168. Kvalitetsomkostninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

168. Kvalitetsomkostninger - Byfornyelsesdatabasen

6

1. Indledning og resumé

Det har i lang tid været erkendt, at byggeriets

produktivitet ikke har fulgt med udviklingen

i industrien. Derudover er det

almindeligt kendt, at renovering og byfornyelse

har specielle problemer med produktivitet

og rationalitet.

Denne erkendelse var årsag til, at SBS

Byfornyelse i 1992/93 indkaldte et udvalg

af byggeriets parter til en række rundbordssamtaler

om produktivitetsfremme i

byfornyelsen. Disse rundbordssamtaler

mundede ud i et hæfte med anbefalinger

til ændrede gennemførelsesmåder i byfornyelsen.

Dette materiale har været en del af baggrunden

for nærværende udviklingsprojekt

under “Projekt Renovering”, hvor hovedmålet

har været en undersøgelse af, om

man kan frigøre en del af de ressourcer,

der går til omprojektering, vente- og spildtid,

afhjælpning af fejl og mangler eller

mangelfuldt udført arbejde samt firmamæssige

reservationer (under ét benævnt som

kvalitetsomkostninger) samtidig med, at

man sikrer eller højner kvaliteten på det

udførte arbejde.

For at opnå dette mål har vi beskrevet og

afprøvet en anderledes procesvej gennem

renoveringsprocessen.

Processen deles op i tre faser:

I den første fase gælder det primært om

at skaffe et overblik over tilstanden af de

bygninger, der skal renoveres, fastlægge

niveauet og omfanget af de bygningsdele,

der skal udskiftes eller renoveres samt fastsætte

udgiften til arbejdets udførelse - denne

fase benævnes “Tidlig Prisindhentning”.

Fase to starter, når man har suppleret det

team af rådgivere med de entreprenører,

der skal gennemføre opgaven. I fase to

foregår projektering og planlægning af

byggepladsforhold i et samarbejde mellem

rådgivere og entreprenører. Fasen benævnes

“Integreret Hovedprojekt”.

Fase tre går i gang, når den fysiske ombygning

starter. Der ændres på ansvarsområderne

mellem byggeleder, fagtilsyn, mestre

og håndværkere, og den enkelte håndværker

får et større ansvar for at kontrollere

kvaliteten af eget arbejde. Dette sammenholdt

med at entreprenøren har været inddraget

i projektering og planlægning af

byggeopgaven gav forventninger om en

bedre kvalitet på det udførte arbejde.

Fasen benævnes “Fælles Udførelsesansvar”.

Indholdet af de tre faser blev præsenteret

for og diskuteret med nøglepersonerne i

de aktuelle ombygninger (projekteringsleder,

byggeleder og entreprenører), og der

var samstemmende enighed om, at tre-fasemodellen

var et godt værktøj til at planlægge,

styre og udføre et renoveringsprojekt

efter.

De opnåede resultater står imidlertid ikke

mål med forventningerne.

Priserne indhentet ved licitationen overskred

teknikernes overslag væsentligt, og

de efterfølgende besparelser trak så længe

ud, at den disponible tid til det integrerede

hovedprojekt blev for begrænset. Da entreprenørerne

startede arbejdet på byggepladsen,

opstod der problemer med det

tværfaglige samarbejde (MU/TØ - VVS/EL -

MA), og entreprenørerne faldt tilbage til de

vante roller.

Der blev dog på nogle områder opnået

resultater, der viser modellens fordele, bl.a.

medførte håndværkernes deltagelse i det

integrerede hovedprojekt en større trofasthed

overfor materialevalg og tekniske

løsninger, og for nogle entreprisers vedkommende

reducerede mester/egenkontrollen

omfanget af mangler ved afleveringen

til et minimum.

More magazines by this user
Similar magazines