PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

Tabel 5.9 Oversigt over analyseresultater udtaget i forbindelse med tømning af udligningstank

på Hjortespringbadet. Prøver er taget i starten af tømningsperioden, i slutningen af

tømningsperioden og i forbindelse med afrensning af filterpladerne.

Analyseparameter Enhed Virksomhed nr. 6: Hjortespringbadet

Start på tøm- Slut på tøm- Skyl af filterningningplader

12/7-2000 12/7-2000 12/7-2000

Coliforme bakterier antal/100 ml 1 < 1 49

Termotol. coliforme bakterier antal/100 ml < 1 < 1 < 1

Kimtal, 21°C antal/ml 4.200 140 29.000

Kimtal, 37°C antal/ml 680 130 12.000

Enterokokker antal/100 ml < 1 < 1 < 1

Temperatur °C 23,9 24,4 23

pH - - - -

ilt mg O2/l 8,3 8,0 8,0

Farvetal mg Pt/l 2 3 3

Turbiditet FTU 105 144 196

Ledningsevne mS/m 735 803 713

Hårdhed, total °dH 24,5 25,6 25

Suspenderet stof (SS) mg SS/l 600 830 920

Glødetab (VSS) mg VSS/l 60 29 34

Tørstofindhold % 0,51 0,58 0,53

Glødetab, tørstofindhold % 12,1 12,4 12,6

COD mg COD/l 90 95 95

COD, filtreret mg COD/l 100 60 110

Hydrogencarbonat mg HCO3 - /l 67 41 68

Chlorid mg Cl - /l 2.090 2.330 2.070

Sulfat mg SO4 -- /l 59 56 59

5.5 Opstilling af vandmatricer

For at vurdere den potentielle udnyttelse af det grå spildevand fra primæranlæg i sekundæranlæg

opstilles en vandkvalitetsmatrice, som i dette tilfælde vil blive brugt til kortlægning

og gruppering af vandressourcer, og der vil på systematisk form blive identificeret

tilgængelige vandmængder, geografiske afstande og vand af en given kvalitet, der kan afsættes

til sekundæranlæg.

En forudsætning for, at en given sammenkobling mellem et primær- og sekundæranlæg er

realistisk, er, at en række tekniske og økonomiske forhold i første omgang skal være opfyldt

med hensyn til etablerings- og driftsomkostninger, forsyningssituationen og kravene

til vandkvaliteten:

1. Afstanden mellem primær- og sekundæranlæg skal være rimelig, således at anlægs- og

driftsudgifterne for transport af vandet ikke overstiger en vis værdi, som primært

afhænger af vandpriser i kommunen, investeringsbehov og acceptabel afskrivningshorisont.

2. Vandressourcen skal nemt kunne gøres tilgængelig både hos vandproducent og vandaftager.

Dermed menes, at omkostningerne til anlægsarbejdet på selve virksomhederne

(etablering af rørsystemer, pumpestationer, udligningstanke mv.) skal kunne holdes

nede på et acceptabelt niveau i forhold til den aktuelle vandmængde, der kan udveksles.

Dette opnås bedst, såfremt der ikke skal etableres mange aftapningssteder på virksomhederne.

En mere decentral anvendelse af gråvandet på virksomhederne (f.eks. i

toiletter) anses for værende meget fordyrende, idet der nødvendigvis må etableres et

sekundært vandforsyningssystem til oftest decentralt placerede toiletter.

3. Gråvandsproduktionen fra primæranlæg til sekundæranlæg skal være afstemt i forhold

til forbrugsmønster og vandbehov hos aftageren, således at der kun vil være et accepta-

43