29.07.2013 Views

Årsrapport 2011 - Region Sjælland

Årsrapport 2011 - Region Sjælland

Årsrapport 2011 - Region Sjælland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FORSKNINGSRÅDET

SYGEHUS SYD

Årsrapport 2011


2 ÅRSRAPPORT 2011


Indhold

Forskningsrådet 2011 4

Forord 5

Stofskiftefunktion og kropsvægt efter halvsidig fjernelse af skjoldbruskkirtlen 6

Diagnosticering af forstadier til blodkræft 8

Genetisk epidemiologi 10

Mitokondriefunktionens betydning for spontane aborter og graviditetskomplikationer 12

Oversigt over forskning i Sygehus Syd 2011 15

Tilgang af ph.d.-studerende i Sygehus Syd 59

Ph.d.-studerende i Sygehus Syd 60

Oversigt over postere fra Forskningens Dag 2011 77

ÅRSRAPPORT 2011 3


Forskningsrådet 2011

Jan Kvetny (formand)* - fra 1. november 2011

Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med.

Steen Boesby (formand)* - indtil 31. oktober 2011

Ledende overlæge, dr.med.

Vagn Bach (næstformand)

Lægefaglig vicedirektør

Aase Bjerring

Vicedirektør

Karsten Bech

Klinisk Prodekan

Anne-Dorthe Feldthusen

Læge, ph.d.-studerende

Arne Bremmelgaard*

Overlæge, dr.med.

Jørgen H. Engberg

Overlæge, dr.med.

Ole Olsen*

Overlæge, dr.med., lektor med forskningsopgaver

Lisbeth Schrøder

Ledende overfysioterapeut

Lise Bathum*

Ledende overlæge, ph.d., lektor med forskningsopgaver

Lise Grupe Larsen

Ledende overlæge

Karina Klode*

Forskningskonsulent, cand.scient.san.

* = Disse personer er også medlem af Forretningsudvalget.

4 ÅRSRAPPORT 2011


Forord

2011 har været forandringernes år i Sygehus Syd. Opgaver og medarbejdere er blevet omrokeret, men vores

fokus på at give patienterne den bedst tænkelige behandling og service er stadig intakt. Vores akkrediteringsstatus

med 100 af 104 standarder opfyldt er et tydeligt bevis på dette, hvilket vi alle kan være meget stolte af.

Året bød også på en positiv udvikling på forskningsområdet, og det er en stor fornøjelse at kunne konstatere,

at den opadgående kurve, som har kendetegnet forskningen i Sygehus Syd siden 2008, også er fortsat i 2011.

Derudover har vi siden sidste år ansat yderligere 6 ph.d.-studerende og er nu oppe på 24 ph.d.-studerende, som

er indskrevet ved Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Vi

oplever udvidelsen af samarbejdet med universiteterne og sammensætningen af faggrupper blandt vores ph.d.studerende

som en stor styrke, der gør os mere innovative og konkurrencedygtige.

Sidste års ansættelse af fi re lektorer og tilsagn om yderligere fi re er med til at styrke Sygehus Syds position i

konkurrencen om de dygtige medarbejdere og har samtidigt åbnet op for fl ere samarbejdsmuligheder inden for

forskningsprojekter.

Forskningen i Sygehus Syd har nydt fremme i 2011, og det vidner ’Forskningens dag’ 9. september 2011 om. Vi

havde 125 tilmeldte deltagere og 39 postere af høj kvalitet i posterudstillingen, hvilket er en stigning på 25 %

siden sidste år.

Sygehusets store satsningsområde, Befolkningsundersøgelsen i Næstved, har nu været i gang i to år og har

rundet 13.606 borgere. Befolkningsundersøgelsen, som indbefatter en helbredsundersøgelse, er blevet positivt

modtaget af Næstved kommunes borgere, og undersøgelsen har samtidigt affødt fl ere forskningsprojekter i Sygehus

Syd. Dét giver os en forhåbning om, at undersøgelsen vil kunne styrke grundlaget for fremtidig sundhedsfremme

og sygdomsforebyggelse, og dermed bedre behandlingsmuligheder.

I årsrapporten bringer vi fi re artikler, der præsenter et bredt udsnit af sygehusets satsningsområder. Derudover

fi nder du de kliniske afdelingers indberetninger af forskningsaktiviteter. Sygehus Syds ph.d.-studerende bliver

endvidere præsenteret, og du kan gense de fl otte postere fra Forskningens Dag.

God læselyst.

Sygehus Syd, marts 2012

Svend Skov Jensen

Sygehusdirektør

Jan Kvetny

Overlæge, dr. med.

Formand for Forskningsrådet

ÅRSRAPPORT 2011 5


Stofskiftefunktion og kropsvægt efter halvsidig

fjernelse af skjoldbruskkirtlen

Læge og ph.d.-studerende Tina Toft Kristensen måler basal iltoptagelse på en strumapatient, der deltager i forskningsprojektet Thyrop.

På Øre-næse-halskirurgisk afdeling på Slagelse

Sygehus deltager patienter i forskningsprojektet

Thyrop, som undersøger, om stofskiftefunktionen

bliver nedsat, og om kropsvægten øges efter

halvsidig fjernelse af skjoldbruskkirtlen.

6 ÅRSRAPPORT 2011

Struma og strumaoperation

Når skjoldbruskkirtlen er forstørret (struma), kan det

blive nødvendigt at bortoperere enten det hele eller

halvdelen af den stofskiftehormon-producerende kirtel.

Den halvsidige strumaoperation er langt den hyppigste

med ca. 1.200 operationer årligt i Danmark. Mange

patienter bliver opereret for at udelukke en ondartet

lidelse, mens andre grunde til operation er kosmetiske

gener fra den forstørrede kirtel eller trykgener på luft-

eller spiserør. Både før og efter strumaoperationen

bliver stofskiftefunktionen undersøgt i en blodprøve,

hvor koncentrationen af Thyroidea Stimulerende Hormon

(TSH) og thyroideahormonerne T4 og T3 bliver

målt.


Stofskiftefunktion og vægtøgning efter halvsidig

strumaoperation

Efter en halvsidig strumaoperation udvikler ca. 25 %

for lavt stofskifte, og de patienter starter behandling

med stofskiftehormon på tablet. Ubehandlet lavt

stofskifte giver symptomer som træthed og vægtøgning,

men medfører også øget risiko for udvikling af

hjertekarsygdom. Nyere undersøgelser har desuden

vist, at personer med let nedsat stofskifte har højere

kropsvægt end personer med normalt stofskifte, og at

ubehandlet let nedsat stofskifte ligesom ubehandlet

lavt stofskifte øger risikoen for at udvikle hjertekarsygdom.

Mange patienter med normalt stofskifte før operationen

oplever, at de tager på i vægt efter halvsidig

strumaoperation. Ofte er stofskiftefunktionen lidt

lavere end før operationen, selvom koncentrationerne

af TSH of T4 og T3 i blodet stadig er i normalområdet,

og vægtøgningen kan derfor ikke tilskrives for

lavt stofskifte. Læge og ph.d.-studerende Tina Toft

Kristensen undersøger i forskningsprojektet Thyrop,

om vægtøgning efter halvsidig fjernelse af skjoldbruskkirtlen

skyldes en individuel nedsat stofskiftefunktion,

dvs. at stofskiftet hverken er lavt eller let nedsat, men

derimod nedsat i forhold til før operationen.

Mitokondrier

Cellens mitokondrier producerer energi til cellens forskellige

funktioner under forbrug af ilt. Mitokondrierne

påvirkes af thyroideahormonerne, og tidligere forskning

fra Mitokondrieforskningsenheden på Næstved

Sygehus har vist, at let nedsat stofskifte kan måles i

form af ændret mitokondriefunktion. I Thyrop-projektet

bruges undersøgelser af mitokondriefunktionen til

at vurdere, om stofskiftet bliver lavere efter halvsidig

strumaoperation. Mitokondriefunktionen undersøges

på forskellige måder hos de 30 deltagere i forskningsprojektet.

Før og efter deres operation får projektdeltagerne

foretaget måling af deres basale iltoptagelse,

og de får taget en blodprøve, hvorefter mitokondrierne

i de hvide blodlegemer bliver undersøgt med fl owcytometri

og måling af mitokondrierelaterede gener.

Samarbejde mellem afdelinger i Sygehus Syd

Thyrop-projektet udgår fra Øre-næse-halskirurgisk afdeling

på Slagelse Sygehus og er et samarbejde mellem

fl ere forskellige afdelinger i Sygehus Syd. Selve operationen

foregår på Øre-næse-halskirurgisk afdeling,

hvor ledende overlæge Søren Jelstrup fungerer som

projektvejleder. Projektdeltagerne opereres af en af

afdelingens strumakirurger sammen med læge, ph.d.studerende

Tina Toft Kristensen. Det er første gang,

at et ph.d.-projekt udgår fra Øre-næse-halskirurgisk

afdeling, og det har betydet ændring af arbejdsgange i

et travlt ambulatorium og operationsafdeling. For eksempel

er der blevet indrettet et separat rum i ambulatoriet

til Thyrop-deltagere, og der er blevet tilknyttet

en fast forskningssekretær. Alle blodprøveanalyser

både før og efter operationen foretages på Klinisk

Patologisk afdeling og Klinisk Biokemisk afdeling på

Næstved Sygehus. Efter operationen bliver projektdeltagerne

tilknyttet overlæge, dr. med. Jan Kvetny og

læge, ph.d.-studerende Tina Toft Kristensen i Endokrinologisk

ambulatorium på Næstved Sygehus, hvor

de undersøges fi re gange på et år. Jan Kvetny, som er

klinisk forskningslektor, fungerer som hovedvejleder

for Tina Toft Kristensen under hendes 3-årige ph.d.studietid

ved Københavns Universitet.

Raske deltagere fra Region Sjællands Befolkningsundersøgelse

på Næstved Sygehus deltager også i

Thyrop-projektet. Deres vægt og stofskiftefunktion

over 1 ½ - 2 år skal sammenlignes med ændringen i

vægt og stofskiftefunktion i en gruppe af patienter,

som tidligere har fået fjernet halvdelen af skjoldbruskkirtlen.

Betydning for strumaopererede patienter

Forskningsprojektet Thyrop har været i gang i et år,

og der bliver løbende hvervet nye projektdeltagere,

samtidig med at undersøgelserne af projektdeltagere i

året efter deres operation fortsætter.

Resultaterne af forskningsprojektet vil bidrage til

diskussionen om, hvordan og hvor længe stofskiftefunktionen

skal undersøges hos strumapatienter,

som får foretaget halvsidig fjernelse af skjoldbruskkirtlen.

Desuden rejser forskningsprojektet spørgsmål

om, hvorvidt der er grund til at behandle de patienter,

som tager på i vægt og har lavere stofskiftefunktion

efter halvsidig strumaoperation med stofskiftehormon.

Det er ikke sikkert, at alle spørgsmål kan besvares

på de tre år, som Thyrop-projektet løber over. Der er

stigende international interesse for vægtøgning efter

strumaoperation og for sammenhængen mellem små

ændringer i stofskiftefunktion og vægt. Det emne,

Thyrop-projektet omhandler, kan give anledning til

yderligere forskning.

Læge, ph.d.-studerende Tina Toft Kristensen,

Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus.

ÅRSRAPPORT 2011 7


Diagnosticering af forstadier til blodkræft

Ph.d.-studerende Ann Madelung i gang med at kontrollere immunfarvninger til interobservatørstudiet.

For at sikre korrekt behandling af patienter med

forstadier til blodkræft, er det vigtig med en

præcis og ensartet diagnostik. Patologen bidrager

med vurdering af en knoglemarvsbiopsi, og

det er denne del af det diagnostiske arbejde, som

projektet omhandler.

8 ÅRSRAPPORT 2011

Introduktion

Indenfor blodkræft (leukæmi) fi ndes en gruppe af

forstadier, som er kroniske sygdomme kaldet de

Philadelphia-negative kroniske myeloproliferative

neoplasier (MPN). Dette er hæmatologiske stamcelle

sygdomme, karakteriseret ved en øget produktion af

én eller fl ere cellelinjer i knoglemarven. Hvert år diagnosticeres

250-400 personer med MPN i Danmark.

Uden behandling er disse sygdomme forbundet med

øget dødelighed. Ofte er livstruende komplikationer

som eksempelvis blodpropper og blødning allerede

tilstede på diagnosetidspunktet. Eller også opstår de,

på trods af konventionel behandling, som sygdommen

progredierer. Infektioner og autoimmune sygdomme

kan forværre sygdommenes kliniske forløb. Patienterne

har desuden en øget risiko for at udvikle fi brose

i knoglemarven og akut leukæmi. Diagnosen stilles på

baggrund af fl ere kriterier, herunder patologens beskrivelse

af en biopsi fra patientens knoglemarv.


Den aktuelle problematik

I projektet beskæftiger vi os med de fi re undergrupper

af MPN kaldet essentiel trombocytæmi (ET), polycytæmia

vera (PV), tidlig præfi brotisk myelofi brose

(prePMF) og myelofi brose (PMF). Cellerne i knoglemarven

har forskellig størrelse, form, kerner og indbyrdes

lejring (morfologiske karakteristika), afhængig af

hvilken af sygdommene der er tale om, og det kliniske

forløb varierer også afhængigt af sygdommen. Sygdomsenheden

prePMF kan i diagnostisk sammenhæng

minde om ET. Studier har dog vist, at det er vigtigt at

skelne mellem ET og prePMF, da ET har en bedre prog–

nose. Diagnosen prePMF er dog fortsat omdiskuteret,

og der er modstridende resultater angående den histologiske

reproducerbarhed og sygdommens prognose.

Interobservatørstudie

I første del af studiet ser vi på reproducerbarheden af

de histologiske kriterier. Otte patologer fra hhv. tre

danske og én svensk patologiafdeling med erfaring

i diagnosticering af blodsygdomme gennemgår 260

knoglemarvsbiopsier fra patienter med MPN. Til vurdering

af biopsierne har vi udfærdiget et særligt skema,

som udfyldes for hver biopsi. Undervejs i studiet

deltager patologerne i en to-dages workshop ledet af

professor J. Thiele, som er medforfatter til WHO klassifi

kationen af MPN. Vi vil herefter undersøge, om der

har været en læringseffekt, således at reproducerbarheden

såvel blandt de 8 deltagere som for den enkelte

deltager selv er bedret. For at vurdere det kliniske

forløb, og således prognosen for de forskellige sygdomme,

indsamles kliniske data vha. journaler på alle

inkluderede patienter.

Stereologi

I anden del af projektet ser vi nærmere på nogle af de

histologiske karakteristika, som indgår i patologernes

vurdering af knoglemarvsbiopsierne. Der er ifølge

WHO klassifi kationen helt specifi kke karakteristika

for, hvordan de forskellige celler i knoglemarven ser

ud, og hvilket mønster den danner ved de forskellige

sygdomme. Det kan dog være svært for patologen at

anvende disse karakteristika i praksis. Derfor ønsker vi

at objektivisere nogle af disse karakteristika og komme

med helt specifi kke målinger for cellernes udseende

og lejring. Her undersøger vi en celle i knoglemarven

kaldet megakaryocytten, som er knoglemarvens største

celle, og som producerer kroppens blodplader samt

karrene i knoglemarven. Vi undersøger bl.a. megakaryocytternes

og karrenes indbyrdes lejring, da netop

megakaryocytterne er med til at stimulere en øget

dannelse af nye kar i knoglemarven. I samarbejde med

Stereologisk Institut, Aarhus Universitet, arbejder vi på

vha. matematiske og statistiske målemetoder at få konkrete

mål på megakaryocyttens og karrenes tendens til

at danne specifi kke mønstre i knoglemarven og derved

hjælpe til klassifi cering af de forskellige sygdomme.

Nuværende status

Ph.d.-projektet har kørt i et år, og vi er i gang med

udførelsen af interobservatørstudiet. Patologerne har

gennemgået de første 50 cases og har gennemført den

to-dages workshop på Herlev Hospital. Det var to meget

spændende og lærerige dage for alle deltagere, og

vi håber, at vores resultater vil afspejle dette. Samarbejdet

med Stereologisk Institut i Aarhus er netop sat i

gang, og vi udfører nu indledende målinger på knoglemarvsbiopsier

til stereologistudiet.

Cand.med., ph.d.-studerende Ann Madelung,

Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus.

ÅRSRAPPORT 2011 9


Genetisk epidemiologi

Evnen til at tåle mælk er arveligt bestemt.

I epidemiologisk forskning undersøger man,

hvorfor nogle mennesker bliver syge, mens andre

ikke gør, selvom de er under samme påvirkning af

arvelige faktorer (genetik) eller miljø. Det genetiske

bidrag til store multifaktorielle befolkningssygdomme

som eksempelvis hjertekarsygdom,

diabetes og kræft kan skyldes sjældne mutationer

med stor effekt; imidlertid kommer det genetiske

bidrag ofte fra mindre effekter i mange forskellige

mutationer samtidigt.

Genetisk epidemiologi er en videnskabelig metode,

som undersøger genetiske faktorers rolle

og deres samspil med miljømæssige faktorer for

sundhed og sygdom blandt familier eller i større

populationer.

10 ÅRSRAPPORT 2011

Mit forskningsfelt omfatter med udgangspunkt i genetisk

epidemiologi tre områder: 1) hereditær hæmokromatose,

som skyldes sjældne mutationer med stor

effekt; 2) tilstanden laktoseintolerans, som skyldes en

hyppig mutation; 3) opbygning af en biobank med mulighed

for forskning i genetisk epidemiologi. For såvel

hereditær hæmokromatose som laktoseintolerans er

tilstandene forbundet med diæt-restriktioner.

Hereditær hæmokromatose

Hereditær hæmokromatose er en sygdom med livslang

jernophobning i organer: den hormonproducerende del

af bugspytkirtlen, hjertet, leveren, hypofysen, led og

hud. Patienter med arvelig hæmokromatose har i varierende

grad forskellige organmanifestationer; skrumpelever

(og evt. levercancer) og diabetes er de mest

hyppige. Behandlingen er åreladning efter et bestemt

regime. Opdages sygdommen i tide er prognosen god.


Ca. 0,25 % af den nordeuropæiske befolkning har

arvet anlægget til hæmokromatose, men kun et fåtal af

disse individer udvikler biokemiske tegn på jernophobning,

målt med transferrin jernmætning og ferritin, og

endnu færre udvikler kliniske tegn på hæmokromatose.

Desuden er organmanifestationerne for nogle patienter

milde, mens de hos andre er sværere.

Jeg har i 12 år forsket i at bestemme eksakte risikoestimater

for at udvikle de forskellige organmanifestationer,

givet at man har forhøjede jern-tal og/eller har

arvet anlægget til hæmokromatose. Vi har estimeret

risici for diabetes, hypertension, cancer og total mortalitet

i henhold til forhøjet jernmætning og arveligt

anlæg til hæmokromatose i to generelle populations–

studier og specifi kke patientkohorter for diabetes og

hypertension. Risiko for diabetes, hypertension, cancer

og total mortalitet var øget hos individer med forhøjet

jernmætning og arveligt anlæg for hæmokromatose.

En sundhedsøkonomisk analyse af cost-benefi t ratioen

for screening af forhøjet jernmætning i den generelle

population og i sygdomsspecifi kke grupper (med diabetes,

hypertension eller cancer) vil hjælpe til at afklare

disse funds konsekvenser for folkesundheden.

Fremtidig forskning indenfor dette felt inkluderer: 1)

betydningen af oxidativt stress dannet ved jernophobning;

2) at fi nde ud af hvorfor nogle patienter udvikler

sygdomstegn og andre ikke gør, samt hvorfor sygdommens

sværhedsgrad er variabel - er der et samspil

med andre gener, og hvordan er samspillet med livsstil

i øvrigt? og 3) hvad er prognosen for patienter med

hereditær hæmokromatose og diabetes?

Laktoseintolerans

Det andet område inden for mit forskningsfelt er laktoseintolerans.

Laktoseintolerans er en tilstand, hvor der

optræder gastro-intestinale symptomer (luft i maven,

mavekramper, oppustethed og/eller diarre), når man

indtager mælk eller mælkeprodukter. Laktoseintolerans

opstår i løbet af barndommen/tidlig voksenliv på grund

af en reduktion i produktionen af laktase enzym i

tarmcellerne. Kun 10-20 % af nordeuropæerne er laktose

intolerante sammenlignet med 70 % på verdensplan.

Udbredelsen af laktosetolerans i norden menes at

hænge sammen med vores tradition for kvæghold.

En metaanalyse fra 2008 viser, at et højt indtag af

mælk er associeret med en næsten 10 % lavere risiko

for diabetes sammenlignet med personer, som har et

lavt eller intet indtag af mælk. Studiet fi nder desuden

en fordel ved højt mælkeindtag sammenlignet med lavt/

intet mælkeindtag i forhold til overlevelse, hjertekarsygdom

samt kræft.

Laktoseintolerans kan være primær, dvs. arvelig, eller

sekundær til andre tarmsygdomme.

Sammen med andre forskere er jeg ved at se på sammenhængen

mellem de genetisk arvelige varianter for

laktoseintolerans og sammenhængen mellem risiko

for død, diabetes, hjertekarsygdom samt kræft i tre

forskellige befolkningsundersøgelser.

Biobanker

Sidste område inden for mit forskningsfelt - genetisk

epidemiologi - er biobanker. En biobank er en samling

af humant materiale i en fryser. I forbindelse med

Region Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved

opbygges en forskningsbiobank med blod og oprenset

DNA. En biobank vil kunne danne udgangspunkt for

mange genetiske projekter fremover. Region Sjællands

Befolkningsundersøgelse deltager i et internationalt

samarbejde om biobanker (P3G= Public Population

Project in Genomics).

Afdelingslæge, ph.d., klinisk forskningslektor

Christina Ellervik, Center for Trombose og Hæmostase,

Næstved Sygehus.

ÅRSRAPPORT 2011 11


Mitokondriefunktionens betydning for spontane

aborter og graviditetskomplikationer

Alle projektdeltagere får taget blodprøver mhp. thyroidea-status samt bestemmelse af mitokondriefunktion.

Hver fjerde kvinde oplever minimum én spontan

abort. Årsagerne er mangfoldige- bl.a. nedsat

stofskifte. Ph.d.-projektet GravThyr søger mekanismen

bag sammenhængen, og hypotesen er,

at subklinisk hypothyroidisme fører til spontan

abort pga. mitokondriel dysfunktion. Et af fl ere

ph.d.-projekter med udgangspunkt i Mitokondrieforskningsenheden

i Sygehus Syd.

12 ÅRSRAPPORT 2011

Det er beskrevet i litteraturen, at subklinisk hypothyroidisme

(let nedsat stofskifte) øger risikoen for

obstetriske komplikationer som præeklampsi (svangerskabsforgiftning),

fosterdød og perinatal mortalitet.

Flere studier viser ligeledes, at forekomsten af thyroperoxidase

antistof (TPOab) øger risikoen for spontan

abort, abruptio placentae (moderkageløsning) samt

præterm fødsel. Men der er endnu ikke nogen forklaring

på sammenhængen. Behandling med levothyroxin

til normalt TSH niveau er en simpel tabletbehandling,

som ikke er kontraindiceret ved graviditet. Alligevel

er der ikke konsensus om, hvorvidt denne gruppe skal

behandles.

Flere internationale pågående studier undersøger

effekten af substitutionsbehandling til gravide med

subklinisk hypothyroidisme (SH).

Trods de mange studier, som bekræfter en sammenhæng,

er der ikke internationalt enighed om, hvor-


vidt der bør iværksættes screeningsprogrammer som

forebyggelse. Der er mange overvejelser i forbindelse

med indførelse af screening, herunder etik, økonomiske

rammer, ressourcer i sundhedsvæsenet osv. Man

kunne overveje, om alle yngre kvinder med et fremtidigt

graviditetsønske skal tilbydes undersøgelse for

thyroidea-status eller måske kun de, som oplever en

spontan abort. Modsat ender hver 4.-5. graviditet

i en tidlig spontan abort, hvor kun en brøkdel skyldes

thyroid dysfunktion. Endelig kunne man indføre

thyroidea-status i forbindelse med første graviditetsundersøgelse

hos egen læge. Her tilbydes de gravide

en række blodprøver bl.a. til bestemmelse af blodtype,

antistoffer, hæmoglobin, infektioner fx. hepatitis B og

doubletest til nakkefoldsscanning.

Hvordan fremtidens anbefalinger bliver, afhænger

blandt andet af forskning med henblik på større indsigt

i mekanismen bag samt fordele og ulemper ved behandling.

Et af spørgsmålene vil dette ph.d.-projekt

forsøge at besvare.

Projekt GravThyr

Med udgangspunkt i Befolkningsundersøgelsen startede

ph.d.-projektet GravThyr i slutningen af 2010.

Projektet er et samarbejde mellem Medicinsk afdeling,

hvor hovedvejleder Jan Kvetny er overlæge, Gynækologisk-obstetrisk

afdeling, hvor projektvejleder Jørn

Kvist Thomsen er ledende overlæge samt Københavns

Universitet. Desuden foretages alle analyser på Klinisk

Biokemisk afdeling og Klinisk Patologisk afdeling.

Første del af projektet omhandler forekomsten af SH

og thyroperoxidase antistof (TPOab) blandt yngre

kvinder i alderen 20-50 år. I forbindelse med Region

Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved har

deltagerne fået taget blodprøver heriblandt thyroideastatus

indeholdende thyroidea stimulerende hormon

(TSH), triiodthyroxine (T3), frit thyroxin (T4) samt

TPOab. Ligeledes har deltagerne udfyldt et omfangsrigt

spørgeskema, hvor der fi ndes et afsnit omhandlende

graviditet. Her er bl.a. spurgt til, om den enkelte kvinde

har oplevet minimum en spontan abort. Hvis de har

svaret ja hertil, vil de indgå i projektdata. Det er velvidende,

at vi dermed ikke kender årsagen til aborten.

Herefter inddeles kvinderne efter deres thyroideastatus.

I patientgruppen er registreret positiv TPOab

(≥ 60 mU/l) eller SH. SH defi neres som forhøjet TSH (>

3,4 mU/l) samt normal T3 og T4. Der er på nuværende

tidspunkt analyseret data fra Befolkningsundersøgelsen

med henblik på prævalens, som er præsenteret i

henholdsvis gynækologisk og endokrinologisk regi.

Klinisk undersøgelse

Delprojekt 2 og 3 omhandler et klinisk studie. Projektdeltagerne

indkaldes til undersøgelse af ca. ½

times varighed. Udover optagelse af anamnese, får

projektdeltagerne taget blodprøver og målt iltoptagelse.

Anamnesen har fokus på aborter, graviditeter

og eventuelle komplikationer. Blodprøverne analyseres

med henblik på konventionel thyroideastatus samt

mitokondriefunktion. Tidligere studier i Mitokondrieforskningsenheden

har udviklet metoder til måling af

mitokondriefunktionen in vitro ved mitokondriemembranpotentialet

samt -massen ved fl owcytometri.

Derudover vil der bl.a. blive målt citratsyntase og ROS

(Reactive Oxygen Species). Ved hjælp af OxyconPro

apparatet måles iltoptagelsen in vivo. Patienten ligger

blot stille og trækker vejret naturligt under en stor

plastickappe i ca. 15 min., og dermed opnås en værdi

for VO2.

Projektdeltagerne udvælges efter samme kriterier

som i delprojekt 1, dvs. alle deltagere er i fertil alder

(defi neret som mellem 20-50 år) og har minimum

oplevet en utilsigtet abort. Patientgruppen har enten

SH eller er positive for TPOab. I kontrolgruppen har

alle kvinderne normal thyroidea-status. Der er planlagt

inklusion af 80 kvinder i såvel patientgruppen som

kontrolgruppen. Kvinder med kendt stofskiftesygdom

ekskluderes.

Inklusion af projektdeltagere til delprojekt 2 og 3 forventes

at foregå i første halvår 2012.

Tilsammen vil ovennævnte resultater give et billede af

yngre kvinders mitokondriefunktion fordelt på henholdsvis

gruppen med subklinisk hypothyroidisme og

gruppen med normalt stofskifte. Et interessant og

meget klinisk anvendeligt mål er at fi nde den cut-off

værdi for TSH, hvor der er signifi kant øget risiko for

spontan abort.

Læge, ph.d.-studerende Anne-Dorthe Feldthusen,

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Næstved Sygehus.

