PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

5 Identifikation af potentielle primærog

sekundæranlæg

På baggrund af indsamlede virksomhedsoplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen blev

der dannet et mere detaljeret billede af de adspurgte virksomheder med hensyn til en udpegning

af potentielle primæranlæg og sekundæranlæg.

5.1 Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelsen

For at sikre en overskuelig fremstilling af oplysninger om virksomhedernes forhold er de

mest relevante svar fra spørgeskemaundersøgelsen grupperet i seks skemaer under følgende

temaer:

1. Generelle virksomhedsoplysninger

2. Relevant kemikalieforbrug

3. Vandforbrug, mængde og forbrugsmønster

4. Krav til vandkvalitet

5. Karakterisering af spildevand og spildevandsbehandling

6. Økonomi og interesse for vandgenbrug

Skemaerne, som er vist i bilag 2, indeholder kun de mest relevante oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Derudover er visse fortrolige virksomhedsoplysninger udeladt.

5.2 Selektion af relevante primær- og sekundæranlæg

På baggrund af besvarelserne er et vist antal virksomheder udpeget som potentielle primæranlæg

og sekundæranlæg. Kriteriet for, hvilken kategori en virksomhed falder ind

under, beror dels på en vurdering af vandkvalitetsbehovet og dels på kvaliteten af det grå

spildevand, der produceres fra den pågældende virksomhed. Det er således også muligt for

en virksomhed at blive kategoriseret både som et potentielt primæranlæg og som et potentielt

sekundæranlæg.

I selektionsfasen af potentielle primæranlæg har det vist sig relevant også at inddrage virksomheder,

som måtte producere processpildevand af en sådan kvalitet, at det kan være

anvendeligt for andre virksomheder. Ligeledes blev systematiske og storstilede regnvandsopsamlingsanlæg

betragtet som relevante at inddrage, da denne vandtype ofte har gode

egenskaber i forbindelse med anvendelse i industriel sammenhæng.

5.2.1 Identifikation af mulige primæranlæg

I Tabel 5.1 er opstillet en liste over de potentielt oplagte primæranlæg, der er identificeret

ud fra de kriterier, som blev fremhævet i afsnit 5.2. I den forbindelse er der fremhævet de

vigtigste oplysninger om disse mulige primæranlæg i forbindelse med genbrug af gråt spildevand:

Den realistiske gråvandsressource, hvilken type gråvand der udledes, samt hvilken

behandling det grå spildevand eventuelt undergår, inden det forlader virksomheden.

Som det fremgår af Tabel 5.1, bidrager Herlev Amtssygehus med den største potentielle

vandressource, idet ca. 22.000 m 3 regnvand på årsbasis kan opsamles ud over det, der i dag

allerede forbruges på sygehusets airconditionanlæg. Regnvand betragtes normalt ikke som

gråt spildevand, men er medtaget på grund af den store vandressource, den udgør på Herlev

Amtssygehus.

33

More magazines by this user
Similar magazines