Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

agria.dk

Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

Agria Hund

Gælder fra 01.01.2012


PERSONOPLYSNINGER

Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine

oplysninger og din personlige sikkerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Nedenfor kan du læse vores

retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Agria indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre

tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og e-mailadresse,

forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. De afgivne oplysninger registreres

med henblik på administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring.

Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt og behandler dine

oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Vi kan udveksle dine oplysninger

med andre forsikringsselskaber i Agria Koncernen, eksterne samarbejdspartnere og CPR-registret.

Misligholder du dine forpligtigelser overfor Agria, kan Agria videregive oplysninger om dig til kreditoplysningsbureauer

og advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden videregiver vi oplysninger

til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det.

Som kunde hos Agria har du altid mulighed for indsigt i dine personlige oplysninger og du kan gøre indsigelse mod

en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. En sådan henvendelse rettes til Agria Dyreforsikring.

Ønsker du ikke at modtage markedsføringsmateriale fra Agria, er du velkommen til at kontakte os ved at sende et

brev eller e-mail til Agria Dyreforsikring.

Agria Dyreforsikring, Boks 744, 2730 Herlev, er ansvarlig for bearbejdning af oplysninger om forsikringstagere,

skadelidte og skadevoldere.

FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde din bestilling

Ifølge forsikringsaftalelovens § 34, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene:

• Hvis du for eksempel får vilkårene mandag den 1. i måneden, kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15.

• Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du

vente med at fortryde til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du

Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Giver du skriftlig besked – for

eksempel pr. brev eller e-mail – skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende

dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide.

Du skal give besked til:

Agria Dyreforsikring, Boks 744, 2730 Herlev

Telefonnummer: 70 10 10 65

info@agria.dk

www.agria.dk

Provision

Vi kan oplyse, at nogle af Agrias medarbejdere og forsikringsombud får provision eller bonus, når de sælger en

forsikring.


Indholdsfortegnelse

A Velkommen til Agria Dyreforsikring................................5

A.1 Dette er forsikringsvilkårene ...............................................5

A.2 Tjek din forsikring ...............................................................5

B Agria Sygeforsikring ........................................................5

B.1 Generelle vilkår ..................................................................5

B.2 Forsikringssum...................................................................5

B.3 Dyrlægebehandling ............................................................5

B.4 Særlige begrænsninger......................................................5

B.5 Begrænsninger...................................................................6

B.6 Selvrisiko............................................................................6

C Agria Tillægsforsikringer ................................................7

C.1 Generelle vilkår ..................................................................7

C.2 Agria Medicin .....................................................................7

C.3 Agria Genoptræning ...........................................................7

C.4 Agria Special......................................................................7

C.5 Agria Tryghed (indgår i Agria Special) ................................8

D Agria Liv ...........................................................................9

D.1 Generelle vilkår ..................................................................9

D.2 Forsikringssum...................................................................9

D.3 Forsikringen omfatter..........................................................9

D.4 Krav til visse diagnoser.......................................................9

D.5 Begrænsninger.................................................................10

D.6 Selvrisiko..........................................................................10

D.7 Forsikringen ophører ........................................................10

E Agria Brugshunde .........................................................11

E.1 Generelle vilkår ................................................................11

E.2 Hvem gælder forsikringen for ...........................................11

E.3 Forsikringssum.................................................................11

E.4 Forsikringen omfatter........................................................11

E.5 Begrænsninger.................................................................11

E.6 Selvrisiko..........................................................................11

E.7 Forsikringen ophører ........................................................11

F Agria Avl ........................................................................12

F.1 Generelle vilkår ................................................................12

F.2 Hvem gælder forsikringen for ...........................................12

F.3 Hvornår gælder forsikringen .............................................12

F.4 Hvor gælder forsikringen ..................................................12

F.5 Forsikret dyr .....................................................................12

F.6 Forsikringssum.................................................................12

F.7 Dyrlægebehandling ..........................................................12

F.8 Tabt forplantningsevne ....................................................12

F.9 Dyrlægebehandling af svage hvalpe.................................13

F.10 Dyrlægebehandling af hvalp.............................................13

F.11 Skjulte Fejl Forsikring .......................................................13

F.12 Begrænsninger.................................................................13

F.13 Selvrisiko..........................................................................13

G Agria Skjulte Fejl ...........................................................14

3

G.1 Generelle vilkår ................................................................14

G.2 Hvem gælder forsikringen for ...........................................14

G.3 Hvornår gælder forsikringen .............................................14

G.4 Hvor gælder forsikringen ..................................................14

G.5 Forsikret dyr .....................................................................14

G.6 Forsikringssum.................................................................14

G.7 Dyrlægebehandling, aflivning og kremering......................14

G.8 Livsforsikring ....................................................................14

G.9 Obduktion.........................................................................14

G.10 Karenstid..........................................................................14

G.11 Begrænsninger.................................................................14

G.12 Selvrisiko..........................................................................15

H Agria Hvalpeforsikring ..................................................16

H.1 Hvem gælder forsikringen for ...........................................16

H.2 Hvornår gælder forsikringen .............................................16

H.3 Hvor gælder forsikringen ..................................................16

H.4 Forsikrede dyr ..................................................................16

H.5 Forsikringssum.................................................................16

H.6 Forsikringen omfatter .......................................................16

H.7 Karenstid..........................................................................16

H.8 Begrænsninger.................................................................16

H.9 Selvrisiko..........................................................................16

I Agria Ansvarsforsikring for hunde ...............................17

I.1 Generelle vilkår ................................................................17

I.2 Hvem gælder forsikringen for ...........................................17

I.3 Hvornår gælder forsikringen .............................................17

I.4 Hvor gælder forsikringen ..................................................17

I.5 Forsikret dyr .....................................................................17

I.6 Forsikringssum.................................................................17

I.7 Karenstid..........................................................................17

I.8 Hvad gælder forsikringen for ............................................17

I.9 Hvad gælder forsikringen for (udvidet forsikring) ..............17

I.10 Vores forpligtelser ............................................................17

I.11 Begrænsninger.................................................................17

I.12 Selvrisiko..........................................................................17

J Generelle bestemmelser ...............................................18

J.1 Forsikringsaftalen.............................................................18

J.2 Fornyelse af forsikringen ..................................................18

J.3 Opsigelse og ændring ......................................................18

J.4 Hvornår gælder forsikringen .............................................18

J.5 Hvem gælder forsikringen for ...........................................18

J.6 Importer og ældre dyr.......................................................18

J.7 Hvor gælder forsikringen ..................................................18

J.8 Forsikret dyr .....................................................................18

J.9 Hvor stor bliver erstatningen.............................................18

J.10 Forsikringen omfatter .......................................................19

J.11 Selvrisiko..........................................................................19


J.12 Præmien ..........................................................................19

J.13 Begrænsninger.................................................................19

J.14 Hvis skaden sker..............................................................19

J.15 Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen ..............20

J.16 Reducering af forsikringserstatning ..................................20

J.17 Regreskrav.......................................................................21

J.18 Forældelse .......................................................................21

4

J.19 Din forsikringserstatning...................................................21

J.20 Generelt om erstatningen.................................................21

J.21 Dobbeltforsikring ..............................................................21

J.22 Overforsikring...................................................................21

J.23 Klagemulighed .................................................................21

J.24 Lovgivning........................................................................21

K Ordliste ...........................................................................22


A Velkommen til Agria

Dyreforsikring

A.1 Dette er forsikringsvilkårene

I dette hæfte finder du forsikringsvilkårene for Agrias

hundeforsikringer samt de generelle bestemmelser for Agrias

smådyrsforsikringer fra 1. januar 2012.

Dine vilkår består af tre dele: policen, vilkårene for den

forsikring/de forsikringer, du har tegnet og de generelle

bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer. Desuden relevante

love og regler.

A.2 Tjek din forsikring

Så snart du har modtaget din forsikringspolice, er det vigtigt at du

kontrollerer om oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse

med den forsikring du ønsker.

Såfremt der er uoverensstemmelser, bedes du omgående kontakte

Agria og få rettet fejlen. Får du ikke rettet fejlen, gælder det som

fremgår af forsikringspolicen.

B Agria Sygeforsikring (alle nævnte beløb

følger 2011 årsindeks)

B.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

B.2 Forsikringssum

Forsikringssummen, der er 20.000 eller 35.000 kroner, angives i

policen, og er det maksimale erstatningsbeløb du kan få ud af

forsikringen pr. forsikringsår. Forsikringssummen reduceres ved hver

fornyelse fra og med det år hunden bliver otte år. Beløbet reduceres

med 3.000 kroner årligt, hvis du har valgt 20.000 kroner (til ikke

mindre end 11.000 kroner) og med 5.000 kroner årligt, hvis du

vælger 35.000 kroner (til ikke mindre end 20.000 kroner).

B.3 Dyrlægebehandling

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter,

når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer din hund på grund

af ulykke eller sygdom. Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig,

uforudsigelig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet

med påviselig skade af dette og evt. død til følge. Med ulykke menes

også, at en dyrlæge har konstateret, at dyret har slugt et

fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykker eller

sygdom menes ikke hedeslag eller forfrysninger.

5

Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i

overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede

behandlingsmetoder.

B.4 Særlige begrænsninger

A Kejsersnit

Vi erstatter ét kejsersnit, forudsat at tæven ikke tidligere er blevet

forløst ved kejsersnit. Kejsersnit erstattes kun, hvis et af følgende

punkter er opfyldt:

Hvis tæven ikke reagerer tilfredsstillende på

behandlingen med vestimulerende medicin.

Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling

nødvendig.

Hvis tævens almentilstand er så påvirket, at kirurgi er

nødvendig.

Hvis fosterets eller fostrenes almentilstand er så

påvirket, at kirurgisk behandling er nødvendig.

B Tandpleje

Behandlingen skal være for en tandfraktur på en blivende tand.

Tandsten eller andre komplikationer til dårlig tandstatus erstattes

ikke.

C MR- og CT-undersøgelser (magnetresonans og

computertomografi)

Kan erstattes efter forhåndsgodkendelse fra Agria.

