Installationsvejledning til Vvstek 2012 - EVU

evu.dk

Installationsvejledning til Vvstek 2012 - EVU

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T

I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

Januar 2012


INDLEDNING

Vvstek 2012 er en tillægsapplikation til AutoCAD 2012 udviklet til brug i undervisningen inden for vvs-området.

Vvstek 2012 indeholder en række hjælpefunktioner samt de almindeligste symboler til brug ved tegning af vvsinstallationer.

Vvstek 2012 understøtter IBB-regler for lagstrukturer og understøtter de visuelle muligheder i

nyeste version af AutoCAD.

KONTROL AF HARDWARE OG SOFTWARE

Følgende forudsætninger skal være til stede ved installation af Vvstek 2012:

Du skal have administrator rettigheder til computeren.

AutoCAD 2012 skal være installeret lokalt på computeren.

Mindst 100 MB ledig plads på den lokale harddisk.

Adgang til internettet.

WinZip eller et andet arkivprogram skal være installeret på computeren.

Acrobat Reader skal være installeret på computeren.

Følgende forudsætninger skal være til stede ved anvendelse af AutoCAD 2012 og Vvstek 2012:

Du skal mindst have superbruger rettigheder til computeren og de drev og mapper hvor AutoCAD er

installeret og hvor AutoCAD læser og gemmer tegninger og brugeropsætninger.

75 MB ledig plads på den lokale harddisk.

INSTALLATIONSTRIN

1. Download vvstek2012.zip fra internettet.

2. Udpak filen vvstek2012.zip.

3. Indlæs profilen vvstek2012.arg i AutoCAD 2012.

4. Informationer om den indlæste brugerprofil.

5. Opret en genvej på skrivebordet til AutoCAD 2012 og Vvstek 2012.

NYHEDER I VVSTEK 2012

ANDET

6. Opdateret brugergrænseflade i Vvstek 2012

7. Opdaterede Templates i Vvstek 2012

8. Opdaterede programfunktioner i Vvstek 2012

9. Problemer og løsninger

10. Svar på ofte stillede spørgsmål

11. Øvelsesoplæg og tegninger til AutoCAD 2012 og Vvstek 2012

2


1. DOWNLOAD VVSTEK 2012.ZIP FRA INTERNETTET

Vælg linket Vvstek 2012 fra hjemmesiden www.evu.dk.

Gem filen vvstek2012.zip på computerens harddisk – f.eks. på skrivebordet eller i mappen ”C:\download”.

Udpak/Extract alle filerne

med programmet WinZip.

Start stifinderen og åben

mappen, hvor du gemte

”vvstek2012.zip”.

Åbn ”vvstek2012.zip” med

WinZip.

Vælg ”Extract” knappen.

2. UDPAK FILEN VVSTE K2012.ZIP

Bemærk at filerne skal udpakkes til roden ”C:\” og at feltet

”Use folder names” skal være markeret som vist på her.

Herved oprettes mapperne

”C:\vvstek2012”, og

”C:\vvstek2012\opgaver”

”C:\vvstek2012\vejledning”

og filerne placeres korrekt.

3


3. INDLÆS PROFILEN VVSTEK2012. ARG I AUTOCAD 2012

AutoCAD 2012 giver mulighed for, at man kan importere og oprette individuelle brugerprofiler – en unik facilitet

som er uundværlig i et undervisningsmiljø, hvor flere personer og faggrupper anvender det samme

computerudstyr.

I det efterfølgende

gennemgås indlæsningen af

den medleverede brugerprofil

vvstek2012.arg i AutoCAD

2012.

Start AutoCAD 2012 og skriv

”options” i kommandolinien.

Vælg fanen ”Profiles” og

vælg knappen ”Import”.

Vælg filen vvstek2012.arg i

mappen C:\vvstek2012og

vælg knappen ”Open”

Aktiver den nye profil ved at markere

profilen ”Vvstek2012” og klikke på

knappen ”Set Current” som vist her.

4


4. OM DEN INDLÆSTE BRUGERPROFI L

I det efterfølgende gennemgås de ændringer som den importerede brugerprofil har medført.

Start AutoCAD 2012 og skriv ”options” i

kommandolinien.

Aktiver den nye profil ved at markere

profilen ”Vvstek2012” og klikke på

knappen ”Set Current”.