ÅRSRAPPORT 2011 13


14 ÅRSRAPPORT 2011


Oversigt over forskning i Sygehus Syd 2011

Akutafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus 16

Akutafdelingen, Slagelse Sygehus 17

Anæstesiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 18

Anæstesiologisk afdeling, Næstved Sygehus 19

Anæstesiologisk afdeling, Slagelse/Ringsted Sygehuse 20

Arbejdsmedicinsk klinik, Slagelse Sygehus 21

Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Nykøbing Falster Sygehus 23

Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus 24

Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse 25

Kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 27

Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 28

Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus 29

Klinisk Fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Næstved Sygehus 31

Klinisk Immunologisk afdeling, Regional enhed 32

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Regional enhed 33

Klinisk Patologisk afdeling, Næstved/Slagelse Sygehuse 37

Mammakirurgisk afdeling, Ringsted Sygehus 40

Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus 41

Medicinsk afdeling, Slagelse Sygehus 43

Onkologisk/hæmatologisk afdeling, Sygehus Syd 45

Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus 48

Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus 49

Pædiatrisk afdeling, Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse 50

Radiologisk afdeling, Slagelse Sygehus 53

Reumatologi/rehabilitering, Næstved/Slagelse/Nykøbing Falster Sygehuse 54

Øjenafdelingen, Næstved Sygehus 56

Øre-næse-hals afdelingen, Slagelse Sygehus 57

ÅRSRAPPORT 2011 15


16 ÅRSRAPPORT 2011

Akutafdelingen,

Nykøbing Falster Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Hoftefraktur patienternes akutte forløb, hurtig implementering af VAS-skala, audit undersøgelse på sepsis

behandling 1 år efter implementering, sundhedsfaglig og patientoplevet kvalitet i en nyetableret akutafdeling.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Maria Søe Mattsson, cand.scient.san., ph.d.-studerende.

Hanne Jørsboe, ledende overlæge.

Igangværende projekter:

Etablering af en akut multidisciplinær behandlingsstrategi for patienter med mistanke om en hoftenær fraktur.

Kontaktperson: Claus Rosenby Mortensen.

Hurtig implementering af VAS-skala.

Kontaktperson: Hanne Jørsboe.

Implementering af klinisk retningslinje for Diagnostik og behandling af sepsis - et tværfagligt interventionsstudie.

Kontaktperson: Helle Ipsen.

Sundhedsfaglig og patientoplevet kvalitet i en nyetableret akutafdeling. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Maria Søe Mattsson.

Finansiering: Region Sjælland, Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond,

E og H Henriksens Mindelegat.

Kongresdeltagelse:

Alle projekter deltog i Dansk selskab for akutmedicins årskonference 25.-26. november 2011.

Maria Søe Mattsson: Patient perceived quality in an emergency department – prisvinder for bedste foredrag.

Claus R. Mortensen: An acute multidisciplinary treatment strategy for patients with a hip fracture.

Postere/abstracts:

An acute multidisciplinary treatment strategy for patients with a hip fracture.

Implementation of a guideline for sepsis.

Fast implementation of a visual analogue scale (VAS) in an emergency department.

Maria Søe Mattsson: Patient oplevet kvalitet i en akutafdeling, Forskningens Dag, Næstved Sygehus.

C.R. Mortensen: An acute multidisciplinary treatment strategy for patients with a hip fracture, Scandinavian

Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Hanne B. Jørsboe: Fast implementation of a visual analogue scale (VAS) in an emergency department, Scandinavian

Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Lourie: Implementation of a guideline for sepsis, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency

Medicine.

Maria Søe Mattsson: Patienters oplevelse i en Akutafdeling, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and

Emergency Medicine, 2011.


Akutafdelingen,

Slagelse Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Deltagelse i en multicenterundersøgelse ”3rd International Study”.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Claus Lie, overlæge.

Publikationer:

Lærkholm C, Skriver C et al. Triage medfører hurtigere behandling af de mest syge. Ugeskrift for Læger

2011;173(40):2490-93.

Kongresdeltagelse:

Connie Lærkholm Hansen, Claus Lie: Akutkonference, Roskilde, 25.-26. november 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 17


Behandling af septisk chok, respiratorbehandling.

18 ÅRSRAPPORT 2011

Anæstesiologisk afdeling,

Nykøbing Falster Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Henrik Guldager, overlæge, forskningsansvarlig.

Kathrin Columbjerre, overlæge, klinisk lektor.

Igangværende projekter:

The Cooling and Surviving Septic shock (CASS) Study – en privat initieret multicenterundersøgelse.

Kontaktperson: Henrik Guldager.

Finansiering: Usikker på nuværende tidspunkt.

Publikationer:

Schäfer CN, Guldager H, Jørgensen HL. Multi-organ dysfunction in bodybuilding possibly caused by prolonged

hypercalcemia due to multi-substance abuse: case report and review of the literature. Int J Sports Med 2011

Jan;32(1):60-5.

Madsen KR, Guldager H, Rewers M, et al. Guidelines for Percutaneous Dilatational Tracheostomy (PDT) from the

Danish Society of Intensive Care Medicine (DSIT) and the Danish Society of Anesthesiology and Intensive Care

Medicine (DASAIM). Dan Med Bull. 2011 Dec;58(12):C4358.


Anæstesiologisk afdeling,

Næstved Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Anæstesi, intensiv, opvågning, OP, sterilcentral, palliativ enhed.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Ingelise Brynjolf, overlæge.

Igangværende projekter:

Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock (6s) trial.

Kontaktperson: Helle Scharling Pedersen.

Hjernens oxygenering under anæstesi til elektivt sectio.

Kontaktperson: Visti Thorbjørn Foss.

Publikationer:

Mondrup F, Brabrand M, Folkestad L, Oxlund J, Wiborg K, Sand N, Knudsen T. In-hospital resuscitation by in situ

simulation: A prospective simulation study. Scandinavian Journal of Truma, resuscitation and emergency Medicine

2011, 19:55.

Kongresdeltagelse:

11 deltagere fra Anæstesiologisk afdeling: DASAIM (dansk selskab for anæstesi og intensiv), 10.-12. november 2011.

2 deltagere fra Anæstesiologisk afdeling: Intensiv terapi, Hindsgavl, 28.-29. januar 2011.

1 deltager fra Anæstesiologisk afdeling: ESA Kongres (euro anaestesia), 10.-14. juni 2011.

1 deltager fra Anæstesiologisk afdeling: Obstetrisk anæstesi, London, 7.-9. november 2011.

1 deltager fra Anæstesiologisk afdeling: SSA (skandinavisk anæstesi), Bergen, 15.-17. juni 2011.

1 deltager fra Anæstesiologisk afdeling: ESICM (intensiv kongres), Berlin, 1.-5. oktober 2011.

1 deltager fra Anæstesiologisk afdeling: Critical bleeding, 5.-6. september 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 19


20 ÅRSRAPPORT 2011

Anæstesiologisk afdeling,

Slagelse/Ringsted Sygehuse

Afdelingens indsatsområder:

Sygehusenes anæstesifunktion, intensiv afdeling, operations- og sterilafdeling, samt centralt og ambulantkirurgisk

opvågningsafsnit.

Anæstesi ydes til akut, elektiv og ambulant kirurgi indenfor specialerne ortopædkirurgi, kirurgisk gastroenterologi,

central karkirurgi, øre-næse-hals, tandbehandling, mammakirurgi samt til mindre indgreb og undersøgelser

såsom endoskopier, ECT-behandling og DC-konvertering. Der ydes intensiv terapi og observation til kirurgiske og

medicinske patienter, samt akutte tilsyn på andre afdelinger og i modtagelsen.

Den forskningsansvarlige overlæge samtaler med alle nyansatte læger om deres forskningsinteresse og -ressourcer

og vejleder dem i videre forløb. Hver anden uge afholdes Journal Club. Der er fast forskningssession på yngre

lægers tutordage.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Thomas Thougaard, uddannelsesansvarlig overlæge.

Anne Thorkilsen Skafte, klinisk udviklingssygeplejerske.

Susanne Iversen, overlæge.

Niels Erikstrup Clausen, reservelæge.

Mark Lutz Niegsch, reservelæge.

Hanne Margrethe Hansen, overlæge (frafl yttet, nu ekstern).

Niels Foldager, forskningsansvarlig overlæge.

Igangværende projekter:

Kvalitetsregistrering: Præhospital brug af ’AutoPulse’ i Region Sjælland.

Kontaktperson: Thomas Thougaard.

Finansiering: Egen indsats.

Tidlig mobilisering af den intensive patient - i forventning om bevaret livskvalitet og kortere indlæggelsestid.

Kontaktperson: Anne Thorkilsen Skafte.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (67.995 kr.).

Post-operativ smertebehandling: Gabapentin-dosis-respons-studium af mammakirurgiske patienter.

Kontaktperson: Hanne Margrethe Hansen.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (3 ugers frikøb).

Effects of hydroxyethyl starch 130/0.4 compared with balanced crystalloid solution on mortality and kidney

failure in patients with severe sepsis. The 6S Trial - Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock Trial

Multicenterstudium.

Kontaktperson: Susanne Andi Iversen.

Hjertestopberedskab hos alment praktiserende læger i Danmark.

Kontaktperson: Mark Niegsch.

Finansiering: TrygFonden (36.472 kr.).


Arbejdsmedicinsk klinik,

Slagelse Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Årsager til indeklimarelaterede symptomer, sygdomme i bevægeapparatet ved løb, sygdomme i bevægeapparatet

ved malerarbejde, infektioner ved erhvervsmæssig kontakt med dyr.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Rolf Petersen, ledende overlæge, ph.d.

Carsten Franck, overlæge.

Inge Gregersen Sørensen, 1. reservelæge.

Jacob Schelde, reservelæge.

Rebekka Slagor, reservelæge.

Anne-Marie Hjort Madsen, reservelæge.

Igangværende projekter:

Center for Indeklima- og Stressforskning (CIS).

Arbejdsmedicinsk Klinik, Slagelse Sygehus indgår i et murstensløst center omkring forskning i indeklima og stress.

I centret indgår desuden de arbejdsmedicinske klinikker på Bispebjerg og i Køge. Arbejdsmedicinsk Klinik, Slagelse

Sygehus, har for tiden formandskabet for centret.

Indeklimadatabase.

Arbejdsmedicinsk Klinik har i 2011 i CIS-regi stået for opbygningen af en indeklimadatabase, hvori der indgår

3.500 personer med oplysninger om indeklimarelaterede symptomer, påvirkninger fra indeklimaet og oplysninger

om arbejdspladsen. Det drejer sig om personer, der arbejder i bygninger uden kendte indeklima problemer, og

databasen kan derfor anvendes som reference i forbindelse med aktuelle undersøgelser af indeklimaklager.

Kontaktperson: Carsten Franck.

Finansiering: Internt.

Samarbejde med NFA.

Arbejdsmedicinsk Klinik indgår i et samarbejde med Indeklimasektionen på Det Nationale Forskningscenter for

Arbejdsmiljø vedrørende øjenirritation hos kontoransatte.

Kontaktperson: Carsten Franck.

Finansiering: Internt.

SHARM (The Shoulder Arm Project).

Samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup og Herning.

En undersøgelse foretaget på Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse har vist, at kvindelige malere ca. dobbelt så hyppigt

som mandlige får anmeldt en sygdom i bevægeapparatet til Arbejdstilsynet som arbejdsbetinget. I samarbejde

med ovennævnte to arbejdsmedicinske klinikker og malerfagets arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

foretages en undersøgelse af belastningerne i faget og sygdomsforekomsten. Projektet er hjemmehørende på

Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital med ph.d.-studerende ansat.

Kontaktperson: Rolf Petersen.

Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfondet (5,4 mio. kr.).

Risikofaktorer for løbeskader.

Løbetræning er blevet tiltagende populært i den danske befolkning. Denne popularitet kan bekræftes ved, at

estimeret 25 % af befolkningen løbetræner og ved den store deltagelse ved løbearrangementer som f.eks. DHLstafet.

Skadesforekomsten hos løbere er høj, og forskningen på området mangler at klarlægge entydige årsags–

mekanismer. I projektet planlægges det at undersøge, om der eksisterer et dosis-respons forhold, således at

løbemængden kan nedsættes, uden at konditionen forringes, men skadesforekomsten falder.

Kontaktperson: Jacob Schelde.

Finansiering: Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og internt.

ÅRSRAPPORT 2011 21


22 ÅRSRAPPORT 2011

Publikationer:

Petersen R, Hannerz H, Tüchsen F, Egerton JR. Meningitis, sepsis and endocarditis among workers occupationally

exposed to pigs. Occupational Medicine 2011;61:437-439.

Sørensen I, Jacobsen P, Gyntelberg F, Suadicani P. Occupational and other predictors of herniated lumbar disc

disease – a 33-year follow-up in The Copenhagen Male Study. Spine 2011;36:1541-6.

Kongresdeltagelse:

Rolf Petersen: Meningitis, sepsis and endocarditis among workers occupationally exposed to pigs, 22nd International

Conference on Epidemiology in Occupational Health, Oxford, 7.-9. september 2011.

Rolf Petersen: SHARM (shoulder-arm) - projektet. Årsager til kønsforskelle i udviklingen af bevægeapparatslidelser,

Arbejdsmiljøforskningsfondens konference 2011, København, 2. november 2011.


Arbejds- og miljømedicinsk klinik,

Nykøbing Falster Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Stressforskning gennem deltagelse i projektet OSH (Organisationsændringer, Stress og Helbred).

Gruppeundersøgelser, der har karakter af projekter, udføres efter behov med udgangspunkt i konkrete henvendelser

om arbejdsmiljøproblemer. Gruppeundersøgelser resulterer typisk i en rapport, men ikke i en egentlig

publikation.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Morten Blønd, forskningsansvarlige overlæge.

Igangværende projekter:

OSH (Organisationsændringer, Stress og Helbred) er et samarbejdsprojekt med Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød

Sygehus, Anvendt KommunalForskning og Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at

beskrive psykiske og fysiologiske forhold i forbindelse med strukturreformen af kommuner og amter. Projektet er

støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Publikationer:

Eller NH, Nielsen SF, Blønd M, Nielsen ML, Hansen AM, Netterstrøm B. Effort reward imbalance, and salivary

cortisol in the morning. Biol Psychol. 2011 Dec 1. [Epub ahead of print]

Meyer-Baron M, Schäper M, Knapp G, Lucchini R, Albini E, Bast-Pettersen R, He S, Yuan H, Niu Q, Wang XL, Yang

YJ, Iregren A, Sjögren B, Blond M, Laursen P, Netterstrom B, Mergler D, Bowler R, van Thriel C. Statistical means

to enhance the comparability of data within a pooled analysis of individual data in neurobehavioral toxicology.

Toxicol Lett. 2011 Oct 10;206(2):144-51. Epub 2011 Jul 7.

Eller NH, Blønd M, Nielsen M, Kristiansen J, Netterstrøm B. Effort reward imbalance is associated with vagal

withdrawal in Danish public sector employees. Int J Psychophysiol. 2011 Sep;81(3):218-24. Epub 2011 Jul 1.

Postere:

Anne Mette Madsen, Kira Tendal, Vinni Mona Hansen, Ivar Heltberg, Thora Brendstrup Katarina Gundsø Johnsen,

Torben Sigsgaard and Vivi Schlünssen: Exposure to airborne enzymes in occupational settings where organic

material is handled, Organic Dust Tromsø Symposium, Tromsø, Norge, 3.-6. april 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 23


24 ÅRSRAPPORT 2011

Geriatrisk afdeling,

Slagelse Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Kompetenceudvikling, implementering af evidensbaseret sygepleje og e-health koncept.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Tine Varmarken, klinisk udviklingssygeplejerske.

Lars P. Laugesen, ledende overlæge.

Igangværende projekter:

PROHIP - bedre kvalitet i sygeplejen for patienter i nyt hofteprojekt.

Kontaktperson: Gitte Sonne.

Finansiering:

Intern fi nansiering: 83.000 kr. lønudgifter.

Ekstern fi nansiering: Europæiske Union Interreg IV A (746.992,20 EUR) - hele projektperioden på 3 år.

Egen fi nansiering: 44.730 EURO (i 2010).

ADEX – Opretholdelse af kognitivt og dagligt funktionsniveau, livskvalitet og fysisk funktion ved Alzheimers sygdom

– effekt af fysisk træning.

Kontaktperson: Robert G. Gergelyffy.

Finansiering: Selvfi nansiering (12.527 kr.).

Ekstern fi nansiering: DSR – Det Strategiske Forskningsråd (40.381 kr.).

Kongresdeltagelse:

EFORT (European Federation of National Orthopaedics and Traumatology), København, 1.-4. juni 2011.

Postere/abstracts:

Dokumentationskonference, DASYS (Dansk Sygeplejeselskab), Århus, 15.-16. september 2011.

PROHIP Statuskonference: Klinisk udvikling i behandling og pleje af patienter med hofteartrose og –fraktur, med

fokus på urinretention, konfusion, rehabilitering, ernæring og tryksår, Lund, 20. september 2011.

PROHIP Statuskonference: Klinisk udvikling i behandling og pleje af patienter med hofteartrose og –fraktur, med

fokus på urinretention, konfusion, rehabilitering, ernæring og tryksår, Slagelse, 29. september 2011.


Gynækologisk/obstetrisk afdeling,

Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse

Afdelingens indsatsområder:

Afdelingen i Næstved har regionsfunktion for sårbare gravide og gravide med et uhensigtsmæssigt forbrug af

rusmidler, idet regionens familieambulatorium ligger her, desuden regionsfunktion for komplicerede graviditeter.

Der er en stor almengynækologisk produktion med fokus på laparoskopiske og vaginale indgreb samt accellerede

patientforløb. Afdelingen i Nykøbing har regionsfunktion indenfor urogynækologi og en stor gynækologisk dagkirurgisk

produktion samt visiterede fødsler.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Jørn Kvist Thomsen, forskningsansvarlig, ledende overlæge.

Anne-Dorthe Feldthusen, læge, ph.d.-studerende.

Jacob Stokholm, læge, ph.d.-studerende.

Igangværende projekter:

GravThyr – sammenhæng mellem subklinisk hypothryreoidisme og tidlige spontane aborter, samt graviditetskomplikationer

på baggrund af mitokondrial dysfunktion.

Kontaktperson: Anne-Dorthe Feldthusen.

Finansiering: Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sygehus Syd, Forskningsenheden, Sygehus Syd samt Region Sjælland,

Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond (93.000 kr.),

Forskningsenheden, Sygehus Syd (55.000 kr.).

Transmission af vaginal mikrofl ora fra mor til barn ved fødslen. Et delstudie i ABC-kohorten.

Kontaktperson: Jacob Stokholm.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

(175.000 kr.), Sygehus Syds forskningsfond (90.000 kr.).

Transvaginal Tape operation for stress inkontinens.

Disputatsarbejde, der skal belyse:

1. karakteristik af henviste inkontinenspatienter

2. intra- og postoperative komplikationer

3. følgende faktorers indfl ydelse på operationsresultatet og blærefunktion: alder, BMI, tidligere inkontinensoperationer

og antal fødsler

4. Langtidsopfølgning efter operation.

Kontaktperson: Jens Prien-Larsen.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (26.000 kr.).

Publikationer:

Søndergaard KS, Filtenborg AT. Tubaprolaps og klamydiaperitonitis efter hysterektomi. Ugeskr Laeger 2011 Juli 11.

Kongresdeltagelse:

Jakob Stokholm: Antibiotic use during pregnancy changes the vaginal microfl ora at birth. ECCMID, 7.-10. maj 2011.

Kristensen TT, Feldthusen AD et al.: Thyroid hormone effect on mitochondrial function is dependent of age in

lean women, European Thyroid Association meeting, Krakow, 10.-14. september 2011.

Anne-Dorthe Feldthusen: GravThyr-subclinical hypothyreoidisme and pregnancy outcome, Congress of European

Society of Gynecology, København, 8.-11. september.

ÅRSRAPPORT 2011 25


26 ÅRSRAPPORT 2011

Postere/abstracts:

Anne-Dorthe Feldthusen: GravThyr – subclinical hypothyreoidisme and pregnancy outcome, Forskningens Dag,

Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Jakob Stokholm: Antibiotic use during pregnancy changes the vaginal microfl ora at birth, Forskningens Dag,

Næstved Sygehus, 9. september 2011.

MF Hansen: Atypisk polypoid adenoma – et diagnostisk dilemma, Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september

2011.

Anne-Dorthe Feldthusen: GravThyr-relation between thyroid hormone stimulated mitochondrial function and

pregnancy outcome in subclinical hypothyroidisme, ph.d.-dag, Panum, KU, 12. maj 2011.


Akutte tilstande og benigne ano-rektale sygdomme.

Kirurgisk afdeling,

Nykøbing Falster Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Ole Olsen, overlæge, dr.med., lektor, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Igangværende projekter:

Akut pancreatitis og hyperlipidæmi. Et registerstudie med Klinisk Kemisk afdeling.

Kontaktperson: Ole Olsen.

Finansiering: Henriksens fond (40.000 kr.).

THD. En ny operation til hæmoridebehandling.

Kontaktperson: Klaus Harste.

Finansiering: Intern (ca. 60.000 kr.).

Gastrisk bypass operationer. En lokal opgørelse af indlæggelseshyppighed.

Kontaktperson: Ole Olsen.

Finansiering: Ingen fi nansiering.

Fedme. Taskforce ved IRS.

Kontaktperson: Ole Olsen.

Publikationer:

Bremholm L, Ejstrup P, Olsen O, Møller Pedersen F, Sell M, Schulz N, et al. Akut Pancreatitis. En guideline. (Dansk

selskab for hepatologi og gastroenterologi). www. DSGH.dk.

Postere/abstracts:

A Kovaleva, O Olsen, B Jacobsen: Laparoskopisk operation af paraoesofageale hernier, Forskningens Dag, Næstved

Sygehus, 9. september 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 27


28 ÅRSRAPPORT 2011

Kirurgisk afdeling,

Slagelse Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Kolorektal kirurgi, traume, neuroendokine tumor, endoskopi.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Kenneth Højsgaard, afdelingslæge, forskningsansvarlig, lektor, ph.d.-studerende.

Igangværende projekter:

Evaluering af det kolorektale pakkeforløb på Slagelse Sygehus.

Kontaktperson: Kenneth Højsgaard Jensen.

Analrørsfjernelse ved Hartmann’s procedure.

Kontaktperson: Kenneth Højsgaard Jensen.

Case-rapport: Penetrerende knivstik af venstre ventrikel.

Kontaktperson: Kenneth Højsgaard Jensen.

Evaluering af traumekriterierne på et lvl. 2 traumecenter.

Kontaktperson: Kenneth Højsgaard Jensen.

Vacuum-assisted wound Closure and Mesh-Mediated Fascial Traction (VAWCM)-feasibility in a Danish surgical

setting.

Kontaktperson: Kenneth Højsgaard Jensen.

Publikationer:

Perdawid SK, Hemmingsen L, Boesby S; on behalf of The Danish Colorectal Cancer Group. Survival after elective

surgery for colonic cancer in Denmark. Colorectal Dis. 2011 Sep 12. doi: 10.1111/j.1463-1318.2011.02821.x.

[Epub ahead of print]. PubMed PMID: 21910816.

Perdawid SK, Andersen OB. Acceptable results of early closure of loop ileostomy to protect low rectal anastomosis.

Dan Med Bull. 2011 Jun;58(6):A4280. PubMed PMID: 21651876.

Postere/abstracts:

Kenneth Højsgaard Jensen: Chromogranin A as a predictor of progression, regression or stable disease in ileo-cecal

neuroendocrine tumors, ENETS, Lissabon.


Klinisk Biokemisk afdeling,

Næstved Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Klinisk epidemiologi herunder gennemførelse af Befolkningsundersøgelsen i Næstved.

Forskning inden for trombose og hæmostase samt metaboliske sygdomme inden for jernstofskiftet, cholesterol og

lactoseintolerans.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Lise Bathum, ledende overlæge, lektor med forskningsopgaver ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk

Universitet.

Arne Bremmelgaard, specialeansvarlig overlæge, dr. med., forskningsansvarlig.

Christina Ellervik, klinisk forskningslektor, afdelingslæge, ph.d.

Cholesterol og overlevelse.

Kontaktperson: Lise Bathum.

Igangværende projekter:

Koagulationsændringer ved malign hæmatologisk sygdom.

Kontaktperson: Arne Bremmelgaard.

Befolkningsundersøgelsen.

Kontaktperson: Christina Ellervik.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (50.000 kr.), TrygFonden (750.000 kr.), Boserupfonden (100.000 kr.),

FI-styrelsen (38.000 kr.), Næstved Kommune, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (234.000

kr.), Gregor Jemec (70.000 kr.).

EKG: morfologi, lang QT, arytmi.

Kontaktperson: Christina Ellervik.

Finansiering: Københavns Universitet (50.000 kr.).

Lactose intolerans.

Kontaktperson: Christina Ellervik.

Finansiering: Tidligere fi nansieret.

Hæmokromatose.

Finansiering: Tidligere fi nansieret.

Diabetes: Follow-up

Infl ammation og oxidativt stress

Finansiering: Københavns Universitet (50.000 kr.).

EKG

Ferritin og total død/cancer

Depression

Subklinisk hypothyroidisme.

Finansiering: Tidligere fi nansieret.

Publikationer:

Ellervik C, Mandrup-Poulsen T, Andersen HU, Tybjærg-Hansen A, Frandsen M, Birgens H, Nordestgaard BG.

Elevated transferrin saturation and risk of diabetes: three population-based studies. Diabetes Care. 2011

Oct;34(10):2256-8.

ÅRSRAPPORT 2011 29


Ellervik C, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Risk of cancer by transferrin saturation levels and haemochromatosis

genotype: population-based study and meta-analysis. J Intern Med. 2011 May 23. doi: 10.1111/j.1365-

2796.2011.02404.x. [Epub ahead of print].

Ellervik C, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG. Total mortality by transferrin saturation levels: two general

population studies and a metaanalysis. Clin Chem. 2011 Mar;57(3):459-66.

30 ÅRSRAPPORT 2011

Postere/abstracts:

Ellervik C, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG: Total mortality by transferring saturation levels: two population

studies and a meta-analysis, International Bio-Iron Society, Vancouver, Canada, maj 2011.

Ellervik C: European Congress of Cardiology, Stepwise increasing levels of HsCRP are associated with long QT,

Paris, september 2011.

Kongresdeltagelse:

Lise Bathum: Den 10. danske kongres i Klinisk Biokemi, 2 dage 2011.

Arne Bremmelgaard: Årsmøde Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, Aalborg, 26.-27. maj 2011.

Arne Bremmelgaard: XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Kyoto, Japan,

23.-28. juli 2011.

Christina Ellervik: International Bio-Iron Society, Vancouver, Canada, maj 2011.

Christina Ellervik, A Tybjærg-Hansen, BG Nordestgaard: Total mortality by transferring saturation levels: two

population studies and a meta-analysis.

Christina Ellervik: Stepwise increasing levels of HsCRP are associated with long QT, European Congress of

Cardiology, Paris, september 2011.


Klinisk Fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling,

Næstved Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Onkologisk diagnostik, pædiatrisk nuklearmedicin, PET/CT til diagnostik af infektioner.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Bente Sonne, forskningsansvarlig, ledende overlæge, dr.med., HD.

Bodil Engelmann, ph.d.-studerende, læge, klinisk assistent.

Igangværende projekter:

COLOPET – FDG PET/CT og molekylær karakterisering af coloncancer. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Bodil Engelmann.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd (lønmidler Bodil), driftsmidler samt løn til projektsygeplejerske fra

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling, driftsmidler fra Patologisk afdeling, Næstved Sygehus og samarbejdende

institutioner (Rigshospitalet v. hovedvejleder, professor Liselotte Højgaard, Cluster for Molecular

Imaging, KUSUND v. professor Andreas Kjær, Hvidovre Hospital v. professor Hans Jørgen Nielsen).

Ekstern fi nansiering: Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (100.000 kr.), Sygehus Syds

forskningsfond (40.000 kr.), Desire og Niels Ydes Fond.

Udvikling af software til kvalitetskontrol af nuklearmedicinske undersøgelser.

Kontaktperson: Troels Jørgensen.

Finansiering: Internt.

IQ-SPECT til vurdering af hjertets pumpefunktion.

Kontaktperson: Susanne Haase Hansson.

Finansiering: Internt.

Postere/abstracts:

Bodil Engelmann, E Bentzon, T. Binderup, N.H. Holländer, A. Kjær, T. Kibøl et al.: 18F-FDG PET/CT, circulating

tumor cells and other biomarkers for outcome prediction in metastatic colon cancer – COLOPET2, Forskningens

Dag, Næstved Sygehus.

Bodil Engelmann, O. B. Andersen, A. K. Berthelsen, T. Binderup, C. Sloth, K. Brinch, et al.:

18F-FDG PET/CT in Colon Cancer Staging and Follow-up: Correlation with Clinical Features and Molecular Markers

- COLOPET1, Forskningens Dag, Næstved Sygehus.

Kongresdeltagelse:

Kim Brinch, Susanne Espensen Madsen, Erik Schutt, Davood Djalilian: Congres of the European Association of

Nuclear Medicine EANM`11, Birmingham, 15.-19. oktober.

Bodil Engelmann: 18F-FDG PET/CT in Colon Cancer Staging and Follow-up:

Correlation with Clinical Features and Molecular Markers - COLOPET1, Danish Cancer Society Symposium 2011,

København, 12. -14. september 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 31


32 ÅRSRAPPORT 2011

Klinisk Immunologisk afdeling,

Regional enhed

Afdelingens indsatsområder:

Transfusionsmedicin, infektionsimmunologi, immunsygdomme.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Keld Homburg, ledende overlæge.

