Bilag 16: Tjenesteplatform - Kulturstyrelsen

kulturstyrelsen.dk

Bilag 16: Tjenesteplatform - Kulturstyrelsen

Bilag 16: Tjenesteplatform


Indholdsfortegnelse

1. Sammendrag .......................................................................................................3

2. TjeneSTeplaTform ............................................................................................4

2.1 Systemoversigt .....................................................................................................................................5

3. elekTronISk programguIde (epg) ........................................................5

3.1 Programinformationsdatabase ...........................................................................................................6

3.2 Grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer) ....................................................6

3.3 Afspilning ..............................................................................................................................................7

3.4 Krav til datakvalitet .............................................................................................................................7

3.5 Dynamisk opdatering ..........................................................................................................................7

4. perSonal VIdeo recorder (pVr) og puSh-Vod ...............................7

4.1 Tidsforskydning og lagring ................................................................................................................7

4.2 Automatisk lagring (Push-VOD) .......................................................................................................8

4.3 Krav til EPG-datakvalitet ....................................................................................................................8

5. dVB mulTImedIa home plaTform (mhp) ..............................................9

5.1 MHP specifikationen ...........................................................................................................................9

5.2 Afspilningsplatform ..........................................................................................................................10

5.3 Grænsesnit ..........................................................................................................................................11

5.4 Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste) ....................................................................................11

5.5 DDTVs profil .......................................................................................................................................11

5.6 Andre mulige tjenester ......................................................................................................................12

6. oVerVågnIng .....................................................................................................12

7. TeknISke referencer ....................................................................................13


1. Sammendrag

3

Dette bilag beskriver tjenesteplatformen for DTT-nettet i Danmark, således som Danmarks

Digital TV (DDTV) planlægger at etablere denne. Tjenesteplatformen sikrer udspilning

og modtagelse af tillægstjenester med høj kvalitet.

Formålet er at beskrive tjenesteplatformen i detaljer, således at muligheder og

begrænsninger med platformen kommer klart frem.

Dokumentet giver en oversigt over tjenesteplatformen og tilhørende tjenester. I

tjenesteplatformen indgår afspilning af Multimedia Home Platform (MHP)-applikationer

og data, afspilning af Elektronisk Program Guide (EPG)-data, afspilning af Personal

Video Recorder(PVR)-data, og MHP-applikationer som køres på dekoderen. I tillæg

indgår overvågning af systemer, applikationer og data. Dette dokument indeholder

ingen beskrivelse af dekoderen (se bilag 15 for separat, uddybende beskrivelse), men er

skrevet under antagelse af, at der vil findes dekodere, som gør det muligt at køre MHPapplikationer,

og at der vil findes tilgængelige PVR-dekodere.

Tjenesteplatformen og tillægstjenesternes rolle i den samlede DTT-platform er beskrevet

nedenfor.

Figur 1:Tjenesteplatformens rolle i den samlede DTT-platform

TV-signaler

Tillægstjenester

Grænsesnit til

TV-broadcastere

Signalpakker

(MUX)

Tjenesteplatform

(EPG, MHP

VOD, PVR mv.)

Distributionsnet

Adgangskontrol

(CA)

Kundedatabase

(SMS)

Regionalportal

Grænsesnit til

gatekeepers

kundesystem

Sendestationer

Antenne,

Settop-boks

m. smartkort

Grænsesnit

til seerne

DDTV har gennem sine leverandører i Telenor-koncernen lang erfaring med drift og

vedligeholdelse af flere digitale tv-distributionsnet. Dette er omfattende systemer


4

udviklet over lang tid, og Telenors driftsselskaber har på den måde tilegnet sig en dyb

forståelse af, hvordan tjenesteplatforme bør bygges for at opnå den højst mulige kvalitet

på tjenesterne som tilbydes. Denne erfaring vil DDTV bygge videre på i opbygningen

af en tjenesteplatform for det danske DTT-net. Platformskomponenter og -principper,

som har vist sig at fungere godt i andre digitale net, vil også blive anvendt i DTTnettet.

