29.07.2013 Views

At skabe ”Oplevelse af Sammenhæng” – i Antonovskys model

At skabe ”Oplevelse af Sammenhæng” – i Antonovskys model

At skabe ”Oplevelse af Sammenhæng” – i Antonovskys model

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>At</strong> <strong>skabe</strong> <strong>”Oplevelse</strong> <strong>af</strong> <strong>Sammenhæng”</strong> <strong>–</strong> i <strong>Antonovskys</strong> <strong>model</strong><br />

Kære læser<br />

Jeg har på nogle hold arbejdet med hvordan man ”tegner tanker” <strong>–</strong> hvordan man tegner en skitse <strong>af</strong><br />

det, man har inde i hovedet.<br />

Lad mig demonstrere hvordan dette stykke arbejde kunne se ud. Formålet med at vise<br />

dig denne tankegang er at gøre dig mere sensitiv og kreativ når du møder <strong>model</strong>ler og teorier i f.eks.<br />

bevægelsesfag.<br />

Jeg fandt <strong>Antonovskys</strong> <strong>model</strong>.<br />

Han siger noget meget klogt og fornuftigt omkring mening og sammenhæng og hvordan dette er<br />

vigtigt.<br />

Det har jeg prøvet at tegne på forskellig vis. Hver enkelt tegning giver mig både en ny måde at se<br />

teorien på OG den giver mig også nye handle­ og tænkemåder.<br />

Prøv at følg med mig. Det starter med den første enkle <strong>model</strong>:<br />

forudsigelighed begribelighed<br />

belastningsbalance håndterbarhed<br />

Læg for øvrigt mærke til at her er ordet ”medbestemmelse”<br />

brugt i stedet for ”delagtiggørelse”. Valget<br />

<strong>af</strong> ord i oversættelsen sætter allerede forskelligt fokus på<br />

delelementer i området. (For mig ville ”delagtiggøre” <strong>–</strong><br />

gøre til en del <strong>af</strong> noget <strong>–</strong> være mere omfattende end<br />

”medbestemmelse” <strong>–</strong> og ”selvbestemmelse” ville være<br />

LANGT mere endnu… )<br />

med­bestemmelse meningsfuldhed<br />

Det interessante er også at Antonovsky (mindst) bliver<br />

oversat på tre måder. Det engelske er ”sense of<br />

coherence”. Det bliver oversat BÅDE til ”følelse”,<br />

”fornemmelse” og ”oplevelse” <strong>af</strong> sammenhæng. Prøv at lægge mærke til, hvordan din egen<br />

oplevelse skifter når du bruger de tre ord.<br />

Sig dem en efter en og prøv om du også oplever en forskel <strong>–</strong> det er IKKE en konkurrence, bare en<br />

opmærksomhedsøvelse…<br />

• Jeg føler sammenhæng<br />

• Jeg fornemmer sammenhæng<br />

• Jeg oplever sammenhæng<br />

Slår man ”sense” op bliver det på engelsk beskrevet som ” general conscious awareness” og ”<br />

become aware of not through the senses but instinctively”. Begge dele antyder for mig at den mest<br />

præcise oversættelse burde være ”fornemmelse for sammenhæng”.<br />

Så kom den næste <strong>–</strong> et Venn­diagram <strong>–</strong> hvor tingene griber ind i hinanden. Der er faktisk områder<br />

på figuren, som antyder at to <strong>af</strong> tre faktorer også kan være til stede uden den tredje. Selvfølgelig kan<br />

hver enkelt faktor også i denne <strong>model</strong> være der alene.


håndterbarhed<br />

meningsfuldhed<br />

begribelighed<br />

Ingen <strong>af</strong> de ovenstående er dynamiske <strong>model</strong>ler, hvor man kan se en retning. De er statiske <strong>–</strong> som<br />

billeder eller kort <strong>af</strong> området mere end en film.<br />

Jeg begyndte at lege med det: Hvad nu hvis de tre påvirker hinanden?<br />

begribelighed<br />

Oplevelse<br />

Af<br />

Sammenhæng<br />

Meningsfuldhed<br />

håndterbarhed<br />

Jeg håber I kan se, at denne fremstilling faktisk antyder en form for dynamik mellem de tre faktorer,<br />

som de første slet ikke havde (Det var mere tre separate faktorer end tre samarbejdende) Den her<br />

<strong>model</strong> antyder dog kun en retning <strong>–</strong> nemlig at f.eks. meningsfuldhed påvirker håndterbarhed mere<br />

end begribelighed (pilens retning)


De 3<br />

Forudsigelighed<br />

Hvad nu hvis vi betragter de tre faktorer som udtryk for et snapshot <strong>af</strong> et bestemt tidspunkt? Og så<br />

holder flere tidspunkter op mod hinanden.<br />

Tid‡ Kassen under stregen skal symbolisere SUMMEN <strong>af</strong> de tre faktorer.<br />

