marts - Amager Ro- og Kajakklub

arok.dk

marts - Amager Ro- og Kajakklub

ARKEN K L U B B L A D F O R A M A G E R R O - O G K A J A K K L U B MARTS 2006


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

R E D A K T Ø R E R N E S K L U M M E

Omfanget af redaktørernes arbejdopgaver

afspejler ganske godt aktivitetsniveauet

i Amager Ro- og Kajakklub.

Derfor var det også med en vis afslappet

attitude, at vi imødeså martsnummeret

af klubbens ærværdige klubblad.

Vi tænkte nemlig, at der ikke sker en

skid i marts. Der er stadig is på vandet,

og der er derfor kun lidt vinterbadning

og et par galninge, der ror af og til, når

der er et lille hul i isen. Ikke meget at

skrive om. Fedt! Det bliver et let blad

at skrue sammen, mente vi.

MEN AK, SÅDAN ER DET FAKTISK IKKE I ARK

Selv i marts er der urimeligt meget aktivitet

i klubben, og mængden af stof

til bladet var på ingen måde usynligt i

de stakkels redaktørers mailbokse ved

redaktionens deadline. Men nu, hvor vi

endelig er kommet os over chokket, er

der vel også grund til at glædes lidt.

Der er nemlig rigtigt mange mennesker,

der gør et stort stykke arbejde i

klubben og klubben er ikke bare en roklub,

men også et aktivt mødested for

klubbens medlemmer om vinteren.

NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN

Al denne aktivitet koordineres af vores

bestyrelse. Der er derfor god grund til

at sige tillykke til os selv og vores klubkammerater

med genvalget af mange af

bestyrelsesmedlemmerne, og nyvalget

af Nikolaj som husforvalter, Henning

som materialeforvalter og Lotte som

sekretær. Vores bestyrelse gør et godt

og stort stykke arbejde, og det er ikke

mindst lykkedes for dem at organisere

mange udvalg, der hjælper dem med

at drive klubben. Det er altafgørende

for klubben, at klubbens mange medlemmer

løfter i flok. Ikke mindst for

at varetage den daglige drift og vedligeholdelse

af klubben og bådene, men

også for at hjælpe bestyrelsen, så de

ikke kører død i opgaverne.

GENGANGERE

Det er et kæmpe aktiv for klubben, at

bestyrelsesmedlemmerne sidder i flere

perioder og dermed opbygger viden

om klubben, økonomien og værdierne

i klubben. Så derfor må vi redaktører

bide vores bitterhed i os og glædes over

den store stofmængde, der afspejler en

sund og dynamisk klub, der stadig udvikler

sig bl.a. på grund af god bestyrelse.

Så tillykke til klubben med den

nye bestyrelse, som blev valgt på generalforsamlingen

den 25. februar. Hjælp

dem med de mange opgaver, så vi kan

holde dem på taburetterne så lang tid

som muligt. De gør det nemlig rigtigt

godt!

Med rosportlige og kammeratlige hilsner,

som man en gang sagde i Arbejdernes

Roklub på Islandsbrygge 66a!

1

AF: STINE & KRISTINA


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

O R I E N T E R I N G O M N Y T K L U B H U S

Det er ikke så overraskende, at mange medlemmer

har lyst til at vide, hvordan det går med

planerne for klubbens nye hus og de nye faciliteter

i området. Helt overordnet sker der meget

og det er det rigtige, der sker. Vi forsøger her

under at redegøre for de vigtigste ting. Alle er

naturligvis mere end velkomne til at spørge os,

der sidder i fondsgruppen.

Inden du læser videre beder vi dig huske, at

dette blot er en orientering og ikke udtryk for

beslutninger.

LOKALPLANEN SIKRER ARK’S FREMTID

Lokalplanen, der sendes til høring i marts, bærer

synlige spor af vores arbejde med at sikre klubbens

fremtidige eksistens. Men lokalplanen er

endnu ikke vedtaget. Først skal den som sagt i

høring i to måneder og det er her borgerne (og

dermed også os) har den sidste mulighed for

at gøre indsigelser og komme med forslag, før

den endelige plan vedtages.

