Årsrapport 2009 - Gartnernes Forsikring

garfors.dk

Årsrapport 2009 - Gartnernes Forsikring

Gartnernes Forsikring

............................................................................................................................................................................................................................................................

Dansk Jordbrug

Årsrapport 2009


INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Koncernoversigt ................................................ 2

Ledelse ........................................................... 3

Femårsoversigt Koncern ..................................... 4

Femårsoversigt Gartnernes Forsikring GS ............... 5

Ledelsesberetning ............................................. 6

Ledelsespåtegning ............................................ 9

Den uafhængige revisors påtegning ..................... 10

Anvendt regnskabspraksis .................................. 11

Resultatopgørelse ............................................. 15

Balance ......................................................... 17

Egenkapitalforklaring ........................................ 18

Noter .............................................................. 19

Brancheregnskab .............................................. 19

Delegerede....................................................... 32


2

REGISTRERING:

Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug

CVR-nr. 53 37 09 18

A/S Ejendomsselskabet

for Gartnernes Forsikring GS

CVR-nr. 10 80 39 85

ADRESSE:

Struergade 24

2630 Taastrup

Telefon 43 71 17 77

Telefax 43 71 36 16

www.garfors.dk - E-mail: gaf@garfors.dk.

KONCERNOVERSIGT

GARTNERNES FORSIKRING GS

Egenkapital: 83,4 millioner kroner

Aktivitet: Skadeforsikringsvirksomhed

100%

A/S Ejendomsselskabet for

Gartnernes Forsikring GS

Egenkapital: 34,2 millioner kroner

Aktivitet: Ejendomsvirksomhed


LEDELSE

BESTYRELSE:

Gartneriejer Kaj Nielsen

formand

Gartneriejer Søren Kjeldgaard

næstformand

Gartneriejer Jørgen Petersen

Gartneriejer Erwin Hansen

Gartneriejer Sanne Rohde Vive

Gartneriejer Sune Simonsen

Forsikringskonsulent John Schlüter

(valgt af medarbejderne)

Forsikringschef Michael Strange

(valgt af medarbejderne)

Fuldmægtig Henning Sternbæk

(valgt af medarbejderne)

DIREKTION:

Lisbet Bromann Jensen

adm. direktør

I henhold til lov om finansielle virksomheder har

bestyrelsen godkendt, at Lisbet Bromann Jensen

tillige er direktør i:

A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS

og bestyrelsesmedlem i:

Forsikringsselskabernes forening af 1923

REVISION:

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

3


4

FEMÅRSOVERSIGT - KONCERN

HOVEDTAL (t.kr.) 2009 2008 2007 2006 2005

Bruttopræmieindtægter 142.696 148.391 149.715 151.645 149.342

Bruttoerstatningsudgifter 73.739 92.833 87.320 93.356 128.965

Forsikringsmæssige driftsomk. 35.700 33.693 30.334 27.254 27.564

Resultat af afgiven forretning - 25.050 - 15.119 - 20.854 - 21.372 12.943

Forsikringsteknisk resultat 7.384 10.086 14.233 12.383 6.703

Investeringsafkast efter

forsikringsteknisk rente 13.273 - 21.880 63 8.314 12.132

Årets resultat 16.002 - 11.129 10.839 15.122 13.244

Afløbsresultat brutto 11.814 3.485 213 - 1.172 - 1.112

Afløbsresultat f.e.r. 9.017 7.002 - 829 1.740 - 3.879

Fors.mæssige hensættelser 163.303 188.789 175.708 185.745 190.077

Forsikringsaktiver 5.457 17.863 18.001 24.999 27.017

Egenkapital 83.377 67.375 78.504 67.665 52.543

Aktiver i alt 263.355 273.474 274.052 275.751 267.839

NØGLETAL

Bruttoerstatningsprocent 52 63 58 62 86

Bruttoomkostningsprocent 25 23 20 18 18

Combined ratio 95 96 92 94 95

Operating ratio 96 93 91 92 94

Relativt afløbsresultat 7,5 2,4 0,1 - 0,7 - 0,8

Egenkapitalforrentning i procent 21 - 15 15 25 29


FEMÅRSOVERSIGT - GARTNERNES FORSIKRING GS

HOVEDTAL (t.kr.) 2009 2008 2007 2006 2005

Bruttopræmieindtægter 142.696 148.391 149.715 151.645 149.342

Bruttoerstatningsudgifter 73.739 92.833 87.320 93.356 128.965

Forsikringsmæssige driftsomk. 36.765 34.612 31.230 28.479 28.566

Resultat af afgiven forretning - 25.050 - 15.119 - 20.854 - 21.372 12.943

Forsikringsteknisk resultat 6.319 9.167 13.337 11.158 5.701

Investeringsafkast efter

forsikringsteknisk rente 14.218 - 20.907 603 9.009 12.921

Årets resultat 16.002 - 11.129 10.839 15.122 13.244

Afløbsresultat brutto 11.814 3.485 213 - 1.172 - 1.112

Afløbsresultat f.e.r. 9.017 7.002 - 829 1.740 - 3.879

Fors.mæssige hensættelser 163.303 188.789 175.708 185.745 190.077

Forsikringsaktiver 5.457 17.863 18.001 24.999 27.017

Egenkapital 83.377 67.375 78.504 67.665 52.543

Aktiver i alt 255.056 262.486 263.733 264.516 256.074

NØGLETAL

Bruttoerstatningsprocent 52 63 58 62 86

Bruttoomkostningsprocent 26 23 21 19 19

Combined ratio 95 96 93 95 96

Operating ratio 96 94 91 93 95

Relativt afløbsresultat 7,5 2,4 0,1 - 0,7 - 0,8

Egenkapitalforrentning i procent 21 - 15 15 25 29

Solvensdækning 2,84 2,03 2,76 2,71 2,47

5


6

Hovedaktivitet

Gartnernes Forsikring GS driver skadeforsikringsvirksomhed

med hovedvægt på kunder med direkte eller indirekte

tilknytning til gartnerierhvervet og tilknyttede

erhverv. Selskabet tegner erhvervs- og privatforsikringer

inden for alle hovedområder. Selskabet er landsdækkende

og servicerer kunderne via assurandører og formidlere

rundt omkring i Danmark, samt fra hovedkontoret

i Taastrup.

Årsrapporten 2009 omfatter moderselskabet Gartnernes

Forsikring GS og datterselskabet A/S Ejendomsselskabet

for Gartnernes Forsikring GS. I det efterfølgende vil datterselskabet

blive betegnet som Ejendomsselskabet.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov

om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber

og tværgående pensionskasser.

Resultatet for 2009

Koncernens resultat for 2009 udviser et overskud på 16

mio. kr. efter skat mod et underskud på 11,1 mio. kr.

sidste år. Det markant forbedrede resultat skal ses i lyset

af, at resultatet i 2008 var ekstraordinært negativt påvirket

af den verdensomspændende finanskrise.

Resultatet for 2009 svarer til en forrentning af egenkapitalen

på 21%, hvilket er meget tilfredsstillende.

Koncernens forsikringstekniske resultat er et overskud

på 7,4 mio. kr., hvilket er et fald på 2,7 mio. kr. i forhold

til 2008. Resultatnedgangen skyldes væsentligst et

fald i den forsikringstekniske rente. Bortses herfra er det

forsikringstekniske resultat på niveau med resultatet i

2008.

Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk

rente er et overskud på 13,3 mio. kr. – en stigning

på ikke mindre end 35,2 mio. kr. i forhold til 2008. Den

markante forskel skyldes den nævnte finanskrise, der

startede ultimo 2007 og som kulminerede i september/

oktober 2008 med markant negative kursreguleringer til

følge – ikke mindst på aktier.

Isoleret set er investeringsresultatet for 2009 meget tilfredsstillende,

særligt i lyset af det lave renteniveau og

den økonomiske afmatning, som har gjort sig gældende

i 2009.

Præmier

Bruttopræmieindtægten i koncernen andrager 142,7 mio.

kr. i 2009, hvilket er en nedgang på 3,8% i forhold til

2008.

Faldet i præmieindtægterne kan for halvdelens vedkommende

henføres til nedgang i porteføljen af arbejdsskadeforsikringer.

Den økonomiske krise og stigende

arbejdsløshed har generelt påvirket markedet for erhvervsforsikringer

negativt og arbejdsskadeforsikringer

LEDELSESBERETNING

i særdeleshed. Hertil kommer en afgang af forsikringer

indtegnet gennem andre selskaber.

Præmieindtægten på selskabets portefølje af autoforsikringer

faldt også i 2009. Faldet skyldes dels den almindelige

økonomiske afmatning og dels, at selskabet ikke

har villet deltage i en til tider aggressiv konkurrence på

autoforsikringer.

Gennem de senere år har selskabet haft stigende fokus

på indtegning af privatkunder for at få en bedre balance

i porteføljen. Selskabet har i 2009 kunnet fastholde sin

markedsandel på denne kundegruppe.

Skader

Bruttoerstatningerne beløber sig til 73,7 mio. kr. mod

92,8 mio. kr. i 2008. Det meget gode skadeforløb indeholder

afløbsgevinster på 11,8 mio. kr. mod 3,5 mio. kr.

for året før. Herudover skyldes faldet i erstatningsudgifterne

et generelt godt skadeforløb – herunder at selskabet

ikke har været belastet af storskader i 2009.

Selskabets portefølje af private ulykkesforsikringer er

dog fortsat ikke lønsom, hvorfor prisforhøjelse på dele af

dette segment forventes gennemført i 2010/2011.

Efter fradrag af reassurandørernes andel af bruttopræmier

og erstatninger andrager skadeprocenten for egen

regning 63% mod 68% i 2008.

Driftsomkostninger

Koncernens erhvervelses- og administrationsomkostninger

steg med 2 mio. kr. i 2009. Stigningen i driftsom-

kostningerne skyldes forøgelse af antallet af medarbejdere

og ikke mindst øgede omkostninger til afskrivninger

og implementering af et nyt forsikringsadministrationssystem.

I 2008 satte selskabet første fase af implementeringen af

det nye forsikringssystem i drift, og i 2009 er selskabet

påbegyndt indtegning af nye privatkunder i systemet.

For 2009 og i årene fremover betyder dette en stigning

i selskabets IT-omkostninger. Med implementeringen af

nyt forsikringssystem sikrer selskabet sig til gengæld en

mere hensigtsmæssig og fremtidssikret håndtering af

selskabets portefølje af forsikringer.

Koncernens samlede driftsomkostninger andrager i alt

35,7 mio. kr. mod 33,7 mio. kr. året før.

Genforsikring

Gartnernes Forsikring GS er via omfattende reassuranceprogrammer

betryggende genforsikret. Resultatet af

genforsikring i 2009 er en omkostning på 25,1 mio. kr.

mod 15,1 mio. kr. i 2008.

Den afgivne præmie i forbindelse med genforsikring var

stort set uændret i 2009, nemlig 23,0 mio. kr. i 2009

mod 23,1 mio. kr. i 2008.


Årsagen til den langt større reassuranceudgift på netto

10 mio. kr. i 2009 er således, at reassurandørerne i 2008

deltog i indtrufne skader med 7,9 mio. kr., hvorimod de

i 2009 modtager en tilbagebetaling på netto 2,1 mio.

kr., bl.a. som følge af de oven for nævnte positive afløb

på gamle skader.

Investeringsafkast

Resultatet af koncernens investeringsvirksomhed før

overførsel til forsikringsteknisk rente, men efter effekt

af ændret diskonteringssats på hensættelserne, er en

gevinst på 17,3 mio. kr. mod et tab på 13,9 mio. kr. i

2008.

Koncernens beholdning af danske og udenlandske aktier

og obligationer har i 2009 givet positive kursreguleringer

på i alt 11,6 mio. kr. Værdipapirbeholdningerne har

således genvundet mere end halvdelen af sidste års helt

ekstraordinært store kurstab på 22,5 mio. kr., som var

en følge af finanskrisen i 2008.

Renteniveauet har været faldende i 2009, hvilket har

bidraget til den positive kursudvikling på obligationsbeholdningerne,

som udgør ca. 90% af investeringsaktiverne.

Til gengæld har renteindtægterne været ca. 1,5

mio. kr. lavere i 2009 end året før.

Af de samlede positive kursreguleringer er 6,8 mio. kr.

kursgevinster på aktier – svarende til et afkast på ca.

33%. Tillægges de i året opnåede udbytter, har koncernens

aktiebeholdning resulteret i et afkast på i alt 36%

i 2009.

Årets samlede resultat af investeringsvirksomhed er særdeles

tilfredsstillende.

Ejendomsselskabet

Resultatet af Ejendomsselskabet er et overskud efter

skat på 2,4 mio. kr. mod et underskud på 2,0 mio. kr.

i 2008.

Også i Ejendomsselskabet skyldes resultatforbedringen

markante forskelle i kursreguleringer på værdipapirer og

på selskabets SWAP-aftale. De samlede positive kursreguleringer

i Ejendomsselskabet for året er således på 1,3

mio. kr. mod et tab i 2008 på 3,5 mio. kr.

Afkastkravet til domicilejendommen er fastholdt på 6,5%

i lighed med 2008, og afkastkravet til investeringsejendommen

er ligeledes fastholdt på 5,5%.

Selskabets erhvervslejemål Struergade 22 har også stået

tomt i 2009. Lejemålet forventes først udlejet igen medio/ultimo

2010.

Skatteforhold

Gartnernes Forsikring GS er sambeskattet med datterselskabet.

Skat af årets resultat udviser en skat på 4,7 mio.

kr. på koncernbasis.

Udskudt skat steg i året med 3,5 mio. kr. og udgør 0,6

mio. kr. ultimo 2009. Skattepassivet vedrører primært

forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige

værdier i balancen.

Aktuelt skatteaktiv ultimo 2009 på 1,1 mio. kr. vedrører

tilgodehavende i forbindelse med for meget afregnet

a’conto skat vedrørende 2009.

Egenkapital og solvensdækning

Koncernens egenkapital, der er sammenfaldende med

moderselskabets, andrager ultimo 2009 83,4 mio. kr.

mod 67,4 mio. kr. ultimo 2008.

Gartnernes Forsikring har gennem hele året overholdt

gældende solvenskrav og været i Finanstilsynets grønne

lys. Det betyder, at selskabet kan modstå selv en meget

negativ udvikling på de finansielle markeder med bl.a.

et samtidigt aktiekursfald på 30%, en ugunstig renteændring

på 1-1,43 procentpoint og et fald i ejendomspriserne

på 12%.

I henhold til gældende solvensregler er selskabets solvensdækning

pr. 31.12.2009 2,84 i forhold til 2,03 ved

udgangen af 2008.

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler forholder

selskabet sig løbende til sit individuelle solvensbehov.

