CATALOG

kunstbib.dk

CATALOG

CATALOG

Auktion:

Mandag den 1. November 1920, Fmd. Kl. 11V2

Udstillingsbygningen ved Charlottenborg.


KATALOG

over Malerier og Stadier

af afdøde Blomstermaler

HARALD HOLM

samt hans Samling Arbejder af andre Kunstnere,

hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes i

Udstillingsbygningen

ved

Charlottenborg,

Mandag d. 1. Novbr. 1920, Fm. KL l l lj2.

EFTERSYN:

Fredag d. 29., Lørdag d. 30. og Søndag d. 31. Oktober 1920 Kl. 10—4.

KOMMISSIONER

modtages af Hrr. Aug. W ith ’s Eftf. (R. Wilstrup), Vimmelskaftet 34.


KONDITIONER.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes

samt uden Ansvar for undertegnede i nogen Retning, og henligger fra

samme for Køberens Regning og Risiko, samt sælges paa nærmere

Approbation efter Auktionen. Det købte skal være afhentet fra Auktionsstedet

inden Forløbet af den Dag, Auktionen lioldes. Dersom det

solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges

enten underhaanden eller ved Auktion for første Købers Regning, og

denne er da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have

Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det solgte over-

gaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. For Rigtigheden

a f opgivne Maal indestaas ikke.

2 .

Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 12 V * pCt.,

erlægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring,

dog kan vederhæftige Købere, der forinden Auktionen henvender sig

til mig, forvente 3 Ugers rentefri Henstand, imod, naar som helst det

fordres af mig, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som

af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring,

er Betalingen til enhver Tid straks og uden Hensyn til den

givne Henstand forfalden.

4.

De Købere, der ikke betaler i rette Tid, har, hvad enten de bliver

sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets

Dato, indtil Betalingen sker. samt alle Omkostninger skadesløst. I

Søgsmaalstilfælde er de pligtige — uden Hensyn til, hvor de bor eller

opholder sig — at give Møde for Københavns Forligskommission

og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbysboende, og underkastede

Retsforfølgning efter Retsplejelovens 41. Kapitel samt undergivne Udpantning

efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Tillæg til Konditionerne forbeholdes.

Kjøbenhavn, i Oktober 1920. F f . H . J a C O fo s e n ,

Overretssagfører,

Nørregade Nr. 36.

Nr. 80. Harald Holm: Italienske Anemoner i et Glas.

Maalene er angivne i Centimeter, Højden først.

Harald Holm.

