PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

7 Anbefalinger til fremtidig genbrug

af gråt spildevand

7.1 Generelle anbefalinger til fremtidig planlægning af fællesanlæg

med henblik på udnyttelse af gråt spildevand

Undersøgelsen har vist, at der ligger et stort genanvendelsespotentiale af gråt spildevand fra

store vandforbrugende fællesanlæg, som af hygiejniske årsager har vanskeligt ved selv at

bruge sit eget lettere forurenede grå spildevand, og som dermed nødvendigvis må forsynes

med vand af drikkevandskvalitet.

En forudsætning for, at der kan skabes muligheder for en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne

– i dette tilfælde genanvendelse af gråt spildevand - er imidlertid, at der i forbindelse

med fremtidig byplanlægning tages højde for placeringen af potentielle primær- og

sekundæranlæg. Dette projekt har vist, at afstanden ikke nødvendigvis er udslagsgivende

for en økonomisk realistisk model med en fornuftig tilbagebetalingshorisont. Det har vist

sig, at udgifterne i forbindelse med opsamling og distribution af gråvandet på virksomh ederne

kan være så betydelige, at projektøkonomien bliver uacceptabel dyr i forhold til besparelsespotentialet

af rent vand.

Anbefalingerne til fremtidig byplanlægning, som tilgodeser genanvendelse af gråt spildevand,

går derfor i ligeså høj grad på en hensigtsmæssig etablering af afløbssystemer i fre mtidige

fællesanlæg, der muliggør en ukompliceret og dermed billig opsamling af gråt spildevand.

En sådan hensyntagen til indretning af afløbssystemet vil ikke være særligt fordyrende

i en etableringsfase, men særdeles omkostningskrævende at indrette efterfølgende.

Derfor anbefales det, at der ved fremtidig planlægning af større vandforbrugende fællesanlæg

i lige så høj grad fokuseres på en hensigtsmæssig etablering af afløbssystemer i bygningerne

som på den geografiske placering af potentielle primær- og sekundæranlæg i en

byplanlægningsfase. Sådanne hensyn vil utvivlsomt fremme mulighederne for fremtidig

vandgenbrug mellem vandforbrugende fællesanlæg.

7.2 Anbefalinger til fremgangsmåde for planlægning af genbrug

af gråt spildevand i eksisterende fællesanlæg

På baggrund af de erfaringer, som er gjort gennem projektet, gives der i det følgende en

anbefaling til, hvorledes et projektforløb (forundersøgelse) omkring udveksling af gråt

spildevand mellem større vandforbrugende virksomheder vil kunne føres ud i livet. Der

gives i det følgende forslag til en fremgangsmåde, der starter med de indledende projektforberedelser

og ender med et forslag om udarbejdelse af en detailplan med tilhørende

projektøkonomi.

Den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde vil være en inddeling af forundersøgelsen i tre

faser: En afklaringsfase, en undersøgelsesfase og en detailplanlægningsfase. Der foretages

en projektevaluering efter hver fase, således at der på de givne tidspunkter kan tages stilling

til, om projektforløbet skal fortsætte. Udgifterne til gennemførelsen af en forundersøgelse

vil være gradvist stigende, således at en indledende afklaringsfase vil kunne gennemføres

indenfor en meget begrænset økonomisk ramme, såfremt virksomhederne selv kan stå for

indsamlingen af relevante oplysninger og kun i begrænset omfang har brug for ekstern

rådgivning.

65

More magazines by this user
Similar magazines