Læg mærke til den lille finesse, at de to<br />

yderste faktisk opnår samme størrelse <strong>af</strong><br />

oplevelse <strong>af</strong> sammenhæng MEN den er opnået<br />

på to forskellige måder: I det yderste til<br />

venstre er det ”meningsfuldhed”, der trækker<br />

det store læs, mens det i den yderst til højre er<br />

”håndterbarhed” og ”begribelighed”, som er de<br />

store. Overvej selv om der ikke kunne være<br />

tidspunkter i det eget liv, som kunne ligne… .<br />

Håndterbarhed<br />

Begribelighed<br />

Meningsfuldhed<br />

Oplevelse<br />

Af<br />

Sammenhæng<br />

Håndterbarhed<br />

Oplevelse<br />

Af<br />

Sammenhæng<br />

Oplevelse<br />

Af<br />

Sammenhæng<br />

Læg mærke til at hver <strong>model</strong> eller tegning ikke<br />

bare er en neutral fremstilling <strong>af</strong> ”virkeligheden”,<br />

men netop trækker bestemte elementer <strong>af</strong> teorien frem.<br />

Den næste <strong>model</strong> har nogle interessante vinkler:<br />

Her tænkte jeg, at man kunne forstå Antonovsky som at ”oplevelse <strong>af</strong> sammenhæng” er den<br />

INDERSTE kerne og omgivet <strong>af</strong> de tre faktorer, mens f.eks. .<br />

Begribelighed<br />

Begribelighed<br />

Meningsfuldhed<br />

Oplevelse<br />

Af<br />

Sammenhæng<br />

­ og så tegne en ny <strong>model</strong> til det næste tidspunkt.<br />

Håndterbarhed<br />

Begribelighed<br />

Meningsfuldhed<br />

Medbestemmelse<br />

Meningsfuldhed<br />

Håndterbarhed<br />

Belastningsbalance<br />

”belastningsbalance” eller ”forudsigelighed” er de ydre ting,<br />

som vi kan gøre noget ved. Sådan kan man se det som<br />

pædagogens arbejde er på de ydre faktorer mens den<br />

enkelte må konstruere sine egne indre faktorer.<br />

Pædagogen står på denne måde udenfor den indre<br />

sammenhæng.<br />

Jeg har ikke tænkt tanken til ende, men det<br />

kunne være sjovt at se to <strong>af</strong> de ovenstående<br />

cirkler kommunikere med hinanden.<br />

ELLER<br />

Man kunne kigge på den på samme måde som<br />

diagrammet lige før og tegne det som en lagkage<br />

med ulige store stykker. Dermed kunne man vise<br />

hvordan forskellige aspekter er væsentlige på<br />

forskellige tidspunkter og forskellige sammenhænge<br />

Sådan:


Begribelighed<br />

Meningsfuldhed<br />

OAS<br />

Håndterbarhed<br />

Begribelighed<br />

OAS<br />

Meningsfuldhed<br />

Håndter<br />

­barhed<br />

I min personlige (og meget systemisk inspirerede) forståelse, så vil sådanne konstruktioner have en<br />

DYNAMIK indbygget som mange andre repræsentationer skjuler.<br />

I min forståelse, så er de ting, som man ikke tænker på <strong>–</strong> eller lader sig mærke med <strong>–</strong> ikke til stede.<br />

På en abstrakt måde kan man sagtens sige at ”der må jo være meningsfuldhed altid” MEN i praksis<br />

er det let at finde situationer, hvor INGEN på nogen måde er opmærksom på mening (fordi de f.eks.<br />

er optaget <strong>af</strong> at balancere, få fat i en veninde, synge en sang osv)<br />

UDEFRA så kan man selvfølgelig komme med argumenter som <strong>–</strong> ”Du tænker nok<br />

ikke på det, fordi det er opfyldt” og det kan være en forklaring, men hvis man går ind i min<br />

personlige oplevelse, så var den der altså ikke.<br />

Det kan for resten være det, der kan give problemer i en situation. Overvej f.eks. .en<br />

person, der går i gang med en opgave uden at overveje hvor håndterbar den er eller en, der udfører<br />

begribelige og håndterbare opgaver uden at tænke over om det også giver vedkommende<br />

mening… ..<br />

Når du læser dette, så er det ikke for at forvirre dig, men for at vise dig, hvordan man kan udnytte<br />

forskellige fremstillinger til at få nye perspektiver på sagen. Det plejer at være en skæg øvelse at<br />

gøre og den bringer både fornøjelse OG nye vinkler på stoffet.<br />

God fornøjelse CK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!