PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

52

drejer sig om lille lokal omlægning (ca. 1 m ny afløbsledning), er denne omkostning begrænset.

Udenfor bygningen skal der etableres særskilte gråvandsbrønde og gråvandsafløbsledninger,

som kan føre vandet hen til en centralt beliggende udligningsbeholder, i alt 128 m

rørledning. En oversigtstegning for den udendørs entreprise er vist i

REF FLETFORMATFigur 5.5.

Figur 5.5 Oversigtstegning over udendørs entreprise for gråvandsudveksling mellem

Hjortespringbadet og Papyro-tex.

På en grusbelagt parkeringsplads beliggende ca. 25 m fra Hjortespringbadet etableres en

opsamlingsbrønd, en teknikbrønd for etablering af renseanlæg og en udligningstank. Udligningstanken

vælges som en glasfibertank, da denne vil være nem at rengøre.

Rørføringen til Papyro-tex udføres som styret underboring i tre stræk fra udligningstanken

til fabrikken (i alt 306 m), som vist på Figur 5.5.REF Tappestedet hos Papyro-tex er placeret

på bagsiden af bygningen i forhold til Hjortespringbadet, hvilket indebærer, at rørledningen

skal føres ca. 100 m gennem bygningen. Af tekniske årsager ønsker Papyro-tex

rørledningen ført uden om fabriksbygningen, således at gråvandsledningen ligger tættest

muligt på det aktuelle tappested. Dette indebærer, at der skal etableres en ekstra udendørsledning

på ca. 140 m. Dette synes også at være den mest optimale løsning, da indendørs

rørtræk umiddelbart er dyrere end udendørs rørtræk, hvilket fremgår af kapitel 6.

5.5.5 Identifikation af vandkvalitetskrav og opgraderingsbehov

Ét af de sværeste forhold for virksomhederne er at bestemme kravet til vandkvaliteten i

givne processer, hvori vandet indgår. Det kan være vanskeligt at overskue og forstå de

fysiske, kemiske og biologiske interaktioner, som spiller en rolle, hvilket resulterer i, at

virksomhederne ofte stiller unødvendigt store krav til vandkvaliteten på grund af manglende

viden om, hvilken vandkvalitet der kan accepteres. Selv for fagfolk kan det være vanskeligt

at angive eksakte grænseværdier for givne vandkvalitetsparametre i forbindelse med

en given proces. Anvendes vandet i mindre kritiske processer (bilvaskerier, rengøringsprocesser

mv.), vil der antageligt være mindre stringente betingelser til vandkvaliteten, end

hvis vandet indgår i en kemisk proces på en industrivirksomhed.

More magazines by this user
Similar magazines