Steffen Jørgensen, ph.d.-studerende, cand.scient.

Igangværende projekter:

Forekomst af Xenotropisk Murint Leukæmi Virus – Relateret Virus (XMRV) Blandt Bloddonorer i Region Sjælland.

Kontaktperson: Steffen Jørgensen.

Finansiering: Danske Regioner fra puljen ”Forskningsprojekter på Blodområdet” (604.000 kr.), Region Sjællands

Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (84.000 kr.).

Report of the fi rst nationally implemented clinical routine screening for fetal RHD in RhD negative pregnant women

to ascertain the requirement for antenatal RhD prophylaxis.

Kontaktperson: Keld M. Homburg.

START: Trombocyt administration versus ingen trombocyt administration inden transport hos patienter med rumperet

abdominalt aorta aneurisme.

Kontaktperson: Keld Homburg.

Finansiering: Det Frie Forskningsråd ved Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom har bevilget en tre-årig rammebevilling,

som delvist kan benyttes til forsøget. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin har honoreret

forsøget med et Forsknings-Initiativ Legat.

Identifi cation and validation of CDX2 and HNF4a target genes in the HOX gene cluster. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Steffen Jørgensen.

Finansiering: Samfi nansiering mellem Roskilde Universitet og Forskningsenheden, Sygehus Syd.

Publikationer:

Greig J, Cros PD, Klarkowski D, Mills C, Jørgensen S, Harrigan PR, O’Brien DP. Viral load testing in a resourcelimited

setting: quality control is critical. Journal of the International AIDS Society 2011, 14:23.

Clausen FB, Christiansen M, Steffensen R, Jørgensen J, Nielsen C, Jakobsen MA, Madsen RD, Jensen K, Krog GR,

Rieneck K, Sprogøe U, Homburg KM, Grunnet N, Dziegiel MH. Report of the fi rst nationally implemented clinical

routine screening for fetal RHD in RhD negative pregnant women to ascertain the requirement for antenatal RhD

prophylaxis.Transfusion. 2011 Oct 13.

Omland LH, Jepsen P, Krarup H, Schønning K, Lind B, Kromann-Andersen H, Homburg KM, Christensen PB, Sørensen

HT, Obel N. DANVIR Cohort Study. Increased mortality among persons infected with hepatitis C virus. Clin

Gastroenterol Hepatol. 2011 Jan;9(1):71-8. Epub 2010 Oct 1.

Postere/abstracts:

Steffen Jørgensen, Amita Chaube, Leif Kofoed Nielsen, Keld Mikkelsen Homburg: Absence of Xenotropic Murine

Leukemia Virus – Related Virus in Danish Blood donors, Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september

2011.


Klinisk Mikrobiologisk afdeling,

Regional enhed

Afdelingens indsatsområder:

Molekylærbiologisk diagnostik, Borrelia infektioner, bakterielle mave-tarminfektioner og epidemiologi.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Ram Dessau, overlæge, ph.d., lektor med forskningsopgaver, IRS ved SDU.

Jørgen Engberg, overlæge, dr.med.

Jens Jørgen Christensen, overlæge, dr.med., adj. lektor ved Roskilde Universitet.

Mie Birgitte Frid Jensen, ph.d.-studerende, molekylærbiolog.

Louise Hesselberg Rasmussen, ph.d.-studerende, veterinær.

Igangværende projekter:

Species identifi kation af non-hemolytiske streptokokker og relaterede arter som forårsager infektiøs endocarditis

baseret på sekvens analyse af ITS og partiel gdh.

Kontaktperson: Jens Jørgen Christensen og Xiaohui Chen Nielsen

Finansiering: Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (50.000 kr.), Oda og Hans Svenningsens

fond (90.000 kr.).

Molecular and genomic characterization of bacterial strains belonging to the streptococci and related genera

(catalase negative, gram positive cocci) that are etiologic agents for infective endocarditis: a pathogenecity

study.

Kontaktperson: Xiaohui Chen Nielsen og Jens Jørgen Christensen.

Finansiering: Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond (50.000 kr.), Sygehus Syds forskningsfond

(16.500 kr.).

Clostridium diffi cile – et molekylært epidemiologisk studie (CDME studiet). Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Mie Birgitte Frid Jensen og Jørgen Engberg.

Finansiering: Samfi nansiering mellem Sygehus Syd og Roskilde Universitet. Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige

Forskningsfond (100.000 kr.), Sygehus Syds forskningsfond (125.000 kr.), A.P. Møller og Hustru Chastine

Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (50.000 kr.).

Projekt med afprøvning Borrelia Recombead IgG og IgM på Luminex platform.

Kontaktperson: Ram Dessau.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (10.000 kr.).

Zoonotiske varianter MRSA, specielt type mecAlga251.

Kontaktperson: Ole Heltberg.

MRSA-diagnostik, nationale retningslinjer.

Kontaktperson: Ole Heltberg.

ESBL-forekomst i Danmark 2011 – en prævalensundersøgelse.

Kontaktperson: Ole Heltberg, Hansen DS.

Publikationer:

Torp-Pedersen T, Nielsen XC, Olsen KEP, and Barfod TS.: Cerebral absces med Vibrio cholerae non-01 efter

badning i dansk havvand. Ugeskr Læger. 2011 July 25. Epub.

Bjarnsholt T, Nielsen XC, Johansen U, Nørgaard L, Høiby N: Methods to classify bacterial pathogens in CF. Me–

thods Mol Biol. 2011;742:143-71.

ÅRSRAPPORT 2011 33


Nielsen HL, Nielsen H, Ejlertsen T, Engberg J, Günzel D, Zeitz M, Hering N, Fromm M, Schulzke JD and Bücker

R. Oral and fecal Campylobacter concisus strains perturb barrier function by apoptosis induction in HT-29/B6

intestinal epithelial cells. PLoS One. 2011; 6(8):1-8.

Jansen LC, Justesen US, Roos SM, Dargis R, Jensen JS, Christensen JJ & Kemp M. Sælfi nger erhvervet i Danmark

og diagnosticeret ved PCR-teknik. Ugeskr. Læger. Først på nettet: 25. juli 2011.

Arendrup MC, Sulim S, Holm A, Nielsen L, Nielsen SD, Knudsen JD, Drenck NE, Christensen JJ, Johansen HK.

Diagnostic issues, clinical characteristics, and outcomes for patients with fungemia. J Clin Microbiol. 2011

Sep;49(9):3300-8. Epub 2011 Jun 29.

Mirhendi H, Bruun B, Schønheyder HC, Christensen JJ, Fuursted K, Gahrn-Hansen B, Johansen HK, Nielsen L,

Knudsen JD, Arendrup MC. Differentiation of Candida glabrata, C. nivariensis and C. bracarensis based on fragment

length polymorphism of ITS1 and ITS2 and restriction fragment length polymorphism of ITS and D1/D2

regions in rDNA. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Nov;30(11):1409-16.

Jensen JU, Hein L, Lundgren B, Bestle MH, Mohr TT, Andersen MH, Thornberg KJ, Løken J, Steensen M, Fox Z,

Tousi H, Søe-Jensen P, Lauritsen AØ, Strange D, Petersen PL, Reiter N, Hestad S, Thormar K, Fjeldborg P, Larsen

KM, Drenck NE, Ostergaard C, Kjær J, Grarup J, Lundgren JD, Christensen JJ. Procalcitonin-guided interventions

against infections to increase early appropriate antibiotics and improve survival in the intensive care unit: a

randomized trial. Crit Care Med. 2011 Sep;39(9):2048-58.

Kemp M, Christensen JJ, Lautenschlager S, Vall-Mayans M, Moi H. European guideline for the management of

chancroid, 2011. Int J STD AIDS. 2011 May;22(5):241-4.

Aftab H, Dargis R, Christensen JJ, Le Flèche P, Kemp M. Imported brucellosis in Denmark: molecular identifi cation

and multiple-locus variable number tandem repeat analysis (MLVA) genotyping of the bacteria. Scand J Infect

Dis. 2011 Jul;43(6-7):536-8.

Sönksen UW, Christensen JJ, Nielsen L, Hesselbjerg A, Hansen DS, Bruun B. Fastidious Gram-Negatives: Identifi

cation by the Vitek 2 Neisseria-Haemophilus Card and by Partial 16S rRNA Gene Sequencing Analysis. Open

Microbiol J. 2010 Dec 31;4:123-31.

Chen M, Kemp M, Bruun NE, Bangsborg JM, Højlyng N, Hesselbjerg A, Dargis R, Christensen JJ. Cardiobacterium

valvarum infective endocarditis and phenotypic/molecular characterization of 11 Cardiobacterium species

strains. J Med Microbiol. 2011 Apr;60(Pt 4):522-8. Epub 2010 Dec 16.

Arendrup MC, Bruun B, Christensen JJ, Fuursted K, Johansen HK, Kjaeldgaard P, Knudsen JD, Kristensen L,

Møller J, Nielsen L, Rosenvinge FS, Røder B, Schønheyder HC, Thomsen MK, Truberg K. National surveillance of

fungemia in Denmark (2004 to 2009). J Clin Microbiol. 2011 Jan;49(1):325-34. Epub 2010 Oct 27.

Lester CH, Olsen SS, Jakobsen L, Arpi M, Fuursted K, Hansen DS, Heltberg O, Holm A, Højbjerg T, Jensen KT,

Johansen HK, Justesen US, Kemp M, Knudsen JD, Røder B, Frimodt-Møller N, Hammerum AM. Emergence of

extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Klebsiella pneumoniae in Danish hospitals; this is in part explained

by spread of two CTX-M-15 clones with multilocus sequence types 15 and 16 in Zealand.

Int J Antimicrob Agents. 2011 Aug;38(2):180-2. Epub 2011 May 25.

Heltberg O, Holt J, Hilberg O. Infektionshygiejniske forholdsregler ved tuberkulose vurderet i forhold til risiko

for antibiotikaresistens. Ugeskr Laeger. 2011 Mar 21;173(12):880-3.

Nielsen JB, Skov MN, Jørgensen RL, Heltberg O, Hansen DS, Schønning K. Identifi cation of CTX-M15-, SHV-

28-producing Klebsiella pneumoniae ST15 as an epidemic clone in the Copenhagen area using a semi-automated

Rep-PCR typing assay. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jun;30(6):773-8. Epub 2011 Jan 21.

34 ÅRSRAPPORT 2011


Lester CH, Olsen SS, Jakobsen L, Arpi M, Fuursted K, Hansen DS, Heltberg O, Holm A, Højbjerg T, Jensen KT,

Johansen HK, Justesen US, Kemp M, Dahl Knudsen JD, Røder B, Frimodt-Møller N, Hammerum AM. Emergence of

extended-spectrum β-lactamase(ESBL)-producin Klebsiella pneumoniae in Danish hospitals; this is in part explained

by spread of two CTX-M-15 clones with multilocus sequence types 15 and 16 in Zealand. Int J Antimicrob

Agents, 2011;38(2)180-2.

Postere/abstracts:

Nielsen XC, Dargis R, Hammer M, Hesselbjerg A, Hannecke L, Justesen US, Kemp M, Christensen JJ: Application

of DNA sequence analysis of 16S-23S Intergenic Spacer (ITS) region for species identifi cation of strains belonging

to the genera Abiotrophia, Aerococcus, Alloiococcus, Dolocicoccus, Dolosigranulum, Facklamia, Gemella,

Globicatella, Granulicatella, Ignavigranum, Leuconostoc and Rothia, 21th ECCMID 2011, Milano, Italien

Dalbøge CS, Nielsen XC, Alffenaar JWC, Dalhoff K, Dunø M, Buchard A, Uges DRA, Jensen AG, Pressler T, Høiby

N, Johansen HK: Pharmacokinetic variability of clarithromycin is due to differences in CYP3A4 activity in patients

with Cystic Fibrosis (CF) – a reason of treatment failure? 21th ECCMID 2011, Milano, Italien.

Eskildsen TK, Rasmussen SE, Nielsen XC, Vestergaard HT, Olsen CB, Lausten T, Dessau R:

Comparison of phenotypic methods and PCR for detection of methicillin resistance in coagulase-negative Staphylococci

from orthopaedic infections, 28th annual meeting of SSAC 2011, Reykjavik, Island.

Jensen MBF, Nielsen XC, Atlung T, Olsen KE, Engberg J: Clostridium diffi cile. A molecular epidemiological study.

Advanced Course, Sanger Instituttet, England og Forskningens Dag 2011, Næstved Sygehus.

Petersen AM, Schou C, Engberg J, Friis-Møller A, Mirsepasi H, Nordgaard-Lassen I, Krogfelt KA: E. coli Outer

Membrane Protein C antibodies in active and inactive Infl ammatory Bowel Disease, Digestive Disease Week, Chicago,

USA, 2011.

Petersen AM, Nielsen HV, Engberg J, Friis-Møller A, Nordgaard-Lassen I, Wildt S, Krogfelt KA: Blastocystis

hominis and Dientamoeba fragilis in active and inactive Infl ammatory Bowel Disease, Digestive Disease Week,

Chicago, USA, 2011.

Nielsen HL, Ejlertsen T, Engberg J, Nielsen H: Clinical epidemiology and manifestations of Campylobacter concisus,

21th ECCMID 2011, Milano, Italien.

Müller L, Böttiger B, Engberg J, Lisby M: Norovirusudbrud fra hindbær i personalekantinen på Køge Sygehus.

EPI-NYT uge 5, 2011.

R. Dargis, L. Lambertsen, M. Kemp, J.J. Christensen (Copenhagen, Odense, Slagelse, DK) Streptococcus pneumoniae:

a Multiplex-PCR challenged by rough variants. Poster 979. 21th ECCMID 2011, Milano, Italien.

H. Holst, J.M. Andersen, N. Frimodt-Møller, B. Nürnberg, J.J. Christensen (Copenhagen, Roskilde, Slagelse, DK).

Infectivity of Aerococcus urinae in an ascending urinary tract infection mouse model. Abstract only presentation.

21th ECCMID 2011, Milano, Italien.

M.C. Arendrup, S. Sulim, A. Holm, L. Nielsen, S.D. Nielsen, J.D. Knudsen, N.E. Drenck, J.J. Christensen, H.K. Johansen

(Copenhagen, Århus, Odense, Herlev, Hvidovre, Køge, DK): Diagnostic Issues, Clinical Characteristics and

Outcome for Patients with Fungaemia. Poster. 21th ECCMID 2011, Milano, Italien

Leihof RF, Hertz FB, Hansen DS, Hansen F, Schumacher H, Hansen SGK, Fuursted K, Højbjerg T, Johansen HK,

Møller JK, Prag K, Arpi M, Dzajic E, Røder B, Heltberg O, Hammerum AM, Frimodt-Møller N: Escherichia coli and

Klebsiella pneumoniae ESBL genotype distribution in Denmark: CTX-M-15 prevails countrywide, also in hospital

epidemics. SSAC 2011.

Hansen DA, Hansen F, Schumacher H, Schønning K, Hansen SGK, Fuursted K, Højbjerg T, Johansen HK, Møller JK,

Kallesøe BH, Arpi A, Dzajic E, Røder B, Heltberg O, Hammerum AK, Frimodt-Møller N: Country wide prevalence

of ESBL producing Enterobacteriaceae in 2009

ECCMID-ICC 2011: Abstract nr. 3011.

ÅRSRAPPORT 2011 35


36 ÅRSRAPPORT 2011

Kongresdeltagelse:

Xiaohui Chen Nielsen:

21th ECCMID 2011, Milano, Italien (4 dage). Poster.

ESCMID conference on diagnosing infectious diseases: future and innovation, Venedig, Italien (3 dage).

Planet xMAP 2011, Wien, Østrig (2 dage).

Cepheid Symposium, Stockholm (1 dag).

Mie Birgitte Frid Jensen:

Cepheid Symposium, Stockholm (1 dag).

Advanced Course, Sanger Instituttet, England (5 dage).

LIA årsmøde 2011, Statens Serum Institut.

Jørgen Engberg:

Cepheid Symposium, Stockholm (1 dag). Mundtlig præsentation.

21th ECCMID 2011, Milano, Italien (4 dage).

Planet xMAP 2011, Wien, Østrig (2 dage).

Raman Spectroscopi møde, Rotterdam, Holland (2 dage).

Jens Jørgen Christensen:

ESCMID conference on diagnosing infectious diseases: future and innovation (3 dage), Venedig, Italien.

21th ECCMID 2011, Milano, Italien (4 dage).

Ram B. Dessau:

How to detect changes in Borrelia burgdorferi antibody reactivity in a follow-up sample. Do changes exist in

clinical practice? Snäff møde Jönköping, maj 2011. 2 dage.

How to detect signifi cant changes in Borrelia burgdorferi antibody reactivity in a follow-up sample ? 21st EC-

CMID, Milano, maj 2011. 4 dage.

Nordic Borrelia Workshop. LYME BORRELIOSIS. Recent developments in the laboratory diagnosis. Choice of strategy

to optimize the laboratory support of the clinical diagnosis. September 7th, 2011 Sky City, Arlanda Airport,

Stockholm. 1 dag.

Borrelia diagnostik - er der sket en forbedring over de seneste 25 år? Lyme serologiens fordele og begrænsninger

i Danmark, Rigshospitalet, oktober 2011. 1 dag.

ESGBOR closed workshop, Vienna, Austria. 2 dage.


Klinisk Patologisk afdeling,

Næstved/Slagelse Sygehuse

Afdelingens indsatsområder:

Diagnostiske metoder: FISH, PCR, laserdissektion, sterologi, fl owcytometri og celledyrkning. Support af projekter:

Speciallæge og bioanalytikerressourcer til projektvejledning m.m. Forskningsøkonomi. Vidensdeling/undervisning:

Torsdags-undervisning for hele afdelingen x 2 pr. md., 1 times månedligt fagligt personalemøde. ’Journal Club’,

månedligt forskningsmøde; herunder igangsættelse og support af forskningsprojekter for yngre læger og ph.d.studerende.

Undervisning af afdelingen og sygehuset generelt. Reservelæger opfordres til at deltage i forskningsprojekter

og støttes i dette. Understøtte ph.d.-forløb.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Lise Grupe Larsen, overlæge, lektor.

Karsten Nielsen, overlæge, lektor, dr.med.

Michael Bzorek, afdelingsbioanalytiker.

Jacob Larsen, biolog, ph.d.

Jens Ole Eriksen, biolog, ph.d.

Anne-Vibeke Lænkholm, overlæge.

Anders Krüger, cand.scient., ph.d.-studerende.

Mette Weidinger Nordmann, forskningsbioanalytiker.

Mahin Mohammedi, speciallæge, ph.d.-studerende.

Ann Brinch Madelung, læge, ph.d.-studerende.

Torben Kibøl, laborant.

Michael Holmsgaard, molekylærbiolog, ph.d.

Igangværende projekter:

Megakaryocytindeks ved myeloproliferative sygdomme. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Ann Brinch Madelung.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (40.000 kr.), Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

(100.000 kr.), Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Axel Clausens fond (100.000 kr.), Max og Anna

Friedmanns legat til sygdomsbekæmpelse (20.000 kr.).

Transkriptionsfaktor CDX2’s rolle ved coloncancer. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Anders Krüger Olsen.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (100.000 kr.).

Sessile serrated adenoma in the colon and rectum. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Mahin Mohammadi.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (30.000 kr.).

Immunhistokemisk farvning for MiRNA-processeringsenzymerne Drosha og Dicer ved brystcancer (FFPE snit).

Forskningstræningsprojekt.

Kontaktperson: Cecilie Grarup.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (30.000 kr.).

Publikationer:

Skytte AB, Crüger D, Gerster M, Laenkholm AV, Lang C, Brøndum-Nielsen K, Andersen MK, Sunde L, Kølvraa S,

Gerdes AM. Breast cancer after bilateral risk-reducing mastectomy. Clin Genet. 2011 May;79(5):431-7.

Jensen JD, Knoop A, Ewertz M, Laenkholm AV. ER, HER2, and TOP2A expression in primary tumor, synchronous

axillary nodes, and asynchronous metastases in breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2011 Jun 11. [Epub

ahead of print].

ÅRSRAPPORT 2011 37


Atkinson R, Mollerup J, Laenkholm AV, Verardo M, Hawes D, Commins D, Engvad B, Correa A, Ehlers CC, Nielsen

KV. Effects of the change in cutoff values for human epidermal growth factor receptor 2 status by immunohistochemistry

and fl uorescence in situ hybridization: a study comparing conventional brightfi eld microscopy, image

analysis-assisted microscopy, and interobserver variation. Arch Pathol Lab Med. 2011 Aug;135(8):1010-6.

Christiansen P, Bjerre K, Ejlertsen B, Jensen MB, Rasmussen BB, Lænkholm AV, Kroman N, Ewertz M, Offersen B,

Toftdahl DB, Møller S, Mouridsen HT; Danish Breast Cancer Cooperative Group. Mortality rates among early-stage

hormone receptor-positive breast cancer patients: a population-based cohort study in Denmark. J Natl Cancer

Inst. 2011 Sep 21;103(18):1363-72.

PIK3CA mutations, PTEN, and pHER2 expression and impact on outcome in HER2-positive early-stage breast

cancer patients treated with adjuvant chemotherapy and trastuzumab. Jensen JD, Knoop A, Laenkholm AV,

Grauslund M, Jensen MB, Santoni-Rugiu E, Andersson M, Ewertz M. Ann Oncol. 2011 Dec 15.

Risum M, Brinch Madelung A, Bondo H, Bzorek M, Holmsgaard M, Stamp I, Hasselbalch H. The JAK2V617F

allele burden and STA3 and STA5 phosphorylation in myeloproliferative neoplasms. APMIS 119; 498-504, 2011.

Thestrup-Pedersen K, Søndergaard K. Melanotan inducerer lentigines and naevi. UfL 173/13 p 975-976, 2011.

Madelung Ann Brinch, Bzorek Michael, Bondo Henrik, Zetterberg Eva, Bjerrum Ole W, Hasselbalck Hans,

Scheding Stefan, Ralfkiaer Elisabeth. A novel immunohistochemical sequential multilabelling and rasing technique

enables epitope characterization of bone marrow pericytes in primary myelofi brosis. Histopathology 2011.

Mohammadi M, Rajendra S. Garbyal, Kristensen MH, Madsen PM, Nielsen HJ, Holck S. Sessile serrated lesion

and its borderline variant – Variables with impact on recorded data. Pathology – Research and Practice; Volumen

207, Issue 7, 15 July 2011, Pages 410-416.

Larsen MH, Bzorek M, Pass MB, Larsen LG, Nielsen MW, Svendsen SG, Lindhard A, Hviid TV. Human Leukocyte

Antigen-G in the male reproductive system and in seminal plasma. Mol Hum Reprod. 2011 Aug 3. [Epub ahead of

print].

Thisted Dorthe, Larsen LG, Larsen T. Konservativ behandling af et stort misdannet tvillingeanlæg. Ugeskrift for

Læger 2011, online.

Husted S, Søkilde R, Rask L, Cirera S, Eriksen J, Litman T. MmicroRNA expression profi les associated with development

of drug resistance in Ehrlih ascites tumor cells. Mol Pham. 2011, online Sep 7.

Rask L, Balslev E, Jørgensen S, Eriksen J, Flyger H, Møller S, Høgdall E, Litman T, Nielsen BS. High expression of

miR-21 in tumor stroma correlates with increased cancer cell proliferation in human breast cancer. APMIS. 2011

Oct; 119 (10): 663-73.

Nielsen K. Chapter 15. Histopathology of preinvasive lesions of the cervix. Recent Advances in Cervical Cancer

2011. (Bogkapitel).

Olsen AK, Boyd M, Danielsen ET, Troelsen JT. Current and emerging approaches to defi ne intestinal epitheliumspecifi

c transcriptional networks. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2011 Nov 17.

38 ÅRSRAPPORT 2011

Postere/abstracts:

M Lyng, A Lænkholm, R Søkilde, K Gravgaard, T Litman, H Ditzel: Potential underlying EMT mechanisms identifi ed

by global miRNA expression profi ling of Tamoxifen-treated breast cancer patients, Keystone Symposia, Keystone,

Colorado, USA, March 6-11, 2011.

Karina Gravgaard, Maria B. Lyng, Anne-Vibeke Lænkholm, Rolf Søkilde, Boye Schnack Nielsen, Thomas Litman,

Henrik J Ditzel: The miRNA-200 Family and miR-9 exhibit differential expression in primary vs. corresponding

metastatic tissue in breast cancer. Madrid Breast Cancer Conference, Nov 16-17 2011.


Mathilde Skaarup Larsen, Karsten Bjerre, Anita Giobbie-Hurder, Anne-Vibeke Laenkholm, Katrine L. Henriksen,

Bent Ejlertsen, Anne Lykkesfeldt, Birgitte Bruun Rasmussen: Bcl-2 as a prognostic marker in breast cancer

patients receiving endocrine therapy, San Antonio Breast Cancer Symposium Dec 6-10, 2011.

Krüger Olsen A, Bzorek M, Troelsen J: The role of the tumor suppressor Cdx-2 for Wnt signalling in colon cancer,

DSPACs Årsmøde, Esbjerg, 17.-21 marts.

Sølund C, Nielsen K, Kibøl T: Human papilloma virus in cervical neoplasia investigated by use of laser capture

microdissection, DSPACs Årsmøde, Esbjerg, 17.-21. marts 2011.

Brinch Madelung A, Bondo H: A simple method for the quantitation of immunohistochemical staining, DSPACs

Årsmøde, Esbjerg, 17.-21. marts 2011 + Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Risom J, Bzorek M, Nielsen K: Investigation of the Fallopian tuba as a possible origin of serous ovarian carcinoma

and primary pertoneal carcinoma – an immunohistochemical study, DSPACs Årsmøde, Esbjerg, 17.-21. marts

2011.

Liest S, Skovby B, Kurt EY, Pagel J: Cancer of the uterine corpus – evaluated by MRI scanning and preoperative

gross examination, DSPACs Årsmøde, Esbjerg, 17. -21. marts 2011.

Stine Anthonsen, Jacob Larsen m.fl .: Mitokondrielt membranpotentiale og oxidativt stress efter stimulering med

thyroideahormoner, Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Bodil E. Engelmann, Jacob Larsen, Torben Kibøl m.fl .: [18F]-FDG PET/CT in Colon Cancer Staging and Follow-up:

Correlation with Clinical Features and Molecular Markers (COLOPET1), Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9.

september 2011.

Bodil E. Engelmann, Jacob Larsen, Torben Kibøl m.fl .: 18F-FDGPET/CT, circulation tumor cells and other biomarkers

for outcome prediction in metastatic colon cancer (COLOPET2), Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9.

september 2011.

Anne-Dorthe Feldthusen, Jacob Larsen m.fl . GravThyr – relation between thyroid hormone stimulated mitochondrial

function and pregnancy outcome in subclinical hypothyroidism, Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9.

september 2011.

Anders Krüger Olsen: Sammenkobling af tumor-suppressoren CDX2 og Wnt signalering i tyktarmskræft. Forskningens

Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Feldthusen AS, Larsen J, Pedersen PL, Ellervik C, Thomsen JK, Kventny J: GravThyr, subclinical hypothyroidism of

TPOab and pregnancy outcome, European Society of Gynecology Congress, Copenhagen, september 2011.

Toft Kristensen T, Feldthusen AD, Anthonsen S, Wilms L, Pedersen PL, Larsen J, Kvetny J: Thyroid hormone effect

on mitochondrial function is dependent of age in lean females, 35th Meeting of The European Thyroid Association,

Kraków, Polen, 2011.

Kongresdeltagelse:

Anne-Vibeke Lænkholm: Primary Therapy of Early Breast Cancer, 12th International Conference, St. Gallen,

Schweiz, 15.-19. marts 2011.

Anne-Vibeke Lænkholm: HER2 State of the Art Meeting, Stockholm, 23. september 2011.

Anne-Vibeke Lænkholm: Skandinavisk SN Symposium, København, 4. november 2011.

Anne-Vibeke Lænkholm: San Antonio Breast Cancer Symposium, Texas, USA, 6.-10. december 2011.

DSPACs årsmøde, Esbjerg, 17.-19. marts 2011. Næsten alle læger og molekylærbiologer deltog med fl ere postere

og foredrag.

Karsten Nielsen, Susanne M. Nielsen, Anette Jakobsen, Karen-Inge Nielsen, Bitten Olm: 27th IPV Conference and

Clinical Workshop, Berlin, 17.-22. september 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 39


40 ÅRSRAPPORT 2011

Mammakirurgisk afdeling,

Ringsted Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Brystkræft udredning og behandling, tidlig rehabilitering, perioperativ smertebehandling. Særligt fokus på patient

og pårørende.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Anne Pedersen, ledende overlæge, forskningsansvarlig.

Hanne Jakobsen, ledende oversygeplejerske.

Bo Grundtmann, afdelingslæge.

Janne Bigaard, afdelingslæge, ph.d.

Lena Carstensen, afdelingslæge, ekstern lektor på Institut for Cellulær- og Molekylærmedicin på Købehavns Universitet.

Anne Rikke Maibom, projektsygeplejerske.

