AHCON Universal monteringspasta - Flex1one

flex1one.dk

AHCON Universal monteringspasta - Flex1one

1.

Identifikation:

Produktnavn: Ahcon Universal Monteringspasta

Produkt nr. 3005 100 1000

Anvendelse: Hjælpemiddel til montering af dæk.

Dato: 12.12.07

Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002

side 1 af 4


2. Oplysninger om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a. EINECS/ELINCS CASnr. Vægt% Klassificering

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

3. Fareidentifikation:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Produktet kan virke som irriterende ved vedvarende kontakt med huden.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding: Frisk luft.

Hudkontakt: Huden vaskes med vand og PH neutral sæbe. Skylles med rigeligt med vand. Brug hudcreme.

Øjenkontakt: Øjet opspiles og skylles med vand i ca. 15 min. Kontakt læge ved forsat irritation.

Indtagelse: Undgå opkast så vidt muligt. Drik vand eller mælk og søg læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandstedet.

Ved brand afgives gasser (kulmonoxid)

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå produktet kommer i kloakken.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.

Større mængder spild tildækkes, opsuges med absorberende materiale.

Derefter behandles som affald.

Se pkt. 8, 13.

side 2 af 4


7. Håndtering og opbevaring:

Sørg for god ventilation.

Undgå hud og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås brug handsker. Se pkt. 8.

Produktet opbevares i lukket original emballage: Køligt og ventileret sted.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Ingen

Følgende personlige værnemidler anbefales, om nødvendigt:

Handsker: Lapren 706 fra KCL ( 480 min. gennembrudstid.)

9. Fysiske- kemiske egenskaber:

Udseende: Hvid pasta

Lugt: Neutral

pH: 10

Kogepunkt:-

Smeltepunkt:50-55 grader C.

Damptryk 20 grader:-

Vægtfylde: 1 g/ cm3

Opløselighed i vand: Kan blandes.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:-

Flammepunkt: -

Selvantændelsestemperatur: -

Eksplosionsgrænse: -

Viskositet: -

Andre: -

-: Betyder ingen relevante data.

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.

Ved opvarmning afgives dampe som kan give eksplosive blandinger med luft.

11. Toksikologiske oplysninger, sundhedsfarlige oplysninger:

Indånding: Indånding af dampe i små og lukkede rum. kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medfører svimmelhed og

hovedpine, samt almen utilpashed.

Hudkontakt: Produktet kan virke irriterende ved vedvarende kontakt med huden. Kan give eksem på grund af affedtning.

Øjenkontakt: Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse: Indtagelse vil medføre kvalme og ubehag. Evt. opkast.

side 3 af 4


12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljø: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 07 06 99. Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens

anvisninger. F.eks. Kommunens modtagelsesstation for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommune Kemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H

Ved transport som affald: se pkt. 14

14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

16. Andre oplysninger:

-: Ingen relevante oplysninger.

side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines