Referat af mødet - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Referat af mødet - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Regionssekretariatet

Referat

af

mødet i Forretningsudvalget

8. januar 2008 kl. 10:00

Viborg, den 17. januar 2008

/ELSGRE

i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg,

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt, bortset fra Anne V. Kristensen, der havde meldt afbud.

Bent Hansen mødte kl. 11.50 under behandlingen af punkt 10.

Aleksander Aagaard mødte kl. 12.35 under behandlingen af punkt 35.

Gunhild Husum forlod mødet kl. 14.30 under behandlingen af punkt 14.

Anna Marie Touborg forlod mødet kl. 14.55 under behandlingen af punkt 14.

Viggo Nielsen og Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 16.05 efter punkt 14.

Olav Nørgaard forlod mødet kl. 16.30 efter punkt 17.

Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl. 16.37 efter punkt 25.

Henning Jensen forlod mødet kl. 16.43 efter behandlingen af den åbne dagsorden.

Johannes Flensted-Jensen var mødeleder under behandlingen af punkt 1-10.

Dagsordenen blev behandlet i følgende rækkefølge: 1-10, 29-38, 11, 14, 12, 13, 15-28,

ikke offentlig dagsorden.

Mødet blev hævet kl. 16.50.

Forretningsudvalget 8. januar 2008


Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst Side

1 Gensidig orientering * 2

2 Udpegninger til bestyrelser for erhvervsorganisationer 3

3 Honorering af midlertidige udvalg i 2008 6

4 Honorering af ikke-regionsrådsmedlemmer, der udpeges til hverv af Regionsrådet

5 Region Midtjyllands personalepolitik 9

6 Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

- drøftelse af leasing

7 Udbetaling af restandel af lån til Samsø Energiakademi 14

8 Indtægtsbevilling vedrørende salg af aktier i KommuneForsikring og plan

om oprettelse af fond

9 Samarbejdet mellem regionerne og Helse 18

10 Vurdering af anlægsudgifter til Det Nye Universitetshospital i Århus 20

11 Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland 26

12 Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 30

13 Udmøntning af puljebeløb på det somatiske sundhedsområde i budget 2008 32

14 Organisering af ortopædkirurgi og organkirurgi ved Hospitalsenheden Vest* 38

Forretningsudvalget 8. januar 2008

7

12

16


Indholdsfortegnelse

15 Udvidet lænderygudredning 42

16 Benyttelsesaftaler for 2008 mellem henholdsvis Region Nordjylland/Region

Midtjylland og Region Syddanmark/Region Midtjylland samt samarbejde

omkring komplicerede fødsler og børn mellem regionshospitalerne i Randers

og Horsens

17 Idékatalog - Sundhedsbetjening af borgerne i Skive og Omegn 47

18 Bevilling af driftstilskud til Patientforeningernes Information - Vest 49

19 Delpraksisplaner på øjenområdet og øre-, næse-, halsområdet 51

20 Operationer for grå stær hos praktiserende speciallæger 53

21 Rekruttering af øjenlæge til øjenlægepraksis i Skive 56

22 Opgradering af ørelægedelepraksis til 2 fuldtidspraksis 58

23 Orientering om revision af sundhedsaftalerne med kommunerne i Region

Midtjylland *

24 Orientering om hjerneskadesamråd i Region Midtjylland 62

25 Orientering om resultater vedrørende hoftebrud fra Det Nationale Indikatorprojekt

(NIP)

26 Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af

flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland *

27 Orientering vedrørende overlevelse efter behandling for kræft i Region

Midtjylland

Forretningsudvalget 8. januar 2008

44

60

64

65

67


Indholdsfortegnelse

28 Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 4. kvartal 2007 68

29 Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet 70

30 Udpegning af to medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland 72

31 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Ledelsesudvikling - strategi

for ledelsesudvikling i en globaliseret verden

32 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til storskala demonstrationsprojekt

med 2. generations biodiesel

33 Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i

uddannelser

34 Indstilling til undervisningsministeren om kapacitet for studentereksamen

(STX) og 2-årigt HF i Region Midtjylland i 2008

35 Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet mv. * 88

36 Projekt Kend din Region, evaluering af gennemførte projekter i 2007 og

reservation af midler til videreførelse i 2008

37 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter 96

38 Regnskab og afrapportering fra studietur til Västra Götaland for Udvalget

for udvikling i landdistrikter

*) Sagen kan i henhold til Region Midtjyllands delegeringsregler afgøres af Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

74

78

82

85

92

98


1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Regionsrådets døgnseminar den 29. – 30. januar 2008

Johannes Flensted-Jensen orienterede om, at Regionsrådets døgnseminar den 29. og 30.

januar om status på arbejdet i 2007 og Region Midtjyllands økonomiske situation vil blive

afholdt på Laugesens Have, Videbæk.

Der vil i næste uge blive udsendt et program for døgnseminaret.

Evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Johannes Flensted-Jensen orienterede om, at der som led i evalueringen af organisationsplanen

vil blive gennemført en evaluering af Regionsrådets opfattelse af organisationens

understøttelse af det politiske niveau.

Denne del af evalueringen planlægges gennemført som gruppeinterviews med alle Regionsrådets

medlemmer i løbet af de kommende uger, hvorfor der snarest vil blive udsendt

indbydelser til at deltage i et interview.

Skatterestancer i efterreguleringen af delingsaftalerne

Der omdeltes et materialesæt, hvoraf det fremgår, at staten ensidigt har besluttet, at de

skatterestancer, som amterne havde i deres nettoformue ultimo 2006, ikke repræsenterer

nogen værdi. Det betyder for Region Midtjylland, at Regionen i kompensation skal

modtage 78,4 mio. kr. mindre end forudsat. Danske Regioner har fået iværksat en advokatredegørelse,

som konkluderer, at skatterestancerne bør indgå i amternes nettoformue

med fuld værdi.

Beslutning om fællesindkøb af skannerapparatur

Johannes Flensted-Jensen orienterede om, at det i Danske Regioners bestyrelse i forbindelse

med projektet for kræftbehandling uden ventetider er besluttet at gennemføre nationale

fællesindkøb af CT-, MR-, SPEC/CT- og PET/CT-skannere. Beslutningen om nationale

fællesindkøb følger anbefalingerne i en konsulentrapport fra McKinsey. Konsulentrapporten

konkluderer, at der i kraft af en bedre forhandlingsposition ved store indkøb

vil være økonomiske besparelser forbundet med nationale fællesindkøb frem for den hidtidige

indkøbspraksis i regionerne.

Organisering af tarmkræftkirurgien i Hospitalsenheden Vest

Der blev omdelt et brev fra specialerådsformand Knud Thygesen Nielsen. Brevet er et

svar fra det kirurgiske specialeråd vedrørende de faglige aspekter i at samle tarmkræftkirurgien

ét sted i Hospitalsenheden Vest frem for, at operationerne varetages to steder.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

2


0-2-32-07

2. Udpegninger til bestyrelser for erhvervsorganisationer

Resumé

Økonomi- og erhvervsministeren skal, efter indstilling fra Vækstforum, godkende, at

medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for erhvervsfremmeenheder. Ministeren

har i forbindelse med godkendelsen af, at et medlem af Regionsrådet indtræder i

bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, fastsat som vilkår for godkendelsen, at det er

Vækstforum, der skal udpege det konkrete medlem af Regionsrådet, som skal indgå i

bestyrelsen. Udpegninger til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, til repræsentantskabet

for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og til bestyrelsen for Forskerpark Foulum, forelægges

på baggrund af ministerens tilkendegivelse til fornyet behandling.

Direktionen indstiller,

at regionsrådsmedlem Ernst Greve udpeges til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter,

Nykøbing M., idet Ernst Greves deltagelse i bestyrelsen forudsætter, at

Vækstforum tiltræder udpegningen,

at Regionsrådet udpeger to medlemmer til repræsentantskabet for Erhvervsrådet

Herning & Ikast-Brande, idet de udpegedes deltagelse i repræsentantskabet

forudsætter, at Vækstforum tiltræder udpegningen, og at økonomi- og erhvervsministeren

efter indstilling fra Vækstforum godkender, at medlemmer af

Regionsrådet deltager i repræsentantskabet, og

at Regionsrådet udpeger to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Forskerpark

Foulum, Tjele, for perioden frem til 1. april 2010, idet de udpegedes

deltagelse i bestyrelsen forudsætter, at Vækstforum tiltræder udpegningen, og

at økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Vækstforum godkender,

at medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

Økonomi- og erhvervsministeren skal i henhold til erhvervsfremmeloven godkende, efter

indstilling fra Vækstforum, at medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for selvstændige

juridiske erhvervsfremmeenheder. Med baggrund heri har Forretningsudvalget

tidligere behandlet udpegninger til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, til repræsen-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

3


tantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og til bestyrelsen for Forskerpark

Foulum. Økonomi- og erhvervsministerens afgørelse vedrørende regionsrådets deltagelse

i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter er årsag til, at sagerne forelægges til fornyet

behandling.

Forretningsudvalget vedtog på møde den 20. marts 2007 at indstille til Regionsrådet, at

der udpeges et medlem til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter. Gruppeformændene for

de politiske partier har efterfølgende meddelt, at regionsrådsmedlem Ernst Greve ønskes

indstillet til hvervet. På møde den 5. september 2007 vedtog Forretningsudvalget at anmode

Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, at

regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter. Vækstforum vedtog på møde

den 13. september 2007 at indstille til økonomi og erhvervsministeren, at ministeren

godkender, at Regionsrådet deltager med et medlem i bestyrelsen for skaldyrcenteret.

På møde den 15. maj 2007 vedtog Forretningsudvalget at anmode Vækstforum om at

indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, at regionsrådet udpeger to

medlemmer til repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Vækstforum

vedtog på møde den 13. juni 2007 at indstille til økonomi- og erhvervsministeren,

at det godkendes, at Regionsrådet deltager med to medlemmer i repræsentantskabet for

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

På møde den 20. november 2007 vedtog Forretningsudvalget at anmode Vækstforum

om at indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, at Regionsrådet deltager

med to medlemmer i bestyrelsen for Forskerpark Foulum, idet den i den forbindelse

forudsattes, at bestyrelsen blev udvidet med mindst én erhvervsrepræsentant. Vækstforum

vedtog på møde den 10. december 2007 at indstille til økonomi- og erhvervsministeren,

at ministeren godkender, at Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med to

medlemmer i bestyrelsen for Forskerpark Foulum.

Regionsrådets udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v. efter erhvervsfremmelovens

bestemmelser, er sket efter følgende procedure:

1. En institution anmoder Regionsrådet om at udpege medlemmer til sin bestyrelse,

repræsentantskab m.v.

2. Administrationen vurderer, at erhvervsfremmeloven er hjemlen til at foretage udpegning.

3. Forretningsudvalget behandler anmodningen. Såfremt Forretningsudvalget beslutter,

at Regionsrådet ikke bør foretage udpegning, afgiver Forretningsudvalget

indstilling til Regionsrådet herom. Beslutter Forretningsudvalget, at Regionsrådet

bør foretage udpegning, anmodes

4. Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, at

medlemmer af Regionsrådet deltager i institutionens bestyrelse.

5. Økonomi- og erhvervsministeren afgørelse behandles i Forretningsudvalg og Regionsråd

med henblik på udpegning.

./. Økonomi- og erhvervsministeren har nu svaret på Vækstforums indstilling til ministeren

om at godkende, at Regionsrådet deltager med et medlem i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter.

Ministerens brev af 28. november 2007vedlægges.

Ministerens svar betyder, at ovenstående fremgangsmåde ved udpegninger ikke kan

følges. Det fremgår af svaret, at ministeren godkender, at et medlem af Regionsrådet

Forretningsudvalget 8. januar 2008

4


indtræder i bestyrelsen for Skaldyrcenteret under forudsætning af, at det er Vækstforum,

der udpeger det konkrete medlem af Regionsrådet, som skal indgå i bestyrelsen.

Ministeren anfører, at erhvervsfremmeloven indebærer, at det er Vækstforum, der udpeger

medlemmer af regionsrådet til bestyrelser for erhvervsfremmeorganisationer. Det er

dog efter administrationens vurdering tvivlsomt, om ministeren har hjemmel til at fastsætte

som vilkår for at godkende regionsrådets bestyrelsesdeltagelse, at Vækstforum

skal udpege regionsrådsmedlemmet. Imidlertid har andre regioner tidligere drøftet

spørgsmålet med ministeren, som ikke er indstillet på at ændre holdning. Det er derfor

administrationens vurdering, at det vil kræve en lovændring eller en domstolsafgørelse

at få ministeren til at fravige kravet om, at Vækstforum skal udpege de regionsrådsmedlemmer,

som skal deltage i bestyrelser for erhvervsfremmeorganisationer. Administrationen

kan på det foreliggende grundlag ikke anbefale, at der foretages yderligere i sagen.

Ministerens afgørelse rejser imidlertid spørgsmålet om adgangen til at udbetale godtgørelse

for afholdte udgifter til regionsrådsmedlemmer, hvor Vækstforum har skullet tiltræde

udpegningen. Vederlag, herunder godtgørelse for afholdte udgifter, udbetales som

udgangspunkt i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter udpegning af

Regionsrådet. Hvis en anden myndighed forestår den endelige udpegning, som det her

er tilfældet, vil en indstilling fra Regionsrådet om udpegningen skulle være retligt bindende

for denne myndighed, før der kan udbetales f.eks. godtgørelse for afholdte udgifter.

Det er dog administrationens vurdering, at der til regionsrådsmedlemmer, hvor

Vækstforum har tiltrådt udpegningen til bestyrelser for erhvervsorganisationer, kan ydes

befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste (for de medlemmer, der har valgt dette),

idet hjemlen til at afholde disse udgifter i sådanne tilfælde vil være indeholdt i Regionsrådets

adgang til at finansiere omkostningerne i forbindelse med driften af Vækstforum.

Spørgsmålet er under afklaring.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

5


1-31-81-1-07

3. Honorering af midlertidige udvalg i 2008

Resumé

Regionsrådet vedtog på mødet den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige

udvalg for 2008 og 2009 samt honoreringen af disse udvalg. Regionsrådet besluttede

samtidig, at Forretningsudvalget skal drøfte en eventuel justering af honoreringen af de

midlertidige udvalg.

Direktionen indstiller,

at honoreringen af de midlertidige udvalg i 2008 drøftes.

Beslutning

Sagen blev udsat til fornyet drøftelse i Forretningsudvalget i juni 2008.

Socialistisk Folkeparti stemte imod.

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige

udvalg for 2008 og 2009. Regionsrådet besluttede samtidig honoreringen af de

nedsatte udvalg.

Det betyder, at der afsættes 80% af rammen til honorering af de midlertidige udvalg,

mens de resterende 20% af rammen reserveres til nye midlertidige udvalg, der nedsættes

i løbet af 2008.

Det betyder endvidere, at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer

og funktionstid, og at formændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer.

Med de udvalg, der er nedsat i 2008, betyder det, at medlemmerne af de midlertidige

udvalg får et beløb på 808 kr. pr. måned for deltagelse i de midlertidige udvalg i de måneder,

hvor udvalgene er nedsat. På årsplan svarer det til 9.697 kr.

Med det oprindeligt fremlagte forslag til midlertidige udvalg i 2008 ville udvalgshonoreringen

i 2008 have været 878 kr. pr. måned, svarende til 10.541 kr. for et helt år.

Såfremt der ønskes en udligning af udvalgshonoreringen til 878 kr. pr. måned, betyder

det, at der i 2008 skal anvendes 87% af den samlede ramme i stedet for 80%.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

6


0-4-2-07

4. Honorering af ikke-regionsrådsmedlemmer, der udpeges til hverv af Regionsrådet

Resumé

I henhold til regionsloven kan Regionsrådet beslutte at yde ikke-regionsrådsmedlemmer

diæter og/eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i en række regionale

hverv. Det foreslås, at der ydes diæter til ikke-regionsrådsmedlemmer i forbindelse med

varetagelse af hverv efter udpegning af Regionsrådet, såfremt der er tale om ubundne

udpegninger.

Direktionen indstiller,

at det indstilles til Regionsrådet, at der med virkning fra 1. januar 2007 ydes diæter

til personer, der ikke er medlem af Regionsrådet, men som af Regionsrådet

er udpeget til hverv for Region Midtjylland, og

at der udarbejdes et bilag til Region Midtjyllands vederlagsregulativ, som beskriver

reglerne for vederlæggelse af ikke-regionsrådsmedlemmer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til regionsloven kan Regionsrådet beslutte at yde ikke-regionsrådsmedlemmer

diæter og/eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i en række regionale

hverv. Der kan dog ikke ydes diæter og/eller tabt arbejdsfortjeneste, hvis hvervet honoreres

på anden vis.

Beslutningen om at yde ikke-regionsrådsmedlemmer diæter og/eller erstatning for tabt

arbejdsfortjeneste kan træffes generelt eller konkret i forhold til de enkelte hverv eller

typer af hverv.

Regionsrådet for Region Midtjylland har ikke truffet en generel beslutning jf. Region

Midtjyllands vederlagsregulativ, og det betyder, at der p.t. alene ydes befordringsgodtgørelse

til ikke-regionsrådsmedlemmer i forbindelse med deltagelse i regionale hverv,

med mindre der konkret er truffet anden beslutning af Regionsrådet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

7


Region Midtjylland har i forbindelse med udpegning af bestyrelsesmedlemmer mv. i nogle

få tilfælde udpeget en person, der ikke er medlem af Regionsrådet, til det pågældende

hverv.

Herudover udpeger Regionsrådet ikke-regionsrådsmedlemmer til en række hverv som

følge af lovgivning eller aftale, f.eks. Vækstforum, samarbejdsudvalg på sundhedsområdet

og lignende.

Udpegningen til disse hverv sker ofte efter indstilling fra diverse eksterne organisationer,

kommuner mv. En vigtig sondring er her, om Regionsrådet i forbindelse med udpegningen

til disse hverv er ”bundet” eller ”ubundet” til at følge indstillingen. Det vil sige om

Regionsrådet formelt skal følge indstillingen eller kan vælge ikke at følge indstillingen.

Hvis Regionsrådet er bundet af indstillingen, kan Regionsrådet ikke vederlægge de udpegede.

For regionsrådsmedlemmer forudsættes varetagelsen af hverv efter udpegning fra Regionsrådet

at være indeholdt i det faste vederlag og regionsrådsmedlemmer, der har

valgt at modtage tabt arbejdsfortjeneste, får tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med

varetagelsen af sådanne hverv. Dette gælder dog ikke, hvis der på andet grundlag er

fastsat bestemmelse om særskilt honorering som f.eks. den videnskabsetiske komite.

Det kan oplyses, at diætsatsen i 2007 udgør 365 kr. pr. dag, idet der dog ydes det dobbelte,

såfremt hvervet beslaglægger mere end 4 timer.

I Århus, Viborg og Ringkjøbing amter har der det været den overordnede praksis i forhold

til vederlæggelse til personer, der ikke var medlem af Amtsrådet, at der blev ydet

diæter og/eller tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv efter anmodning fra

Amtsrådet, når der var tale om ubundne udpegninger. Reglerne var udformet lidt forskelligt

i amterne.

Det er administrationens opfattelse, at der bør sikres de personer, som Regionsrådet har

udpeget til hverv, og som ikke er medlemmer af Regionsrådet, en rimelig vederlæggelse

for varetagelsen af hvervet.

Derfor foreslås det, at der ydes diæter til ikke-regionsrådsmedlemmer i forbindelse med

varetagelse af hverv efter udpegning af Regionsrådet, såfremt der er tale om ubundne

udpegninger.

Det er administrationens opfattelse, at der ikke bør gives mulighed for tabt arbejdsfortjeneste

i forbindelse med varetagelsen af hvervene under hensyntagen til omkostningerne

ved administration af sådanne ordninger.

Det foreslås endvidere, at der udarbejdes et bilag til Region Midtjyllands vederlagsregulativ,

som beskriver reglerne for vederlæggelse af ikke-regionsrådsmedlemmer.

For god ordens skyld skal oplyses, at i de tilfælde, hvor Regionsrådet har udpeget et

medlem af administrationen til at varetage et hverv, vil ovenstående regler ikke gælde,

idet varetagelsen af hvervet forudsættes at ske som del af ansættelsen.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

8


1-13-1-13-07

5. Region Midtjyllands personalepolitik

Resumé

Regions-MEDudvalget har udarbejdet forslag til en værdibaseret personalepolitik baseret

på værdierne: Dialog, Dygtighed og Dristighed. Forslaget er udarbejdet dels efter inspiration

fra en konference for HovedMEDudvalgene og Regions-MEDudvalget, dels efter en

høring i MEDsystemet. Forslaget om personalepolitik suppleres med et forslag om, at der

sættes fokus på ledelse samt en ejerskabsstrategi.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet følger Regions-MEDudvalgets anbefaling og vedtager det fremsendte

forslag til personalepolitik.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet der efterfølgende skal udarbejdes konkrete politikker, som

efter administrationens skøn forelægges for Regionsrådet (alle politikker forelægges som

minimum til orientering).

Socialistisk Folkeparti bemærkede, at de ønsker følgende indarbejdet i personalepolitikken:

Region Midtjylland er en grøn og miljøbevidst arbejdsplads.

Ledere og medarbejdere engagerer sig

i fremme af brug af miljørigtige produkter

i fremme af energispareforslag og brug af vedvarende energikilder

Region Midtjylland vil fremme kvinders muligheder for lederstillinger og medvirke

til en synlig og konkret politik for lokallønsanvendelsen, og en mere ligelig

lønudvikling

Dette kan med fordel tilføjes afsnittet om en rummelig og mangfoldig arbejdsplads.

Tydelighed omkring ytringsfrihed og om, hvad man gør, når sager går i hårdknude.”

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

I 2006 blev processen med at udforme en personalepolitik for Region Midtjylland igangsat.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

9


Processen har været forankret i MEDsystemet og styret af en arbejdsgruppe nedsat af

Regions-MEDudvalget.

Processen har foruden drøftelser i arbejdsgruppen omfattet en inspirationskonference i

april 2007, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter for HovedMEDudvalgene og

Regions-MEDudvalget kom med forslag og ideer til, hvad det var vigtigt at få understreget

i personalepolitikken.

På den baggrund udarbejdede arbejdsgruppen et forslag til personalepolitik, som hen

over sommeren og efteråret 2007 har været til høring i MEDsystemet og været drøftet i

koncernledelsen.

./. Efter høringen i MEDsystemet har Regions-MEDudvalget på sit møde den 13. december

2007 besluttet at anbefale Regionsrådet at vedlagte udkast til personalepolitik for Region

Midtjylland godkendes.

Der er tale om en værdibaseret personalepolitik, der bygger på de 3 grundlæggende

værdier: Dialog, Dygtighed og Dristighed, som også er indeholdt i Region Midtjyllands

Ledelses- og Styringsgrundlag og i regionens MEDaftale.

Den værdibaserede personalepolitik åbner mulighed for et lokalt råderum, hvor ledere og

medarbejdere i fællesskab kan skabe netop de personaleforhold, som mest hensigtsmæssigt

understøtter, at deres arbejdsplads og dermed Region Midtjylland er en attraktiv,

innovativ og effektiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere den nødvendige

arbejdskraft.

Samtidig giver den værdibaserede personalepolitik et klart signal om hvilke grundlæggende

værdier og holdninger, der skal være gældende for samarbejdet i hele Region

Midtjylland.

Personalepolitikken vil løbende blive vurderet og suppleret med delpolitikker og vejledninger,

f.eks. vedr. livsfasepolitik, arbejdsmiljøpolitik, socialt kapitel, psykologordninger,

kompetenceudvikling, sygefravær osv.

Fokusområde

Både i Regions-MEDudvalget og i Hoved-MEDudvalgene har der været enighed om, at

der sættes særligt fokus på LEDELSE, da god ledelse er af afgørende betydning for bl.a.

effektiviteten og medarbejdernes trivsel og udvikling. Valget af fokusområdet LEDELSE

harmonerer med hensigtserklæringerne i Region Midtjyllands budgetforlig for 2008 og

regeringens oplæg til en ledelsesreform.

Ejerskabsstrategi

Regions-MEDudvalget har lagt vægt på, at det sikres, at personalepolitikken når ud til og

forankres i de yderste led i organisationen

Regions-MEDudvalget har derfor på sit møde den 13. december 2007 vedtaget vedlagte

ejerskabsstrategi i forbindelse med Region Midtjyllands personalepolitik. Som det fremgår

af ejerskabsstrategien inviteres Hoved-MEDudvalgene og Regions-MEDudvalget til et

møde den 27. februar 2008, hvor man sammen kan drøfte og lægge en plan for, hvordan

personalepolitikken bedst muligt præsenteres på regionens arbejdspladser.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

10


./. Ejerskabsstrategien vedlægges til orientering.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

11


1-20-4-06-V

6. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

- drøftelse af leasing

Resumé

Regionsrådet vedtog "Finansiel politik for Region Midtjylland" den 12. december 2007.

Samtidig besluttede Regionsrådet, at Forretningsudvalget på mødet den 8. januar 2008

skal drøfte, hvilke beløbsgrænser der skal være for, hvornår leje- og leasingaftaler skal

godkendes af Regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at beløbsgrænserne i delegerings- og kompetencefordelingsreglerne på leje- og

leasingområdet drøftes.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

at beløbsgrænserne i delegerings- og kompetencefordelingsreglerne på leje- og leasingområdet

fastholdes, og

at anvendelsen af leasingaftaler drøftes i foråret 2008 med henblik på at sikre, at leasing

ikke udgør et tilsigtet og ekstraordinært låneoptag.

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

./. Regionsrådet vedtog på mødet den 12. december 2007 Finansiel politik for Region

Midtjylland. Den vedtagne finansielle politik vedlægges.

Regionsrådet vedtog samtidig, at delegerings- og kompetencefordelingsreglerne

for leasing drøftes igen på mødet i Forretningsudvalget den 8. januar 2008.

Baggrunden for ønsket om en fornyet drøftelse af leasing er at afklare, hvorvidt der skal

ændres på beløbsgrænserne for, hvornår leje- og leasingaftaler skal besluttes af Regionsrådet.

Det skal afklares om beløbsgrænsen for godkendelse af leje- og leasingaftaler

i Regionsrådet skal være 1 mio. kr. eller 5 mio. kr.

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkendte den 13. december 2006 Delegerings-

og kompetencefordelingsreglerne for Region Midtjylland, punkt 6.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

12


I Delegerings- og kompetencefordelingsreglerne er kompetencefordelingen mellem Regionsrådet

og administrationen vedr. leasing besluttet til følgende, jf. side 5:

"I Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse af 11. december 2006 arbejdes

der med en tærskelværdi, hvor leje- og leasingaftaler over 5 mio. kr. skal henregnes

til regionens låntagning og medfølgende deponeringskrav. Leje- og leasingaftaler over 5

mio. kr. skal derfor besluttes af Regionsrådet, mens leje- og leasingaftaler under 5 mio.

kr. kan besluttes af administrationen.”

I den "Finansielle politik for Region Midtjylland" forslås det som supplement hertil, at

indgåelse af leje- og leasingaftaler på 1 – 5 mio. skal besluttes af direktionen, mens indgåelse

af leje- og leasingaftaler under 1 mio. kr. kan besluttes af den budgetansvarlige.

Indgåelse af leje- og leasingaftaler over 5 mio. kr. skal besluttes af Regionsrådet i

henhold til delegerings- og kompetencefordelingsreglerne.

I lånebekendtgørelsen henregnes leasingaftaler over 5 mio. kr. til regionens låntagning

og sidestilles med en anlægsanskaffelse, mens aftaler under 5 mio. kr. sidestilles med en

driftsanskaffelse.

Såvel renter som afdrag på leasinggenstanden finansieres af driftsbudgettet for det pågældende

ansvarsområde i det udgiftsbaserede regnskab.

Værdien af aktiverne på over 100.000 kr. optages i regionens balance.

./. I forbindelse med Regionsrådsmødet den 12. december 2007 blev der eftersendt et

notat vedr. leasing, der beskriver regelgrundlag og regnskabskrav nærmere i relation til

leasing. Af notatet fremgår det, at de leasingaftaler, som har en anskaffelsespris på over

5 mio. kr., typisk er aftaler som EPJ, fibernetværk og røntgenudstyr, mens leasingaftaler

på mellem 1 - 5 mio. kr. bl.a. er it-udstyr på hospitalerne og el-senge. Endeligt er leasingaftaler

under 1 mio. kr. typisk biler og kopimaskiner.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

13


1-23-0-37-07

7. Udbetaling af restandel af lån til Samsø Energiakademi

Resumé

Århus Amtsråds Erhvervsudvalg besluttede den 20. februar 2006 at udlåne 6,0 mio. kr.

fra Århus Amts Udviklingsfond til etablering af Samsø Energiakademi.

10 % af lånet kunne først komme til udbetaling, når byggeriet var afsluttet, hvilket det

er nu.

Region Midtjylland har i henhold til delingsaftalen for Århus Amt overtaget gældsbrevet

på 5,4 mio. kr. for den allerede udbetalte del af lånet og har samtidig overtaget forpligtelsen

til at udbetale restbeløbet på 600.000 kr.

Direktionen indstiller,

at restandelen på 600.000 kr. af lån til Samsø Energiakademi udbetales på vilkår

svarende til vilkårene for det oprindelige lån, og

at lånet finansieres af kassen, idet der er tale om en formuemæssig omlægning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

Foreningen Samsø Energiakademi ansøgte i 2005 Århus Amt om et lån fra Århus Amts

Udviklingsfond på 6,0 mio. kr. til etablering af Samsø Energiakademi på et areal nord for

Ballen Havn på Samsø.

Samsø Energiakademi skal huse forskere og medarbejdere fra energiorganisationer og

fungere som besøgscenter for gæster, der kommer til Samsø som turister og som fagligt

besøgende. Akademiet har sit udspring i udvælgelsen af Samsø som "vedvarende energi

ø".

Der er søgt og givet tilsagn fra Århus Amt, Samsø Kommune, EU-fonde, Realdania m.fl.

om støtte til byggeriet på i alt ca. 17 mio. kr. Byggeriet er afsluttet i forsommeren 2007,

og der foreligger godkendt byggeregnskab.

Århus Amtsråds Erhvervsudvalg gav den 20. februar 2006 tilsagn om et lån fra Århus

Amts Udviklingsfond til byggeriet af Energiakademiet på 6,0 mio. kr. ydet som et lån

Forretningsudvalget 8. januar 2008

14


med 5 års rentefrihed, 8 års afdragsfrihed og en løbetid på 30 år og med en forudsætning

om, at Samsø Kommune garanterer for lånets tilbagebetaling.

Det var endvidere en forudsætning, at de sidste 10 % af lånet først ville komme til udbetaling,

når byggeriet er afsluttet, og der foreligger et godkendt regnskab.

I forbindelse med efterreguleringen af delingsaftalen for Århus Amt har Region Midtjylland

overtaget udlånet til Samsø Energiakademi og forpligtelsen til at udbetale restbeløbet

i forhold til det oprindelige lånetilsagn.

Udbetaling af restbeløbet forudsætter underskrift på gældsbevis på 600.000 kr. og

Samsø Kommunes garantistillelse for fordringen.

Det foreslås, at lånet finansieres af kassen, da der er tale om en fomuemæssig omplacering.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

15


1-23-0-38-07

8. Indtægtsbevilling vedrørende salg af aktier i KommuneForsikring og plan om

oprettelse af fond

Resumé

KommuneForsikring A/S er blevet solgt til et norsk forsikringsselskab. FBS, Foreningen

til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner har besluttet at udlodde provenuet

fra aktiesalget til forsikringstagerne i forhold til præmieindbetalinger gennem de

sidste 3 år. Region Midtjyllands andel udgør ca. 53 mio. kr. Der skal i den anledning

meddeles en indtægtsbevilling. Der er den 4. december 2007 indgået 39,4 mio. kr. fra

FBS.

Det foreslås, at det drøftes, om provenuet fra aktiesalget sammen med de nu udlånte

midler fra Århus Amts Udviklingsfond, som Region Midtjylland har overtaget i forbindelse

med delingsaftalen, skal indgå i en fond, der kan udlåne midler til f. eks. kultur- og uddannelsesformål.

Direktionen indstiller,

at der meddeles en indtægtsbevilling på 53 mio. kr. som Region Midtjyllands andel

af FBS’ salg af aktierne i KommuneForsikring, og

at det overvejes at lade provenuet fra aktiesalget sammen med midlerne fra Århus

Amts Udviklingsfond indgå i en fond i Region Midtjylland til f. eks. kultur- og

uddannelsesmæssige formål.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

FBS, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner har på generalforsamlingen

den 28. september 2007 vedtaget at udlodde foreningens formue til

medlemmerne. Formuen stammer fra foreningens salg af aktierne i KommuneForsikring

til det norske forsikringsselskab Gjensidige.

Af hensyn til FBS' eventuelle forpligtelser udloddes i 2007 alene 86,4 % af formuen, svarende

til 1.800 mio. kr., idet der vil henstå ca. 250 mio. kr. til mulig senere udlodning.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

16


Udlodningen fordeles blandt foreningens medlemmer, kommuner, regioner (for amterne)

og andre forsikringskunder i henhold til vedtægterne efter præmieindbetalingerne i

2003, 2004 og 2005.

Region Midtjylland vil efter præmieindbetalingerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter

modtage ca. 53 mio. kr. Den 4. december 2007 er indgået 39,4 mio. kr.

I henhold til de for regioner gældende bevillingsregler skal Regionsrådet meddele en indtægtsbevilling

i forbindelse med en indtægt som den her modtagne. Der foreslås meddelt

en indtægtsbevilling på 53,0 mio. kr.

I forbindelse med forlydenderne om, at der ville tilgå Region Midtjylland et større beløb

ved salget af aktierne i KommuneForsikring, har det været drøftet at foreslå provenuet

anvendt til en ”fond”, der kan udlåne midler til særlige formål.

I Århus Amt havde amtsrådet af midlerne fra frigørelsesafgifterne etableret Århus Amts

Udviklingsfond, der gennem årene har udlånt midler til erhvervsudvikling, innovation,

kulturformål, turisme mv. De samlede udlån ultimo 2006 udgjorde ca. 225 mio. kr. Ved

fordelingen af Århus Amts aktiver og passiver i forbindelse med kommunalreformen har

Region Midtjylland overtaget tilgodehavender i form af gældsbreve for lån fra Udviklingsfonden

for ca. 60 mio. kr. Lånene er typisk ydet med rentefrihed i 5 år og afdragsfrihed i

8 år og en tilbagebetalingstid på 30 år. Over en årrække vil disse lån blive tilbagebetalt

til Region Midtjylland.

./. Det foreslås i vedlagte notat af 21. december 2007 om en ”fond”, at midlerne fra salget

af aktierne i KommuneForsikring og de udestående lån fra Århus Amts Udviklingsfond

udgør ”fondskapitalen” i en fond til udlån i forbindelse med kulturelle eller uddannelsesmæssige

formål i Region Midtjylland, jf. notatet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

17


1-15-2-06-V

9. Samarbejdet mellem regionerne og Helse

Resumé

Danske Regioners Forretningsudvalg har videresendt en anmodning fra fonden Helse

med henblik på at hver enkelt region tager stilling til, om man ønsker at aftage, distribuere

og annoncere i bladet ”Helse” som foreslået af Helse.

Desuden har Danske Regioners sekretariat efter anmodning af Forretningsudvalget udarbejdet

et notat om konsekvenserne af en evt. konkurs/opløsning af fonden Helse, som

er sendt sammen med anmodningen.

Det foreslås, at Region Midtjylland tilkendegiver, at man ikke ønsker at aftage og distribuere

bladet Helse som foreslået. Helses anmodning vil få betydelige økonomiske konsekvenser

og dermed hindre andre og bredere kommunikationsaktiviteter til regionens

borgere og medarbejdere.

Direktionen indstiller,

at det meddeles Helse, at regionen ikke ønsker at aftage og distribuere bladet Helse

som foreslået.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at Administrationen bemyndiges til at etablere et samarbejde

med Helse inden for en økonomisk ramme på 564.000 kr. i 2008 under forudsætning

af, at alle regioner og nogle kommuner deltager i samarbejdet.

Anne V. Kristensen, Bent Hansen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

Helse er i 1973 etableret som en almennyttig fond af amterne og kommunerne i forbindelse

med afvikling af sygekasserne. Samtidig blev Helsefonden etableret.

Regionerne har tre pladser i Helses bestyrelse. Regionsrådsmedlem Ove Nørholm fra

Region Midtjylland er formand for bestyrelsen. Desuden har kommunerne to pladser, og

Apotekerforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Komiteen for Sundhedsoplysning

har hver en plads.

./. Helse er primært kendt som Helsebladet, men Helse er i gang med at implementere en

ændret strategi, hvor Helse som supplement til udgivelse af Helsebladet i højere grad vil

fokusere på at udvikle, afprøve og udbrede redskaber og metoder inden for sundhedsfremme

og forebyggelse. Helse ønsker endvidere at samarbejde tættere med regionerne

Forretningsudvalget 8. januar 2008

18


– Notat fra Helse vedr. integreret samarbejde mellem Danske Regioner og Helse om patientrettet

forebyggelse.

Som opfølgning på et møde afholdt den 3. oktober 2007 mellem Helses formand og direktør

samt Danske Regioners formand og formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg

har Danske Regioners Forretningsudvalg på sit møde den 12. oktober 2007 drøftet

henvendelsen fra Helse om en udbygning af samarbejdet mellem Helse og regionerne.

./. Forretningsudvalget besluttede at videresende Helses anmodning til de enkelte regioner

med henblik på regional stillingtagen og bad sekretariatet i Danske Regioner om at undersøge

de juridiske og økonomiske konsekvenser af en evt. konkurs/opløsning af fonden

Helse. Notat fra Danske Regioner om Helses situation.

./. Som et led i det udbyggede samarbejde mellem Helse og Danske Regioner foreslås, at

regionerne aftager og distribuerer 90.000 eksemplarer af Helsebladet pr. måned. Det vil

samlet koste regionerne 2,5 mio. kr. om året, og Region Midtjyllands andel heraf vil udgøre

godt 560.000 kr. årligt. Dertil kommer et tilbud om at annoncere i Helse i form af et

indstik på minimum 2 sider for kr. 33.527 og ikke medregnede udgifter til distribution af

20.000 blade i Region Midtjylland hver måned. Bilag til notat fra Helse .

./. For Region Midtjylland vil det samlet set medføre en årlig udgift på ca. 1.1 mio. kr.

svarende til en merudgift i forhold til regionens gældende aftale med Helse på ca.

680.000 kr. årligt. Notat fra Kommunikation om Helse.

Samlet vurderer administrationen, at der med Helses oplæg er tale om en uforholdsmæssig

dyr annoncering og bemærker at en ny og samlet storkundeaftale for alle regioner

vil betyde mærkbare merudgifter i forhold til Region Midtjyllands nuværende engagement

som enkeltkunde. Dertil kommer en række kommunikationsfaglige vurderinger,

som peger på behovet for også at bruge andre kanaler for at sikre en bred og synlig

kommunikation med regionens borgere om sundhed og forebyggelse. Desuden mangler

Helse at konkretisere, hvad der ligger i et udvidet samarbejde om sundhedsoplysende

kampagner og lignende. Det må som følge af opgavefordelingen efter strukturreformen

forudsættes, at også kommunerne går ind i et sådan samarbejde og har en ledende rolle

omkring det indholdsmæssige og det udviklingsarbejde, der lægges op til.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

19


1-21-12-07

10. Vurdering af anlægsudgifter til Det Nye Universitetshospital i Århus

Resumé

Den løbende planlægning af Det Nye Universitetshospital i Århus indebærer et behov for

en fornyet vurdering af anlægsudgifterne til projektet. I vedlagte notat er gjort rede for

Århus Amts oprindelige skøn for anlægsudgifterne til Det Nye Universitetshospital og for

de hovedområder, der hidtil ikke har været indregnet i anlægsøkonomien. Formålet er at

bidrage til at forberede grundlaget for anlægsbudgetter for etaperne i byggeriet af Det

Nye Universitetshospital og til at forberede forhandlinger med staten om finansiering af

anlægsudgifterne. Notatet indeholder både en vurdering af anlægsudgifter og indtægter i

form af bortsalg af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Direktionen indstiller,

at vurderingen af anlægsudgifterne tages til efterretning, og

at det godkendes, at vurderingen danner grundlag for det forsatte arbejde vedrørende

anlægsøkonomien i Det Nye Universitetshospital, herunder forhandlinger

med staten om finansiering af anlægsudgifterne, og

at der – hvis Psykiatriplanens forslag om flytning af enhederne i Risskov vedtages

af Regionsrådet – sker en orientering af staten om denne principbeslutning, og

om at dette vil betyde et yderligere byggeri i forbindelse med Det Nye Universitetshospital

i Skejby.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus blev indledt i det daværende Århus

Amt, hvor fire modeller for den fremtidige sygehusstruktur i Århus blev undersøgt.

Herunder udarbejdede Århus Amt i 2003-04 skøn for anlægsudgifterne til Det Nye Universitetshospital

og finansiering heraf.

Som en del af dette planlægningsarbejde blev udarbejdet skøn over anlægsudgifter og -

indtægter til de fire alternative modeller for sygehusstrukturen i Århus. Formålet med de

oprindelige økonomiskøn var en vurdering af niveauet for anlægsudgifterne, som var

sammenlignelige på tværs af de fire alternative modeller A, B, C og D for den fremtidige

Forretningsudvalget 8. januar 2008

20


hospitalsstruktur i Århus. Dvs. der var tale om meget overordnede skøn og der var stor

vægt på, at præmisserne for skønnene for alle 4 modeller var sammenlignelige.

Efterfølgende er der ikke foretaget fornyede skøn over de samlede anlægsudgifter og

indtægter vedrørende Det Nye Universitetshospital.

Planlægningsarbejdet for Det Nye Universitetshospital er forsat siden det oprindelige

arbejde i Århus Amt. Dette planlægningsarbejde har afklaret nogle aspekter af byggeriet

af Det Nye Universitetshospital og har også vist nye og ændrede behov og dermed ændringer

i skønnet for anlægsudgifterne til Det Nye Universitetshospital.

Tilsammen indebærer formålet med de oprindelige skøn og det planlægningsarbejde, der

er foretaget siden, at der er et behov for en revision af økonomiskønnene.

./. I vedlagte notat beskrives Århus Amts oprindelige skøn og de hovedområder, der hidtil

ikke har været indregnet i anlægsøkonomien for Det Nye Universitetshospital. Formålet

er at bidrage til at forberede grundlaget for anlægsbudgetter for etaperne i byggeriet af

Det Nye Universitetshospital og til at forberede forhandlinger med staten om finansiering

af anlægsudgifterne.

Anlægsudgifterne til Det Nye Universitetshospital skønnes i det vedlagte notat til brutto

at være 8.850 mio. kr. og indtægterne ved salg Århus Sygehus m.v. til 2.503 mio. kr.

Nettoudgiften skønnes dermed til 6.347 mio. kr. som vist i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt anlægsskøn til Det Nye Universitetshospital december 2007

(Mio.kr. byggeomkostningsindeks 2. kvartal 2007 = 117,0)

Anlægsudgifter

Arealafhængige udgifter til nybyggeri 5.721

Jordkøb, byggemodning, udvidelse af hovedforsyninger, p-pladser og veje 618

Medicoteknisk og teknisk udstyr og IT 1.734

Ombygning og integration af det eksisterende Århus Universitetshospital,

415

Skejby

Ombygning og vedligeholdelse af Århus Sygehus i byggeperioden 362

Anlægsudgifter i alt 8.850

Indtægter fra salg af (ejendomsvurdering 2006):

Århus Sygehus, Nørrebrogade inkl. DNC-hus 1.578

Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 785

Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade 140

Indtægter i alt 2.503

Nettoudgifter 6.347

I det oprindelige skøn var bruttoanlægsudgifterne var på 5.744 mio. kr. og efter frasalg

af Århus Sygehus var nettoanlægsudgifterne på 4.544 mio. kr. Sammenlignet med det

oprindelige skøn er bruttoanlægsudgifterne i det nuværende skøn 3.106 mio. kr. højere.

Dette modsvares for knap 50 procents vedkommende af en øget ejendomsvurdering for

de eksisterende sygehuse i Århus, som planlægges solgt, således at nettoanlægsudgiften

i det nuværende skøn er 1.803 mio. kr. højere end i det oprindelige skøn.

De væsentligste ændringer i projektet siden det oprindelige skøn, der giver anledning til

ændringer i økonomiskønnet, kan sammenfattes i følgende:

Forretningsudvalget 8. januar 2008

21


I de oprindelige skøn var udeladt skøn over udgifter til en række servicefunktioner

– køkken, vaskeri m.fl., inventar og Dansk Neuroforskningscenter, da der ikke

var taget stilling til den fysiske placering af disse funktioner. Medicoteknisk og

teknisk udstyr og IT var hovedsagelig forudsat som løbende anskaffelser i anlægsperioden,

som blev finansieret af det daværende Århus Amts løbende anskaffelsespuljer

og indgik dermed ikke i skønnet for anlægsudgiften til Det Nye Universitetshospital.

Endvidere giver den fortsatte teknologiske udvikling anledning

til revision af skønnet.

Det fortsatte planlægningsarbejde har afdækket nye og ændrede behov. Det

gælder bl.a. forsknings- og undervisningsfaciliteter og parkeringsforhold

Til ombygning og vedligeholdelse af det eksisterende Århus Universitetshospital,

Skejby og til integration af det eksisterende Skejby i Det Nye Universitetshospital

var ikke afsat midler i de oprindelige skøn.

Højere vurdering af indtægter ved bortsalg af Århus Universitetshospital, Århus

Sygehus.

Funktioner, hvor udgiftsskøn var udeladt i de oprindelige skøn

Beslutningen om at samle hele Det Nye Universitetshospital i Skejby betyder, at der skal

tages stilling til placering og anlægsbudget for servicefunktioner (vaskeri, køkken m.v.),

som af hensyn til sammenligneligheden i mellem de 4 alternative modeller for sygehusstrukturen

i Århus alle var udeladt af de oprindelige udgiftsskøn. Anlægsudgifterne til

disse funktioner er skønnet til 221 mio. kr.

Tilsvarende var der af hensyn til sammenligneligheden ikke indregnet løst inventar og

flytteudgifter ved udflytning til Det Nye Universitetshospital. Til illustration af størrelsesordenen

af udgifterne til løst inventar er beregnet en udgift på 250 mio. kr. Hertil kommer

flytteudgifter. Nyanskaffelser ved udflytningen vil betyde, at anskaffelsesbehovet og

udgifter til vedligeholdelse i en efterfølgende periode vil blive lavere.

I det oprindelige skøn indgik hverken arealer eller udgiftsskøn til Dansk Neuroforskningscenter

(DNC-huset), hvor hospital, universitet og virksomheder samarbejder om

forskning og udvikling i det kliniske miljø på hospitalet. Anlægsbudgettet for det DNChus,

som nu er under opførelse på Århus Sygehus, Nørrebrogade, er på ca. 150 mio. kr.

I beslutningsgrundlaget for opførelsen af DNC-huset blev forudsat, at anlægsudgiften

måtte formodes at modsvares af en tilsvarende højere indtægt ved salg af Århus Sygehus.

Derfor indregnes DNC-huset på Århus Sygehus både med en udgift og en indtægt

på 150 mio. kr. i nærværende skøn.

Det oprindelige skøn indeholdt en udgift på 234 mio. kr. til medicoteknisk og teknisk

udstyr og IT ved udflytning fra Århus Sygehus til Det Nye Universitetshospital.

Der er behov for en revision af dette skøn af tre årsager. For det første var forudsætningen

i de oprindelige skøn en 20-årig byggeperiode med en løbende udskiftning af teknologi.

For det andet har den fortsatte løbende udvikling af udstyr og IT og det planlægningsarbejde,

der er foretaget siden de oprindelige skøn, vist teknologiske muligheder,

der kan forbedre patientbehandlingen. For det tredje har den samme udvikling vist teknologiske

muligheder, der kan virke produktivitetsfremmende.

Regionsrådet har ønsket, at byggeriet af Det Nye Universitetshospital gennemføres hurtigst

muligt. Dermed bortfalder forudsætningen om en løbende udskiftning af medicoteknisk,

teknisk udstyr og IT med en løbende finansiering over 20 år af Århus Amts pul-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

22


jer til dette formål og en udgift på 234 mio. kr. til ekstraordinære udskiftninger i forbindelse

med udflytning til Det Nye Universitetshospital.

Med en kortere anlægsperiode vil udgifterne til anskaffelser i denne kortere periode blive

højere. Den højere udgift i den kortere anlægsperiode vil dog modsvares af et lavere

udgiftsbehov til anskaffelse og vedligeholdelse i en efterfølgende periode.

Samtidig er der behov for et samlet budget for udstyr og IT til nybyggeriet, der dels giver

et samlet overblik og dels sikrer, at anskaffelser til nybyggeriet kan ske uden at være

afhængig af løbende anskaffelsespuljer.

Endelig har den fortsatte løbende udvikling af udstyr og IT og det planlægningsarbejde,

der er foretaget siden de oprindelige skøn, vist teknologiske muligheder, der dels kan

forbedre patientbehandlingen og dels kan virke produktivitetsfremmende.

Som et eksempel på denne type teknologier kan nævnes:

Stigende mængder udstyr på operationsstuer, som gør operationerne stadig mindre

indgribende for patienterne, men som også stiller krav til plads, indretning og

konstruktion af operationsstuer. Dette vil være muligt i nybyggeri men ikke altid

eller alternativt meget dyrt i ældre bygninger.

IT-terminaler hos patienterne. Det giver patienterne en række selvvalgsmuligheder

som f.eks. adgang til TV, radio, internet, bestilling af mad og visuelle genoptræningsprogrammer.

Samtidig giver det mulighed for, at læger og plejepersonale

får mere tid hos patienten, fordi patientoplysningen kan fremsøges på terminalen

og nye oplysninger indberettes på terminalen hos patienten i stedet for en efterfølgende

arbejdsgang på et kontor.

AGV-robotter (selvkørende og selvnavigerende vogne til varetransport) til intern

forsendelse af varer. Anvendelse af AGV-robotter vil indebære en større investering

i anlægsfasen, men ledsages af en efterfølgende driftsbesparelse. Rentabiliteten

vil derfor være en afgørende faktor for denne investering. Tilsvarende gælder

for rørpost til forsendelse af bl.a. medicin, mindre pakker og laboratorieprøver.

Som et skøn for størrelsesordenen af udgifterne til medicoteknisk og teknisk udstyr og IT

udover det oprindelige beløb på 234 mio. kr. er angivet et beløb på 1.500 mio. kr. Dette

er et meget foreløbigt skøn, hvor anvendelsen af teknologier og udgifterne til denne skal

indgå i planlægningsarbejdet i samarbejde med den gennemgående rådgiver. Der er

endnu ikke skønnet over afkast af investeringerne, da det blandt andet afhænger af hvilke

teknologier, der vælges.

Nye og ændrede behov

I udredningsarbejdet om forsknings- og undervisningsfaciliteter, der fandt sted i 2006,

blev arealet til disse faciliteter vurderet at være for lille og arealerne til forsknings- og

undervisningsfaciliteter øget. Anlægsudgiften skønnes tilsvarende at øges med 250 mio.

kr. Arealerne til undervisning og forskning er en væsentlig del af Det Nye Universitetshospitals

virke, men er betinget af ønsker fra de statslige brugere på Universitetet. Disse

faciliteter bør derfor finansieres af staten.

I de oprindelige økonomiskøn er alene indregnet udgifter til P-pladser som overfladeparkering.

Med den fortætning af byggeriet og de foreløbige ideer, som tilbudsgiverne til

Forretningsudvalget 8. januar 2008

23


den gennemgående rådgivning har lagt frem, må det forventes, at der skal opføres Phuse

eller P-kældre for i hvert tilfælde en del af de nye P-pladser. Som et regneeksempel

skønnes udgiften til P-huse eller P-kældre til 310 mio. kr. Parkeringsfaciliteter kan eventuelt

helt eller delvist finansieres ved P-afgifter.

I udredningsarbejdet om tværgående kliniske funktioner - intensiv, billeddiagnostik, kliniske

laboratoriefunktioner og fysio- og ergoterapi - som også fandt sted i 2006, blev det

vurderet, at den eksisterende kapacitet til intensiv og billeddiagnostiske funktioner er for

lille og bør udvides ved udflytning til Det Nye Universitetshospital. De bygningsmæssige

og anlægsøkonomiske konsekvenser kan der endnu ikke skønnes over, da den præcise

dimensionering af de kliniske servicefunktioner blandt andet afhænger af den struktur

for hospitalets opbygning, som den vindende rådgiver anvender.

Det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby

I de oprindelige udgiftsskøn var ikke indregnet udgifter til ombygning og vedligeholdelse

og integration af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby i Det Nye Universitetshospital.

Det gælder blandt andet flytning af nyremedicinsk afdeling C og urinvejskirurgisk afdeling

K fra lokaler i det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby til nybyggeri, således

at hjerte- og lungemedicinsk afdeling A og B på Århus Sygehus kan indflytte i lokaler

i den eksisterende hjerteblok på Skejby. Formålet er at sikre både hjerteblokken og

abdominalblokken ikke blot som organisatoriske enheder, men også som samlede fysiske

enheder. Udgiften til ombygning af afd. C og K’s nuværende lokaler til de nye brugere

er skønsmæssigt beregnet til 140 mio. kr.

