PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

Tabel 6.11 Nutidsværdi beregning og beregning af samlet nettobesparelse ved etablering og drift

af gråvandsanlæg mellem Centralapoteket og Northor.

Samlet anlægsudgift 898.975 kr.

Samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter i 15 år: 15 år ⋅ 32.600 kr/år 489.000 kr.

Samlet vandmængde i 20 år: 20 år ⋅ 3.200 m 3 /år 64.000 m 3

Nutidsværdi: (898.975 + 489.000) kr. / 64.000 m 3

21,7 kr/m 3

Udgift for opsamling og behandling af 3.200 m 3 gråvand/år 69.500 kr.

Potentiel årlig vandbesparelse: 3.200 m 3 ⋅ 20,43 kr/m 3 65.400 kr.

Samlet nettonutidsværdi pr. år - 4.100 kr/år

Som det fremgår af Tabel 6.11REF FLETFORMAT, vil der med de givne gråvandsmængder

set over en 20-årig periode være en årlig udgift på 4.100 kr. for etablering og drift af et

gråvandsudvekslings- og behandlingsanlæg. Udgiften skal fordeles mellem de to virksomheder.

Selve tilbagebetalingsperioden på anlægsinvesteringen andrager (ekskl. drift og vedligehold):

898.975 kr.

= 13,7 år

65.400 kr/år

En tilbagebetalingsperiode på næsten 14 år på anlægsinvesteringen er uacceptabel for Papyro-tex

og i overkanten af, hvad Hjortespringbadet vil kunne acceptere.

Eksemplet illustrerer tydeligt betydningen af de potentielle vandmængder, der kan udveksles.

Det ændrede vandmængdebehov på Papyro-tex har betydet, at projektøkonomien er

ændret fra at have givet en nettobesparelse på ca. 15.000 pr. år over 20 år, med en vandmængde

på ca. 4.200 m 3 /år til at give et underskud på ca. 4.000 kr med en vandmængde,

der er ca. 1.000 m 3 mindre pr. år. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at den mindre

vandmængde ikke ændrer på anlægsudgiften, hverken hvad angår rensninganlægget eller

rørsystemet for transport af det grå spildevand.

6.4 Betydningen af ændrede forudsætninger

Der er en række forhold, som kan tænkes at ændre projektøkonomien i et gråvandsudvekslingsprojekt

mellem virksomheder.

I forrige kapitel blev betydningen af ændrede forudsætninger omkring vandmængdeforholdene

tydeligt vist, hvilket sætter prognoser for fremtidigt forventet vandforbrug i relief i

forbindelse med etablering af gråvandsudvekslingsanlæg. Der kan være flere forhold, som

resulterer i ændret vandforbrug på virksomheder. Ændrede produktionsforhold vil som

oftest resultere i ændrede vandforbrugsforhold på vandtunge industrivirksomheder. Målrettede

vandbesparende foranstaltninger vil tydeligvis også ændre på vandforbruget, men

dette er tiltag, som virksomheden selv afgør.

Betydningen af en ændret prispolitik omkring vandpriserne i kommunen er åbenlys, idet en

forøgelse af vandprisen har en direkte positiv indflydelse på projektøkonomien. Da der i

fremtiden ikke er meget, der tyder på, at vandet bliver billigere, vil det formentlig om nogle

år være endnu mere rentabelt at etablere gråvandsudvekslingssystemer mellem storforbrugere

af vand.

Driftsudgifterne og dermed økonomien af et gråvandsbehandlingsanlæg påvirkes, hvis der

opstår uforudsete problemer omkring renseprocessen og dermed vandkvaliteten af det behandlede

gråvand. En uacceptabel forringet vandkvalitet kan resultere i en ændring af den

oprindelige rensningsstrategi og et hyppigere prøvetagningsforløb. Sådanne problemer

omkring vandkvaliteten kan være katastrofale for gråvandsmodtageren, såfremt det resulterer

i produktionsforstyrrelser eller produktionsstop. Det fremtidige samarbejde mellem

virksomhederne omkring gråvandsudveksling kunne i en sådan situation tænkes at blive

anstrengt og muligvis afbrudt.

63

More magazines by this user
Similar magazines