Igangværende projekter:

REAL.

Randomiseret projekt til vurdering af effekt af præoperativ endokrinterapi til kvinder på 60 år eller derover med

ER pos., HER II negativ brystkræft. Projektet er et landsdækkende DBCG styret projekt.

Kontaktperson: Bo Grundtmann.

Finansiering: DBCG og Sundhedsministeriet.

MR-scanningsprojekt.

Kvinder med BRCA mutation følges med både MR-mammografi og klinisk mammografi for at kunne afgøre, hvilket

fremtidigt kontrolprogram der skal være til disse kvinder med høj risiko for udvikling af tidlig brystkræft. Projektet

er i DBCG regi.

Kontaktperson: Anne Pedersen.

Brystkræft hos mænd:

En opgørelse over alle tilfælde i Danmark fra 1980 til 2011. Et DBCG projekt.

Kontaktperson: Mette Oldenburg.

Hånd i Hånd. Ph.d.-projekt.

Psykologisk intervention til par hvor kvinden har haft brystkræft. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse.

Udføres ved nationalt Forskningscenter for Kræft rehabilitering. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk

Universitet.

Kontaktperson: Anne Nikolajsen.

Finansiering: Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Kræftens bekæmpelse.

Innovationsprojektet.

Øget patientinddragelse via medarbejderdrevet innovation. Projektet har sat fokus på, hvordan personalet kan

inddrage og støtte de nærmeste pårørende til kvinder med brystkræft. Undersøgelserne er foretaget ved hjælp af

fotodagbøger og dybdeinterview af patienter og pårørende. Projektet har medført kompetenceudvikling af personalet

og fl ere positive ændringer i sengeafdelingen og ambulatoriet, til gavn for både patienter og pårørende.

Kontaktperson: Lise-Lotte Pedersen, Pia Birk-Lund, Annemette Månsson, Susanne Larsen, Jannie Kiel og Hanne

Jakobsen.

Finansiering: Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kongresdeltagelse:

Lena Carstensen: International Meeting dedicated to Onkoplastic and Reconstructive Surgery, 26.-28. december 2011.


Medicinsk afdeling,

Næstved Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Klinisk- og grundforskning indenfor afdelingens specialer med vægt lagt på lungemedicin, endokrinologi, kardiologi,

lægemiddelafprøvning.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Jan Kvetny, overlæge, dr. med., forskningslektor.

Uffe Bødtgker, overlæge, ph.d., lektor med forskningsopgaver.

Tommy Storm, lektor, overlæge.

Roman Sykulski, lektor, overlæge.

Stine Anthonsen, cand.scient., ph.d.-studerende.

DiabMito. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Jan Kvetny.

Intern fi nansiering (50.000 kr.).

Igangværende projekter:

GravThyr. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Jan Kvetny.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (55.000 kr.), Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

(99.000 kr.).

ThyrOp. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Jan Kvetny.

Finansiering: Øre-næse-halsafdelingen, Slagelse Sygehus/Forskningsenheden, Sygehus Syd (50/50), Region Sjællands

Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (180.000 kr.), Sygehus Syds forskningsfond (22.000 kr.), Ørelæge Hans

Skouby og Hustru Emma Skoubys Fond (50.000 kr.), Musikforlæggerne Agnes og Knut Mørks Fond (50.000 kr.).

Mitokondrieforskning.

Kontaktperson: Jan Kvetny. Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (100.000 kr.), Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige

Forskningsfond (100.000 kr.).

Publikationer:

Suppli M, Aabenhus R, Harboe ZB, Andersen LP, Tvede M, Jensen JU: Mortality in enterococcal bloodstream infections

increases with inappropriate antimicrobial therapy. Clin Microbiol Infect. 2011 Jul;17(7):1078-83.

Kvetny J, Gram J. Subclinical hypothyroidism, dyslipidemia and cardiovascular risk in: Nutrition, Metabolism and

Cardiovascular Disease (Hardcover) by Mario Mancini (Editor), Jose Ordovas (Editor), Gabrielle Riccardi (Editor),

Paolo Rubba (Editor), Pasquale Strazzullo (Editor), WileyBlackwell. ISBN-10: 1405182768 ISBN-13: 978-

1405182768 Blackwell pub.

Postere/abstracts:

Tina Toft Kristensen, Anne Dorthe Feldthusen, Stine Anthonsen, L. K. Wilms , P. Pedersen , J. Larsen, J. Kvetny:

Age dependent Thyroid hormone effect on mitochondrial function in lean females, ETA Annual Meeting, Krakow,

Poland, 10.-14. september 2011.

Tina Toft Kristensen, J Larsen, Palle Lyngsie Pedersen, Søren Jelstrup, Jan Kvetny ”Thyrop: Individuel subklinisk

hypothyroidisme efter operation for atoksisk struma”, Årsmøde i Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- &

Halskirurgi, 14.-15. april 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 41


Tina Toft Kristensen, J Larsen, Palle Lyngsie Pedersen, S Jelstrup, J Kvetny “Thyrop: Individual Subclinical Hypothyroidism

after Hemithyroidectomy for Benign Non-toxic Goiter – Focus on Weight Gain and Mitochondrial

Dysfunction”, ph.d. day, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 12. maj 2011.

42 ÅRSRAPPORT 2011

Kongresdeltagelse:

Jan Kvetny, Palle Lyngsie Pedersen, Jacob Larsen: Regulation of mitochondrial function by thyroid hormones and

the relation to obesity and metabolic syndrome, BIT’s 1st Annual World Congress of Endobolism, Xiamen, China,

January 2011.

Stine Anthonsen, Palle Lyngsie Pedersen, Jacob Larsen, Louise Torp Dalgaard, Jette Ellehauge and Jan Kvetny:

Measurements of mitochondrial membrane potential and oxidative stress by fl ow cytometry after stimulation

with thyroid hormones, Mitochondrial Research School, Panum, 16.-19. maj 2011.

Anne-Dorte Feldthusen, Jacob Larsen, Palle Lyngsie Pedersen, Jørn Kvist Thomsen, Jan Kvetny: GravThyr – Subclinical

hypothyroidism and pregnancy outcome, Congress of the European Society of Gynecology, København,

8.-11. september 2011.


Intern medicin.

Medicinsk afdeling,

Slagelse Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Lars Ovesen, overlæge.

Henning Juhl, overlæge.

Jens Toft, overlæge.

Thrive.

Kontaktperson: Kari Niemann og Helle Molleup.

Finansiering: MSD.

Reveal.

Kontaktperson: Kari Niemann og Helle Molleup.

Finansiering: MSD.

Swift.

Kontaktperson: Kari Niemann og Helle Molleup.

Finansiering: MSD.

DANISH.

Kontaktperson: J. Vigstrup.

Alecardio.

Kontaktperson: Kari Niemann og Helle Molleup.

Finansiering: Roche.

Igangværende projekter:

Publikationer:

Rasmussen LB, Schomburg L, Köhrle J, Pedersen IB, Hollenbach B, Hög A, Ovesen L, Perrild H, Laurberg P. Selenium

status, thyroid volume, and multiple nodule formation in an area with mild iodine defi ciency. Eur J Endocrinol

2011;164:585-90.

Carlé A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Laurberg P. Epidemiology of subtypes of

hyperthyroidism in Denmark: a population-based study. Eur J Endocrinol 2011;164:801-9.

Bülow Pedersen I, Knudsen N, Carlé A, Vejbjerg P, Jørgensen T, Perrild H, Ovesen L, Banke Rasmussen L, Laurberg

P. A cautious iodization program bringing iodine intake to a low recommended level is associated with an

increase in the prevalence of thyroid autoantibodies in the population. Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Feb 15. doi:

10.1111/j.1365-2265.2011.04008.x.

Cerqueira C, Knudsen N, Ovesen L, Laurberg P, Perrild H, Rasmussen LB, Jørgensen T. Doubling in the use of

thyroid hormone replacement therapy in Denmark: association to iodization of salt? Eur J Epidemiol. 2011

Aug;26(8):629-35. doi: 10.1007/s10654-011-9590-5. Epub 2011 Jun 10.

Svendstrup M, Knudsen NJ, Jørgensen T, Rasmussen LB, Ovesen L, Perrild H, Laurberg P. Stagnation in body

mass index in Denmark from 1997/1998 to 2004/2005, but with geographical diversity. Dan Med Bull. 2011

Dec;58(12):A4344.

ÅRSRAPPORT 2011 43


Gram J., Henriksen, J. E., Grodum E., Juhl H., Hansen T. B., Christensen S. E., Yderstræde K., Gjesing H, Hansen H.

M., Vestergaard and Beck-Nielsen H. Pharmacological Treatment of the Pathogenetic Defects in Type 2 Diabetes.

The randomized multicenter South Danish Diabetes Study. Diabetes Care 2011, 34 : 27-33.

Nybo, M, Preil SR, Juhl HJ, Olesen M, Yderstræde K, Gram, J, Henriksen JE and Rasmussen LM. Rosiglitazon Decreases

Plasma Levels of Osteoprotegerin in a Randomized Clinical Trial with Type 2 Diabetes Patients. Basic &

Clinical Pharmacology & Toxicology, Vol. 109, Nr. 6, 05.07.2011, s. 481-485.

Laurberg P, Jørgensen T, Ovesen L, Rasmussen LB, Perrild H, Andersen S, Carlé A, Cerqueira C, Knudsen N,

Pedersen IB, Vejberg P. Iodine fortifi cation of salt and thyroid disease in Denmark - a systematic review. Ugeskr

Laeger 2011;173(50):3264-3270.

Guterbaum T, Gæde P. Multiple risk factor intervention to prevent cardiovascular disease. A high powered and

evidence based approach. Rev Esp Cardiol 2011;64:173-4.

Ovesen L. Rationel brug af vitaminpræparater. Rationel Farmakoterapi. Oktober 2011.

Gæde P. Polyfarmaci ved type 2 diabetes – fortsat vigtigt med stramme behandlingsmål. Lægemagasinet, November

(5) 2011: 14-16.

Ovesen L, Allingstrup L, Poulsen I. Ernæring og diætetik. 10 udgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busck, 2011.

44 ÅRSRAPPORT 2011

Postere/abstracts:

A. Lindholm, G. Ehlers, I. Pedersen, C. Simony, C. Vibits:

Leadership and management. We are moving towards clear competence-oriented management, 2011.


Onkologisk/hæmatologisk afdeling,

Sygehus Syd

Afdelingens indsatsområder:

Brystkræft, lungekræft, colorectalcancer samt hæmatologiske sygdomme. Endvidere at indgå i transnational

forskning, så som BIOPAC, og understøtte forskningsprojekter omkring stråleterapi. På sigt være national koordinator

på et til to investor initierede kliniske forskningsprotokoller.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Niels Henrik Holländer, ledende overlæge, national investigator på det multinationale colorectal studie SCOT.

Igangværende projekter:

C. mamma.:

3004 Neratinib.

Patientkategori: Kvinder HER2 pos. Placebokontrolleret forsøg med Neratininb efter adjuv. beh. med Herceptin.

Kontaktperson: Vesna Glavicic.

Finansiering: Wyeth/Pfi zer.

MK8669-041.

Patientkategori: Kvinder med ER positiv samt HER2 negativ metastatisk sygdom. Randomiseres til enten exemestan

eller projekt behandling.

Kontaktperson: Preben Philip.

Finansiering: MSD.

ALTTO.

Patientkategori: HER2 positiv, adjuverende beh. Herceptin vs Lapatinib i 4 forskellige kombinationer.

Kontaktperson: Preben Philip.

Finansiering: GSK.

READ.

Patientkategori: TOP2A normal. Adjuverende beh. med epirubicin + cyklofosfamid fulgt af docetaxel overfor docetaxel

+ cyklofosfamid.

Kontaktperson: Susanne Vallentin.

Finansiering: Sanofi -Avensis.

FACE.

Patientkategori: Postmenopausale kvinder, progesteron og/eller østrogenreceptor positive tumorer. Adjuverende

behandling i 5 år, Femar vs. Arimidex.

Kontaktperson: Preben Philip.

Finansiering: IBCSG.

HERNATA, HERA, FEMTA. Alle er ældre protokoller hvor patienterne kun følges mhp. overlevelse.

C. pulm.:

MK0646-007.

Patientkategori: NSCLC 2. eller 3. linjebeh. Tarceva vs. Tarceva + MK0646.

Kontaktperson: Kim Wedervang.

Finansiering: MSD.

DOLG7.

Patientkategori: SCLC 1. linje beh. Carboplatin + Etoposid vs. Cisplatin + Topotecan.

Kontaktperson: Lars Drivsholm.

Finansiering: DOLG.

ÅRSRAPPORT 2011 45


FRAME.

Patientkategori: NSCLC. Et observationsstudie på overall survival efter første linje behandling.

Kontaktperson: Lars Drivsholm og Vesna Glavicic.

Finansiering: Eli Lilly.

MARQUEE.

Patientkategori: NSCLC 2. el. 3. linjebeh. Tarceva + ARQ197 vs. Tarceva + placebo.

Kontaktperson: Kim Wedervang.

Finansiering: Daiichi Sankyo.

C. colon/rectum:

SCOT.

Patientkategori: Colorectal cancer, adjuverende beh med XELOX 4 serier vs 8 serier.

Kontaktperson: Niels Henrik Holländer.

Finansiering: Projektet er en del af Femarn Belt projektet KFFB, som fi nansieres af EUs INTERREG midler.

C. pancreatic:

BIOPAC.

Prospektivt observationsstudie. Undersøgelse for biomarkører ved mistanke om og ved pancreas cancer. Der

tages blodprøver til en national biobank. Materialet dér kan anvendes til fremtidige ph.d.-studier.

Kontaktperson: Niels Henrik Holländer.

Finansiering: Julia Johansen, læge, Herlev Hospital dækker størstedelen af udgiften til bistanden fra Klinisk Biokemisk

afdeling.

Hæmatologiske:

Prima.

Patientkategori: Avanceret follikulært lymfom. Effektvurdering af vedligeholdelsesbeh. med Retuximab.

Kontaktperson: Steen Ingeberg.

Finansiering: Roche.

DLG-PET.

Patientkategori: Patienter med diffust storcellet B-celle lymfom. Et retrospektivt studie af midt og postterapeutisk

PET scanningers prognostiske betydning.

Kontaktperson: Steen Ingeberg.

Finansiering: Ingen.

Diverse:

CIA-01.

Patientkategori: Non-myeloide maligne sygdomme, med kemoterapi induceret anæmi. Randomiseres til enten iv.

Monofer eller tbl. Ferroduretter.

Kontaktperson: Niels-Henrik Holländer.

Finansiering: Pharmacosmos a/s.

46 ÅRSRAPPORT 2011

Publikationer:

A.O. Gang, C. Strøm, M. Pedersen, F. d’Amore, L.M. Pedersen, A. Bukh, B.B. Pedersen, M.B. Møller, L.S. Mortensen,

O.V. Gadeberg, S. Ingeberg, T. Mourits-Andersen, S. Pulczynski, & P.d. Nully Brown.

R-CHOEP-14 improves overall survival in young highrisk patients with diffuse large B-cell lymphoma compared

with R-CHOP-14. A population-based investigation from the Danish Lymphoma Group. Annals of oncology 2011

April 2.

Kongresdeltagelse:

Niels Henrik Holländer, Maria Jacobsen, Lars Munch Larsen, Josefi ne Thygesen, Mette Lai Hansen, Charlotte Eriksen,

Susanne Johansen, Louise Rosenquist, Lisbeth Dall, Rikke Flodin, Karina Sørensen, Anette van Schaik, Gitte

Ohmann, Anna Lohmann, Hanne Rode: ECCO16/ESMO36 congress, Stockholm, 23.-27. september 2011.


Niels Henrik Holländer: ASCO annual meeting, Chicago 3.-7. juni 2011.

Niels Henrik Holländer, Dorte Pedersen: 13th World congress on GI cancer, Barcelona, 23.-26. juni 2011.

Steen Ingeberg, Dan Kristensen: 51st ASH annual meeting, San Diego, 10.-13. december 2011.

Preben Philip, Vesna Glavicic, Lone Drachmann, Ellen Marie Røge: 33rd Breast Cancer symposium, San Antonio,

6.-10. december 2011.

Niels Henrik Holländer: 3rd European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers,

Barcelona, 4.-6. november 2011.

Preben Philip: Nordic CML symposium, Stockholm, 9.-10. november 2011.

Preben Philip: EHA annual meeting, London, 8.-11. juni 2011.

Dan Kristensen: 5th Nordic Mutiple Myeloma Debate, Stockholm, 7.-8. februar 2011.

Vesna Glavicic: 12th St. Gallen International Breast Cancer Conference, St. Gallen, 16.-19. marts 2011.

Kim Wedervang & Lars Drivsholm: 5th International Targeted Therapy Meeting, Malta, 7.-11. april 2011.

Kim Wedervang: European Multidisciplinary Conference on Thoracic Oncology, Lugano, 24.-26. februar 2011.

Kim Wedervang, Vladimir Glavicic, Niels Henrik Holländer, Hanne Rode, Marian Mejling: ESTRO30, London, 8.-13.

maj 2011.

Kim Wedervang og Lars Munch Larsen: Investigatormøde MARQUEE, Barcelona, 26.-28. april 2011.

Vesna Glavicic og Ellen Marie Røge: Investigatormøde Aphinity, Rom, 7.-9. november 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 47


Ortopædkirurgisk afdeling (elektiv enhed),

Næstved Sygehus

Forskning indenfor hoftekirurgi.

48 ÅRSRAPPORT 2011

Afdelingens indsatsområder:

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Jens-Erik Varmarken, ledende overlæge, forskningsansvarlig.

Jeannette Ø. Penny, ph.d.-studerende, læge.

Martin Schou, ph.d.-studerende, læge.

Anders Dastrup, ph.d.-forberedelsesstipendiat, læge.

Igangværende projekter:

Metal metal artikulationer. En randomiseret undersøgelse mellem fl ere typer kunstig hofte. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Jeannette Ø. Penny.

Finansiering: Modtaget 3 mdr. løn fra Odense Universitets Hospital.

Metal-Metalartikulationer. Psedotumorer. Undersøgelse med Ul-scanning og MR scanning. Metalion konc. i blodet

i forhold til aktivitet. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Martin Schou.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd, Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus, Region Sjællands

Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Region Sjælland, Sygehus Syds forskningsfond (30.000 kr.), SDU, Gigtforeningen,

OUH.

Anvendelse af statiner i ortopædisk kirurgi. Et registerstudie.

Kontaktperson: Anders Dastrup.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (2 måneders forberedelsesstipendiat).

Kongresdeltagelse

Jeannette Ø. Penny, Jens-Erik Varmarken, O Ovesen, C Nielsen, S Overgaard: Metal ions and lymphocyte counts

in the running-in period. An RCT between Resurfacing hip arthroplasty (RHA) and ceramic on poly total hip

arthroplasty (THA), 13. januar 2011.

12 th EFORT Congress 2011, København, 1. juni 2011.

Postere/abstracts:

Jeannette Ø. Penny: Ion levels in the blood of patients with metal-on metal (MoM) hip joint articulation. Does

storage of blood samples matter? Swiss society for biomaterials, Material- und Oberfl ächentechnologie für Implantate,

Interlaken, Schweiz, 11. april 2011.

Jeannette Ø. Penny, C Nielsen, O Ovesen, Jens-Erik Varmarken, Søren Overgaard: Metal ions and Lymphocyte

counts in the bedding-in period. An RTC between Resurfacing and ceramic on poly THA : poster # 0977, ORS,

Long Beach, USA, 13. januar 2011.

Jeannette Ø. Penny, Søren Overgaard, W. Vach, J Hartvigsen: Reliability of goniometric measurements of passive

hip mobility and hand-held dynamometry of hip muscle strength in patients with hip osteoarthritis – an intra-

and inter-rater reproducibility study, 25. oktober 2011.

Jeannette Ø. Penny: 2nd International RSA Meeting, Leiden, Holland, 6.-8. april 2011.


Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Håndkirurgi, knæledsartrose, primære hoftealloplastikker.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

5 håndkirurger, 1 ph.d.-studerende, 2 x ½-tids sygeplejersker, 8 sygeplejersker (2 - 4 timer/uge).

Igangværende projekter:

PROHIP - bedre kvalitet i sygeplejen for patienter i nyt hofteprojekt.

Kontaktperson: Niels Pedersen.

Finansiering:

Intern fi nansiering: 378.000, lønudgifter.

Ekstern fi nansiering: Europæiske Union Interreg IV A: 746.992,20 EUR (hele projektperioden – 3 år).

Egen fi nansiering: 44.730 EURO (i 2010).

Sikkerhed og tryghed i hverdagen for patienter med ny hofte. Baseret på selvvurderet helbredsstatus og en klinisk

kontrolleret undersøgelse.

Kontaktperson: Niels Pedersen.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (10.000 kr.), egen fi nansiering (545.000 kr.).

The Benefi t of Arthroscopic Partial Meniscectomy in Middle-Aged Patients. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Kristoffer Hare.

Finansiering: Intern fi nansiering (50.000 kr.), Gigtforeningen (47.800 kr.), Edith og Henrik Henriksen mindelegat

(80.000 kr.), Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (85.000 kr.).

Kristoffer Hare: EFORT og DOS.

Kongresdeltagelse:

Postere/abstracts:

Niels Pedersen med projekt 1:

EFORT (European Federation of National Orthopaedics and Traumatology), Copenhagen, 1.-4. juni 2011.

Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Dokumentationskonference, DASYS (Dansk Sygeplejeselskab), Århus, 15.-16. september 2011.

Profession og Teknologi, udvikling og anvendt forskning i praksis, UCSJ, 17.-18. november 2011.

PROHIP Statuskonference: Klinisk udvikling i behandling og pleje af patienter med hofteartrose og –fraktur, med

fokus på urinretention, konfusion, rehabilitering, ernæring og tryksår, Lund, 20. september 2011.

PROHIP Statuskonference: Klinisk udvikling i behandling og pleje af patienter med hofteartrose og –fraktur, med

fokus på urinretention, konfusion, rehabilitering, ernæring og tryksår, Slagelse, 29. september 2011.

Niels Pedersen med projekt 2:

EFORT (European Federation of National Orthopaedics and Traumatology), Copenhagen, 1.-4. juni 2011.

Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Dokumentationskonference, DASYS (Dansk Sygeplejeselskab), Århus, 15.-16. september 2011 - vinder af posterkonkurrencen.

Kristoffer Hare med projekt 3:

Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Research Seminar, Oslo Dep. of Orthopedic.

FOF 5th anniversary.

ÅRSRAPPORT 2011 49


50 ÅRSRAPPORT 2011

Pædiatrisk afdeling,

Næstved/Nykøbing Falster Sygehuse

Afdelingens indsatsområder:

Afdelingens forskningsstrategi tager udgangspunkt i det aktuelle patientklientel, der henvises til afdelingen dvs.

astma/allergologi, adipositasproblemer, neonatalogi, neuropædiatri, omsorgssvigt, nefrourologi, almen pædiatri

og børnerheumatologi.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Elín Bjarnadóttir, læge, ph.d.-studerende.

Jakob Stokholm, læge, ph.d.-studerende.

Louise Pedersen, læge, ph.d.-studerende.

Mikel Alberdi-Saugsted, læge, ph.d.-studerende.

Lene Bohr, overlæge, ph.d.-studerende.

Beth Kanijo, afdelingslæge.

Birgitte Dolmer, overlæge.

Lisbeth Hoffman, overlæge, klinisk lektor.

Lise Bjerglund, overlæge.

Parvin Hezari, afdelingslæge.

Hristo Stanchev, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor.

Carsten Vrang, ledende overlæge.

Anette Østerkjershus, afdelingssygeplejerske.

Vagn Brændholt, forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor.

Igangværende projekter:

ABC-kohorten (Asthma begins in Childhood). Tre ph.d.-studier. Forskningsprojektet er et prospektivt kohortestudium,

der har til hensigt at undersøge tidlig udvikling af astma, allergi og børneeksem.

Kontaktpersoner: Jakob Stokholm, Louise Petersen og Elín Bjarnadóttir.

1. The Polyunsaturated Fatty acid Content of Mother´s Milk is Associated with Childhood Body Composition.

2. Vitamin D Defi ciency in Pregnancy is Associated with Height in the Offspring.

Kontaktperson: Louise Pedersen.

Finansiering (hele projektet):

Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (175.000 kr.), Sygehus Syds forskningsfond (90.000

kr.).

Transmission af vaginal mikrofl ora fra mor til barn ved fødslen. Et delstudie i ABC-kohorten.

Kontaktperson: Jakob Stokholm.

Status: Alle data til studiet er samlet. Alle deltagere er rekrutteret. I alt blev rekrutteret 749 gravide kvinder,

699 familier med børn var stadig aktive i projektet ved første besøg efter fødslen.

Fish Oil Supplementation in Pregnancy and Infant Psychomotor Development. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Elín Bjarnadóttir.

Finansiering: Sygehus Syds forskningsfond (40.000 kr.).

TNF-α inhibitor behandling af juvenil idiopatisk artritis i en dansk kohorte

-effekt, bivirkninger, biologiske markører og biotilgængelighed. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Mikel Alberdi-Saugstrup.

Finansiering: Pædiatrisk afdeling og Forskningsenheden, Næstved sygehus (50/50), Rosalie Petersens Fond

(25.000 kr.), Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (75.000 kr.).


Fysisk aktivitet hos børn med juvenil idiopatisk arthritis. Betydning for sygdomsaktivitet, muskelstyrke, kropssammenhæng

og insulinfølsomhed. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Lene Bohr.

Hovedvejleder: Freddy Karup Pedersen.

Delprojekt: Tidlige tegn på cardiovaskulær dysfunktion hos børn og unge med langvarig Juvenil Idiopatisk Artrit.

Udføres i samarbejde med Sarah de Ferranti, Dept. of Cardiology, Children’s Hospital, Boston, USA. Støttet af

ph.d.-skolen, Københavns Universitet.

Projekt klinisk overblik.

Kontaktperson: Ph.d.-studerende Benedicte Fleron og Rasmus Rasmussen begge ansat ved Roskilde Universitet.

Hovedvejleder: Morten Hertzum, Roskilde Universitet og IT-fi rmaet IMATIS, Norge.

Projektet foregår på Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus og akutafdelingerne i Køge og Nykøbing F.

Tovholder i Næstved er Carsten Vrang.

Multicenter EU-project: Vaccine Against Neonatal Infections – Design of a vaccine to immunize neonates against

GBS infections through a durable maternal response.

Kontaktperson: Mogens Kilian, Hristo Stanchev og Charlotte Mathiassen.

CRMO (Kronisk recidiverende multifokal osteomyolit) - en deskriptiv beskrivelse af den østdanske population,

samt behandlingseffekt klinisk og radiologisk.

Kontaktperson: Mikel Alberdi-Saugstrup.

A non-interventional observational study assessing the adherence and quality of life during three yers of Grazax

treatment in adults and children ≥ 5 years (Dansk-svensk multicenterprojekt).

Kontaktperson: Vagn Brændholt.

Projektet gennemføres i samarbejde med ALK-Abello Nordic.

Tidlig og selektiv behandling med Curosurf efter LBC bestemmelse i ventrikelaspirat.

Kontaktperson: Hristo Stanchev.

Finansiering: Henrik Verder.

ESNEE projekt.

Kontaktperson: Beth Kanijo.

Foregår i samarbejde med neonatalafdelingen, Rigshospitalet.

EPICE projekt.

Kontaktperson: Parvin Hezari.

Publikationer:

Yazdanyar S., Dolmer B., Strauss Gitte: Månedens billede, Ugeskrift for Lægr 2010; 173/33, s. 1968.

Cingoz S, Bache I, Bjerglund L et all. Interstitial deletion of 14q24.3-q32.2 in a male patient with plagiocephaly,

BPES features, developmental dela, and congenital heart defects. Am j Med Genet A. 2011 Jan; 155A(1):203-6.

doi: 10.1002/ajmg.a 33766.

Fischer TK, Rungoe C, Brændholt V et all. The burden of rotavirus disease in Denmark 2009-

2010. Pediatr Infect Dis J. 2011 Jul;30(7): e 126-9.

Boonen SE, Hoffmann AL, Donnai D, Tumer Z, Ravn K. Diploid/triploid mosaicism: a rare and

underdiagnosed syndrome? Eur J Med Gener. 2011 May-Jun;54(3): 374-5. Epub 2011 Jan 18.

Hertzum, M. Electronic Emergency-Department Whiteboards: A Study of Clinicians’ Expectations and Experiences.

International Journal of Medical Informatics, 80(9), 618-630.

ÅRSRAPPORT 2011 51


52 ÅRSRAPPORT 2011

Kongresdeltagelse:

Birgitte Dolmer: ESPE, Glasgow, Skotland, 25.-28. september 2011.

Hristo Stantchev: Neonatal Update, London, 28. november – 2. december 2011.

Louise Pedersen, Elín Bjarnadóttir og Jakob Stokholm: ERS (European Respiratory Society), Amsterdam, september

2011.

