PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

Udnyttelsesgrad [%]

300

250

200

150

100

50

0

Nordjylland

2 Genanvendelse af vand – danske og

internationale erfaringer

Der ses i litteraturen stadigt flere eksempler på vandgenbrug i forskellige regioner af verden.

Nødvendigheden af vandgenbrug er oftest forårsaget af en kombination af stigende

efterspørgsel på vandressourcer og en begyndende mangel på rent grund- eller overfladevand.

I golde og udtørrede områder af verden som f.eks. Australien, Middelhavslandene,

Golfstaterne, den sydvestlige del af USA og ikke mindst i store dele af Afrika er genanvendelse

af vand således en nødvendighed for regionernes fortsatte udvikling på grund af en

for stor udnyttelsesgrad af de eksisterende vandressourcer, hvilket sætter en bæredygtig

udnyttelse af vandressourcerne i fokus. I de tættest befolkede områder af verden som Singapore,

storbyer i Japan og Californien har et for stort vandressourceforbrug resulteret i en

ny vandforsyningsstrategi med et dobbelt vandforsyningssystem – et system med vand af

drikkevandskvalitet, og et system med renset og desinficeret spildevand til industriel og

teknisk brug.

I Danmark som helhed er udnyttelsesgraden af grundvandsressourcen stadig mindre end

100%, selvom der i de tætbefolkede regioner tæres mere på vandressourcerne, end der

dannes, hvilket fremgår af Figur 2.1.

Viborg

Århus

Udnyttelsesgrad af grundvandsressourcen i Danmark

Vejle

Ringkøbing

Ribe

Sønderjylland

Fyn

Vestsjælland

Roskilde

Storstrøm

Frederiksborg

Figur 2.1 Udnyttelsesgraden af grundvandsressourcen i Danmark. Baseret på amtsrapporter

for vandindvindingen i Danmark for 1995 – 1996 /17/ samt Vandrådets skøn over

grundvandsressourcen /18/. Udnyttelsesgraden er beregnet som vandindvindi ngen/udnyttelige

grundvandsressource.

København

Da vi i Danmark stadig er i den enestående situation, at stort set alt drikkevand kan produceres

ud fra oppumpet grundvand ved simple rensningsprincipper, er det vigtigt, at der

fortsat satses på en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen, da drikkevandsbehandlingen

nødvendigvis bliver mere kompliceret og fordyrende at foretage. Derudover er

der en risiko for, at drikkevandskvaliteten kan blive forringet på grund af nødvendigheden

af desinfektion, som ofte må indføres sammen med de mere avancerede rensningsprincipper.

Bornholm

17

More magazines by this user
Similar magazines