Beboerinformation marts 2000 - Måløv Park

maaloevpark.dk

Beboerinformation marts 2000 - Måløv Park

Beboerinformation

Læs heri om

- grafittiproblemer (artiklen Stop hærværket)

- gulvafslibning

- køkkenborde

- pergolaer

- skimmelsvamp

- trækvogn til storskrald

Stop hærværket

Vi har i Måløv Park gennem mange år

stort set været forskånet for den særlige

form for hærværk der kaldes graffiti.

Det er vi ikke længere. Efter den store

renovering har vi tværtimod fået et

boom hvor mindst tre grupper synes at

konkurrere om at sende signaler til

hinanden gennem tilsvining af specielt

vores gavle og vores nye fælleshus.

Det er naturligvis uacceptabelt.

Fra afdelingsbestyrelsens side forsøger

vi hele tiden at følge med ved hurtigst

muligt at fjerne svineriet. Men det er

svært. Og det er dyrt.

Fra pålidelige kilder ved vi at de børn

og unge der står for hærværket, ikke

kommer udefra, men bor i bebyggelsen.

Vi skal derfor opfordre alle forældre til

at være opmærksomme på hvad deres

børn foretager sig specielt om aftenen

og gribe ind over for denne uacceptable

adfærd. Det er til syvende og sidst jer

der har ansvaret, både moralsk og

økonomisk.

marts 2000

Men vi vil også opfordre andre beboere

til at være opmærksomme og gribe ind

hvis I ser dette uvæsen komme til

udfoldelse. Det er vores fælles

bebyggelse, og ingen af os kan være

tjent med en tendens til at bebyggelsen

kommer til at ligne slum. Eller for den

sags skyld at vi over huslejen skal

betale for tilbagevendende fjernelser af

graffiti.

Vi vil afslutningsvis tilføje at der også

er kriminalpræventive grunde til at få

stoppet hærværket. Mange erfaringer

viser at de grupper der udfører

grafittikriminalitet, hyppigt også

udvikler en ret voldelig bandeadfærd.

Det er der al mulig grund til at

forebygge både som forældre og som

borgere i lokalsamfundet.

Afdelingsbestyrelsen


Gulvafslibning

Afdelingsbestyrelsen har vedtaget nye regler for afslibning og behandling af vores

bøgeparketgulve. Baggrunden for de nye regler er en bekymring over et stigende antal

afslibninger, sammenholdt med at gulvene flere steder ikke kan tåle at blive slebet

mere. Det er forskelligt hvor meget materiale der fjernes ved en afslibning (i daglig

tale afhøvling), men som tommelfingerregel kan man regne med at et gulv i sin levetid

kan klare syv afslibninger.

Reglerne indføres med øjeblikkelig varsel, men der vil blive lejlighed til at tage stilling

til dem på afdelingsmødet i maj. Når denne fremgangsmåde er valgt, er det for at

undgå et panikboom inden for slibningen, stik imod reglernes hensigt.

De nye regler

Ansøgning: Ansøgning: For fremtiden skal der søges før der kan slibes gulve. Ansøgningen

indleveres til viceværten. Ansøgning om gulvslibning behandles udfra flg.

retningslinier:

1. Hvis gulvet ikke kan tåle flere afslibninger gives der afslag.

2. Hvis gulvet ikke har været afhøvlet de seneste 10 år gives der tilsagn.

3. Hvis ikke særlige forhold taler for noget andet gives der afslag.

Retningslinierne er anført i prioriteret rækkefølge.

Betaling: Betaling: Betalingen kan trækkes fra den indvendige vedligeholdskonto

1. hvis boligen i øvrigt fremstår som godt vedligeholdt.

2. hvis der efter at afslibningen er betalt, vil tilbagestå minimum indflytterbeløbet

(pt. 4000 kr.) på kontoen.

Behandlinger: Behandlinger: Efter endt afslibning skal gulvet enten lakeres eller oliebehandles.

Ludbehandling tillades ikke, da den skønne at være for sart. Bemærk at det efter en

let afslibning er muligt at skifte fra lakering til oliebehandling, mens det modsatte

ikke er muligt. Ligegyldigt hvilken behandling der vælges skal gulvene vedligeholdes.

Udførelse: Udførelse: Afslibning skal foretages af fagfolk. Inspektør/vicevært kan kræve at

afslibning rekvireres af afdelingen, for at sikre at den foretages så nænsomt som

muligt.

Registrering:

Registrering: Registrering: Al slibning registreres af inspektør/vicevært.

Fraflytning: Fraflytning: Ved fraflytning vurderes om gulvet trænger til en afslibning. Er gulvet

misligholdt kan det skønnes nødvendigt med en afslibning. I så fald betaler fraflytter

afslibningen. I grovere tilfælde kan der eventuelt kræves erstatning af det bortslebne

materiale med op til 1/7 af prisen for et nyt gulv. Det er stadig muligt at henvende sig

til inspektøren inden man siger op og få en vurdering af gulvet. Opfyldes betingelserne

for at få en gulvafslibning - og evt. for at få den betalt af vedligeholdskontoen - er

dette selvfølgelig muligt.

