PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

5.5.6 Arbejdsmiljømæssige forhold

Såfremt det antages, at den grå spildevandskilde skal benyttes på en arbejdsplads, vil o mgang

og kontakt med spildevandet på arbejdspladsen være omfattet af Arbejdsmiljølovens

bestemmelser /58/.

Arbejdsmiljøloven opererer imidlertid med mere overordnede begreber, hvorfor de arbejdsmiljømæssige

bestemmelser, der primært skal tages hensyn til, er omfattet af Arbejdstilsynets

anvisning nr. 3.1.0.2 fra december 1996 omhandlende grænseværdier for stoffer og

materialer /56/ og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993: Bekendtgørelse

om biologiske agenser og arbejdsmiljø /57/.

/56/ indeholder retningslinier for, hvordan grænseværdier med udgangspunkt i arbejdsmi ljøreglerne

kan anvendes ved en vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold ved arbejde

med stoffer og materialer. /56/ indeholder med andre ord grænseværdier for en lang række

stoffer, der forekommer i forbindelse med luftforurening (gasser, dampe, partikulær forurening),

organiske opløsningsmidler og stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.

/57/ omfatter arbejde med biologiske agenser (mikroorganismer) - enten i forbindelse med

fremstilling, anvendelse eller håndtering af biologiske agenser eller andet arbejde - som på

grund af sin art indebærer, at man kan blive udsat for påvirkning fra biologiske agenser.

I forbindelse med gråvandsudveksling mellem Centralapoteket og Northor (scenarie 1) vil

der antageligt ikke forekomme stoffer eller biologiske agenser, der er omfattet af /56/ eller

/57/. Derimod vil der skulle tages hensyn til, at der transporteres meget varmt vand fra

destillationsanlægget til opbevaringstanken, og såfremt der om nødvendigt skal tilsættes

base for pH-justering, vil der ved omgang med disse kemikalier også være arbejdsmiljømæssige

hensyn, som skal tages. Såfremt der er risiko for opblomstring af bakterier i forbindelse

med opbevaringen af det forholdsvise varme vand (f.eks. Legionella spp.) vil der

på Northor skulle tages hensyn til påvirkning fra eventuelle mikroorganismer. I den forbindelse

er det vigtigt at få klassificeret typen af mikroorganismer af hensyn til infektionsris ikoen.

I forbindelse med gråvandsudveksling mellem Hjortespringbadet og Papyro-tex (scenarie 2)

er der generelt tale om samme forhold som i scenarie 1. Dog antages det, at der i denne

gråvandstype vil være større risiko for opblomstring af mikroorganismer. Da gråvandet

anvendes i lukkede systemer i forbindelse med vask af procesluft, vil der ikke umiddelbart

være risiko for en menneskelig påvirkning, men det vil være nødvendigt dels at undersøge,

om der er fare for udslip af mikroorganismer (hvilket blandt andet afhænger af, om der

etableres rensningsforanstaltninger, som tilbageholder mikroorganis mer) og dels, hvilke

typer af mikroorganismer der i så fald vil være tale om (af hensyn til klassifikationen).

Afslutningsvis skal det bemærkes, at en oversigt over, hvilke generelle og specifikke arbejdsmiljømæssige

forhold der skal tages hensyn til, er for omfattende at opliste for de to

scenarier af den umiddelbare grund, at det ikke præcist kan vides, hvilke arbejdsmiljømæssige

problemer der vil opstå i forbindelse med formering af mikroorganismer i gråvandssystemer.

Det vil derfor være mere relevant at tage stilling til, hvilke hensyn der skal tages,

når der foreligger en konkret situation. Arbejdstilsynets love, bekendtgørelser og anvisninger

er i aktuelle situationer meget præcis e, hvorfor det vil være muligt at tage stilling til

disse konkrete situationer.

55

More magazines by this user
Similar magazines