D Kastration af hanhund, sterilisation af tæve

Du kan få erstatning for omkostninger til operation,

efterbehandling og komplikationer ved kirurgi. Operationen skal

være en del af behandlingen af diabetes mellitus eller akromegali hos

tæver, livmodersygdomme med kliniske symptomer, fødselsskader,

vaginalprolaps, prostatasygdomme, perinealbrok, analadenom,

testikelbetændelse, testikelomvridning eller tumorer i testiklerne,

vagina eller æggestokke, eller ved dannelse af uretrafistel hos

hanhunde med urinsten.

E Parvovirusinfektion, hundesyge og smitsom leverbetændelse

(HCC)

Hunden skal være tilstrækkeligt vaccineret i henhold til

veterinærmedicinsk anbefaling og være revaccineret efter de alment

gældende veterinære anbefalinger i henhold til de korrekte og godkendte

vejledninger for den pågældende vaccine, der skal være

godkendt i Danmark.

F Korsbånds- og meniskskade

Du kan få erstatning for udgifter til undersøgelse, operation og

behandling af korsbånd og menisker, hvis hunden er forsikret, inden

den er fire måneder eller forsikret og er symptomfri i mindst et år hos

Agria.


G Albueledssygdom eller hofteledssygdom og osteochondrose i

alle led

Følgende vilkår skal være opfyldte for at erstatning kan udbetales:

Hunden skal være registreret og stambogsført i Dansk

Kennel Klub.

Hunden skal være sygeforsikret før den fylder fire

måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse.

Ved hofteledssygdom (HD) eller albueledssygdom

(AD/ED), skal de berørte led være røntgenfotograferede.

Billederne skal være registrerede og gennemset af Dansk

Kennel Klub. Findes der avlsrestriktioner for ledsygdommen,

skal også forældredyrenes ledstatus for det aktuelle led være

godkendt af Dansk Kennel Klub.

Hvis hunden ikke opfylder kravene i dette punkt, godtgøres op til

3.000 kroner for undersøgelse indtil diagnose(r) stilles. Denne

begrænsning gælder ikke, hvis albue- eller hofteled tidligere er

erklærede raske (med resultaterne AA/00) efter røntgenundersøgelse

og resultaterne er registrerede hos Dansk Kennel Klub. Du kan da få

erstatning, hvis der opstår problemer i det tidligere erklærede raske

led.

H Patellaluksation, short ulna eller Calvé-Legg-Perthes

Følgende betingelser skal være opfyldt for at erstatning kan

udbetales:

Hunden skal være sygeforsikret inden den fylder fire

måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse.

Hvis racen tilhører et sundhedsprogram, skal

forældredyrenes knæled være undersøgt med tilfredsstillende

resultat og officielt registreret hos Dansk Kennel Klub.

I Plastikoperation

Du kan få erstatning for dine udgifter til plastikkirurgi (herunder

cherry eye, entropion og ektropion), hvis afvigelser i dyrets

forfatning eller udseende forårsager helbredsmæssige problemer,

forudsat at hunden er forsikret, før den er fire måneder og derefter

fortsat forsikret uden afbrydelse. For bostonterrier, engelsk og fransk

bulldog samt mops erstattes ikke udgifter til operation af luftrøret,

blød gane, næsebor eller forsnævring i halsen eller dens følger. For

chow chow erstattes ikke udgifter til operation af øjne, øjenlåg eller

dens følger. For shar-pei og mastino napolitano erstattes ikke

udgifter til plastikoperationer af øjne og ører eller dens følger.

J Aflivning og kremering

Du kan få refunderet dine udgifter til aflivning og kremering af din

hund, hvis den i henhold til veterinærmedicinsk vurdering skal

aflives og en yderligere behandling ville være underlagt betingelserne.

Du kan få dækket udgifter på op til 1.000 kroner af den

samlede forsikringssum.

B.5 Begrænsninger

Generelle begrænsninger

Du kan ikke få erstatning for udgifter til:

6

Forebyggende behandling og undersøgelse eller

genoptræning, herunder svømmetræning, massage, fysioterapi

og lignende.

Navlebrok eller kryptorchisme.

Operation med indsættelse af ledproteser eller

ledimplantat herunder guldimplantat/Goldtreat.

Transplantationer.

Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner.

Strålebehandling eller kemoterapi af tumorer eller

opfølgende behandling. Dog erstattes opfølgende

undersøgelser ved cushings syndrom.

Alternativ behandling, f.eks. akupunktur, kiropraktik,

trykbølgeterapi eller laserbehandling.

Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning,

administrative gebyrer og rådgivningsudgifter.

Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, hvis det ikke er

medicinsk motiveret. Akuttillæg, aften- og weekendtillæg

dækkes, hvis det er medicinsk motiveret.

Medicin (recept udskrevet eller medicin udleveret af

dyrlægen), medicinsk foder, shampoo eller andre produkter

ordineret eller solgt af en dyrlæge.

Dyrlægens rejser, transport af hunden,

forsikringstagerens rejser eller andre rejser.

Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke

erstattes, udover ved komplikationer til forebyggende

kastrering/sterilisering eller vaccination.

Tandsygdomme og korrektion af forkert bid.

Kataraktoperationer.

Racespecifikke begrænsninger

For shar-pei og mastino napolitano erstattes ikke udgifter

til ører- og øjensygdomme inklusiv plastikoperationer eller til

hudsygdomme.

For chow chow erstattes ikke udgifter til øjensygdomme

inklusiv plastikoperationer.

For greyhound og whippet refunderes ikke udgifter ved

ulykker eller sygdom, der opstår i udlandet i forbindelse med

træning og konkurrencer.

For bostonterrier, amerikansk, engelsk og fransk

bulldog, chihuahua og pomeranian, erstattes ikke kejsersnit.

For bostonterrier, engelsk og fransk bulldog samt mops

erstattes ikke udgifter til operation af luftrøret, blød gane,

næsebor eller forsnævring i halsen eller dens følger.

Ovenstående racespecifikke begrænsninger gælder også for

blandingsracer, hvor en eller flere af overnævnte racer indgår.

B.6 Selvrisiko

Forsikringen har en fast selvrisiko, som du selv har valgt og en

variabel selvrisiko. Begge fremgår af din forsikringspolice.


C Agria Tillægsforsikringer (Alle nævnte

beløb følger 2011 årsindeks)

Tillægsforsikringerne kan kun tegnes som et tillæg til Agria

Sygeforsikring. Forsikringsbeløbet ligger udenfor det totale

forsikringsbeløb, som du har valgt i Agria Sygeforsikring. På

forsikringsbrevet fremgår det, hvilken eller hvilke tillægsforsikringer

samt hvilken selvrisiko du har valgt. For tillægsforsikringerne gælder

i øvrigt de samme vilkår som Agria Sygeforsikring og vores

generelle bestemmelser, hvis intet andet angives.

C.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

C.2 Agria Medicin

Du kan få refunderet dine udgifter til receptpligtig medicin med op

til 800 kroner pr. selvrisikoperiode udover maksimum dækningen for

sygeforsikringen pr. forsikringsår. Du skal indsende en detaljeret

kvittering fra den behandlende dyrlæge eller kopi af recept og

kvittering fra apoteket.

C.3 Agria Genoptræning

Genoptræning i form af svømmetræning, massage, fysioterapi og

vandløbebånd erstattes i forbindelse med behandling af

diagnosticerede sygdomme i leddene, ledskader, knoglebrud eller

diskusprolaps. Genoptræning bør gennemføres senest tre måneder

efter ordinering fra behandlende dyrlæge og ikke begynde senere end

en måned efter ordinering. Det er en betingelse, at den der udfører

rehabiliteringen har tilstrækkelig uddannelse og erfaring i

rehabilitering af dyr.

For genoptræning, der udføres i andre genoptræningscentre end i

den behandlende klinik, skal dyrlægens henvisning til den angivne

klinik/behandler vedlægges skadesanmeldelsen. Du kan maksimalt få

erstatning for en tre måneders periode pr. skadestilfælde/diagnose

ved erstatningsbare skader. Du kan få dækket udgifter på op til 6.000

kroner udover den maksimale erstatningssum på sygeforsikringen pr.

forsikringsår.

C.4 Agria Special

Forsikringen erstatter udover maksimum for sygeforsikringen op

til 10.000 kroner for specialistpleje (punkt C4 A, B, C og D), og

yderligere 10.000 kroner for Agria Tryghed (rejseudgifter og

indkvarterings-/pasningsomkostninger se punkt C5) pr. forsikringsår.

Nedenstående behandlinger erstattes kun, hvis behandlingen er

anbefalet af behandlende dyrlæge.

7

A Kataraktoperation (grå stær)

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special

for operationsomkostninger for grå stær pr. forsikringsår frem til det

år hunden bliver henholdsvis 12, 10 og 8 år gammel, afhængig af

race.

Aldersgruppe 12 år: Bichon havanais, borderterrier, cairnterrier,

chihuahua, chinese crested, dværgpuddel, dværgschnauzer, finsk

lapphund, finsk spids, foxterrier, islandsk fårehund, jack russel

terrier, lhasa apso, mellempuddel, kleiner münsterländer,

norrbottenspets, norsk buhund, papillon, phalene, schnauzer, shih

tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier,

toypuddel, västgötaspids, welsh springer spaniel, west highland

white terrier og whippet.

Aldersgruppe 10 år: Øvrige racer og blandingshunde udover dem

som angives i aldersgruppen 12 år og aldersgruppen 8 år.

Aldersgruppe 8 år: Berner sennen, grand danois, irsk ulvehund,

leonberger, mastino napolitano, newfoundland, pyrenéer og st.

bernhard.

B Ledimplantat, dog ikke guldimplantat/Goldtreat

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr.

forsikringsår for operationsomkostninger i forbindelse med

ledimplantatoperation under forudsætning af, at hunden er under 6 år,

og hunden har været uafbrudt forsikret siden den fyldte 4 måneder, er

stambogsført og registreret i Dansk Kennel Klub, samt at Dansk

Kennel Klubs avlsrestriktioner for den aktuelle race og led er fulgt.

C Tandbehandlinger

Du kan få erstatning på op til forsikringssummen for Agria Special

pr. forsikringsår for følgende medicinsk betingede tandbehandlinger:

Forkert bid.