Høj driftsikkerhed er en selvfølge i et tv-distributionsnet og er noget tv-seerne

forventer uafhængig af distributionsform. Tjenesteplatformen vil inkludere systemer for

at understøtte indsamling af kvalitetsparametre i alle led, fra indholdet går ind i vores

platform og helt frem til det kan modtages i den digitale dekoder.

Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. MHP er den

åbne standard for Application Programming Interface (API), som anbefales i EU og som

i stigende grad benyttes af andre DTT-net i Europa. Den vil bestå af:

• Et upload-grænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og

informationsleverandører

• en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning og en afspilnings-

enhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP1.0.3/1.1.x.

Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for

tv-distribution. EPG-tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som

bl.a. programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne på platformen.

DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne standarder for upload af

programinformation direkte til databasen. For broadcastere, som ikke ønsker et direkte

grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade disse opgaver blive håndteret af

tredjepart.

En dekoder med muligheder for optagelse og harddisk (PVR) giver brugeren mulighed

for at se tidsforskudt tv.

2. Tjenesteplatform

Nedenfor er tjenesteplatformens delelementer beskrevet i lidt større detalje. Som det

ses er det særligt EPG, MHP og muligheden for PVR/Video-on demand (VOD), som er

hovedelementer i DDTVs tjenesteplatform.


2.1 Systemoversigt

Figur 2: Tjenesteplatformens hovedkomponenter

Broadcastere

Tjenesteplatform

Overvågning

EPG

MHP

PVR/VOD

Hovedkomponentene i DDTVs tjenesteplatform for DTT-nettet vil være:

• EPG - beskrives i afsnit 3.

• PVR og automatisk lagring (Push-VOD) - beskrives i afsnit 4.

• MHP - beskrives i afsnit 5.

• Overvågning af platform og tjenester - beskrives i afsnit 6.

3. elektronisk program guide (epg)

5

Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for tvdistribution.

EPG tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som bl.a.

programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne i alle multiplex.

EPG tjenesten er bygget op af tre hovedkomponenter:

1.

2.

3.

En central programinformationsdatabase

Distribution af programdata i nettet i henhold til åbne standarder (DVB-EIT)

Applikation for præsentation af programdata i den digitale dekoder (enten

liggende fast i STB eller som en applikation som kan downloades baseret på

MHP).

DDTV vil i samarbejde med I/S DIGI-TV levere en komplet løsning, som inkluderer alle

de nævnte komponenter, og den vil lægge til rette for at EPG-information i DR og TV2s

MUX 1 og MUX 2 kan afspilles i alle MUX.

Samarbejdet med I/S DIGI-TV kan dreje sig om bl.a. den mest hensigtsmæssige måde

at præsentere EPG data for brugeren (EPG applikationen), samordning af EIT-schedule

information samt hvordan EPG-data skal sendes på den mest effektive måde.

3.1 programinformationsdatabase

For distribution af EPG metadata, som programtitel, beskrivelse, starttid og varighed skal

der benyttes en central programinformationsdatabase, hvor al EPG metadata lagres.


6

Programinformationsdatabasen vil indeholde al tilgængelig information om det der

sendes i alle multiplex. DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne

standarder for upload af programinformation direkte til databasen. For kanaler som

ikke ønsker et direkte grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade denne opgave

blive håndteret af tredjepart (se figur 3 nedenfor).

Figur 3: Udspilning af programinformation

Broadcaster

Ukendt format

Programdataaggregator

XML2

XML1

DVB ASI

Programdata database

Grænsesnit

Programdata

Database

XML

EIT

Udspilningssystem

DVB EIT

3.2 grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer)

Broadcastere og aggregatorer vil uploade EPG metadata gennem et XML-baseret Web

Services grænsesnit til den centrale programinformationsdatabase. Leverandørerne af

de forskellige tv-tjenester vil også kunne opdatere de gældende EPG-metadata gennem

den samme type grænsesnit, hvis der sker en ændring i sendeskema.

Grænsesnittet vil inkludere de nødvendige sikkerhedsmekanismer for at sikre at kun

autoriserede brugere vil kunne ændre programdata for en given kanal.