Vores benarbejde har båret frugt og vi har fået

rigtigt mange af vores ideer med i forslaget til

lokalplanen. Bl.a. er det lykkedes os at få hele

området samt de to nabogrunde til BKC defi neret

som ”Roklubbernes område” (og altså ikke

blot et maritimt område). Her ud over er vores

forslag til anvendelsen af nabogrundene indført

som ideer til anvendelse. (Kajakhotel for private,

og polokajakklub mm.). Ingen behøver

længere at være bange for at vi bliver ryddet til

fordel for andre byggerier: Men alt andet er så

stadig åbent.

VI SKAL BEVARE VORES SÆRPRÆG

Det er et udbredt ønske – der også er indskrevet

i forslaget til lokalplanen – at bevare ”roklubområdet”

som en lille oase i byrummet, der

bevarer den oprindelige stemning. Det er vi naturligvis

glade for og det har betydet, at vi stille

og roligt har bevæget os bort fra tanken om, at

det skulle være PLOT, der var den primære tegnestue

på vores område. PLOT er jo ikke just

kendt for at bevare noget som helst.

Nu skulle benarbejdet være på plads: klubberne

er sikret gennem lokalplanen og vi har fået synliggjort,

hvor vigtigt det er at bevare områdets

lidt anarkistiske og charmerende stil.

Dette bringer os så frem til klubhuset og de nye

tilbud, som vi håber, at området skal indeholde.

Vi har haft møder med Stadsarkitekten og med

en række politikere. På baggrund af det, tror vi,

at der er reel mulighed for at Realdania fi nder

området interessant og kunne tænkes at og ind

i projektet. Ikke mindst for at udvikle det samlede

område, hvor ARK kun er en lille del. Alt

dette betyder, at vi nu entrerer med en arkitekt

ved navn Carsten Hoff, som hjælper os med at

skabe den overordnede plan for hele området.

Hoff arbejder lige nu med bl.a. at reetablere

Helgoland og kan måske netop være manden,

der er i stand til at tænke nye muligheder ind

i området samtidig med, at han bevarer vores

helt særlige selvbyggede anarkistiske stil, som

nu heldigvis er blevet ”hot” i byplanlægningsperspektiv.

ØKONOMIEN

Vi arbejder med en kombination af økonomisk

støtte fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, Real-

2


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

dania samt Lokale- og Anlægsfonden. På trods

af, at alle vores anstrengelser endnu ikke har

ført til underskrevne aftaler, vurderer vi, at vi

står godt. Både offentlige myndigheder og andre

investorer har stor forståelse for, hvor vigtigt

det er, at bevare områdets sjæl og fi nansiere

nye tiltag, der skal gavne de mange nye tilfl yttere.

Kommunevalget betød, at mange politikere

blev udskiftet og det har derfor været vigtigt at

informere alle de nye politikere. Dette arbejde

har sat os lidt tilbage i processen, og klubben

vil stadig få mange besøg af både embedsmænd

og politikere. Så tag vel i mod de mange gæster,

der også i foråret vil komme og besøge os.

Som sagt skal dette mest af alt tjene som overordnet

information. Sig til, hvis I har andre

spørgsmål. Vi svarer gerne. For det hele er jo

ganske spændende.

VENLIGST FRA FONDSGRUPPEN

MICHAEL, ERLING, FLEMMING, LARS HP., CASPER,

KRISTINA & STINE

KAJAK OG FRITID

Eneforhandler af Cobra,

verdens hurtigste kajak

Kajak og fritid

Tranegårdsvej 29

2900 Hellerup

Tlf: 40 60 17 01

www.kajak-fritid.dk

www.kajak1.dk

3


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

K A J A K

R E G L E F O R K A J A K K E R

I løbet af det seneste år har jeg set, at der

har været en del, der enten ikke har været

bekendt med reglerne for brugen af klubbens

kajakker, eller bevidst ikke har ønsket

at overholde dem. I nogle tilfælde har jeg

kommenteret det overfor de pågældende roere,

men grundlæggende gider jeg ikke at

bruge min fritid på at være politibetjent. Det

er vores fælles både og derved vores fælles

ansvar.

For at der nu ikke skal være nogen, der vil

hævde, at de ikke kender reglerne for brugen

af klubbens kajakker kommer her en beskrivelse

af nogle af de ting, der tydeligvis

har været tvivl om.