Vedvarende mælketænder.

Fraktur på mælketænder.

Rodspidsabscesser.

Rodfyldning på grund af tandsygdom.

Kariesangreb.

Krav ved erstatning af korrektion af forkert bid, vedvarende

mælketænder og fraktur på mælketænder er, at hunden har været

forsikret inden den fylder 4 måneder og siden har været uafbrudt

forsikret hos Agria.

Forsikringen erstatter ikke skader og sygdomme på grund af

tandsten eller dårlig mundhygiejne.

D Kemoterapi og strålebehandling

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr.

forsikringsår ved behandling af kræftsygdom med kemoterapi eller

strålebehandling, under forudsætning af, at hunden er under 6 år

gammel på tidspunktet for sygdommens indtræden.


C.5 Agria Tryghed (indgår i Agria Special)

Forsikringssummen som er 10.000 kroner angives i forsikringspolicen,

og er den højeste erstatning du kan få fra forsikringen pr.

forsikringsår.

A Indkvartering

Din læge skal udstede en erklæring hvor det fremgår, at du grundet

ufrivillig fysisk sygdom ikke fysisk kan tage vare på din hund.

Du kan få erstatning fra og med tredje indkvarterings- eller

pasningsdag. Er hunden en tæve med hvalpe, kan du også få

erstatning på 80 kroner pr. dag for indkvartering af hvalpekuldet.

Erstatning gives ikke for kuld, der er ældre end 12 uger.

Hundepensionat

Du kan under ovenstående forudsætninger få erstatning, på op til

80 procent af udgifterne til indkvartering af din hund, på et

registreret hundepensionat.

Privat indkvartering og pasning

Du kan få erstatning på 80 kroner pr. dag til at indkvartere hunden

hos en privatperson. Du kan også få erstatning på 50 kroner pr. dag

for at hyre nogen til at hjælpe dig med at passe din hund uden

overnatning. Den person du hyrer, må ikke tilhøre din husstand.

Dødsfald

Ved forsikringstagerens død, gives erstatning ifølge ovenstående, i

op til 60 dage fra dødsdatoen.

Kvitteringer

For at Agria skal kunne vurdere din ret til erstatning, skal du

fremsende tydelige kvitteringer, der er udstedt af den person, der har

passet hunden. Navn, adresse, telefonnummer og personnummer på

den person eller cvr-nummer for det pensionat, der har passet

hunden, datoen for pasningen, samt omhyggelig

omkostningsspecifikation skal angives på kvitteringen.

B Afbestillingsudgifter rejser

Du kan få erstatning for dine afbestillingsudgifter op til

forsikringssummen, hvis du må afbestille en privat rejse, fordi din

hund får en akut skade eller sygdom, som kræver øjeblikkelig

dyrlægebehandling. Hvis du skulle have rejst i selskab med en anden,

og det også var nødvendigt at aflyse dennes rejse, kan vi også erstatte

denne persons afbestillingsudgifter. Det er en betingelse, at

rejseledsageren er medlem af din husstand eller er nært beslægtet. Du

skal opgive beløbet som er blevet tilbagebetalt af rejsebureauet og

andre omkostninger, der spares.

C Afbrudt rejse

I tilfælde, hvor din hund bliver akut syg eller kommer til skade og

kræver kritisk pleje, mens du er bortrejst og din rejse må afbrydes,

erstatter forsikringen de meromkostninger op til forsikringsbeløbet,

der opstår ved ombooking af billetter.

D Forlænget ophold på grund af hundens sygdom

I tilfælde, hvor din hund er for alvorligt syg eller skadet, til at

kunne transporteres under opholdet i udlandet, vil forsikringen

dække udgifterne til logi som opstår, fordi du må forlænge dit ophold

8

fra og med dag tre med op til 500 kroner om dagen op til

forsikringssummen.

E Karenstid

Forsikringen har ingen karenstid.

F Generelle begrænsninger mennesker

Ved sygdomme, lidelser eller skader som du har haft

inden for de seneste 12 måneder inden du tegnede

forsikringen, er du ikke berettiget til godtgørelse for logi eller

pasningshjælp.

Du kan ikke få erstatning for udgifter som følge af

sådanne skader på dit helbred, som ifølge lægelig vurdering

skyldes misbrug af alkohol, narkotika og andre rusmidler,

sedativ eller andre lægemidler.

Du kan heller ikke få erstatning ved problemer af

psykisk art (f.eks. depression, træthedssyndrom osv.).

Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab,

erstattes ikke af Agria.

Erstatning for privat indkvartering eller pasningshjælp til

nogen der tilhører din husstand.

G Generelle begrænsninger hund

Du kan ikke få erstatning for afbestillingsgebyrer eller

omkostninger for forlænget ophold i følgende tilfælde:

Hundens sygdom eller skade er ikke livstruende i

henhold til en veterinærmedicinsk vurdering.

Hundens sygdom eller skade er direkte eller indirekte

forvoldt af forsikringstageren eller forsikringstagerens

husstand.

Hundens sygdom eller skade skyldes manglende

vaccination eller undladelse af anden forebyggende

behandling, som anbefales af myndigheder eller veterinærer

før eller under rejser.

Hvis rejsen afbestilles som følge af en skade eller

sygdom som har vist symptomer, eller burde have været

opdaget før afrejsedagen.

Hvis rejsen afbestilles, afbrydes eller bliver forlænget

pga. en lidelse/sygdom for hvilken hunden har et forbehold på

egen sygeforsikring.

Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab,

erstattes ikke af Agria.

H Selvrisiko

Selvrisikoen for Agria Tryghed er 20 procent.


D Agria Liv (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks)

D.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

D.2 Forsikringssum

Forsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den

højeste erstatning du kan modtage fra forsikringen. En hund som

ikke er stambogsført og registreret i Dansk Kennel Klub eller en af

Agria godkendt organisation kan højst forsikres op til 6.000 kroner.

Registrerede og stambogsførte hunde kan forsikres for op til 20.000

kroner. Hvis hunden har udstillings- eller brugsmeritter, er det muligt

at højne forsikringssummen. Forsikringssummen reduceres ved hver

fornyelse fra og med det år hunden, afhængigt af race (se punkt D.7),

bliver 9, 7 eller 5 år. Beløbet reduceres med 20 procent om året, dog

som det laveste til mindst 5.000 kroner. Beløbet afrundes til

nærmeste hundrede kroner. Fra det år, hvor hunden, afhængig af

race, bliver 11, 9 eller 7 år, er den maksimale forsikringssum 10.000

kroner.

D.3 Forsikringen omfatter

Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hund på

grund af sygdom eller ulykke bliver skadet så svært, at den dør eller

ifølge vurdering fra dyrlæge ikke kan overleve og skal aflives. Med

ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig

udefrakommende indvirkning på legemet med påviselig skade af

dette og død til følge. I forbindelse med Agrias Livsforsikring forstås

også, at en dyrlæge har konstateret, at dyret har slugt et

fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykke eller

sygdom menes ikke hedeslag eller forfrysninger.

Særlige vilkår: Hvis hunden har både livs- og sygeforsikring, kan

vi tillade aflivning og betale livserstatning, hvis det er klart, at en

erstatning fra sygeforsikringen skulle overstige forsikringssummen

for livsforsikringen. Du skal kontakte os for en vurdering.

D.4 Krav til visse diagnoser

A Parvovirusinfektion, hundesyge og smitsom leverbetændelse

(HCC)

Hunden skal være tilstrækkeligt vaccineret ifølge

veterinærmedicinsk vurdering og være revaccineret efter de alment

gældende veterinære anbefalinger i henhold til de korrekte og

godkendte vejledninger for den pågældende vaccine, der skal være

godkendt i Danmark.

9

B Albueledssygdom eller hofteledssygdom og

osteochondrose i alle led

Følgende vilkår skal være opfyldt, for at erstatning skal kunne

udbetales:

Hunden skal være registreret og stambogsført i Dansk

Kennel Klub.

Hunden skal være livsforsikret inden den fylder fire

måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse hos

Agria.

Ved hofteledssygdom (HD) eller albueledssygdom

(AD/ED) skal de berørte led være røntgenfotograferede.

Billederne skal være registrerede og gennemset af Dansk

Kennel Klub. Findes der avlsrestriktioner for ledsygdommen,

skal forældredyrenes aktuelle led også være godkendt af Dansk

Kennel Klub.

Ovenstående krav gælder ikke, hvis albue- eller hofteledene

tidligere er erklærede raske (med resultaterne AA/00) efter

røntgenundersøgelse og resultaterne er registrerede hos Dansk

Kennel Klub. Du kan få erstatning, hvis der opstår problemer i det

tidligere erklærede raske led.

C Patellaluksation, short ulna & Calvé-Legg-Perthes

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at erstatning kan

udbetales:

Hunden skal være livsforsikret inden den fylder fire

måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse hos

Agria.

Hvis racen tilhører et sundhedsprogram, skal

forældredyrenes knæled være undersøgt med tilfredsstillende

resultat og officielt registreret hos Dansk Kennel Klub.

D Særskilte krav ved ukendt dødsårsag eller unge eller

nyforsikrede dyr

Hvis hunden er død eller er blevet aflivet uden at den

underliggende årsag er blevet fastsat, kan vi kræve en obduktion. Det

samme gælder, hvis hunden er yngre end to år, forsikringens

dækning er blevet ændret i løbet af det sidste år eller hvis hunden har

været forsikret i mindre end et år hos os. Du skal kontakte os for en

vurdering.

Omkostninger for obduktion og transport til obduktion samt

kremering, erstattes udover forsikringssummen med op til 5.000

kroner, hvis det er Agria, der har anmodet om en obduktion.

Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en hund, som har

været frosset, begravet, eller på anden måde er uegnet til

undersøgelse.

Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner

udført på Veterinærinstituttet.

I de tilfælde, vi ikke kræver en obduktion, kan vi kræve, at du

møder op med hunden hos en dyrlæge og lader ham udstede en

dyrlægeattest.


