PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

30

På grund af virksomhedernes relativt lave vandforbrug blev undersøgelsens omfang afgrænset

til de 20 mest vandforbrugende virksomheder og institutioner i Herlev Kommune,

da potentialet for et eventuelt vandbesparelsespotentiale i virksomheder og institutioner

med et mindre vandforbrug forventedes at være for lavt.

Blandt de 20 største vandforbrugere i Herlev Kommune forekom der flere institutioner, som

eksempelvis svømmebade, hvor vandgenanvendelsesmulighederne vurderedes at være

gode.

4.1.1 Fremgangsmåde og svarstatistik

Et afgørende element for undersøgelsens gennemførlighed var at få sikret en positiv tilkendegivelse

fra virksomhederne om deltagelse i undersøgelsen. Fra andre lignende spørgeskemaundersøgelser

/11, 12/ var det kendt, at svarprocenten for returnering af spørgeskemaer

normalt er lav (20 – 30%), såfremt der ikke gøres særlige tiltag for at motivere virksomhedernes

medvirken.

Spørgeskemaundersøgelsen blev derfor indledt med en telefonisk henvendelse til virksomhederne

for at give en introduktion til undersøgelsen samt at skærpe virksomhedens interesse

for deltagelse. Desuden var det vigtigt at få etableret et netværk af kontaktpersoner, med

hvem fremtidig korrespondance skulle foregå. Efter udsendelsen af spørgeskemaet blev der

fulgt op med et tilbud om besøg på virksomheden for at gennemgå og eventuelt hjælpe med

udfyldelsen af spørgeskemaet, hvilket hovedparten af virksomhederne tog imod.

Selvom ikke alle virksomheder og institutioner fik udfyldt spørgeskemaet, var deltagelsesprocenten

i undersøgelsen høj, idet kun to virksomheder ikke ønskede at deltage. Deltagelsesprocenten

var dermed 90%, hvilket blev betragtet som tilstrækkeligt for undersøgelsens

gennemførlighed.

4.1.2 Selektion af væsentlige vandforbrugende virksomheder og institutioner

Af de 20 udvalgte virksomheder og institutioner var der flere, som hovedsageligt forbrugte

vand til sanitære formål. Dette gjaldt især større kontorhusvirksomheder med mere end 300

ansatte samt kommunale skoler og kommunens rådhus. Da spildevandet fra disse virksomheder

og institutioner vurderedes at være uegnet på grund af dets store indhold af sort spildevand

(spildevand fra toiletter), blev de inden spørgeskemaundersøgelsen sorteret fra.

Virksomheder og institutioner, fra hvilke det var tvivlsomt, om der genanvendes gråt spildevand,

blev dog medtaget i undersøgelsen.

Der var blandt de mest vandforbrugende institutioner i kommunen flere skoler, som havde

et højt vandforbrug. Selvom genanvendelsespotentialet af gråt spildevand fra eller på skoler

på forhånd vurderedes lavt, blev det besluttet at medtage én skole i undersøgelsen for at få

klarlagt produktionen af gråt spildevand fra denne.

Herlev Amtssygehus blev ligeledes medtaget i undersøgelsen, selvom det på forhånd var

erkendt, at genanvendelsespotentialet af gråt spildevand fra et sygehus måtte være meget

lavt. Det tekniske vandbehov vurderedes på grund af sygehusets størrelse imidlertid at være

anseligt og dermed interessant i denne undersøgelses sammenhæng.

Selektionen af virksomhederne og institutionerne betød, at bruttolisten på 20 virksomheder

og institutioner blev reduceret til 16. Efter at have modtaget spørgeskemaet besluttede

yderligere to virksomheder sig for at melde fra, hvilket resulterede i, at 14 virksomheder og

institutioner indgik i undersøgelsen. De 14 virksomheder er opstillet i Tabel 4.1REF .

More magazines by this user
Similar magazines