arken - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

arken - Amager Ro- og Kajakklub

ForårsgeneralForsamling

lørdag d. 10. marts kl 14

roning

Nyt fra rochefeN

KajaK

team copeNhageN

K L U B B L A D F O R A M A G E R R O - O G K A J A K K L U B FEBRUAR 2007


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

dette nummer af arkNyt er lavet af det nye redak-

tørteam, dorthe Nilausen og charlotte straby, og vi

håber at bladet vedbliver at være til stor fornøjelse

for arks medlemmer.

Vinterens om end ikke kulde, så hvert fald rå vejr

er over os og det ses på antallet af roede kilometer

i år. antallet af roede kilometer er dog ikke et

billede på aktiviteten i klubben, hvor vægttræningsog

ergometerrummene ofte minder om tyrkiske

dampbade, selvom lugten er af en ganske anden karakter.

stuen emmer da også af mandehørm og pizza,

så selv i februar er det hyggeligt at komme i ark.

alligevel kan vi vel snart ikke længere vente på lysere

og mildere tider, hvor vi kan komme rigtigt på

vandet – de kommer forhåbentligt også snart. I dette

blad kan I læse lidt om de aktiviteter, der venter for-

ude og det ser ud til at blive et år med stor aktivitet,

ikke blot på arks lille plæne ved grillen, men og

idet ark-roere drager ud for at indprinte vort navn i

rokredsenes cirkler – både for kajak og inrigger.

da disse begivenheder og visioner for ark ikke

alle kan blive dækket af redaktøren, håber jeg

meget på at blive bombarderet med spændene

artikler fra Jer. lidt inspiration kunne være

artikler om sportchefernes store planer for klubben,

hvordan det går børne- og ungdomsroerne, hvorledes de

nye instrutørere for inrigger bliver uddannet, hvad kajakroerne

laver om vinteren osv. I er mere end velkomne til

selv at være kreative og komme med gode ideer til, hvilke

historier vi skal bringe. send jeres indlæg, gerne i et worddokument,

til redaktionen@arok.dk inden d. 10. marts.

af Charlotte Straby

2


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Kort referat fra

bestyrelsesmødet

i februar

1. NY BADEMESTER

der er fundet en ny bademester til at tage over efter

knud arnoldus. hun hedder Birgitte og vil tage sig

af de samme opgaver som knud gjorde.

1.1 NY INRIggER

klubben har efter en bestilling i 2000 indkøbt en ny 2+

inrigger. læs mere herom andetsteds i bladet.

2. REVISION AF LOVEN

marten vil løbe vores love og vedtægter igennem, for

mulige ændringer og inkonsekvenser. de ting der

måtte være af relevans drøftes af bestyrelsen inden

indkaldelsen til forårets generalforsamling.

3. KCK FORTSATTE TRÆNINg I ARK

kraftcenter københavn vil gerne blive mere synlige

blandt kajakklubberne og vil derfor gerne fortsat

komme i klubben. det er i orden så længe det ikke

tager overhånd og misbruges.

4. ARKS REPRÆSENTANT I KCK

sportsudvalget skal tage en beslutning om ark fortsat

vil have en repræsentant i kck. per hørl har ikke noget

imod fortsat at repræsentere klubben i kck.

5. DKF ÅRSMØDE

dkf holder årsmøde i silkeborg, sidst i marts. michael

c. vil deltage, men flere er meget velkommende.

kontakt michael for nærmere detaljer.

6. TRÆNINgSLEJER FOR UNgDOMSROERE

Nogle af ungdomsroerne tager på træningslejer.

sportsudvalget skal drøfte om der er finansielle muligheder

for at støtte deltagerne.

7. VIDEOKAMERA TIL ROTEKNIK ANALYSE

der er indkommet forespørgsel om indkøbt at videokamera

til analyser af roteknik. michael vil høre om

sponsorudvalget evt. kunne søge penge til det.

8. NYT UDSTYR TIL VÆgTTRÆNINgSRUMMET

efter en konkret liste over mulige nyindkøb til vægttræningsrummet,

skal vægttræningsudvalget sammen

med sponsorudvalget finde ud af hvad der skaffes inden

for det afsatte beløb.

9. FORÅRS gENERALFORSAMLINg

der er forårs generalforsamling lørdag d. 10 marts.

dagsordenen og indkaldelsen vil blive sendt ud per

email i år.

10. VEDLIgEHOLDELSESPLAN FOR HUSET

Vi skal til at lave noget vedligeholdelse på huset, sådan

at det ikke forfalder helt. marten vil lave en debat

på forumet, med folks ønsker og muligheder. Vi

kan ikke vente på at vi får et nyt klubhus! Vi skal

til at komme i gang – vi minder derfor også om arbejdsweekenden

d. 21-22 april.