E Bortløben eller stjålen hund

Du kan få dækket op til 50 procent af forsikringssummen, hvis din

hund er løbet væk eller er blevet stjålet og ikke fundet inden for tre

måneder. Du skal straks anmelde dens forsvinden til politiet, søge

efter hunden og efterlyse den i en lokalavis, samt fremlægge et

dokument, hvor to vitterlighedsvidner bekræfter, at hunden er

forsvundet. I givet fald skal du samtidig registrere avlsforbud på din

forsvundne hund hos Dansk Kennel Klub. Du kan derimod ikke få

erstatning, hvis hunden er blevet væk på grund af ulovlig disponering

eller besiddelse.

D.5 Begrænsninger

Generelle begrænsninger

Du kan ikke få erstatning, hvis hunden er død eller er blevet aflivet

som følge af:

Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner.

Tandsygdom eller forkert bid.

Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke

erstattes, udover ved komplikationer til forebyggende

kastrering/sterilisering eller vaccination.

Navlebrok,eller kryptorchisme.

Racespecifikke begrænsninger.

For shar-pei og mastino napolitano erstattes ikke

dødsfald som følge af ører- og øjensygdomme inklusiv

plastikoperationer eller som følge af hudsygdomme.

For chow chow erstattes ikke dødsfald som følge af

øjensygdomme inklusiv plastikoperationer.

For greyhound og whippet erstattes ikke dødsfald som

følge af ulykker eller sygdom, som indtræffer i udlandet i

forbindelse med træning eller konkurrencer.

For bostonterrier, amerikansk, engelsk og fransk

bulldog, chihuahua og pomeranian erstattes ikke dødsfald

som følge af kejsersnit.

For bostonterrier, engelsk og fransk bulldog samt

mops erstattes ikke dødsfald som følge af operation af

luftrøret, blød gane, næsebor eller forsnævring i halsen eller

dens følger.

Ovenstående racespecifikke begrænsninger gælder også for

blandingsracer, hvor en eller flere af overnævnte racer indgår.

D.6 Selvrisiko

Forsikringen har ingen selvrisiko.

D.7 Forsikringen ophører

Forsikringen ophører ved forsikringstidens udløb fra det år

hunden, afhængig af race, bliver 8, 10 eller 12 år.

Aldersgruppe 12 år:

Bichon havanais, borderterrier, cairnterrier, chihuahua, chinese

crested, dværgpuddel, dværgschnauzer, finsk lapphund, finsk spids,

foxterrier, islandsk fårehund, jack russel terrier, lhasa apso,

10

mellempuddel, kleiner münsterländer, norrbottenspets, norsk buhund,

papillon, phalene, schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier,

tibetansk spaniel, tibetansk terrier, toypuddel, västgötaspids, welsh

springer spaniel, west highland white terrier og whippet.

Aldersgruppe 10 år:

Øvrige racer og blandingshunde udover dem som angives i

aldersgruppe 12 år og aldersgruppe 8 år.

Aldersgruppe 8 år:

Berner sennen, grand danois, irsk ulvehund, leonberger, mastino

napolitano, newfoundland, pyrenéer og st. bernhard.


E Agria Brugshunde (alle nævnte beløb følger

2011 årsindeks)

E.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

E.2 Hvem gælder forsikringen for

Forsikringen gælder for forsikringstageren, der har

folkeregisteradresse i Danmark og som er ejer af hunden.

Hvis forsikringstageren ikke ejer hunden, gælder forsikringen for:

- ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand.

E.3 Forsikringssum

Der gælder samme forsikringssum som for hundens livsforsikring.

Den forsikringssum du har valgt for hundens livsforsikring er dermed

den højeste erstatning du kan få totalt.

E.4 Forsikringen omfatter

Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hund

bliver syg eller kommer så svært til skade, at den ifølge dyrlæge

eksperter permanent mister sin anvendelighed som arbejdshund. En

dyrlæge skal have forsøgt, at helbrede hunden med målrettet og

tilstrækkelig behandling. Hunden skal beviseligt have haft en for

arbejdet vigtig færdighed og skal indtil skadeshændelsen

kontinuerligt have været anvendt i praktisk arbejde eller officielle

konkurrencer.

Hvis skaden er erstatningsberettiget, skal du skriftligt love, at du

ikke bruger hunden til arbejde, træning eller konkurrence eller

tillader andre at gøre det.

E.5 Begrænsninger

Samme generelle og racespecifikke begrænsninger som for

hundens livsforsikring gælder.

Du kan heller ikke få erstatning, hvis hunden har mistet sin

anvendelighed som følge af:

Albueleds- og hofteledssygdomme eller osteokondrose.

For en tidligere røntgenfotograferet hund, som har fået

vedvarende problemer i det tidligere erklæret raske led (med

resultaterne AA/00) kan erstatning dog gives.

Kosmetiske fejl/ydre fejl.

For greyhound og whippet erstattes ikke mistet

anvendelighed som følge af ulykker eller sygdom, som

indtræffer i udlandet i forbindelse med træning eller

konkurrencer.

E.6 Selvrisiko

Forsikringen har ingen selvrisiko.

11

E.7 Forsikringen ophører

Forsikringen ophører ved forsikringstidens udløb, to år inden

livsforsikringens ophør. For greyhound og whippet udløber

forsikringen, når hunden bliver fem år.


F Agria Avl (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks)

F.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

F.2 Hvem gælder forsikringen for

Forsikringen gælder for forsikringstageren, der har

folkeregisteradresse i Danmark, og som er ejer af hunden.

Hvis forsikringstageren ikke ejer hunden, gælder forsikringen for:

- ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand.

F.3 Hvornår gælder forsikringen

Forsikringen gælder for forsikringskrav, som opstår under

ansvarstiden. Forsikringen kan tegnes fra og med hvalpen fylder 6

uger. Forsikringen dækker ikke tab af forplantningsevne (punkt F..8)

efter forsikringsperiodens udløb fra og med det år hunden bliver otte

år.

F.4 Hvor gælder forsikringen

Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark,

med undtagelse af Grønland og Færøerne.

F.5 Forsikret dyr

Forsikringen gælder for den hund som angives i forsikringspolicen

og som er registreret og stambogsført i Dansk Kennel Klub eller af

en af Agria godkendt organisation.

Forsikringens punkter F..9 – F.11 gælder for en forsikret tæves

hvalpe.

F.6 Forsikringssum

For dyrlægebehandling (punkt F.7) gælder samme forsikringssum

som for hundens sygeforsikring og det er den maksimale erstatning

du kan få ud af syge- og avlsforsikringen tilsammen. Ved tab af

forplantningsevne (punkt F..8) gælder samme forsikringssum som for

hundens livsforsikring hos Agria.

For tæver gælder også

Dyrlægeudgift til behandling af hvalp (punkt F.9) erstattes udover

forsikringssummen med op til 6.000 kroner pr. hvalp.

F.7 Dyrlægebehandling

Du kan få erstatning for dine dyrlægeudgifter til:

Fertilitetsundersøgelse, hvis hanhunden mistænkes for, at være

infertil eller for tæver, der ikke bliver drægtig efter parring. Hunden

skal være forsikret i Agria Avl før den fylder fire måneder og

derefter uafbrudt forsikret hos Agria.

12

Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i

overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede

behandlingsmetoder.

Vi erstatter yderligere et kejsersnit, forudsat at tæven ikke er blevet

forløst med mere end et kejsersnit tidligere. Kejsersnit erstattes kun,

hvis et af følgende punkter er opfyldt:

Hvis tæven ikke reagerer tilfredsstillende på

behandlingen med vestimulerende medicin.

Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling

nødvendig.

Hvis tævens almentilstand er så påvirket, at kirurgi er

nødvendig.

Hvis fosteret eller fostrenes almentilstand er så påvirket,

at kirurgisk behandling er nødvendig.

Kejsersnit erstattes ikke hos bostonterrier, amerikansk, engelsk og

fransk bulldog, chihuahua, pomeranian eller hos blandingshunde,

hvor nogle af disse racer indgår.

F.8 Tabt forplantningsevne (kun hvis livsforsikring

er gældende)

Du kan få erstatning op til forsikringssummen, når din hund

permanent har mistet sin forplantningsevne gennem

kastration/sterilisation, som direkte følge af nogen af nedenstående

årsager:

Hanhund

Tumorsygdom i testikler.

Prostatasygdomme.

I forbindelse med, at en permanent uretrafistel er opstået

som en følge af urinsten.

Perinealbrok.

Analadenom.

Testikelbetændelse.

Testikelforvridning.

Med permanent tab af forplantningsevne menes også de tilfælde,

hvor hanhunden ved to sædprøver med seks måneders mellemrum,

har vist sig at være steril. Hanhunden skal være dyrlægeundersøgt,

hvor dyrlægen har foretaget en klinisk undersøgelse med kontrol af

kønsorganer og der skal tages en blodprøve for hæmoglobin,

hæmatokrit (HCT), leukocytter total, differentialtælling, glukose,

ALAT og kreatinin, for at udelukke midlertidig sygdomstilstand. For

at få kompensation for steriliteten, skal hanhunden være forsikret i

Agria Avl inden den fylder fire måneder og derefter uafbrudt

forsikret hos Agria.

Du kan også få erstatning for tab af forplantningsevne, hvis

hanhunden beviseligt har efterladt et hvalpekuld i den tid han har

været forsikret med Agria Avl, dette gælder også selvom han blev

indforsikret efter han fyldte 4 måneder.


Tæve

Tumorsygdom i livmoder, vagina eller æggestokke.

Livmodersygdom med kliniske symptomer.

Skader på livmoderen umiddelbart efter forløsning og

drægtighed.

Vaginalprolaps.

Diabetes mellitus.

Akromegali.

Med permanent tab af forplantningsevne henvises også til tilfælde,

hvor tæven efter to parringer med forskellige frugtbare hanhunde

ikke er blevet drægtig. Tæven skal være dyrlægeundersøgt, hvor

dyrlægen har foretaget en klinisk undersøgelse med kontrol af

kønsorganer samt ultralyd af livmoder og æggestokke.