Som et andet eksempel på integration af det eksisterende Skejby i Det Nye Universitetshospital

kan nævnes anvendelse af nye teknologier til f.eks. transport (AGV-robotter og

rørpost) og IT, som bør tages i betragtning ved byggeri af et nyt sygehus. Hvis det besluttes

at anvende disse ny teknologier, vil det dels indebære en udgift ved nybyggeri til

Det Nye Universitetshospital og dels vil det indebære en udgift til teknologien og til ombygning

på det eksisterende hospital. Det er endnu ikke muligt at skønne over størrelsesordenen

af denne udgift.

Arbejdstilsynets har stillet krav om mere plads på intensivafdelingen på både Århus Sygehus

og på Århus Universitetshospital, Skejby. Den løsning, som den 22. august 2007

blev forelagt Regionsrådet til orientering, indebærer anlægsudgifter på 125 mio. kr. til

ombygning af intensivafdelingen på Skejby. Regionsrådet godkendte den 24. oktober

2007 en løsning af tilsvarende pladsproblemerne på intensivafdelingen på Århus Sygehus,

som forudsætter, at Respirationscenter Vest udflyttes fra Århus Sygehus til en midlertidig

løsning på Skejby med en skønnet anlægsudgift på 15 mio. kr. Arbejdstilsynets

krav om mere plads til intensivafdelingen på Skejby indebærer, at sterilcentralen flyttes

fra dens nuværende placering ved siden af intensivafdelingen til en midlertidig sterilcentral.

Udgiften til den midlertidige sterilcentral er budgetteret til 110 mio. kr. hvis sterilfunktionen

skal varetages for både Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Sygehus.

Andre ændringer og usikkerheder

Endelig er det usikkert om nogle af de forudsætninger, der blev anvendt i de oprindelige

skøn fortsat er gældende. Det gælder bl.a. arealstandarder og kvadratmeterpriser, hvor

der har været en betydelig vækst i byggeomkostningerne i de senere år. Kvadratmeterpriserne

skal i den lange byggeperiode, der forestår, løbende vurderes blandt andet un-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

24


der indtryk af konjunkturudviklingen. Samtidig skal det afklares, hvordan fremtidige

prisstigninger finansieres.

Usikkerheden gælder også de reelle salgspriser for de eksisterende sygehuse i Århus.

Det forhold, at ejendomsvurderingen for Århus Sygehus næsten er fordoblet i forhold til

det oprindelige skøn viser, at der er behov for en nærmere vurdering af de reelle salgspriser,

efterhånden som den fremtidige anvendelse af Århus Sygehus konkretiseres.

Det foreliggende skøn er fortsat et overordnet, foreløbigt skøn, som skal læses med forbehold

og som kan ændres i forbindelse med den fortsatte planlægning.

En række af disse uafklarede spørgsmål og usikkerheder vil blive afklaret, efter at den

gennemgående rådgiver er valgt i december 2007 og at denne med udgangspunkt i den

gennemgående rådgivers skitseprojekt i samarbejde mellem Projektafdelingen udarbejder

en helhedsplan for byggeriet i løbet af 2008. Først i forbindelse med at den egentlige

anlægsplan udarbejdes, kan de egentlige anlægsbudgetter for etaperne i byggeriet udarbejdes.

Helhedsplanen og anlægsbudgettet forventes forelagt Regionsrådet i løbet af efteråret

2008.

Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer har efter anmodning i oktober

2007 fået tilsendt en redegørelse for projektet Det Nye Universitetshospital i Århus,

hvori ovennævnte vurderinger af anlægsudgifterne indgår. I det skøn, som er sendt til

ekspertpanelet, indgår dog ikke udgifter til ombygning og vedligeholdelse af Århus Sygehus

i byggeperioden og prisindeksering til byggeomkostningsindeks 117,0.

Eventuel flytning af Århus Universitetshospital, Risskov og Århus Universitetshospital

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter til Skejby.

Regionsrådet forventes at vedtage psykiatriplanen den 12. marts. I planen indgår et forslag

om, at der i 2008 foretages en udredning af hvornår og hvorledes de psykiatriske

enheder i henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, der i dag er

beliggende i Risskov vil kunne etableres i sammenhæng med det nye universitetshospital

i Skejby. Der er endnu ikke foretaget økonomisk overslag over de samlede nettoudgifter.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

25


1-31-72-1340-07

11. Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland

Resumé

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland besluttede ved vedtagelsen af Interimsundhedsplanen

den 15. november 2006, at der udarbejdes en samlet hospitalsplan for

Region Midtjylland, hvori fordelingen af specialer og funktioner på regionens hospitaler

beskrives.

Med dette udgangspunkt har administrationen udarbejdet et forslag til hospitalsplan for

Region Midtjylland.

Hospitalsplanen indeholder forslag til den fremtidige indretning af hospitalsvæsenet i

Region Midtjylland - herunder forslag til varetagelsen af højtspecialiserede funktioner,

hovedfunktioner og regionsfunktioner. Ligeledes beskrives perspektiver for varetagelsen

af nærfunktioner.

Hospitalsplanens videre proces omfatter iværksættelsen af en høring fra den 16. januar

2008 til den 26. februar 2008 kl. 12.00.

Direktionen indstiller,

at forslaget til hospitalsplan sendes i høring i perioden fra den 16. januar 2008 til

den 26. februar 2008 kl. 12.00. Alle interesserede kan afgive høringssvar, og

herudover sendes forslaget i høring hos en række parter,

at beskrivelsen af driftsbesparelser på hospitalerne godkendes som grundlag for

det videre arbejde, idet hospitalerne anmodes om bemærkninger og eventuelle

alternative forslag. Økonomien behandles endeligt i forbindelse med Regionsrådets

godkendelse af hospitalsplan den 16. april 2008,

at vedlagte notat om implementering af akutplanen tages til orientering, idet Regionsrådet

løbende vil blive orienteret om implementering af delelementer i

Akutplan for Region Midtjylland,

at der afholdes et borgermøde vedrørende hospitalsplanen den 20. februar 2008 i

Viborg, og

at der desuden afholdes en faglig høring vedrørende hospitalsplanen i løbet af høringsprocessen.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

26


Beslutning

Forretningsudvalget drøftede sagen. Forretningsudvalget besluttede at anmode administrationen

om at uddybe forslaget til hospitalsplan. Derudover blev formanden anmodet

om at udarbejde et forslag til revideret tidsplan.

Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

./. Forberedelsesudvalget besluttede ved vedtagelsen af Interimsundhedsplanen den 15.

november 2006, at der udarbejdes en hospitalsplan for Region Midtjylland. På denne

baggrund har administrationen udarbejdet vedlagte Forslag til hospitalsplan for region

Midtjylland.

./. Hospitalsplanen bygger videre på beslutningerne i Akutplan for Region Midtjylland, som

blev vedtaget af Regionsrådet den 24. oktober 2007 (implementeringen af akutplanen er

beskrevet i vedlagte Tids- og implementeringsnotat af 19. december 2007 ). Desuden

baserer forslaget til hospitalsplan sig på faglige udredninger af 35 specialer/fagområder,

som specialerådene i Region Midtjylland har udarbejdet. Formålet med udredningerne

har været at etablere et udgangspunkt for arbejdet med hospitalsplanlægningen i Region

Midtjylland. Derfor er udredningerne sammensat af en række forskellige elementer, som

alle skal bidrage til at tegne fremtidsperspektiverne for specialet som helhed, som for

enkeltfunktioner inden for specialet. Udredningerne kan findes på www.rm.dk under

"sundhedsplanlægning".

Sundhedsstyrelsen har ligeledes igangsat en national specialegennemgang. På nuværende

tidspunkt er gennemgangen af to specialer/områder afsluttet. Henholdsvis gennemgangen

af det akutte beredskab, som danner rammen om anbefalingerne i Region Midtjyllands

akutplan, og gennemgangen af det gynækologiske-obstetriske speciale. De resterende

specialegennemgange forventes afsluttet i løbet af 2008.

Formålet med en hospitalsplan for Region Midtjylland er at medvirke til at forebyggelse,

diagnostik, behandling og rehabilitering sker med høj faglig kvalitet, helhed i patientforløbene,

men også under hensyntagen til en effektiv ressourceudnyttelse. Forslaget til

hospitalsplan for Region Midtjylland indeholder derfor forslag om en ændret organisering

af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland. Der sondres i hospitalsplanen mellem tre funktionsniveauer

på hospitalerne, som overordnet beskrives nedenfor - henholdsvis højtspecialiseret

funktion, hovedfunktion og regionsfunktion. Dernæst beskrives perspektiverne

for udvikling af nærfunktioner, som foregår tæt på borgerne, men ikke nødvendigvis i

hospitalsregi.

Der indgår som led i akutforliget, at der internt igangsættes en fælles udredning af den

faglige samordning mellem Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro.

Der forelægges en særskilt sag for Forretningsudvalget i januar 2008 vedrørende organiseringen

af kirurgien og ortopædkirurgien inden for Hospitalsenheden Vest. Organiseringen

skal gælde i den mellemliggende periode indtil et nyt samlet hospital er bygningsmæssigt

etableret i Vestjylland.

./. Det blev i forbindelse med budgetforliget for 2008 besluttet at beskrive et besparelsesgrundlag

på 115 mio. kr. i blandt andet hospitalsplanen. Vedlagte notat (Driftsbesparel-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

27


ser i forbindelse med hospitalsplanen i Region Midtjylland) beskriver forslag til driftsbesparelser

for hospitalsorganisationen i Region Midtjylland, og udgør grundlaget for det

videre arbejde, idet hospitalerne anmodes om bemærkninger og eventuelle alternative

forslag. Notatet vedlægges til orientering, og behandles sammen med det endelige forslag

til hospitalsplan.

Højt specialiseret behandling

Hospitalsplanen anbefaler, at den højt specialiserede behandling fortsat varetages på

Århus Universitetshospital, ligesom der vil være højt specialiserede funktioner på Hammel

Neurocenter og på Regionshospitalet Viborg i regi af paraplegifunktionen.

Hovedfunktioner

For varetagelsen af hovedfunktioner anbefaler hospitalsplanen, at dette sker med udgangspunkt

i de akutmodtagende hospitaler - både de 4 hospitaler med fælles akutmodtagelse

- Randers, Viborg, Vest, Horsens - samt Regionshospitalet Silkeborg, som modtager

intern medicinske patienter efter nærmere bestemte retningslinier. Århus Universitetshospital

varetager endvidere hovedfunktioner for Århus Kommune. Af hensyn til kapaciteten

og den videre udvikling af det højt specialiserede område anbefales det, at

afdelingerne på Århus Universitetshospital lukkes for tilgang af patienter på hovedfunktionsniveau

udover optageområdet.

Regionsfunktioner

Som supplement til regionshospitalernes primære opgave med at betjene de respektive

optageområder på hovedfunktionsniveau, dedikeres de en række særlige udviklingsopgaver.

Udviklingsopgaverne tager udgangspunkt i de funktioner og/eller specialer, som

ikke skal varetages på samtlige regionshospitaler, og hvor det er af betydning for det

faglige niveau, at udviklingen koncentreres på få hænder. Disse udviklingsopgaver danner

samtidig rammen om placering af regionsfunktioner. Regionsfunktionerne er netop

kendetegnet ved, at de varetages på ét hospital i regionen - evt. under forudsætning af

etablering af et samarbejde. Regionsfunktionerne forventes afgrænset i forlængelse af

Sundhedsstyrelsens specialegennemgange.

Nærfunktioner

Hospitalsplanen anbefaler af hensyn til den samlede effektivitet og den faglige kvalitet,

at der sker en reduktion af antallet af mindre hospitalsmatrikler, som fremtidigt skal indgå

i hospitalsorganisationen i Region Midtjylland. Rammerne for de lokale sundhedstilbud

skal sikres på anden vis. Det anbefales derfor, at der igangsættes en dialog med kommuner

og praksis om at etablere sundhedshuse i Ringkøbing, Skive og Grenå. I regi af

sundhedshuse vil der typisk være praktiserende læger, regionale nær- og specialfunktioner

samt kommunale aktiviteter. Det anbefales, at Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet

Tarm på sigt omdannes og udvikles til behandlerhuse, som er rammen

omkring et fællesskab for de praktiserende læger. Hospitalsaktiviteten i Brædstrup, Odder

og Kjellerup anbefales på sigt integreret på de større regionshospitaler.

Med hensyn til den videre proces for hospitalsplanen foreslås, at forslaget sendes i høring

i perioden fra den 16. januar 2008 til den 26. februar 2008 kl. 12.00. Der vil kunne

afgives høringssvar enten på Region Midtjyllands hjemmeside eller ved skriftlig fremsendelse

til regionen. Høringssvarene vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden. Høringssvarene

indgår som grundlag for den endelige behandling af hospitalsplanen i Regionsrådet,

som forventes at ske den 16. april 2008.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

28


Forslaget sendes bredt i høring, og vil blive sendt til følgende parter: De 19 kommuner i

Region Midtjylland, De 4 øvrige regioner (Nordjylland, Syddanmark, Sjælland, og Hovedstaden)

Hoved-MEDudvalget i Region Midtjylland (Regions-MEDudvalget), Hospitalernes

MEDudvalg, Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen,

Lægekredsforeningen, De lægefaglige specialeråd i Region Midtjylland, Det

Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Det regionale sygeplejefaglige Råd, Regionsterapeutrådet,

Relevante patientforeninger (Astma-Allergiforbundet, Danmarks

Lungeforening, De samvirkende Invalideorganisationer, Diabetesforeningen, Gigtforeningen,

Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Nyreforeningen, Scleroseforeningen),

Ældre Sagen, Relevante fagforeninger for ansatte på sundhedsområdet (Dansk Sygeplejeråd,

Jordemoderforeningen, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Dansk

Lægesekretærforening, Danske Bioanalytikere, Farmakonomforeningen, Foreningen af

offentligt Ansatte (FOA (Fag og Arbejde)), Praktiserende Lægers Organisation (PLO),

Foreningen af Speciallæger (FAS), Yngre Læger (YL), Foreningen af Radiografer i Danmark).

Det foreslås endvidere, at der som led i høringsprocessen afholdes et borgermøde den

20. februar 2008 kl. 17.00 i Viborg. Desuden foreslås afholdt en faglig høring. Tidspunktet

for dette møde vil ligeledes være i løbet af høringsperioden, men er ikke på nuværende

tidspunkt fastlagt.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

29


1-35-72-55-07

12. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008

Resumé

I Budget 2008 for Region Midtjylland er indarbejdet et samlet produktivitetskrav til hospitalerne

på 2½ procent i 2008. Det er endvidere besluttet, at det ekstraordinære produktivitetskrav

på ½ procent i forhold til Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske

Regioner skal differentieres mellem hospitalerne efter hospitalernes produktivitetsniveau

og muligheder for produktivitetsforbedringer.

Administrationen foreslår en forsigtig model, hvor hospitalerne inddeles i to grupper afhængigt

af indeks for produktivitetsniveauet i forhold til måling af produktivitet på

landsplan.

Det foreslås, at Regionshospitalerne Randers, Horsens og Silkeborg får et produktivitetskrav

på 2,3 procent i 2008 og at Regionshospitalet Viborg, regionshospitalerne i Hospitalsenheden

Vest, Århus Universitetshospital Århus Sygehus og Århus Universitetshospital

Skejby får et produktivitetskrav på 2,7 procent i 2008.

Direktionen indstiller,

at der udmøntes et produktivitetskrav på 2,3 procent i takstmodellen for 2008 for

Regionshospitalerne Randers, Horsens og Silkeborg, og

at der udmøntes et produktivitetskrav på 2,7 procent i takstmodellen for 2008 for

Regionshospitalet Viborg, regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest, Århus

Universitetshospital Århus Sygehus og Århus Universitetshospital Skejby.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Enhedslisten tog forbehold.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I Budget 2008 er indarbejdet, at forøge hospitalernes produktivitetskrav fra 2 procent til

2½ procent - svarende til et ekstra krav til hospitalerne på samlet 50 mio. kroner. Det er

endvidere en del af budgettet, at det halve procentpoint skal differentieres mellem hospitalerne

efter produktivitetsniveau og muligheder for produktivitetsforbedringer.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

30


Differentiering af produktivitetskravet på hospitalerne i Region Midtjylland er baseret på

resultater fra den landsdækkende produktivitetsmåling offentliggjort i december 2007

(Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – tredje delrapport).

Endvidere er foretaget et analysearbejde og vurderinger i forhold til at anvende produktivitetsmålingerne

til differentierede produktivitetskrav i sammenhæng med takststyring.

På denne baggrund foreslås en forsigtig model til differentiering af produktivitetskravet. I

denne model opdeles hospitalerne i to grupper afhængigt af produktivitetsindekset for

2006 i den landsdækkende produktivitetsmåling.

Der er foretaget følsomhedsanalyser, og vurderingen er at inddelingen i de to grupper er

forholdsvis stabil i forhold til usikkerhederne.

Den følgende tabel fra vedlagte notat viser produktivitetsindekset for hospitalsenhederne

i regionen.

Tabel 1. Produktivitetsindeks 2006

Hospital Produktivitet 2006

Horsens 114

Randers 111

Silkeborg 111

Skejby 102

Vest 102

Viborg 101

Århus 100

Hele landet 100

Horsens er inkl. Brædstrup, Randers er inkl. Grenå osv.

Med udgangspunkt i foregående års erfaringer og resultater fra de landsdækkende produktivitetsmålinger

samt kendskab til usikkerheder omkring metodik og datagrundlag,

foreslås et produktivitetskrav på henholdsvis 2,3 procent og 2,7 procent for de to grupper.

Således foreslås udmøntning af et produktivitetskrav på 2,3 procent for Regionshospitalet

Horsens, Randers og Silkeborg, og et produktivitetskrav på 2,7 procent for Regionshospitalet

Viborg, Hospitalsenheden Vest samt Århus Universitetshospital, Skejby og

Århus.

./. Der er vedlagt bilag i form af ”Produktivitetsmåling i Region Midtjylland af 10. december

2007".

Forretningsudvalget 8. januar 2008

31


1-21-54-07

13. Udmøntning af puljebeløb på det somatiske sundhedsområde i budget 2008

Resumé

I budget 2008 er der under Fælles Puljer afsat 1.523,1 mio. kr. til forskellige formål.

Ifølge Region Midtjyllands bevillings- og kompetenceregler skal udmøntningen af fælles

puljer for i alt 965,8 mio. kr. godkendes af Regionsrådet, mens anvendelsen af fælles

puljer for i alt 557,3 mio. kr. med vedtagelse af budget 2008 er delegeret til administrationen.

I forbindelse med akutforliget besluttedes det at opprioritere den præhospitale indsats

med 15 mio. kr. Beløbet finansieres i forbindelse med gennemførelse af strukturplanen.

Der er indarbejdet en tillægsbevilling på -15 mio. kr. på fælles puljer til senere udmøntning.

Denne indstilling foreslår, at der af Fælles Puljer til Regionsrådets godkendelse på 965,8

mio. kr. udmøntes i alt 751,7 mio. kr. Der resterer herefter 214,1 mio. kr. til senere udmøntning.

Direktionen indstiller,

at 456,4 mio. kr. ud af en optaget takststyringspulje på 611,2 mio. kr. under Fælles

Puljer fordeles på hospitalerne som beskrevet i tabel 1 og tabel 2,

at i alt 214,6 mio. kr. ud af en optaget pulje til ny dyr medicin på 250,0 mio. kr.

under Fælles Puljer udmøntes til hospitalerne m.v. som beskrevet i tabel 1 og 2,

at i alt 96,3 mio. kr. ud af en optaget pulje til nye behandlinger på 135,0 mio. kr.

under Fælles Puljer udmøntes til hospitalerne som ligeledes beskrevet i tabel 1

og tabel 2,

at en besparelse på i alt 50,0 mio. kr. optaget under Fælles Puljer i forbindelse

med budgetforliget for 2008 udmøntes som beskrevet i tabel 1 og tabel 3,

at et beløb på 34,4 mio. kr. til gennemførelse af ny lovgivning, som indgår under

Fælles Puljer, udmøntes på hospitaler m.v. som beskrevet i afsnit 3, og

at konsekvenserne af Akutforlig indarbejdes i budgettet ved at struktursparerammen

forhøjes med 15,0 mio. kr. og at disse midler afsættes til styrkelse af det

præhospitale område.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

32


Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I budget 2008 er der under Fælles Puljer afsat 1.523,1 mio. kr. til forskellige formål.

Ifølge Region Midtjyllands bevillings- og kompetenceregler skal udmøntningen af fælles

puljer for i alt 965,8 mio. kr. godkendes af Regionsrådet, mens anvendelsen af fælles

puljer for i alt 557,3 mio. kr. med vedtagelse af budget 2008 er delegeret til administrationen.

I forbindelse med akutforliget besluttedes det at opprioritere den præhospitale indsats

med 15 mio. kr. Beløbet finansieres i forbindelse med gennemførelse af strukturplanen,

således at den allerede afsatte spareramme på 100 mio. kr. forhøjes til 115 mio. kr.

Denne indstilling foreslår, at der af Fælles Puljer til Regionsrådets godkendelse på 965,8

mio. kr. udmøntes i alt 751,7 mio. kr. Der resterer herefter 214,1 mio. kr. til senere udmøntning.

Tabel 1. viser en oversigt over delpuljer som foreslås helt eller delvist udmøntet, samt

hvad der herefter resterer til senere udmøntning.

Tabel 1: Oversigt over fælles puljer i budget 2008, der skal til politisk behandling

Mio. kr.

Budget

2008

Tillægsbevilling

2008

Ajourført

budget 2008

Forretningsudvalget 8. januar 2008

33

Forslag til Senere politisk

udmøntningbehandling

Takststyringspuljen 611,2 611,2 456,4 154,8

Ny dyr medicin 250,0 250,0 214,6 35,4

Nye behandlinger 135,0 135,0 96,3 38,7

Udbygning af strålebehandling 25,0 25,0 0,0 25,0

Aftaler med kommunerne 25,2 25,2 0,0 25,2

Forskningspulje 25,6 25,6 0,0 25,6

Øvrige (Forebyg., DUT, m.v.) 21,4 21,4 34,4 -13,0

Reserverede midler 22,4 22,4 0,0 22,4

Besparelser ved gennemførelse

af strukturplanen

-100,0 -15,0 -115,0 0,0 -115,0

Øvrige besparelser -50,0 -50,0 -50,0 0,0

Styrkelse det præhospitale

område *

15,0 15,0 0,0 15,0

I alt 965,8 0,0 965,8 751,7 214,1

* Bevillingsteknisk er denne en del af Patienttransport og Præhospitale tiltag.


Udmøntningen sker ved, at budgetbeløb foreslås omplaceret til regionshospitaler, primær

sundhed eller patientbefordring og præhospitale tiltag. De enkelte formål med omplaceringerne

gennemgås nedenfor i følgende grupperinger:

Takststyringspuljen, ny dyr medicin og nye behandlinger, hvor hovedformålet er

at justere regionshospitalernes budget 2008 svarende til de reguleringer af budget

2007, som Regionsrådet har godkendt. Under de 3 puljer henstår henholdsvis

154,8 mio. kr., 35,4 mio. kr. og 38,7 mio. kr. til senere udmøntning.

Budgetforliget for 2008 indeholdt en samlet besparelse på 250 mio. kr. I oversigten

ovenfor er der indarbejdet følgende besparelser:

- en besparelse i takstpuljen på 50 mio. kr., som følge af ekstraordinært

produktivitetskrav på ½ procent,

- en besparelse på fællesudgifter for 50 mio. kr. er ligeledes indarbejdet i

budget 2008, besparelser ved gennemførelse af strukturplanen på 100

mio. kr. (i forbindelse med akutforliget øget med 15 mio. kr.), som udmøntes

senere.

- Øvrige besparelser vedrørende vikarforbrug, fællesindkøb, serviceområder

mv. på i alt 50 mio. kr. udmøntes med denne indstilling.

Forslag om reguleringer som følge af lovændringer vedrørende 2008 (DUTregulering)

svarende til 34,4 mio. kr. Under Øvrige midler henstår -13 mio. kr. til

senere udmøntning. Der er primært tale om udstående besparelser som følge af

lovændringer vedrørende AES-bidrag og refusion af lønsumsafgift, som skal fordeles

mellem regionshospitalerne og fællesstabene, i alt løber disse 2 elementer

op i -19,8 mio. kr.

./. I vedlagte Notat udmøntning af fælles puljer - er forudsætningerne for de foreslåede

reguleringer af budget 2008 nærmere specificeret.

Udmøntning af puljer til udbygning af strålebehandling (25 mio. kr.), aftaler med kommunerne

(25,2 mio. kr.), forskningspulje (25,6 mio. kr.) og forebyggelsesprojekter mv.

indgår ikke i denne beskrivelse, men henstår til senere behandling.

1. Udmøntning af puljer til takstfinansiering, ny dyr medicin og nye behandlinger

I forlængelse af budgetvedtagelsen for 2008 skal der ske en udmøntning af fælles puljer

vedrørende takststyringsmodellen (Det generelle aktivitetsniveau), ny dyr medicin og

nye behandlinger.

Disse tre fælles puljer indeholder budget til dels finansiering af hospitalernes meraktivitet,

herunder ny medicin og nye behandlinger, som er realiseret i 2007, og dels finansiering

af hospitalernes forventede meraktivitet, herunder ny medicin og nye behandlinger i

2008.

Der er alene i denne indstilling medtaget finansiering af meraktivitet, herunder ny medicin

og nye behandlinger, som er realiseret i 2007, og som Regionsrådet har tillægsbevilliget

for 2007 (inkl. den seneste budgetregulering pr. 12. december 2007). Regulerin-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

34


gerne sker efter de principper, som Regionsrådet har godkendt i forbindelse med takststyringsmodellen

samt dækning for udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger.

I forbindelse med fremlæggelse af det endelige regnskabsresultat for 2007 vil der blive

indstillet en endelig regulering, svarende til den faktiske meraktivitet, herunder ny medicin

og nye behandlinger i 2007. Formålet med at gennemføre de foreslåede reguleringer

allerede nu er at sikre regionshospitalerne fundamentet for en sikker budgetopfølgning i

2008, og således at der er overensstemmelse mellem Regionsrådets principper for økonomistyring

og de faktisk udlagte budgetter.

Takststyringspuljen : I det vedtagne budget for 2008 er regionshospitalernes budget

lagt ud fra samme forudsætninger som i budget 2007. Det betyder, at de budgettilførelser,

der har været i løbet af 2007 som følge af meraktivitet i regnskab 2006, meraktivitet

i 2007 samt forventet meraktivitet i 2008 (primært reguleringer i forbindelse med

budgetaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2008), er budgetteret under

fællespuljen i 2008.