Lene Bohr og Mikel Alberdi-Saugstrup: Pediatric Rheumatology European Society (PReS), Brügge, Belgien, 15.-18.

september 2011.

Vagn Brændholt: EAACI. European Academy of allergy and Clinical Immunology, Istanbul, 11.-15. juni 2011.

Vagn Brændholt: WAC, Cancun, Mexico, 2.-8. december 2011.

Postere/abstracts:

Jakob Stokholm: Antibiotic use during pregnancy changes the vaginal mikrofl ora at birth. ECCMID, Milano, 7.-10.

maj 2011.

Alberdi M, Jørgensen A, Law I, Nielsen S, Jørgensen MB: FDG-PET in juvenile systemic lupus erythematosus with

psychiatric manifestations Relation to psychopathology and treatment response in two cases, Pediatric Rheumatology

European Society congress, september 2011.

Elín Bjarnadóttir: Fish Oil Supplementation in Pregnancy and Infant Psychomotor Development, Forskningens Dag,

Næstved Sygehus.

Louise Pedersen: Maternal vitamin D defi ciency during pregnancy is strongly associated with height of the offspring,

Forskningens Dag, Næstved Sygehus.

Jakob Stokholm: Antibiotic use during pregnancy changes the vaginal microfl ora at birth, Forskningens Dag,

Næstved Sygehus.


Radiologisk afdeling,

Slagelse Sygehus

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Kjeld Sørensen, overlæge.

Igangværende projekter:

RA0028 MARVELOUS (multicenterundersøgelse).

Kontaktperson: Kjeld Sørensen.

Finansiering: Intern fi nansiering. Vedrørende ekstern fi nansiering henvises til indberetning fra Reumatologisk

afdeling, Slagelse Sygehus. Radiologisk afdeling deltager perifert i studiet med enkelte røntgenundersøgelser

foretaget med henblik på vurdering af knogletæthed i forbindelse med behandling af leddegigt.

IMAGINE-studiet.

Kontaktperson: Kjeld Sørensen.

Finansiering: Intern fi nansiering. Vedrørende ekstern fi nansiering henvises til indberetning fra Reumatologisk afdeling,

Slagelse Sygehus. Radiologisk afdeling deltager perifert i studiet med en række MR-scanninger af hænder

og håndled med henblik på vurdering af behandlingseffekt af patienter med leddegigt.

Fordele ved artroskopisk partiel meniskresektion hos midaldrende - et dobbelt blindet randomiseret placebo

kontrolleret multicenterstudie.

Kontaktperson: Arild Øwre.

Finansiering: Se indberetning fra Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus. Radiologisk afdeling deltager med

MR-scanninger i forbindelse med præoperativ diagnostik.

ÅRSRAPPORT 2011 53


Reumatologi/rehabilitering,

Næstved/Slagelse/Nykøbing Falster Sygehuse

54 ÅRSRAPPORT 2011

Afdelingens indsatsområder:

Reumatologi: Etablering af ph.d.-stilling med MRI som effektmål ved rheumatoid arthritis.

Onkologi: Ergoterapeutisk intervention, hjertekarsygdomme: Fysisk træning.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Jan Christensen, ledende overlæge.

Bo Jannik Ejbjerg, overlæge, ph.d., forskningsansvarlig (reumatologi).

Karen Hjerrild Andreasson, klinisk udviklingsfysioterapeut, forskningsansvarlig/rehabilitering.

Line E. Lindahl, ergoterapeut, Master of Public Health, ph.d.-studerende, SDU.

Pernille Villumsen, fysioterapeut, professionsbachelor og specialeansvarlig for medicinsk område.

Igangværende projekter:

Ergoterapeutisk intervention til kræftpatienter – et randomiseret kontrolleret studie.

Kontaktperson: Line Lindahl.

Finansiering: Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (115.000 kr.), Sygehus Syds forskningsfond

(30.000 kr.), Ergoterapeutforeningens Forskningsfond (50.000 kr.).

Effekten af fysisk træning til patienter efter en ballonudvidelse (med eller uden stent), målt vha. 3 pulsuafhængige

tests.

Kontaktperson: Pernille Villumsen.

Fordele ved artroskopisk meniskresektion på midaldrende patienter – et dobbeltblindet randomiseret placebo

kontrolleret multicenterstudie?

Kontaktperson: Kristoffer Borbjerg Hare. Rasmus Gormsen Rasmussen er fysioterapikontaktperson.

Finansiering: Fysioterapiafsnittet har fået 20.000 kr. fra projektets fi nansiering for bidrag med testning af inkluderede

patienter.

Publikationer:

Duer-Jensen A, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Bak L, Ejbjerg BJ, Hansen MS, Johansen JS, Lindegaard HM, Vinterberg

H, Møller JM, Ostergaard M.

MRI predicts development of rheumatoid arthritis in undifferentiated arthritis. Reply to comment by van der

Helm-van Mil et al. Arthritis Rheum. 2011 Oct 3. doi: 10.1002/art.33401.

Gandjbakhch F, Conaghan PG, Ejbjerg B, Haavardsholm EA, Foltz V, Brown AK, Møller Døhn U, Lassere M, Freeston

J, Bøyesen P, Bird P, Fautrel B, Hetland ML, Emery P, Bourgeois P, Hørslev-Petersen K, Kvien TK, McQueen

F, Ostergaard M.

Synovitis and osteitis are very frequent in rheumatoid arthritis clinical remission: results from an MRI study of

294 patients in clinical remission or low disease activity state. J Rheumatol. 2011 Sep;38(9):2039-44.

Conaghan PG, McQueen FM, Bird P, Peterfy CG, Haavardsholm EA, Gandjbakhch F, Bøyesen P, Coates L, Ejbjerg

B, Eshed I, Foltz V, Hermann KG, Freeston J, Lillegraven S, Lassere M, Wiell C, Anandarajah A, Duer-Jensen A,

O’Connor P, Genant HK, Emery P, Ostergaard M.

Update on research and future directions of the OMERACT MRI infl ammatory arthritis group. J Rheumatol. 2011

Sep;38(9):2031-3.


Ostergaard M, Møller Døhn U, Duer-Jensen A, Hetland ML, Hørslev-Petersen K, Stengaard-Pedersen K, Junker P,

Pødenphant J, Ejbjerg B.

Patterns of magnetic resonance imaging bone erosion in rheumatoid arthritis- which bones are most frequently

involved and show the most change? J Rheumatol. 2011 Sep;38(9):2014-7.

Christensen AF, Lindegaard H, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Ejbjerg B, Stengaard-Pedersen K, Jacobsen S,

Lottenburger T, Ellingsen T, Andersen LS, Hansen I, Skjødt H, Pedersen JK, Lauridsen UB, Svendsen A, Tarp U,

Pødenphant J, Østergaard M, Junker P.

Cartilage oligomeric matrix protein associates differentially with erosions and synovitis and has a different temporal

course in cyclic citrullinated peptide antibody (anti-CCP)-positive versus anti-CCP-negative early rheumatoid

arthritis. J Rheumatol. 2011 Aug;38(8):1563-8. Epub 2011 May 15.

Duer-Jensen A, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Bak L, Ejbjerg BJ, Hansen MS, Johansen JS, Lindegaard HM, Vinterberg

H, Møller JM, Østergaard M.

Bone edema on magnetic resonance imaging is an independent predictor of rheumatoid arthritis development in

patients with early undifferentiated arthritis. Arthritis Rheum. 2011 Aug;63(8):2192-202. doi: 10.1002/art.30396.

Døhn UM, Ejbjerg B, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen LS, Hansen A, Madsen OR, Hasselquist M, Møller

JM, Ostergaard M.

No overall progression and occasional repair of erosions despite persistent infl ammation in adalimumab-treated

rheumatoid arthritis patients: results from a longitudinal comparative MRI, ultrasonography, CT and radiography

study. Ann Rheum Dis. 2011 Feb;70(2):252-8. Epub 2010 Oct 26.

Postere/abstracts:

Karen Marie Carlsen, Jacob Møller and Søren Torp-Pedersen, Departments of Rheumatology Slagelse, Radiology

Herlev, the Parker Institute3 and Rheumatology Frederiksberg University Hospitals, Denmark: PARVOVIRUS B19

REACTIVE ARTHRITIS TREATED WITH TNF-INHIBITORS, Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Line Lindahl: Effect of occupational therapy on cancer - a randomised controlled trial, Forskningens Dag, Næstved

Sygehus, 9. september 2011.

Ammitzbøll G, Göttler H: Træning og motion, et led i kræftrehabiliteringen – et udviklingsforslag til hvordan vi

kan leve op til Kræftplan 3, Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Kongresdeltagelse:

5 reumatologiske speciallæger deltog ved EULAR, London, 4 dage, maj 2011. 3 postere.

Lindahl LE: Effect of occupational therapy on cancer - a randomised controlled trial. MASCC/ISOO cancer symposium

i Athen, 3 dage, juni 2011. 1 poster.

3 specialeansvarlige fysioterapeuter, 3 fysioterapeuter, 1 overfysioterapeut og 1 klinisk udviklingsfysioterapeut

deltog I WCPT, Verdenskongres for fysioterapeuter, Amsterdam, 3 dage, juni 2011.

KH Andreasson: Motor Assessment Scale (MAS) at the acute stage og stroke? Qualitative research on Physioterapists

about Assessment and Accreditation. WCPT, Fysioterapeuters Verdenskongres, Amsterdam, juni 2011. 1

poster.

Karen Marie Carlsen, Jacob Møller and Søren Torp-Pedersen, Departments of Rheumatology Slagelse, Radiology

Herlev, the Parker Institute and Rheumatology Frederiksberg University Hospitals, Denmark: PARVOVIRUS B19

REACTIVE ARTHRITIS TREATED WITH TNF-INHIBITORS. 27th Clinical Virology Symposium and Annual Meeting.

The Pan American Society for Clinical Virology. Daytona Beach, Florida, USA, 3 dage, maj 2011. 1 poster.

6 reumatologiske speciallæger og 1 ledende overfysioterapeut deltog ved ACR/ARHP, Chicago, 6 dage, oktober

2011. 3 postere.

ÅRSRAPPORT 2011 55


56 ÅRSRAPPORT 2011

Øjenafdelingen,

Næstved Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Afdækning af forekomst og årsager til synsnedsættelse, aldersrelateret maculadegeneration og diabetisk nethindesygdom.

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Birgitte Moldow, forskningsansvarlig, overlæge, ph.d.

Tracy Beth Høeg, læge, ph.d.-studerende.

Igangværende projekter:

Danish Rural Eye Study. Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Tracy Høeg.

Finansiering: Sygehus Syd (78.000 kr.), Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (180.000 kr.),

Værn om Synet (75.000 kr.).

Publikationer:

Holfort SK, Nørgaard K, Jackson GR, Hommel E, Madsbad S, Munch IC, Klemp K, Sander B, Larsen M. Retinal

function in relation to improved glycaemic control in type 1 diabetes. Diabetologia. 2011 Jul;54(7):1853-61

Kofoed PK, Haslev PW, Sander B, Jansen EC, Klemp K, Larsen M. Delayed response of the retina after hyperbaric

oxygen exposure. Acta Ophthalmol. 2011 Dec;89(8):774-8.

Kongresdeltagelse:

Klemp K: Hereditary degenerative diseases of the ocular fundus. Kongres-review, ARVO 2011, Fort Lauderdale, USA.

Postere/abstracts:

T Høeg, B Moldow B, H Hesgaard, D Erngaard, K Klemp, M La Cour, C Ellervik: Danish Rural Eye Study - Decreased

Vision in Randomly Selected Adults of Næstved, ph.d.-dag, 12. maj 2011.

T Høeg, B Moldow B, H Hesgaard, D Erngaard, K Klemp, M La Cour, C Ellervik: Danish Rural Eye Study - Decreased

Vision in Randomly Selected Adults of Næstved, Denmark, Forskningens Dag, Næstved Sygehus.

Kristian Klemp: Evidence based macular surgery, Alcon Nordic Vitreoretinal Club 2011.


Kliniske opgørelser, kvalitetssikring.

Øre-næse-hals afdelingen,

Slagelse Sygehus

Afdelingens indsatsområder:

Forskningsansvarlige og medarbejdere med universitetstilknytning:

Jacob Bach, overlæge.

Tina Toft Kristensen, læge, ph.d.-studerende.

Igangværende projekter:

Thyrop: Individuel subklinisk hypothyroidisme efter operation for atoksisk struma – hvor hyppigt og hvorfor?

Ph.d.-projekt.

Kontaktperson: Tina Toft Kristensen.

Finansiering: Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus/Forskningsenheden, Sygehus Syd (50/50), Region

Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (180.000 kr.), Sygehus Syds forskningsfond (55.000 kr.),

Ørelæge Hans Skouby og Hustru Emma Skoubys Fond (50.000 kr.), Musikforlæggerne Agnes og Knut Mørks Fond

(50.000 kr.).

Calciumniveau efter total thyreoidektomi, kvalitetssikringsprojekt.

Kontaktperson: Thomas Velser.

Ingen fi nansiering.

Komplikationer til rigid oesofagoskopi, kvalitetssikringsprojekt.

Kontaktperson: Thomas Velser.

Ingen fi nansiering.

PET-CT: Kan vi bruge det? Positiv prædiktiv værdi af cancer i hoved- halsområdet, kvalitetssikringsprojekt.

Kontaktperson: Jacob Bach.

Ingen fi nansiering.

Rigid oesophagoskopi: Et sikkert indgreb til en farlig lidelse, opgørelse/kvalitetssikringsprojekt.

Kontaktperson: Kasper Wennervaldt, reservelæge.

Finansiering: Ingen.

Posterpræsentationer:

T Toft Kristensen, J Larsen, P Lyngsie Pedersen, S Jelstrup, J Kvetny: Thyrop - Individuel subklinisk hypothyroidisme

efter operation for atoksisk struma, Årsmøde i Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- & Halskirurgi,

14.-15. april 2011.

T Toft Kristensen, J Larsen, P Lyngsie Pedersen, S Jelstrup, J Kvetny: Thyrop - Individual Subclinical Hypothyroidism

after Hemithyroidectomy for Benign Non-toxic Goiter – Focus on Weight Gain and Mitochondrial Dysfunction,

ph.d. day, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 12. maj 2011.

T Toft Kristensen, J Larsen, P Lyngsie Pedersen, S Jelstrup, J Kvetny: Thyrop - Individual Subclinical Hypothyroidism

after Hemithyroidectomy for Benign Non-toxic Goiter – Focus on Weight Gain and Mitochondrial Dysfunction,

Forskningens Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

T Toft Kristensen, Anne-Dorthe Feldthusen, S Anthonsen, L Wilms, J Larsen, P Lyngsie Pedersen, J Kvetny “Thyroid

Hormone Effect on Mitochondrial Function is Dependent of Age in Lean Females”, Forskningens Dag, Næstved

Sygehus, 9. september 2011.

ÅRSRAPPORT 2011 57


L-A Guldfred, E Hägerström, J Moritz, H Collatz: Does Routine Drainage after Parotidectomy Affect the Postoperative

Morbidity?”, ØNH afdelingen, Slagelse, Årsmøde i Dansk Selskab for Otolaryngologi og Hoved- & Halskirurgi,

14.-15. april 2011.

58 ÅRSRAPPORT 2011

Foredrag

Tina Toft Kristensen: Nedsættelse af stofskiftet og vægtøgning efter hemithyroidektomi, Årsmøde i Dansk Selskab

for Otolaryngologi Hoved- & Halskirurgi, 14. april 2011.

Tina Toft Kristensen: Thyrop: Individuel subklinisk hypothyroidisme efter operation for atoksisk struma - hvor

hyppigt og hvorfor? Forårsmøde i Dansk Thyroidea Selskab, 28. april 2011.

Tina Toft Kristensen: Thyrop-projektet: Nedsat thyroideafunktion efter operation for godartet struma, Forskningens

Dag, Næstved Sygehus, 9. september 2011.

Malene Frøsig Svahn: PET-CT. Kan vi bruge det? Positiv prædiktiv værdi af PET-CT for cancer i hoved-halsområdet,

Årsmøde i Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- og Halskirurgi, 14. april 2011.

Kongresdeltagelse:

Tina Toft Kristensen (poster): 35th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Krakow, Poland, 10.-

14. september 2011.

Tina Toft Kristensen: Thyroid Hormone Effect on Mitochondrial Function is Dependent of Age in Lean Females,

35th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Krakow, Poland, 11. September 2011.

Liviu-Adelin Guldfred, Erik Hägerström, Janko Moritz, Helle Collatz: Does drainage after parotidectomy affect the

postoperative morbidity? Poster præsenteret på kongres i udlandet (p.t. ingen yderligere detaljer).

Liviu-Adelin Guldfred: 1st Congress of CEORL-HNS, Barcelona, Spanien, 2.-6. juli 2011.


Tilgang af ph.d.-studerende i Sygehus Syd

ÅRSRAPPORT 2011 59


60 ÅRSRAPPORT 2011

Nykøbing F. Sygehus

Ph.d.-studerende

Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus

Ph.d.-studerende: Sygeplejerske, cand.scient.san. Maria Søe Mattsson

E-mail: msmt@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 52 98

Ph.d.-projekt: Effekten af etablering af fælles akutmodtagelse på den sundhedsfaglige og patientoplevede

kvalitet.

Projektbeskrivelse: I Danmark pågår en større omorganisering af akutområdet for at løfte den faglige kvalitet

af behandlingen af den akutte patient efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Det er projektets overordnede formål at beskrive effekten af etablering af fælles akutmodtagelse set i forhold til

den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet. Dette gøres ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, der skal

forsøge at afdække den patientoplevede kvalitet, samt registerstudie med udgangspunkt i NIP til at afdække den

sundhedsfaglige kvalitet.

Projektet er et quasi-eksperimentelt interventionsstudie på Nykøbing F. Sygehus og inkluderer patienter, der

ankommer til akutafdelingen fra februar 2009 - marts 2011. Der indgår sundhedsfaglige og patientoplevede

end-points målt før og under interventionen, ligesom der indgår et sammenligningssygehus.

Finansiering: Region Sjælland, Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige

Forskningsfond og Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus.

Indskrivning på universitetet: 01/06 2009. Afl evering: 31/05 2013.

Vejledere: Professor, forskningsleder Terkel Christiansen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk

Universitet. Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Ledende

overlæge Hanne Blæhr Jørsboe, Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus

Særlige interesser: Spørgeskemaundersøgelser.


Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende

Forskningsenheden, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Cand.cur. Sanne Bjergskov Andersen

E-mail: sba@regionsjaelland.dk

Telefon: 28 24 74 36

Ph.d.-projekt: Lærer man noget på et kursus? Et empirisk studie om mulige relationer mellem kapitalformer

formidlet på kursus i forskningsmetodik og i klinisk praksis på sygehuset.

Projektbeskrivelse: Projektet undersøger et et-årigt kursusforløb i forskningsmetodik med deltagelse af 24

kursister med mellemlang videregående uddannelsesbaggrund. Kursusforløbet rummer konkret undervisning i

forskningsmetodik, vejledning samt udarbejdelse af forskningsprotokol, som efter kursets afslutning forventes

gennemført i klinikken. Der er i studiet fokus på såvel den konkrete undervisning i kursusforløbet, kursisternes

sociale/historiske baggrund samt hvilke implikationer kursusforløbet har for kursisternes efterfølgende praksis

på sygehuset - kursisterne følges i en to-årig periode. Studiet er opbygget i relation til sociologisk teori og

metode (humanistisk-/samfundsvidenskabelig teoriramme) og gør metodisk brug af teori, historisering, spørgeskema,

interview og observation.

Som udgangspunkt for konstruktion af forskningsprojektets genstandsfelt bygger studiet på teoretiske/analysestrategiske

overvejelser fra den franske sociolog og fi losof Pierre Bourdieu, herfra lægges særligt vægt på

begreberne felt, habitus og kapital. Derudover forventes den tyske sociolog og fi losof Max Weber inddraget i

yderligere analyser og ny teoridannelse (re-konstruktion) - særligt fokus på videnskaben om idealtyper.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd.

Indskrivning på universitetet: 1/4 2011. Afl evering: 31/3 2014.

Vejledere: Professor Kristian Larsen, Universitetet i Oslo/lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Faculty

of Art, Aarhus Universitet.

Samarbejdspartnere: Forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen/Universitetet i Uppsala.

Særlige interesser: Uddannelsesforskning og kompetenceudvikling i relation til klinisk praksis. Erfaring med

interview, spørgeskema og observationsstudier.

ÅRSRAPPORT 2011 61


62 ÅRSRAPPORT 2011

Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Anne-Dorthe Feldthusen

E-mail: afd@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 44 24

Ph.d.-projekt: GravThyr – sammenhæng mellem subklinisk hypothyreoidisme og tidlige spontane aborter og

graviditetskomplikationer på baggrund af mitokondriel dysfunktion.

Projektbeskrivelse: Der er tidligere påvist en sammenhæng mellem subklinisk hypothyreoidisme (SH) og graviditetskomplikationer

som præeklampsi, fosterdød og perinatal mortalitet. Kvinder med thyreoidea peroxidase

antistoffer (TPOab) har øget risiko for spontan abort, placentaløsning samt præterm fødsel. Internationalt er der

ikke konsensus om, hvorvidt kvinder med SH eller TPOab bør behandles før og under graviditet.

Prospektivt kontrolleret studie med dataudtræk fra Befolkningsundersøgelsen, Sygehus Syd, hvorfra hyppigheden

af subklinisk hypothyreoidisme og forhøjet TPOab bestemmes for fertile kvinder. Desuden undersøges, om der er

sammenhæng mellem graviditetskomplikationer og subklinisk hypothyreoidisme, og hvilken betydning forhøjelse

af TPOab alene har. Endelig undersøges hvorvidt fertile kvinder med subklinisk hypothyreoidisme har mitokondriel

dysfunktion ved indkaldelse af 80 kvinder, som ved Befolkningsundersøgelse har let forhøjet TSH og/eller

TPOab samt haft en spontan abort. Desuden indkaldes 80 kvinder som kontrolgruppe.

Finansiering: Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Næstved Sygehus. Forskningsenheden, Sygehus Syd og Region

Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Indskrivning på universitetet: 01/10 2010. Afl evering: 31/12 2013.

Vejledere: Forskningslektor, overlæge, dr.med. Jan Kvetny, Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus. Lægechef,

overlæge Jørn Kvist Thomsen, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Næstved Sygehus.

Samarbejdspartnere: Befolkningsundersøgelsen i Næstved, Sygehus Syd, Klinisk Patologisk afdeling, Klinisk

Biokemisk afdeling og Mitokondrieforskningsenheden, alle Næstved Sygehus samt Københavns Universitet.

Særlige interesser: Obstetrik og komplikationer i graviditeten. Tværfaglig obstetrisk undervisning for bedre

patientbehandling.

Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Jakob Stokholm

E-mail: jsto@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 43 48

Ph.d.-projekt: Transmission af vaginal mikrofl ora fra mor til barn ved fødslen.

Projektbeskrivelse: Menneskets slimhinder er koloniseret med mikroorganismer, hovedsageligt bakterier,

der ikke medfører sygdom. Det raske foster er frit for mikroorganismer, men udsættes for disse allerede under

fødslen. Den tidlige kolonisering har stor betydning for modningen af barnets immunforsvar. Koloniseringen med

’sunde’ mikroorganismer kan muligvis påvirke immunforsvaret i en retning, der beskytter mod udviklingen af allergiske

sygdomme. Studiet har til formål at undersøge den gravide kvindes vaginale mikrofl ora, og hvorvidt den


har betydning for den tidlige kolonisering af barnets luftveje og tarmsystem. Det bliver belyst, om særlige faktorer

så som kæledyr i hjemmet og fødsel ved kejsersnit har indfl ydelse på den tidligste bakteriefl ora. Studiet er et

delstudie i ABC-kohorten, et prospektivt kohortestudie, der vil undersøge den tidlige udvikling af astma, allergi

og børneeksem hos 700 børn.

Finansiering: Region Sjælland, Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige

Forskningsfond, Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus og TrygFonden.

Indskrivning på universitetet: 01/04 2009. Afl evering: 02/06 2012

Vejledere: Professor, cand.polyt. Karen A. Krogfelt, SSI. Professor, dr. med Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center,

Gentofte Hospital. Ledende overlæge Jørn Kvist Thomsen, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Næstved Sygehus.

Samarbejdspartnere: Dansk BørneAstma Center (DBAC), Gentofte Hospital, Statens Seruminstitut, Danmarks

Tekniske Universitet (DTU), Faculty of Life Sciences (LIFE).

Særlige interesser: Transmission af mikroorganismer fra mor til barn og fra kæledyr til ejer. Astma, allergi og

eksem hos børn.

Klinisk Fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Bodil Engelmann

E-mail: been@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 49 27

Ph.d.-projekt: FDG PET/CT og molekylær karakterisering af coloncancer (COLOPET).

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler den nuklearmedicinske diagnostiske skanningsundersøgelse positron

emission tomography (PET), der i kombination med CT (computed tomography) skanning i de seneste år er blevet

en meget udbredt anvendt undersøgelse, specielt til diagnostik af kræftsygdomme. I projektet følger vi patienter

med tyktarmskræft (coloncancer) på forskellige stadier igennem deres sygdomsforløb med gentagne PET/CTskanninger.

Formålet med undersøgelsen er at dokumentere, om brug af PET/CT-skanninger kan forbedre diagnostik

og behandling af disse patienter i forhold til den konventionelle udredning med CT alene.

Derudover kombineres den billeddiagnostiske metode med fl ere molekylærbiologiske undersøgelser på blod- og

vævsprøver fra patienterne, så som måling af cirkulerende tumorceller vha. fl owcytometri og PCR (polymerase

chain reaction) analyser, måling af andre cirkulerende tumormarkører og genprofi ler i tumorvævet. Målet med

projektet er at vise en vej til at bruge de informationer, PET/CT-skanningerne giver, på den bedst mulige måde.

Vores hypotese er at skanningerne kan bruges til langt mere end at få rent anatomiske oplysninger om sygdomsudbredelse.

Optaget af det radioaktivt mærkede sporstof fl uor 18 fl uordeoxyglucose (18F-FDG), der indgives ved

PET-skanningerne, afspejler tumors metaboliske aktivitet, og vi mener, at vi kan bruge disse oplysninger til at

forudsige patienternes sygdomsforløb – alene eller sammen med de andre markører vi måler.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond,

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling og Patologisk afdeling, Næstved Sygehus og samarbejdende institutioner.

Lily Benthine Lunds Fond, Johs. M. Klein og hustrus Fond, Aksel Meyer Nielsen og hustrus Mindelegat,

Desire og Niels Ydes Fond.

Indskrivning på universitetet: 01/07 2009. Afl evering: 15/ 4 2013.

Vejledere: Klinikchef, professor, dr.med. Liselotte Højgaard (hovedvejleder). Overlæge, ph.d. Annika Loft Jakobsen,

sektionsleder PET, PET- og Cyklotronenheden, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet.

Samarbejdspartnere: Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær. Humanbiolog, ph.d. Tina Binderup, Cluster

for molecular imaging, Københavns Universitet. Professor, overlæge, dr.med. Hans Jørgen Nielsen, Københavns

Universitet.

Sygehus Syd: Ledende overlæge, dr.med. Bente Sonne, overlæge Kim Brinch, afdelingslæge Susanne Haase

Hansson, Nuklearmedicinsk afdeling. Ledende overlæge Niels Henrik Holländer, Onkologisk/Hæmatologisk afdeling.

Overlæge Ole Bjørn Andersen, overlæge Jan Latocha, Kirurgisk afdeling. Ledende overlæge Carsten Sloth,

Radiologisk afdeling. Cand.scient., ph.d. Jacob Larsen, forskningsbioanalytiker Mette Weidinger og Torben Kibøl,

Klinisk Patologisk afdeling.

Rigshospitalet: Overlæge Anne Kiil Berthelsen, overlæge Eric von Bentzon, overlæge Johan Löfgren, afdelingslæge

Elena Markova, studentermedhjælper stud.polyt. Rune Paamand og Handan Yildiran, PET- og Cyklotronenheden,

Diagnostisk Center; 1. reservelæge Engin Yeter Kurt, Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center

Særlige interesser: Billeddiagnostik i onkologien, terapimonitorering, cancer-biomarkører; underviser medicinstuderende

ved Københavns Universitet i faget Medicinsk Videnskabsteori med særlig fokus på kritisk artikellæsning

og forskningsetik.

ÅRSRAPPORT 2011 63


64 ÅRSRAPPORT 2011

Klinisk Immunologisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Molekylærbiolog Steffen Jørgensen

E-mail: sjon@regionsjaelland.dk

Telefon: 23 90 19 20

Ph.d.-projekt: Identifi cation and Validation of CDX2 and HNF4α Target Genes in the HOX Gene Cluster.

Projektbeskrivelse: CDX2 er en transkriptionsfaktor, som er specifi kt udtrykt i epithelet i tynd- og tyktarmen.

