PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

60

6.2.3 Samlet økonomi for scenarie 1

Den samlede økonomi i projektet kan nu beregnes. Det er i de økonomiske beregninger

anslået, at hele vandressourcen på 4.400 m 3 /år kan udnyttes fuldt ud. Dette afhænger dog i

høj grad af, at vandforbruget så vidt muligt kan udjævnes på Northor, da vandproduktionen

stort set kører kontinuert fra Centralapoteket.

Tabel 6.6 Nutidsværdiberegning og beregning af samlet nettobesparelse ved etablering og drift

af gråvandsanlæg mellem Centralapoteket og Northor

Samlet anlægsudgift 509.575 kr.

Samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter i 15 år: 15 år ⋅ 15.690 kr/år 235.350 kr.

Samlet vandmængde i 20 år: 20 år ⋅ 4.400 m 3 /år 88.000 m 3

Nutidsværdi: (463.250 + 220.350) kr. / 88.000 m 3

8,47 kr/m 3

Udgift for opsamling og behandling af 4.400 m 3 gråvand/år 37.300 kr.

Potentiel årlig vandbesparelse: 4.400 m 3 ⋅ 20,43 kr/m 3 89.900 kr.

Samlet nettonutidsværdi pr. år 52.600 kr/år

Som det fremgår af Tabel 6.6, vilREF FLETFORMAT den årlige besparelse set over en 20årig

periode udgøre 52.600 kr/år for begge virksomh eder.

Selve tilbagebetalingsperioden på anlægsinvesteringen andrager:

509.575 kr.

= 5,7 år

89.900 kr./år

Set i forhold til virksomhedsbesvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen er tilbagebetalingshorisonten

i overkanten af, hvad virksomhederne kan overkomme. Særligt for Northor

er tilbagebetalingsperioden for lang, idet virksomheden kun kunne tolerere meget kortsigtede

investeringer (½ – 1 år). Ses der imidlertid på en længere tidshorisont, vil der være tale

om en betydelig forrentning på ca. 10% af det samlede investeringsbehov.

6.3 Økonomi, scenarie 2: Hjortespringbadet – Papyro-tex

De økonomiske udgifter til etablering og drift af et gråvandsudvekslingssystem mellem

Hjortespringbadet og Papyro-tex omfatter:

• Indvendig VVS- og murer-entreprise på Hjortespringbadet

• Indvendig VVS- og murer-entreprise på Papyro-tex

• Udvendig ledningsføring mellem Hjortespringbadet og Papyro-tex

• Etablering af udligningstank udenfor Hjortespringbadet

• Etablering af rensningsanlæg ved Hjortespringbadet

• Strømforbrug til drift af pumper

• Vedligeholdelse, kontrol og rengøring

6.3.1 Anlægsudgifter, scenarie 2

Den indvendige VVS-entreprise er fremkommet ved besigtigelse og gennemgang på stedet

med firmaet BBB VVS & Entreprenørfirma A/S. På Hjortespringbadet inkluderer overslagspriserne

ophugning og genetablering af klinkegulve i forbindelse med omlægning af

afløbsledningerne i bruserum. Den indvendige entreprise på Hjortespringbadet har vist sig

at være meget overkommelig, da der kun skal foretages meget begrænsede ophugninger i

gulvene (omlægning af ca. 2 meter afløbsledning).

Den indvendige entreprise på Papyro-tex er ligeledes meget begrænset, idet der skal fre mføres

ca. 15 m 1 ½” galv. rør, som opkobles til eksisterende installation. Rørinstallationen

isoleres for kondens.

More magazines by this user
Similar magazines