Forberedelsesudvalget og Regionsrådet har for budget 2007 besluttet budgetreguleringer

fra fælles puljer til regionshospitalerne på i alt 456,4 mio. kr., svarende til forskellen

mellem det oprindelige budget 2007 og det endelige regnskab 2006. Denne regulering

forslås videreført i budget 2008.

I forbindelse med økonomirapporten pr. 31. oktober 2007 er det skønnet, at der fra

takststyringspuljen skal udbetales yderligere for 100 mio. kr. til regionshospitalerne i

2007. Denne regulering skal videreføres i budget 2008, men fordelingen mellem regionshospitalerne

kan først foretages marts/april, når de endelige aktivitetsdata fra Sundhedsstyrelsen

er kendte for 2007.

Under forudsætning af at der skal flyttes et budget på 100 mio. kr. til regionshospitalerne,

resterer der knap 55 mio. kr. til finansiering af meraktivitet i 2008.

Der er i alt forudsat en aktivitetsstigning fra 2006 til 2008 på 8,8 %. Meraktivitet herudover

vil koste ekstra med den nuværende takststyringsmodel.

Ny dyr medicin og nye behandlinger: Det vedtagne budget for regionshospitalerne

svarer til forudsætningerne i budget 2007. Tilsvarende takststyringspuljen er budgettilførsler

i løbet af 2007 for merudgifter i regnskab 2006, merudgifter i 2007 samt forventede

merudgifter i 2008 budgetteret under fælles puljer i 2008.

Regionsrådet har for 2007 besluttet reguleringer af regionshospitalernes budgetter på

214,6 mio. kr. til dækning af ny dyr medicin, der er taget i brug i 2006 og 2007, henholdsvis

96,3 mio. kr. til nye behandlinger, der er kommet til i 2006 og 2007. Det foreslås,

at disse reguleringer videreføres i 2008.

Der resterer herefter udmøntning af beløb på 35,4 mio. kr. til helårsvirkning af ny dyr

medicin taget i brug i 2007 og ibrugtagning af ny dyr medicin i 2008, henholdsvis 38,7

mio. kr. til helårsvirkning af nye behandlinger i 2007 og nye behandlinger i 2008.

I tabel 2 er vist udmøntningen af takststyringspuljen, ny dyr medicin og nye behandlinger

fordelt på regionshospitaler.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

35


Tabel 2: Fordeling af Fælles Puljer vedrørende takststyringspuljen, ny dyr medicin og nye behandlinger

i 2008.

Mio. kr. 2008-p/l

Takststyringspuljen

i

Ny dyr medicin Nye behandlingerReguleringer

alt

Horsens 25,700 0,000 0,309 26,009

Randers 22,622 5,900 5,047 33,569

Vest 48,592 24,300 3,914 76,806

Silkeborg 57,109 11,100 9,373 77,582

Skejby 95,740 22,300 47,174 165,214

Viborg 73,909 23,500 1,236 98,645

Århus 132,686 127,500 29,252 289,438

Total 456,358 214,600 96,305 767,263

2. Udmøntning af øvrige besparelser på 50 mio. kr.

I budgetforliget blev afsat en samlet spareramme for hospitalerne på 50 mio. kr., som er

anvist

Gennem øget anvendelse af fuldtidsansatte, gennem brug af andre personalegrupper

og gennem omlægninger på vikarområdet, nedsættes brugen af vikarer.

Herved forudsættes hospitalerne at kunne gennemføre en effektivisering svarende

til 15 mio. kr.

Der anvendes 5 mio. kr. af investeringsmidlerne i 2008 til at etablere ”et moderne

sengeafsnit i gamle lokaler”. Projektet skal vise, hvilke teknologier der både

kan lette dagligdagen for personalet og patienterne.

Der anvendes 50 mio. kr. af investeringsmidlerne til at ”plukke” de umiddelbare

resultater af projekt ”et moderne sengeafsnit i gamle lokaler”. De 50 mio. kr. forudsættes

som udgangspunkt finansieret i overensstemmelse med regeringens

kvalitetsreform. Det forventes, at der ved denne ekstraordinære investering i de

mest rentable projekter kan opnås en arbejdslettelse, der svarer til 10 mio. kr. i

2008.

Fællesindkøb for Region Midtjylland forudsættes i 2008 at give ekstrarabatter på

15 mio. kr.

Herudover findes der 10 mio. kr. ved en gennemgang af serviceområderne (apotek,

vaskeri, køkken m.v.)

Det er aftalt med hospitalsledelserne, at hele sparerammen fordeles forholdsmæssigt,

hvilket indebærer følgende fordeling af de 50 mio. kr.

Tabel 3: Fordelingen af øvrige besparelser på 50 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget.

Mio. kr.

Nedsættelse af

vikarforbrug mv.

Forbedrede

arbejdsgange

Fælles

indkøb

Service områder

I alt mio. kr.

Randers -1,309 -0,872 -1,308 -0,872 4,361

Vest -2,674 -1,782 -2,673 -1,782 -8,911

Silkeborg -1,065 -0,710 -1,065 -0,710 -3,550

Skejby -2,590 -1,726 -2,589 -1,726 -8,631

Viborg -2,035 -1,356 -2,034 -1,356 -6,781

Århus -4,378 -2,918 -4,377 -2,918 -14,591

Horsens -0,953 -0,635 -0,953 -0,635 -3,175

I alt -15,000 -10,000 -15,000 -10,000 -50,000

Forretningsudvalget 8. januar 2008

36


./. Der henvises i øvrigt til den nærmere beskrivelse i vedlagte Notat budget 2008

udmøntning spareramme 50 mio. i budget 2008 på sundhedsområdet.

3. DUT-regulering 2008

./. I vedlagte Notat om udmøntning af DUT-reguleringer 2008 i 2008 på det somatiske

område er på tilsvarende vis udarbejdet indstilling om fordeling af de 34,4 mio. kr., der

som en del af budgetforliget blev reserveret til finansiering af konsekvenserne af ny lovgivning

i 2008. Der er tale om i alt 13 større og mindre ændringer, hvoraf de væsentligste

anføres.

I 2008 er reguleringen vedrørende eksperimentel kræftbehandling nu permanentgjort i

regionernes økonomiske ramme. Endvidere er det tidligere forsøg med hørescrenning af

nyfødte nu permanentgjort. Endelig skal nævnes, at regionerne er tilført midler til brug

af insulinpumper hos børn. Det forventes, at denne behandling er i væsentlig fremdrift,

hvorfor det samlede tilførte beløb er i underkanten, dette er tilvejebragt i den samlede

udmøntning af de konkrete initiativer.

De afsatte midler til DUT mv., i budgetforliget, indgår som en del af puljen Øvrige under

Fællesudgifter, hvor der er afsat netto 21,4 mio. kr. I denne indgår blandt andet udestående

udmøntninger på -19,8 mio. kr. vedrørende AES-bidrag og refusion af lønsumsafgift.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

37


1-31-72-37-07

14. Organisering af ortopædkirurgi og organkirurgi ved Hospitalsenheden Vest

Resumé

Regionsrådet vedtog den 24. oktober 2007 akutplan for Region Midtjylland. Det indgår

som en del af akutplanen, at der skal igangsættes en proces med faglig samordning mellem

Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. Processen er blevet fremskyndet

bl.a. som følge af ændringer i den lægelige videreuddannelse og som følge af

bemandingssituationen for kirurgien i Hospitalsenheden Vest. I forlængelse heraf foreslås

ændret organisering af ortopædkirurgien og organkirurgien i Vest. Til grund for beslutningen

er der udarbejdet to rapporter i regi af Hospitalsenheden Vest.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget godkender forslag til ændret organisering i Hospitalsenheden

Vest indenfor det ortopædkirurgiske speciale, og

at Forretningsudvalget godkender forslag til ændret organisering i Hospitalsenheden

Vest indenfor det organkirurgiske speciale.

Beslutning

Der blev omdelt referat fra ekstraordinært HMU-møde i Hospitalsenheden Vest den 7.

januar 2008 med bilag.

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Enhedslisten indstiller følgende til Regionsrådet:

Regionsrådets forlig om akutstrukturen står ved magt.

Regeringens aftale med Lægeforeningen om omlægningen af den lægelige turnusuddannelse

indebærer 100 færre læger i Region Midtjylland til at bemande de primære akutte

funktioner i regionen. Aftalen indebærer, at der allerede fra 1. august skal omlægges

akutte funktioner i Region Midtjylland. Konkret indebærer omlægningen, at det ikke er

muligt at opretholde den nuværende lægelige vagtfunktion på Regionshospitalerne.

På den baggrund er det nødvendigt at foretage justeringer i arbejdsdelingen og vagtfunktionen

på alle regionens hospitaler.

Fra Hospitalsenhed Vest foreligger en beskrivelse af omlægningen af det organkirurgiske

område. Omlægningen er i overensstemmelse med akutforliget på det tarmkirurgiske

område og aktualiseres af den bemandingsmæssige situation og godkendes som den

foreligger.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

38


Tilsvarende foreligger en beskrivelse af omlægningen af det ortopædkirurgiske område.

Omlægningen er en konsekvens af omlægningen af den lægelige videreuddannelse. Omlægningen

betyder, at langt de fleste akutte ortopædkirurgiske patienter fortsat kan blive

modtaget akut i Holstebro døgnet rundt.

Omlægningen af det ortopædkirurgiske område godkendes derfor, idet Regionsrådet

lægger vægt på, at der sikres en relevant lægelig backup til behandlersygeplejerskerne

døgnet rundt, så flest muligt fortsat kan behandles i Holstebro.

Etableringen af akutmedicin – herunder et tættere samarbejde mellem specialerne i Holstebro

– er den mere fremadrettede løsning på de problemer, omlægningen af den lægelige

videreuddannelse giver regionens hospitaler.

Regionsrådet ønsker en beskrivelse af den konkrete udformning af forslaget – herunder

det tættere specialemæssige samarbejde om akutte patienter i Holstebro, som forudsat i

akutforliget. Beskrivelser og forslag forelægges Regionsrådet til behandling i maj 2008

og indarbejdes i øvrigt i forslaget til hospitalsplan.”

De øvrige partier forbeholder sig deres stilling.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum og Anna Marie Touborg var forhindret i at deltage i

sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 24. oktober 2007 Akutplan for Region Midtjylland. Akutplanen

indeholder bl.a. beslutning om at bygge et nyt hospital til erstatning af Regionshospitalet

Herning og Regionshospitalet Holstebro. I overgangsperioden – indtil et nyt hospital står

klar til ibrugtagning – skal der ske en faglig samordning mellem de to hospitaler.

Akutplanen indeholder en række beslutninger, som i overgangsperioden vil være styrende

for rammerne for det ortopædkirurgiske speciale og for det organkirurgiske speciale.

Processen med faglig samordning mellem de to hospitaler er blevet fremskyndet bl.a.

som følge af ændringerne i den lægelige videreuddannelse og som følge af bemandingssituationen

for kirurgien i Hospitalsenheden Vest.

Organkirurgien

Akutplanen for Region Midtjylland medfører behov for ændringer i opgavevaretagelsen i

det organkirurgiske speciale ved Hospitalsenheden Vest. Væsentligste årsag er beslutningen

om at samle tarmkirurgien ved Regionshospitalet Herning. Beslutningen medfører,

at det af faglige grunde er nødvendigt at samle modtagelsen af de akutte patienter

samt traumepatienterne ved samme matrikel.

På grund af den interne bemandingssituation træder reorganiseringen i kraft pr. 1. februar

2008, idet det fra denne dato ikke vil være muligt at bemande den akutte modtagelse

af kirurgiske patienter ved Regionshospitalet Holstebro.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

39


Reorganiseringen indenfor organkirurgien indebærer følgende:

Modtagelsen af akutte kirurgiske patienter foretages alene ved Regionshospitalet

Herning.

Al tarmkirurgi inkl. endetarmskræft- og tyktarmskræftkirurgi samles i Herning.

Alle øvrige elektive patienter til udredning og operation samles ved Regionshospitalet

Holstebro.

Den plastikkirurgiske satellitfunktion i Herning foreslås flyttet til Holstebro.

Der opretholdes uændret dagkirurgiske funktioner ved de to hospitaler.

Forundersøgelses- og efterkontrolambulatorierne opretholdes uændrede ved de to

hospitaler.

Der vil ske en forskydning af sengetallene fra et nuværende forbrug på Regionshospitalet

Herning på 41 sengepladser til forventet 57 og tilsvarende på Regionshospitalet

Holstebro fra 38 sengepladser til forventet 30 pladser. Heri er indregnet

en udvidelse af kapaciteten til brystkræftpatienter på 6 sengepladser i forbindelse

med indførelsen af mammografiscreening.

Ortopædkirurgien

Akutplanen for Region Midtjylland medfører behov for ændringer i opgavevaretagelsen

for det ortopædkirurgiske speciale ved Hospitalsenheden Vest. Akutplanen indeholder

bl.a. beslutning om etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Herning,

igangsætning af intern udredning af den faglige samordning samt etablering af visiteret

skadeklinik ved Regionshospitalet Ringkøbing.

Behovet for reorganisering indenfor ortopædkirurgien er endvidere aktualiseret af ændringerne

i den lægelige videreuddannelse.

Reorganiseringen indenfor ortopædkirurgien indebærer følgende:

Alle traumepatienter modtages ved Regionshospitalet Herning.

I tidsrummet kl. 08.00 – 22.00 alle ugens dage modtages øvrige akutte ortopædkirurgiske

patienter fra det nordlige optageområde på Regionshospitalet Holstebro

og hele døgnet på alle ugens dage modtages øvrige akutte ortopædkirurgiske patienter

fra den sydlige del af optageområdet ved Regionshospitalet Herning.

Regionshospitalet Herning modtager alle akutte ortopædkirurgiske patienter i

tidsrummet kl. 22.00 – 08.00 alle ugens dage.

Der vil være døgnåben visiteret skadestue ved Regionshospitalet Herning.

Der vil være ortopædkirurgbetjent skadestue ved Regionshospitalet Holstebro i

tidsrummet kl. 08.00 – 22.00 ved Regionshospitalet Holstebro. I tidsrummet kl.

22.00 –08.00 vil skadestuen i Holstebro være betjent af behandlersygeplejerske

og vagtlæge med ortopædkirurgisk back-up i Herning.

Der vil være visiteret skadeklinik betjent med behandlersygeplejerske og med

lægelig back-up ved Regionshospitalet Ringkøbing med åbningstid 08.00 – 22.00

alle ugens dage.

Rygkirurgien vil blive lukket pr. 1.1.2008 på grund af mangel på speciallæger.

Samtlige knæalloplastikoperationer vil blive samlet på Regionshospitalet Holstebro.

Derudover vil de elektive funktioner blive samlet på de to matrikler i henhold til

tidligere udarbejdet plan for specialets udvikling.

Regionshospitalet Ringkøbing skal fortsat have status som dagkirurgisk enhed for

ortopædkirurgiske patienter samt varicepatienter.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

40


Som noget specielt vil der blive etableret en mulighed for i helt særlige og kritiske

tilfælde, at traumepatienter kan indbringes til Regionshospitalet Holstebro med

henblik på primær behandling og stabilisering forud for videre transport til endeligt

behandlingssted.

Der vil ikke umiddelbart være behov for ændringer i den aktuelle sengekapacitet

ved de to Regionshospitaler.

./. Til grund for beslutningen er der udarbejdet to rapporter i regi af Hospitalsenheden Vest.

Begge rapporter vedlægges. Rapporten vedrørende Ortopædkirurgiens fremtidige organisering

og rapporten vedrørende Kirurgiens fremtidige organisering. Rapporterne er i

øjeblikket i høring hos LMU’er og HMU i Hospitalsenheden Vest og skal behandles på møder

i LMU, HMU den 2., 3. og 7. januar 2008. Høringssvar vil blive omdelt på Forretningsudvalgsmødet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

41


1-01-72-17-07

15. Udvidet lænderygudredning

Resumé

Der har i tidligere Ringkjøbing, Viborg, Vejle og Århus Amt været forsøgsordninger med

udvidet lænderygundersøgelse. Ordningen har alle steder været en succes, hvorfor Regionsrådet

efter anbefaling fra Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet den 2. maj

2007 besluttede at videreføre ordningen frem til den 1. april 2009.

I Samarbejdsudvalgets beslutning om at anbefale videreførelsen af ordningen lå der,

efter fysioterapeuternes opfattelse, også en godkendelse af et epikrisehonorar på 200 kr.

pr. udredning pr. deltager i hele projektperioden. Epikrisehonoraret var ikke medtaget i

sagsfremstilling og beslutning i Regionsrådet, hvilket fysioterapeuterne efterfølgende har

gjort indsigelse imod. Samarbejdsudvalget har derfor anbefalet at genfremsende sagen

til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Forretningsudvalget indstillede i mødet den 4. december 2007,

at Regionsrådets beslutning af 2. maj 2007 fastholdes, således at fysioterapeuterne

ikke får epikrisehonorar i projektperioden frem til den 1. april 2009.

Birgit Jonassen og Jonas Dahl var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at fysioterapeuterne skal have epikrisehonorar i projektperioden

frem til den 1. april 2009, hvilket svarer til en udgift på ca. 200.000 kr. årligt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen og Aleksander

Aagaard var forhindreti at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådets møde den 12. december 2007 blev sagen tilbagesendt til Forretningsudvalget.

Der har i tidligere Ringkjøbing, Viborg, Vejle og Århus Amt været forsøgsordninger med

udvidet lænderygundersøgelse. Ordningen har alle steder været en succes, hvorfor Regionsrådet

efter anbefaling fra Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet den 2. maj

2007 besluttede at videreføre ordningen frem til den 1. april 2009.

I Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdets beslutning om at anbefale videreførelsen

af ordningen lå der, efter fysioterapeuternes opfattelse, også en godkendelse af et særskilt

epikrisehonorar på 200 kr. pr. udredning pr. deltager i hele projektperioden. En

epikrise er i denne sammenhæng et sammendrag af sygehistorien og den udvidede ry-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

42


gundersøgelse, og denne har en særlig vægt i forbindelse med udvidet lænderygudredning,

fordi der ofte vil være tale om komplekse problemstillinger, som skal videreformidles

/ viderevisiteres til andre sundhedsfaglige professioner.

Administrationen deler ikke opfattelsen af, at der indeholdt i samarbejdsudvalgets beslutning

var et særskilt honorering for udarbejdelse af epikriser. Dette afspejler sig af

sagsfremstilling til - og beslutning i Regionsrådet den 2. maj 2007.

Årsagen til misforståelsen omkring epikrisehonoraret er, at der til dagsordenpunktet på

Samarbejdsudvalgsmødet den 26. marts 2007 var vedlagt to bilag, hvoraf det af det ene

fremgik, at der som del af honoreringen indgik et epikrisehonorar på 200 kr. pr patient.

Idet epikrisehonoraret ikke blev nævnt på mødet, og derfor ikke blev indskrevet i beslutningen,

har administrationen ikke medtaget dette honorar i de beregninger, som ligger

til grund for Regionsrådet i Region Midtjyllands beslutning den 2. maj 2007 om at

videreføre forsøgsordningen.

./. De praktiserende fysioterapeuters repræsentanter i samarbejdsudvalget har i et notat

fra november 2007 nærmere redegjort for, hvorfor de finder det afgørende, at de får

epikrisehonorering. I notatet henvises til en række bilag, som illustrerer det administrative

arbejde forbundet med den udvidede lænderygundersøgelse. Bilagsmaterialet er

imidlertid af en mere teknisk karakter. Efter aftale med fysioterapeuterne er de ikke vedlagt

dagsordenen, men beror på sagen.

Repræsentanterne for de praktiserende fysioterapeuter redegør i notatet for, at de er

bekymrede for, at de praktiserende fysioterapeuter vil melde sig ud af ordningen i tilfælde

af, at de i resten af forsøgsordningen ikke modtager epikrisehonorar. Begrundelse

herfor er, at honoraret for udvidet rygudredning ifølge de praktiserende fysioterapeuter

ikke svarer til det store stykke arbejde, som de lægger i udredningen.

Økonomi

Ved Regionsrådets sidste behandling af sagen den 2. maj 2007 blev det skønnet, at der

årligt ville blive undersøgt ca. 1.000 patienter. Dette ville medføre en årlig merudgift for

Region Midtjylland på ca. 345.000 kr. Der er i bilaget nærmere redegjort for honoreringsmodellernes

betydning for fysioterapeuternes incitamenter til at medvirke i ordningen.

Det skønnes, at aktiviteten i forsøgsordningen holder sig inden for de økonomiske rammer,

som tidligere er opstillet på området. Epikrisehonoreringen i resten af forsøgsordningen

med det forudsatte aktivitetsniveau medfører derfor en ekstra omkostning for

Primær Sundhed, Region Midtjylland på ca. 200.000 kr. årligt.

Beslutter Regionsrådet at yde fysioterapeuterne epikrisehonoraret, kan merudgiften på

200.000 kr. eventuelt finansieres via Primær Sundheds konto for fysioterapi, hvor der

forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetlagte.

Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet besluttede på møde den 19. november 2007

at anbefale, at de praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland, som deltager i forsøgsordningen

”udvidet lænderygundersøgelse”, modtager epikrisehonorering i resten af

forsøgsordningen, som løber frem til den 1. april 2009.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

43


1-30-82-06-V

16. Benyttelsesaftaler for 2008 mellem henholdsvis Region Nordjylland/Region

Midtjylland og Region Syddanmark/Region Midtjylland samt samarbejde omkring

komplicerede fødsler og børn mellem regionshospitalerne i Randers og

Horsens

Resumé

Administrationen i Region Midtjylland har i samarbejde med henholdsvis Region Nordjylland

og Region Syddanmark udarbejdet oplæg til samarbejdsaftaler, som regulerer det

overordnede samarbejde på sundhedsområdet på tværs af regionerne. Aftalerne omfatter

det somatiske område, og formålet er at sikre, at borgerne kan benytte sundhedstilbud

på tværs af regionerne, ligesom aftalerne sikrer en større grad af budgetsikkerhed.

Med baggrund i Akutplanen for Region Midtjylland lægges endvidere op til etableringen

af et samarbejde mellem regionshospitalerne i Randers og Horsens vedrørende komplicerede

fødsler og børn. Administrationen i Region Midtjylland lægger således op til, at et

sådant samarbejde igangsættes i 2008.

Direktionen indstiller,

at benyttelsesaftalerne godkendes,

at Regionshospitalet Randers med virkning fra 1. januar 2008 tilføres et budget

svarende til Region Midtjyllands hidtidige udgift i Region Syddanmark på 27 mio.

kr., og dermed overtager ansvaret for regionens udgifter til betjening af det

pædiatriske område for Horsens og Hedensted kommuner, og at der inden for

denne ramme afholdes samtlige udgifter, og

at der med virkning fra 2010 fra Regionshospitalet Randers tilføres Region Midtjyllands

centrale budget 7 mio. kr. årligt.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

at benyttelsesaftalerne godkendes,

at Regionshospitalet Randers med virkning fra 1. januar 2008 tilføres et budget svarende

til Region Midtjyllands hidtidige udgift i Region Syddanmark på 27 mio. kr., og dermed

overtager ansvaret for regionens udgifter til betjening af det pædiatriske område for

Horsens og Hedensted kommuner, og at der inden for denne ramme afholdes samtlige

udgifter,

at der med virkning fra 2010 fra Regionshospitalet Randers tilføres Region Midtjyllands

centrale budget 7 mio. kr. årligt, og

Forretningsudvalget 8. januar 2008

44


at direktionen bemyndiges til at forhandle benyttelsesaftalen med Region Syddanmark

endeligt på plads.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen og Aleksander

Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den overordnede målsætning med benyttelsesaftalerne for 2008 er at fremme samarbejdet

og udviklingen på sundhedsområdet på tværs af regionerne. Det væsentligste

sigte er hensynet til den enkelte patient. Det skal kontinuerligt tilstræbes, at den enkelte

patient gives den bedst mulige behandling og omsorg på tværs af regionsgrænserne.

Benyttelsesaftalerne for 2008 er en videreførsel af benyttelsesaftalerne for 2007, hvor

det centrale omdrejningspunkt var at angive retningslinier for behandling og afregning af

denne på tværs af regionerne på den somatiske del af sundhedsområdet. Formålet er at

tilgodese den bedst mulige service for patienter og borgere, ligesom formålet er at sikre

en god planlægning og administration indenfor sundhedsområdet.

Administrationen i Region Midtjylland har i samarbejde med henholdsvis Region Nordjylland

og Region Syddanmark udarbejdet to benyttelsesaftaler, én benyttelsesaftale mellem

Region Midtjylland og Region Nordjylland for 2008 samt én benyttelsesaftale mellem

Region Midtjylland og Region Syddanmark for 2008. I det følgende skitseres indholdet

i de to benyttelsesaftaler kort.

Benyttelsesaftalen mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland

./. Som det fremgår af vedlagte benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region

Midtjylland , omfatter aftalen patientbehandling på det somatiske område. Aftalen indeholder

tillige hensigtserklæringer om koordineret udvikling af sundhedsområdet på tværs

af regionerne samt aftaler om samarbejdssygehuse mellem de to regioner.

Som det fremgår af aftalen skønnes Region Midtjyllands indtægter for behandling af patienter

fra Region Nordjylland i 2008 at udgøre ca. 483 mio. kr. – således 243 mio. kr. i

indtægt for den højt specialiserede behandling og 240 mio. kr. i indtægt for hovedfunktionsbehandlingen.

Region Midtjyllands udgifter til behandling af patienter fra Region Midtjylland

i Region Nordjylland i 2008 skønnes i alt at udgøre ca. 219 mio. kr. - således

ca. 168 mio. kr. for den højt specialiserede behandling og ca. 51 mio. kr. for hovedfunktionsbehandlingen.

Benyttelsesaftalen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland

./. Vedlagte benyttelsesaftale for 2008 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland

omfatter patientbehandling på det somatiske område. Indholdet i denne aftale er i

store træk identisk med indholdet på somatikområdet i aftalen med Region Nordjylland.

Som det fremgår af aftalen skønnes Region Midtjyllands indtægter for behandling af patienter

fra Region Syddanmark for 2008 at udgøre ca. 468 mio. kr. - således ca. 362

mio. kr. i indtægt for den specialiserede behandling og 106 mio. kr. i indtægt for hovedfunktionsbehandlingen.

Region Midtjyllands udgifter til behandling af patienter fra Region

Midtjylland i Region Syddanmark i 2008 skønnes i alt at udgøre ca. 526 mio. kr. -

således ca. 67 mio. kr. for den specialiserede behandling og ca. 459 mio. kr. for hovedfunktionsbehandlingen.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

45


Aftalen er ikke forhandlet endeligt på plads med Region Syddanmark, hvorfor der kan

forekomme mindre ændringer. Det foreslås, at Direktionen gives bemyndigelse til at forhandle

aftalen endeligt på plads.