Pilene på grafikken viser de ændringer som

er foretaget under fanebladet ”Files” ved

valg af Vvstek2012 profilen

5


Under fanen ”Display” og under knappen ”Colors” er baggrundsfarven ”White” valgt.

Under fanen ”System” og under

opsætningen ”General Options” er ”Load

acad.lsp with every drawing” valgt.

Du kan selvfølgelig foretage flere

tilpasninger af brugerprofilen

Vvstek2012” så brugergrænsefladen

passer til den måde, du ønsker at arbejder

på.

Afslut nu AutoCAD

6


5. OPRET EN GENVEJ PÅ SKRIVEBORDET TIL AUTOCAD 2012 OG VVSTEK 2012

I AutoCAD 2012 er det muligt at starte

programmet med en given brugerprofil,

template og Workspace. Denne facilitet

kan være til stor gavn på skoler, hvor flere

faggrupper anvender den samme

AutoCAD installation på skift.

Højreklik på et tomt område på

skrivebordet og vælg ”Ny” og ”Genvej”.

Følg vejledningen på skærmen og udfyld

felterne, så det færdige resultat svarer til

billedet her.

Bemærk at stien til ”acad.exe” filen skal

tilpasses den aktuelle AutoCAD

installations placering på din computer.

Bemærkninger til startparametrene:

/t vvste2012 - valgte Template

/p vvstek2012 – valgte Profile

/w vvstek2012 – valgte Workspace

Brugergrænsefladen i

Vvstek 2012 er revideret

og understøtter brugen

af AutoCAD 2012’s

såkaldte ”Ribbon Panel”

menusystem.

Ved at vælge fanebladet

Vvstek” skifter panelet

så der er adgang til alle

programfaciliteterne i

Vvstek 2012.

Der er ikke synlig

adgang til alle

hundredvis af symboler

umiddelbart fra panelet.

Ved at vælge paneltitlen

(her er valgt

Ventiler) folder panelet

sig ud. Adgang til de enkelte

symboler fås ved at vælge

ventiltype (her er valgt Kontraventil)

6. OPDATERET BRUGERGRÆNSEFLADE I VVSTEK 2012

7


Der er udviklet en

række nye Templates,

som gør det lettere for

dig at komme i gang

med Vvstek 2012.

En Template er et tomt

tegneark med en række

opsatte parametre.

Vælg ”A” ikonet i

toppen af skærmen, fold

menupunktet ”New”

ud og vælg ”Drawing”.

Nu åbnes dialogboksen

og du kan vælge fra

listen af Templates.

Alle Vvstek 2012

Templates er udviklet

ud fra princippet om, at

der skal tegnes i

målforhold 1:1.

7. OPDATEREDE TEMPLATES I VVSTEK 2012

Template filnavnet betyder eksempelvis for ”vvstek2012_a3_li_1-1.dwt”: Papirstørrelse A3, liggende, og print i

målforhold 1:1.

GENEREL OPTIMERING

8. OPDATEREDE PROGRAMFUNKTIONER I VVSTEK 2012

Alle bagvedliggende programrutiner i Vvstek 2012 er optimeret til AutoCAD 2012. AutoLISP programmer er

ændret i forhold til den nye brugergrænseflade.

LAG RUTINER

Når der vælges et lag i Vvstek2012 oprettes laget automatisk.

SKALAFORHOLD

I nye tegninger udført med Vvstek 2012 gemmes følgende ”Userdata” nu i tegningsfilen:

- Linieskalafaktor

- Skraveringsafstand

- Symbolskalafaktor

Ønsker du at tegne videre samt anvende Vvstek 2012 på en tegning, som er påbegyndt i en ældre udgave af

AutoCAD med eller uden Vvstek og uden ”Userdata” i tegningsfilen skal du gøre følgende:

8


1. Start AutoCAD 2012 med Vvstek 2012

2. Åbn den eksisterende tegning (ældre udgave)

3. Tildel Workspace Vvstek2012

4. Undersøg tegningens tegnegrænser ”Limits”

5. Vælg papir med samme eller større Limits fra Vvstek 2012 Ribbon panelet

Ved anvendelse af de nye Templates er alle vigtige skalaforhold opsat således:

Print/plot 1:1

Print/plot 1:10

Print/plot 1:20

Print/plot 1:25

Print/plot 1:50

Print/plot 1:100

A4 280,190mm

A3 400,280mm

A4 2800,1900mm

A3 4000,2800mm

A4 5600,3800mm

A3 8000,5600mm

A4 7000,4750mm

A3 10000,7000mm

A4 14000,9500mm

A3 20000,14000mm

A4 28000,19000mm

A3 40000,28000mm

Limits

Tilsvarende skalaforhold er opsat i de medfølgende øvelsesfiler.