3.3 afspilning

Afspilning af EPG data gøres i standard DVB SI EIT [1 – 5] format 1 . Afspilningssystemet

henter programdata fra programinformationsdatabasen og koder informationen i

henhold til DVB-EIT 2 format, før den distribueres ud i DTT-nettet. DVB-EIT er et

standardiseret og åbent format som sikrer, at programinformationen vil være åbent

tilgængelig for brug i enhver digital dekoder.

3.4 krav til datakvalitet

Datakvalitet er vigtig for at give slutkunden et godt produkt. Der vil være et krav om

at visse felter skal være udfyldt for at sikre et minimumsindhold. Data fra broadcastere

og programinformations-aggregatorer vil blive valideret for syntaks, før de accepteres

i databasen. Dette vil ske både når programdata lægges ind og ved opdateringer af

1 Se tekniske referencer 1-5 bagerst i dette bilag: (ETSI EN 300 468 v1.5.1; ETSI EN 301 192 V1.4.1; ETSI

TR 101 154 V1.4.1; ETSI TR 101 200 V1.1.1; ETSI TR 101 211 V1.6.1)

2 EIT = Event Information Table


7

programdata. Specielt vil start- og sluttider for programmerne blive grundigt valideret

for at sikre, at de ikke er overlappende.

3.5 dynamisk opdatering

Den direkte opdatering af databasen, dvs. fra broadcasteren selv uden unødvendige

mellemled, vil muliggøre en meget opdateret elektronisk programguide. Hvis broadcaster

ønsker det, vil det være muligt at lave ændringer i sendeplanen indtil få minutter før

sendetidspunkt, som vil blive reflekteret i en opdateret programguide.

4. personal Video recorder (pVr) og push-Vod

Anvendelse af en avanceret PVR som digital dekoder giver seeren en række muligheder,

som understøttes af DDTVs tjenesteplatform.

4.1 Tidsforskydning og lagring

Med harddisk i STB åbnes der muligheder for digital optagelse af video for senere

afspilning. Det er mange muligheder med denne funktionalitet, men DDTV ønsker at

fremhæve følgende som den vigtigste hovedfunktionalitet:

• Lagring af program du ser på (inklusive mulighed for at gå tilbage i tid og

tage den første del af programmet med).

• Programmering af optagelse (når du ikke er hjemme eller når du ser et andet

program (forudsætter flere tunere)).

• Pauseknap. Dvs. mulighed for at stoppe visningen og boksen fortsætter

med at optage. Når du er tilbage startes afspilningen der hvor du stoppede,

samtidig med at boksen optager ’real time programmet’. Du kan fortsætte

med at se forsinket eller afvikle med højere hastighed for at ’indhente’ den

broadcastede udsendelse (forudsætter flere tunere).

• Spol tilbage og se dele eller hele programmet påny.

I tillæg kan man i fremtiden lave mere avancerede løsninger, hvor boksen automatisk

optager programmer i henhold til visse kriterier, eksempelvis:

• Optag alle westernfilm automatisk.

• Har du set første episode af en serie – optag resten af episoderne.

• Optag alle programmer hvor ’fodbold’ er nævnt i programguiden.

Dette er afhængigt af hvordan teknologien bliver udviklet fremover.

Al lagring af programmer er integreret med EPG-data, således at programdata er

tilgængelige, når man skal søge efter programmer og når man ser på et lagret program.

På lidt længere sigt kan fremtidige løsninger være brugervenlige løsninger som

brugerstyret optagelse via SMS eller internet.


8

4.2 automatisk lagring (push-Vod)

I tillæg til den ovenfor beskrevne funktionalitet, kan operatøren også sende indhold,

som automatisk lagres i boksene. For kunderne vil dette se ud som om de vælger et

program fra en oversigt og ser på en ’personlig tv-kanal’ (VOD tjeneste), mens indholdet

i virkeligheden kommer fra egen harddisk. Indholdet kan være downloadet i STB via

sædvanlig broadcast i DTT-nettet eller hvis man en gang i fremtiden knytter STB op

mod returkanal/internet kan indholdet hentes derfra. Dette er tjenester som afhænger af

teknologisk udvikling.

