggehnjden ikke må overstige 7 meter.

Dog kan bygningen til muslingebehandling

have en hnjde på op til l l meter.

e.

at omradet forbliver i landzone.

Ferie-fritidsområde

Rammebestemmelser for ferie-fritidsområdet

7-F03:

Det skal sikres:

a.

at omridets anvendelse fastlægges til ferie-

fritidsformål i tilknytning til havnen.

b.

at der på grundlag af en lokalplan kan opfnres

byggeri til ferieformål såsom overnatning,

serviceformål og offentlige formål.

C.

at bebyggelsens omfang begrzenses under

hensyntagen til de arealmzssige muligheder,

så denne på harmonisk måde tilpasses den

eksisterende bebyggelse i området.

d.

at bebyggelsesprocenten for området under et

ikke må overstige 40.

e.

at byggehnjden ikke må overstige 8,5 meter

over det omgivende terræn.

f.

at omradet forbliver i landzone.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der

skal udarbejdes en tenzen- og bebyggelses-

model for området, f0r der gives tilladelse til

byggeri i området.


Rammer for HellerØd

Rammer for Odby


RAMMER FOR LANDSBYER

Landsbyerne Hellernd (5-A01) og Odby

(7-A02) forbliver i landzone, men der foretages

en afgrznsning omkring byområderne, hvorved

kommunalbestyrelsen overtager zonelovskom-

petencen Cjaevnfar 35 i planloven).

I de enkelte landsbyer må der i planperioden

opfnres eller indrettes et mindre antal huse.

Afgrznsningen i Odby og Hellerad foretages

således, at der til nye bebyggelser bliver mulig-

hed for landlige aktiviteter på mindre jordtillig-

gender. Der skal i lokalplaneme for disse

områder etableres byggefelter således, at

bebyggelsen placeres som en integreret del af

landsbyen, mens jordtilliggender placeres op

mod landsbyafgrznsningen.

For landsbyerne Hellernd og Odby fastlaegges

ikke yderligere rammebestemmelser, hvorfor

de almindelige bebyggelsesregulerende

bestemmelser i henhold til byggeloven er gzl-

dende.


Tambosund CdmpingpladS


RAMMER FOR REKREATIVE b.

OMRADER at der i området kun må opfares bebyggelser til

brug for områdets drift.

Herunder er rammerne for en golfbane 5-R05

ved Tambohus og en campingplads ved Ege- c.

bjerg 1-R02 fastlagt. at bebyggelsemes hajde ikke må overstige 6

meter.

Desuden fastlzgges rammerne for sommerhus-

områderne, som arealmzssigt bevares uzndret, d.

når der ses bort fra to mindre justeringer i ben- at det i området skal vzre muligt at vinterop-

holdsvis Lyngs og Torpe. bevare campingvogne i perioden fra 1. novem-

ber til 28. februar.

For avrige fremtidige rekreative bygge- og

anlægsaktiviteter, jzvnfmr hovedstrukturens e.

afsnit om REKREATION, der er lokalplanplig- at byggeri og pladser for opstilling af camping-

tige, kan der blive udarbejdet tillzg til nzr- vogne skal ske efter dispensation fra

værende rammer for lokalplanlzgningen. beskyttelseslinier fastsat efter naturbe-

skyttelsesloven fra amsrådet.

Golfbane

Rammebestemmelser for golfbaneområdet f.

5-R05: at området forbliver i landzone.

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlzgges til golfbane

med hertil hnrende funktioner, som efter kom-

munalbestyrelsens skan naturligt finder plads

indenfor områdets anvendelse som golfbane.

b.

at der i området kun inå opfares småhuse og

lakure med en bebyggelseshajde på maksi-

malt 5 meter, og et etageareal på maksimalt 50

Sommerhusområder

For soinmerhusområdeme:

2402 Bahlare

4-SO1 Lyngs og Torpe

5-S02 Smdbjerg-Serup

74301 Sunddraget

7-S02 Skibdal

8-S01 hnl~use,

der er afgrznsede som vist på kortene de fal-

gende sider, gzlder falgende rammebe-

m2. stemmelser:

Det skal sikres:

Bebyggelsens placering skal godkendes af a.

kommunalbestyrelsen. at områdets anvendelse fastlzgges til sommer-

husbebyggelse.

at området forbliver i landzone. b.

at bebyggelsesprocenten for hver parcel ikke

Campingplads overstiger 10.

