PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

34

Virksomhed nr. 2 (Centralapoteket) er et andet oplagt primæranlæg, idet en del af virksomhedens

procesvand er overskudsvand fra produktion af destilleret vand ud fra drikkevand.

Da virksomheden fremstiller medicinske produkter, er det på forhånd usandsynligt, at der

kan genanvendes gråt spildevand på Centralapoteket. Det er anslået, at virksomheden dagligt

udleder ca. 4 m 3 overløbsvand fra destillationsanlægget og ca. 8 m 3 /d som koncentrat

fra et omvendt osmoseanlæg, og det formodes at begge vandtyper er af høj teknisk kvalitet.

Virksomhed nr. 5 (Diversey Lever) fremstiller rengøringsmidler til industrielt brug, og

størstedelen af deres vandforbrug havner i produkterne. Virksomheden har på forhånd

udelukket, at der kan bruges andet end vand af drikkevandskvalitet i forbindelse med produktion

af virksomhedens produkter og figurerer derfor som potentielt primæranlæg, idet

virksomhedens spildevand fra procesproduktionen udgøres af rengøringsvand. Alt rengøringsvandet,

som holdes adskilt fra sanitært spildevand på fabrikkens område, opsamles i en

udligningstank, der tømmes efter kl. 18 efter hver arbejdsdag. Inden tømningen, pHneutraliseres

vandet med syre eller base, afhængigt af vandets pH. pH-neutraliseringen er

nødvendig, da rengøringsvandets pH kan svinge mellem 2 – 11. Det skønnes, at der tømmes

ca. 2 m 3 /dag fra udligningstanken, men dette tal er ret usikkert. Det skønnes derfor, at der

udledes ca. 500 - 1000 m 3 /år, som stammer fra rengøringsprocessen. Den resterende vandmængde,

der udledes - ca. 1500 – 2000 m 3 /år - benyttes hovedsageligt til sanitære forhold.

Det udledte rengøringsvand indeholder primært anioniske og nonioniske overfladeaktive

stoffer (alkoholethoxylater) og COD.

Virksomhed nr. 7 (Hjortespringbadet) udleder store mængder skyllevand batchvist, dvs. i

portioner på 20 – 25 m 3 ad gangen. Frekvensen for udledningerne afhænger af årstiden og

vejrliget. Således kan der i varme perioder med mange badegæster foretages indtil flere

ugentlige skyl, mens der normalt kun skylles hver 2. eller 3. uge resten af året. Det vurderes

for realistisk, at skyllevandet kan genbruges, idet vandet vurderes at have en høj kvalitet,

der ligger tæt på drikkevandskvalitet. Vandet fra skylleprocessen føres til en regnvandsbrønd

og tilledes således ikke spildevandskloakken. Størstedelen af Hjortespringbadets

vandforbrug anvendes til brusning, og det anslås, at ca. 5.500 m 3 blev anvendt til dette

formål i 1999 (ca. 60% af vandforbruget). Det blev af Hjortespringbadet oplyst, at afløbssystemet

under gulvet i bygningen er således konstrueret, at brusevandet og afløb fra toiletter

er integreret, således at begge vandstrømme blandes sammen i gulvet i bygningen. En nærmere

undersøgelse skal vise, om det er teknisk muligt at adskille disse vandstrømme, således

at brusevandet kan separeres fra toiletafløbsvandet.

Virksomhed nr. 8 (Herlevbadet) udleder ligeledes store mængder skyllevand fra et try ksandfilter

batchvist, dvs. i portioner på ca. 40 m 3 ad gangen (ca. 2.100 m 3 /år). Skyl af tryksandfilteret

foregår gennemsnitligt en gang om ugen. Det vurderes for realistisk, at skyllevandet

kan genbruges, idet vandet vurderes at have en høj kvalitet, der ligger tæt på drikkevandskvalitet.

Da vandet fra skylleprocessen føres til offentlig kloak, må der påregnes en

tillægsudgift i forbindelse med en omlægning af kloakken for opsamling af skyllevandet.

Størstedelen af Herlevbadets vandforbrug anvendes til brusning, og det anslås, at ca. 3.200

m 3 blev anvendt til dette formål i 1999 (ca. 50% af vandforbruget). Problemstillingen omkring

opblanding af brusningsvand og toiletafløbsvand er her den samme som for Hjortespringbadet,

dvs. vandet opblandes i afløbssystemet i gulvet.

More magazines by this user
Similar magazines