BÅDMARKERING

Der findes tre typer markering af kajakker.

Disse er mærket med et rundt mærke bagerst

på kajakken. Disse mærker er enten grønne,

gule eller røde.

·Kajakker med mærket grøn må anvendes

af alle også roere under instruktion.

·Kajakker med mærket gul må anvendes

af alle roere der har været frigivet i mindst

en sæson, med mindre andet er aftalt med

kajakchefen.

·Kajakker med mærket rød må kun anvendes

efter aftale med kajakchefen.

For sidstnævnte kategori er der forskellige

regler for de forskellige både. Nogle af bådene

kan benyttes til daglig mens ”Vores

båd”, ”Skeanden” og ”Murænen” alle er reserveret

til konkurrencer. Disse må derfor

kun roes til konkurrencer og i ugerne op til

konkurrencen; og det kun hvis man rent faktisk

skal ro i den pågældende båd. Disse tre

både må man derfor ikke ro i til daglig.

Reglerne for hver enkel båd kan i øvrigt ses

i bogen med beskrivelser af klubbens kajakker

der hænger ved siden logbogscomputeren.

VENNER

Det er fristende at tage en eller flere af sine

venner med ud at ro. Dette er ikke tilladt

med mindre pågældende kan betragtes som

gæsteroere. Det er dog ok at plaske lidt

rundt i en polokajak (og kun i en polokajak)

foran klubben, ligesom der kan laves klassearrangementer,

efter aftale med rochefen

og kajakchefen.

GÆSTEROERE

Hvis man gerne vil ud at ro sammen med en

roer fra en anden klub i klubbens både skal

kajakchefen orienteres. Det er dog kun tilladt,

hvis den pågældende er medlem af en

anden klub og frigivet i kajak. Det er desuden

ikke tilladt at benytte de røde kajakker

i den forbindelse, medmindre det drejer sig

om en toer/firer – og man i øvrigt har ret til

at ro denne båd.

MANGLENDE BÅDE I LOGBOGEN

Hvis man vil skrive sig ud i en båd og den

ikke forekommer i logbogen kan det selvfølgelig

skyldes at den er på vandet. Det

vil kunne ses på listen over både på vandet.

Hvis den derimod ikke er på vandet og ikke

fremgår af listen af tilgængelige både betyder

det at båden er defekt og derfor taget ud

4


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

af brug. Man skal derfor ikke gå ud i en båd,

man ikke kan skrive sig ud i. Kategorierne

”Anden turkajak” m.fl. er beregnet på ture

hvor man f.eks. har roet i en anden klub, i en

af denne klubs båd. Det er vigtigt at logbogen

bruges korrekt da den danner baggrund

for kommende indkøb af både.

SKRIV DIG UD I DEN KAJAK DU FAKTISK ROR I

Jeg har et par gange oplevet at et medlem

har skrevet sig ud i en klubkajak, men når

jeg efterfølgende har kigget på online statistikken

har pågældende pludselig ikke været

ude i en klubkajak, men i sin egen private

kajak. Første gang jeg så det blev jeg nervøs

for, at det var et problem med programmet,

men efterfølgende gik det op for mig, at det

drejede sig om at få flest mulige kilometer

til ens private kajak, så man kunne sikre sin

private plads. Det siger sig selv at denne

praksis ikke er acceptabel.

BEHANDLING AF BÅDE

For selve kajakkernes vedkomne er der et

par ting der også lige er værd at nævne.

Hvis man lægger en klubkajak fra sig, skal

man sørge for at den ikke ligger på roret.

Den skal med andre ord enten ligge på hove-

det eller ligge så roret stikker ud over kanten

af fx bådebroen.

I de hvide kajakker fra Struer Boats skal

sædet fjerne inden det vendes på hovedet.

Grunden til det er måden sædet er sat fast.

Sædet sidder kun i en enkel skrue forret på

sædet. Der kommer derfor et stort pres på

dette sted i sædet hvis man vender den på

hovedet. Det betyder at der er stor risiko for

at sædet går i stykker, hvis båden vendes på

hovedet.