Undersøgelsen skal også omfatte vaginalcytologi samt blodprøve for

hæmaglobin, hæmatokrit (HCT), leukocytter total,

differentialtælling, ALAT, kreatinin, glukose, triglycerider og

thyroideastatus samt progesteron, for at udelukke midlertidig

sygdomstilstand. For at modtage erstatning for tabt

forplantningsevne, skal tæven være forsikret i Agria Avl inden den

fylder fire måneder og derefter uafbrudt forsikret hos Agria.

Du kan også få erstatning for tab af forplantningsevne, hvis tæven

beviseligt har efterladt et hvalpekuld i den tid hun har været forsikret

med Agria Avl, dette gælder også selvom hun blev indforsikret efter

hun fyldte 4 måneder.

Fælles

Hvis hunden mister sin forplantningsevne og har efterladt

registreret afkom efter sig, vil du modtage erstatning på op til

livsforsikringssummen. I de tilfælde, hvor hunden mister sin evne til

at reproducere uden at have efterladt noget registreret afkom efter

sig, får du såkaldt delvis erstatning af op til 50 procent af

livsforsikringens beløb. Hvis hundens sygdom eller defekt er

medfødt, skal hunden være forsikret af Agria Avl inden den fylder

fire måneder. Når vi har vurderet, at du er berettiget til erstatning,

ved sterilitet eller hvis der er gemt sæd, skal du, før der kan udbetales

erstatning, registrere avlsforbud på hunden hos Dansk Kennel Klub.

Særlige vilkår:

Du kan aldrig få erstatning for tab af forplantningsevne for hunde

som er fyldt seks år og ikke har registreret afkom. Du kan heller ikke

få erstatning for tæver, der har haft tre eller flere kuld, eller for

hanhunde, der tilhører racer, som antalsmæssigt registrerer flere end

100 individer pr. år, hvor den aktuelle hund har været ophav til 25

eller flere afkom, indtil skadesanmeldelsens ansøgningsdato. For

hanhunde som tilhører racer, som antalsmæssigt registrerer færre end

100 individer pr. år, betales ikke erstatning, hvis den aktuelle hund

har været ophav til 12 afkom eller flere frem til skadesanmeldelsens

ansøgningsdato.

F.9 Dyrlægebehandling af svage hvalpe

Du kan få godtgjort dine udgifter, når en dyrlæge behandler en

svag hvalp, som inden for 24 timer fra fødslen har brug for

13

behandling for at overleve den første tid. Du kan få godtgjort udgifter

til behandling, som udføres indtil denne hvalp er syv dage gammel.

F.10 Dyrlægebehandling af hvalp

Du kan få dækket udgifter på op til 6.000 kroner pr. hvalp, udover

forsikringssummen, når en dyrlæge behandler en hvalp for en

erhvervet sygdom eller ulykke, hvis hvalpen er mellem fem og tolv

uger, men senest til og med dagen den leveres til ny ejer eller

medejer. Hvalpen skal være under registrering eller registreret og

stambogsført i Dansk Kennel Klub. Skaden eller sygdommen må

ikke være påbegyndt før hvalpen fylder fem uger.

F.11 Skjulte Fejl Forsikring

Hvalpe til en tæve, som er forsikret i Agria Avl, er omfattet af

Agria Skjulte Fejl Forsikring.

Se vilkårene for Agria Skjulte Fejl Forsikring.

F.12 Begrænsninger

Generelle begrænsninger

Du kan ikke få erstatning for følger af:

Kosmetiske/ydre fejl, som ikke påvirker hundens helbred

eller funktion som selskabshund.

Sygdom eller skade, som er opstået som følge af, at

hundens forældre parrede sig i strid med Dansk Kennel Klubs

avlsregler for den respektive race.

Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner.

Tandsygdomme eller forkert bid.

Navlebrok eller kryptorchisme.

Hofteleds-, albueleds- eller knæledssygdomme for

forsikret hund eller dens afkom.

Skader på tæve som er blevet forløst med kejsersnit to

gange eller mere.

I øvrigt gælder samme begrænsninger som for hundens livs- og

sygeforsikringer.

F.13 Selvrisiko

Punkt F.7 Dyrlægebehandling

Der gælder samme selvrisiko som for hundens sygeforsikring.

Punkt F.8 Tabt forplantningsevne (kun hvis livsforsikring findes)

Forsikringen har ingen selvrisiko.

Punkt F.9 Dyrlægebehandling af svage hvalpe

Der gælder samme selvrisiko som for tævens sygeforsikring.

Punkt F.10 Dyrlægebehandling af hvalp

Der gælder samme selvrisiko som for tævens sygeforsikring. Den

faste selvrisiko omfatter hele kuldet og trækkes kun én gang pr. kuld.


G Agria Skjulte Fejl (Alle nævnte beløb følger 2011

årsindeks)

G.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

G.2 Hvem gælder forsikringen for

Forsikringen gælder for forsikringstagere som har folkeregisteradresse

i Danmark og som er opdrættere og for personer, der

erhverver sig en hvalp, der er omfattet af denne forsikring.

Forsikringen kan ikke tegnes af opdrættere på Grønland og

Færøerne.

G.3 Hvornår gælder forsikringen

For hvalpe, der overdrages til en ny ejer, en medejer eller gives til

en fodervært, gælder forsikringen fra levering, som tidligst må ske

fra hvalpen fylder otte uger, hvis hvalpen er kontrolleret af dyrlægen

før levering til ny ejer og inden for 7. til 12. leveuge.

For hvalpe, som opdrætteren beholder, gælder forsikringen tidligst

fra den dag, hvor hvalpene er otte uger gammel, forudsat at de er

kontrolleret af dyrlægen inden for syv dage inden hvalpene er blevet

otte uger. Kontrolleres hvalpene efter den er fyldt otte uger, gælder

forsikringen fra inspektionsdatoen.

Forsikringen ophører med at gælde, når hvalpen bliver to år og tre

måneder. Forsikringen kan ikke fornyes.

G.4 Hvor gælder forsikringen

Forsikringen gælder krav, der forekommer i Danmark. Hvis en

hvalp er flyttet til nye ejere, eller gives til medejer, med fast bopæl

uden for Danmark, gælder forsikringen også i den nye ejers eller i

medejerens hjemland.

G.5 Forsikret dyr

Hvis en tæve er forsikret i Agria Avl, indgår Skjulte Fejl

Forsikring for hvalpe til tæven, hvis hele kuldet er blevet registreret

og stambogsført hos Dansk Kennel Klub. Hvis Agria Avl ophører af

andre årsager end at tæven dør, ophører også Skjulte Fejl

Forsikringen. Hvis du ønsker en højere forsikringssum end 15.000

kroner pr. hvalp, kan du tegne en særskilt Skjulte Fejl Forsikring.

Købsaftale eller udstationeringsaftale og dyrlægeattest, der er lavet

mellem 7. og 12. leveuge, skal være udfærdiget for at forsikringen er

gældende.

Definition: Med en skjult fejl, mener vi en sygdom eller defekt,

som er begyndt at udvikles før sundhedsundersøgelsen i forbindelse

med leveringen, men som ikke forud for dette har vist symptomer

eller ellers har været kendt. Hverken sygdomme eller defekter, som

ifølge veterinærmedicinsk vurdering, burde have været opdaget ved

14

sundhedsundersøgelsen eller sådanne, som er af arvelig karakter og

ikke er begyndt at udvikles før leveringen, er skjulte fejl.

G.6 Forsikringssum

Forsikringen består af to dele, livsforsikring og sygeforsikring. Du

kan få erstatning op til forsikringssummen for hver del. For hvalpe til

en tæve, som er forsikret i Agria Avl, er forsikringssummen lig med

salgsprisen, dog højst 15.000 kroner pr. hvalp. For forsikring som er

tegnet separat, fremgår den aftalte forsikringssum af forsikringspolicen.

G.7 Dyrlægebehandling, aflivning og kremering

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter,

hvis en hvalp undersøges, behandles eller plejes af en dyrlæge på

grund af en skjult fejl. Dette dækker også udgifter til medicin,

aflivning og kremering.

Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i

overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede

behandlingsmetoder.

G.8 Livsforsikring

Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis hvalpen dør

eller ifølge en vurdering fra en dyrlæge skal aflives på grund af en

skjult fejl. Hvalpen skal obduceres, medmindre Agria gør en undtagelse.

G.9 Obduktion

Du kan få erstatning på op til 5.000 kroner, udover forsikringssummen,

for dine udgifter til obduktion inklusiv transport og

kremering, hvis hvalpen er død eller er blevet aflivet på grund af en

skjult fejl.

Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en hund, som har

været frosset, begravet, eller på anden måde er uegnet til

undersøgelse.

Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner

udført på Veterinærinstituttet.

G.10 Karenstid

Forsikringen har ingen karenstid.

G.11 Begrænsninger

Generelle begrænsninger

Du kan ikke få erstatning, hvis hvalpen er blevet behandlet, er død

eller er blevet aflivet som følge af:

Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner.

Fejl som ikke alvorligt påvirker hvalpens helbred eller

dens funktion som selskabshund.

Fejl som er anmærket i forbindelse med øjenlysning eller

i dyrlægeattest.


Parvovirusinfektion, hundesyge eller smitsom

leverbetændelse (HCC), hvis tæven og hvalpen ikke er

tilstrækkeligt vaccineret i overensstemmelse med

dyrlægeanbefalinger.

Hofteleds- og albueledssygdomme, patellaluksation eller

osteochondrose.

Navlebrok, kryptorchisme eller haleknæk.

Tandsygdomme eller forkert bid.

G.12 Selvrisiko

Forsikringen har ingen selvrisiko.

15


H Agria Hvalpeforsikring

Agria Hvalpeforsikring er en præmiefri livsforsikring for hvalpe,

som er registreret og stambogført hos Dansk Kennel Klub.

H.1 Hvem gælder forsikringen for

Forsikringen gælder for opdrættere, der er registreret i Danmark

eller på Færøerne og som ejer hvalpen.

H.2 Hvornår gælder forsikringen

Forsikringen dækker krav, der udspringer af en ulykke eller

sygdom og opstår under ansvarsperioden.

H.3 Hvor gælder forsikringen

Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark

og på Færøerne. Forsikringen omfatter ikke hvalpe opdrættet på

Grønland.