Risikostyring

Styring af Gartnernes Forsikrings risici har vedvarende

fokus fra selskabets ledelse.

Selskabets investeringer foretages i henhold til den af

bestyrelsen besluttede og beskrevne investeringspolitik,

som har til formål at sikre et solidt og stabilt afkast mod

en begrænset risiko. Investeringspolitikken indeholder

derfor begrænsninger omkring sammensætningen af

selskabets investeringsaktiver og sikrer, at den totale

risiko omkring selskabets investeringsaktiver afpasses

selskabets finansielle styrke.

Selskabets acceptpolitik indeholder regler for, hvilke typer

og hvilke størrelser af risici, der kan indtegnes.

Endvidere indeholder acceptpolitikken en beskrivelse af,

hvilke typer og størrelser af risici, der kan godkendes

på de forskellige niveauer i organisationen. Acceptpolitikken

skal sikre, at der ikke tegnes uønskede risici

angående såvel type som størrelse. Løbende foretages

der en vurdering af risikoen for kumul som følge af fysisk

placering eller hændelse, som kan ramme større dele af

porteføljen.

Til at afdække risikoen ved store enkelt skadebegivenheder

og forhindre, at en tilfældig ophobning af større

skader kan medføre et uacceptabelt tab af kapital, har

selskabet tegnet betryggende reassurance til afdækning

af disse risici.

7


8

Det samlede reassuranceprogram, som blandt andet

indeholder fastlæggelse af selskabets egetbehold ved

forskellige skadebegivenheder, vedtages hvert år af selskabets

bestyrelse.

Behovet for reassurance vurderes løbende på baggrund

af erfaringer med programmets effektivitet, ligesom mar-

kedserfaringer, selskabets kapitalberedskab samt priserne

for reassurance indgår i vurderingen.

De af selskabet nedfældede og i organisationen forankre-

de forretningsgange og politikker sikrer, at der er den

fornødne adskillelse mellem udførende og kontrollerende

funktioner for at minimere de operationelle risici.

Forretningsgange og politikker er afstemt efter selskabets

størrelse, således at der er en betryggende balance

mellem risiko og de indbyggede kontrolelementer.

Ved løbende gennemgang foretages review af politikker,

retningslinjer og forretningsgange for at sikre, at disse

er tidssvarende og fyldestgørende.

Væsentlige begivenheder i 2009

Selskabet har i 2009 brugt mange ressourcer på ibrugtagning

og fortsat udvikling og forbedring af nyt forsikringssystem,

som udvikles i samarbejde med Edlund A/S.

I fase I blev selskabets portefølje af autoforsikringer og

arbejdsskadeforsikringer konverteret til det nye forsikringssystem

i 2008. Og medio 2009 blev fase II indledt.

Fase II er idriftsættelse af alle privatprodukter for nye

kunder, hvorefter selskabets eksisterende portefølje af

privatforsikringer forventes manuelt konverteret til det

nye system i løbet af 2010 og 2011.

Udvikling af erhvervsforsikringer og konvertering af

denne portefølje forventes først i 2011.

Ultimo 2008 lancerede Gartnernes Forsikring et af branchens

bedste rejseforsikringsprodukter, Rejseforsikring

Verden, som til en meget favorabel præmie dækker hele

husstanden ved rejser overalt i verden. Markedsføringen

af rejseforsikringen, der sælges som et tillæg til Familiens

Basisforsikring 2, er fortsat i 2009 med stor succes.

Selskabet følger nøje med i udarbejdelsen af de kommende

Solvens II regler, hvis rammedirektiv blev god-

kendt af EU-kommissionen i april 2009. Selskabet har

løbende foretaget konsekvensberegninger, ligesom flere

af selskabets ledende medarbejdere har deltaget i relevante

kurser og workshops herom. Dette arbejde har

givet god indsigt i de nye regler, som forventes at træde

i kraft 2012.

Næsten alle bestyrelsens medlemmer har i årets løb deltaget

i bestyrelsesseminarer i regi af brancheforeningen

Gensidig Forsikring.

Forventninger til 2010

Udvikling og implementering af det nye forsikringssy-

stem vil fortsat være en stor opgave for selskabet i 2010.

Medio året påbegyndes konvertering af porteføljen af eksisterende

privatforsikringer, hvorefter den store porte-

følje af erhvervsforsikringer – udover de allerede konverterede

arbejdsskadeforsikringer – håndteres i selska-

bets ”gamle” forsikringssystem indtil forventeligt 2011/

2012.

Selskabet vil i 2010 intensivere det forberedende arbejde

frem mod implementeringen af Solvens II i 2012.

Primo januar 2010 har selskabet nedsat en risikogruppe

til styring af processen, som forventes at blive meget

ressourcekrævende.

Ultimo 2009 har Finanstilsynet, ved generelt brev til

branchen, anmodet om en redegørelse for, hvorledes

selskabet påtænker at blive parat til overholdelse og

implementering af de forventeligt væsentligt skærpede

krav. Redegørelsen skal indsendes til Finanstilsynet inden

den 1. april 2010.

I forventning om fortsat usikkerhed på de finansielle

markeder i 2010 vil selskabets beholdning af kapitalandele

i forhold til de samlede investeringsaktiver være

på nogenlunde samme niveau som i 2009, hvor investering

i kapitalandele allerede blev reduceret. Inklusiv

de i 2009 opnåede betydelige positive kursreguleringer,

udgjorde kapitalandele ultimo året 10,7% af investeringsaktiverne

på koncernbasis.

En endnu mere forsigtig investeringspolitik og det generelt

usædvanligt lave renteniveau, som p.t. hersker på

de finansielle markeder, vil imidlertid på sigt medføre

lavere investeringsafkast. Ledelsen har derfor fokus på

nødvendigheden af fortsatte positive forsikringstekniske

resultater, ikke mindst i lyset af de forventede skærpede

solvenskrav.

Den igangværende recession i Danmark og resten af

verden forventes fortsat at smitte af på præmieindtægterne

– ikke mindst på erhvervsforsikringsporteføljen.

Selskabets bruttopræmieindtægter forventes derfor kun

at stige moderat i 2010.

Med baggrund i det meget tilfredsstillende resultat i

2009 og med fortsat fokus på optimering af processer

og risikostyring, er det ledelsens bestemte opfattelse, at

Gartnernes Forsikring vil have både kapitalstyrke og ressourcer

til at opfylde endog væsentligt skærpede kapitalkrav,

som måtte blive resultatet af Solvens II reglerne

til ikrafttræden 31.10.2012.

For 2010 forventer ledelsen et positivt resultat i størrelsesordenen

7,5 – 9,0 mio. kr. efter skat.

Resultatdisponering

Årets resultat på 16 mio. kr. foreslås overført til overført

resultat.


Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

1. januar – 31. december 2009 for Gartnernes Forsikring

GS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om

finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens og

moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling

samt resultatet.

Høje Taastrup, den 24. marts 2010.

DIREKTION: Lisbet Bromann Jensen

adm. direktør

LEDELSESPÅTEGNING

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen

indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i

koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske

forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og

usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis moderselskabet

står over for.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

BESTYRELSE: Kaj Nielsen Søren Kjeldgaard Jørgen Petersen

formand næstformand

Erwin Hansen Sanne Rohde Vive Sune Simonsen

John Schlüter Michael Strange Henning Sternbæk

9


10

Til medlemmerne i Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet

for Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug for regnskabsåret

1. januar – 31. december 2009 omfattende an-

vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse, noter samt ledelsesberetning.

Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen

aflægges efter lov om finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet,

årsregnskabet og ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et kon-

cernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed

og en ledelsesberetning, der giver en retvisende

redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel

virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller, der er

relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab,

årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig

regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssig

skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet,

årsregnskabet og ledelsesberetningen på

grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision

i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav

samt planlægger og udfører revisionen med henblik på

at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet,

årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder

væsentlig fejlinformation.

Birkerød, den 24. marts 2010

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Keld Danielsen Morten Jørgensen

Statsaut.revisor Statsaut.revisor

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.

De valgte handlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet

og ledelsesberetningen., uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,

der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og

aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver

et retvisende billede, samt for udarbejdelse af ledelsesberetning,

der indeholder en retvisende redegørelse,

med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er

passende efter omstændighederne, men ikke med det

formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter

endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte

regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen ud-

øvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vur-

dering af den samlede præsentation af koncernregnskabet,

årsregnskabet, og ledelsesberetningen.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens og

moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens

og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2009 i

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og

at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-

relse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.


Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov

om finansiel virksomhed, samt Finanstilsynets bekendt-

gørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber

og tværgående pensionskasser.

Tal i 5-års oversigten for år 2005 til 2009 er udarbejdet i

henhold til de for perioden gældende regnskabsregler.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten

2008.

KONCERNREGNSKABET

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Gartnernes

Forsikring GS og datterselskabet A/S Ejendomsselskabet

for Gartnernes Forsikring GS.

Koncernregnskabet er udarbejdet ved sammendrag af de

reviderede årsrapporter for de enkelte selskaber. Der er ved

sammendraget foretaget eliminering af koncerninterne

transaktioner, mellemværender og aktiebesiddelser.

Koncerninterne transaktioner

Moderselskabet varetager administrationen af datterselskabet.

Administrationsvederlaget afregnes på omkostningsdækkende

basis. Øvrige ydelser, der leveres

til såvel koncerneksterne som koncerninterne aftagere,

herunder intern husleje og forsikringsdækninger, afregnes

på markedsvilkår.

Fremmed valuta

Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til Danmarks

Nationalbanks offentliggjorte valutakurs på balancedagen.

Indtægter og udgifter i fremmed valuta

indregnes til de på transaktionstidspunktet gældende

valutakurser. Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Principper for indregning

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde koncernen, og

aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes

i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

I forbindelse med opgørelse af erstatningshensættelser,

foretages skøn omkring pengestrøm og forventet ressourcetræk

til behandling af ej afsluttede sager. Disse

skøn bliver brugt ved beregning af diskontering af hensættelser

og hensættelse af skadebehandlingsomkostninger

på ej afsluttede skader.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Det er ledelsens vurdering, at de usikkerheder, der er

forbundet med ovenstående skøn, ikke er af væsentlig

betydning for årsrapporten.

RESULTATOPGØRELSEN

Præmieindtægter for egen regning

Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier

med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier

reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne,

svarende til en periodisering efter forsikringernes

dækningsperiode.

Forsikringsteknisk rente

Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast

af den forsikringsmæssige drift, som fremkommer

som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind og

udbetalinger.

Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige

forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats

anvendes et gennemsnit af de af fondsbørsen offentliggjorte

renter for obligationer med en restløbetid på

under 3 år.

Den del af årets ændring af erstatningshensættelserne,

som kan henføres til, at hensættelserne er nedsat ved

diskontering, fradrages i den beregnede forsikringstekniske

rente.

Erstatningsudgifter for egen regning

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger

med fradrag af de fra genforsikringen refunderede

erstatninger, reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser.

I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirekte

omkostninger. Indirekte omkostninger opgøres med udgangspunkt

i en skønnet ressourcefordeling baseret på

træk af medarbejderressourcer.

Den del af erstatningsudgifterne, som kan henføres til

diskontering, overføres til den forsikringstekniske rente,

mens den del, der kan henføres til ændret diskonteringssats,

er overført til kursreguleringer.

Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter således kendte og

forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret.

Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem

de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger

f.e.r. vedrørende skader indtruffet i tidligere år og

erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse.

11


12

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

for egen regning

Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger,

der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden,

opføres under erhvervelsesomkostninger.

Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved

forsikringernes ikrafttræden.

Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede

udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter

til offentlige myndigheder, samt årets afskrivninger

på inventar, edb-anlæg, biler og domicil ejendom.

Datterselskabets andel af fællesadministrationen modregnes

i de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Endvidere

modregnes provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber.

Den andel af administrationsomkostningerne, der er direkte

eller indirekte relaterede til skadebehandlingsomkostninger,

er overført til bruttoerstatninger.

Indtægter fra dattervirksomhed

Indtægter og udgifter fra dattervirksomheden medtages

i moderselskabets resultatopgørelse efter equity-metoden,

hvilket medfører, at årets nettoresultat i moderselskabet

bliver identisk med koncernens nettoresultat

samt, at der vil være sammenfald mellem koncernens og

moderselskabets egenkapital.

Renteindtægter og udbytter m.v.

Resultat af investeringsvirksomhed indeholder de i

regnskabsåret indtjente renter og modtagne udbytter af

aktier.

Kursreguleringer

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab

ved salg og værdiregulering af værdi papirer og ejendomme,

samt realiserede og urealiserede valutakursgevinster

og -tab indgår i investeringsafkastet. Opskrivning

af domicilejendom, der ikke modsvarer tidligere

nedskrivninger, føres direkte via egenkapitalen.

Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som forskellen

mellem salgssummen og den bogførte værdi

primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, hvis de

afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret.

Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til danske

kroner efter balancedagens valutakurs. Transaktioner i

årets løb omregnes til transaktionsdagens valutakurs.

Transaktionsomkostninger er indeholdt i købs og salgssummer.

Afledte finansielle instrumenter

Koncernen anvender valutalån og dertil knyttet rente og

valutaswap. Alle kontrakter måles til dagsværdi. Værdireguleringer

indregnes i resultatopgørelsen under finansielle

indtægter eller finansielle udgifter og i balancen

som andre tilgodehavender og anden gæld.

Administrationsomkostninger i forbindelse

med investeringsvirksomhed

Depotgebyrer og andre omkostninger, som er direkte

forbundet med forvaltningen af investeringsaktiverne,

medtages under denne post i resultatopgørelsen.

Overført til forsikringsteknisk rente

Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres

den del, som kan henføres til forsikringsdriften.

Skat

Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i

årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige

indtægter og omkostninger.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet A/S Ejendomsselskabet

for Gartnernes Forsikring GS. Der foretages

fuld koncernintern fordeling af skat, således at selskabet

skal betale for anvendelse af eventuelt negativ

skattepligtig indkomst fra datterselskabet, ligesom selskabet

modtager refusioner herfra for datterselskabets

anvendelse af eventuelt skattemæssigt underskud i moderselskabet.

Aktuel skat er beregnet på basis af a’contoskatteordningen.

Udskudt skat hensættes med 25% af tidsmæssige forskelle

mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige

resultat. Negative forskelle (skatteaktiver) og skattemæssige

underskud medtages i opgørelsen af udskudt

skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan

udnyttes i fremtiden og kun med den værdi, hvortil de

forventes udnyttet.


BALANCEN

Immaterielle aktiver

Goodwill

Anskaffet goodwill måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede nedskrivninger baseret på beregnet

dagsværdi på balancedagen. Der foretages årlig test for

værdiforringelse, og eventuel nedskrivning indregnes i

resultatopgørelsen.