Etablering af et samarbejde mellem regionshospitalerne i Randers og Horsens

Af Akutplanen for Region Midtjylland fremgik det blandt andet, at Regionshospitalerne i

Randers og Viborg skal samarbejde omkring komplicerede fødsler og børn. Baggrunden

herfor er, at borgerne i den sydøstlige del af Region Midtjylland i dag ikke har et pædiatrisk

sygehustilbud inden for regionen – hverken når det gælder akutte indlæggelser eller

neonatal service i forhold til Regionshospitalet Horsens som fødested. Regionshospitalet

Skejby, som har den nærmeste børneafdeling, har ikke den nødvendige kapacitet til at

kunne udvide sit optageområde med Horsens/Hedensted. Således er børn og forældre i

området henvist til betjening på Børneafdelingen på Kolding Sygehus, hvilket er organisatorisk

uhensigtsmæssigt og samtidig vil der være økonomiske fordele for Region Midtjylland

ved at lade behandlingen foregå i egen region.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en øgning af kapaciteten på især

Regionshospitalet Randers, og i et vist omgang også på Regionshospitalet Horsens. Det

forventes, at denne øgning af kapaciteten vil kunne finansieres af det sparede forbrug på

Børneafdelingen på Kolding Sygehus. Den nuværende helårsudgift (skønnet for 2007) til

behandling af børnene fra Horsens og Hedensted er ca. 27 mio. kr. pr. år.

Det er dog nødvendigt at betragte 2008 og 2009 som en opbygningsfase under ét, hvilket

medfører, at der kan være et merforbrug på Regionshospitalet Randers i 2008, som

først udlignes i 2009. Der er behov for en opbygning af driftsorganisationen på børneafdelingen

i Randers i løbet af 2008, som først kan forventes at give fuld reduktionseffekt

på forbruget i Kolding i 2009. Ligeledes er der behov for at foretage en række bygningsmæssige

tilpasninger i Randers for at skabe den nødvendige kapacitet på Børneafdelingen.

Med henblik på at sikre borgerne i den sydøstlige del af Region Midtjylland

(Horsens/Hedensted) pædiatrisk betjening i egen region foreslås følgende for 2008 og

2009:

At Regionshospitalet Randers tilføres et budget svarende til Region Midtjyllands hidtidige

udgifter i Region Syddanmark på ca. 27 mio. kr. og dermed overtager ansvaret for regionens

udgifter til betjening af det pædiatriske område for Horsens og Hedensted kommuner,

og at der inden for denne ramme afholdes følgende udgifter:

Udgifter til drift i forbindelse med behandling af børn afholdes af Randers.

Udgifterne i forbindelse med den del af behandlingen som i overgangsperioden

fortsat finder sted på Kolding Sygehus.

Udgifter til ombygning og anskaffelse af apparatur og inventar i Randers (og i et

mindre omfang Horsens), i alt ca. 6,1 mio. kr.

For 2010 og fremad skønnes det, at der vil være et økonomisk bidrag til Region Midtjyllands

centrale budget på 7 mio. kr. pr. år. Derfor foreslås det, at der indarbejdes en forudsætning

herom i budgettet for overslagsårene fra 2010 og fremad.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

46


1-30-90-06-V

17. Idékatalog - Sundhedsbetjening af borgerne i Skive og Omegn

Resumé

I forbindelse med overvejelser om en ny hospitalsstruktur foranledigede borgmester

Flemming Eskildsen og regionsrådsformand Bent Hansen, at der blev nedsat en arbejdsgruppe,

der fik i opdrag at beskrive, hvilke sundhedsmæssige tilbud, der i fremtiden

kunne gives til borgere i Skive og omegn. Arbejdsgruppen har på baggrund heraf udarbejdet

et idékatalog: "Sundhedsbetjening af borgerne i Skive og omegn".

Direktionen indstiller,

at idékataloget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med etablering

at et sundhedshus på Regionshospitalet Skive.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen og Aleksander

Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overvejelser om en ny hospitalsstruktur foranledigede borgmester

Flemming Eskildsen og regionsrådsformand Bent Hansen, at der den 7. maj 2007 blev

nedsat en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i tre grundscenarier fik i opdrag at beskrive,

hvilke sundhedsmæssige tilbud, der i fremtiden kunne gives til borgerne i Skive

og omegn. Målsætningen var at imødekomme de udfordringer og muligheder for synergieffekt,

som en ny struktur giver for kommune, region, privat praktiserende læger og

praktiserende terapeuter.

./. På baggrund af kommissoriet fremlagde Arbejdsgruppen vedr. sundhedsbetjeningen i

Skive og Omegn på møde den 12. september 2007 sit idékatalog.

Idékataloget beskriver en række mulige fremtidige aktiviteter på Regionshospitalet Skive.

Der er både beskrevet mulige regionale og kommunale aktiviteter samt peget på

mulige synergieffekter ved at samle disse tilbud i samme hus som nogle af de alment

praktiserende læger.

mødet mellem borgmester Flemming Eskildsen og regionsrådsformand Bent Hansen

var der enighed om, at idékataloget var et godt udgangspunkt for et videre arbejde, og

det besluttedes derfor at igangsætte en politisk og administrativ proces i såvel Skive

Kommune som Region Midtjylland med henblik på at konkretisere, hvilke elementer fra

Forretningsudvalget 8. januar 2008

47


idékataloget, der realistisk og med fordel kan placeres på Regionshospitalet - samt afdække

eventuelle yderligere forslag.

Det fremgår af forliget om akutplanen, at Regionsrådet "... noterer sig, at der er igangsat

et udredningsarbejde omkring etableringen af et muligt sundhedshus på Regionshospitalet

Skive. Regionsrådet vil fremme dette arbejde med henblik på at Regionshospitalet

Skive kan udvikles med udgangspunkt i sundhedstankegangen, således som man

lokalt har drøftet det..."

Den konkrete planlægning i forbindelse med etableringen af et sundhedshus afventer

den administrative og politiske behandling i begge organisationer samt udfaldet af den

politiske behandling af såvel akutplanen som specialeplanen. Af hensyn til de alment

praktiserende læger i Skive Kommune, der står overfor for en række lægedækningsmæssige

udfordringer, besluttedes det dog at tage skridt til omgående nedsættelse af en

arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik i opdrag - i samarbejde med en arkitekt, at udarbejde

tegninger, der disponerer og visualiserer, hvorledes der kan skabes attraktive fysiske

rammer for almen praksis på regionshospitalet i Skive.

Baggrunden herfor er at Skive lægedækningsmæssigt er kendetegnet af, at der i de

kommende år er et betydeligt rekrutteringsbehov i området. Ved en samling af et antal

læger er det vurderingen at der er mulighed for at der kan ske en organisatorisk udvikling

i retning af Region Midtjyllands målsætninger. Det vil sige i retning af større

praksisenheder. Ved udarbejdelsen af arkitekttegninger skal disponeringen af de fysiske

rammer tage højde for, hvorledes der kan skabes en sammenhængende sundhedsindsats,

hvor der kan arbejdes tværfagligt og tværsektorielt i retning af et integreret

sundhedsvæsen.

Århus Arkitekterne er af administrationen blev bedt om at udarbejde tegninger. Tegningerne

blev fremlagt på møde den 13. december 2007, og præsenteret for lægerne i Skive

den 7. januar 2008.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

48


1-30-14-06-V

18. Bevilling af driftstilskud til Patientforeningernes Information - Vest

Resumé

Patientforeningernes Information Vest har fremsendt ansøgning om driftstilbud på kr.

400.000 årligt. Efter aftale med Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro,

Lemvig og Struer kommuner er beløbet fordelt med 50 % til Region Midtjylland og 50 %

til kommunerne.

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at der af Region Midtjyllands midler til fællesprojekter med

kommunerne bevilges 200.000 kr. i 2008 under forudsætning af, at Patientforeningernes

Information Vest fremsender regnskab for perioden 1. januar 2008 -

31. december 2008.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Patientforeningernes Information – Vest (PI-Vest) har til mødet den 6. juni 2007 i Styregruppen

vedr. sundhedsaftaler fremsendt ansøgning om tilskud til den videre drift efter

1. juli 2007. PI – Vest har beregnet sine årlige driftsudgifter til 400.000 kr. Beløbet dækker

aflønning af koordinator, husleje, administrations- og repræsentationsudgifter m.m.

PI – Vest arbejder for at formidle information mellem patientforeninger, patienter og

fagligt personale. Med et tæt samarbejde mellem 74 patientforeninger i den vestlige del

af Region Midtjylland har PI – Vest etableret et stort netværk af patientforeninger med

det sigte at informere og undervise patienter – herunder kronisk syge. PI – Vest har til

huse på Regionshospitalet i Herning og Holstebro.

Efter aftale truffet på Styregruppemøde den 6. juni 2007 har Region Midtjylland fremsendt

ansøgning om kommunal medfinansiering af den videre drift af PI - Vest fra 1. juli

2007 og fremefter til Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og

Struer kommuner.

PI – Vests driftsudgifter fra 1. juli 2007 søges ligeligt delt mellem kommunerne og Region

Midtjylland og kommunernes andel beregnes som deres objektive andel set i forhold

til indbyggerantal.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

49


Region Midtjylland har med det formål at sikre PI-Vest viden og kompetencer finansieret

driften af PI – Vests virksomhed i 1. halvdel af 2007. I 2. halvdel af 2007

har Administrationen truffet aftale med de 6 kommuner om en fordeling af driftsudgifterne

med 50 % til kommunerne og 50 % til Region Midtjylland. Det vil sige i alt

260.000 kr. til Region Midtjylland i 2007. Finansieringen er sket af midler til fællesprojekter

med kommunerne.

Alle kommunerne har meddelt tilsagn om medfinansiering fra 2. halvår af 2007 og i 2008

under forudsætning af, at PI-Vest fremsender regnskab for det foregående år samt at:

1) der sker beløbsreduktion, hvis PI-Vest skulle modtage støtte andetsteds fra end de

nævnte kommuner og Region Midtjylland,

2) der sker en evaluering i efteråret 2008,

3) der skal være en lokal forankring via "mødestedet" på Sundhedscenter Vest,

4) PI-Vest søger midler ved private fonde m.v.

5) kommunerne kan trække på PI-Vests viden og

6) der senere laves en vurdering af finansieringen af PI-Vest.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

50


1-30-72-115-07

19. Delpraksisplaner på øjenområdet og øre-, næse-, halsområdet

Resumé

Som led i den samlede praksisplanlægning på speciallægeområdet er der udarbejdet

delpraksisplaner for øjenområdet og øre-, næse-, halsområdet. Delpraksisplanerne forventes

alene at omhandle faglige og kvalitetsmæssige aspekter, idet de økonomiske og

budgetmæssige konsekvenser af gennemførelse af anbefalingerne vil blive forelagt til

politisk godkendelse i takt med, at der udarbejdes konkrete forslag. Når den politiske

forelæggelse ikke afventer en samlet plan for samtlige praksisspecialer, skyldes det et

ønske om så hurtigt som muligt at få skabt et grundlag for realisering af nogle af de anbefalinger,

der er indeholdt i delpraksisplanerne, herunder flytning af visse opgaver fra

hospitalerne til praksissektoren.

Direktionen indstiller,

at udkastene til delpraksisplaner på øjenområdet og øre-, næse-, halsområdet

godkendes, og

at økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af gennemførelse af delpraksisplanernes

anbefalinger forelægges til politisk godkendelse i takt med, at der

udarbejdes konkrete forslag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Efter overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FAS skal regionerne

udarbejde en praksisplan i hver valgperiode.

I regi af speciallægesamarbejdsudvalget er der iværksat et arbejde med henblik på at

udarbejde denne plan. Arbejdet er tilrettelagt således, at der for hvert lægeligt speciale,

som er repræsenteret på praksisområdet i Region Midtjylland, nedsættes en arbejdsgruppe,

der udarbejder en delpraksisplan for det pågældende speciale. I arbejdsgrupperne

deltager repræsentanter for de praktiserende speciallæger, hospitalerne, en cheflæge

(formand) samt sundhedsadministrationen.

Delpraksisplanerne forventes alene at omhandle faglige og kvalitetsmæssige aspekter,

idet de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af gennemførelse

Forretningsudvalget 8. januar 2008

51


af anbefalingerne vil blive forelagt til politisk godkendelse i takt med, at der udarbejdes

konkrete forslag.

./. Der foreligger nu udkast til delpraksisplaner for 2 specialer. Udkastene er vedlagt. Det

drejer sig om udkast til praksisplan for øre-næse-halsspecialet og udkast til praksisplan

for øjenlægespecialet. Udkastene er drøftet i samarbejdsudvalget, som anbefaler de 2

delpraksisplaner til politisk godkendelse i regionsrådet.

I underarbejdsgrupperne har der især været fokus på arbejdsdeling og samarbejde mellem

praksissektoren og hospitalerne. På baggrund af analyserne og drøftelserne i grupperne

er der i overensstemmelse med regionsrådets hensigtserklæring om flytning af

konkrete opgaver fra hospitalerne til praksissektoren formuleret en række anbefalinger

om bl.a. flytning af opgaver under visse forudsætninger.

Når den politiske forelæggelse ikke afventer en samlet plan for samtlige praksisspecialer,

skyldes det et ønske om så hurtigt som muligt at få skabt et grundlag for realisering af

nogle af de anbefalinger, der er indeholdt i delpraksisplanerne, herunder flytning af visse

opgaver fra hospitalerne til praksissektoren.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

52


1-30-72-115-07

20. Operationer for grå stær hos praktiserende speciallæger

Resumé

Det foreslås at der indgås aftaler med flere praktiserende øjenlæger om operationer for

grå stær, og at de eksisterende aftaler opsiges for bl.a. at tilbyde de praktiserende øjenlæger

ensartede vilkår.

Tilbud om aftaler om operationer for grå stær vil være et godt rekrutteringsinstrument i

forhold til øjenlægepraksis. Målet med indgåelse af flere aftaler er dels at opnå mere

fordelagtige vilkår for regionen, dels at minimere eller helt afskaffe behovet for omvisitation

af patienter med behov for operation for grå stær, herunder omvisitation til privathospitaler.

Det vurderes, at en gennemførelse af forslaget under givne forudsætninger vil være udgiftsneutralt

eller i bedste fald vil medføre lavere udgifter pr. operation set under et.

Direktionen indstiller,

at administrationen bemyndiges til at forhandle aftaler med de praktiserende øjenlæger

på de skitserede vilkår, og

at forhandlingsresultatet forelægges Forretningsudvalget til endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I delpraksisplanen for praktiserende øjenlæger anbefales det, at der indgås aftaler om

operationer for grå stær med flere praktiserende øjenlæger. For at sikre en høj faglighed

i både speciallægepraksis, hospitalsvæsen og i uddannelse af yngre læger, anbefales det

endvidere, at dette sker på en måde, så det sikres, at alle opererende øjenlæger både i

praksis og på hospitalerne gennemfører mindst 300 operationer årligt. Udlægning af grå

stær til speciallægepraksis sker under forudsætning af, at de praktiserende øjenlæger er

konkurrencedygtige.

Over en årrække er udviklingen gået i retning af, at der generelt gennemføres et stigende

antal operationer for grå stær, og at andelen heraf som udføres hos praktiserende

speciallæger eller på private hospitaler eller klinikker ligeledes er stigende.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

53


I 2006 blev der foretaget godt 9.000 operationer for grå stær på borgere fra det nuværende

Region Midtjylland. Tidligere skønnede man, at antallet af operationer, der årligt

var behov for, svarede til 0,6 % af en given befolkning. Skønnet er senere forøget, og

behovet forventes i løbet af nogle år at udgøre ca. 1 % af befolkningen. Det fremtidige

behov vil således være godt 12.000 operationer om året i Region Midtjylland

Der er aktuelt indgået aftale med 9 øjenlægepraksis i Region Midtjylland om operationer

for grå stær. Vilkårene i de 9 aftaler er forskellige bl.a. afhængigt af, hvilket af de tidligere

amter, der har indgået aftalerne. I de 5 af aftalerne er praksis pålagt et maksimalt

antal operationer på 200 - 250, der kan udføres pr. år. I de 4 af aftalerne er der intet

maksimum. Dertil varierer den honorering, øjenlægerne får pr. operation mellem ca.

5.400 kr. og 7.000 kr., ligesom der er forskellige opsigelsesvarsler og løbetid på aftalerne

(2 af aftalerne er indgået indtil til 2013 og 2015).

Der har endvidere i amterne været forskellige visitationsmønstre. I det tidligere Århus

Amt visiterede speciallægerne patienter med grå stær til hospitalet, der tilbagevisiterede

til de praktiserende øjenlæger med hvem, der er indgået aftaler. I Ringkøbing og Viborg

amter var denne omvisitering ikke nødvendig. Til gengæld indeholder aftalerne et maksimalt

antal operationer pr. år.

Den samlede operationskapacitet i henholdsvis øjenlægepraksis og på hospitalerne har

ikke været tilstrækkelig i forhold til efterspørgslen. Et betydeligt antal patienter har derfor

udnyttet det udvidede fri sygehusvalg og er blevet opereret på privathospitaler eller –

klinikker.

Med henblik på at anvende de eksisterende speciallægeressourcer i Region Midtjylland

optimalt som muligt og med det mål, at der ikke bliver behov for at omvisitere patienter

med behov for operation for grå stær til privathospitaler foreslås det, at der indgås aftaler

om operationer med flere praktiserende øjenlæger. Det vil være en forudsætning, at

opererende øjenlæger opfylder kravene om kvalifikationer og rutine, og at de har anskaffet

det nødvendige udstyr. Det vil ligeledes være et krav, at øjenlægerne følger de i

regionen fastsatte retningslinjer og standarder for operation for grå stær.

Praktiserende øjenlæger vurderer, at de med det nuværende patientunderlag vil have

grå stær patienter svarende til minimum 300 operationer om året. Det foreslås derfor, at

de praktiserende øjenlæger, der indgår aftale om grå stær operationer, selv opererer de

patienter, der naturligt søger deres praksis, med behov for operation for grå stær frem

for at visitere til hospitalerne.

Indtil det er muligt at indgå aftaler med tilstrækkeligt mange praktiserende øjenlæger til

at de sammen med hospitalernes øjenafdelinger kan dække behovet for operationer for

grå stær inden for en ventetid på 1 måned, vil der være behov for, at der kan omvisiteres

patienter fra hospitalerne til de praktiserende øjenlæger, der har aftale. Det foreslås

dog, at de praktiserende øjenlæger pålægges et maksimalt antal operationer på 500 om

året. Dette for at sikre, at der i øjenlægepraksis også er tid til de mange øvrige patienter.

Flere praktiserende øjenlæger, der enten lige har nedsat sig eller er i færd med at overtage

eksisterende praksis, har vist interesse for at udføre grå stær operationer, og det

må forventes, at også fremover vil tilbud om aftale for operationer for grå stær betragtes

som et godt rekrutteringsinstrument til speciallægepraksis.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

54


Der vil fortsat være praktiserende øjenlæger, som ikke ønsker at operere for grå stær.

Disse vil kunne henvise patienter til hospitalernes øjenafdelinger, og derved vil det kunne

sikres, at de opererende øjenlæger på hospitalerne også vil komme til at udføre minimum

300 operationer om året.

Det vil efter en passende periode blive evalueret, om patientstrømmene til de praktiserende

og til hospitalerne er som forventet. Der vil i aftalerne blive indarbejdet klausuler,

som muliggør styring af patientstrømme i fald de ikke måtte leve op til det forventede.

Det er administrationens opfattelse, at de praktiserende øjenlæger bør tilbydes et honorar,

som ligger væsentligt under drg-prisen på de offentlige hospitaler, og at honoraret

ikke kan overstige det honorar, som bliver aftalt mellem Danske Regioner og privathospitalerne.

Dermed sikres det, at de operationer for grå stær, der udføres af praktiserende

øjenlæger ikke bliver dyrere end operationer på de offentlige hospitaler og på privathospitalerne,

men i bedste fald billigere set under et.

Det er desuden Administrationens opfattelse, at de eksisterende aftaler med praktiserende

øjenlæger bør opsiges til udløb hurtigst muligt samtidig med, at øjenlægerne får

tilbudt de nye vilkår. I forhold til allerede indgåede aftaler, der har meget lang opsigelsesvarsel,

vil disse blive forsøgt genforhandlet, idet det for operatøren kan være attraktivt

med en større volumen, end det i de eksisterende aftaler forudsatte.

Når det forudsættes, at patienter, der henvises til operation for grå stær, men som ikke

kan tilbydes operation inden for en måned på et offentligt hospital eller hos de praktiserende

øjenlæger, der for indeværende er aftaler med, vil blive opereret på privathospitaler,

vil en gennemførelse af forslaget være udgiftsneutralt eller i bedste fald medføre

lavere udgifter pr. operation.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

55


1-30-72-115-07

21. Rekruttering af øjenlæge til øjenlægepraksis i Skive

Resumé

I forbindelse med at en praktiserende øjenlæge i Skive, vil afhænde sin praksis, er der

en anden øjenlæge, som er interesseret i at købe hans praksis, hvis der gives mulighed

for at operere grå stær patienter.

Direktionen indstiller,

at administrationen bemyndiges til at indlede forhandling med den interesserede

øjenlæge, og

at administrationen får mandat til at indgå aftale med den interesserede øjenlæge,

om operation af egne patienter for grå stær, på de vilkår, det forventes, at blive

gældende for kommende aftaler med praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Øjenlæge FK i Skive, har gennem flere år forgæves forsøgt at sælge sin praksis.

Der er nu kommet en henvendelse fra en anden øjenlæge, PJ, som i dag har praksis i

Holstebro, om, at han under visse forudsætninger er interesseret i at overtage klinikken.

På lidt længere sigt ønsker han at afhænde sin nuværende praksis i Holstebro (formentlig

inden for en periode på 3-5 år).

Han vil etablere øjenlægeklinik i Skive i tidssvarende, centralt beliggende, handicapvenlige

lokaler, hvorfra han vil behandle Skive-patienter alle eftermiddage. Han forestiller

sig, at Holstebro-patienter vil blive betjent alle formiddage.

Hvis der etableres et sundhedshus i Skive, har dette hans interesse.

Endvidere ønsker han at operere for grå stær.

Med henblik på at anvende de eksisterende speciallægeressourcer i Region Midtjylland

optimalt som muligt og dermed begrænse antallet af omvisitationer af patienter med grå

Forretningsudvalget 8. januar 2008

56


stær til privathospitaler foreslås det i delpraksisplanen for praktiserende øjenlæger, at

der indgås aftaler om operationer med flere praktiserende øjenlæger, end det er tilfældet

i dag.

I den forbindelse har administrationen udarbejdet forslag til den fremtidige organisering

af operationer for grå stær, hvori der foreslås, at de praktiserende øjenlæger, som indgår

aftaler, selv opererer de patienter, der naturligt søger deres praksis med behov for

operation for grå stær frem for at visitere disse til hospitalerne.

Da øjenlæge FK af det det tidligere Viborg Amt blev lovet en grå stær kvote i forbindelse

med et konkret forsøg på salg af praksis, har samarbejdsudvalget for praktiserende speciallæger

fundet det rimeligt, at administrationen undersøger, om der kan indgås en aftale

om operationer for grå stær med øjenlæge PJ inden for de rammer og præmisser,

der vil blive lagt til grund i det kommende plangrundlag på området.

Hvis ikke det lykkes øjenlæge FK at afhænde sin praksis til øjenlæge PJ, må det frygtes,

at øjenlægepraksis i Skive ikke kan videreføres. Derfor er samarbejdsudvalget indstillet

på at give PJ tilladelse til at praktisere i både Holstebro og Skive.

Gennemførelse af forslaget forventes at være udgiftsneutralt, idet der opereres mange

patienter med grå stær under udvidet frit sygehusvalg på tilsvarende eller dyrere honorarvilkår.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

57


1-30-72-115-07

22. Opgradering af ørelægedelepraksis til 2 fuldtidspraksis

Resumé

Det foreslås, at et ledigt ørelægeydernummer i Grenaa flyttes til Randers og tildeles en

delepraksis således, at denne opgraderes til en praksis med to fuldtidspraktiserende ørelæger.

Når det anbefales at tildele Øre-Næse-Hals klinikken det ledige ydernummer,

skyldes det for det første, at en væsentlig del af praksis’ patientgrundlag kommer fra

Djursland, for det andet at klinikken leverer ydelser ud over det normale for et fuldtidsydernummer

og for det tredje, at klinikken har tilbudt sig som tutorpraksis for læger

under videreuddannelse. Endvidere vil udvidelsen med et ydernummer kunne ske uden,

at der skal rekrutteres en ny speciallæge, hvilket er vanskeligt på grund af speciallægemangelen.

Endelig forventes det, at forøgelsen af kapaciteten vil kunne medføre en vis

udflytning af hospitalsydelser, således som det anbefales i den foreslåede delpraksisplan

for øre-, næse-, halsområdet.

Direktionen indstiller,

at et ledigt ørelægeydernummer fra Grenaa flyttes til Randers og tildeles ørelæger

BK og ST således, at deres praksis opgraderes til to fuldtidspraktiserende speciallæger,

og

at den beregnede merudgift på 2,4 mio. kr. årligt afholdes af den i budget 2008

afsatte pulje til forøgelse af aktiviteten på speciallægeområdet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Øre-Næse-Hals klinikken i Randers ved speciallægerne BK og ST fungerer i dag som en

delepraksis med ét ydernummer. Det vil sige, at de sammen driver en fuldtidspraksis.

Da de begge arbejder på fuld tid i deres speciallægepraksis, ønsker de endnu et ydernummer,

så knækgrænserne ikke nås tidligt på året. Knækgrænser er betegnelse for en

omsætningsbegrænsning, hvor der foretages en reduktion i speciallægens honorarudbetaling,

når omsætningen overstiger visse fastlagte grænser. Ved en omsætning på ca.

3,1 mio. reduceres med 25 % og ved ca. 3,6 mio. reduceres med 40 %.

I dag er der i Grenaa et ørelæge ydernummer, der har været ledigt siden 2000.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

58


Det vurderes, at det i det konkrete tilfælde vil være hensigtsmæssigt og sagligt at flytte

det ledige ydernummer fra Grenaa til Øre-Næse-Hals klinikken i Randers.

Når det anbefales at tildele Øre-Næs-Hals klinikken det ledige ydernummer, skyldes det

for det første, at en væsentlig del af praksis’ patientgrundlag kommer fra Djursland, for

det andet at klinikken leverer ydelser ud over det normale for et fuldtidsydernummer og

for det tredje, at klinikken har tilbudt sig som tutorpraksis for læger under videreuddannelse.

Endvidere vil udvidelsen med et ydernummer kunne ske uden, at der skal rekrutteres

en ny speciallæge, hvilket er vanskeligt på grund af speciallægemangelen. Endelig

forventes det, at forøgelsen af kapaciteten vil kunne medføre en vis udflytning af hospitalsydelser,

således som det anbefales i den foreslåede delpraksisplan for øre-, næse-,

halsområdet.