CDX2 regulerer en anden vigtig tarm specifi k transkriptionsfaktor, HNF4α. CDX2 og HNF4α regulerer ekspressionen

af hinanden og spiller en central rolle i vedligeholdelse og korrekt differentiering af tarm epitellet. Gastrogruppen

ved Roskilde Universitet har fornyligt identifi ceret 2.000 gener, som interagerer med HNF4α, og 600

gener, som interagerer, med CDX2. Flere af promoterregionerne og introns i HOX gengrupperne binder CDX2

og HNF4α med høj affi nitet. HOX generne koder for transkriptionsfaktorer, som spiller en væsentlig rolle i den

embryonale udvikling hos pattedyr. Dysregulation af CDX2 er forbundet med alvorlige sygdomme senere i livet,

såsom akut myeloid leukæmi, tyktarmskræft, intestinal metaplasi og infl ammatorisk tarmsygdomme. Dysregulering

af HNF4α er beskrevet i infl ammatoriske tarmsygdomme.

En øget forståelse af den rolle CDX2 og HNF4α har for regulering af HOX gener kan hjælpe med at identifi cere

potentielle kræftrelaterede markører for tyktarmskræft og akut myeloid leukæmi.

Finansiering: Samfi nansiering mellem Forskningsenheden, Sygehus Syd og Roskilde Universitet

Indskrivning på universitetet: 01/12 2011. Afl evering: 30/11 2014.

Vejledere: Professor Jesper Troelsen, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet. Ledende

overlæge Keld M. Homburg, Klinisk Immunologisk afdeling, Næstved Sygehus.

Samarbejdspartnere: Lektor Louise Torp Dalgaard, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet.

Professor Finn Skou Pedersen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet. Professor Jørgen Olsen,

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum instituttet.

Særlige interesser: Coloncancer, leukæmi, transkriptionsfaktorer og genterapi.

Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Molekylærbiolog Anders Krüger

E-mail: akrr@regionsjaelland.dk

Telefon: 22 33 71 00

Ph.d.-projekt: Gen reguleringen af Cdx-2 ved spredningen af tyktarmskræft.

Projektbeskrivelse: Ph.d.-projektet består af tre delprojekter.

1) Identifi kation af involverede CDX2 target gener betydende for reguleringen af Wnt signalvejen i colon

cancer

2) Regulering af CDX2

3) Manipulation af CDX2

Målet med det foreliggende ph.d.-projekt er at kombinere in vivo og in vitro molekylærbiologisk karakterisering

af Cdx-2s rolle i Wnt signaleringen og derved danne grundlag for fremtidig forbedret prognostisk vurdering og

evt. efterfølgende behandling af colon cancer.


Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd og Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Indskrivning på universitetet: 01/10 2009. Afl evering: 01/12 2012.

Vejledere: Professor, Jesper T. Troelsen, RUC. Overlæge, dr.med. Karsten Nielsen, Klinisk Patologisk afdeling,

Næstved Sygehus.

Samarbejdspartnere: Professor, dr.med. Susanne Holck og overlæge Ulla Engel, Patologisk afdeling, Hvidovre

Sygehus

Særlige interesser: Migration af tumorceller i tyktarmskræft. Transkriptionsfaktorer og Wnt-signalering. miRNA

og siRNA.

Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Ann Brinch Madelung

E-mail: abmu@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 42 43

Ph.d.-projekt: New Histopathological Tools in Essential Thrombocythaemia, Polycythaemia Vera, and Primary

Myelofi brosis. A combined morphometric, immunohistochemical and molecular study.

Projektbeskrivelse: Vi undersøger to celletyper i knoglemarven hos patienter med kronisk myeloproliferative

neoplasier: Megakaryocytter, der producerer blodplader, og vaskulære celler, der danner blodkar. Disse har if.

WHOs diagnosekriterier bestemte karakteristika. Vi vil forsøge at skabe en objektiv måde at vurdere megakaryocytterne

og de vaskulære celler på og dermed forbedre diagnostikken af denne gruppe af sygdomme. Vi vil desuden

se på sammenhængen mellem megakaryocytterne og de vaskulære celler (histologisk og molekylærbiologisk)

for at få en forståelse for udviklingen af de kronisk myeloproliferative neoplasier.

Finansiering: Region Sjælland, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Forskningsenheden,

Sygehus Syd.

Indskrivning på universitetet: 01/01 2011. Afl evering: 31/12 2013.

Vejledere: Professor, overlæge, dr.med. Elisabeth Ralfkiær, Patologisk afdeling, Rigshospitalet. Lektor, overlæge,

dr.med. Karsten Nielsen, Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Professor, overlæge, dr.med. Hans

Hasselbalch, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.

Samarbejdspartnere: Eva Zetterberg, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet. Stefan Scheding, Lund Stamcelle Center.

Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Mahin Mohammadi

E-mail: mhim@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 43 08

Ph.d.-projekt: Sessile serrate polypper i kolorectal: Fænotypering og molekylærbiologisk karakterisering.

Projektbeskrivelse: Tyktarmskræft er den tredje hyppigste kræftform i Danmark. I tyktarmen fi ndes små polypper,

som indtil nu er blevet betragtet som værende uden betydning for udvikling af tyktarmskræft. Nyere studier

har dog vist, at nogle af disse polypper med et særligt udseende og en særlig genetisk sammensætning, hurtigere

og oftere, udvikler sig til tyktarmskræft end adenomer. Denne type polypper betegnes ’sessile serrate polypper’.

På trods af den fortsat stigende viden om polypperne er den kliniske betydning af disse endnu uafklaret.

ÅRSRAPPORT 2011 65


Denne undersøgelse vil koncentrere sig om at belyse følgende problemstillinger: 1) Klassifi cering af ovenstående

polypper i tyktarmen. 2) Kliniske karakteristika og vurdering af risikoen for udvikling af tyktarmskræft. Resultatet

af disse undersøgelser kan være med til at understøtte, eventuelt ændre, fremtidige behandlingsstrategier og

eventuelt forebygge udviklingen af tyktarmskræft.

Finansiering: Region Sjælland, Forskningsenheden, Sygehus Syd, Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus

og Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Indskrivning på universitetet: 01/02 2009. Afl evering: 31/01 2012.

Vejledere: Professor, lektor, overlæge Susanne Holck, Patologiafdeling, Hvidovre Hospital. Ph.d., molekylærbiolog

Michael H. Kristensen, Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Professor, overlæge Hans Jørgen

Nielsen, Gastroenheden, Hvidovre Hospital.

Samarbejdspartnere: Klinisk Patologisk afdeling, Sygehus Syd og Hvidovre Hospital.

Særlige interesser: Gastrointestinal patologi, molekylær patologi og cancerbiologi.

66 ÅRSRAPPORT 2011

Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Molekylærbiolog Stine Anthonsen

E-mail: sat@regionsjaelland.dk

Telefon: 26 39 22 09

Ph.d.-projekt: Mitokondriernes betydning for udvikling af sendiabetiske manifestationer.

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem dysfunktionelle

mitokondrier og udvikling af diabetes og sendiabetiske komplikationer. I studiet undersøges 40 diabetikere med

komplikationer og 40 diabetikere uden komplikationer for at fi nde en eventuel sammenhæng mellem mitokondriefunktionen

og udviklingen af diabetiske komplikationer. Dernæst undersøges 100 personer med disposition

til diabetes og 100 personer uden disposition til diabetes for at bestemme en eventuel sammenhæng mellem

mitokondriefunktionen og diabetes.

Der er mange faktorer, der påvirker funktionen og udviklingen af mitokondrier. I studierne vil mitokondriets

membranpotentiale, dets produktion af reaktive oxygen species (ROS) samt dets evne til at blive stimuleret af

thyroideahormoner blive undersøgt. Endvidere undersøges udtrykket af en række gener, som har betydning for

mitokondriefunktionen. Iltoptagelse måles med en oxycon pro på deltagerne. Det undersøges således, om målinger

af faktorer, der spiller en rolle for mitokondriefunktionen, kan være prædiktor for udviklingen af diabetes og

sendiabetiske komplikationer.

Finansiering: Roskilde Universitet og Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige

Forskningsfond.

Indskrivning på universitetet: 15/3 2009. Afl evering: 20/12 2013.

Vejledere: Intern: Ph.d., lektor i Medicinalbiologi Louise Torp Dalgaard, Roskilde Universitet. Ekstern: Forskningslektor,

overlæge, dr. med. Jan Kvetny, Medicinsk afdeling/Forskningsenheden, Næstved Sygehus.


Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Jeannette Østergaard Penny

E-mail: jopn@regionsjaelland.dk alt. jeannettethomsen@yajoo.dk

Telefon: 26 29 04 73

Ph.d.-projekt: Metal-metal hoftealloplastik (ASR (Articular Surface) og M2a-Magnum) versus standard total

hoftealloplastik. Et prospektivt randomiseret studie.

Projektbeskrivelse: Vores patienter har hofteslidgigt og er mellem 40 og 65 år. Der trækkes lod mellem tre

typer kunstige hofter. Der behandles 40 pt. i hhv. Odense og Næstved. Begge steder isætter 20 ’standard/THA’

protese, og i Næstved skal der desuden isættes 20 THA proteser med stort metalhoved. Odense isætter 20

’resurfacing’ proteser – en protese der bevarer mere af lårbenshovedet end vanligt. Patienterne følges to år med

en række specialundersøgelser til bedømmelse af protesernes funktion og stabilitet. Herunder kan nævnes Stereorøntgen

(RSA), Knogleskanning (DXA), kliniske undersøgelser, spørgeskemaer (funktion, smerte og aktivitet)

og metal ion og T-celle indhold i blodet. I teorien burde ’resurfacing’ proteserne og THA med stort hoved slides

mindre og øge patienternes bevægelighed. Målet med studiet er at få information, som kan ligge til grund for

optimalt protesevalg til yngre hofteslidgigtspatienter.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond,

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut Syddansk Universitet, Biomet

Denmark, Protesekompagniet, Sahva samt mindre beløb til rejser etc. fra private fonde.

Indskrivning på universitetet: 01/01 2007. Afl evering: 30/01 2012.

Vejledere: Professor, dr.med. Søren Overgaard (hovedvejleder) og overlæge Ole Ovesen. Begge er fra Ortopædkirurgisk

afdeling, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Ledende overlæge Jens-

Erik Varmarken, Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus.

Samarbejdspartnere: Endokrinologisk afdeling, OUH/Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Dansk Teknologisk

Institut og Sporstofl aboratoriet, ALS labs Luleå, Sverige.

Særlige interesser: Metal ioner og rehabilitering.

Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Martin Schou

E-mail: msho@regionsjaelland.dk / martinschou@dadlnet.dk

Telefon:56 51 45 58 /40 89 82 32

Ph.d.-projekt: Evaluation of MoM THA. Incidence & diagnose of pseudotumor, and activity assessments.

Projektbeskrivelse: Kunstige hofter lavet udelukkende af metal (MoM) bruges i stadig stigende grad til yngre

aktive osteoartrose patienter. Samtidig kommer der stadig fl ere underretninger om patienter, der udvikler pseudotumor

eller cyster, i relation til sådanne kunstige hofter. Data antyder pseudotumordannelse som en alvorlig

komplikation til MoM kunstig hofte. På trods af pseudotumors nonmalignitet er tumoren lokalt errosiv, og efter

revisionskirurgi ender patienten op med en funktionsstatus som før primær operation eller værre. Målet med

studiet er at undersøge hyppigheden af pseudotumor i to populationer af MoM kunstig hofte patienter samt en

kontrolgruppe. Fokus på metalion koncentration og sammenhæng med dobbeltsidig kunstig hofte, fejlplacering af

protesen samt patientens postoperative aktivitetsniveau. Metodestudie med sammenligning af diagnostisk MR

kontra ultralyd som primær diagnoseredskab. Oversættelse og validering af kendt spørgeskema for aktivitet, fra

engelsk til dansk.

ÅRSRAPPORT 2011 67


Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd, Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus, Region Sjællands

Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, SDU, Gigtforeningen, OUH.

Indskrivning på universitetet: 01/05 2010. Afl evering: 30/04 2013.

Vejledere: Cand.med., ph.d., dr.med., professor, Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Cand.med. Jens-Erik Varmarken, Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus. Cand.med., ph.d.studerende

Jeannette Østergaard Penny, Ortopædkirurgisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet,

Ortopædkirurgisk afdeling.

Samarbejdspartnere: Radiologisk afdeling OUH: Analyzing and describe MRI after protocol. Trine Torfi ng, MD,

Radiographic diagnostic Department, OUH. Head of Orthopaedic spec.

Særlige interesser: Muskuloskeletal Ultralyd, metalioner, protesekomponenter og aktivitet.

68 ÅRSRAPPORT 2011

Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Elín Bjarnadóttir

E-mail: ebja@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 43 48

Ph.d.-projekt: Fish Oil Supplementation in Pregnancy and Infant Psychomotor Development, et delstudie i ABCkohorten.

Projektbeskrivelse: I dette studie ønsker vi at undersøge, om moderens indtagelse af fi skeolie i form af kapsler

med højt indhold af omega 3-fedtsyrer i sidste tredjedel af graviditeten kan have indfl ydelse på barnets neurologiske

udvikling. Der er lavet en del undersøgelser på emnet, men resultaterne har ikke været overbevisende og

har peget i hver sin retning.

742 gravide kvinder blev randomiseret til at indtage enten fi skeolie eller placebo i sidste trimester. 699 børn

er blevet inkluderet i studiet. Deres neurologiske udvikling bliver vurderet med tre metoder: 1) Motoriske milepæle

som er registreret prospektivt af forældrene. 2) Sprog bliver vurderet ved 1 og 2 års alderen med hjælp af

MacArthur CDI skema, som forældrene udfylder. 3) Kognition vurderes ved 2 ½ års alderen med testen Bayley

Scales of infant and toddler development. Afblindingen foreligger først, når yngste barn i kohorten bliver 2 ½ år

(september 2013).

Finansiering: Forskningsenheden Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Indskrivning på universitetet: 01/03 2011. Afl evering: 28/02 2014.

Vejledere: Professor, dr.med. Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital. Professor, overlæge,

JMC Peter Uldall, Rigshospitalet. Msc., ph.d. Lotte Lauritzen, LIFE, Københavns Universitet.

Samarbejdspartnere: Syddansk Universitet, Center for Børnesprog (sprogvurdering).

Særlige interesser: Fiskeolie, barnets udvikling, astma, allergi og eksem.

Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Overlæge Lene Bohr

E-mail: agbo@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 55 05

Ph.d.-projekt: Fysisk aktivitet hos børn med Juvenil Idiopatisk Artrit. Betydning for sygdoms aktivitet, muskelstyrke,

kropsammensætning og insulinfølsomhed.


Projektbeskrivelse: Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA, børneleddegigt) er en kronisk infl ammatorisk gigtsygdom, der

rammer børn under 16 år, uden kendt årsag. Børn med JIA føler sig ofte hæmmede i deres daglige fysiske udfoldelse;

dette kan være på grund af smerter og nedsat ledbevægelighed, men er ofte også på grund af ængstelse

for, om fysisk aktivitet vil forværre deres sygdom.

Fysisk inaktivitet, som således let kan blive en livsstil for børn med JIA, må vække bekymring, dels fordi manglende

bevægelse af leddene fører til blivende ledstivhed og suboptimal udvikling af knoglestyrke og muskelmasse,

og dels fordi fysisk udfoldelse er en nødvendig del af alle børns mentale og sociale udvikling. Intet tyder på, at

fysisk aktivitet forværrer børneleddegigt. Om fysisk aktivitet i sig selv kan reducere ledinfl ammation er et vigtigt

og uafklaret spørgsmål.

Fysisk inaktivitet er en veldokumenteret generel helbredstrussel både for børn og voksne. Der er således påvist

sammenhæng hos normale børn mellem inaktivitet og begyndende udvikling af Metabolisk Syndrom; et syndrom

primært forårsaget af insulinresistens, og associeret med en forøget risiko for udvikling af kardiovaskulær sygdom.

Voksne patienter med leddegigt har en forøget risiko for at udvikle Metabolisk Syndrom. Inaktiv livsstil kan formentlig

forklare en del af den øgede risiko, men det er sandsynligt, at persisterende langvarig infl ammation også

udgør en betydende faktor. Om dette også gælder for børn med JIA er uvist.

På denne baggrund ønskes undersøgt, om der fi ndes en positiv sammenhæng mellem grad af fysisk inaktivitet og

vedvarende infl ammation og nedsat insulinfølsomhed med risiko for udvikling af insulinresistens hos børn med JIA.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Tryg-

Fonden, Gigtforeningen og private fonde.

Indskrivning på universitetet: 01/12 2010. Afl evering: 30/11 2014.

Vejledere: Overlæge dr.med. Freddy Karup Pedersen, Pædiatrisk klinik II, Rigshospitalet. Professor i International

Pædiatri ved Københavns Universitet (hovedvejleder).

Medvejledere: Institutleder, lic.phil., dr.med. Lars Bo Andersen, professor ved Institut for Fysiologi og Biomekanik

ved Syddansk Universitet. Overlæge, dr.med. Klaus Müller, Pædiatrisk klinik II, Rigshospitalet. Overlæge, ph.d.

Claus Henrik Nielsen, Institut for Infl ammationsforskning, Rigshospitalet. Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Jan

Kvetny, Medicinsk afdeling, Sygehus Syd.

Samarbejdspartnere: Academy og Muscle Biology, Exercise & Health Research Københavns Universitet.

Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Louise Pedersen

E-mail: lopr@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 43 48

Ph.d.-projekt: Omega-3 fedtsyre intervention af gravide.

Projektbeskrivelse: Projektet søger at belyse sammenhængen mellem indtagelse af omega-3 tabletter hos

raske gravide og barnets gestationsalder samt fødselsvægt. Desuden undersøges, om barnets indtag af polyumættede

fedtsyrer fra modermælken har indfl ydelse på væksten gennem barndommen. Studiet er et delmål i

ABC-kohorten, et prospektivt kohortestudie, der vil undersøge den tidlige udvikling af astma, allergi og børneeksem.

Studiet er et randomiseret, dobbeltblindet interventionsstudium, hvor raske gravide i uge 24 inddeles i to

grupper til indtagelse af enten omega-3 fedtsyrer eller olivenolie-tabletter. Der tages blodprøver under graviditeten

samt en uge efter fødslen mhp. analyse af fedtsyreindhold, og der udføres analyse af fedtsyrekoncentrationen

i modermælken. Der indhentes grundig anamnese vedrørende en række faktorer, der har betydning for

graviditetslængden og –forløbet. Data vedrørende terminsdato, obstetriske mål og gestationsalder indhentes via

deltagerens fødselsjournal.

Finansiering: Region Sjælland, Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige

Forskningsfond, Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus, TrygFonden.

Indskrivning på universitetet: 01/09 2009. Afl evering: 31/08 2012.

ÅRSRAPPORT 2011 69


Vejledere: Prof. Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital. Lektor Lotte Lauritzen, Institut

for Human Ernæring, Københavns Universitet. Ledende overlæge Carsten Vrang, Pædiatrisk afdeling, Næstved

Sygehus.

Samarbejdspartnere: Dansk Børneastma Center (DBAC), Gentofte Hospital, Statens Seruminstitut, Danmarks

Tekniske Universitet (DTU).

Særlige interesser: Polyumættede fedtsyrer, graviditetsvarighed, vækst, aidpogenese.

70 ÅRSRAPPORT 2011

Pædiatrisk afdeling, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Mikel Alberdi-Saugstrup

E-mail: mapl@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 55 13

Ph.d.-projekt: TNF-α inhibitor behandling af juvenil idiopatisk artritis i en dansk kohorte.

Projektbeskrivelse: Juvenil idiopatisk artritis (børneleddegigt) er den hyppigste reumatologiske lidelse hos børn.

Der er sikre holdepunkter for, at fejlregulering af immunsystemet, bl.a. via immunhormonet ’TNF-alpha’, har en

afgørende rolle for udviklingen af børneleddegigt.

Der fi ndes lægemidler, der specifi kt blokerer disse immunhormoner, de såkaldte TNF-alpha blokkere. Sigtet med

aktuelle projekt er at undersøge:

1: Effekten af de tre hyppigst anvendte TNF-alpha blokkere igennem mange års behandling

2: Effekten på patienternes vækst

3: Bivirkninger til behandlingen

4: Identifi cere biologiske markører, der kan vurdere selve effekten af behandlingen

5: Identifi cere biologiske markører, der kan forudsige, om behandlingen vil have effekt

Finansiering: Pædiatrisk afdeling og Forskningsenheden, Næstved sygehus, samt eksterne fonde.

Indskrivning på universitetet: 01/10 2011. Afl evering: 01/10 2015.

Vejledere: Overlæge, dr. med. Klaus Müller, Rigshospitalet (hovedvejleder). Medvejledere: Ledende overlæge,

ph.d. Pernille Mathiesen, Holbæk Sygehus. Overlæge Susan Nielsen, Børnereumatologisk enhed, Rigshospitalet.

Professor, dr.med. Freddy Karup Pedersen, Børnereumatologisk enhed, Rigshospitalet.

Samarbejdspartnere: Professor Klaus Bendtzen, Institut for infl ammationsforskning, Rigshospitalet. Klinikchef,

professor Anders Juul, Afdeling for vækst og reproduktion, Rigshospitalet.

Reumatologi og Rehabilitering, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Ergoterapeut, MPH Line Lindahl

E-mail: lehj@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 40 71 /27 12 56 26

Ph.d.-projekt: Ergoterapeutisk intervention til kræftpatienter – et randomiseret kontrolleret studie.

Projektbeskrivelse: Patienter med fremskreden kræft oplever ofte at have alvorlige funktionstab, som medfører

problemer med at udføre hverdagsaktiviteter og reducerer livskvalitet. Ergoterapi forventes at have en positiv

effekt på kræftpatienters evne til at håndtere følgevirkninger efter sygdom og behandling, men evidensen er

sparsom. Formålet med projektet er at analysere effekten af ergoterapeutisk intervention til kræftpatienter. 288


kræftpatienter, indlagt eller i ambulant regi på Næstved Sygehus, randomiseres til interventionsgruppe (N=144 –

modtager ergoterapi samt sædvanlig pleje og behandling) og kontrolgruppe (N=144 – modtager sædvanlig pleje

og behandling). Effekten analyseres ud fra patientvaliderede spørgeskemaer, der bl.a. omfatter EORTC QLQ C-30

og ADL-taxonomien, og antallet af dage mellem indlæggelser samt det samlede antal indlæggelser registreres ud

fra et administrativt patientregistreringssystem.

Finansiering: Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Afdeling for Reumatologi og Rehabilitering,

Næstved Sygehus, Forskningsenheden, Sygehus Syd, Forskningsenheden for Almen Praksis – Syddansk

Universitet, TrygFonden.

Indskrivning på universitetet: 01/10 2009. Afl evering: 30/09 2013.

Vejledere: Professor, forskningsleder, praktiserende læge, ph.d., klinisk farmakolog Jens Søndergaard, Institut

for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet. Centerleder, ph.d.,

læge Dorte Gilså Hansen, Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Syddansk Universitet. Post.doc.,

ergoterapeut, MSc., ph.d. Karen la Cour, Forskningsinitiativet for Aktivitetsforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning

– Helbred, Menneske og Samfund, Syddansk Universitet.

Samarbejdspartnere: Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, overlæge Lars Clausen, Afdeling

for Lindrende Indsats, Sygehus Syd.

Særlige interesser: Rehabilitering af kræftpatienter, interventionsstudier, randomiserede kliniske forsøg.

Øjenafdelingen, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Tracy Beth Høeg

E-mail: exophoria@gmail.com

Telefon: 29 71 23 46

Ph.d.-projekt: Danish Rural Eye Study: En epidemiologisk prævalensundersøgelse af 4.200 individer på Sydsjælland.

Projektbeskrivelse: En oftalmologisk befolkningsundersøgelse af tilfældigt udvalgte mennesker på tværs af alle

voksne aldersgrupper er aldrig blevet foretaget i Danmark. Vores projekt er et delprojekt under Region Sjællands

Befolkningsundersøgelse, hvor deltagerne får en helbredsundersøgelse, får taget et stort antal blodprøver

og udspørges indgående om livsstil. Vores øjenundersøgelse omfatter: 1. Øjenspørgeskema, 2. Synsmåling, 3.

Nethindefoto, 4. Test for skelen, 5. Test for farveblindhed, 6. Hvis indiceret, fuld oftalmologisk undersøgelse.

Vi undersøger hver deltager, indtil vi har opnået 4.200 voksne mennesker. Gennem undersøgelsen kan vi med

rimelig sikkerhed stille de mest udbredte diagnoser, inklusiv diabetisk nethindelidelse, aldersrelateret makuladegeneration,

glaukom og katarakt. Vi håber også at kunne fi nde årsagssammenhænge mellem risikofaktorer og

individuelle øjensygdomme.

Finansiering: Region Sjælland, Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige

Forskningsfond, Værn om Synet, Edith og Henrik Henriksens Mindelegat, Johs M. Klein og Hustrus Mindelegat,

Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond, Eva og Hans Carl Adolf Holms Mindelegat.

Indskrivning på universitetet: 01/02 2010. Afl evering: 30/12 2013.

Vejledere: Afdelingslæge Christina Ellervik, Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus. Professor, overlæge

Morten La Cour, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital. Overlæge Birgitte Moldow, Øjenafdelingen, Næstved Sygehus.

1. reservelæge Helena Buch Hesgaard, Øjenafdelingen, Frederiksberg Hospital.

Samarbejdspartnere: Region Sjællands Befolkningsundersøgelse, Glostrup Øjenafdeling, University of Wisconsin-

Madison USA Department of Opthalmology and Visual Sciences.

Særlige interesser: Oftalmologi i underbehandlede befolkninger, kommunikation mellem oftalmologi og andre

specialer, populær-videnskabelig formidling.

ÅRSRAPPORT 2011 71


72 ÅRSRAPPORT 2011

Region Sjælland

Ph.d.-studerende

Sygehusapoteket, Næstved Sygehus

Ph.d.-studerende: Farmaceut Trine R. H. Nielsen

E-mail: trn@regionsjaelland.dk

Telefon: 56 51 23 25

Ph.d.-projekt: Farmaceutisk optimering af medicineringsprocessen i forbindelse med indlæggelsesprocedurer.

Projektbeskrivelse: Op mod en tredjedel af patienterne oplever lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser

under indlæggelse på sygehus. Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt farmaceutisk optimering af medicineringsprocessen

i forbindelse med indlæggelsesprocedurer kan reducere de lægemiddelrelaterede patientskader.

Optimeringen består i optagelse af sekundær medicinanamnese, oprydning og brug af patientens egen medicin,

medicingennemgang for rationel farmakoterapi, og indtastning af vanlig medicin i OPUS foretaget af en klinisk

farmaceut.

Projektet skal undersøge den kliniske effekt af interventionen såvel som en økonomisk analyse af optimeringen.

Endelig skal brugen og beskaffenhed af patientens egen medicin beskrives i relation til projektet.

Finansiering: Sygehusapotekernes- og Amgros’ Forsknings- og udviklingsfond, Helsefonden, Region Sjællands

Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Indskrivning på universitetet: 01/02 2010. Afl evering: 31/01 2013.

Vejledere: Professor, ph.d. Per Hartvig Honoré og professor, ph.d. Mette Rasmussen, Farmaceutisk Fakultet,

Københavns Universitet. Overlæge, ph.d. Stig Ejdrup Andersen, Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Samarbejdspartnere: Region Sjælland Sygehusapoteket, Sygehusapotekernes og Amgros’ Forsknings- og udviklingsenhed

(SAFE), Sygehus Syd, Akutafdelingen, Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus, Akutafdelingen,

Nykøbing F. Sygehus. Region Sjælland.

Særlige interesser: Patientsikkerhed, medicineringsfejl, rationel farmakoterapi.

Slagelse Sygehus

Ph.d.-studerende

Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Kenneth Højsgaard Jensen

E-mail: k_hoejsgaard@hotmail.com

Telefon: 20 58 43 79

Ph.d.-projekt: Chromogranin A in Patients with Neuroendocrine Tumors of Gastrointestinal Track.

Projektbeskrivelse: Chromogranin A (-348) used as a prognostic marker in patients with neuroendocrine tumors

of stomach, duodenum, pancreas and carcinoids from midt gut. Together with pit falls of the marker.

Finansiering: Ingen.


Vejledere: Overlæge, dr. med. Ulrich Knigge, Kirurgisk afdeling C, 2122, Rigshospitalet.

Særlige interesser: SPSS.

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus

Ph.d.-studerende: Veterinær Louise Hesselbjerg Rasmussen

E-mail: lohra@regionsjaelland.dk

Telefon: 58 55 94 75

Ph.d.-projekt: Molekylær og genomisk karakterisering af streptokokker og relaterede arter som forårsager

infektiøs endocarditis: Et patogenese studie.

Projektbeskrivelse:

1) Molekylær karakterisering af katalase negative, gram positive kokker (inkluderende non- hemolytiske streptokokker)

som er relateret til infektiøs endocarditis.

a. Species identifi kation ved anvendelse af MALDI-TOF-MS samt sekventering af ribosomalt DNA og house keeping

genes.

2) Patogenese

a. Comparative genomics: identifi kation af mulige nye virulens gener, ved sekventering af 10 kliniske S. mitis ge–

nomer fra patienter med svær infektiøs endocarditis. Herefter sammenligning af disse genomer med eksisterende

data fra koloniserende stammer.

b. De nye virulens gener forsøges identifi ceret i andre kliniske S. mitis stammer.

Finansiering: Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og

Roskilde Universitet.

Indskrivning på universitetet: 01/12 2011. Afl evering: 30/11 2014.

Vejledere: Overlæge Jens Jørgen Christensen, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Afdelingslæge, ph.d. Xiaohui Chen Nielsen, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Lektor Ole Skovgaard, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet.

Samarbejdspartnere: Beijing Genomic Institute (BGI), Copenhagen and Shenzen, China.

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus

Ph.d.-studerende: Molekylærbiolog Mie Birgitte Frid

E-mail: mibf@regionssjaelland.dk

Telefon: 58 55 94 10

Ph.d.-projekt: Clostridium diffi cile – et molekylært epidemiologisk studie (CDME-studiet).

Projektbeskrivelse: Bakterien Clostridium diffi cile (CD) er den hyppigste årsag til nosokomielt erhvervet diaré,

og antallet af tilfælde i Region Sjælland er stigende. Desuden er den høj-virulent CD-type 027 kommet til Danmark,

inkl. vores Region. I dag diagnosticeres CD vha. dyrkning på selektivt medie, og svaret foreligger tidligst 48

timer efter modtagelse af afføringsprøven.

Formålet med CDME-studiet er derfor:

• Evaluere nye hurtigmetoder baseret på RT PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction) med henblik på at

etablere en samme-dags primærdiagnostik af CD-toksin-gener direkte i afføringsprøver. (Dette delprojekt

ÅRSRAPPORT 2011 73


har foranlediget implementering af RT PCR hurtigdiagnostik af CD som afl øser for dyrkningsbaseret diagnostik

på KMA, Region Sjælland).

• Populationsgenetisk karakterisering af CD fra udvalgte patienter i Region Sjælland mht. at undersøge smitteveje

samt mangfoldigheden af CD-typer: i tid (2006 vs. 2011) i lokalitet (hospital vs. almen praksis), i den

individuelle patient (én vs. fl ere CD-typer), ved recidiverende infektion (re-infektion vs. tilbagefald) under

anvendelse af molekylærbiologisk typebestemmelse.

Finansiering: Samfi nansiering mellem Forskningsenheden, Sygehus Syd og Roskilde Universitet. Region Sjællands

Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Indskrivning på universitetet: 01/10 2010. Afl evering: 30/09 2013.

Vejledere: Hovedvejleder: Overlæge, dr.med. Jørgen Engberg, Den Regionale Klinisk Mikrobiologiske afdeling,

Slagelse Sygehus. Fagchef: Ph.d. (pharm.) Katharina E. P. Olsen, National referencelaboratorium for Enteropatogene

bakterier, afdelingen for Mikrobiologisk overvågning og forskning, Statens Serum Institut. Universitetsansvarlig

vejleder: Ph.d. (scient.), lektor, biologistudieleder Tove Atlung, Institut for Natur, Systemer og Modeller,

RUC.

74 ÅRSRAPPORT 2011

Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Kristoffer Hare

E-mail: kbhr@regionsjaelland.dk

Telefon: 58 55 90 11

Ph.d.-projekt: SLAMSHAM studiet / The Benefi t of Arthroscopic Partiel Meniscectomy in Middle-Aged Patients

- double blinded placebo controlled multi-centre study.

Projektbeskrivelse: Baggrunden for projektet er den store udbredelse af slidgigt i knæet og meniskens rolle i

dette. En degenerativ menisk skade kan være et tidligt tegn på slidgigt. Den normale behandling er fjernelse af

den beskadigede del af menisken. Der blev i 2004 lavet ca. 10.000 meniskoperationer i Danmark, og tallet er

kraftigt stigende. Operationen øger risikoen for slidgigt betydeligt, og effekten af operationen er ikke tidligere

vist. Vi ved, at samme operation på patienter, der har udviklet slidgigt, ikke har nogen effekt. Vi vil randomisere

patienter i alderen 35-55 år med en degenerativ menisk skade, men uden slidgigt, til vanlig operation eller til en

placebo operation og måle effekten på et selv-rapporterende spørgeskema efter to år. Formålet er at vise den

sande effekt af operationen.

Finansiering: Forskningsenheden Sygehus Syd, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, SDU

stipendium, Edith og Henrik Henriksens Mindelegat, Gigtforeningen.

Indskrivning på universitetet: 1/11 2010. Afl evering: 31/10 2014.

Vejledere: Professor Ewa M. Roos, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Professor

Stefan Lohmander, overlæge i ortopædkirurgi, Lunds Universitets Hospital.


Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus

Ph.d.-studerende: Læge Tina Toft Kristensen

E-mail: tikr@regionsjaelland.dk

Telefon: 58 55 92 75/56 51 22 17

Ph.d.-projekt: Thyrop: Individuel subklinisk hypothyroidisme efter operation for atoksisk struma - hvor hyppigt

og hvorfor?

Projektbeskrivelse: Vægtøgning er en kendt klinisk iagttagelse blandt nogle patienter, der opereres for

atoksisk struma, men kun hvis S-TSH stiger til udenfor normalområdet, kan vægtøgningen med normale undersøgelsesmetoder

tilskrives strumaoperationen. Vægtøgning har store personlige omkostninger, men er også

samfundsmæssigt uønsket blandt andet pga. øget risiko for type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Der er ikke

faglig enighed om, hvorvidt subklinisk hypothyroidisme efter operation for atoksisk struma har klinisk betydning,

og projektets formål er at kaste lys over, hvordan stofskifteændringer efter strumaoperation skal kontrolleres og

behandles.

Projektet vil vurdere hyppigheden af postoperativ stigning af S-TSH indenfor referenceområdet hos det enkelte

individ og sammenholde dette med kliniske tegn som vægtøgning samt vurdere et diskret nedsat stofskifte ved

måling af thyreoideastimuleret mitokondriefunktion. Endelig vil der blive foretaget et kontrolleret interventionsforsøg,

hvor effekten af postoperativ behandling med levothyroxin undersøges.

Finansiering: Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus og Forskningsenheden, Sygehus Syd. Region

Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Ørelæge Hans Skouby og Hustru Emma Skoubys Fond og Musikforlæggerne

Agnes og Knut Mørks Fond.

Indskrivning på universitetet: 1/1 2011. Afl evering: 31/12 2013.

Vejledere: Overlæge, forskningslektor, dr.med. Jan Kvetny, Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus. Ledende overlæge

Søren Jelstrup, Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Samarbejdspartnere: Molekylærbiolog, ph.d. Jacob Larsen, Klinisk Patologisk afdeling, Næstved Sygehus. Kemiker,

ph.d. Palle Lyngsie Pedersen, Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus. Afdelingslæge, forskningslektor,

ph.d. Christina Ellervik, Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus.

Særlige interesser: Kliniske retningslinjer på baggrund af faglig enighed blandt læger hvilket muliggør ens behandling

til alle patienter i det danske sundhedsvæsen.

ÅRSRAPPORT 2011 75


76 ÅRSRAPPORT 2011


Oversigt over postere

1. Gunn Ammitzbøll: Træning og motion, et led i kræftrehabiliteringen – et udviklingsforslag til hvordan vi kan

leve op til Kræftplan 3

2. Sanne Bjergskov Andersen: Lærer man noget på et kursus?

3. Stine Anthonsen: Øget produktion af reaktive oxygen species (ROS) efter stimulering med thyroideahormonet T3

4. Helle Kirstine Bergholdt: Genetisk laktose-intolerance og risiko for diabetes

5. Elín Bjarnadóttir: Fish oil supplementation in pregnancy and infant psychomotor development

6. Karen Marie Carlsen: Parvovirus B19 reactive arthritis treated with TNF-inhibitors

7. Josefi n Eklöf: Clinical treatment failure in patients admitted via emergency department and treated for

community-acquired-pneumonia (CAP) with either penicillin or cefuroxime

8. Christina Ellervik: Stepwise increasing levels of hsCRP are associated with atrial fi brillation and long QTc in a

general population study

9. Bodil Engelmann: 18F-FDG PET/CT in colon cancer staging and follow-up: Correlation with clinical features

and molecular markers - COLOPET1

10. Bodil Engelmann: 18F-FDG PET/CT, circulating tumor cells and other biomarkers for outcome prediction in

metastatic colon cancer - COLOPET2

11. Anne-Dorthe Feldthusen: GravThyr – subclinical hypothyroidism and pregnancy outcome

12. Christine Haase: Etablering af aldersrelateret referenceinterval for D-dimer hos raske ældre

13. Kristoffer Borbjerg Hare: The slamsham study – a randomized placebo controlled study of arthroscop partial

meniscectomy

14. Niels Henrik Holländer: Kræftforskning i Femern bælt regionen

15. Tracy Beth Høeg: Danish rural eye study

16. Mie B. Frid Jensen: Clostridium diffi cile – a molecular epidemiological study

17. Mikala Klok Jørgensen: Rhoniliquore kan diagnosticeres ved detektion af beta-2-transferrin i næsefl åd

18. Mikala Klok Jørgensen: Etablering af referenceintervaller for de nye hæmatologiske parametre IRF, RET-He,

IPF og MPV samt immature granulocytter

19. Steffen Jørgensen: Prævalens af Xenotropisk murint leukæmi virus – relateret virus (XMRV) i danske bloddonorer

20. Karina Klode: Physical activity during pregnancy and childhood overweight at the age of seven: a study

within the Danish national birth cohort

21. Anna Kovaleva: Laparoskopisk operation af paraøsofageale hernier

22. Mads Toft Kristensen: Socio-økonomisk udsatte kommuner har størst mangel på praktiserende læger

23. Tina Toft Kristensen: Thyrop: Individual subclinical hypothyroidism after hemithyroidectomy for benign nontoxic

goiter – focus on weight gain and mitochondrial dysfunction

24. Line Lindahl: Effect of occupational therapy on cancer patients – a randomised controlled trial

25. Ea Løwenstein: Forekomst af prolapskirurgi i Danmark 1977-2009

26. Ann Brinch Madelung: A novel immunohistochemical sequential multi-labelling and erasing technique (SE)

epitope characterization of bone marrow pericytes in primary myelofi brosis

27. Maria Søe Mattsson: Patienters oplevelse af behandling i en akutafdeling

28. Gitte Vedel Melsen: Nyt paradigme for antikoagulationsbehandling af beboere på pleje- og ældrecentre samt

hjemmeplejen i Region Sjælland

29. Iben M. Miller: Co-morbidities in infl ammatory dermatological diseases

30. Xiaohui Chen Nielsen: Application of DNA sequence analysis of 16S-23S intergenic space (ITS) region for

species identifi cation of strains belonging to the genera abiotrophia, aerococcus, alloiococcus, dolocicoccus,

dolosigranulum, facklamia, gemella, globicatella, granulicatella, ignavigranum, leuconostoc and rothia

31. Betina Klint Nielsen: Kutan bilirubinmåling på mature og let præmature børn

32. Trine Rune H. Nielsen: Pharmaceutical optimization of the medication process during admission to hospital

33. Anders Krüger Olsen: Tumor suppressoren Cdx-2s rolle i Wnt signaleringen og effekt på spredning af tyktarmskræft

34. Lise-Lotte Pedersen: Innovativ patientinddragelse

ÅRSRAPPORT 2011 77


35. Louise Pedersen: Maternal vitamin D defi ciency during pregnancy is associated with height in the offspring

36. Niels Pedersen: Sygeplejeforskning: Rehabilitering til patienter efter hoftealloplastik

37. Niels Pedersen: Prohip

38. Jakob Stokholm: Antibiotic use during pregnancy and the commensal vaginal fl ora

39. Mitokondriegruppen: Thyroid hormone effect on mitochondrial function is dependent on age in lean females

78 ÅRSRAPPORT 2011


FYS_0811 Grafik: Anita Størner Pedersen

Træning og motion, et led i kræftrehabiliteringen

- et udviklingsforslag til hvordan vi kan leve op til

KRÆFTPLAN 3

Gunn Ammitzbøll, fysioterapeut, Næstved Sygehus.

Heidi Göttler, specialeansvarlig fysioterapeut for onkologi, Næstved Sygehus.

Hvorfor træne når man har kræft?

Fordi det virker!

Nationale og internationale forskningsresultater viser, at kræftpatienter

er i stand til at gennemføre fysisk træning (også under

kemoterapi) og profiterer af det (1-4).

Regelmæssig fysisk aktivitet

Øger overlevelse og mindsker risiko for recidiv ved brystkræft

(5) og tarmkræft (6-7), og der er begyndende evidens ved

prostatakræft (8-10).

Virker generelt forebyggende for flere kræftsygdomme (12).

Mindsker bivirkninger og senfølger af kræftbehandlingen (1-4).

Er endnu vigtigere for kræftoverlevere end andre for at undgå

livsstilssygdomme (11).

Øger livskvaliteten (1-4).

Referenceliste (1-14) kan rekvireres hos forfatterne.

Hvordan kan vi leve op til

evidens og krav?

Nyere forskning konkluderer at den mest virkningsfulde anbefaling

om motion er onkologens, og den er mest foretrukken blandt patienterne

(13-14).

På onkologisk / haematologisk sengeafdeling, Næstved Sygehus,

har vi en rammeordination, hvor fysioterapeuten ud fra journal

og tværfaglige konferencer, vurderer alle indlagte patienters behov

for fysioterapi og genoptræning.

Udfordringen ligger i de ambulante patienters systematiske

vurdering af genoptræningsbehov. Dette ansvar ligger hos

lægen.

Fordi det kræves!

Kræftplan 3 fra 2010 har øget fokus på rehabilitering (s. 31-

37). Ikke bare m.h.p. behandling af senfølger, men allerede der,

hvor der er fare for at miste funktionsniveau.

Som svar på kræftplan 3 har Ergoterapeutforeningen og Danske

Fysioterapeuter reageret med et strategipapir. Det foreslår

blandt andet at en fysioterapeutfunktion kan have sin værdi i et

onkologisk ambulatorium.

Sundhedsloven § 140 (2007) kræver, at alle indlagte og ambulante

patienter får en lægefaglig vurdering af deres genoptræningsbehov

og at relevante tiltag bliver sat i værk.

D4: Onkologisk / hæmatologisk afdeling, Næstved sygehus, er

ophav til 2 dokumenter der forpligter til vurdering og igangsætning

af rehabilitering.

For de ambulante patienter foreslår vi:

Onkologen, som har den primære kontakt til patienten, spørger

i de indledende konsultationer til aktivitetsniveau og motionsvaner,

og anbefaler motion i forbindelse med kræftbehandlingen.

Der kan i denne sammenhæng udleveres materiale fra

fysioterapien om motion og kræft. Dersom der er særlige begrænsninger

eller behov, kan dette nævnes i journalnotatet,

som sendes ned i fysioterapien, og gælder som henvisning til

fysioterapeut.

Fysioterapeuten kommer forbi næste gang patienten er i ambulatoriet,

eller om ønskeligt tages telefonisk kontakt og videre

forløb aftales.

Fysioterapeuten kan være behjælpelig med bl.a.

- vurdering af genoptræningsbehov og -potentiale

- hjælp til at sætte relevante tiltag i gang

- rådgivning om tilbud i lokalmiljøet, hensigtsmæssige

motionsformer, planlægning og opfølgning af selvtræning.

- vurdering og evt. afhjælpning af bivirkninger eller senfølger

som f.eks. lymfødem, dyspnø, sekretmobilisering, m.m.

ÅRSRAPPORT 2011 79


BØR_0811

Litteraturstudie - beskrivelse af problemstillingen

og mulige interventioner.

80 ÅRSRAPPORT 2011

Lærer man noget på et kursus?

- et empirisk studie om mulige relationer mellem vidensformer, formidlet på kursus i

forskningsmetodik og i klinisk praksis på sygehuset.

Sociologisk teori og metode:


Konstruktion af teori


Forskningsenheden, Sygehus Syd, Næstved Sygehus

Barrierer mod anvendelse af forskning og at bedrive forskning blandt medarbejdere med mellemlang

videregående uddannelsesbaggrund:

Begrænsede ressourcer til rådighed til at omsætter forskning til praksis

Begrænset autonomi i beslutningstagning i forhold til ændring i egen praksis

Mangel på tid til at læse forskningsresultater

Mangel på tid til at gennemfører nye ideer

Betydning af forskning til praktisk anvendelse er ikke tydelig

Den relevante litteratur er ikke samlet ét sted

Manglende evne til at læse og forstå statistik

Forskningsresultater er fysisk svært tilgængelige

Isolation fra forskningsuddannede kolleger med hvem man kan drøfte forskning

Vanskeligheder ved at læse forskningsresultater/artikler på engelsk

Intervention:

Postgraduat kursus i

forskningsmetodik

Kursisternes dispositioner

for videnskabeligt og

akademisk arbejde

En ny praksis – måske?

Hospitalsfeltets

mulighedsbetingelser


Øget produktion af reaktive oxygen species (ROS)

efter stimulering med thyroideahormonet, T3

Stine Anthonsen 1,4 , Jacob Larsen 2 , Palle Lyngsie Pedersen 3,4 , Louise Torp Dalgaard 4 , Jette Ellehauge 2 og Jan Kvetny 1,5

1 Medicinsk Afdeling, 2 Patologisk Afdeling, 3 Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus; 4 Institut for Natur, Systemer og

Modeller, Roskilde Universitet; 5 Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Introduktion

Thyroideahormoner regulerer mitokondriel

aktivitet genomisk og non-genomisk. Ved høj

metabolisme forekommer accelereret

elektrontransport. Det kan føre til øget

dannelse af reaktive oxygen species (ROS),

der indeholder et uparret elektronpar. De

dannes som et naturligt biprodukt under

metabolisme og har vigtige

signaleringsfunktioner. Bliver niveauet for højt

kan det have skadelige effekter.

Det er vigtigt at kunne måle ROSproduktionen,

da et forhøjet niveau heraf er

associeret med en række sygdomme,

heriblandt diabetes og diabetiske

følgesygdomme.

Formål

Implementering af metode til flowcytometrisk

måling af det basale og det T3-stimulerede

ROS-niveau i lymfocytter.

Metode

Blodprøver blev taget fra bloddonorer og og de

perifere blod-mononukleære-celler (PBMC)

blev isoleret og stimuleret med 50 nM

thyroideahormon, T3 i 90 min. Herefter blev

cellerne farvet med Carboxy-H2DCFDA, en

indikator for ROS.

Forskellige koncentrationer af T3 og forskellig

varighed af stimuleringen blev testet for at

finde de optimale betingelser til at detektere

effekten af T3 på ROS.

Resultater

Der ses en tendens til øget niveau af ROS

efter stimulering med T3 (p=0.09).

Figuren viser sammenhængen mellem fluorescensen

som et udtryk for niveauet af basal ROS på x-aksen

og dden T3-inducerede T3 i d d procentvise t i øgning i af f ROS på å

y-aksen (50nM T3 i 90 min, n=18).

Diskussion og Konklusion

Ikke alle personer udviser en øget ROSproduktion

efter T3-stimulering, hvilket kan

skyldes individuelle forskelle i oxidativ

kapacitet.

Metoden til at måle ROS med flowcytometri

basalt og T3-stimuleret er implementeret. ROS

stiger efter stimulering med T3 i celler, hvor

ROS-produktionen i forvejen er aktiveret.

Perspektivering

Metoden skal bruges til at undersøge om ROSniveauet

(T3-induceret og basalt) i diabetikere er

ændret i en gruppe med komplikationer

sammenlignet med en gruppe uden

komplikationer.

ÅRSRAPPORT 2011 81


Genetisk laktose-intolerance

og risiko for diabetes

Helle K. Bergholdt¹, Christina Ellervik², Børge Nordestgaard³

¹Cand.scient.san.publ, Klinisk biokemisk afdeling, Næstved Sygehus

²Associate professor, Ph.d., MD, Klinisk biokemisk afdeling, Næstved Sygehus

³Professor, DMSci, Chief Physician, Klinisk biokemisk afdeling, Herlev Universitetshospital

BAGGRUND OG HYPOTESE

Genetisk laktose-intolerance opstår i barndommen/tidligt

i voksenlivet og skyldes en

arvelig disposition til nedsat evne til at spalte

laktose (mælkesukker).

Symptomerne, som opstår ved indtagelse af

mælk, omfatter bl.a. oppustethed og diaré.

Personer med laktose-intolerance vil ofte re-

FORMÅLET ER AT UNDERSØGE

• Associationen mellem genotype for

genetisk laktose- tolerance/intolerance

(TT, TC / CC) og indtaget af mælk

(type, mængde)

• Associationen mellem indtaget af mælk

og diabetes

FORVENTEDE RESULTATER

• Der forventes en association mellem

genotype og mælkeindtag

• Det forventes desuden, at resultaterne vil

indikere en øget risiko for diabetes blandt

genetisk laktose-intolerante personer

• Resultaterne fra dette studie kan få indflydelse

på de fremtidige nationale anbfalinger

for mælkeindtag

METODE/DESIGN

Data fra 3 danske populationsstudier (7000 personer fra hver):

1) Region Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved (The General Suburban

Population Study (GESUS))

2) Østerbroundersøgelsen (The Copenhagen City Heart Study (CCHS))

3) Herlev-Østerbroundersøgelsen (The Copenhagen General Population Study (CGPS))

For at styrke kausaliteten anvendes Mendelian Randomisation².

Metoden tager udgangspunkt i Mendels love om tilfældig fordeling af gener ved dannelsen

af gamets. Ved Mendelian randomisering anvendes en genetisk variant som proxy for

eksponeringen – i dette tilfælde anvendes genotypen for laktose-tolerance/intolerance som

proxy for mælkeindtag.

82 ÅRSRAPPORT 2011

ducere eller undgå indtag af mælk og mælkeprodukter

for at undgå symptomer for laktose-intolerance.

En metaanalyse har vist, at et højt indtag af

mælk nedsætter risikoen for diabetes¹.

Hypotesen for dette studie er, at genetisk laktose-intolerance

er associeret med en øget

risiko for diabetes.

• Associationen mellem genotype for

genetisk laktose- intolerance/tolerance

og diabetes

• Den kombinerede effekt af mælkeindtag

og genotype på risikoen for diabetes

Mendelian randomisering

Tilfældig fordeling af alleler (C el. T) ved

dannelsen af gamets

Genetisk laktose

tolerance (TT/TC):

Indtag af mælk

Genetisk laktose

intolerance (CC):

Ingen mælk

Sammenligning af udfald

(Risiko for diabetes)

Genotype

(CC el. TC/TT)

Mælkeindtag

Omvendt kausalitet?

Confounding?

Risiko for diabetes

Randomiseret, kontrolleret studie

Tilfældig fordeling til hhv.

behandling el. placebo

Behandling

placebo

Sammenligning af udfald

Referencer:

¹Elwood PC, Givens DI, Beswick AD, Fehily AM, Pickering

JE, Gallacher J. The survival advantage of milk and

dairy consumption: An overview of evidence from cohort

studies of vascular diseases, diabetes and cancer.

J Am Coll Nutr 2008 Dec;27(6):723S-34S.

²Davey SG, Ebrahim S. ‘Mendelian randomization’: can

genetic epidemiology contribute to understanding

environmental determinants of disease? Int J Epidemiol

2003 Feb;32(1):1-22.


BØR_0811

Fish Oil Supplementation in Pregnancy and

Infant Psychomotor Development

Elín Bjarnadóttir, MD 1,2 , Lotte Lauritzen, M.Sc, PhD 3 , Peter Uldall, MD, DMSci 4 . Hans Bisgaard , MD, DMSci 1

1 Danish Pediatric Asthma Center, Copenhagen University Hospital, Gentofte, Denmark

2 Pediatric Department, Naestved Hospital, Naestved, Denmark.

3 Department of Human Nutrition, University of Copenhagen, Frederiksberg, Denmark.

4 Department of Pediatrics, Section on Pediatric Neurology, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark.

Introduction;

Maternal intake of n-3 fatty acids during pregnancy has suggested various beneficial effects on children, like their cognitive

function.

Several randomized clinical trials have assessed the impact of fish oil supplementation on cognitive development but the results

remain inconclusive.

The objective of this study is to determine if fish oil supplementation given during the last trimester enhances the

neurodevelopment outcome of the children in a large Danish birth cohort.

Methods/Design;

A total of 742 women were randomized to receive either fish oil or olive oil (4 g daily) from week 24 of gestation until 1 week

after birth.

699 children are included in the study.

The children are followed prospectively in a comprehensive clinical research program with 11 scheduled visits during pregnancy

until the children are 3 years old.

The neurodevelopment will be assessed with 3 different methods.

Motor developmental milestones will be registered prospectively in a diary.

Language development will be evaluated using MacArthur CDI at age 1 and 2 years respectively.

Cognitive development will be assessed by the Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, at 2 ½ years.

Results;

The first results are expected to be available in Marts 2012, when the youngest children become 1 year old.

ÅRSRAPPORT 2011 83


PARVOVIRUS B19 REACTIVE ARTHRITIS TREATED WITH TNF-INHIBITORS

Karen Marie Carlsen 1+4 , Jacob Møller 2 and Søren Torp-Pedersen 3+4 , Departments of Rheumatology Slagelse 1 ,

Radiology Herlev 2 , the Parker Institute 3 and Rheumatology Frederiksberg 4 , University hospitals, Denmark

Objectives: Prior to 1991, when parvovirus B19 analyses

for the fifth disease of childhood were established and

improved in Denmark, erythema infectiosum and reactive

arthritis were clinical diagnoses (Ref. 1).

Material and methods: A 38-year-old Caucasian male with

a 1-year history of severe reactive arthritis, following a

parvovirus B19 infection, was initially treated with Ibuprofen

then first line (non biologic) disease modifying anti-rheumatic

drugs (DMARDs) sulfa-salazine, methotrexate and

glucocorticoids without success. Biologic treatment with

tumor necrosis factor-alfa blocking agents are used for

treating seropositive rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis,

ankylosing spondylitis and Crohn ’s disease. Minor side

effects are common. Increased risk of malignant diseases is

debated. Serious side effects are autoimmune hepatitis,

demyelinating disorders, infusions reactions, toxic hepatitis,

reactivation of latent Mycobacterium tuberculosis and HBV

in chronic carriers.

PCR for parvovirus DNA and parvovirus B19 IgM & IgG

antibody tests, liver tests and routine blood samples were

analyzed along with STD tests for HIV, syphilis, gonorrhea

and non-gonorrhea urethritis i.e. Mycoplasma genitalia and

Chlamydia.

Prior to treatment with infliximab, routine blood tests incl.

serological tests for viral and autoimmune hepatitis,

tuberculosis, ANA and anti-dsDNA were performed.

Positive results: Parvovirus DNA by PCR, IgM & IgG

antibodies (EIA, Biotrin).

Negative results: All types of hepatitis and STD, ANA, antidsDNA

and TB.

Biological treatment: Due to high disease activity &

synovitis diagnosed by ultrasound (Fig.1) & MRI (Fig. 2) on

painful swollen joints in his feet, Infliximab 3 mg/ kg at week

0, 2, 6 and then every 8 weeks was chosen with

methotrexate 25 mg/week & folic acid 5 mg/week. Blood

tests and clinical follow-up in between. The patient could

walk again after 3 infliximab i.v. infusions and achieved joint

remission after 7. Due to several throat infections and

development of antibodies the treatment was changed to

Adalimumab subcutaneous injections 40 mg every 2nd

week, successfully.

Both drugs neutralize the activity of TNF, infliximab as a

chimeric monoclonal antibody and adalimumab as the first

human monoclonal antibody.

84 ÅRSRAPPORT 2011

M

M

M

M

MTP2

MTP3

MTP4

MTP5

Fig. 1 Longitudinal ultrasound scans of 2nd to 5th

MetaTarsoPhalangeal (MTP) joints.

Synovial swelling is indicated by arrows. MTP2-4

have intrasynovial hyperemia with color Doppler.

M = metatarsal bone, P = phalanx.

P

P

P

P

Fig. 2a MRI of the left foot with increased signal seen

in horizontal view indicating oedema by the arrows.

Fig. 2b MRI of left foot with increased signal seen in a

vertical view indicating oedema by the arrows

Fig. 3 Parvovirus B19 may be transmitted

from infected spouse or children during

pregnancy and can be fatal to the foetus.

Fig. 4 Peak systolic velocity PSV.

Conclusions: A 38-year-old Caucasian male developed aggressive reactive arthritis following a parvovirus B19 infection. After 3 infliximab

infusions, the patient improved dramatically and after 7 infusions achieved remission. However, due to recurrent infections and

development of antibodies, treatment was successfully changed to Adalimumab, the first human monoclonal antibody.

Conscious of the knowledge that parvovirus infection can be fatal to fetuses we ascertained whether his wife was pregnant as requirement

of early diagnosis and eventual treatment of foetal infection is important.