Sæderne på mange af klubbådene er sat fast

med en eller to skruer. Disse skruer skal

blot sørge for at sædet ikke ”hopper” ud af

den fastlagte indstilling når man ro, og ikke

mindst når man sætter båden i vandet og

når man selv stiger i. Under selve roningen

sidder man selv i båden og ens kropsvægt

skulle gerne sørge for at sædet bliver hvor

det er. Der er derfor ikke nogen grund til

at stramme denne skrue særligt meget. Hvis

man strammer skruen for meget er der risiko

for at man knækker sædepiggen, som er det

gevind man skruer skruen fast på, eller at

man smadrer sædet.

LØSDELE

Det burde ikke være nødvendigt at sige,

men er det desværre alligevel: Man må ikke

sådan lige låne en eller anden del fra en af

klubbens kajakker, fordi denne del lige tilfældigvis

mangler på ens egen båd, eller man

tilfældigvis har brug for denne del til noget

helt andet; heller ikke selvom man helt sikkert

ligger det tilbage igen efter brug.

SKADER

Hvis man skulle komme til at lave en skade

på ens af klubbens kajakker, skal man udfylde

en skadesseddel, og også meget gerne

give mig besked. Det allerbedste er selvfølgelig

hvis man selv reparerer båden, men

hvis man ikke har den nødvendige viden til

dette er det ok blot at udfylde skadessedlen

som hænger i gangen ind til omklædningen.

Man bliver ikke ekskluderet fordi man kommer

til at ødelægge en båd, men hvis man

laver en skade er det er ikke særligt smart at

lade som ingenting. Det holder bare ikke.

Og så er der bare tilbage at sige god roning i

den sommersæson der hastigt nærmer sig.

5

AF: KAJAKCHEFEN


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

NYT FRA BØRNEFRONTEN

Selv om der har været lidt stille i bladet omkring

børneroningen, så har børnene skam

været i klubben og på vandet det meste af

vinteren – det er kun ’romor’ der har fedet

den hjemme i sofaen med lille Lea.

Nu er jeg med igen: vi har fejret fastelavn på

Fælleden med fastelavnsbolle-på-pagaj stafetløb

og varm kakao i klubben. Vi har og

løbet en lørdag, hvor der var is på vandet. Nu

håber vi på forår og varmt vejr, så der rigtig

kan komme gang i roningen igen.

Vi træner som altid hver lørdag fra 10-12.

KENDER DU BØRN, DER VIL VÆRE MED?

Hvis du kender et barn mellem 8 og 10 år

som måske er interesseret i at prøve en tur

i kajak, så fortæl dem om klubben og vores

børneroning – vi tager imod nye børn her i

foråret. De må også godt være over 10 år,

men det er nu især på U10-fronten, vi mangler

nye ansigter.

Simon, Marcus, Oliver, Jannick og jeg skal

nok snart melde en dato ud for overnatning i

klubben – jeg mailer, når vi har fundet ud af

noget.

Datoer for Danske Bank Cup denne sæson:

28.5 i Nybro – 25.6. i Sorø – 13.8. i Hellerup

Skriv det ind i jeres kalender allerede nu!

AF: ASTRID

I N R I G G E R

Med de lyse tider i sigte, er der også udsigt

til at ro på hverdagsaftnerne. Fællesroningen

starter den 3. april.

Som altid er der her efter hver mandag kl.

17.30 og hver onsdag kl. 17.00 fællesroning i

inrigger. Som altid kan man blot møde op og

blive sat på et hold.

GABRIEL JENSEN -

HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE?

ARK inviterer ligesom i sommeren 2004

børn til at prøve kajakroning et par dage i

deres sommerferie. Det sker i Gabriel Jensens

Ferieudflugters regi og klubben modtager

en vis økonomisk kompensation for

indsatsen.

Vi får børn ned i uge 27, dvs. fra den 3. til

den 7. juli. Det foregår fra 10-14 hver dag.

Jeg vil sammen med et par stykker fra børnerogruppen

stå for roningen, mens Erik

Schrader stiller op med tegnesjov på land.

Ligesom sidste gang vil det være rart hvis vi

har nogle ekstra hjælpere, så roningen bedre

kan tilpasses børnenes niveau. Hvis du har

mulighed for at hjælpe nogle timer en af de

pågældende dage, må du meget gerne maile

mig og sætte kryds i din kalender allerede

nu.