Hvis forslaget vedtages agter administrationen at søge at indgå aftaler med de to speciallæger

om udførelse af ydelser på områder, hvor der i dag finder en betydelig omvisitering

sted til privathospitaler, eksempelvis CPAP-behandling af patienter, der lider af søvnapnø.

Der er i budgettet for 2008 afsat 20 mio. kr. til en forøgelse af aktiviteten på speciallægeområdet,

herunder gennemførelse af anbefalinger fra praksisplanlægningen. Det er

realistisk at regne med, at en nyetableret ørelægepraksis, i hvert fald på sigt, vil nå op

på en årlig omsætning i forhold til regionen på knap 3,2 mio. kr. svarende til den første

såkaldte knækgrænse. En udvidelse af Øre-Næse-Hals klinikken i Randers vil dog næppe

medføre merudgifter på 3,2 mio. kr., idet klinikken i forvejen har en årlig omsætning,

der ligger væsentligt over det normale for en sådan praksis. I 2006 omsatte klinikken for

godt 4,4 mio. kr., altså langt over både 1. og 2. knækgrænse. På grund af honorarfradragene

som følge heraf var Århus Amts udgift til klinikken knap 4,0 mio. kr. Med

en forventet udgift på 6,4 mio. kr. til en praksis med to ydernumre kan merudgiften til

den foreslåede flytning af det ledige ydernummer således fastsættes til 2,4 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at den beregnede merudgift på 2,4 mio. kr. årligt for en opgradering af den

pågældende delepraksis til en praksis med to fuldtidspraktiserende speciallæger finansieres

af den afsatte pulje til aktivitetsforøgelse på speciallægeområdet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

59


1-10-2-1-06-V

23. Orientering om revision af sundhedsaftalerne med kommunerne i Region

Midtjylland

Resumé

Sundhedsaftalerne blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i maj 2007. Samtidig enedes

man om at alle regioner og kommuner reviderer deres aftaler og sender dem ind til godkendelse

til oktober 2008. Arbejdet med revisionen påbegyndes for somatikkens vedkommende

i januar 2008. Psykiatrien har påbegyndt revisionen i december

2007. Administrationen forventer, at Sundhedskoordinationsudvalget kan godkende den

reviderede generelle aftale den 30. april 2008.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

De indgående sundhedsaftaler i Region Midtjylland blev den 26. maj 2007 godkendt af

Sundhedsstyrelsen under forudsætning af, at der inden 1. oktober 2008 fremsendes reviderede

sundhedsaftaler, hvor en række krav skal være opfyldte.

Sundhedsstyrelsens bemærkninger er både generelle og specifikke. De generelle bemærkninger

vedrører patient- og borgerinformation, sikring af koordination og styring af

kapacitet og opfølgning af sundheds-aftalerne. Plan for dette arbejde udarbejdes af Regionalt

Sundhedssamarbejde med efterfølgende drøftelse og godkendelse i kontaktudvalget

for Sundhedsstyregruppen.

./. De specifikke bemærkninger fra sundhedsstyrelsen omfatter den generelle sundhedsaftale

med de 6 indsatsområder. Dette revisionsarbejde vil for somatikkens vedkommende

foregå i 4 temagrupper (indlæggelse/udskrivelse, hjælpemiddelområdet,

træningsområdet samt forebyggelse/sundhedsfremme) som ved udarbejdelsen af 1.

udgave af de generelle sundhedsaftaler. Antal deltagere fra både fra kommunerne og

hospitalsenhederne er dog reduceret ligesom de praktiserende læger er repræsenteret i

alle for dem relevante grupper. Sammensætningen ser ud som følger: 1 kommunal repræsentant

fra hver klynge (jf. notat af oktober 2007 om Klyngeinddeling og definition

af ”klynger"), 2-3 repræsentanter fra hospitalerne, 1 repræsentant fra de praktiserende

læger og 2-3 repræsentanter fra administrationen. Den konkrete Gruppesammensætning

Forretningsudvalget 8. januar 2008

60


er på plads og grupperne påbegynder efter Tidsplan for revidering af Sundhedsaftaler

2008 arbejdet i januar.

./. Psykiatrien og somatikken foretager revisionen af sundhedsaftalerne i adskilte men

parallelle forløb, med fælles dagsordenspunkter. Et notat af oktober 2007 om handleplan

for psykiatriens arbejde med revision af sundhedsaftalerne er vedlagt som bilag. Psykiatrien

påbegyndte deres revidering af aftalen allerede i december. Revideringen sker i

regi af "den administrative styregruppe".

./. For det somatiske område indgår i Handleplan for tilpasning af Sundhedsaftaler både

forbedring og udvikling af sundhedsaftalerne, idet der er behov for udarbejdelse af en

fælles forståelsesramme for begrebet ”færdigbehandlet på sygehus” samt en redigering

af sundhedsaftalerne til et fælles let anvendeligt arbejds- og samarbejdsredskab for

sundhedspersonale i primær og sekundær sektor.

./. Desuden bliver der etableret to nye temagrupper, der får til opgave at udarbejde udkast

til frivillige sundhedsaftaler for svangre, børn og unge og for indsatsen mod kronisk sygdom.

Disse grupper fastsætter selv tidsfristen for deres arbejde.

Temagrupperne forventes at kunne fremlægge deres bud på en revideret generel aftale

for sundhedskoordinationsudvalget den 30. april 2008.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

61


1-01-72-43-07

24. Orientering om hjerneskadesamråd i Region Midtjylland

Resumé

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 20. november 2007 en model

for oprettelse af et hjerneskadesamråd i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

./. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 20. november 2007 vedlagte

model for et hjerneskadesamråd i Region Midtjylland.

Det fremgår af modellen, at hjerneskadesamrådets målgruppe afgrænses til at omfatte

relativt pludseligt opståede skader, der kan tidsfæstes, og hvor årsagen kan beskrives

som f.eks. blødninger, blodpropper, iltmangel, kvæstelser, tumorer og andre tilgrænsede

lidelser. Der er ikke umiddelbart nogen aldersmæssig afgrænsning af målgruppen.

Det er vigtigt at understrege, at samrådets opgave bør være at udstikke rammer og

principper indenfor neurorehabiliteringsområdet. Hensigten er ikke, at samrådet skal

varetage konkret sagsbehandling indenfor fagområdet.

Hovedopgaverne for hjerneskadesamrådet er følgende:

På et generelt og overordnet organisatorisk plan er det hjerneskadesamrådets

opgave at bidrage til koordination og sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen i

Region Midtjylland. Samrådets opgaver kunne i den forbindelse med fordel præciseres

i de specifikke sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og hver af de 19

kommuner. En af de første opgaver for samrådet kunne være at udstikke anbefalinger

til sagsgangen i forbindelse med patientens overgang fra den ene sektor til

den anden.

Hjerneskadesamrådet skal bidrage til at skabe rammer for, at kommuner og region

udvikler specialiserede tilbud, som personer med erhvervet hjerneskade har

behov for, og at der skabes kendskab til de eksisterende tilbud.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

62


Hjerneskadesamrådet skal være med til at sikre kompetenceudvikling for det personale,

der arbejder med patienter med erhvervet hjerneskade. Hjerneskadesamrådet

skal i den forbindelse afklare behovet for kompetenceudvikling til forskellige

faggrupper, herunder frontpersonalet.

Hjerneskadesamrådet bør forpligte sig til at afholde årlige ERFA-møder.

Indsatsen i forhold til pårørende bør også være et selvstændigt indsatsområde for samrådet.

KKR og administrationen udpeger deltagerne i hjerneskadesamrådet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

63


1-30-139-06-V

25. Orientering om resultater vedrørende hoftebrud fra Det Nationale Indikatorprojekt

(NIP)

Resumé

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende hoftebrud viser,

at alle regionens afdelinger har opnået markante forbedringer af målopfyldelsen.

Det var forventningen på den regionale audit, at regionen næste år vil kunne opfylde

standarderne for de fleste af indikatorerne, hvis den gode udvikling fortsættes.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard

og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

./. Forretningsudvalget har bedt om at blive løbende orienteret om udviklingen i Region

Midtjyllands resultater inden for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). I vedlagte notat

om NIP vedr. hoftenære frakturer, 2007 gives et resumé af de seneste regionale NIP

resultater vedrørende hoftebrud. De netop offentliggjorte tal kan findes på

www.sundhed.dk.

99% af patienterne indlagt med hoftebrud er blevet indberettet til NIP, hvilket gør datakvaliteten

meget tilfredsstillende. Der er dog store forskelle hospitalerne imellem på,

hvordan man registrerer. Det vil hospitalerne arbejde på at løse i samarbejde med Enhed

for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed og specialerådene.

Samlet set opfylder Region Midtjylland 6 ud af 10 indikatorer, og 9 indikatorer ligger på

niveau med eller over landsresultatet. Alle regionens afdelinger har opnået markante

forbedringer i perioden.

Der er store forskelle på, hvordan de enkelte afdelinger arbejder med at forebygge nye

hoftebrud. Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed vil derfor tage initiativ til en

drøftelse i Kvalitetsrådet af behovet for fælles regionale retningslinjer på området.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

64


1-13-5-20-06-V

26. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere

anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Resumé

I budgettet for 2008 er afsat 5 mio. kr. til uddannelsesformål inden for plejeområdet. På

baggrund af det aktuelle antal ledige stillinger som anæstesisygeplejerske på hospitalerne

er dette beløb udmøntet ved at øge kapaciteten på uddannelsen til anæstesisygeplejerske

med 50 % fra 24 til 36 pladser årligt i 2007 og 2008.

Administrationen vurderer, at der er behov for yderligere udvidelse af uddannelseskapaciteten.

Dette vil indgå i budgetlægningen for 2009.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard,

Olav Nørgaard og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

Flere af regionens hospitaler har oplevet tiltagende problemer med at få besat ledige

stillinger som anæstesisygeplejersker.

På den baggrund blev der i starten af 2007 nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe,

der skulle udrede området nærmere og komme med forslag til løsninger.

På baggrund af udredningen anbefalede arbejdsgruppen ved afrapporteringen i maj

2007, at det hidtidige optag til uddannelse af anæstesisygeplejersker blev fordoblet, svarende

til 24 ekstra kursister årligt. Dermed ville der hvert år blive optaget et hold på 24

kursister pr. 1. februar (som hidtil) og yderligere et hold på 24 kursister pr. 1. august.

Eftersom økonomien på dette tidspunkt var uafklaret, blev det i første omgang besluttet

at arbejde på at øge optaget med 50 %, svarende til 12 ekstra pladser pr. 1. august

2007. Merudgiften hertil udgør 1,5 mio. kr. i 2007, som afholdes af hospitalerne indenfor

de eksisterende budgetter.

I budgettet for 2008 er reserveret i alt 5 mio. kr. til uddannelsesformål, der vedrører

efteruddannelse indenfor den samlede plejegruppe. Dette beløb vil blive udmøntet ved at

Forretningsudvalget 8. januar 2008

65


finansiere de ekstra 12 pladser pr. 1. august 2007 og optag af yderligere ekstra 12 kursister

pr. 1. august 2008.

På baggrund af en opdatering af arbejdsgruppens udredning på området vurderer administrationen

imidlertid, at der er behov for at øge kapaciteten til uddannelse af anæstesisygeplejersker

yderligere, dvs. ud over de ekstra 12 uddannelsespladser, der blev udvidet

med pr. 1. august 2007 og 2008.

Baggrunden er for det første en stigning i antallet af ledige stillinger som anæstesisygeplejerske

det seneste ½ år. For det andet planlægges der udvidelser af normeringerne i

forbindelse med en øget behandlingskapacitet. Endelig er alderssammensætningen

blandt de nuværende anæstesisygeplejersker sådan, at antallet der går på pension vil

være stigende de kommende 5-10 år. Samlet betyder det behov for yderligere uddannelse

af anæstesisygeplejersker.

I den politiske aftale om akutplanen for Region Midtjylland, som blev vedtaget af Regionsrådet

den 24. oktober 2007, indgår desuden, at der skal ske en styrkelse af den

præhospitale indsats. Det indebærer, at der skal etableres 12 døgndækkende akutbiler.

Flere af disse akutbiler skal bemandes med anæstesisygeplejersker. I den politiske aftale

er det forudsat, at bemandingen af disse ordninger løbende skal tilpasses behovet og

mulighederne for at rekruttere personale.

I prioriteringen i forbindelse med budgetlægningen for 2009 vil der derfor blive arbejdet

på at finde finansiering af en yderligere udvidelse af uddannelseskapaciteten, så der bliver

i alt 2 årlige hold på hver 24 kursister. Det vil svare til det oprindelige forslag fra den

nedsatte arbejdsgruppe på området. En sådan udvidelse vil betyde en årlig merudgift på

8,7 mio. kr. i 2009 stigende til 14,4 mio. kr. i 2011, hvor udvidelsen har fuld effekt.

I forhold til finansieringen heraf vil der være opmærksomhed på eventuelle muligheder

for øget efter-/videreuddannelsesaktivitet inden for det sygeplejefaglige felt i forbindelse

med udmøntningen af kvalitetsreformen og trepartsaftalerne.

./. I vedlagte notat af 12. december 2007 vedrørende udmøntning af midler i budget 2008

til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker er redegjort nærmere for antallet af ledige

stillinger som anæstesisygeplejerske, alderssammensætningen blandt de nuværende

ansatte anæstesisygeplejersker og de økonomiske konsekvenser af en udvidelse af kapaciteten

til uddannelsen af anæstesisygeplejersker.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

66


1-30-31-06-V

27. Orientering vedrørende overlevelse efter behandling for kræft i Region

Midtjylland

Resumé

De senest offentliggjorte tal over overlevelse efter behandling for kræft i Region Midtjylland

viser, at for patienter uden andre sygdomme end kræft har 1-års overlevelsen for 8

af 10 undersøgte sygdomme har været stigende over de seneste 10 år. Tallene viser

også, at patienter, der har kroniske sygdomme udover deres kræftsygdom over hele

perioden og for alle sygdommene har dårligere overlevelseschancer end patienter, der

kun har kræft.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard,

Olav Nørgaard og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

./. Med henblik på at følge udviklingen i kvaliteten i kræftbehandlingen beregner og

offentliggør Klinisk Epidemiologisk afdeling, Aarhus Universitet, med faste intervaller

overlevelsesrater for patienter, der har været i behandling for 10 kræftsygdomme på

regionens hospitaler. De seneste resultater er offentliggjort i sensommeren 2007 og

sammenfattes i det vedlagte notat af 11. december 2007 om overlevelse efter indlæggelse

for udvalgte kræftsygdomme for patienter med og uden kroniske lidelser.

Overordnet viser tallene, at for 8 af de 10 kræftformer er 1-års overlevelsen steget i

perioden 1995-1997 til 2004-2006 for patienter, der ikke har andre kroniske sygdomme

end deres kræftsygdom. For patienter med kroniske lidelser udover kræft er der kun

forbedret overlevelse for 5 af de 10 kræftsygdomme, og generelt har patienter med kroniske

lidelser udover kræft ringere overlevelseschancer. Dette er tilfældet både for 1-års,

3-års og 5-års overlevelsen.

Administrationen følger udviklingen i kræftoverlevelsen ikke mindst i relation til de nye

initiativer på kræftbehandlingsområdet og på kronikerområdet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

67


1-30-132-06-V

28. Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 4. kvartal 2007

Resumé

Der er for kontaktpersonordningen 4. kvartal sket forbedringer flere steder i forhold til

opgørelsen for 3. kvartal, men der ses også en nedgang flere steder. Samlet set er målopfyldelsen

steget fra 79 % til 83 % i løbet af 2007. Alle hospitaler vil fortsat arbejde på

at opnå en forbedret målopfyldelse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til orientering.

Anne V. Kristensen, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg, Viggo Nielsen, Aleksander Aagaard,

Olav Nørgaard og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i at deltage i sagens

behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har bedt om at blive orienteret om resultaterne af de kvartalsvise opgørelser

af kontaktpersonordningen for Region Midtjylland.

Resultaterne for de i alt 4 opgørelser fra 2007 ses nedenfor. I 4. kvartal er der sket forbedringer

flere steder i forhold til opgørelsen for 3. kvartal, men der ses også en nedgang

flere steder. Samlet set er målopfyldelsen steget fra 79 % til 83 % i løbet af 2007.

Nedgangen for så vidt angår dele af psykiatriområdet er metodemæssigt funderet. Der

er nedlagt en distriktsvis fortolkning af datadefinitionerne, der har resulteret i en skærpet

men mere retvisende fortolkning af definitionerne.

Der vil fortsat blive arbejdet på at opnå forbedringer på målopfyldelsen ved alle hospitaler.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

68


Opgørelsessted:

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Forretningsudvalget 8. januar 2008

69

4. kvartal

Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter 50 % 73 % 87 % 86 %

Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup 83 % 85 % 89 % 92 %

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

og Tarm

89 % 88 % 82 % 84 %

Regionshospitalet Randers og Grenaa 68 % 82 % 79 % 79 %

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 90 % 90 % 87 % 87 %

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 58 % 65 % 70 % 68 %

Århus Universitetshospital, Skejby 76 % 79 % 86 % 80 %

Psykiatrien, Distrikt Øst 79 % 82 % 67 % 85 %

Psykiatrien, Distrikt Vest 85 % 88 % 84 % 72 %

Psykiatrien, Distrikt Syd 98 % 94 % 92 % 82 %

Psykiatrien, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 89 % 100 % 94 % 100 %


1-11-73-3-07

29. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet

Resumé

Regionsrådet modtog den 2. maj 2007 en orientering vedrørende Region Midtjyllands

svar til Socialministeriet om praksis på psykiatri- og socialområdet. I sagen fremgik det,

at administrationen på et senere møde vil give Regionsrådet en samlet orientering om

arbejdet med registrering og indberetning af magtanvendelser og praksis for håndtering

af klager.

Administrationen har nu udarbejdet vejledninger til psykiatri- og socialområdets driftsorganisation

og tilbud vedrørende praksis i forbindelse med håndtering af magtanvendelse

og klagesager. Materialet indeholder en række principper og grundregler samt beskrivelser

af arbejdsgange og kompetencefordelinger imellem tilbud, driftsorganisation og

kommuner.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Frekvensen af og formerne for magt udøvet på regionens tilbud og modtagne klager

vedrørende tilbuddene kan være indikatorer på, at forholdene på et tilbud ikke er acceptable.

I Region Midtjylland er der derfor fokus på håndteringen af både magtanvendelse

og klager.

./. Administrationen har på denne baggrund nu udarbejdet vejledninger til psykiatri- og

socialområdets driftsorganisation og tilbud om interne forretningsgange vedr. håndtering

af klager og om håndtering af magtanvendelser. Vejledningen om klager omhandler både

socialområdet og behandlingspsykiatrien, mens vejledningen om magtanvendelse

alene omhandler socialområdet.

Vejledningerne indeholder en række principper og grundregler for håndteringen af magtanvendelses-

og klagesager samt beskrivelser af arbejdsgange og kompetencefordelinger

imellem tilbud, driftsorganisation og kommuner.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

70


Begrebet magtanvendelse dækker over en bred vifte af indgreb

i selvbestemmelsesretten, og der skelnes mellem lovlige og ulovlige magtanvendelser.

Typisk vil etablering af alarm- og pejlesystemer, fastholdelse eller tilbageholdelse, optagelse

i særlige botilbud uden samtykke samt fastholdelse i personlige hygiejnesituationer,

herunder f.eks. tandbørstning, barbering, hårvask, badning og tøjskift, klipning af

hår og negle eller skiftning af bleer og bind være lovlige. Ulovlige anvendelser af magt

kan f.eks. være, hvis en ansat i affekt eller afmagt slår en bruger, låser en bruger inde

på sit værelse eller på anden vis bruger sin magt som ansat til fysisk eller psykisk at

fremtvinge eller stoppe en handling hos en bruger.

Sidstnævnte former for magtanvendelse er naturligvis ikke acceptable. Som driftsherre

skal Region Midtjylland sikre, at lovlige typer af magt alene anvendes, når det i den konkrete

situation vurderes nødvendigt enten for brugeren selv, de øvrige brugere på tilbuddet

eller for personalet, og at alle former for ulovlig magtanvendelse forebygges og

håndteres korrekt, hvis skaden er sket.

Vejledningerne har til formål at sikre en effektiv, driftssikker og hensigtsmæssig håndtering

af magtanvendelses- og klagesager. Samtidig er der med vejledningerne sendt et

signal til alle, der arbejder med det sociale og psykiatriske område, om, at der i Region

Midtjylland anlægges en konstruktiv og fremadrettet linie i forhold til håndteringen af de

sager, der måtte opstå. Konkrete sager anskues derfor som en måde at gøre opmærksom

på et muligt problem, således at der bliver fulgt op med henblik på løbende at kvalitetssikre

og udvikle regionens tilbud til fagligt og kvalitetsmæssigt at være af meget høj

standard.

Det er en grundregel i Region Midtjylland, at behandling og opfølgning på magtanvendelses-

og klagesager skal være præget af åbenhed og dialog, at der skal fokuseres på videndeling,

dygtiggørelse og kvalitetsforbedring. Samtidig er der med vejledningerne lagt

vægt på, at sagsbehandlingen skal være hurtig, og at sager ikke må behandles af personer,

som er inhabile i forhold til den konkrete sag.

Underudvalget vedr. service, kvalitet og struktur har senest den 13. december 2007

drøftet brug af magt og håndtering af klager. Tidligere har underudvalget også understreget

vigtigheden af at lære af de tilbud, som er gode og dygtige til at forebygge og

håndtere magtanvendelser. Derfor inviterer administrationen alle regionens sociale og

socialpsykiatriske tilbud til et seminar om bl.a. magtanvendelse i foråret 2008 med henblik

på at vidensdele tilbuddene imellem og styrke fokus på området.

Administrationen opgør som et led i den løbende opfølgning af magtanvendelser på tilbuddene

antallet af magtanvendelser - både lovlige og ulovlige - hvert kvartal. Regionsrådet

vil en gang årligt blive orienteret om antallet af magtanvendelser på regionens

sociale - og socialpsykiatriske tilbud. Orienteringen vedrørende magtanvendelser i 2007

vil blive forelagt Regionsrådet i 1. kvartal af 2008.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

71


1-00-13-06-V

30. Udpegning af to medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland

Resumé

Regionsrådet skal udpege to medlemmer af Vækstforum, som skal erstatte to medlemmer,

som i efteråret 2007 er udtrådt af Vækstforum i forbindelse med jobskifte. De fratrådte

repræsenterede henholdsvis uddannelsesområdet og erhvervslivet. Der foreligger

indstilling fra VIA University College og Dansk Erhverv om udpegning af nye medlemmer

af Vækstforum.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet udpeger en repræsentant for uddannelsesområdet og en repræsentant

fra erhvervsorganisationerne til Vækstforum for Region Midtjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

at VIA University College anmodes om at indstille en person af hvert køn til Regionsrådet,

og

at Regionsrådet udpeger Bodil Vilmand-Olsen som repræsentant for erhvervsorganisationerne

til Vækstforum for Region Midtjylland.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Vækstforum for Region Midtjylland består af 20 medlemmer, som - efter indstilling fra de

indstillingsberettigede organisationer - er udpeget af Regionsrådet på møde den 8. marts

2006. Vækstforum sammensættes i henhold til erhvervsfremmelovens § 11 således:

3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ,

6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen,

hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne,

6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer

udvalgt af regionsrådet,

3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets

initiativ, og

2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere,

udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

72


Regionsrådet besluttede på sit møde den 8. februar 2006, hvilke organisationer og uddannelsesinstitutioner,

der er indstillingsberettigede til Vækstform.

I efteråret 2007 forlod to medlemmer Vækstforum som konsekvens af jobskifte. De to

medlemmer var Gitte Grønbæk, repræsentant for uddannelsesområdet, og Lisbeth Thyge

Frandsen, repræsentant for erhvervslivet, indstillet af Dansk Erhverv.

Det betyder, at der skal udpeges en ny repræsentant for uddannelsesområdet, og da

Gitte Grønbæk repræsenterede KVU-området (de korte videregående uddannelser), anbefales

det, at der udpeges en repræsentant fra samme uddannelsesområde. Der skal

ligeledes udpeges et nyt medlem efter indstilling fra erhvervsorganisationerne.

Der skal ved udpegningen tages hensyn til lov om ligestilling, hvorfor der skal tilstræbes

en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Vækstforum er for tiden sammensat

af 16 mænd og 2 kvinder, mens to pladser er vakante.

./. Administrationen har anmodet VIA University College og Dansk Erhverv om at indstille

en repræsentant for deres respektive områder. VIA University College indstiller Harald

Mikkelsen, direktør for VIA University College, som repræsentant for uddannelsesområdet.

Organisationen Dansk Erhverv indstiller Freddy Lykke, adm. direktør, CSC Scandihealth,

Århus, og Bodil Vilmand-Olsen, adm. direktør, Midt Marketing, Herning, som repræsentant

for erhvervsorganisationerne.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

73


1-33-76-13-07

31. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Ledelsesudvikling - strategi

for ledelsesudvikling i en globaliseret verden

Resumé

Projekt Ledelsesudvikling - strategi for ledelsesudvikling i en globaliseret verden skal

afdække, hvordan ledelsesudvikling mest effektivt kan gennemføres med udgangspunkt i

ledernes behov. Målet er at øge kvaliteten af ledelsesudøvelsen i regionen med henblik

på at skabe øget vækst. Projektet skal i en to-faset proces udvikle nye metoder til at

koble teori og praksis:

1. En eksperimenterende fase, hvor der udvikles og afprøves innovative metoder til

en mere effektiv ledelsesudvikling, der styrker sammenhængen mellem teori og

praksis. Eksperimenterne følges af en forsker, der løbende dokumenterer erfaringerne.

Fase 1 gennemføres af en følgegruppe i 2008.

2. En eskalering, hvor viden fra fase 1 udfoldes, perspektiveres og formidles. Følgegruppen

præsenterer primo 2009 en plan for udrulning af strategien til gennemførelse

af fase 2 i perioden primo 2009 – ultimo 2010.

Der indstilles bevilget 1,4 mio. kr. til fase 1, som har et samlet budget på 2,2 mio. kr.

Det samlede projekt har en indikativ økonomisk ramme på 14 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr.

forudsættes finansieret af Region Midtjylland.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling anvendes 1,4 mio. kr. i

2008 til gennemførelse af fase 1 af projekt Ledelsesudvikling - strategi for ledelsesudvikling

i en globaliseret verden, idet der indgås aftaler med de udførende

aktører i foråret 2008.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 6. februar 2007 at nedsætte en ledelsestænketank

bestående af centrale aktører på området. Tænketanken fik til opgave at udarbejde

en strategi for, hvordan ledelse og ledelsesudvikling i regionen kan professionaliseres.