11. OPFØLgNINg AF UDVALgSPOSTER

det kniber med at folk skriver sig på til udvalgposterne.

der skal mere navne på de opslåede lister i gangene

ind til omklædningen. så hUsk at skrIVe

dIg pÅ – det er ikke bestyrelsen der skal stå alene

med alle opgaverne.

12. ØKONOMI

Bestyrelsen tager et ekstra bestyrelsesmøde i næste

uge, kun for at gå regnskabet for 2006 igennem, samt

for at lægge budget for 2007.

af HENNINg FöH


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Forårsgeneralforsamling

Lørdag d. 10. marts. kl 14


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Vi afholder traditionen tro, og i overensstemmelse

med vore love forårsgeneralforsamling

i ARK d 10. lørdag i marts.

Tidspunktet er kl 14. Reserver denne

eftemiddag til ARK.

generalforsamlingen er medlemmernes mulighed

for at skabe diskussion, stille forslag,

kritisere eller rygklappe bestyrelsen.

den ordinære dagsorden indeholder på vanlig

vis formalia som konstateringen af om

generalforsamlingen er lovligt indkaldt, valg

af dirigent og referant.

derudover skal vi have valg til nogle af bestyrelsesposterne

(det er husforvalter, materielforvalter

og sekrætær der er på valg),

ligesom vi skal gennemgå regnskab og budget

og forhåbentlig godkende disse.

derudover er genralforsamlingen tidspunktet

for at stille ændringsforslag til vores love.

Bestyrelsen har tidligere lovet at bringe orden

i paragrafferne vedr. tidsfristerne for

indkaldelsen til generalforsamlingen og vil

stille et forslag herom til afstemning.

hvis du har forslag som generalforsamlingen

skal tage stilling til, skal du indsende

forslag til bestyrelsen senest den 20.02.07.

Indkaldelsen bliver sendt ud kort herefter og

vil indeholde dagsorden, afstemningforslag,

samt regnskab og budget til godkendelse.

Bestyrelsen vil desuden lægge op til at vi

tager en diskussion om, hvordan vi vedligeholder

og istandsætter vores klubhus. Vi har

ikke opgivet fondsgruppens bestræbelser på

at skaffe velvilje og økonomi til et helt nyt

klubhus, men vi ved ikke, hvornår det kan

realiseres. Vi vil derfor lægge op til, at vi meget

snart gør en indsats for at holde liv i det

gamle hus. derfor vil vi på forummet forud

for generalforsamlingen lave en tråd hvorpå

alle er velkomne til at deltage i diskussionen

om, hvad der er vigtigst at reparere på, om

bestyrelsen

vil desuden lægge

op til at vi tager

en diskussion

om, hvordan vi

vedligeholder og

istandsætter vores

klubhus.

vi selv skal gøre det, eller om vi skal prøve at

betale os fra det osv.

så vil vi igen tage fat i de udvalg og udvalgsposter,

som vi har snakket om på medlemsmødet

og præsenteret i bladet tidligere,

og give en status herpå. Vi håber på at se

mange kendte ansigter, både dem, der er

vejrbidte, og dem, der er kontor- og vinterblege,

dem der er gammelkendte og dem,

der er nye og nysgerrige.

Vel mødt

pBV Nina

Ps: hvis nogen vil bage en bradepandekage

eller to tager vi imod med kyshånd


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

RONING

de færøske

deltagere er

temmelig godt

roende, og det

er lige før flyet

i Kastrup får

svært ved at

lette, idet flere af

årets deltagere

kan rejse hjem

med tunge

ædle medaljer i

taskerne.

Nyt fra Rochefen ­ Efter at jeg i januarudgaven

af vort elskede klubblad glimrede ved

mit fravær, vender jeg tilbage med min første

beretning i det nye år.

2006 har endnu engang været en rekordsæson.

Både i in- og outrigger blev der roet flere kilometer

end nogensinde før, samlet set roede

klubbens medlemmer for første gang i historien

over 100.000 kilometer.

I dette år gælder det ikke alene antal roede kilometre,

men i større grad vores deltagelse i forskellige

kaproninger, hvor vi forhåbentlig kan

fortsætte de sidste års gode udvikling og deltage

med flere hold i langdistance- og maratonkaproning.

mens vejret i det nye år, med orkan, regn og

oversvømmelse indtil videre har besværliggjort

vores udendørsaktiviteter, har der derimod været

rift om roergometrene. Ikke mindst takket vores

nye rosportschef michael stigs ambitiøse planer,

bliver der trænet og ikke mindst testet – endda

så meget at vi har måttet sætte en reserveringsplan

for romaskinerne op. den øgede interesse

for indendørsroningen har også ført til, at ark

for første gang deltager i Vinter 8er grand prix

turneringen. godt nok kun med et enkelt hold,

men vi klarer os ganske udmærket i mix-konkurrencen,

hvor vi inden den sidste runde i marts ligger

på en samlet fjerdeplads ud af over 30 hold.