1. En Rose, halvt udsprunget. 21 X 26

2. Vindruer. 23 X 30

3. Appelsiner paa et Rord. 29 X 39

4. Udsprungne Roser. 24 X 18

5. Kystparti. Graavejr. 13 X 36

6. Kaprifolier. 24 X 22

7. Fritstaaende Egetræ. Efteraar. 21 X 26

8. Udsigt fra Kunstnerens Atelier. 18 X 19

9. Rødkaalshoved. 35 X 40

10. Rlomstrende Krysanthemer. 47 X 34

11. Italienske Anemoner. 22 X 24

12. Studiehoved. 27 X 21

13. Løvemund. 26 X 21

14. Parti i Dyrehaven. Foraar. 20 X 26

15. Voksende Roser. 35X28


16. Landskab med Bondegaard. 36 X 53

17. Strandkaal og Sommerfugl. 26 X 36

18. Tulipaner i en Glasskaal. 27 X 32

19. Crimson rambler. 19 X 20

20. Blomstrende Primula. 34 X 47

21. Frederiksholms Kanal. 55x37

22. Tidsvilde Hegn. 17 X 25

23. Tre Æbler paa et Bord. 22 X 25

24. En Klase Vindruer. 25 X 24.

25. Røde Georginer. 37 X 34

26. Italienske Anemoner. 16 X 17

27. Klokkeblomster. 52 X 41

28. Stenet Strand. 49 X 66

29. Gule Margueriter. 25 X 28

30. Parti i Menton 42X58

31. Blaa og gule Vindruer. 24X32

32. Voksende Cinerarier. 46 X 65

33. Kystparti. 22 X 32

34. Blomstrende Kaktus. 52 X 52.

35. Kirke i Montreux. 25 X 37

36. Stokroser. 47 X 44

37. Kanal i Nurnberg. 37X45

38. Løvemund. 50 X 37

39. Evighedsblomster i en Krukke. 55 X 60

40. Stokroser. 50 X 56

41. Artiskok. 26X37

42. Blomster i en Krukke. 49 X 41

43. Marine, Kopi efter Eckersberg. 44 X 55

44. do. do. 39 X 54

45. Krysanthemer. 50 X 42

46. Fire Æbler. 23 X 32

47. Frederiksholms Kanal. 61 X 74

48. Georginer i en Krukke. 33 X 41

49. Echeveria. 42 X 35

50. Tulipaner. 17 X 18

51. Landskab. Bygevejr. 17X29

52. Blomstrende Primula. 33 X 34

53. Hjørne i Kunstnerens Atelier. 64 X 47

54. Løvemund. 53 X 57

55. Landskab med Pilegærde. Akvarel. 19 X 33

56. Tulipaner i en Vase. Akvarel. 48 X 43

57. Primula. Akvarel. 24 X 20

58. f'iskerbaade. Akvarel. 28 X 45

59. Digitalis. 41 X 31

60. Gade i Menton. 37 X 49

61. Krysanthemer. 52 X 62

62. Cinerarier. 40 X 60

63. Landskab med høj Luft. 37 X 46

64. Gyldenlak i en Krukke. 35 X 44

65. Amaryllis i en blaa Krukke. 29 X 35

66. Evighedsblomster. 60 X 74.

67. Amaryllis. 65 X 57

68. Sædstakke udenfor en Bondegaard. Akvarel. 24 X 35

69. Stokroser. Akvarel. 47 X 31

70. Brandliljer. Akvarel. 48 X 31

71. Gule Tulipaner. Akvarel. 40X30

72. Fritstaaende Træ. 23 X 34

73. Blomster. (Digitalis, Klematis og Løvemund.) Tre Fløje

til en Skærm.

74. I Dyrehaven. 50 X 76

75. Røde Nelliker i ef Glas. 50 X 62

76. Evighedsblomster. 32 X 47

77. Kristi Bloddraaber. * 49 X 30

78. Fløjlsblomster. 30 X 42

79. En Malmmorter med Blomster. 27 X 34

80. Italienske Anemoner i et Glas. 32 X 40


81. Iris. 31X25

82. Solsikker. 40 X 33

83. Gyldenlak. 27 X 22

84. Digitalis. 37 X 28

85. Røde Roser. 40 X 34

86. Fløjlsblomster. 62 X 74

87. Italienske Anemoner i en Krukke. 40 X 48

88. Amaryllis. 68 X 54

89. Levkøjer. 50 X 52

90. Stokroser. Akvarel. 49 X 32

91. Rlomstrende Digitalis. Akvarel. 49 X 32

92. Blomstrende Hyacinth. Akvarel. 24X1"

93. Italienske Anemoner. 19 X 29

94. Vindruer. 26 X 35

95. Blomster i en Kurv. Tusch og Farve. 72 X 72

Nr. 106. L. A. Ring: Paa Kirkegaarden.

G. Achen.

96. Interiør med Figurer. 25 X 34

97. Kristus med Lammet. 32 X 21

98. Halvdraperet Model. 50X31

99. Studiehoved. Pastel. 61 X 46

100. En Skovsø. Natstemning. 76 X 108

C. Wentorf.

101. Aftensol. 30X22

Søren Lund.

102. Landskab ved Thune. Pen. 21 X 30

103. Kystparti. 18 X 39

104. Pløjescene. 27 X 37

Hans Dall.

105. Kornet staar i Hov. Aftensol. 23 X 37

L. A. Ring.

106. Paa Kirkegaarden. 03.

H. Chr. Christensen Nr. 512. 19 X 26

Peter Hansen.

107. Modelfigur. 59 X 29

108. Hoved af en Dreng. Blyant. 23 X 20

109. Havren staa i Hov. Pen. 14 X 29.

Fritz Syberg.

110. Landevej ved Egeskov. Pen. 24 X29.

111. Pilehegn ved Svanninge. Kridt og Pen. 21X27

E. Rondahl.

112. Staaende Fisker. Pen. 15X26

Charlotte Frimodt.

113. Udsigt fra Frederiksborg. Akvarel. 19 X 27

Thorolf Pedersen.

114. Skibe passerer Kronborg. 33 X 51


' 1 ,

Birgitte von Motz.

115. Frugter paa en Porcelænsbakke. 35 X 52

Axel Lassen.

116. Parti fra Dyrehaven. Efteraar. 37 X 42

117. Skovsø. Efteraar. 19X27

118. Parti fra Dyrehaven. Foraarssol. 80X99

P. Ilsted.

119. Udsigt fra Villa d’Este. Farvelagt Radering.

%

More magazines by this user
Similar magazines