H.4 Forsikrede dyr

Forsikringen gælder for de hvalpe som er registreret og

stambogsført hos Dansk Kennel Klub. En hvalp omfattes fra fem

uger til tidspunktet for leveringen til en ny ejer, dog maksimalt indtil

hvalpen er blevet tolv uger.

H.5 Forsikringssum

Forsikringssummen er 6.000 kroner pr. hvalp. Beløbet

indeksreguleres ikke.

H.6 Forsikringen omfatter

Livserstatning:

Du kan få erstatning, hvis din hvalp bliver syg eller ved en ulykke

bliver så svært skadet, at den dør, eller ifølge veterinærmedicinsk

vurdering ikke kan overleve og skal aflives.

Særlige krav:

Hvalpen skal obduceres, medmindre Agria gør en undtagelse. Du

kan få erstatning op til 5.000 kroner for dine omkostninger til

obduktion, herunder transport og kremering af hvalpen, hvis den er

død eller er blevet aflivet på grund af en erstatningsbar skade. I de

tilfælde, vi ikke kræver en obduktion, skal du fremvise din hvalp til

en dyrlæge og lade ham udstede en dyrlægeattest.

Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en hvalp, som har

været frosset, begravet eller på anden måde er uegnet til

undersøgelse.

Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner

udført på Veterinærinstituttet.

16

H.7 Karenstid

Forsikringen har ingen karenstid.

H.8 Begrænsninger

Generelle begrænsninger

Du kan ikke få erstatning, hvis din hvalp er død eller er blevet

aflivet som følge af:

Parvovirusinfektion, hundesyge eller smitsom

leverbetændelse (HCC), hvis tæven og hvalpen ikke er

tilstrækkeligt vaccineret i overensstemmelse med

dyrlægeanbefalinger.

Defekter, sygdomme eller skader, der er medfødte.

Sygdomme eller skader, der er opstået før hvalpen er

fyldt 5 uger.

H.9 Selvrisiko

Forsikringen har ingen selvrisiko


I Agria Ansvarsforsikring for hunde

I.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

I.2 Hvem gælder forsikringen for

Forsikringen gælder for forsikringstageren som har

folkeregisteradresse i Danmark, når denne er ejer af, eller har den

hund der er angivet i policen, i sin varetægt (besidder). Forsikringen

gælder også for personer, der bor i samme husstand som den

forsikrede og er ejere eller indehavere af hunde, der er angivet i

policen.

I.3 Hvornår gælder forsikringen

Forsikringen dækker krav vedrørende skade, der opstår under

ansvarstiden.

I.4 Hvor gælder forsikringen

Forsikringen dækker forsikringshændelser, der sker i Danmark.

Den gælder også i højst et år i andre EU-lande, Norge og Schweiz

efter afrejse fra Danmark.

I.5 Forsikret dyr

Forsikringen gælder for den hund, som angives i forsikringspolicen.

Medforsikrede hundehvalpe

Hundehvalpe, som endnu ikke er fyldt 4 måneder og som opholder

sig hos moderdyret, er medforsikret.

I.6 Forsikringssum

Forsikringssum angiver det beløb, som skader, efterforskning,

forhandlings-, rettergangs- og redningsomkostninger i alt er forsikret

til. Samlet forsikringssum for personskade udgør 5.000.000 kr.

Samlet forsikringssum for skade på ejendom udgør 2.000.000 kr.

Forsikringsselskabets ansvar er begrænset til forsikringssummen ved

hver skade. Beløbene bliver ikke indeksreguleret.

I.7 Karenstid

Forsikringen har ingen karenstid.

I.8 Hvad gælder forsikringen for

Forsikringen dækker erstatningsansvar for skade på uskyldige

mennesker (sagesløse) samt skade på ting og skade på ejendom,

herunder skader på dyr, forvoldt af hunden og hvor ejeren eller

indehaveren er ansvarlig i henhold til lov om hunde- og retspraksis.

17

Forsikringen dækker også skader opstået under deltagelse i

aktiviteter som hvalpetræning, lydighed, agility samt udstillinger og

stævner organiseret af en hundeklub.

I.9 Hvad gælder forsikringen for (gælder kun for

udvidet forsikring)

Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader på ikke

uskyldige mennesker (ikke sagesløse) samt skade på ting og skade på

ejendom, herunder skader på dyr, forvoldt af hunden ved deltagelse i

egentligt figurant arbejde (inklusiv træning, konkurrencer og

stævner) organiseret af en hundeklub.

I.10 Vores forpligtelser

Ved fordringer som kan dækkes af forsikringen og som overstiger

den aftalte selvrisiko forpligter virksomheden sig til over for den

forsikrede at:

Undersøge, om erstatningsansvar foreligger.

Forhandle med den person, som kræver erstatning.

Holde den forsikredes sag for en domstol og betale

sagens omkostninger for den forsikrede eller omkostninger,

den forsikrede pålægges at betale og som denne ikke kan få

modparten eller en anden til at betale og betale erstatning, som

den forsikrede er ansvarlig for.

I.11 Begrænsninger

Forsikringen gælder ikke for:

Skade, som forårsager dødsfald for personer, der er

omfattet af forsikringen.

Skade på ejerens/indehaverens person eller på person

som har hunden i sin varetægt og på personer tilhørende

dennes husstand.

Skade som personen, der er omfattet af forsikringen og

som er over 14 år har forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Skader på personlige ejendele, som personen der er

omfattet af forsikringen ejer, lejer, leaser, udlåner eller

anvender.

Den del, som personen, der er omfattet af forsikringen

har påtaget sig ansvar for over gældende ret eller hvis en sådan

person uden vores tilladelse indrømmer ansvar, accepterer

erstatningsbeløb eller betaler erstatning.

Skade på figuranters udstyr.

I.12 Selvrisiko

Forsikringen har ingen selvrisiko


J Generelle bestemmelser for Agrias

smådyrsforsikringer fra 1. januar

2012

J.1 Forsikringsaftalen

Forsikringsperioden er et år fra den dato vi bevilger forsikringen,

medmindre andet er aftalt, fremgår af forsikringspolicen eller af

omstændighederne. Hvis den lovpligtige ansvarsforsikring bliver

opsagt af enten forsikringstager eller af Agria, ophører samtlige

dækninger på forsikringen fra opsigelsesdatoen.

Forsikringen træder i kraft dagen efter den dato, vi bevilger

forsikringen, medmindre andet er aftalt, forudsat, at præmien betales.

Ansvaret slutter ved udgangen af forsikringsperiodens sidste dag.

J.2 Fornyelse af forsikringen

Ved forsikringsperiodens udgang fornyer vi automatisk

forsikringen med de samme betingelser og forsikringsperiode,

medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.

Dyrets Avls-, Brugshunde- og Livsforsikring ophører, når

forsikringsperioden slutter fra det år, hvor dyret har nået en vis alder,

se betingelserne for hver type forsikring.

Hvis vi ændrer vilkårene for fornyelse, vil vi underrette dig

skriftligt med mindst en måneds varsel.

Hvis vi ønsker at annullere forsikringen ved forsikringsperiodens

udløb, vil vi underrette dig skriftligt senest en måned før. Hvis vi

sender beskeden senere, forlænges kontrakten med det samme antal

dage, som meddelelsen er forsinket.

J.3 Opsigelse og ændring

Du har ret til at opsige forsikringen med en måneds varsel ved

forsikringsperiodens udløb ved skriftlig eller telefonisk henvendelse

uden gebyr. Opsigelse behøver ikke være skriftlig. Medmindre andet

er gældende, træder en opsigelse i kraft dagen efter den dato, den

blev modtaget af Agria.

Du har også ret til at opsige forsikringen på følgende måde:

Med mindst en måneds varsel, til udgangen af en måned,

mod betaling af et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på

www.agria.dk. Beløbet kan også oplyses ved henvendelse til

Agria.

Med 14 dages varsel, men inden for en måned efter, at

Agria har betalt erstatning eller afvist en skade.

Agria har ret til skriftligt at ophæve forsikringen inden

forsikringsperioden slutter:

Med 14 dages varsel, regnet fra den tid, Agria har sendt

meddelelsen, men inden for en måned efter, at Agria har betalt

erstatning eller afvist en skade.

I stedet for at opsige forsikringen kan Agria - også med

mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved

at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksisterende

18

selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse

fremtidige skader.

Rubrikkerne J.1-J.3 gælder hvis intet andet er aftalt, fremgår af

forsikringsbrevet eller af omstændighederne.

J.4 Hvornår gælder forsikringen

Vores forsikringer kan tegnes for hund og kat, som er mindst seks

uger gamle. For favoritter er den yngre aldersgrænse fire uger eller 3

måneder. Livsforsikringen kan ikke tegnes for hund eller kat, som er

fyldt seks år. For visse hunderacer kan der ikke tegnes livsforsikring

til en hund, der er fyldt tre år. Se vilkårene for Agria Liv. Agria

Sygeforsikring er livslang.

J.5 Hvem gælder forsikringen for

Agria Sygeforsikring gælder for både forsikringstageren og andre

som har folkeregisteradresse i Danmark og som har dyret i deres

pleje, f.eks. medejere. Forsikringen kan ikke tegnes af personer, der

har folkeregisteradresse på Grønland eller Færøerne.

Agria Livsforsikring, Agria Brugshunde og Agria Avl

Livsforsikring gælder for forsikringstageren, der har

folkeregisteradresse i Danmark, og som er ejer af dyret:

Hvis forsikringstageren ikke ejer dyret, gælder forsikringen for:

- ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand.

J.6 Importer og ældre dyr

Hunde, katte og favoritter, som importeres fra lande udenfor

Norden og som ikke har været i Danmark mere end 4 måneder, skal

have en dyrlægeattest fra en dansk dyrlæge. Attesten må ikke være

ældre end 30 dage når forsikringen tegnes. For hunde og katte som er

over 3 år behøves der også en dyrlægeattest for at kunne tegne

sygeforsikring og livsforsikring.

J.7 Hvor gælder forsikringen

Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark.

Den gælder også under ophold i højst et år på Grønland og Færøerne

samt i øvrige EU-lande, Norge eller Schweiz, regnet fra afrejsedagen

fra Danmark.