Software

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af og nedskrivninger eller til eventuel lavere genindvindingsværdi.

Software afskrives linært over den forventede

levetid dog højst 8 år. Afskrivningsperioden regnes

fra ibrugtagelse.

Ved opgørelsen af kostprisen indregnes alle omkostninger,

som kan henføres til udviklingen af software, og

som sandsynligvis vil frembringe økonomiske fordele til

koncernen. Alle øvrige omkostninger udgiftsføres løbende.

Af- og nedskrivninger indregnes under administrationsomkostninger.

Inventar, edb-anlæg og biler m.v.

Aktiverne værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært

over de forventede brugstider under hensynstagen

til den forventede restværdi. De forventede brugstider

vurderes til at være følgende:

• Biler, 4 år

• Inventar, 5 – 8 år

• EDB-anlæg, 4 år

Domicilejendom

Posten omfatter ejendomme som selskabet helt eller

delvis benytter til egen drift.

Domicilejendommen måles til omvurderet værdi svarende

til dagsværdi på vurderingstidspunktet med fradrag

af akkumulerede afskrivninger og værdireguleringer.

Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets

retningslinier om afkastmetoden, hvilket betyder, at

ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens

forventede ordinære driftsbudget og et af ledelsen

fastsat afkastkrav.

Afskrivninger beregnes under hensyntagen til forventet

brugstid, som antages at være 50 år, og restværdi.

Værdireguleringer af domicilejendommen foretages direkte

på egenkapitalen, dog foretages opskrivninger,

der modsvarer tidligere nedskrivninger, via resultatop-

gørelsen. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere

opskrivninger, føres ligeledes via resultatopgørelsen.

Investeringsejendom

Investeringsejendommen måles til dagsværdi på vurderingstidspunktet.

Dagsværdien opgøres på grundlag af

Finanstilsynets retningslinier om afkastmetoden, hvilket

betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af

ejendommens forventede ordinære driftsbudget og et af

ledelsen fastsat afkastkrav.

Værdireguleringer af investeringsejendommen indregnes

i resultatopgørelsen for det regnskabsår, hvor ændringen

opstår.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den

regnskabsmæssige indre værdi efter equity-metoden.

Dette medfører, at kapitalandelene optages i balancen

til virksomhedernes indre værdi, og at resultatet medtages

i resultatopgørelsen under investeringsvirksomhed.

Såfremt kapitalandelene i tilknyttede virksomheder opskrives

til en højere værdi end anskaffelsessummen,

henlægges via resultatdisponeringen et til opskrivningen

svarende beløb til en særlig reserve for nettoopskrivning

under egenkapitalen.

Andre finansielle investeringsaktiver

Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi på handelsdatoen.

Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen,

optages forpligtigelse i balancen svarende

til værdien af afregningsprisen.

Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til

den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for

alle handler. Udtrukne obligationer værdiansættes til

dagsværdi.

Unoterede kapitalandele værdiansættes til en skønnet

markedsværdi med udgangspunkt i det senest foreliggende

årsregnskab for den pågældende virksomhed.

Andre udlån, herunder pantesikrede udlån, værdiansættes

til en skønnet markedsværdi på balancetidspunktet.

Genforsikringsandele af hensættelser

til forsikringskontrakter

Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser

er opgjort som de beløb, som i henhold til indgåede

forsikringskontrakter kan forventes modtaget fra

genforsikringsselskaber.

13


14

Genforsikringsandele optages til diskonteret værdi ved

anvendelse af den af Finanstilsynet fastsatte variable

rentestruktur.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris

med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på

grundlag af en individuel vurdering af tilgodehaven-

derne.

Hensættelser til forsikringskontrakter

Præmiehensættelser

Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb,

som efter bedste skøn må forventes at skulle betales

i anledning af forsikringsbegivenheder, som må

forventes at finde sted efter balancedagen, og som er

dækket af de indgåede forsikringskontrakter.

Præmiehensættelsen udgør som minimum summen af

den andel af bruttopræmien, der svarer til den del af

forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de

beløb, som efter bedste skøn må forventes at skulle betales

i anledning af forsikringsbegivenheder, som har

fundet sted indtil balancedagen. Erstatningshensættelsen

indeholder endvidere de direkte og indirekte omkostninger,

som efter bedste skøn må forventes at skulle

afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtigelserne.

Erstatningshensættelserne opgøres sag for sag ud fra

erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysninger

på opgørelsestidspunktet.

Der foretages endvidere et erfaringsmæssig skøn over

utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har

været genstand for en sag til sag vurdering, samt til

forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balan-

cedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for årsrapportens

udarbejdelse. Hensættelsen estimeres primært

ved hjælp af statistiske metoder på baggrund af

de historiske udbetalingsforløb.

Erstatningshensættelserne diskonteres med den variable

rentestruktur, som løbende fastsættes af Finanstilsynet.

De væsentligste forudsætninger og skøn, der anvendes

ved opgørelsen af erstatningshensættelserne er, foruden

erstatningsbeløb, betalingsstrøm ved udbetaling og forventede

omkostninger til færdigbehandling af erstatningskravet.

Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsmarkedet

har Finanstilsynet midlertidigt, med virkning

for opgørelser i perioden 30. oktober 2008 til 31. december

2010, justeret for grundlaget for den løbetidsafhængige

diskonteringssats (rentekurve), som anvendes

ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter.

Effekten af ændringen i rentekurven er vist i note 20.

Hensættelser for løbende ydelser for egen regning

Hensættelserne for løbende ydelser vedrørende arbejdsskade

omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger,

som udbetales i form af løbende ydelser.

Hensættelserne er i 2009 opgjort med den variable rentestruktur,

som løbende fastsættes af Finanstilsynet

samt under hensyntagen til selskabets forventninger til

løntalsudviklingen. I 2008 blev hensættelserne opgjort

efter fastrentemetoden, baseret på en grundlagsrente

på 2,00%. Hensættelsen opgøres individuelt, idet der

for hver enkelt forsikring foretages en vurdering af udbetalingernes

varighed.

Test af hensættelsernes tilstrækkelighed

Erstatningshensættelserne er efterprøvet ved aktuarmæssige

metoder og under hensyntagen til at forsøge at und-

gå såvel afløbstab som afløbsgevinst. Hensættelserne

udgør således på tidspunktet for deres opgørelse, det

bedste skøn over de fremtidige erstatningsudgifter vedrørende

dette og tidligere skadeår.

BRANCHEREGNSKABER

Bruttodriftsomkostninger omfatter de til branchen direkte

henførbare omkostninger samt en andel af øvrige

omkostninger, som er fordelt på de enkelte brancher i

forhold til bruttopræmieindtægten.

Resultat af afgiven forretning indeholder genforsikringens

andel af bruttopræmier, bruttoerstatninger og provisioner.


