PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

16

gerer optimalt. Ét af hovedspørgsmålene i denne analyse var, hvorvidt lokaliseringen af

erhvervsvirksomheder ud fra betragtninger om gensidig udnyttelse af hinandens bi- eller

spildprodukter ville kunne lægges til grund for en eventuel tilladelse til lokalisering i bestemte

områder af kommunen. Disse og andre miljømæssige tiltag vil således kunne indgå i

den fre mtidige kommuneplan-debat.

1.2 Formål

Formålet med undersøgelsen har været at belyse en række af de teknologiske, økonomiske,

og miljømæssige forhold ved genanvendelse af gråt spildevand fra fællesanlæg i større

bysamfund. Som udgangspunkt skulle undersøgelsen afgrænses til Herlev Kommune som

case-område.

I forbindelse med undersøgelsen har det været målet at identificere de mest vandforbrugende

primæranlæg og sekundæranlæg i Herlev Kommune og anlæggenes produktion af gråt

spildevand. Det har været relevant at fastsætte krav til kvaliteten af gråt spildevand for

potentielle sekundæranlæg med henblik på den tekniske, miljømæssige og sundhedsmæssige

kvalitet af genbrugsvandet. Dermed har det været nødvendigt at karakterisere det grå

spildevand fra potentielle primæranlæg med hensyn til fysisk-kemiske- og generelle mikrobiologiske

parametre.

De opnåede resultater har resulteret i en teknisk, økonomisk og miljømæssig helhedsvurdering

for udvalgte scenarier af koblinger mellem primær- og sekundæranlæg.

1.3 Rapportens opbygning

Rapportens kapitel 2 oplister de mulige genanvendelsesmuligheder af vandressourcer,

regnvand såvel som spildevand, der er opnået nationalt som internationalt.

Kapitel 3 gennemgår vandforbrugssituationen i Herlev Kommune, herunder fordelingen og

udviklingen i vandforbruget i kommunen, vandindvindingsmulighederne samt en prognose

for udviklingen i vandforbruget de kommende år.

Kapitel 4 beskriver, hvorledes spørgeskemaundersøgelsen for udvælgelse af væsentlige

vandforbrugere i He rlev Kommune blev gennemført.

En identifikation af potentielle primær- og sekundæranlæg med hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen

er foretaget i kapitel 5, hvor bearbejdningen af de udpegede fællesanlæg

med henblik på opstilling af relevante scenarier for udveksling af gråt spildevand

mellem virksomheder desuden indgår. Der indgår således forhold som vandmængde- og

afstandsforhold, vandforbrugsmønstre, analyseresultater og vandkvalitetskrav, logistiske

forhold omkring etablering af vandtransportsystemer og arbejdsmiljømæssige forhold, som

har teknisk, økonomisk og miljø mæssig betydning for udveksling af gråt spildevand me llem

virksomheder.

I kapitel 6 er der foretaget økonomiske konsekvensberegninger for de valgte scenarier for

vandudveksling.

I kapitel 7 gives en række generelle anbefalinger til, hvilke forhold og hensyn der bør tages

ved fremtidig byplanlægning, såfremt udveksling af gråt spildevand mellem større fællesanlæg

- teknisk som økonomisk set –viser sig at være en god idé. I kapitlet gives desuden

en række specifikke anbefalinger til, hvorledes et projekt omkring udveksling af gråt spildevand

mellem eksisterende virksomheder foretages mest hensigtsmæssigt.

Rapporten afsluttes i kapitel 8 med en konklusion.

More magazines by this user
Similar magazines