(december@wanadoo.dk)

6

AF: ASTRID


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. FEBRUAR 2006

I slutningen af februar holdt ARK generalforsamling.

Et stort antal medlemmer var mødt

op og debatten var god. Læs her under formandens

beretning om året der gik. På hjemmesidens

forum kan du fi nde hele referatet.

Her skal alene nævnes, at bestyrelsen efter generalforsamlingen

består af:

FORMAND:

Michael stiller op igen og blev valgt.

NÆSTFORMAND:

Nina genopstiller og blev valgt.

KASSERER:

Jakob genopstiller og blev valgt.

SEKRETÆR:

Lotte opstiller og blev valgt.

ROCHEF:

Jan genopstiller og blev valgt.

KAJAKCHEF:

Marten genopstiller og blev valgt.

MATERIALEFORVALTER:

Claus udtrådte udenfor perioden og Henning

blev indsat som konstitueret – Henning blev

valgt.

HUSFORVALTER:

Jesper trækker sig. Nikolaj Van Bülow stiller

op og blev valgt.

REVISOR:

Per Hørl blev valgt.

REVISORSUPPLEANT:

Finn stiller op og blev valgt.

FORMANDENS BERETNING 2005

I år 2005 har ARK igen været fuld af aktiviteter.

Der har været gang i roningen blandt

voksne, børn og unge i kajak, sculler & inrigger.

På vandet har klubbens medlemmer roet

98.282 km i årets løb – 2005 er det år i ARK’s

historie, der er blevet roet mest, så der er kun

en ting at sige: godt gået!

Men også på land har der været meget aktivitet,

onsdags grillen har været et godt samlingspunkt

for klubbens nye som gamle medlemmer

og er et godt sted at lære andre medlemmer

at kende.

BØRN & UNGE

B&U-afdelingen fortsætter i fuld fart. De frivillige

ledere og forældre har endnu engang

gjort et kæmpe stykke arbejde og begge afdelinger

er vokset støt og roligt.

Børneafdelingen har fået indkøbt og indrettet

en container til børnekajakkerne. I løbet af

sommeren har børnene deltaget i fl ere konkurrencer,

og fl ere af dem har også roet kajak handicap

om onsdagen, De er simpelthen ikke til

at stoppe, selv i vinter perioden har de været

på vandet og træne. Astrid Heise-Fjeldgreen,

Jannik Kappel, Oliver Thomas, Marcus Spanding

og Simon Ousager-Andersen har igen i år

ydet en stor indsats.

Ungdomsroerne har også gjort det godt. Ved

Amagerregattaen kæmpede de hårdt, var lige

ved at vinde ungdomsløbet, og jeg er sikker på

at vores ungdomsafdeling vinder i år!

De er også godt i gang med træningen, træner

fl ere gange om ugen og bruger også klubben

til andre sociale aktiviteter, som er med til at

gøre ARK til en speciel klub med meget liv

i, sammenlignet med andre klubber i Københavnsområdet.

Nu er det ikke sådan at ungdomsafdelingen

kører af sig selv. Der er tilknyttet en del personer,

så en stor tak til: Barbara Wassard, Marianne

Hald Larsen, Alex Lindros, Thomas Honoré

og Kirce Ahtarovski for det arbejde de

7


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

har lagt i 2005 – det er vi alle meget glade for!

Og jeg håber at vi også i 2006 kan få klubbens

medlemmer til at give en hånd med.

Da ungdomsafdelingen er noget vi gerne vil

satse meget mere på, har bestyrelsen slået et

lønnet ungdomstræner job op i oktober bladet,

men vi har desværre ikke fået den besat

endnu!

KAJAK

Kajakkaproningen har endnu engang været

med til at præge året der gik i ARK og

ARK´erne har gjort det godt på banerne både

i Danmark og i udlandet. Et kort resume af

resultaterne er Maraton DM i Vejle hvor det

blev til 6 medaljer, og ved kortbane DM i Holstebro

15 DM medaljer.

Vores kajakroere har desuden været på en trænings/ferie

tur i Norge, hvor der også blev roet

inrigger.

Vores instruktører har igen i år uddannet 30-40

nye kajakroere. Det betyder at der har været et

stort pres på bådparken, og at kajak reparationsholdet

har haft nok at se til.