Indholdet kan være gratis eller betalingsbaseret. Hvis der er tale om betalingsindhold,

kan der sættes forskellige betalingsmodeller på (pr. visning, klippekort, ’se så meget du

vil for fast pris pr. måned’ etc.). Dette er også fremtidige løsninger som afhænger af

hvordan teknologien bliver udviklet fremover.

4.3 krav til epg-datakvalitet

EPG-indholdet vil være så godt, at kunden ikke bare kan bruge det som information, men

også kan bruge EPG data til at optage programmerne på harddisk. Det er derfor vigtigt

med nøjagtighed for start–stop tider, korrekt program, beskrivelse, genre, aldersgrænse,

nøgleord osv., for at oplevelsen af PVR-tjenesten bliver god for seeren. DDTV følger som

minimum alle de felter som er defineret i DVB-SI standard.


5. dVB multimedia home platform (mhp)

9

MHP er den åbne API (Application Programming Interface) standard for interaktivitet

på digital-tv og beskriver et API som fremmer mulighederne for et horisontalt marked.

Den beskriver krav til digitale dekodere, både for hardware-mæssig udførelse og operativsystem

og giver også vejledning for programmering af applikationer til brug for

digital-tv.

DDTV har i udgangspunktet ikke planlagt digitale tjenester som kræver MHP, men platforme

er lagt til rette for brug af MHP hvis nødvendigt. MHP beskrives kort i det følgende

5.1 MHP specifikationen

MHP-standarden benyttes i stigende grad i DTH/DTT net i Europa og støttes af EU som

et middel til at fremme brug af interaktivt tv i Europa. Standarden benyttes også i andre

dele af verden som Asien og Australien, og i en modificeret udgave i USA. Gældende

standard er MHP 1.0.3 3 og MHP 1.1.x 4 .

MHP-standarden har flere profiler, se figur 4.

Figur 4: MHP Profiler

3 ETSI ES 201 812 v.1.1.2 (2006-08): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.0.3

4 ETSI TS 102 812 v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.


Hovedforskellene i de tre profiler kan i kort form beskrives som følger:

10

1. Enhanced Broadcast (MHP 1.0)

Giver lokal interaktion mellem dekoder/STB og tv-seeren og giver mulighed

for applikationer for information som vejr, rutetider, spil, tillægsinformation til

programmer og lignende.

2. Interactive Services (MHP 1.0)

Giver mulighed for lokal interaktivitet, baseret på hvad der er downloadet på

boksen og brug af returkanal for interaktivitet. Interaktivitet med programleverandør

kan være fx deltagelse i debatter, afstemninger mv.

3. Internet Access (MHP 1.1)

Giver mulighed for adgang til internettet via returkanalen og også mulighed for

upload af applikationer via denne.

De to sidste muligheder forudsætter en returkanal, som til at begynde med ikke er specificeret

i DDTVs platform.

Forskellen mellem MHP 1.0.3 og MHP 1.1.x ligger i mulighederne for:

• realisering af Internet Access profilen

• reel mulighed for at benytte returkanalen til upload af applikation

• mulighed for at kontrollere smartkort

• definition for HTML

• upload af ikke programtilknyttede applikationer til STB

• at specificere kontrol af PVR

5.2 afspilningsplatform

Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. I multibrugerbegrebet

lægges at en og samme afspilningsplatform skal kunne benyttes af flere

indholdsleverandører samtidigt. Den vil bestå af tre enheder;

• et uploadgrænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og

informationsleverandører

• en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning

• en afspilningsenhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP 1.1.x.

Platformen vil baseres på tilgængelig teknologi i markedet kombineret med

nødvendig egenudvikling for at få en komplet og sikker løsning.

Applikationerne udsendes sammen med programmerne i hver af signalpakkerne

(MUX).

Multibrugerplatformen må garantere de enkelte brugere (broadcastere og infoleverandører)

fuld kontrol og sikkerhed for sit område og sine applikationer.