Linieskalafaktor

9

Skraveringsafstand

Symbolskalafaktor

0.4 1.5 5 3 2.5 5

4 15 50 30 25 50

8 30 100 60 50 100

10 37,5 125 75 62,5 125

20 75 250 150 125 250

40 150 500 300 250 500

Tekstskala

Snap

Grid


9. PROBLEMER OG LØSNING ER

Vvstek 2012 til AutoCAD 2012 har været udsat for en række test på forskellige computerinstallationer med

Windows Vista og Windows 7 både med 32-bit og 64-bit styresystemer.

Hvis anvendelsen af Vvstek 2012 sammen med AutoCAD 2012 giver anledning til problemer:

Undersøg om du har administrator rettigheder til computeren.

Undersøg om den rigtige AutoCAD udgave (version 2012) er installeret.

Undersøg om der er ledig plads på harddisken.

Undersøg om mappen “C:\vvstek2012” indeholder datafiler.

Undersøg om mappen “C:\vvstek2012\opgaver” indeholder filer.

Undersøg om Workspace ”Vvstek2012” er valgt

Undersøg om brugerprofilen ”Vvstek2012” er valgt

Undersøg om brugerprofilen ”Vvstek2012” er opsat som anvist i denne vejledning.

Undersøg om parametrene er korrekt opsatte i genvejsikonet på skrivebordet.

Når du har kontrolleret ovenstående, så genstart computeren og start AutoCAD 2012 med Vvstek 2012.

Hvis der stadigvæk er problemer med installation eller anvendelse af programmet, så ring til Niels Poulsen direkte

tlf.: 21 22 15 39. I forbindelse med support anbefales det, at du har adgang til den computer hvor problemet er

lokaliseret.

10. SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM VVSTEK 2012

1. Ændrer Vvstek 2012 på min nuværende opsætning i AutoCAD 2012?

Nej, Vvstek 2012 ændrer ikke på den oprindelige AutoCAD 2012 installation. Alle Vvstek filerne placeres i en

mappe C:\vvstek2012 på den lokale harddisk. Og AutoCADs anvendelse af filerne styres via en brugerprofil og et

Workspace.

2. Hvorfor har AutoCAD ikke gemt den indlæste brugerprofil Vvstek2012?

Det er der mere end 100 svar på. Men mest sandsynlig er det, at der i Windows er opsat individuelle

brugerbegrænsninger (ikke skrivetilladelse) på de drev og i de mapper hvor AutoCAD og AutoCAD

konfigurationsfiler er installeret. Løsning: Fjern brugerbegrænsningerne i Windows fra de drev hvor AutoCAD er

installeret, eller tildel brugeren superbruger/administrator rettigheder til computeren.

3. Hvordan fjernes Vvstek 2012 fra computeren?

Start AutoCAD 2012 og slet brugerprofilen Vvstek2012 samt Workspace Vvstek2012. Slet mappen

C:\vvstek2012 og slet genvejen på skrivebordet.

10


11. ØVELSESOPLÆG OG TEGN INGER TIL AUTOCAD 2012 OG VVSTEK 2012

Til brug med gennemførelse af skoleperioderne i vvs-uddannelsen er der udviklet en række tegnetekniske øvelser

omhandlende:

Varmeanlæg

Bestykning af varmeanlæg

Lukket kedelanlæg med to-strengsfordeling

Direkte fjernvarmeanlæg med trykdifferensstyring

Fjernvarmeanlæg med varmeveksler

Fra plan- og snittegninger til isometrisk tegning

Vandinstallation i jagthytte

Vandinstallation i fritidshus

Ved installation af Vvstek 2012 er øvelsesfiler og lærervejledninger placeret i mappen ”C:\vvstek2012\opgaver”

11

More magazines by this user
Similar magazines