INRIGGER

Inrigger aktiviteterne er i 2005 fortsat i den

gode stil fra 2004, og der blev i 2005 roet betydeligt

fl ere kilometer end i tidligere år.

I 2005 deltog ARK fast i kredsens Sved-På-

Panden, og ARKs aktivitetsniveau i inrigger

er blevet bemærket af de øvrige københavnerklubber,

specielt da det gik op for dem, at vi

havde både med helt fremme. Også kaninerne

på både kvinde og herre siden viste fi n form

og deltog i fl ere af løbene.

Der blev i 2005 for første gang i historien

etableret et løb mellem KR og ARK. Det skete

i september og var et kanin løb - jeg behøver

vel ikke at sige det, men ARK løb af med den

samlede sejr. Et godt initiativ, som vi må gentage

igen i år og så få slået lidt større op!

Kort og godt: det går stadig fremad i inriggerafdelingen.

Der bliver roet mere i det daglige,

ARK deltager i fl ere motionsløb i kredsen og

klubben er på inrigger-fronten mere synlig end

længe. Der er blevet roet et par lange ferieture,

og i forhold til tidligere år er der en markant

stigning af langture uden for klubbens lokale

farvand.

ARK vandt i fl ot stil de fl este løb i Amagerregattaen,

og det lykkedes endelig en båd med

inrigger roere at vinde 4-åres løbet - vi må

krydse fi ngre for at de kan gentage succesen i

2006. Alt dette betød at vi vandt sammenlagt,

og at spejlet er kommet hjem hvor det hører

til.

Ved Karlebo maraton havde ARK 3 både med

til start, som alle kom godt igennem, nogen

mere våde end andre, efter et kikset skift, hvor

der blev ’tabt’ en mand i Øresund.

SCULLER

På sculler-fronten har der også været gode

tendenser. Der er blevet roet en del sculler, og

blandt andet ungdomsroerne har været meget

aktive.

ANDRE AKTIVITETER

En stor tak til de medlemmer der gør hverdagen

i ARK lidt nemmere for alle os andre! Her

vil jeg gerne fremhæve Festudvalg, Fondsgruppe

og Heltene i hverdagen der giver en

hånd med.

Per Ottesen har søgt og fået penge til et nyt

baglæns roergometer, og jeg ved at der er andre

der kigger på diverse fonde, for at søge

materiel til klubben.

Igen i år deltog vi i Kulturhavnsarrangementet.

I år var vi fl yttet over til den anden side af

havnen hvilket medførte, at vi desværre ikke

8


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

var så godt besøgt om de andre år. Men mange

personer var på vandet under kyndig ledelse

af klubbens instruktører, og tak til dem, og til

Linda Spalding for at holde styr på tingene.

O-løb, yoga, gymnastik og svømning fungerer

fortsat som gode aktiviteter for klubbens medlemmer

i vinterhalvåret.

Hjemmesiden bliver et større og større omdrejningspunkt

i den daglige kommunikation

i klubben. Derfor har ARKs hjemmeside i vinteren

løb fået nyt udseende, og sidens funktioner

virker nu mere integreret, forhåbentlig til

hjælp i dagligdagen for os alle sammen.

En klub som ARK med 300 medlemmer kræver

meget arbejde at holde kørende, i foråret

prøvede bestyrelsen at synliggøre nogle af de

små dagligdagsopgaver, hvor vi alle sammen

kan give en hånd med og i efteråret pustede vi

til gløderne igen.

Men der skal lyde en stor tak til dem, der troligt

år efter år gør et stort stykke arbejde for os

alle sammen. Men husk på det er vores fælles

ansvar og husk at ARK er en klub – ikke en

forretning!