RESULTATOPGØRELSE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 Note 2009 2008

FORSIKRINGSVIRKSOMHED

148.299 145.142 Bruttopræmier 145.142 148.299

- 22.935 - 22.964 Afgivne forsikringspræmier - 22.964 - 22.935

92 - 2.446 Ændring i præmiehensættelser - 2.446 92

- 182 - 58 Ændring i genforsikringsandel af præmiehens. -58 -182

125.274 119.674 Præmieindtægter f.e.r. i alt 119.674 125.274

3.340 - 823 1 Forsikringsteknisk rente - 823 3.340

- 85.562 - 109.548 Udbetalte erstatninger - 109.548 - 85.562

11.943 8.639 Modtaget genforsikringsdækning 8.639 11.943

- 7.271 35.809 Ændring i erstatningshensættelser 35.809 - 7.271

- 4.049 - 10.791 Ændring i genfors.andel af erstatningshens. - 10.791 - 4.049

- 84.939 - 75.891 Erstatningsudgifter f.e.r. i alt - 75.891 - 84.939

- 5.486 - 5.676 2 Erhvervelsesomkostninger - 5.676 - 5.486

- 28.207 - 30.024 3 Administrationsomkostninger - 31.089 - 29.126

104 124 Provisioner og gevinstandele fra genforsikring 124 104

- 33.589 - 35.576 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt - 36.641 - 34.508

10.086 7.384 Forsikringsteknisk resultat 6.319 9.167

15


16

RESULTATOPGØRELSE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 Note 2009 2008

INVESTERINGSVIRKSOMHED

- - 4 Indtægter fra tilknyttet virksomhed 2.372 - 1.976

-26 - 55 Indtægter fra investeringsejendom - -

11.368 9.769 5 Renteindtægter og udbytter m.v. 9.226 10.843

- 24.494 8.176 6 Kursreguleringer 6.806 - 21.590

-546 - 436 Renteudgifter - 5 - 2

-182 - 190 Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed - 190 - 182

- 13.880 17.264 Investeringsafkast, i alt 18.209 - 12.907

- 8.000 - 3.991 1 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser - 3.991 - 8.000

- 21.880 13.273 Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 14.218 - 20.907

- 11.794 20.657 Resultat før skat 20.537 - 11.740

665 - 4.655 7 Skat - 4.535 611

- 11.129 16.002 ÅRETS RESULTAT 16.002 - 11.129


BALANCE PR. 31.12

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 Note 2009 2008

AKTIVER

10.715 9.732 8 Immaterielle aktiver 9.732 10.715

3.433 3.670 9 Inventar, edb-anlæg, biler mv. 3.574 3.239

26.000 26.000 10 Domicilejendom - -

29.433 29.670 Materielle aktiver, i alt 3.574 3.239

4.403 4.403 11 Investeringsejendom - -

- - 12 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 34.237 31.865

19.371 22.379 13 Kapitalandele 19.335 16.442

989 1.213 Investeringsforeningsandele 1.213 989

180.067 181.464 14 Obligationer 173.334 170.975

200.427 205.056 Andre finansielle investeringsaktiver i alt 193.882 188.406

204.830 209.459 Investeringsaktiver i alt 228.119 220.271

58 0 Genforsikringsandele af præmiehensættelser 0 58

12.902 2.111 Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 2.111 12.902

12.960 2.111 Genforsikringsandele af hensættelser 2.111 12.960

4.903 3.346 Tilgodehavender i forbindelse med direkte

forsikringskontrakter 3.346 4.903

125 47 Andre tilgodehavender 445 545

5.028 3.393 Tilgodehavender i alt 3.791 5.448

1.503 1.067 Aktuelt skatteaktiv 1.257 1.371

2.865 - Udskudt skatteaktiv - 2.800

2.227 4.254 Likvide beholdninger 2.963 1.937

6.595 5.321 Andre aktiver i alt 4.220 6.108

2.896 2.344 Tilgodehavende renter 2.193 2.728

1.017 1.325 Andre periodeafgrænsningsposter 1.316 1.017

3.913 3.669 Periodeafgrænsningsposter i alt 3.509 3.745

273.474 263.355 AKTIVER I ALT 255.056 262.486

17


18

BALANCE PR. 31.12

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 Note 2009 2008

PASSIVER

22.500 22.500 Grundfond 22.500 22.500

2.697 2.697 Sikkerhedsfond 2.697 2.697

42.178 58.180 Overført resultat 58.180 42.178

67.375 83.377 15 Egenkapital i alt 83.377 67.375

31.843 34.289 Præmiehensættelser 34.289 31.843

116.425 85.238 Erstatningshensættelser 85.238 116.425

40.521 43.776 16 Hensættelser for løbende ydelser 43.776 40.521

188.789 163.303 Hensættelser til forsikringskontrakter 163.303 188.789

1.405 943 Gæld i forbindelse med genforsikring 943 1.405

10.000 7.500 Gæld til kreditinstitutter 0 0

- 590 7 Udskudt skat 725 -

5.905 7.642 17 Anden gæld 6.708 4.917

17.310 16.675 Gæld i alt 8.376 6.322

273.474 263.355 PASSIVER I ALT 255.056 262.486

EGENKAPITALFORKLARING

78.504 67.375 Egenkapital 01.01. 67.375 78.504

- 11.129 16.002 Årets resultat 16.002 - 11.129

67.375 83.377 83.377 67.375


NOTER, RESULTATOPGØRELSE

BRANCHEREGNSKAB

Brand og Auto Anden

(1.000 kr.) løsøre kasko direkte

(erhverv) forsikring 2009 2008

Opkrævet bruttopræmie 35.436 24.584 85.122 145.142 148.299

Bruttopræmieindtægt 36.011 22.987 83.698 142.696 148.391

Bruttoerstatningsudgift - 12.685 - 16.213 - 44.839 - 73.737 - 92.833

Bruttodriftsomkostninger - 11.424 - 4.960 - 20.383 - 36.767 - 34.612

11.902 1.814 18.476 32.192 20.946

Res. af afgiven forretning - 9.135 215 - 16.130 - 25.050 - 15.119

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 151 152 - 1.126 -823 3.340

FORS.TEKNISK RESULTAT 2.918 2.181 1.220 6.319 9.167

Antallet af skader 294 1.377 2.800 4.471 4.433

Gns. erstatning for indtrufne skader 48 11 19 19 22

Erstatningsfrekvens (procent) 7 20 8 10 10

Bruttopræmieindtægt

Danmark 144.299 147.468

Andre EU-lande 843 831

145.142 148.299

19


20

NOTER, RESULTATOPGØRELSE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 1

8.000 3.991 Beregnet forsikringsteknisk rente 3.991 8.000

- 4.660 - 4.814 Ændring af hensættelse som følge af diskontering - 4.814 - 4.660

3.340 -823 Forsikringsteknisk rente - 823 3.340

Note 2

5.376 5.558 Provision, salgsmedarbejdere 5.558 5.376

- 40 - 32 Provision, andre selskaber - 32 - 40

150 150 Afskrivninger goodwill 150 150

5.486 5.676 Erhvervelsesomkostninger 5.676 5.486

Note 3

34.545 35.329 Administrationsomkostninger 37.204 36.373

2.824 3.096 Lønsumsafgift og bidrag m.v. 3.096 2.824

1.729 2.439 Afskrivninger 2.342 1.632

-246 - Væksthusgebyr - - 246

- Refusion fra datterselskaber - 60 - 60

752 653 Resultat domicilejendom - -

- 11.397 - 11.493 Overførte skadebehandlingsomkostninger - 11.493 - 11.397

28.207 30.024 Administrationsomkostninger 31.089 29.126

Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte

revisorer:

Deloitte

783 800 Lovpligtig revision 762 743

554 262 Andre ydelser end revision 257 558

1.337 1.062 1.019 1.301


NOTER, RESULTATOPGØRELSE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 3

I administrationsomkostninger indgår følgende

personaleudgifter:

20.762 22.049 Løn 22.049 20.762

3.672 3.903 Pensioner 3.903 3.672

229 224 Udgifter til social sikring 224 229

2.351 2.571 Lønsumsafgifter 2.571 2.351

27.014 28.747 28.747 27.014

1.792 1.864 Heraf udgør løn og pension til direktion 1.864 1.792

451 446 Vederlag til bestyrelse 446 451

Note 4

Note 5

Selskabet har i gennemsnit haft 43 heltidsbeskæftigede

medarbejdere mod 42 i 2008.