Brud Brud Brud på på på reglerne: reglerne: Konstateres det at en beboer har ladet gulvet afslibe uden at have

fået lov, kan der kræves erstatning af det bortslebne materiale med op til 1/7 af prisen

for et nyt gulv.

2


Langtidsplan:

Langtidsplan: Langtidsplan: Bestyrelsen stræber mod at lægge langtidsplanlægningen til rette så

der er opsparet til nye gulve i 2040.

Afdelingsbestyrelsen

Handlingsplan mod skimmelsvamp

Afdelingsbestyrelsen har udformet en handlingsplan som inspektør og vicevært skal

følge hvis beboerne melder om nye problemer med skimmelsvamp i bad eller

opholdsrum. Hovedindholdet i planen er hurtig reaktion, udlevering af en

bekæmpelsesplan, opfølgende besigtigelser og registrering af forløbet.

Hvad skal du gøre som beboer

Dette afsnit indeholder information som allerede er indeholdt i det hæfte der er

uddelt efter renoveringen – Beboerinformation oktober 1999. Hæftet indeholder en

hovedregel:

Som beboer har du først og fremmest pligt til at melde om problemet hvis der kommer

skimmel i din bolig. Hvis du undlader det kan du pådrage dig et økonomisk ansvar for

udbedring af skaden.

Desuden indeholder hæftet en række gode råd om hvordan problemerne kan undgå at

opstå. Hovedindholdet er:

• Grundig rengøring

• Udluftning

• Desinficering med Rodalon

Du kan se nærmere om dette i hæftet side 3 og side 15-17. Vær også opmærksom på

følgende regel:

I nogle boliger er der foretaget en særlig skimmelsvampebehandling af angrebne

vægge i opholdsrum. Behandlingen har bestået af fjernelse af tapet, slibning,

opsætning af glasvæv og maling med skimmelhindrende maling. På disse vægge må

der ikke sættes tapet op igen.

Som noget nyt kan vi tilføje at svingtuden på det nye blandingsbatteri efter nogen tid

kan arbejde sig løs. Vandet vil så pjaske ned af væggen, og det kan give anledning til

både kalkaflejring og skimmel. Spænd svingtuden fast, enten med de bare hænderne

eller brug forsigtigt en vandpumpetang. *

Afdelingsbestyrelsen

* vandpumpetang = papegøjetang = polygriptang

3


Køkkenborde

De nye køkkenborde er nu alle sat op, og det er vores indtryk at mange beboere er

glade for dem. Enkelte steder har vi fundet fejl ved bordene, og vi beder alle der har

fået nyt bord om at se det grundigt efter og melde om eventuelle fejl nu mens vi endnu

har garanti. Specielt beder vi jer om at checke følgende:

• Er der helt glat overgang mellem plastlaminaten og hulkehl-listen (den i

bagkanten). Føl efter med fingerspidserne.

4

• Er der misfarvninger eller krakeleret lak på hulkehl-listen, specielt i nærheden

af vasken.

Fejl bedes meldt til viceværten snarest.

Afdelingsbestyrelsen

Pergolaer

Som mange har bemærket er der opsat en prøvepergola på bagsiden af viceværtens

kontor. Den spænder over 2/3 af havefacaden. En bredere model, der spænder over

hele facaden vil snart blive opsat på Måløvgårdsvej 50. Det er meningen at man kan få

en af disse modeller – mod at betale for den. Prisen bliver omkring 9.200 kr. for den

store og 7.100 kr. for den lille. Pergolaerne vil kunne betales med en individuel 5 årig

huslejeforhøjelse på ca. hhv. 175 kr. og 135 kr. Prisen dækker også opsætningen, som

vi mener skal foretages af tømreren. Men først skal vi lige se den store model. Der vil

blive givet klar besked når vi åbner for bestilling.

Afdelingsbestyrelsen

Trækvogn til storskrald mv.

Bebyggelsen har anskaffet en ny trækvogn, som du kan låne på ejendomskontoret.

Da vi ikke længere kan forvente at renovationsfolkene afhenter storskrald, som er

over en vis vægt ( 25 Kg ) eller har dimensioner over en vis størrelse ( mere end 1m på

bare én led f.eks. møbler ol.) ved de enkelte boliger, har vi besluttet at anskaffe en

trækvogn til transport af storskrald. Hvis du har storskrald af denne type, skal du

som hovedregel selv transportere det til storskraldspladsen ved hovedstien og

garagerne/vaskeriet. Ved henvendelse på ejendomskontoret kan komfurer og

køleskabe som tilhører boligafdelingen om nødvendigt afhentes af gårdmændene. Kun

storskrald, og vel at mærke kun for stort eller tungt storskrald, må afleveres på

storskraldspladsen.

Såkaldt farligt affald (Kemikalier, maling, lak, medicin, batterier osv. osv.) må under

ingen omstændigheder afleveres på storskraldpladsen.

Har du behov for at låne trækvognen til andre formål på Måløv Parks område er du

velkommen til dét ved henvendelse til ejendomsfunktionærerne.

Afdelingsbestyrelsen

More magazines by this user
Similar magazines