Ramniebesteimnelser for campingpladsområdet

1-R02: C.

Det skal sikres: at bebyggelsen ikke opfares med mere end

a. 1 112 etager, at bygningshajden ikke overstiger

at områdets anvendelse fastlzgges til camping- 6,5 meter, og at facadehajden ikke overstiger

plads. 3 meter.


I P

Sunddraget

I

-P

- &m~usWetsaf#lienmlng

Lyngs og Torpe


d.

at bebyggelsen og friarealer i område 7-S01

udformes og placeres på en sådan måde, at st0j

og andre forureningsgener fra hovedvej Al l

undgås.


Losseplads


RAMMER FOR TEKNISK ANLÆG

I DET ABNE LAND

Nedenfor er der for lossepladsen ved Kalk-

værksvej i Helligkilde (6-T00) udarbejdet

lokalplan, der er godkendt af Milj~ministeriet.

Desuden omtales rammerne for de områder i

kommunen, som er udlagt til opsztning af

vindm~ller. Ud over vindmllevarken i Oddesund

(7-T00) og Barslev, som er udbygget med

m~ller, er der mulighed for at etablere yderligere

2 vindm~lleparkeriklynger:

Torpe-området.

Hindsels-området.

Ved fremtidig bygge- og anlægsaktivitet indenfor

TRAFIK OG TEKNISKE ANLÆG jævnfar

hovedstrukturen, som er lokalplanpligtige, vil

der blive udarbejdet tilkg til nærv~rende rainmer

for lokalplanlægningen.

Losseplads

Rammebesteminelser for lossepladsområde

6-T00:

Det skal sikres:

a.

at områdets anvendelse fastlægges til offentlig

kontrolleret losseplads samt modtagestation for

risikoaffald og genbrugsegnet affald.

b.

at der indenfor området kun må etableres de

for lossepladsen n~dvendige driftsbygninger og

ankg efter koinmunalbestyrelsens nzrmere

C.

at området forbliver i landzone,


Oddesund Nord

102

Torp


l

Vindmeller

For at kunne opfylde de overordnede målszt-

ninger og retningslinier i TEKNISKE ANLÆG

i planens hovedsmiltur for en vindmalle skal

etableringen foregå i henhold til falgende ram-

mer:

Fælles bestemmelser

Besteinmelseme gzlder for alle nye vindmal-

ler, både i de udpegede områder og ved genop-

farelse af bestående maller:

a.

Mallen skal:

- have en mat grå farve

- have en omdrejningsretning med uret

- have antirefleksbehandlede vinger

b.

Malleme i de enkelte klyngerlr~kker og parker

skal:

- have ens farve

- have ens navhajde

- have ens tåmkonstruktioner

- placeres på linielparallelle rzkker -

evt. tilpasset landskabets konturer

- have ens indbyrdes afstand i rzkkeme,

så helheden i Myngenlparken vil opleves

som ensartet.

C.

Stajforhold.

En eller flere wller skal overholde Miljamini-

steriets fastsatte stejkrav.

Enkeltstående meller

I vindmallezonerne II er de maksimale dimen-

sioner for maller:

Navhajde: 35 m

Rotordianieter: 41 m

Kriterier for enkeltområder:

Område 1-T15: (Barslev)

I alt 6 maller på gittertårn, som placeres på to

rzkker á 3 maller.

Maksimale dimensioner:

Navhujde: 35 m

Rotordiameter: 41 m

103

Område 1-T14: (Granholme)

3 maller, som placeres på linie.

Maksimale dimensioner:

Navhnj de: 60 m

Rotordiaineter 60 m

Område 1-T13: [Torp)

3 muller, som placeres på linie.

Maksimale dimensioner:

Navhajde: 60 m

Rotordiameter: 60 m

Område 7-T00: (Oddesund N)

3 maller, som placeres på linie.

Maksimale dimensioner:

Navhujde: 60 m

Rotordiameter: 60 m

More magazines by this user
Similar magazines