Årets resultat i Ejendomsselskabet, 100% 2.372 - 1.976

1.420 627 Renter, bank m.v. 612 1.390

9.252 8.786 Renter, obligationer 8.310 8.878

696 356 Udbytte aktier 304 575

11.368 9.769 Renteindtægter og udbytter m.v. 9.226 10.843

21


22

NOTER, RESULTATOPGØRELSE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 6

Børsnoterede obligationer

- 1.775 - 67 Realiseret kurstab - 67 - 1.775

33 - 127 Gevinster/tab ved udtræk af obligationer - 127 34

- 95 2.324 Værdiregulering, ultimo 2.206 - 227

Børsnoterede obligationer, udenlandske

- 1.135 456 Realiseret kursgevinst 275 - 1.135

- 1.688 1.296 Værdiregulering, ultimo 844 - 1.859

Børsnoterede aktier

249 1.195 Realiseret kursgevinst 922 201

- 14.330 4.080 Værdiregulering, ultimo 3.495 - 11.919

Børsnoterede aktier, udenlandske

0 191 Realiseret kursgevinst 191 0

- 2.122 636 Værdiregulering, ultimo 606 - 2.068

Ikke børsnoterede aktier

27 678 Værdiregulering, ultimo 678 27

Rente- og valutaswaps

- - 430 Realiseret tab - -

- 1.385 83 Værdiregulering, ultimo - -

Valutakursregulering

142 403 Obligationer, realiseret 405 142

- 1.534 404 Obligationer, urealiseret 405 - 1.533

0 6 Aktier, realiseret 6 0

- 124 19 Aktier, urealiseret 23 - 136

- 101 6 Likvider 6 - 101

Ejendomme, værdireguleringer

0 0 Investeringsejendom - -

585 85 Domicilejendom (vedrørende tidligere nedskrivning) - -

Erstatningshensættelser

- 1.241 - 3.062 Ændring i diskonteringssats - 3.062 - 1.241

- 24.494 8.176 Kursreguleringer 6.806 - 21.590


NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 7

0 0 Koncernintern skatteudligning - 132

211 1.211 Aktuel skat 1.021 211

0 - 11 Regulering vedrørende tidligere år - 11 0

- 876 3.455 Ændring af udskudt skat 3.525 - 954

- 665 4.655 Skat af årets resultat 4.535 - 611

Effektiv skat

- 2.949 5.164 25% af resultat før skat 5.134 - 2.935

Skat af reguleringer:

- - Resultat af datterselskab - 593 494

- 250 - 250 Bundfradrag - 250 - 250

2.628 - 305 Aktieavancer mv. 236 2.034

31 38 Udenlandsk ejendom - -

- 125 8 Øvrige reguleringer 8 46

- 665 4.655 Effektiv skat ifølge årsrapport 4.535 - 611

Udskudt skatteaktiv fordeles på følgende poster:

200 105 Driftsmidler 105 200

- 2.500 - 2.350 Immaterielle aktiver - 2.350 - 2.500

2.365 295 Obligationer 430 2300

300 345 Periodeafgrænsningsposter 345 300

2.500 1.015 Aktier, ejendom mv. 745 2.500

2.865 -590 Balanceværdi, ultimo - 725 2.800

23


24

NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 8

Immaterielle aktiver

Goodwill

1.734 1.734 Anskaffelsessum, primo 1.734 1.734

0 0 Årets tilgang 0 0

1.734 1.734 Anskaffelsessum, ultimo 1.734 1.734

- 951 - 1.101 Af- og nedskrivninger, primo - 1.101 - 951

- 150 - 150 Årets afskrivninger - 150 - 150

- 1.101 - 1.251 Af- og nedskrivninger i alt - 1.251 - 1.101

633 483 Balanceværdi, ultimo 483 633

Software

7.101 10.875 Anskaffelsessum, primo 10.875 7.101

3.774 578 Årets tilgang 578 3.774

10.875 11.453 Anskaffelsessum, ultimo 11.453 10.875

0 -793 Af- og nedskrivninger, primo - 793 0

- 793 - 1.411 Årets afskrivninger - 1.411 - 793

- 793 - 2.204 Af- og nedskrivninger i alt - 2.204 - 793

10.082 9.249 Balanceværdi, ultimo 9.249 10.082

10.715 9.732 Balanceværdi total, ultimo 9.732 10.715


NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 9

Inventar, edb-anlæg og biler

10.369 11.253 Anskaffelsessum, primo 10.741 10.039

915 1.840 Årets tilgang 1.840 915

- 213 - 1.405 Årets afgang - 1.405 - 213

0 0 Aktiver udgået af drift 0 0

11.071 11.688 Anskaffelsessum, ultimo 11.176 10.741

- 6.836 - 7.820 Af- og nedskrivninger, primo - 7.502 - 6.797

- 972 - 1.019 Årets af- og nedskrivninger - 921 - 875

170 821 Afskrivninger vedr. årets afgang 821 170

- 7.638 - 8.018 Af- og nedskrivninger, ultimo - 7.602 - 7.502

3.433 3.670 Balanceværdi, ultimo 3.574 3.239

25


26

NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 10

Domicilejendom

25.500 26.000 Omvurderet værdi (dagsværdi), primo

0 0 Tilgang i året

0 0 Afgang i året

- 85 - 85 Afskrivninger

0 0 Værdiregulering via egenkapital

585 85 Værdiregulering via resultatopgørelse

26.000 26.000 Omvurderet værdi (dagsværdi), ultimo

Andel af balanceværdi, som koncernen benytter

19.500 19.500 i egen drift

Note 11

Ved fastsættelse af ejendommens dagsværdi er

anvendt en afkastprocent på 6,5% som i 2008.

Der har ikke været anvendt eksterne eksperter i måling

af ejendommens omvurderede værdi.

Investeringsejendom

4.200 4.403 Dagsværdi, primo

203 0 Tilgang i året

0 0 Afgang i året

0 0 Årets værdiregulering til dagsværdi

4.403 4.403 Dagsværdi, ultimo

Ved fastsættelse af ejendommens dagsværdi er

anvendt en afkastprocent på 5,5% som i 2008.

Der har ikke været anvendt eksterne eksperter i måling

af ejendommens dagsværdi.


NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 12

Note 13

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Anskaffelsessum, primo 37.354 37.354

Årets tilgang 0 0

Årets afgang 0 0

Anskaffelsessum, ultimo 37.354 37.354

Op- og nedskrivninger primo - 5.489 - 3.513

Andel af årets resultat 2.372 - 1.976

Udbytte 0 0

Op- og nedskrivninger vedr. årets afgange 0 0

Op- og nedskrivninger, ultimo - 3.116 - 5.489

Balanceværdi, ultimo 34.237 31.865

A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS,

Struergade 24, DK-2630 Tåstrup. Ejerandel 100%

Kapitalandele

15.118 17.195 Børsnoterede aktier, danske 14.429 12.441

1.161 1.414 Børsnoterede aktier, udenlandske 1.136 909

3.092 3.770 Unoterede aktier, danske 3.770 3.092

19.371 22.379 Balanceværdi, ultimo 19.335 16.442

27


28

NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 14

Obligationer

166.797 166.161 Obligationer, danske 158.930 157.705

13.270 15.303 Obligationer, udenlandske 14.404 13.270

180.067 181.464 Balanceværdi, ultimo 173.334 170.975

Note 15

Egenkapital

22.500 22.500 Grundfond 22.500 22.500

2.697 2.697 Sikkerhedsfond 2.697 2.697

53.307 42.178 Overført resultat, primo 42.178 53.307

- 11.129 16.002 Overført fra resultatdisponering 16.002 - 11.129

42.178 58.180 Overført resultat, ultimo 58.180 42.178

67.375 83.377 Egenkapital i alt 83.377 67.375

Sikkerhedsfonden kan alene anvendes til styrkelse af

de forsikringsmæssige hensættelser eller på anden

måde til fordel for de forsikrede og kun med Finanstilsynets

samtykke. Sikkerhedsfonden er beskattet.

Basiskapital, kapitalkrav og solvensdækning

Egenkapital i alt 83.377 67.375

Skatteaktiv tilbageført 0 - 2.800

Diskontering af erstatningshensættelser - 919 - 2.101

Immaterielle aktiver - 9.732 - 10.715

Basiskapital i alt 72.726 51.759

Kapitalkrav 25.615 25.463

Solvensdækning 2,84 2,03


NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 16

Hensættelser for løbende ydelser efter lov om

arbejdsskadeforsikring

2,00% 4,10% Anvendt diskonteringsrente (grundlagsrente) 4,10% 2,00%

0,00% 2,75% Forudsat inflation 2,75% 0,00%

Note 17

Afviklingstiden er fastsat individuelt

Anden gæld

516 1.472 A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag 1.472 516

189 574 Sociale ydelser og andre afgifter 574 189

267 575 Feriepenge, pension og provision m.v. 575 267

2.339 2.516 Feriepengeforpligtelse, funktionærer 2.516 2.339

922 839 Renteswap - -

1.672 1.666 Skyldige omkostninger 1.571 1.606

5.905 7.642 Balanceværdi, ultimo 6.708 4.917

Renteswappen sikrer koncernens rente på valutalån

og har en restløbetid på 5 år.

29


30

NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Note 18

Følsomhedsoplysninger Påvirkning

af

Hændelse egenkapital

Note 19

Note 20

Rentestigning på 0,7 – 1,0 pct. point - 2.752

Rentefald på 0,7 – 1,0 pct. point 2.752

Aktiekursfald på 12 pct. - 2.831

Ejendomsprisfald på 8 pct. - 2.432

Valuta risiko (VaR 99,5) - 384

Tab på modparter på 8 pct. - 1.248

Nærtstående parter

Gartnernes Forsikring GS anser følgende som

nærtstående parter:

- selskabets direktion og bestyrelse samt disse

personers familiemedlemmer

- selskaber kontrolleret af medlemmer af

direktion og bestyrelse

- datterselskaber

Transaktioner og ansættelsesforhold med nærtstående

parter er indgået på sædvanlige og markedsbaserede

vilkår, eller hvor der ikke findes et entydigt marked på

omkostningsdækkende basis.

Vederlag til direktion og bestyrelse er specificeret i

note 3.

Effekt af justeret rentekurve

Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på

pensionsmarkedet har Finanstilsynet midlertidigt,

med virkning for opgørelser i perioden 30. oktober

2008 til 31. december 2010, justeret grundlaget for

den løbetidsafhængige diskonteringssats (rentekurve),

som anvendes ved opgørelse af hensættelser

til forsikringskontrakter. Den ændrede diskonteringssats

har isoleret set forøget erstatningshensættelserne

med 0,1 mio. kr. og reduceret egenkapitalen

i Gartnernes Forsikring GS med 0,1 mio. kr.


NOTER, BALANCE

Koncern Gartnernes Forsikring GS

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

2008 2009 2009 2008

Resultatopgørelse

-58 0 Ændring i erstatningshensættelser 0 - 58

579 - 122 Kursreguleringer - 122 579

- 159 31 Skat af årets resultat 31 - 159

362 - 91 Resultat - 91 362

Aktiver

- 159 31 Aktuelt skatteaktiv 31 - 159

Passiver

478 - 91 Egenkapital - 91 478

- 637 122 Erstatningshensættelser 122 - 637

Note 21

Note 22

Note 23

Sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet en støtteerklæring overfor

pengeinstitut for A/S Ejendomsselskabet for

Gartnernes Forsikring GS.

Investeringsaktiver med regnskabsmæssig værdi

på 165.779 t.kr. er registreret til sikkerhed for

forsikringsmæssige hensættelser.

Femårsoversigt

Femårsoversigten bestående af hovedtal og

nøgletal findes i beretningen på side 4 og 5.

Risikooplysninger

Risikooplysninger findes i beretningen side 7.

31


32

Kreds REGION NORDJYLLAND og MIDTJYLLAND

Morten Andersen, 8200 Århus N

Erwin Hansen, 8543 Hornslet

Erik Jacobsen, 8382 Hinnerup

Søren Kjeldgaard, 9300 Sæby

Peter Kjær, 9300 Sæby

Mogens Lindvig, 7480 Vildbjerg

Lars Nielsen, 9220 Aalborg (indtil marts 2010)

Henning Pedersen, 8362 Hørning (fra marts 2010)

Lars Olsen, 8700 Horsens

Kreds REGION SYDDANMARK og uden for DANMARK

Jørgen Andersen, 5220 Odense SØ

Christian Christensen, 6070 Christiansfeld

Per Hansen, 5450 Otterup

Leif Jensen, 5270 Odense N

Torben Moth Madsen, 5220 Odense SØ

Kaj Nielsen, 5672 Broby

Jens Petersen, 5270 Odense N

Poul Thage Pedersen, 5270 Odense N

Jørgen Petersen, 6064 Jordrup

Sanne Rohde Vive, 5300 Kerteminde

Torben Roll, 5270 Odense N

Steen Thomsen, 5462 Morud

Tage Thomsen, 6440 Augustenborg

Steen Uldahl Pedersen, 6740 Bramming

Kreds REGION SJÆLLAND og HOVEDSTADEN

Arne Søegaard Nielsen, 4000 Roskilde (indtil marts 2010)

Claus Christensen, 4632 Bjæverskov (fra marts 2010)

Kurt Christiansen, 4632 Bjæverskov

Erik Konge, 4632 Bjæverskov

Johnny E. Petersen, 3000 Helsingør

Sune Simonsen, 4281 Gørlev

Jacob Søegaard Nielsen, 4000 Roskilde

DELEGEREDE

Årsrapporten er trykt på papiret ”Cyclus”, fremstillet af 100% genbrugsfibre. Det betyder, at der udelukkende bruges genbrugsfibre til fremstillingen

og alle restprodukter fra oparbejdningen af de brugte fibre, genbruges dels til råvarer for cementindustrien og dels som biologisk slam til gødning,

i det danske landbrug. Hensynet til miljøet tilgodeses i såvel produktsammensætningen som i produktionsprocessen. Fremstilling af finpapir

til genbrugsfibre betyder store besparelser af ressourcer i såvel energi- som vandforbruget. Papiret bærer følgende certifikater: Den europæiske

”Blomsten”, ISO 9001 og EMAS. Produktion: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge a/s, Danmarks grønneste trykkeri, der har alle miljøcertifikater.


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

More magazines by this user
Similar magazines