J.8 Forsikret dyr

Forsikringen gælder for det dyr som angives i forsikringspolicen.

J.9 Hvor stor bliver erstatningen

Forsikringerne erstatter maksimalt op til forsikringsbeløbet. Hvor

stort forsikringsbeløbet er, fremgår af vilkårene og din

forsikringspolice. Ved en skadesregulering fratrækkes fast og

variabel selvrisiko samt de omkostninger, der ikke omfattes af

forsikringen.


J.10 Forsikringen omfatter

Forsikringen dækker omkostninger, som du har haft under

ansvarstiden og udspringer af sygdom, ulykke eller skade, der er

omfattet af forsikringen.

Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i

overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede

behandlingsmetoder.

J.11 Selvrisiko

Sygeforsikringerne og tillægsforsikringerne har en fast og en

variabel selvrisiko. Vi fratrækker en fast selvrisiko pr

selvrisikoperiode uanset antallet af diagnoser. Den variable selvrisiko

fratrækkes de omkostninger, som overstiger den faste selvrisiko. Den

faste og variable selvrisiko, fremgår af forsikringspolicen.

Forsikringen har en selvrisikoperiode på 125 dage, der starter fra

dagen, hvorpå du tidligst gør krav på erstatning.

J.12 Præmien

Den første præmie forfalder til betaling ved forsikringens

ikrafttrædelse og skal betales senest den dato, der er fastsat i

præmieopkrævningen.

Præmien for efterfølgende præmieperioder og fornyelsespræmie

skal betales senest den dato, der er angivet på præmieopkrævningen.

Hvis du er tilmeldt betalingsservice, sender vi dig oplysning om

præmiebeløbet samt betalingsdato.

A For sen præmiebetaling

Betales præmien ikke rettidigt sender vi et rykkerbrev. Hvis

beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet,

mister forsikrede retten til erstatning.

For hvert rykkerbrev vi sender, har vi lov til at opkræve et gebyr.

Gebyret fremgår af prislisten på www.agria.dk. Beløbet kan også

blive oplyst ved henvendelse til Agria.

Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i

henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig

inkasso.

B Præmie og afgifter

Præmien fastsættes i overensstemmelse med Agrias gældende

takster. Sammen med præmien opkræver vi stempelafgifter og andre

afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning.

C Indeksregulering

Forsikringssummer, selvrisikobeløb, priser og andre beløb, der er

nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang årligt den

1. januar med indvirkning på forsikringen til først kommende

hovedforfald.

Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private

sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks,

kan Agria bruge et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik.

19

J.13 Begrænsninger

A Sygdomme, skader og andre skadeshændelser før

forsikringsperiodens start

Forsikringen dækker ikke sygdomme eller skader, der eksisterede

eller var påbegyndt før forsikringsperioden eller før udvidelse af

forsikringsdækningen. Ved udvidelse af forsikringsdækningen,

vedrører dette dog kun udvidelsen. Denne begrænsning gælder også

for konsekvenserne af sådanne sygdomme eller skader og også for

skjulte fejl. Det er veterinærmedicinsk fagkundskab og erfaring, som

danner grundlaget for vurderingen af, hvornår en sygdom eller skade

skal anses for værende påbegyndt. Begrænsningen gælder også, hvis

skadeshændelsen er kendt af os og uanset om aftalen har særlige

begrænsninger (forbehold).

B Karenstid

Karenstid betyder, at forsikringen ikke dækker sygdom, skader

eller andre skadelige hændelser, der har fundet sted eller er

påbegyndt inden for 20 dage efter, at forsikringen trådte i kraft eller

efter udvidelse af forsikringsdækning. Karenstid gælder også for

følgevirkningerne af sådanne sygdomme eller skader. Hvis du betaler

præmien for sent, regnes karenstiden fra og med betalingsdatoen.

C Karensfrihed

Ved ulykker eller ved direkte overflytning af tilsvarende forsikring

fra andet forsikringsselskab, eller anden forsikringstager inden for

Agria, anvendes ingen karenstid. Hvis du tegner forsikring på en

hvalp registreret i Dansk Kennel Klub eller en kattekilling registreret

i Felis Danica eller en anden af Agria godkendt organisation indenfor

10 dage fra levering, bliver forsikringen karensfri. Forsikringen er

også karensfri, hvis den tegnes direkte ved levering af hvalpen eller

kattekillingen, hvis moderen har en gældende Agria Avlsforsikring.

Husk på at forsikringen ikke gælder for sygdomme eller skader, som

er påbegyndt inden forsikringen blev tegnet.

D Forbehold

Er forsikringen blevet pålagt et forbehold, gælder dette også for

følgevirkningerne af de sygdomme, skader eller andre

skadeshændelser der er omfattet af forbeholdet.

E Omkostninger for eget personale

Forsikringen dækker ikke udgifter til efterforskning, behandling

eller pleje som udføres af en ansat hos forsikringstageren eller nogen,

der har tilsvarende forhold til denne person.

J.14 Hvis skaden sker

Ved dyrlægebehandling sendes de originale kvitteringer hurtigst

muligt til os på Agrias adresse, der skal ikke udfyldes en

skadesanmeldelse. Ved ansvarsskader og livsskader skal du udskrive

blanketter til skadesanmeldelsen på www.agria.dk. Din anmeldelse

skal indeholde en detaljeret beskrivelse af skaden. Diagnose og

specificeret opgørelse over omkostninger skal fremgå. Hvis du ikke


har indberettet skaden i tide, kan vi reducere erstatningen i henhold

til bestemmelserne i loven om forsikringsaftaler.

Sker der en ansvarsskade, skal du altid overlade det til os at tage

stilling til, om du eller andre af de forsikrede er

erstatningsansvarlig(e) for skaden. Hvis du eller andre af de

forsikrede selv anerkender erstatningspligten eller kravet, risikerer du

selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da

tilsagn af den art ikke er bindende for Agria.

Hvis skaden skyldes trafikulykker eller dyrplageri gælder

følgende:

Trafikulykker: Du skal give oplysninger om føreren, køretøjets

registreringsnummer og forsikringsselskabet, hvor køretøjet er

forsikret. Kender du ikke registreringsnummeret eller er føreren

ukendt, skal du indberette sagen til politiet.

Dyrplageri og/eller uforsvarlig behandling af dyr: Du skal

anmelde hændelsen til politiet. Forsikringen dækker ikke skade, der

skyldes eller forværres af mishandling, vanrøgt eller forsømmelig,

uforsvarlig behandling af dyret begået af ejeren eller nogen i ejerens

husstand.

J.15 Din forpligtelse til at deltage i

skadesopgørelsen

Du er forpligtet til at bistå i efterforskningen af skadeshændelsen

og give os alle relevante oplysninger af betydning for vurdering af

forsikringskravet og vores ansvar. Du skal være i stand til at fremvise

sundhedsattester, journaludskrifter, undersøgelsesresultater,

kvitteringer, fakturaer, politirapporter m.v. Omkostningerne skal

være tilstrækkeligt specificeret og beviserne må ikke være udarbejdet

af ukvalificerede personer. Du bemyndiger os til at indhente

oplysninger direkte fra dyrlægen.

Du skal angive, om du er momspligtig og om skaden er dækket af

en anden forsikring, uanset om du har rapporteret hændelsen til det

andet forsikringsselskab.

Efter anmodning, skal du lade os eller vores repræsentanter

inspicere dyret eller det sted, hvor dyret blev skadet. Vi har ret til at

udpege specifik dyrlæge eller dyreklinik, hvis der er behov for

sekundær vurdering i forbindelse med skadesopgørelsen.

Skulle Agria tilbyde direkte erstatning til dyrlægen er det en

forudsætning, at forsikringen er betalt. Er den ikke betalt, kan vi

trække præmien fra skadeserstatningen.

Du er forpligtiget til at give os alle tilgængelige oplysninger om

forhold, som kan være af betydning for bedømmelsen af

forsikringsbegivenheden, for fastsættelsen af det beløb, vi skal

dække eller erstatte, eller for de dækningskrav, vi måtte have mod

andre. Hvis du ikke bidrager til undersøgelsen, kan vi reducere

erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i lov om

forsikring.

J.16 Reducering af forsikringserstatning

I visse tilfælde kan din forsikringserstatning reduceres, hvis du

ikke har opfyldt dine forpligtelser jævnfør vilkårene, lovgivningen

eller myndighederne.

20

A Fejlagtige oplysninger

Hvis du har givet os fejlagtige oplysninger, da du tegnede

forsikringen eller har undladt at oplyse os om ændringer, der ligger

til grund for forsikringen, kan erstatningen reduceres. Det samme

gælder, hvis du ikke har opfyldt kravet i afsnittet ”Hvis skaden sker”.

Hvor stor reduktionen bliver, afhænger af omstændighederne, blandt

andet uagtsomhedens betydning for skaden. Har du forsømt din

oplysningspligt, gælder bestemmelserne i dansk lovgivning om

forsikring og forsikringsvirksomhed.

B Sikkerhedsforholdsregler

Du skal overholde følgende forholdsregler for at forhindre eller

begrænse skader på dyret:

1. Du skal behandle dyret godt og beskytte det mod unødig lidelse

og sygdom. Du skal også sikre, at det modtager egnet og

tilstrækkelig føde, vand og pleje.

2. Du skal overholde dyreværnsloven og andre love, bekendtgørelser

og forordninger, der har til formål at forebygge sygdom og skader

hos dyr. Du skal også overholde forskrifter, beslutninger og

kendelser afsagt af dyrlæge eller myndighed.

3. Du skal overholde Dansk Kennel Klubs regler, og/eller forskrifter

for Felis Danicas opdræt, hvis du er avler eller opdrætter.

4. Du skal give dyret den nødvendige pleje. Hvis dyret er sygt eller

tilskadekommet eller viser tegn på sygdom, sløvhed eller afmagring,

skal du straks opsøge eller tilkalde dyrlægen.

5. Du skal følge dyrlægens anvisninger og anbefalinger for pleje,

behandling og efterbehandling samt genoptræning af dyret.