På Vækstforums møde den 10. december 2007 besluttedes det, at den af ledelsestænketanken

fremlagte strategi med fordel kan udmøntes i en to-faset proces. Vækstforum

besluttede i den forbindelse at indstille til Regionsrådet, at fase 1 igangsættes og at der

Forretningsudvalget 8. januar 2008

74


evilges 1,4 mio. kr. til gennemførelse heraf i 2008, at fase 1 gennemføres af en følgegruppe

(tænketanken suppleret med andre aktører), som i løbet af fase 1 etableres som

et konsortium med fokus på innovativ ledelsesudvikling, og at følgegruppen/konsortiet

primo 2009 indstiller en plan for udrulning af strategien i fase 2.

Baggrunden for projektet er forskning, der peger på, at især kvaliteten af ledelsesudøvelsen

har betydning for virksomheders vækst. Undersøgelser og interviews med ledere

viser, at ledere ofte har svært ved i praksis at bruge den teoretiske viden, de erhverver

på uddannelser og kurser. Tænketankens arbejde blev derfor præget af, at der ikke skulle

foreslås mere af det, som allerede findes på området for ledelsesudvikling. Derimod

skulle tænketanken komme med konkrete forslag til hvordan: 1. Effekten af lederuddannelserne

øges; 2. Hvordan de eksisterende uddannelser bliver mere praksisnære; 3.

Hvordan rådgivere kan indgå i nye former for samarbejde med ledere; 4. Hvordan 1-3

kan komme til at gælde for både privat og offentlig ledelse i alle typer af virksomheder.

Strategien

Strategien til at højne ledelsesudøvelse i praksis indebærer, at der massivt skal sættes

fokus på samspillet mellem praksis og teori, og at der skal eksperimenteres i dette felt.

Dette kan formuleres i sloganet ”from best practice to next practice”. Tre spor forfølges,

så strategien kommer til at gælde for den praktiske ledelsesudøvelse, for rådgivning og

for undervisning. Således skal der skabes en bevægelse – en ledelsesbevægelse, der

fokuserer på, at ledelsesudvikling skal tage højde for, at mange ledere bedst lærer om

ledelse ved at udøve den i praksis, og ved at blive konfronteret med denne praksis gennem

det utraditionelle og anderledes møde, der fokuserer på påtrængende ledelsesproblematikker.

”Mødet” er valgt som et centralt nøglebegreb. Det er forskningsmæssigt dokumenteret,

at det er i mødet mellem det tværorganisatoriske, det tværkulturelle og det tværfaglige,

at innovation finder sted. Det kan være mødet med andre og anderledes mennesker,

mødet med andre måder at gribe problematikker og løsninger an på, mødet mellem

praksis og teori, mødet mellem fortid, nutid og fremtid, mødet med det audio-visuelle og

ikke kun det skriftlige.

Strategien kræver forskellige former for samarbejder og partnerskaber mellem ledelsesmarkedets

aktører for at professionalisere ledelsesudøvelsen. Strategiens intention er

at skabe brobygning mellem ledelsespraksis og ledelsesforskning, ledelsesuddannelse og

rådgivning, idet ny viden skabes i samarbejde mellem aktørerne og med lederne.

Fase 1: Afklaring af de bærende drivkræfter i en fornyende ledelsesudvikling

Formålet med fase 1 er at opnå sig erfaringer med, hvordan ledernes virkelighed kommer

ind på uddannelsesinstitutionerne, og hvordan ny viden når lederne så hurtigt og

effektivt som muligt. I første fase skal følgende defineres og sikres:

Det tvær-organisatoriske konsortium og dets opgaver

Følgegruppen, der består af tænketanken suppleret med andre ressourcepersoner, danner

et konsortium, der både anlægger et udviklende og forskningsmæssigt perspektiv på

ledelse og ledelsesdokumentation. Konsortiet får til opgave at konkretisere, hvordan den

midtjyske region kan sikre, at ledelsesudvikling, lederuddannelser og ledelsesrådgivere

formår at arbejde med både best practice og next practice inden for både det ledelsesfaglige

og de pædagogiske og rådgivningsmæssige metoder. Dette samarbejdsorgan kan

Forretningsudvalget 8. januar 2008

75


live en central idégenerator for Vækstforums og Regionsrådets initiativer på området

ledelse og ledelsesudvikling.

Strategien og de første eksperimenter

Der igangsættes en række udvalgte videocase eksperimenter, blandt 4-7 centrale ledelsesaktører,

hvor ledere fortæller om egne ledelsesmæssige dilemmaer. Derigennem

skærpes ledernes blik for, hvad de faktisk gør, og hvad der førte til, at de gjorde som de

gjorde. Analyse af videoen vil efterfølgende kunne skabe ny læring. Videocasene produceres

og benyttes af både ledere, rådgivere, studerende og undervisere. Tænketanken

har udarbejdet beskrivelser af, hvad de enkelte aktører kan få ud af dette udviklingsarbejde.

Eksperimenterne skal - ud over ledernes konkrete udbytte - sikre, at centrale aktører

og målgrupper får incitamenter til, og i praksis gør sig erfaringer med, at indgå i

forskellige samarbejdskonstellationer - konstellationer, der understøtter eksperimenter

med et innovativt perspektiv på ledelse, ledelsesuddannelse og ledelsesudvikling. Der

knyttes forskning til eksperimenterne. Følgende aktører foreslås alle at indgå med prototypeudvikling

og produktion af to videoer: Studerende på Institut for Ledelse, Aarhus

School of Business, Aarhus Universitet; Studerende på Århus Købmandsskole/ Aarhus

Business College; Rådgivere i Væksthus Midtjylland; Ledere/ledergrupper; HR-afdelingen

i Viborg Kommune; Private rådgivningsfirmaer; DI/DA/DE/Ledernes Hovedorganisation.

Følgeforskning, videnopsamling, formidling og perspektivering

Erfaringer og viden fra de videobaserede caseproduktioner i ledelsesudvikling opsamles

løbende af deltagerne, samt af en tilknyttet forsker fra Institut for Uddannelse, Læring

og Filosofi på Aalborg Universitet. Der oprettes en internetløsning, til formidling af resultater

og erfaringer her og nu og på sigt, således at ledere enkeltvis og i netværk kan

downloade og uploade videoklip med aktuelle ledelsesproblematikker. Dette gælder også

for rådgivere, undervisere og studerende. På en konference i efteråret 2008 præsenteres

og drøftes resultaterne af fase 1 med det formål at kvalificere initiativerne med henblik

på eskalering i fase 2.

Indhold i og planlægning af fase 2

Følgegruppen/konsortiet overvåger eksperimenterne i fase 1 og deres fremdrift og bruger

disse erfaringer til at indholdsdefinere fase 2. Gruppen er samtidig ansvarlig for at

udvikle andre initiativer og udarbejde en plan for udrulning af strategien i fase 2. Strategien

kan understøtte den centrale udfordring med at få fornyende ledelsesudvikling og

fornyende dokumentationsmetoder sandsynliggjort og dagsordensat. Planen for udrulning

af strategien i fase 2 forelægges Vækstforum primo 2009.

Fase 2: Eskalering

Fase 2 igangsættes primo 2009 under forudsætning af, at Vækstforum og Regionsrådet

godkender planen for udrulning af strategien i fase 2. Indholdet i fase 2 bliver først tydeligt

ved udgangen af fase 1.

./. Projektets indhold er nærmere beskrevet i vedlagte Bilag.

Budget

Det foreslås, at projektets første fase sættes i gang inden for følgende økonomiramme:

Forretningsudvalget 8. januar 2008

76


Konsortiumdannelse og aktiviteter 0,25 mio. kr.

Institutionelle eksperimenter 1,20 mio. kr.

Følgeforskning, formidling, konference m.m. 0,75 mio. kr.

I alt 2,20 mio. kr.

Finansieringsplan

Region Midtjylland 1,40 mio. kr.

Medfinansiering udbydervirksomheder 0,50 mio. kr.

Medfinansiering erhvervsvirksomheder 0,30 mio. kr.

I alt 2,20 mio. kr.

I forbindelse med realiseringen af eksperimenterne forudsættes det, at Aarhus Universitet,

Århus Købmandsskole, yder medfinansiering i form af undervisningstimer. Ligeledes

forudsættes det, at de rådgivere og ledere, der også udfører eksperimenter, yder medfinansiering

i form af timer.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

77


1-30-76-39-07

32. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til storskala demonstrationsprojekt

med 2. generations biodiesel

Resumé

Brancheorganisationen Oliebranchen i Danmark, Daka Biodiesel A.m.b.a. og Region Midtjylland

ønsker i fællesskab at igangsætte et storskala demonstrationsprojekt

med iblanding af 5 % 2. generations biodiesel i almindelig diesel på alle tankstationer i

et geografisk afgrænset område i Region Midtjylland. Med projektet kan der opnås vigtige

erfaringer med lagring, distribution og anvendelse af biodiesel i stor skala, og projektet

vil bidrage til en mere problemfri implementering af EU's målsætning om, at 5,75 %

af brændstofforbruget i transportsektoren i 2010 skal være baseret

på biobrændstoffer. For Daka Biodiesel, som er den første danske producent af 2. generations

biobrændstof, har det endvidere stor betydning at kunne vise, at produktet anvendes

på hjemmemarkedet. Dertil kommer en række afledte effekter på erhvervsudviklingen,

ved at sådanne anlæg etableres og drives i regionen. Projektet vil i sig selv give

et reelt bidrag til at øge andelen af anvendelse af vedvarende energi og til at reducere

CO2 (drivhusgas) udledningen i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til udmøntning

af megasatsningen energi og miljø, anvendes 4 mio. kr. i 2008 til finansiering

af ekstern konsulentbistand mv. i forbindelse med gennemførelsen af

et demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum,

at reservere en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megasatsning

inden for energi og miljø efter konkrete indstillinger fra Vækstforum.

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. oktober 2007, at der indledes et samarbejde

med Landbrugsraadet, DAKA, flere af olieselskaberne m.fl. om at gøre Region Midtjylland

til forsøgsregion for biodiesel, og at indstille til Regionsrådet, at der af den reserverede

økonomiske ramme til megasatsningen på energi og miljø kan anvendes op til 5

mio. kr. til et storskala demonstrationsprojekt med biodiesel.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

78


Baggrunden for projektet er følgende:

Daka Biodiesel A.m.b.a. i Løsning er som den første virksomhed i Danmark i færd

med at etablere et 2. generations fabriksanlæg, der fra årsskiftet kan producere

55 mio. liter biodiesel årligt (Fedtsyremethylester = FAME) ud fra animalsk fedt.

Daka har selv afholdt hele anlægsinvesteringen på ca. 180 mio. kr.

En livscyklusanalyse foretaget af Institut for Produktudvikling på Danmarks Tekniske

Universitet viser, at biodiesel produceret på basis af slagteriaffald har en

god miljøprofil (livscyklusanalysen kan ses på www.dakabiodisel.dk, eller rekvireres

fra administrationen).

Danmark har via et EU brændstofdirektiv forpligtet sig til, at 5,75 % af forbruget i

transportsektoren i 2010 skal være baseret på biobrændstof.

Folketinget har afsat 60 mio. kr. til forsøgsprojekter med iblanding af biodiesel.

Forsøgsordningen administreres af Færdselsstyrelsen, med ansøgningsfrist 10.

december 2007.

./. På denne baggrund har Region Midtjylland i samarbejde med Daka Biodiesel

og Landbrugsraadet indledt en dialog med brancheorganisationen Oliebranchen i Danmark

om mulighederne for et samarbejde. Resultatet er blevet, at oliebranchen, Daka

Biodiesel og Region Midtjylland har udarbejdet en fælles ansøgning til Færdselsstyrelsen

, som vedlægges. Projektet støttes af Landbrugsraadet og FDM.

I projektansøgningen er der i første omgang disponeret med, at Regionsrådet bidrager

med 4 mio. kr. Men det forventes, at ansøgningen vil resultere i en dialog/forhandling

med Transportministeriet og Færdselsstyrelsen, og at alle 5 mio. kr., jf. Vækstforums

indstilling, i den forbindelse vil kunne komme i spil. Regionsrådet vil i givet fald få sagen

forelagt.

Projektet omfatter blandt andet:

Tilpasning og udbygning af Samtank og Q8's distributionsanlæg på Århus

Havn, så de kan håndtere opbevaring og iblanding af biodiesel. Olieselskaberne

samarbejder i forsøgsperioden om at benytte disse anlæg.

I en forsøgsperiode på ca. 18 måneder erstattes den almindelige dieselolie i et

geografisk forsøgsområde med en forsøgsblanding tilsat 5 % FAME fra Daka Biodiesel.

Det budgetterede forbrug i forsøgsperioden udgør 120 mio. liter diesel. Heraf

udgør FAME 6 mio. liter og en ny basisdiesel 114 mio. liter. For blandt andet at

kunne overholde brændstofbekendtgørelsen er det nødvendigt at bruge en ændret

og forbedret basisdiesel, som kompenserer for, at FAME har andre fysiske og

kemiske egenskaber end fossilt diesel.

Det geografiske forsøgsområde omfatter i projektets 1. fase ca. 65 tankstationer i

Århus Kommune. I projektets 2. fase forventes forsøgsområdet udvidet til at omfatte

tankstationer i flere kommuner i den østlige del af Region Midtjylland.

Projektet omfatter ligeledes levering af biodiesel til et antal afgrænsede bilflåder i

regionen, f.eks. busselskaber tilknyttet Midttrafik.

Projektet løber fra medio 2008 frem til udgangen af 2009. Hermed er det muligt

at lave en glidende overgang til en forventet generel iblanding.

Der gennemføres erfaringsindsamling, test, forbrugerundersøgelser og formidlingsaktiviteter.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

79


Med projektet opnås vigtige erfaringer med lagring, distribution og anvendelse af biodiesel

i stor skala. Projektet vil bidrage til en mere problemfri implementering af EU's målsætning

om, at 5,75 % af brændstofforbruget i transportsektoren i 2010 skal være baseret

på biobrændstoffer.

For Daka Biodiesel, som er den første danske producent af 2. generations biobrændstof,

har det endvidere stor betydning at kunne vise, at produktet anvendes på hjemmemarkedet.

Dertil kommer en række afledte effekter på erhvervsudviklingen, ved at sådanne

anlæg etableres og drives i regionen.

Projektet vil sig selv give et reelt bidrag til at øge andelen af anvendelse af vedvarende

energi og til at reducere CO2 (drivhusgas) udledningen i Region Midtjylland. Fordelen

ved et storskalaprojekt er endvidere, at det får et volumen, som vil bidrage til at reducere

meromkostningerne ved at anvende af biobrændstoffer.

./. I forlængelse af ansøgningen har konsortieparterne har sammen med Landbrugsraadet

lavet et fælles brev til transportministeren, som vedlægges.

Projektet understøtter Vækstforums megasatsning på energi og miljø. Specifikt indsatsområderne

vedrørende vedvarende energi i transportsektoren og energiproduktion på

basis af restprodukter. Projektet understøtter ligeledes Vækstforums partnerskabsaftale

med regeringen om vækst og erhvervsudvikling, som bl.a. lægger op til, at Region Midtjylland

skal være en foregangsregion på energi og miljøområdet.

Region Midtjylland støtter projektledelse, erfaringsindsamling, test, formidlingsaktiviteter

o. lign., og der vil til dette formål blive indgået resultatkontrakter med eksterne konsulenter.

Region Midtjylland yder ikke direkte tilskud til olieselskaberne eller biobrændstof.

Projektets gennemførelse forudsætter medfinansiering fra staten.

Budget (mio. kr.)

Omstilling af distributionsanlæg 3,0

Ekstraomkostninger til distribution 1,5

Meromkostninger til indkøb af ny basisdiesel (114 mio. l) 17,1

Meromkostninger til indkøb af FAME (6 mio. l) 3,6

Forsikring 0,8

Projektledelse, erfaringsindsamling, test, formidling o.

lign.

I alt 30,0

Finansiering (mio. kr.)

Staten 26,0

Region Midtjylland 4,0

I alt 30,0

Daka Biodiesel og oliebranchen bidrager med egen arbejdsindsats.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

4,0

80


De af Regionsrådet reserverede midler til udmøntning af megasatsningen energi og miljø

udgør 23 mio. kr. Der er tidligere bevilget 4,4 mio. kr. fra reservationen.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

81


1-01-76-7-07

33. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i

uddannelser

Resumé

Regionsrådet reserverede på sit møde den 22. august 2007 regionale udviklingsmidler til

initiativet Mere iværksætteri i uddannelser. Efterfølgende er der indkaldt ansøgninger til

initiativets tre indsatsområder: En styrkelse af iværksætteri på især de videregående

uddannelser, etablering af studentervæksthuse og etablering af et virtuelt studentervæksthus.

Der er indkommet 4 ansøgninger, hvoraf tre ansøgere beskriver en indsats i

tæt overensstemmelse med de respektive indsatsers indhold og inden for den økonomiske

ramme. Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakter med hver af de tre operatører.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til Mere

iværksætteri i uddannelser, bevilges 2,35 mio. kr. årligt i 2008 og 2009, der

fordeles med 1 mio. kr. årligt til IDEA, 0,97 mio. kr. årligt til The Animations

Workshop og 0,38 mio. kr. årligt til Erhvervsakademiet Minerva, og

at Regionsrådet tiltræder Vækstforums indstilling om afslag til ansøgningen

fra Iværksætterskolen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum,

at reservere 8 mio. kr. til initiativet Mere iværksætteri i uddannelser.

Vækstforum vedtog på sit møde den 10. december 2007, at godkende IDEA, The Animation

Workshop og Erhvervsakademiet Minerva som operatører på initiativets

tre indsatsområder, at indstille ansøgningen fra Iværksætterskolen til afslag, at indstille

til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler bevilges 4,7

mio. kr., at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regionalfondsmidler

bevilges 2,7 mio. kr., og at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Socialfondsmidler

bevilges 2 mio. kr.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

82


Initiativet Mere iværksætteri i uddannelser

Initiativet Mere Iværksætteri i uddannelser har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes

fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende på især

de videregående uddannelser. Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur

omfatter følgende områder:

En styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri på især de videregående

uddannelser i regionen, herunder udvikling af undervisningsmateriale

og undervisningsmetoder og gennemførelse af netværksaktiviteter

Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer

– Studentervæksthuse

Etablering af et virtuelt miljø til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer

– et virtuelt studentervæksthus

Initiativet er rettet mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående

uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Baggrund:

Vækstforum 6. februar 2007: Igangsættelse af forprojekt

Vækstforum 13. juni 2007: Godkendelse af initiativ, reservation af EU-midler,

heraf 6 mio. kr. fra Regionalfonden og 2 mio. kr. fra Socialfonden, og indstilling

om reservation af midler til Regionsrådet på 8 mio. kr.

Regionsrådet den 22. august 2007: Reservation af økonomisk ramme på 8 mio.

kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum den 10. december 2007: Godkendelse af valg af operatører og indstilling

til Regionsråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen om bevilling.

Region Midtjylland gennemførte fra den 28. august 2007 en ansøgningsrunde, hvor der

indkaldtes ansøgninger til initiativets tre indsatsområder.

Der blev endvidere afholdt et informationsmøde den 25. september 2007 om etablering

af studentervæksthuse i Århus. Det blev her aftalt, at parterne arbejder videre med

etablering af et konsortium med henblik på udarbejdelse af en fælles ansøgning om

etablering af et studentervæksthus i Århus. Studentervæksthuset forventes forankret

hos de deltagende uddannelsesinstitutioner. Ansøgningen forventes forelagt Vækstforum

primo 2008.

Ved ansøgningsfristens udløb den 19. oktober 2007 var der indkommet 4 ansøgninger: 2

ansøgninger vedrørende indsatsen En styrkelse og koordinering af indsatsen inden for

iværksætteri på især de videregående uddannelsesinstitutioner, 1 vedrørende etablering

af studentervæksthuse og 1 vedrørende etablering af et virtuelt studentervæksthus.

Følgende ansøgninger indstilles til bevilling:

./. Iværksætterakademiet IDEA har indsendt Ansøgning Mere iværksætteri i uddannelser:

En styrkelse og koordinering af indsatsen inden for iværksætteri i uddannelsessystemet.

Indsatsen i ansøgningen svarer i høj grad til de af Vækstforum godkendte elementer og

økonomiske ramme. Ansøgningen vedrører således en samlet indsats for at styrke

iværksætteri i uddannelser i hele regionen, herunder udvikling af undervisningsmetoder,

undervisningsmaterialer og etablering af undervisernetværk. Målgruppen er studerende

og undervisere på de videregående uddannelser. Endvidere vil IDEA indgå i et samarbej-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

83


de med Selvstændighedsfonden med henblik på at fremme undervisning i iværksætteri i

hele undervisningssystemet. Der søges om 2 mio. kr. fra Socialfonden og 2 mio. kr. fra

Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler. Herudover forventes FIST at medfinansiere

indsatsen med 2 mio. kr.

./. The Animation Workshop i Viborg har indsendt ansoegningskema_studentervaeksthus

: Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus. Indsatsen i ansøgningen svarer

i høj grad til de af Vækstforum godkendte elementer for studentervæksthuse og økonomiske

ramme. Ansøgningen omfatter etablering af et studentervæksthus i tilknytning

til The Animation Workshop i Viborg. Studentervækshuset vil have til formål dels at synliggøre

muligheden for at etablere sig som selvstændig og dels at tilbyde fysiske faciliteter,

rådgivning og sparring om idé- og forretningsudvikling, netværksressourcer

m.m. Der søges om 1,95 mio. kr. fra Regionalfonden og 1,95 mio. kr. fra Region Midtjyllands

erhvervsudviklingsmidler.

./. Erhvervsakademiet Minerva i Randers har indsendt Ansoegning vedr virtuelt studentervæksthus

: Det virtuelle studentervæksthus. Det virtuelle studentervæksthus skal medvirke

til at fremme mulighederne for iværksætteri i lighed med det fysiske studentervæksthus,

men med et virtuelt studentervæksthus kan man favne regionen bredt og

mobilisere indsatsen til også at omfatte yderområderne. Målgruppen for indsatsen er

studerende for de videregående uddannelser inden for, i første omgang, service- og oplevelseserhverv.

Der vil i resultatkontrakten med Erhvervsakademiet blive stillet krav om

at indsatsen skal udvides til at omfatte andre typer erhverv. Der søges om 1 mio. kr. fra

Regionalfonden og 1 mio. kr. fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler.

Indsatsen vedrørende konceptudvikling i forhold til de eksisterende studentervæksthuse

fremgår ikke af projektets indhold eller budget, og ansøgningen indstilles derfor til en

reduktion på 0,5 mio. kr. fra et samlet budget på 2 mio. kr. til 1,5 mio. kr.

Følgende ansøgning indstilles til afslag:

./. Randers Erhvervs- og Udviklingsråd har indsendt Iværksætterskolen: Iværksætterskolen

- for gymnasier, tekniske skoler og KVU uddannelser under de tekniske skoler i Region

Midtjylland. Ansøgningen indstilles til afslag, da indsatsen ikke rettes mod initiativets

primære målgruppe - de mellemlange og lange videregående uddannelser, men mod de

almene gymnasier, tekniske skoler og KVU uddannelserne under de tekniske skoler.

Budget og finansiering for en 2-årig periode (mio.kr.)

Aktivitet Samlet Finansiering

budget Region Stat Regionalfond Socialfond

IDEA 6 2 2 2

Studentervæksthus Viborg 3,9 1,95 1,95

Virtuelt studentervæksthus

1,5 0,75 0,75

I alt 11,4 4,7 2 2,7 2

De af Regionsrådet reserverede midler til initiativet Mere iværksætteri i uddannelser udgør

8 mio. kr. Der er ikke tidligere bevilget midler fra reservationen.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

84


1-10-76-5-07

34. Indstilling til undervisningsministeren om kapacitet for studentereksamen

(STX) og 2-årigt HF i Region Midtjylland i 2008

Resumé

Regionsrådet skal senest den 1. februar 2008 skriftligt give Undervisningsministeriet

besked om den samlede kapacitetsfastsættelse for studentereksamen (STX) og 2-årigt

HF i regionen, ligesom Regionsrådet kan indstille til undervisningsministeren, at ministeren

fastlægger et midlertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioner.

Det indstilles, at der iværksættes en analyse af behovet for uddannelsespladser til studentereksamen

og 2-årigt HF i Region Midtjylland i fremtiden. Analysen skal danne

grundlag for Regionsrådets behandling af kapacitetsfastsættelsen i de kommende år.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet orienterer Undervisningsministeriet om den kapacitetsfastsættelse,

som de forpligtende samarbejder har indmeldt til regionen for 2008, og

at der i 2008 gennemføres en analyse af behovet for uddannelsespladser til studentereksamen

og 2-årigt HF i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal senest den 1. februar 2008 skriftligt give Undervisningsministeriet

besked om den samlede kapacitetsfastsættelse for studentereksamen (STX) og 2-årigt

HF i regionen, ligesom Regionsrådet kan indstille til undervisningsministeren, at ministeren

fastlægger et midlertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioner.

Proceduren for kapacitetsfastsættelse er beskrevet i den nye Optagelsesbekendtgørelse -

Bekendtgørelse nr. 1341 af 8. december 2006 om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

Optagelseskapaciteten for studentereksamen og 2-årigt HF skal fastsættes hvert år under

medvirken af de enkelte institutioner, de forpligtende samarbejder og Regionsrådet.

Et forpligtende samarbejde består af de gymnasier og HF-kurser, der er godkendt til at

udbyde uddannelsen til studentereksamen og 2-årigt HF inden for et geografisk område.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

85


Det forpligtende samarbejde skal koordinere institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger,

valgfag og elev- og kursistfordeling.

I forhold til kapacitetsfastsættelse skal alle institutioner i et forpligtende samarbejde (i

Region Midtjylland i øjeblikket 4 forpligtende samarbejder, som geografisk består af de

tidligere amter) senest den 1. november hvert år sende oplæg til optagelseskapacitet til

det forpligtende samarbejde, som senest den 15. november skal drøfte udspillene. Det

forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst

muligt inden for samarbejdets geografiske område. Den enkelte institutions bestyrelse

skal herefter og senest den 15. januar fastsætte optagelseskapaciteten for det kommende

skoleår.

Det forpligtende samarbejde skal senest den 20. januar orientere Regionsrådet om den

samlede kapacitet i samarbejdets geografiske område, herunder fordelingen på de enkelte

institutioner. Regionsrådet skal herefter senest den 1. februar hvert år give Undervisningsministeriet

besked om den samlede kapacitetsfastsættelse for studentereksamen

og 2-årigt HF i regionen. Regionsrådet kan indstille til undervisningsministeren, at ministeren

fastlægger et midlertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioner.

./. Region Midtjylland har den 19. december 2007 modtaget oplysninger fra denne

regions 4 forpligtende samarbejder. Kapacitetsoplysningerne er opført i et oversigtsskema,

hvor de nye oplysninger for 2008 kan sammenlignes med de foregående års kapacitetsfastsættelser

og faktiske optag.

Oversigten viser, at en stor del af institutionerne har øget kapaciteten for skoleåret

2008-09 i forhold til den kapacitet de tidligere amter fastsatte for skoleåret 2006-07. I

de egne, hvor der er stor afstand imellem gymnasierne og HF-kurserne, får det ikke den

store betydning, da optageområderne til de institutioner er rimeligt afgrænsede og i stort

omfang afhænger af transportmuligheder mellem elevernes bopæl og institutionen.

Når det gælder Århus-området kan det få betydning for gymnasierne i udkanten af Århus

(Viby Gymnasium & HF og Langkær Gymnasium & HF), at gymnasierne i det indre Århus

(Århus Katedralskole, Århus Statsgymnasium og Marselisborg Gymnasium) alle øger kapaciteten.

Den øgede kapacitet sker ikke på baggrund af en udvidelse af den bygningsmæssige

kapacitet. Der er sædvanligvis stor søgning til gymnasierne i Århus centrum,

og i de foregående år er der - for at udnytte den samlede kapacitet - flyttet ansøgere fra

gymnasierne i centrum til bl.a. Viby Gymnasium & HF og Langkær Gymnasium & HF.

Det skønnes, at antallet af ansøgere til studentereksamen og 2-årigt HF stiger i 2008 på

baggrund af befolkningsudviklingen. I så fald får det antagelig ingen betydning for institutionerne

i yderområderne, da der så bliver brug for al disponibel kapacitet.

På den baggrund foreslås det, at Regionsrådet inden den 1. februar 2008 orienterer Undervisningsministeriet

om den indmeldte kapacitetsfastsættelse i regionen.

For at tilvejebringe et veldokumenteret grundlag for Regionsrådets behandling af kapacitetsfastsættelsen

i de kommende år foreslås iværksat en analyse af behovet for uddannelsespladser

til studentereksamen (stx) og 2-årigt HF i hele regionen svarende til den

netop afsluttede analyse af behovet for 2-årigt HF i Østjylland. Analysen skal vise, hvor

og hvornår der bliver behov for kapacitetstilpasninger i forhold til befolkningsudviklingen

Forretningsudvalget 8. januar 2008

86


frem til 2015. Denne analyse vil kunne danne grundlag for Regionsrådets behandling af

kapacitetsfastsættelsen i januar 2009.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

87


1-30-75-2-07

35. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet mv.

Resumé

Folketingets forventede vedtagelse af Regeringens lovforslag om bortfald af refusion af

brændstofafgifterne ved buskørsel sammenholdt med efterregulering for 2007 og øget á

conto betaling til Bus&Tog-samarbejdet medfører behov for finansiering af merudgifter til

kollektiv trafik i størrelsesordenen 12-16 mio. kr. pr. år fra og med 2008. For at imødegå

udgiftsstigningen har Regionsrådet besluttet at reducere udgiften til kollektiv trafik med

10 mio. kr. i 2008. Forslag fra Midttrafik om nedlæggelse af ruter og strækninger

har været drøftet med de berørte kommuner. Kommunerne har administrativt afvist disse

forslag til ikrafttræden i 2008. Midttrafik har fremsendt revideret forslag

til besparelser til ikrafttræden ved køreplanskiftet sommeren 2008. Forslaget indeholder

besparelser på 4,6 mio. kr. i 2008 og 7,6 mio. kr. i 2009. Administrationen har udsendt

Midttrafiks besparelsesforslag i høring hos kommuner med svarfrist den 18. januar 2008.

Direktionen indstiller,

at det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale rutenet anmodes

om at drøfte omfanget af ændringer i det regionale rutenet gældende fra

køreplanskiftet i 2008 på baggrund af indkomne høringssvar fra kommuner med

henblik på efterfølgende behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet i februar

2008.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regeringen har fremsat lovforslag om bortfald af refusion af brændstofafgifterne ved

buskørsel som følge af en ændring af EU-regler. Vedtager Folketinget lovforslaget,

vil vognmændenes udgifter til buskørsel stige. I henhold til kontrakter med vognmændene

skal udgiftsstigningen afholdes af kontraktgiveren, det vil sige region og kommuner.

Regionerne vil under ét blive kompenseret for merudgifterne ved forhøjelse af bloktilskuddet,

men kompensationsmodellen vil for Region Midtjyllands vedkommende betyde

et tab på ca. 15 mio. kr. årligt.

For at imødegå udgiftsstigningen besluttede Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen

af Region Midtjyllands budget for 2008 at reducere udgiften til kollektiv trafik med 10

mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. skal findes ved reduktion i forbindelse med gennemgang af

det regionale rutenet og de enkelte ruter. Herudover reduceres Region Midtjyllands til-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

88


skud til Midttrafiks administration med 0,8 mio. kr. og anlægsudgifter til privatbaner reduceres

med 2,2 mio. kr. For at nå finansieringskravet afsættes en pulje på 5,0 mio. kr.

Tabel 1. Budget 2008 – finansiering af merudgifter til kollektiv trafik

Gennemgang af det regionale rutenet

Mindre tilskud til Midttrafiks administration

Reduktion på anlæg til privatbaner

Ny pulje (reduktion af uddannelsespulje med 4 mio. kr. og pulje til konsulentbistand

med 1 mio. kr.)

I alt

Forretningsudvalget 8. januar 2008

89

7,0 mio.

kr.

0,8 mio.

kr.

2,2 mio.

kr.

5,0 mio.

kr.

15,0 mio.

kr.

Af budgetbemærkningerne fremgår, at det beløb som herefter resterer for at nå finansieringskravet

på 15 mio. kr., reguleres via den afsatte pulje – i fornødent omfang ved at

forhøje denne pulje.

Det lovforslag om ændring af momsloven og andre forskellige love, som er fremsat, indebærer,

at regionerne gives mulighed for at tilpasse økonomien ved indførelse af en

overgangsordning i årene 2008 - 2009. Regioner, som opnår et tab, vil i 2008 modtage

et tilskud svarende til det beregnede tab og i 2009 et tilskud på halvdelen af det beregnede

tab. Skatteministeren vil fastsætte tidspunktet for afgiftsændringens ikrafttræden.

Efter Regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2008 er der konstateret merudgifter til

kollektiv trafik på ca. 6-8 mio. kr. årligt, som følge af øget betaling til Bus&Togsamarbejdet.

Uanset at Region Midtjylland måtte blive fuldt kompenseret for dieselafgiften

i 2008, vil der som følge af efterregulering for 2007 og øget acontobetaling til

Bus&Tog-samarbejdet, være behov for finansiering af merudgifter til kollektiv trafik i

størrelsesordenen 12-16 mio. kr. pr. år fra og med 2008.

Region Midtjylland har på baggrund af budgetforliget anmodet Midttrafik om at udarbejde

forslag til mulige reduktioner på det regionale rutenet.

Midttrafiks bestyrelse har på møde den 26. oktober 2007 drøftet regionens ønske om

besparelser på det regionale rutenet. Bestyrelsen vedtog, at

• dialogen med regionen om det faglige grundlag for besparelsesomfanget og

handlemuligheder fortsættes

• besparelser fundet ved nedklassificering forudsætter aftaler med berørte kommuner

• der skal være tid til at inddrage institutioner, borgere m.v., inden endelig beslutning

om besparelser træffes

Midttrafik peger på følgende områder for besparelser:

• Bedre koordinering mellem bybusruter og regionale ruter

• Omklassificering af regionale ruter og strækninger, hvor kommunerne påtager sig

kørselsopgaven

• Nedlæggelse af regionale ruter og strækninger


• Total gennemgang af det regionale rutenet

• Reduktion i regionens bidrag til fællesaktiviteter (information, markedsføring

m.m.)

Forslag fra Midttrafik om nedlæggelse af regionale ruter og strækninger har været drøftet

med berørte kommuner. Kommunerne har administrativt oplyst, at de ikke kan acceptere

ændringerne i det regionale rutenet, hvis dette betyder øgede kommunale udgifter

til kollektiv trafik, og ikke allerede fra 2008, fordi de kommunale budgetter for 2008

er fastlagt. Det er kommunernes opfattelse, at besparelsesforslag bør fremlægges så

tidligt, at der gives mulighed for høring hos borgere, institutioner m.fl., og inden budgetforhandlinger

i kommunerne.

Midttrafik orienterede på møde den 5. december 2007 udvalget for regional kollektiv

trafik og infrastruktur om forslagene til besparelser på det regionale rutenet. Udvalget

tilkendegav et ønske om, at Midttrafik arbejdede videre med de konkrete forslag

til besparelser. Udvalget ønskede i øvrigt, at der arbejdes videre med udviklingen af teletaxi

i samarbejde med kommunerne.

./. Efterfølgende har Midttrafik fremsendt vedlagte forslag til besparelser på det regionale

rutenet. Forslaget indebærer en forventet reduktion i udgifterne på ca. 4,6 mio. kr. i

2008 og ca. 7,6 mio. kr. i 2009. I forslaget indgår besparelser på regionens tilskud til

Midttrafiks administration på 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i 2009. Midttrafik påpeger,

at den korte planlægningshorisont frem til køreplanskiftet i 2008 kun gør det muligt

at gennemføre ét projekt vedrørende bedre koordinering mellem lokale og regionale ruter

i 2008. Forslaget indeholder derfor fortrinsvis ruteudretning og nedlæggelse af svagt

benyttede ruter og ture. Midttrafik anmoder om regionens stillingtagen til forslaget.

Administrationen har udsendt Midttrafiks besparelsesforslag i høring hos kommuner med

svarfrist den 18. januar 2008. Administrationen foreslår, at det midlertidige udvalg vedrørende

kollektiv trafik og det regionale rutenet på baggrund af indkomne høringssvar

drøfter omfanget af reduktioner på det regionale rutenet gældende fra køreplanskiftet

den 29. juni 2008, inden sagen forelægges på ny i forretningsudvalget i februar.

./. Kommunernes Kontaktråd har ved brev af 12. december 2007, som er vedlagt, henvendt

sig til regionrådsformanden med opfordring til, at regionen undlader at gennemføre besparelser

i 2008, som indebærer nedlæggelse af ruter. Dette brev er besvaret den

21.12.2007 af regionsrådsformanden. Svaret er vedlagt.

./. Ligeledes har borgmester Anders G. Christensen, Favrskov Kommune, fremsendt brev til

Midttrafik, hvori fremgangsmåden for gennemførelse af regionens sparekrav ikke findes i

overensstemmelse med almindeligt godt samarbejde. Kopi af brev er vedlagt. Det skal

påpeges, at kommunens bemærkning vedr. busrute 111 Århus – Hinnerup ikke er et

spørgsmål om nedlæggelse, men om at koordinere busforbindelser bedre.

Midttrafiks bestyrelse er på møde den 21. december 2007 blevet orienteret om status for

gennemgang af det regionale rutenet, herunder henvendelser fra KKR og Favrskov

Kommune. Bestyrelsen vedtog at opfordre Region Midtjylland til at tænke effektiviseringer

ind i en sammenhæng med en samlet trafikplan for regionale og kommunale ruter.

Midttrafiks bestyrelse opfordrer ligeledes til fortsat dialog mellem Regionen, berørte

kommuner og Midttrafik, hvis der er forslag om at omlægge eller omklassificere regiona-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

90


le ruter til kommunale ruter på en måde, så kommunerne har mulighed for evt. at indarbejde

det i de kommunale budgetter.

Regionsrådet har nedsat et udvalg for kollektiv trafik og det regionale rutenet for 2008.

Blandt udvalgets opgaver er udarbejdelse af forslag til rationaliseringer i det regionale

rutenet, herunder forslag til tidsplan for rationaliseringernes indførelse, samt sikre økonomisk

råderum til udviklingsaktiviteter fremover. Udvalget skal endvidere opstille kriterier

for et sammenhængende regionalt rutenet, samt deraf følgende afgrænsning for

lokale ruter og regionale ruter, og opstille service- og kvalitetsmål for den regionale kollektive

trafikbetjening. Udvalgets opgaver løses i dialog med Midttrafik.

Regionsrådet har ligeledes besluttet at nedsætte et panel for kollektiv trafik, hvis opgave

er at drøfte Region Midtjyllands interesser på området for kollektiv trafik.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

91


1-33-76-2-07

36. Projekt Kend din Region, evaluering af gennemførte projekter i 2007 og

reservation af midler til videreførelse i 2008

Resumé

Projektet Kend din Region skal skabe sammenhæng og kendskab til Region Midtjyllands

landskabsmæssige og kulturelle værdier. Projektet har i 2007 haft tre delprojekter: Midt

i kunsten - kunsten i Midt, Regionsstafetten og Museer og Vandringer i Midtjylland. Projekterne

er blevet evalueret, og det indstilles, at der reservers et rammebeløb på 2,5

mio. kr. til at videreføre Kend din Region i 2008.

Direktionen indstiller,

at evalueringen af de gennemførte projekter i 2007 tages til efterretning,

at projekt Kend din Region videreføres i 2008 med tre delprojekter som beskrevet i

sagsfremstillingen, og

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter,

reserveres 2,5 mio. kr. i 2008 til initiativer under projekt Kend din Region.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 28. marts 2007 at iværksætte projektet Kend

din Region i 2007. Projektet skal skabe sammenhæng og kendskab til de landskabsmæssige

og kulturelle værdier, der er karakteristiske for Region Midtjylland. Projektet henvender

sig både til regionens egne borgere og til besøgende. Det skal promovere det

regionale samarbejde som en god idé, og med fokus på regionens potentialer skal det

bruges til at skabe alliancer og partnerskaber mellem regionen og aktører inden for kulturen

og oplevelsesøkonomien.

Projektet har haft følgende delelementer:

MIDT i kunsten – kunsten i MIDT, som har omfattet åbne værksteder med deltagelse

af regionens professionelle billedkunstnere og kunsthåndværkere, internationale

kunstworkshops og en konference.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

92


Ud i landskabet, som har bestået af to delprojekter: Regionsstafetten og Museer

og vandringer i Midtjylland . De to projekter er i realiteten blev afviklet som to

selvstændige delprojekter, idet fem museer dog har deltaget i begge projekter.

Ud over de ovenfor nævnte delprojekter var også skitseret yderligere to projekter: "Digital

kunst i byernes rum" og "Ind i husene". Begge projekter var tænkt realiseret i 2008,

men er indtil videre stillet i bero.

De tre gennemførte delprojekter blevet evalueret i samarbejde med de samarbejdspartnere,

der har været involveret.

Evaluering af Kend din Region - 2007

Midt i Kunsten - kunsten i Midt

Evalueringen viser, at der deltog 178 kunstnere i projektet og at 86 % af disse vil deltage

i 2008, hvis Region Midtjylland igen arrangerer åbne værksteder. 65 % af kunstnerne

har haft salg i forbindelse med de åbne værksteder, 21 % har fået aftaler om udstillinger,

18 % etableret netværk og 33 % skriver ”andet” i form af f.eks. nye kunder, salg

senere, bestillinger, foredrag, udenlandske kontakter og udsmykningsopgaver.

./. Publikum har ikke blot besøgt deres ”lokale” kunstner, idet 62 % af kunstnerne skriver,

de havde besøg af udefrakommende gæster, det vil sige både fra andre regioner og fra

andre byer/områder i regionen end lokalområdet. Der har været et gennemsnitligt besøgsantal

i værkstederne på 57 for begge åbningsdage.Evaluering af Midt i Kunsten er

vedlagt som bilag.

Regionsstafetten

Der blev med Idrætsforeningen Århus 1900 som totalentreprenør gennemført fem halvmaratoner

i sidste halvdel af juni. Århus 1900 samarbejdede med lokale idrætsforeninger

og lokale museer. Museerne stod for den kulturhistoriske formidling i forbindelse

med løbene. Trods en intensiv markedsføring med bl.a. 80.000 husstandsomdelte løbsaviser

blev løbene, hvad deltagerantallet angår, ingen succes. 263 deltog i selve løbet,

mens 180 deltog i et tilhørende motionsprogram.

Hovedårsagen til den lave deltagelse var formentlig primært konkurrence fra lignende

arrangementer i samme periode.

./. Det skal dog understreges, at de enkelte løb, på trods af det lave deltagerantal, blev

afviklet professionelt og i en god stemning.Evaluering af Regionsstafetten er vedlagt som

bilag.

Museer og Vandringer i Midtjylland

Dette delprojekt skulle både fungere som en præsentation af regionens museer og - via

guidede ture - karakteristiske landskaber og bymiljøer i regionen. I forbindelse med projektet

blev der produceret en pjece, som blev distribueret fra museer, turistkontorer,

biblioteker, kommunernes borgerservice og regionens egne institutioner. Der er blevet

afsat ca. 75.000 til distributørerne.

./. Museerne er blevet bedt om at vurdere publikums interesse for hhv. pjece og arrangementer.

Interessen for arrangementerne som helhed har været moderat og meget svingende

fra museum til museum. Pjecen er til gengæld blevet betegnet som en succes, og

mange fremhæver, at pjecen har værdi ud over projektperioden. Endvidere ønsker man-

Forretningsudvalget 8. januar 2008

93


ge museer en form for genoptryk eller fortsættelse af projektet. Som en opfølgning er

der nu oprettet en speciel museumsside på regionens hjemmeside.Evaluering af Museer

og Vandringer er vedlagt som bilag.

Regnskab for Kend din Region 2007

./. Der var budgetteret med udgifter på i alt 2.000.000 kr. i 2007 til projekt Kend din

Region. Regnskabet er ikke endeligt opgjort, men de forventede udgifter beløber sig til

1.695.612,66 kr., med et mindreforbrug i forhold til budgettet på 304.387,66

kr.Regnskab for Kend din Region 2007 er vedlagt som bilag.

Planlægning af Kend din Region - 2008

Det er administrationens opfattelse at "Kend din Region" har været et godt koncept.

Samarbejdet med de forskellige aktører har fungeret fint. Der har været opbakning til

ideen, og både institutioner og enkeltpersoner har kunnet se en interesse i at agere

sammen for at opnå større synlighed i en ny regional sammenhæng. I forlængelse heraf

er det administrationens vurdering, at der er basis for en forlængelse af "Kend din Region",

dels som en videreudvikling af nogle af de aktiviteter, der blev påbegyndt i 2007,

dels som en præsentation af helt nye tiltag.

Midt i Kunsten

Der har som ovenfor nævnt været stor opbakning til projektet i 2007 - både fra publikum

og kunstnere. Der er med andre ord skabt en platform for dannelsen at et netværk,

der på sigt kan være med til at udvikle billedkunstmiljøet til en af regionens styrkepositioner.

Konkret foreslås det, at åbne værksteder, der sikrer projektets forankring bredt i

hele regionen, fortsættes i 2008 (og 2009) med henblik på en mere langsigtet finansieringsmæssig

forankring i kommunerne. Derudover skal der etableres en eller flere internationale

workshops af eksperimenterende karakter. Det gennemgående tema for de

kommende workshops skal være kunst- og branchesamarbejde. Den allerede gennemførte

beton-workshop har givet ikke blot kunstnerne, men også de betonvirksomheder,

der har været involveret, nye ideer og nye perspektiver i forhold til produkt- og materialeudvikling.

2008 kunne f.eks. være året, hvor kunstnere arbejder sammen med virksomheder

inden for energi- og miljøsektoren med henblik på klimatopmødet i 2009. De

forventede udgifter til Midt i kunsten i 2008 er 800.000 kr.

Kulturmiljøer

Bestyrelsen for Midtjyske Museers Udviklingsråd har udtrykt ønske om et fælles projekt

om formidling af kulturmiljøer i regionen. Indtil videre er det tanken, at projektet skal

være internetbaseret og understøtte forskellige andre formidlingstiltag i museernes og

regionens regi. De forventede udgifter til kulturmiljøprojektet er 600.000 kr.

Fortæl Region Midtjylland

Ideen til Fortæl Region Midtjylland udspringer af Anna Amalie Projektet og er tænkt som

et bud på svar på spørgsmålet "Hvem er vi?" Fortæl Region Midtjylland skal styrke sammenhængskraften

og forståelsen af kulturen og kulturerne i Region Midtjylland. Via

kommunale koordinatorer skal der sættes fokus på lokale fortællere og lokale historier

og de mange bidrag skal samles i en fælles regional fortælling. Det er planen, at projektet

skal formidles via workshops, bogudgivelser, regionalradio, hjemmesider og forskellige

præsentationsarrangementer. De forventede udgifter til fortælleprojektet i 2008 er

1.100.000 kr.

De tre delprojekter vil i begyndelsen af 2008 blive forelagt Regionsrådet til godkendelse.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

94


Udvalget vedrørende kultur, turisme og oplevelsesøkonomi tog på møde den 11. december

2007 evalueringerne til efterretning, og man besluttede at anbefale Regionsrådet, at

projektet Kend din Region videreføres i 2008 med tre delprojekter, samt at der af kulturmidlerne

reserveres 2,5 mio. kr. til projektet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

95


1-26-77-07

37. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resumé

Region Midtjylland har modtaget to ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter:

Horsens Musikskole søger om tilskud til Steinway Pianokonkurrence den 8. marts 2008 i

Horsens. Folkekirkens Ungdomskor søger om tilskud til afholdelse af landsstævne den

10. - 15. oktober 2008 i Herning.

Direktionen indstiller,

at Horsens Musikskole meddeles afslag, idet der ikke ses at være tilstrækkelig netværksdannelse

i konkurrencen, og

at Folkekirkens Ungdomskor meddeles afslag, idet der ikke ses at være tilstrækkeligt

udviklingspotentiale i forhold til Region Midtjylland, og idet afholdelse af

arrangementet må anses som værende led i landsorganisationens ordinære

virksomhed.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget to ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der

er i Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til

kulturelle aktiviteter.

Horsens Musikskole

Horsens Musikskole søger om tilskud til en Steinway-konkurrence i Horsens.

./. Ansøgning fra Horsens Musikskole samt Bilag til Horsens Musikskoles ansøgning er

vedlagt.

Der er tale om en høj-niveau-konkurrence, der dels skal skabe sammenhængskraft i

regionen, dels være med til at synliggøre, at der i Region Midtjylland er mange dygtige

pianister blandt børn og unge. Konkurrencens deltagere er de mest talentfulde klassiske

klaverelever op til 19 år fra Region Midtjylland. Af konkurrencens deltagere udvælges 3-

6 deltagere, som går videre til den landsdækkende Steinway-konkurrence. Steinway-

Festivals finder sted i hele verden. Der er meget prestige forbundet med konkurrencen,

så ansøger finder det ærefuldt, at Horsens Musikskole får lov at arrangere konkurrencen.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

96


Konkurrencen har et budget på 14.000 kr., hvoraf Horsens Kommune har bevilget et

tilskud på 4.000 kr. Musikskolen bidrager med arbejdstimer til et beløb af ca. 4.000 kr.

Region Midtjylland ansøges om et tilskud på 4.000 kr.

Ansøgningen har været behandlet i Udvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi

den 11. december 2007, hvor udvalget vedtog at anbefale, at der meddeles

afslag, idet der ikke ses at være nogen særlig netværksdannelse i konkurrencen.

Folkekirkens Ungdomskor

Folkekirkens Ungdomskor søger om tilskud til landsstævne, der afholdes den 10. - 15.

oktober 2008 i Herning.

./. Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor er vedlagt.

Folkekirkens Ungdomskor (FUK) er en landsorganisation af børne- og ungdomskor ved

landets kirker. I alt 480 kor med mere end 10.000 sangere er medlemmer af FUK, alene

i Region Midtjylland ca. 150 kor. Hvert 3. eller 4. år inviteres alle kor fra hele landet til et

landsstævne. Det blev i 2005 holdt i Herning med deltagelse af ca. 600 sangere.

Landsstævnet vil sætte fokus på Herning-området, idet der bliver offentlige koncerter i

Kongrescentret og i Herning Kirke. Korene medvirker ved gudstjenester i 40-50 kirker i

en radius på ca. 50 km fra Herning. Endelig holdes der en afsluttende gallakoncert, hvor

alle korsangerne medvirker i et fællesværk til lejligheden og med udvalgte satser fra

værkstedsgrupper. Folkekirkens Ungdomskors 40 års jubilæum vil blive markeret i forbindelse

med landsstævnet.

Der er ikke søgt om noget bestemt beløb, men det fremgår af budgettet, at der regnes

med et samlet tilskud fra Herning Kommune og Region Midtjylland på i alt 75.000 kr.

Ansøgningen har været behandlet i Udvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi

den 11. december 2007, hvor udvalget vedtog at anbefale, at der meddeles

afslag, idet der ikke ses at være tilstrækkeligt udviklingspotentiale i forhold til Region

Midtjylland, og idet finansiering af arrangementet vil være at betragte som ordinær drift.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

97


1-13-5-71-07

38. Regnskab og afrapportering fra studietur til Västra Götaland for Udvalget for

udvikling i landdistrikter

Resumé

Udvalget for udvikling i landdistrikter foretog i perioden 2. - 4. september 2007 en studietur

til Västra Götaland i Sverige med henblik på at søge inspiration til og udveksle

erfaringer om landdistriktsarbejdet.

Direktionen indstiller,

at regnskabet for studietur til Västra Götaland den 2. - 4. september 2007 for

Udvalget for udvikling i landdistrikter godkendes, og

at rejserapporten fra studieturen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Udvalget for udvikling i landdistrikter foretog i perioden 2. - 4. september 2007 en studietur

til Västra Götaland i Sverige med henblik på at søge inspiration til og udveksle

erfaringer om landdistriktsarbejdet.

Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende påtænkte studierejser

og efterfølgende have forelagt et regnskab for studierejsen til godkendelse. Regionsrådet

godkendte studieturen på sit møde den 20. juni 2007.

Regnskabet for studieturen viser, at udgifterne beløb sig til 56.600 kr.

STUDIETUR SVERIGE 02.09.07- 04.09.07

Udvalget for udvikling i landdistrikter Budget Regnskab

Transport (bus, færge m.v.) 30.000,00 23.521,21

Overnatning og forplejning *) 40.000,00 30.988,66

Repræsentation 15.000,00 2.089,08

I alt 85.000,00 56.598,95

Forretningsudvalget 8. januar 2008

98


*) Heri indgår udgifter til repræsentation (Region Midtjylland vært med middag

den 3. september på hotel- og konferencecenteret Två Skyttlar). Dette forklarer

den relativt store forskel på budget og regnskab under repræsentation.

./. Der vedlægges en rapport fra studieturen med beskrivelse af turens indhold og

resultater samt regnskab.

Udvalget for udvikling i landdistrikter godkendte på sit møde den 29. november 2007

rapport og regnskab med beslutning om at anbefale regnskab og rejserapport til videre

godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Forretningsudvalget 8. januar 2008

99

More magazines by this user
Similar magazines