NY INRIggER TIL ARK

I januar måned modtog vi endelig med stor spænding

den nye 2-årers inrigger, som er arks første

7-bords kap-inrigger. som søsterskib til vores

sidste nye båd artemis fra 2005 kommer den til

at bære navnet apollon. håbet og forventningen

er, at vi i denne sæson deltager i de forskellige

langdistancekaproninger og i stigende grad markerer

os til dm-løbene. med den nye båd er der

i hvert fald ingen undskyldninger mere!

ASBJØRN ADSERSEN VANDT BRONzE

TIL DM I INDENDØRSRONINg

asbjørn, der var startet for sin gamle klub greve,

fik med en 2000m-tid på 6.21.9 roet sig til

en flot tredjeplads i veteranklassen til de danske

mesterskaber i indendørsroning i gladsaxe.

Jeg tillader mig at citere mette Bachers løbsreferat

fra www.focusrowing.com:

”HERRE VET. 30+ (30-39 ÅR) 2000 METER

de færøske deltagere er temmelig godt roende,

og det er lige før flyet i kastrup får svært ved


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Heini

Hátún er blandt

deltagerne i de

tunges finale,

hvor det også er

værd at bemærke:

Asbjørn Adsersen

fra Greve

roklub. Asbjørn

tordner af sted…

at lette, idet flere af årets deltagere kan rejse

hjem med tunge ædle medaljer i taskerne.

heini hátún er blandt deltagerne i de tunges

finale, hvor det også er værd at bemærke:

asbjørn adsersen fra greve roklub. asbjørn

tordner af sted og kommer først over 500 meter

i: 1.28.6. føringen bevarer han til tusinde meter,

men kan ikke holde det høje tempo. Nu er det

heini fra færøerne, der tager teten og dsrs

Jack ekman får ligeledes roet sig op – men sætter

ind for sent. mens adsersen slipper grebet

til sidst er det et opgør mellem hátún og ekman,

der kæmper side om side til sidst. Blot ét

sekund skiller de to veteraner, da de kommer i

mål og det er den færøske gæst, der vinder i:

6.12.4 mens ekman tager sølv: 6.13.4. adsersen

vinder bronze: 6.21.9, og dermed er denne

finale afviklet med følgende deltagende klubber:

færøerne 1 & 2, dsr, greve, kerteminde,

odder, Næstved og Brandvæsenets Idrætsforening.”

(citeret fra http://www.focusrowing.

com/cms/page.php?8)

DEN FREMTIDIgE BÅDPRIORITERINg

med anskaffelsen af den nye båd, sker der

en ændring i den hidtidige bådprioriterings-

rækkefølge: apollon, artemis og Vichtor

bliver reserveret udelukkende til kaproning

og må ikke benyttes uden tilladelse af enten

rochefen eller formanden. poseidon og

rudolf skal i fremtiden reserveres til langtursroning

også her skal rochefen eller formanden

give deres udtrykkelige tilladelse!

den nye prioritering vil, med alle enkelte

detaljer, blive offentliggjort på opslagstavlen

i klubben og i forummet på hjemmesiden.

samtidig betyder nyanskaffelsen, at vores i

forvejen tætpakkede bådhal bliver udsat for

endnu mere pladsmangel. da vi stadigvæk

satser på at istandsætte angelique, har vi nu

en bådpark på 13 inriggere og 6 scullere.

DELTAg I VINTERARBEJDET!

til sidst opfordrer jeg alle til at give en hånd

i det endnu forestående vinterarbejde. klubben

har brug for jeres hjælp om det så gælder

bådistandsættelse, åremaling, udvalgsarbejde

eller træning!

af JAn rudolf

7

LANgTURSSTYRMAND

I INRIggER!

NOgET FOR DIg?

karlebo maraton, dm i langdistancekaproning,

langture til den svenske skærgård med

telt og trangia, weekendture til stevns eller

blot rundt om amager! kunne du tænke dig

sådan noget og er du korttursstyrmand med

en del erfaring? så skulle du måske overvejede

at blive langtursstyrmand.

som noget helt nyt, vil vi tilbyde et langturskursus

nede i ark. det sker:

lørdAG d. 14. APrIl Kl. 8:00 tIl

søndAG d. 15. APrIl CA. Kl. 17:30

klubben tilbyder det for at efterkomme den

store efterspørgsel på at blive langtursstyrmand.

kurset vil blive godkendt af dffr,

som udlåner en underviser til os i en weekend.