11

DDTV vil lægge op til, at det er muligt for indholdsleverandørerne at levere egne

applikationer tilknyttet deres programmer i hver signalpakke, som udspilles efter de

metadata, som programselskaberne lægger ind. DDTV vil også - for de som ønsker det -

kunne lave applikationer, som afspiller indhold fra indholdsleverandørerne sammen med

deres programmer, eller som info-/salgstjeneste for informationsleverandører eller andre

kommercielle aktører. Dette vil i så fald blive gjort på almindelige forretningsmæssige

vilkår.

5.3 grænsesnit

Grænsesnit mod broadcastere, programaggregatorer, reklameleverandører og

informations- leverandører baseres på et åbent og standardiseret API, som de kan levere

deres indhold over.

5.4 Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste)

MHP 1.1.x giver mulighed for internetadgang med både respons til indholdsleverandør

eller netværksoperatør og for upload af applikationer.

Mulige tilbud om personlige tjenester som kommunale eller regionale administrative

informationstjenester (”t-Government”og ”t-Health”, ”Min side” etc.) og banktjenester

gør det nødvendig med sikkerhedsrutiner for at varetage beskyttelse af personlige

oplysninger.

Brug af returkanal betinger at slutbrugeren har adgang til Internet og at modtageren er

forberedt for dette og koblet til nettet. Dette er en fremtidig tjeneste, som afhænger af

teknologisk udvikling og kommercielle beslutninger.

5.5 DDTVs profil

DDTVs ambition er at leveres med MHP 1.1.x internet adgang level 2, men i første

omgang leveres MHP 1.0.3.

MHP 1.0.3 5 profilen vil give mulighed for en begrænset brug af returkanal. Den er beregnet

på interaktion mellem bruger med fjernkontrol og dekoderen (STB), og er afhængig af

hvad de applikationer som benyttes har af mulighed for download af information og

hvilken processeringsmulighed dekoderen har.

MHP 1.1.x 6 vil give frihed til at lave applikationer som tilfredsstiller både fuld interaktivitet

via returkanalen og mulighed for download af applikationer gennem den almindelige

signalvej.

5.6 andre mulige tjenester

Broadcasterne vil være primære leverandører af applikationer knyttet til deres

programtilbud.

5

ETSI ES 201 812 v.1.1.2 (2006-08): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.0.3

op.cit.

6

ETSI TS 102 812 v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.


12

Det er muligt at levere en MHP-applikation for EPG, som dækker samtlige multiplex,

hvis det er ønskeligt for at opnå en enhedsprofil på sendingerne.

Videreudvikling af nye interaktive tjenester med stærkt udvidet funktionalitet vil blive

mulig, når brug af MHP yderligere tages i brug. Man kan udvikle en tjeneste tilsvarende

”Min Side” til brug for tv for at give de dele af befolkningen, som ikke har adgang til en

pc, mulighed for at benytte tjenesten.

6. overvågning

Indsamling og overvågning af kvalitetsparametre for tjenesteplatformen vil blive gjort

kontinuerligt. Dette gælder både applikationer og data til applikationerne, samt de

platformskomponenter som skal sikre, at tv-seerne kan benytte tjenesterne.


7. Tekniske referencer

# Dokumentreference Titel

[1] ETSI EN 300 468

v1.7.1

[2] ETSI EN 301 192

V1.4.1

[3] ETSI TR 101 154

V1.7.1

[4] ETSI TR 101 200

V1.1.1

[5] ETSI TR 101 211

V1.7.1

[6] ETSI ES 201 812

v.1.1.2 (2006-08)

[7] ETSI TS 102 812

v.1.2.2

13

Digital Video Broadcasting (DVB); Specification

for Service Information (SI) in DVB systems

Digital Video Broadcasting (DVB); DVB

specification for data broadcasting

Digital Video Broadcasting (DVB);

Implementation guidelines for the use of

MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite,

cable and terrestrial broadcasting applications

Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline

for the use of DVB specifications and standards

Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines

on implementation and usage of Service

Information (SI)

Digital Video Broadcasting Multimedia Home

Platform Specification 1.0.3

Digital Video Broadcasting Multimedia Home

Platform Specification 1.1.

More magazines by this user
Similar magazines