Oplæg ved Mona Kyndi - (ViBIS).

vibis.dk

Oplæg ved Mona Kyndi - (ViBIS).

Jeg vil gerne spørges

Brugerinvolvering i kvalitetsudviklingen i en medicinsk afdeling

Oplæg ved netværksmøde

Danske Patienter

28. marts 2011

Mona Kyndi

cand. cur. & cand. pæd.

Udviklingskoordinator

Medicinsk Afdeling


Min arbejdsplads

• Sygehus Thy-Mors

• 142 sengepladser

• Akut funktion

• 2 lokaliteter

• Medicinsk Afdeling

• 3 medicinske sengeafsnit

• 24 pladser på hvert afsnit

• Modtageafsnit – 8 senge

• Medicinsk Ambulatorium

• Dagmedicinske senge

• Diagnostisk Center

• Forebyggelsesambulatorium

• 1 Dialyseafsnit – 8 dialysepladser

• Palliativt team


Budskabet:

• Patienterne vil rigtig gerne spørges og involveres

• Anvendeligheden og omsætningen af resultaterne

optimeres desto tættere det foregår på den kliniske

praksis

• Det behøver ikke at være hverken særlig tidskrævende

eller svært

• Hvis vi involverer patienter skal vi tage det alvorligt, som

de tager alvorligt


En trekant er den

stærkest mulige

konstruktion


Stop før du starter


” Vi løser ikke problemerne ved

at bruge de tænkemåder der

skabte dem.

Vi må lære at se verden på ny”

Og her er det måske at

vi for alvor har brug for

patienter og deres

pårørende!

Mona Kyndi


Og så er der lige magtforholdet…………….

og måske allermest vores egen sårbarhed……..


Hvordan og hvor ”langt” bliver patienterne ”lukket ind” i

kvalitetsarbejdet?

Repræsentation

Udpegning

Indsamling af viden

Evaluering

Dimensioner

Politisk og strategisk Organisation og

design

Elementer i kvalitetsarbejdet

Kvalitetsplanlægning Kvalitetsudvikling Kvalitetskontrol

Egen behandling

og pleje


Eksempel: Patientsikkerhedsrunde i Dialyseafsnittet

Formål Metode

At afdække de

forhold

dialysepatienten

tillægger betydning

for deres oplevelse

af at ”være i gode

hænder”.

Individuelt

interview med 2

patienter.

Patienten har

fået mulighed for

at læse om

interviewet og

har fået tilsendt

interviewguiden

Bed-side

Patienten

Håndhygiejne

Personalets tekniske kunnen – anlæggelse

af dialysenålen

Muligheder for hurtig og kompetent bistand,

ved tekniske problemer

Sammenhæng

Personalet

Medicinering

Bistand ved tekniske problemer

Dialyseafsnittets fysiske placering


Eksempel: Dialogmøde ved indretning af Dialyseafsnit

Formål Metode

at kvalificere

forslaget til

indretning af de nye

lokaler

Forhandling om magt og

position

Beslutningsniveauet

skifter undervejs

Temaskift afhængig af

rammerne

Møde med

repræsentanter fra

Nyreforeningen,

personale fra

Dialysen,

driftschefen, og

arkitekten:

a)Præsentation

b)Drøftelse

c)Besigtigelse

Parkerings- og tilkørselsforhold

Placering af briksene

Diskretionshensyn

Placering af fjernsyn

Pladsforhold

Indretning og placering af teknikrum

Faciliteter for patienterne

Omgivelsernes

betydning for

adfærd?


Eksempel: Evaluering af hjerterehabiliteringskoncept

Formål Metode

At få ideer og

inspiration til

videreudvikling af

konceptet

Fokusgruppeinter

view med

patienter

(45 min.)

Tematisk

opsamling med

personalet

Personalet:

Genindføre hold?

De pårørende – svigter vi

dem?

Rækkefølge af indhold

Patient–rollen (passive)

Intern logistik

Patienterne:

Skaber selv rum for

erfaringsudveksling

At blive holdt fast i den nye livsstil

Fordele/ulemper ved pårørende

Angsten

Personalets faglighed

Hvorfor så meget personale


Sygehus Thy-Mors har fokus på at øge

patientsikkerheden.

Du har fået anlagt et PVK (i daglig tale kaldes det ofte for en venflon

eller drop), fordi du skal have væske eller medicin.

Vi har fokus på at forebygge, at der kommer komplikationer.

Det kan du hjælpe os med.

Der skal altid være en god grund at have et PVK

spørg os om grunden til at du har et PVK

Det må ikke gøre ondt og der må ikke være rødt eller ømt

omkring et PVK

sig til os, hvis du oplever, at det gør ondt, eller at der er

noget andet i vejen

Et PVK skal fjernes, når der ikke længere er brug for det og

senest efter 72 timer

hjælp os med at holde øje med hvornår dit PVK skal

fjernes

Patientsikkert Sygehus – M4 marts 2011

Tak for din hjælp!


Som pårørende er du en vigtig ressource

både for den, der er indlagt

og for os som personale.

Det er vigtigt for alle parter, at du henvender

dig med de ting og spørgsmål

der dukker op.


Vores opgave er at hjælpe den anden med at opretholde og genvinde

selvkontrol ……… ikke at berøve ham den

”That´s what scares me: to be made helpless before my time, to

be made ignorant when I want to know, to be made to sit when I

wish to stand, to be alone when I need to hold my wife´s hand, to

eat when I do not wish to eat, to be named what I do not wish to

be named, to be told, when I want to be asked, to be awoken when

I wish to sleep” (Berwick 2009)


Patient-/personcentrering - et mål i sig selv……

“Patient-centeredness is a dimension of health care

quality in its own right, not just because of its

connection with other desired aims, like safety and

effectiveness” (Berwick 2009)

Nothing about me without me

Every patient is the only patient

The need of the patient come first

Informere

Konsultere

Partnerskab

Er der grænser for

involvering og

hvem

definerer/hvordan

defineres?


Patient – Person – Partner?

Børn

Venner

Forældre

Kolleger

Ægtefælle

Patient

Medpatienter

Andre faggrupper

Sygeplejerske

Læge


Referencer:

• D. Berwick, What ”Patient-centered” Should Mean: Confessions Of An

Extremist, Health Affairs, 28, no.4 (2009).

• Patientrepræsentation – inddragelse af patientperspektivet i organisering og

udvikling af sundhedsvæsenet. Danske patienter (2009)

• H.N Heje et al, Patientevaluering af sundhedsvæsenet, Ugeskr Læger ,171/20

(2009)

• M.Freil et al, Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet: Ugeskr. læger ,171/20

(2009)

• J.Færch et al, Medinddragelse i egen pleje og behandling, Sygeplejersken, 17

(2009)

• Jacobsen CB, Pedersen VH, Albeck K 2008. Patientinddragelse mellem ideal

og virkelighed, Sundhedsstyrelsen.

• McWilliam, CL. Patients, persons or partners? Involving those with chronic

disease in their care. Chronic Illness 5:277 (2009)


Tak for i dag

Her skal jeg fortælle hvad jeg er inspireret af

og hvad mit fokus er og hvordan

More magazines by this user
Similar magazines