Vi skal selv arrangere kurset og være med til

at præge indholdet. der skal nok aflægges en

mindre teoretisk prøve til sidst for at få beviset

udleveret fra dffr.

hvis du kunne tænke dig at blive langtursstyrmand,

så kontakt rochefen eller undertegnende,

for at høre om du kan deltage. klubben

betaler kursusgebyr, mad og drikke, men

vi skal selv lave maden og planlægge kurset. Vi

er p.t. 10 der deltager fra ark og der kan maximalt

være plads til 20 personer. er du i tvivl

om du har erfaring nok, men er interesseret, så

snak med en af os alligevel. Vil du bare gerne

hjælpe med noget praktisk, så skriv eller snak

med kim moes, som står for det praktiske.

tilmeldingsfrist er fredag d. 30. marts.

af HennInG föH


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Team

COpeNhaGeN

dONeReR

30.000 kR.

TIl kIm

Igen i år har Team Copenhagen doneret 30.000 kr. til Kim,

som støtte i forbindelse med hans satsning frem mod OL

år 2008 i Beijing (Kina).

kim går efter at være i toppen af den internationale

elite for kortbanekajakroere i 2008. kim har vist stort

potentiale gennem mange år på det danske kajaklandshold,

og han fortsætter sin karriere frem til ol

2008. Vi er nu nået frem til året hvor kim skal kvalificere

sig til ol. han har efter forskellige mindre

vanskeligheder genfundet hastigheden, og der hersker

optimisme om hans muligheder for en kvalifikation

til ol 2008.

SPORTSLIgT

h kim træner hver dag med det danske landshold

i kano- og kajak under ledelse af ungareren peter

martinek.

h kim træner 2-3 gange om dagen 6-7 dage om

ugen. træningstiden er på 20-25 timer pr. uge.

kajaktræningen fokuserer meget på udholdenhed,

men styrke og teknik er altid i fokus.

MÅLSÆTNINg

h som nævnt ovenfor, er det langsigtede mål finaledeltagelse

ved ol I 2008.

h I det kommende år er den nationale målsætning at

genvinde dm på både 500 m. og 1.000 m.

h Internationalt sigter kim på finaledeltagelse ved

de store stævner på både 500 og 1.000 m.

h kim planlægger at deltage ved 3 World cups,

em, Vm og dm i løbet af det næste år.

I kraft af den store træningsmængde er kim afhængig

af ekstern støtte og det er derfor en stor hjælp

for ham, at han kan få støtte fra team copenhagen.

alternativet er, at kim bliver nødsaget til at arbejde

mere, og dette vil både gå ud over studier og kajaktræning.

om kort tid tager kim på en 2 1 /2 måneder lang træningslejr

til sevilla (spanien). han medbringer sin

kæreste og sønnen luka.

af CAsPer lICHt


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Ka l end e r en

KALENDEREN

20. februar frist for ændringsforslag til generalforsamlingen

10. marts generalforsamling

30. marts tilmeldingsfrist til langtursstyrmandskursus

14. – 15. april langtursstyrmandskursus

21. – 22. april arbejdsweekend

HVER TIRSDAg

19 - 21 cirkeltræning ved søren hüttel

(skolen på Islands Brygge)

Fra Bestyrelsen

Kære Ark’ere

Vi beder alle huske at den gamle regel om at man

skal lukke og låse klubben, når man går på vandet, og

der ikke er andre i huset, stadig gælder. det gælder

både døren ved køkkenet, kajakporten og bådhallen!

ligeledes beder vi alle, der går ud via bådhallen om

HVER ONSDAg

19 - 21 yoga ved charlotte straby (skolen på

Islands Brygge)

HVER FREDAg

19 - 21 svømning i sundby svømmebad

at sørge for at portene her holdes lukkede, så de ikke

kan åbnes udefra, både når I er på vandet og når I

sidder i saunane: dels for at sparre på varmen, dels for

at sikre materiallet.

tak fra BESTYRELSEN

TOP 20

1. per hørl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

2. Jesper storgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

3. svend frydenlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

4. asbjørn adsersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

5. oliver Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

6. Nicole Izette Valentin . . . . . . . . . . . . . . . 168

7. torben holck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

8. søren hyttel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

9. frederik dunbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

10. kirce ahtarovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

11. Jesper mikkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

12. Niclas hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

13. kasper krintel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

14. mathias mørup-lendal. . . . . . . . . . . . . . 101

15. tine petersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

16. charlotte krogh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

17. pierre le dous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

18. simon andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

19. lars petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

20. marten ølgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Antal km roet i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3842

More magazines by this user
Similar magazines