TOP 20

1. Jesper Mikkelsen 613

2. Kirce Ahtarovski 541

3. Eddie Pedersen 528

4. Kaare Terman 407

5. Søren Hyttel 383

6. Alex Lindros 240

7. Kim Moes 209

8. Simon Andersen 206

9. Søren Andersen 203

10. Jesper Sørensen 187

11. Kasper Krintel 184

12. Niclas Hansen 178

13. Jan Rudolph 171

14. Per Hørl 164

15. Asbjørn Adsersen 163

16. Bjarke La Cour 162

17. Michael Cederqvist 146

18. Søren Petersen 143

19. Thomas Honoré 142

20. Torben Holck 138

Roet ialt: 8106

9


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

K A L E N D E R E N

FÆLLES

22. APRIL KL. 10-15. Forårsrengøring for alle klubbens

medlemmer

22. APRIL KL. 15. Standerhejsning

22. APRIL KL. 18. Påskefrokost

HVER ONSDAG

Astranga-yoga kl. 20.15, Skolen på Islandsbrygge

(Gratis)

HVER FREDAG

Svømning i Sundby Svømmebad (fra kl. 19

– 21.) (Gratis)

RONING

Fællesroning i weekenden (Tilmelding på nettet)

Roning på mandag kl 17.30 og onsdag kl 17.00.

Første gang den 3. april

KAJAK

19. MARTS Vinterræs, Amager Strandpark

Roning om vinteren kræver tilladelse fra kajakchefen.

Husk at der skal ros med redningsvest

Ror du efter mørkets frembrud skal du have

lanterner med

BØRN

Børneroning hver lørdag 10-12.

UNGE

Følg med på www.arok.dk

10


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

KORT NYT

SVØMNING

Svømning starter i det nye år d. 6. januar. Her

ud over er det hver fredag i kl. 19 i Sundby

Svømmebad. Det er naturligvis gratis for ARKs

medlemmer. Omklædning fra 18.45. Vi har lille

bassin og 1-2 baner i stort bassin 19.00 - 20.00.

Mellem 20.00 - 21.00 har ARK begge bassiner.

Vi skal være ude senest 21.30.

Vores kære bademester Anoldus laver reglerne,

og redaktionen bringer følgende opfordring:

PS: Vi arrangerer entringsøvelser efter behov

og min 2 gange/år.”

ARK FEJRER JUBILÆUM!

Den 14. juli 1931 blev ARK stiftet – og den 14.

juli 2006 fylder klubben 75 år. Sæt allerede nu

kryds i kalenderen, og begynd opvarmningen

til reception, roning og fest. Fredag den 14. juli

inviterer ARK på reception for klubbens medlemmer,

venner og ro-kammerater. Dagen efter

fejrer ARK’erne klubben med fællesroning (vi

håber at se alle både på vandet) og efterfølgende

holder vi en rigtig ARK’er fest.

14. juli kl. 17-20. Jubilæumsreception

15. juli kl. 14. Fællesroning – alle både på vandet!

15. juli kl. 18. Jubilæumsfest med middag

NY HJEMMESIDE

Vi har ved indgangen til det 2006 fået ny hjemmeside.

Det betyder, at du skal oprette dig som

bruger igen. Vi kommunikerer mere og mere

via hjemmesiden, så opret dig som bruger, hvis

du vil holde øje med, hvad der sker i klubben.

Spørgsmål kan sendes til web@arok.dk

KORREKTE ADRESSER OG MAILS PÅ MEDLEMMERNE

Husk at opdatere din email og adresse, hvis du

fl ytter eller får ny mail. Send nye oplysninger

til kajakchef@arok.dk.

ARKS BESTYRELSE

FORMAND

Michael Cederqvist

formand@arok.dk

27 21 28 66

ROCHEF

Jan Rudolph

rochef@arok.dk

HUSFORVALTER

Nikokaj Van Bülow

KASSERER

Jakob Ludvigsen

kasserer@arok.dk

NÆSTFORMAND

Nina Munk

næstformand@arok.dk

29 80 90 89

KAJAKCHEF

Marten Ølgaard

kajakchef@arok.dk

MATERIALEFORVALTER

Henning P. Föh

materielforvalter@arok.dk

SEKRETÆR

Lotte Frænde

sekretaer@arok.dk

Bestyrelsen mødes første tirsdag i måneden.

Forslag og spørgsmål til bestyrelsen sendes til

Lotte Frænde.

Spørgsmål vedr. kontingent sendes til Jakob Ludvigsen.

Adresseændringer, skabe m.m sendes til

Nina Munk. Nøgler til klubben o.lign. styrer Jesper

Mikkelsen. Find ham i klubben.

Deadline til ARKEN er den 10. i hver måned.

Materiale sendes til redaktion@arok.dk

11

More magazines by this user
Similar magazines