6. Du skal opsøge eller tilkalde dyrlægen igen, hvis dyrets

sundhedstilstand ikke forbedres under behandling, pleje og

genoptræning.

Hvis du ikke har fulgt ovennævnte regler, vil vi nedsætte

erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i

forsikringsaftaleloven.

C Fremkaldelse af forsikringssag

Har du forsætligt fremkaldt forsikringssagen gives der ingen

erstatning. Det samme gælder i det omfang, at du bevidst har

forværret konsekvenserne af en forsikringssag. Har du uagtsomt

forårsaget forsikringssagen eller forværret dens følger, må vi

reducere erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i

forsikringsaftaleloven.

D Anden adfærd

Med hensyn til sikkerhed, nødsituationer og fremkaldelse af

forsikringssager gælder, at din adfærd ligestilles med adfærden hos

den, som har tilsyn med det forsikrede dyr.


J.17 Regreskrav

Har vi betalt erstatning overtager vi retten til erstatning på grund af

skade mod en evt. erstatningsansvarlig tredjemand, i det omfang den

er omfattet af forsikringen, og inden for det beløb, vi har betalt. Du

kan ikke indgå forlig med en skadevolder eller på anden måde give

afkald på din ret til erstatning.

J.18 Forældelse

Krav i anledning af at forsikringsaftalen forældes efter reglerne i

forældelsesloven.

Er en skade inden forældelsesfristens udløb anmeldt til selskabet,

indtræder forældelse af krav, som skaden giver anledning til, tidligst

1 år efter selskabets meddelelse om, at det helt eller delvist afviser

kravet. Hvis selskabet anerkender, at der foreligger en

dækningsberettiget skade, men anmoder om yderligere oplysninger

med henblik på opgørelse af kravets størrelse, indtræder forældelse 3

år efter selskabets meddelelse herom.

J.19 Din forsikringserstatning

Forsikringserstatningen kan forventes udbetalt 14 dage efter, at vi

har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til

bedømmelse af skadeshændelsen og fastsættelse af

forsikringserstatningens størrelse. Dette gælder ikke ved

ansvarsforsikring for den skadelidtes krav mod selskabet. Erstatning

eller renter under 100 kroner udbetales ikke, men modregnes ved

næste præmieopkrævning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab,

der måtte opstå, hvis udredningen vedrørende forsikringskrav eller

betalingen forsinkes.

Fra erstatningen fratrækker vi:

- Moms, hvis du er momspligtig.

- Omkostninger, der ikke er dækket af forsikringen.

- Eventuel selvrisiko.

- Nedsættelse, hvis du ikke har fulgt gældende forskrifter.

- Præmie og øvrige fordringer som er forfaldne til betaling, som du

ikke har betalt.

- Erstatning, som du har modtaget fra en myndighed eller andetsteds

fra.

J.20 Generelt om erstatningen

Dyr værdiansættes til markedsværdi. Med markedsværdi, menes

hvad det umiddelbart forud for forsikringskravet ville have kostet, at

købe et tilsvarende dyr. Vi ser bort fra de sygdomme og skader, der

har foranlediget forsikringssagen og som er opstået efter

forsikringsperiodens begyndelse. Når vi betaler erstatning for et dyr,

der er forsvundet, bliver vi ejere af dyret. Hvis dyret bliver fundet, er

du forpligtet til at informere os, og hvis du vil beholde dyret, skal du

derefter tilbagebetale erstatningen.

Hvis det forsikrede dyr er dødt, er blevet dræbt eller er forsvundet,

har vi ret til at indkræve evt. pas og stamtavle før udbetaling af

erstatning.

21

J.21 Dobbeltforsikring

Du er forpligtet til at give Agria underretning om, hos hvilke

selskaber der tillige er tegnet forsikring.

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har

dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller bliver

indskrænket, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder de

samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører

kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler

erstatningen i fællesskab.

J.22 Overforsikring

En forsikring må ikke medføre, at du opnår en fortjeneste. Vi

betaler derfor ikke mere erstatning end den tilsvarende

markedsværdi, selv om forsikringssummen skulle være højere.

J.23 Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, bør du kontakte os og

anmode om fornyet behandling af afgørelsen. En sådan anmodning

skal være skriftlig, og du skal beskrive på hvilken måde du mener, at

afgørelsen er forkert samt sende evt. nye oplysninger om sagen.

A Ankenævnet

Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Agria om

forsikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke

givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Telefon: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00)

B Yderligere råd og oplysninger

Du kan få yderligere råd og oplysninger hos:

Forbrugerrådet

Fiolstræde 17

1171 København K

Telefon: 77 41 77 41

www.forbrugerraadet.dk

Forsikringsoplysningen

Amaliegade 10

1256 København K

Telefon: 33 43 55 00 (mellem kl. 10.00 og 16.00)

www.forsikringsoplysningen.dk

J.24 Lovgivning

Dansk lovgivning, blandt andet Forsikringsaftaleloven og lov om

finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.


K Ordliste

Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller dårlige vaner

Ændringer eller uønskede egenskaber i dyrets temperament eller

adfærd.

Ansvarstiden

Den tid eller periode under hvilken forsikringen kan yde erstatning.

Anvendelighed

En tilsigtet, ønsket og bestemt færdighed, hvor hunden har været

konstant brugt i praktisk arbejde eller officielle konkurrencer.

Dyrlægeundersøgelse

Undersøgelse dyrlægen foretager ved at se og føle på dyret og

skriftligt beskrive sine resultater i en fortrykt attest.

Dyrplageri

En overtrædelse af Dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal

behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt.

Erhvervet sygdom eller tilskadekomst

Sygdom eller skade som ikke er medfødt.

Forbehold

En skriftlig præcisering af en undtagelse i forsikringen. Kan gælde

for et enkelt individ eller en hel race.

Forbeholden ret

En betinget ret for Agria, som for eksempel kan omfatte afsendelse

af oplysninger om albueledsdysplasi til Dansk Kennel Klub.

Forebyggende behandling

Undersøgelse, pleje eller behandling for at forhindre sygdom, skade

eller adfærdsændringer.

Forsikringsperioden

Aftaleperioden.

Forsikringssum

Den højeste erstatning som kan betales ved hjælp af forsikringen.

Forsikringsår

Forsikringsåret starter den første i den måned forsikringen tegnes

og slutter den sidste dag i måneden før. Eksempel: En nytegnet

forsikring tegnet den 15. juli vil have hovedforfald den 1. juli og

forsikringsåret vil slutte den 31. juni det efterfølgende år.

Hovedforfald

Hovedforfald bliver den 1. i den måned, hvor forsikringen er

tegnet. Det er ved hovedforfald din forsikring fornyes med evt.

indeksregulering af præmie og dækninger.

22

Kuld

Med et kuld mener vi et eller flere fostre, der blev født naturligt eller

ved kejsersnit, uanset om fostrene lever eller ej.

Livmodersygdom med kliniske symptomer

Sygdom i livmoder med symptomer som eksempelvis udflåd, feber

eller øget tørst.

Obduktion

Makroskopisk samt mikroskopisk undersøgelse af relevante

vævsprøver udført af en dyrlæge.

Plastikoperation

Med plastikkirurgi menes en kirurgisk korrektion af hud, slimhinder

eller enhver anden kropsdel, hvor afvigelser i dyrets forfatning eller

udseende forårsager helbredsmæssige problemer.

Præmien

Gebyret du betaler for forsikringen. Præmien er beregnet pr.

forsikringsår (12 måneder), men betalingen kan foretages årligt,

halvårligt, kvartalsvis eller på månedsbasis.

Profylakse

Det samme som forebyggende.

Regres

Forsikringsselskabets ret til at inddrive tidligere udbetalt

skadeserstatning i forbindelse med ansvar over for tredjemand,

såsom ansvars- og bilforsikring.

Skjult fejl

Med en skjult fejl, mener vi en sygdom eller defekt, som er begyndt

at udvikle sig før inspektion og levering, men som ikke tidligere har

vist symptomer eller på anden måde været kendt. Hverken

sygdomme eller defekter som veterinærsagkyndige burde have

opdaget under den veterinære kontrol, eller sådanne som er af arvelig

karakter og endnu ikke fuldt udviklet før leveringen, er skjulte fejl.

Svag hvalp/killing

Hvalp eller killing som indenfor 24 timer fra fødslen har behov for

dyrlægebehandling for at overleve den første tid.

Tilstedeværende tilstand

Tilstand som fandtes eller var påbegyndt inden forsikringen trådte i

kraft.

Ulykkestilfælde

Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig

udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af

dette og evt. død til følge. I forbindelse med Agrias dyreforsikringer

forstår vi også, at dyrlægen har konstateret, at dyret har slugt et

fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykker menes


ikke hedeslag eller forfrysninger. Med ulykker menes heller ikke en

sådan tilstand som - selv om det er fundet efter en ulykke – ifølge

veterinærens erfaring skyldes sygdom eller anden skade.

Underslæb (ulovlig disponering eller besiddelse)

For eksempel, at en person ulovligt beholder eller sælger et dyr uden

at have stjålet det.

Øjenlysning

Undersøgelse af fundus og øjets forreste dele, af en dyrlæge med

særlig ekspertise i at diagnosticere arvelige øjensygdomme.

23


www.agria.dk

Vi hos Agria Dyreforsikring forsikrer dyr, for at de skal kunne

få den pleje de behøver. Med kundskab og engagement arbejder

vi for, at dyrene skal være sunde og ha’ det godt. Vi hjælper

dig med at finde den forsikring, som passer dig bedst. Du

kan kontakte os på www.agria.dk eller ved at ringe til vores

Kunde Center på 70 10 10 65. Vores åbningstider er mandag

til fredag 09.00 til 18.00.

Agria Dyreforsikring Postboks 744, 2730 Herlev | Besøgsadresse: Parkvej 1, 2680 Solrød Strand | Telefonnummer: 70 10 10 65 | Fax: 56 13 07 09 | Mail: info@agria.dk

CVR-nummer: 33 16 02 32

LFAB 07588 utg 01 2011-10 Form & Profil Vi trycker på det miljövänliga – läs mer på lansforsakringar.se/miljo. 0781-BFO-052

More magazines by this user
Similar magazines