In conclusion, the 4 cornerstones of parvovirus infection are:

1) Education of general practitioners (GPs) to be aware of parvovirus B19 infection during pregnancy. Male patients with erythema

infectiosum or reactive arthritis (Fig. 3) must be investigated and pregnancy status ascertained from wives, girlfriends, family members and

acquaintances.

2) GPs must transfer pregnant women immediately to an obstetrician for ultra sonogram and peak systolic velocity (PSV) measurement

when parvovirus B19 IgM antibodies are present (Fig. 4).

3) In cases of hydrops foetalis and/or PSV indicating anaemia, immediate transfer by the obstetrician is needed to

4) A Foetal Medical Centre able to perform intrauterine transfusion with erythrocytes and platelets by a needle guide transducer.

The Danish Working Environment Authority recommend: When pregnant women have been exposed to parvovirus B19,

IgM and IgG antibody analyses must be performed to clarify their immune status. Pregnant women without immunity working in institutions

with parvovirus B19 infections are recommended 6 weeks quarantine after the last outbreak.

In Germany pregnant women are not allowed to work for the first 20 weeks. However, common guidelines are needed worldwide.

References: KM Carlsen: Human Parvovirus B19 Erythrovirus - Methods Established for Virological and Diagnostic Aspects.

APMIS Suppl. 120. 2006; 114: 1-121.


ÅRSRAPPORT 2011 85


Stepwise increasing levels of hsCRP

are associated with atrial fibrillation and

long QTc in a general population study

Christina Ellervik, Associate Professor, MD, Ph.D.

Faculty of Health Sciences, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark

PURPOSE: High Sensivity C-Reactive Protein (hsCRP) is

a cardiovascular risk marker.

hsCRP has been associated with atrial fibrillation in primarily

patient studies and few general population studies.

No previous general population-based study on the association

of elevated hsCRP and ECG abnormalities has been conducted.

METHODS: In a general suburban population study

(GESUS) of 5736 adults (>20 years), we examined the association

of stepwise increasing levels of hsCRP (3 mg/L) and ECG abnormalities using the Minnesota

code: any arrhythmia in general (any Minnesota code 8) and

atrial fibrillation in particular (Minnesota code 8-3-1 and 8-3-

3), atrio-ventricular (AV) conduction defects (any Minnesota

code 6), ventricular conduction defects (any Minnesota code

7), and long (Bazett corrected) QTc interval (>440ms) using

logistic regression (adjusted for sex and any heart medication).

hsCRP3mg/L

P-trend

86 ÅRSRAPPORT 2011

RESULTS: Stepwise increasing levels of hsCRP was associated

with stepwise increasing risk of atrial fibrillation (trend

test: p


18 F-FDG PET/CT in Colon Cancer Staging and Follow-up:

Correlation with Clinical Features and Molecular Markers - COLOPET1

B. E. Engelmann 1 , O. B. Andersen 2 , A. K. Berthelsen 3 , T. Binderup 4 , K. Brinch 1 , T. Kibøl 5, A. Kjær 3, 4 , M. H. Kristensen 5 , E.Y. Kurt 8

J. Larsen 5 , J. E. Latocha 2 , H.-J. Nielsen 6 , C. Sloth 7 , A. L. Jakobsen 3 , and L. Højgaard 3

1 Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, 2 Department of Surgery, 5 Department of Clinical Pathology, 7 Department of Radiology, Sealand Hospital Consortium, Hospital South at

Næstved and Slagelse Hospitals, Næstved and Slagelse,

3 Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET, 8 Department of Radiology, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, Copenhagen,

4 Cluster for Molecular Imaging, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

6 Department of Surgical Gastroenterology, Hvidovre Hospital, Hvidovre, Denmark

AIM:

We are investigating the usefulness of 18 F-Fluordeoxyglucose Positron Emission Tomography/ Computed Tomography

( 18 F-FDG PET/CT) for staging and follow-up of colon cancer. Furthermore, we combine 18 F-FDG PET findings with clinical and

histopathological features, circulating tumor cell (CTC) analyses, tumor gene expression and measurements of circulating

cancer biomarkers sUPAR, TIMP-1 and CEA in order to predict relapse free survival.

METHODS AND DESIGN:

67 patients with suspected colon cancer underwent 18 F-FDG PET/CT for staging. 46 of these have had one or more 18 F-FDG

PET/CT for follow-up every 6 months until 2 years after resection or until recurrence of disease. All resected tumors

underwent routine histopathological work-up, immunohistochemical staining for mismatch repair system (MMR) deficiencies,

and KRAS and BRAF mutational analysis. In 44 tumor specimens, we will analyse gene expression by quantitative PCR.

Blood-samples are drawn every time a patient is scheduled for 18 F-FDG PET/CT, and analysed for CTCs by PCR and flow

cytometri, and for circulating levels of sUPAR, TIMP-1 and CEA by ELISA.

Staging PET/CT PET/CT

at 6 months

No disease

Primary tumor

PET/CT

at 12 months

Relapse in lung,

cytologically confirmed

Fig. 1: selected 18 FDG PET/CT

images from one patient

participating in COLOPET1

RESULTS:

Mean age of patients at enrollment was 70 years, ranging from 43 to 89 years. 34 men and 33 women signed written

informed consent.

In 2 of 67 patients, no colorectal neoplasm was found, 2 had benign disease, 2 had rectal, not colon cancer. 14 of 61 colon

cancer patients (23%) had metastatic disease at preoperative staging.

As of august 31 st 2011, of the 46 patients that were followed after primary resection, 5 patients were diagnosed with relapse

at 6 months, 2 at 12 months (see fig. 1), 1 at 18 months. 4 patients have completed the 2 years of follow-up without signs of

relapse.

29 patients are still being followed.

Further analyses are pending.

CONCLUSION:

This prospective study is unique as it combines repeated molecular imaging by 18 F-FDG PET/CT with various molecular

biomarkers in a very well-characterized cohort of colon cancer patients. The results of this study will be validated in further

studies.

ÅRSRAPPORT 2011 87


18 F-FDG PET/CT, circulating tumor cells and other biomarkers for

outcome prediction in metastatic colon cancer – COLOPET2

B.E. Engelmann 1 , E. v. Bentzon 2 , T. Binderup 3 , N.H. Holländer 4 , A. Kjær 1,3 , T. Kibøl 5 , M.H. Kristensen 5 , J. Larsen 5 , J. Løfgren 2 , E.

Markova 2 , H.-J. Nielsen 6 , , C. Sloth 7 , S.H. Vind 1 , A. L. Jakobsen 2 , L. Højgaard 2

1 Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, 4 Department of Hematology and Oncology, 5 Department of Clinical Pathology, 7 Department of Radiology, Sealand Hospital Consortium,

Hospital South at Næstved Hospital and Slagelse Hospital, Næstved and Slagelse, Denmark

2 Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark

3 Cluster for Molecular Imaging, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

6 Department of Surgical Gastroenterology, Hvidovre Hospital, Hvidovre, Denmark

AIM:

18 F-Fluordeoxyglucose Positron Emission Tomography/ Computed Tomography ( 18 F-FDG PET/CT) is a promising tool for

therapeutic monitoring in metastatic colon cancer (MCC). We investigated the usefulness of 18 F-FDG PET/CT for response

prediction in MCC treated with a combination of capecitabine (Xeloda®), oxaliplatin and bevacizumab (Avastin®). We combine

18 F-FDG PET findings with clinical and histopathological features, circulating tumor cell (CTC) analyses and measurements of

circulating cancer biomarkers sUPAR, TIMP-1 and CEA in order to predict treatment response.

DESIGN:

Patients starting first line treatment for MCC with capecitabine, oxaliplatin and bevacizumab have 18 F-FDG PET/CT scans

performed at baseline, after first and fourth treatment series. Blood samples are drawn every time a patient is scheduled for

18 F-FDG PET/CT, and analysed for CTCs by RT-PCR and flow cytometri, and for circulating levels of sUPAR, TIMP-1 and CEA

by ELISA. If available, resected tumors or biopsy material undergoes routine histopathological work-up, immunohistochemical

staining for mismatch repair system (MMR) deficiencies, and KRAS and BRAF mutational analysis. 18 F-FDG PET/CT response

evaluation is compared to response evaluation by CT alone according to RECIST. CTC counts, biomarker levels and 18 F-FDG

PET/CT findings early and late in treatment are compared, and correlated to treatment response, time to progression and

patient survival in univariate and multivariate analyses.

PET/CT1 pre-treatment PET/CT2 after 1 st treatment PET/CT3 after 4 th treatment

88 ÅRSRAPPORT 2011

Fig.1: selected PET/CT images from

patient participating in COLOPET2

showing full metabolic regression

of disease after 4 treatment series

Fig.2: selected PET/CT images from

patient participating in COLOPET2

showing partial metabolic response

after 4 treatment series

RESULTS:

As of august 31 st 2011, we have enrolled 33 patients, 14 male, 19 female, in COLOPET2. Mean age at enrollment was 66

years, ranging from 43 to 81 years. 5 patients did not receive treatment as scheduled, 2 had only minimal residual disease.

We have obtained full 18 F-FDG PET/CT evaluation in 26 patients. After response evaluation after 4 th treatment series, 18

patients continued treatment (see fig.1 and fig.2), 8 stopped or changed treatment.

Accrual is still ongoing. Further analyses are pending.

CONCLUSION:

This prospective study is unique as it combines repeated molecular imaging by 18 F-FDG PET/CT with various molecular

biomarkers in a very well-characterized cohort of patients with MCC. The results of this study will be validated in further studies.


F A C U L T Y O F H E A L T H S C I E N C E S

U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N

.
Corresponding author: Anne-Dorthe Feldthusen, afd@regionsjaelland.dkÅRSRAPPORT 2011 89


Etablering af aldersrelateret referenceinterval for

D-dimer dimer hos raske ældre ldre

90 ÅRSRAPPORT 2011

Et projekt under Region Sjællands Sj llands Befolkningsundersøgelse

Befolkningsunders gelse

Reservelæge Christine Haase, Overlæge Maja Jørgensen, Ledende overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d. Lise Bathum, Afdelingslæge, klinisk

forskningslektor, ph.d. Christina Ellervik, Civilingenør, ph.d. Mikala Klok Jørgensen.

Klinisk Biokemisk afdeling, Sygehus Syd.

Resumé: Analyse af D-dimer i blodet anvendes bl.a. ved symptomer på dyb venetrombose eller lungeemboli. En forhøjet værdi understøtter

mistanken og vil føre til yderligere undersøgelser i form af billeddiagnostik. Ældre mennesker, især over 60-70 år, har ofte forhøjet D-dimer,

selvom de ikke har tromboembolisk sygdom. Der er derfor brug for et aldersrelateret referenceinterval således at venøs tromboemboli med større

sikkerhed kan udelukkes hos ældre.

Baggrund:

D-dimer er en væsentlig analyse i den diagnostiske strategi ved mistanke om

venøs tromboemboli, herunder dyb vene trombose (DVT) eller lungeemboli

(LE). D-dimer indgår således sammen med et klinisk baseret pointsystem

(Wells Score) til at vurdere, om patientens sandsynlighed for venøs tromboembolisk

sygdom berettiger yderligere undersøgelser i form af billeddiagnostik.

D-dimer dimer

Ved at anvende en cut-off værdi for D-dimer på 0,5 FEU mg/l ved mistanke

om DVT eller LE hos voksne, kan akut tromboembolisk sygdom udelukkes

hos patienter med D-dimer < cut-off værdien, hvis patienten har lav klinisk

sandsynlighed ifølge pointsystemet 1, 2 (For IL D-dimer test (ILS laboratories

Scandinavia) er cut-off værdien på 0,23 FEU mg/l).

Undersøgelser har imidlertid vist, at ældre, især over 60-70 år, i forvejen har

en forhøjet D-dimer, og specificiteten af analysen er derfor faldende, jo ældre

patienten er 3-7 . D-dimer stiger sandsynligvis allerede fra 40 års alderen hos

raske 8 .

Der er derfor brug for et aldersrelateret referenceinterval, således at mistanke

om DVT og lungeemboli med større sikkerhed kan udelukkes hos de ældre.

Referenceintervaller bør generelt baseres på raske personer og være køns- og

aldersrelaterede, såfremt det er muligt 9 .

Sammenhængen mellem D-dimer og forskellige kardiovaskulære risikofaktorer

har været undersøgt i en række studier. Der er fundet sammenhæng

mellem stigende D-dimer og bl.a. kolesterol, triglycerid, sænkning (SR),

BMI samt rygning og køn (Kvinder). Alkohol og motion er formentlig

associeret med lavere værdier af D-dimer 8, 10 .

Desuden er det påvist, at østrogener øger risikoen for tromboembolisk sygdom

Formål:

Referencer:

1. Wells et al. NEJM 2003; 349: 1227-35

2. Wells et al. Ann Intern Med 2001; 135: 98-107

3. Douma RA, le Gal G, Söhne M, Righini M, Kamphuisen PW, Perrier A, Kruip MJ, Bounameaux H, Büller HR, Roy PM. Potential of an age adjusted D-dimer cut-off value to improve the exckusion of

pulmonary embolism in older patients: a retrospective analysis of three large cohorts. BMJ. 2010 Mar 30;340:c1475. doi: 10.1136/bmj.c1475.

4. Harper PL, Theakston E, Ahmed J, Ockelford P. D-dimer concentration increases with age reducing the clinical value of the D-dimer assay in the elderly. Intern Med J. 2007 Sep;37(9):607-13. Epub 2007 Jun 2.

5. Righini M, Le Gal G, Perrier A, Bounameaux H. The challenge of diagnosing pulmonary embolism in elderly patients: Inluence of age on commenly used diagnostic tests and strategies. J Am Geriatr Soc. 2005

Jun;53(6):1039-45. Review.

6. Righini M, Goehring C, Bounameaux H, Perrier A. Effects of age on the performance of common diagnostic tests for pulmonary embolism. Am J Med. 2000 Oct 1;109(5):357-61.

7. Pieper CF, Rao KM, Currie MS, Harris TB, Chen HJ. Age, functional status, and racial differences in plasma D-dimer levels in communitydwelling elderly persons. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000

Nov;55(11):M649-57.

8. Tita-Nwa F, Bos A, Adjei A, Ershler WB, Longo DL, Ferrucci L. Correlates of D-dimer in older persons. Aging. Clin Exp Res. 2010 Feb;22(1):20-3.

9. Jones G, Barker A. Reference Intervals. Clin Biochem Rev Vol 29 Suppl (i) August 2008.

10. Lee AJ, Fowkes GR, Lowe GD, Rumley A. Determinants of fibrin D-dimer in the Edinburgh Artery Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1995 Aug;15(8):1094-7.

11. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, Agger C. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ. 2009 Aug 13;339:b2890. doi: 10.1136/bmj.b2890

12. Olié V, Canonico M, Scarabin PY. Postmenopausal hormone therapy and venous thromboembolism. Thromb Res. 2011 Feb;127 Suppl 3:S26-9. Review.

Der ønskes etablering af et aldersrelateret referenceinterval for D-dimer hos

raske personer over 40 år, idet der planlægges aldersintervaller på 5 år.

Desuden ønskes sammenhængen mellem lipidprofil, CRP og D-dimer undersøgt,

samt om der kan påvises sammenhæng mellem D-dimer og p-pille-

/hormonindtag, rygning, alkohol, motion og BMI.

Herudover ønskes en sammenligning af 2 forskellige metoder til analyse af

D-dimer, henholdsvis Liatest og IL D-dimer test.

Materiale og Metoder:

Projektet udføres i tilknytning til Region

Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved.

Alle borgere, der deltager i Befolkningsundersøgelsen,

besvarer et spørgeskema og får

som led i undersøgelsen udtaget blodprøve.

Lidt af blodet anvendes til analyse af D-dimer

ved hjælp af to forskellige metoder, ”Liatest”

og ”IL D-dimer test”, som anvendes på

henholdsvis Slagelse og Roskilde sygehuse.

Oplysninger om p-pille-/hormonindtag, ryg-

Venstresidig DVT

ning, alkohol, motion og BMI indhentes fra

det spørgeskema, der udleveres og udfyldes som led i dataindsamlingen til

Befolkningsundersøgelsen.

Borgere i behandling med antitrombotisk medicin, med arvelig tendens til

tromboembolisk sygdom og gravide udelukkes.

Der forventes at indgå resultater fra 1000 raske deltagere i alderen 20 år og

opefter.

Resultater og Konklusion:

De første prøver indsamles i september

2011. Der foreligger endnu ingen resultater.

Incidens per 1000

per år

12

9

6

3

0

Incidens af DVT

Kvinder Mænd

74 Alder

Thromb Haemost 2000;83:657-60


The SLAMSHAM study

A Randomized Placebo Controlled Study of Arthroscopic Partial Meniscectomy

Kristoffer B Hare, L Stefan Lohmander, Ewa M Roos

PURPOSE

The overall purpose of this study is to test whether the benefit from

arthroscopic partial meniscectomy in patients aged 35-55 with knee

pain and a degenerative meniscus lesion, is due to surgery or the

placebo effect. Demonstration of no additional benefit from this

surgery may reduce the development of surgically-related

osteoarthritis in middle-aged patients.

BACKGROUND

Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis and the

knee is one of the most affected joints. Meniscus lesions are

associated with knee OA, but it is unclear whether as a risk factor or a

sign of the disease. The current treatment for a degenerative

meniscus tear is arthroscopic partial meniscectomy (APM) with 1

million procedure being performed per year in the US. There is strong

evidence that APM puts the knee at high risk of later OA. Earlier

studies have shown a placebo effect from surgery in subjects with

established OA. The effect of APM in younger subjects with no or

mild OA is unknown.

kbhr@regionsjaelland.dk

DESIGN

The study is a double-blind randomized placebo-controlled multicentre

trial. Patients referred from general practitioners will be

screened. If eligible, oral and written information about the study

including a 10 minute video will be given to the patients. If MRI

confirms medial meniscus lesion the patient will be included in the

study and randomized to meniscectomy or sham procedure. All

patients will be seen at a 3 month, and 2 and 5 year follow-up

(Flowchart).

Referred from general practitioner

Patients who meet the criteria of age are selected for further screening

First Visit - Screened for eligibility

Screening includes x-ray and clinical examination. All patients are given the KOOS score to fill out at home.

Eligible patients are referred to an MRI and given written material and a information video about the study

to view at home.

Second visit

MRI scan and functionality test

Eligible

Patients are informed by telephone of MRI findings

and asked if they wish to participate in the study.

Enrolled

Enrolled patients are put through a functionality test immediately after enrolment

and signed up for surgery

Baseline

At now all patients should have established a baseline including, a clinical

examination, x-rays, MRI, functionality test and a KOOS score

Arthroscopic Partial

Meniscectomy

3 month follow-up

Clinical examination, functionality test

and KOOS score (filled out at home)

2 year follow-up

Clinical examination, functionality test

and KOOS score (filled out at home)

5 year follow-up

Fixed-flexion radiography

Randomization

Will take place at the time of surgery

Placebo procedure

3 month follow-up

Clinical examination, functionality test

and KOOS score (filled out at home)

2 year follow-up

Clinical examination, functionality test

and KOOS score (filled out at home)

5 year follow-up

Fixed-flexion radiography

Ineligible

Informed of MRI findings by telephone.

Refused to participate

Enrolled in an observational cohort

Observational Cohort

No intervention

3 month follow-up

Clinical examination, functionality test

and KOOS score (filled out at home)

2 year follow-up

Clinical examination, functionality test

and KOOS score (filled out at home)

5 year follow-up

Fixed-flexion radiography

The study is approved by the The Regional Committee on Biomedical Research Ethics and

consistent with the declaration of Helsinki.

METHODS

Participants

Patients 35 -55 years of age with knee pain for more than 2 months without significant trauma and an MRI confirmed medial meniscus lesion.

Patients must be eligible for outpatient surgery and will be excluded if they are in need of acute surgery e.g. locked knee or high-energy trauma.

Patients with Kellgren-Lawrence grade 3 or 4 knee OA, or knee surgery within the last 2 years will also be excluded.

Primary outcome

The primary outcome at 2 years follow-up is KOOS 5, derived from a self-reported questionnaire, the Knee injury and Osteoarthritis Outcome

Score (KOOS), comprising five different subscales; a) pain, b) other symptoms, c) activities in daily living, d) function in sport and recreation, e)

knee-related quality of life (www.koos.nu).

Secondary outcomes

All five KOOS subscales are used as secondary outcomes. A physical function test will be performed after 3 and 24 months including a one-leg

jump test, maximal number of knee bends in 30 seconds and isometric strength knee extension strength.

Development of knee OA

Fixed-flexion radiography, with use of SynaFlex®, will asses the long-term development of OA.

ÅRSRAPPORT 2011 91


Samarbejde mellem

Næstved Sygehus, Onkologisk afdeling og

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Lübeck)

Mindre kemoterapi til

patienter med tarmkræft

Dette studie er en del af et internationalt

klinisk kontrolleret forskningsprojekt

(SCOT-TRIAL), som på verdensplan

kræver rekruttering af mere end 9.000

patienter.

Studiet bliver ledet af den danske partner,

som sikrer, at studiet starter i Danmark, og

initieres i Lübeck.

Undersøger om:

• Længden af kemoterapi kan reduceres

fra de normale 24 uger til 12 uger, uden

at mindske behandlingseffekten.

• Reduktion af behandlingstiden giver

forventet reduktion af bivirkninger.

• Omkostningerne reduceres pga.

kortere behandlingstid.

92 ÅRSRAPPORT 2011

Grænseløst samarbejde

Økonomisk tilskud fra EFRU

Kræftforskning i Femern Bælt Regionen

Ledende overlæge Niels Henrik Holländer, Onkologisk & hæmatologisk afdeling, Næstved Sygehus. Professor Jürgen Dunst, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Strahlentherapie, Campus Lübeck

Mindre stråleterapi til

patienter med brystkræft

Dette klinisk kontrolleret forskningsprojekt

undersøger forkortet stråleterapi

(hypofraktionering).

Studiet bliver ledet af den tyske partner,

som understøtter initiering af projektet i

Næstved.

Undersøger om:

• Behandlingen til kvinder med brystkræft

efter operation kan ændres fra de

normale 6-7 uger (32 stråleterapier) til 3

uger (16 stråleterapier) med samme

resultat.

Analyse og evaluering af onkologisk behandling

på begge sider af grænsen

• Analyse af behandlingskvaliteten for de store kræftsygdomme

• Analyse af færdigheder og kompetencer for de onkologiske faggrupper, samt udveksling

af personalegrupper og etablering af fælles træningsprogrammer.


F A C U L T Y O F H E A L T H S C I E N C E S

U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N

Danish Rural Eye Study (DRES):

Decreased Vision in Randomly Selected

Tracy Beth Høeg 1 , Birgitte Moldow 1 , Helena Buch Hesgaard 2 , Ditte Erngaard 1 , Kristian Klemp 1 , Morten La Cour 2 ,

Christina Ellervik 3

1 Næstved Øjenafdeling, 2 Glostrup Øjenafdeling, 3 Næstved Klinisk Biokemisk Afdeling

Abstract Text

Purpose: To find the prevalence and causes of visual impairment

in 6,500 randomly selected adults in the General Suburban

Population Study (GESUS).

Methods: Participants received best-corrected vision testing with a

Nidek Auto Refractometer 360-A followed by an EDTRS Eye

Chart when indicated.

Results: Our 907 preliminary participants ranged in age from 20-

92. The prevalence of visual impairment (


CLOSTRIDIUM DIFFICILE

A MOLECULAR EPIDEMIOLOGICAL STUDY

Mie B. F. Jensen 1,2,3 , Xiaohui C. Nielsen 1 ,Tove Atlung 2 , Katharina E. Olsen 3 & Jørgen Engberg 1

1 Dept. of Clinical Microbiology, Slagelse Hospital, DK-Slagelse; 2 Dept. of Science, Systems and Models, Roskilde University, DK-Roskilde;

3 Dept. of Microbiological Surveillance and Research, Statens Serum Institut, DK-Copenhagen

Introduction

Clostridium difficile (CD) is the most

frequent cause of nosocomially acquired

diarrhea and the rates of incidence and

severity are increasing. A hyper-virulent

strain of CD (Ribotype 027) has emerged,

shown to hyper-produce the two major

virulence factors of CD, toxins A and B.

Characteristic of CD027 is a mutation in the

putative negative regulator gene tcdC of

toxins A and B, and the production of a third

toxin the binary CD toxin (CDT). (Figure 1).

Figure 1. Pathogenicity Locus of CD (Kelly & LaMont, 2008)

At the present time, the diagnosis of CD

infection is most often based on cultivation

of faecal samples for 48 hours.

Aim

To establish a same-day primary diagnostic

method for the detection of toxigenic CD

directly from faecal samples.

Methods

Time period: 14/2 2011 – 05/4 2011

N = 300 hospitalized patients with diarrhea.

Table Tbl 11. RReal lTi Time PCR ttargets t and dDNA DNA-isolation i l ti method th d

94 ÅRSRAPPORT 2011

Culture method: anaerobic incubation of

CCFA plating media for 48 h.

Real Time PCR: Three commercial and one

In-house method (Table 1).

Preliminary results

A total of 125 faecal samples were

analysed for CD (Figure 2). Sixteen (62 %)

of the CDs detected by the GeneXpert/Inhouse

analysis, were identified as CD027.

These RT PCR methods capable to identify

CD027 seem more sensitive than the

methods that exclusively detect Toxin A/B

(mean = 21 % vs.16 %). The observed

increased sensitivity of the RT PCR

analyse vs. culture can not solely be

assigned to detection of non-vegetative CD,

since re-culture of the faecal samples or

prolonged incubation time (3-7 days) of the

CCFA-plates increased the CD culture

positive rate by 28 %.

Figure 2. The number of patients diagnosed CD positive

Conclusion

RT PCR based diagnostics of CD is faster

and more sensitive than culture based

diagnostics. Hence, RT PCR is a suitable

method for the primary diagnostics of CD.

E-mail: mibf@regionsjaelland.dk


Rhinoliquore kan diagnosticeres ved

detektion af beta-2-transferrin i næseflåd

Cand. polyt, ph.d. Mikala Klok Jørgensen*, Reservelæge cand. med. Christine Haase, Overlæge,

cand.med. Maja Jørgensen, Ledende Overlæge, ph.d. Lise Bathum,

Klinisk Biokemisk Afdeling - Sygehus Syd, Slagelse Sygehus *mijr@regionsjaelland.dk

Abstract: Udsivning af cerebrospinalvæske (CSV) gennem næsen, rhinoliquore, skyldes fisteldannelse og ses oftest i forbindelse med traume -

hovedtraume eller kirurgisk traume. Det er vigtigt at CSV-udsivning diagnosticeres og behandles. Hos patienter, hvor der ses uforklaret udsivning af

klar væske gennem næsen, er det derfor vigtigt at afgøre, hvorfra denne væske stammer. Diagnostik bygger på anamnese, billeddiagnostik og

invasive teknikker samt på undersøgelse af den udsivende væske for CSV-specifikke biomarkører. Til dette formål er flere markører beskrevet, men

beta-2-transferrin (B2Tr) rekommanderes. B2Tr er en variant af transferrin, som med få undtagelser kun findes i CSV, og fund af B2Tr ved næseflåd

påviser hos ikke-alkoholikere CSV sikkert. På KBA i Slagelse er analysen sat op og under afprøvning. Formål: At vurdere, hvorvidt

undersøgelse for B2Tr med den anvendte metode kan bidrage ved diagnostik af rhinoliquore. Materiale og metoder: Prøver af næse-flåd fra 8

patienter er anvendt. Prøvematerialet blev opkoncentreret og analyseret ved gel-elektroforese og efterfølgende immunofixation med anti-transferrin

antistof. Serum og CSV (vilkårlig rutineprøve) blev anvendt som kontrolmateriale. Resultater: I alt er 9 prøver fra 8 patienter undersøgt. Seks blev

fundet positive for B2Tr (heraf 2 fra samme patient). Fire af disse patienter er blevet opereret og én, nyligt fundet patient, er henvist til operation. Tre

prøver blev fundet B2Tr negative og hos disse patienter er forløbet senere afsluttet uden fund af rhinoliquore. Konklusion: Den afprøvede analyse

for B2Tr viser i den undersøgte patientgruppe god overensstemmelse med de kliniske fund. Yderligere erfaring med analysen er nødvendig, hvorfor

analysen tilbydes vederlagsfrit til speciallæger/specialafdelinger mod adgang til oplysninger om kliniske fund og endelig diagnose.

Baggrund

Transferrin er et jern-bindende protein, der består af en enkelt

polypeptid-kæde, hvortil er bundet to komplekse kulhydratsidekæder.

Opbygningen af sidekæderne varierer og giver anledning til

flere isoformer. Den i plasma almindeligste isoform har 4 kæder

(tetrasialo-transferrin), mens isoformer med 5 eller 3 kæder findes i

mindre mængder, og isoformer med 2, 1 eller 0 kæder normalt kun

findes i små mængder. I CSV og lymfevæske findes - udover den

typiske serumform - B2Tr, der er asialoformen af transferrin. Transferrins

vandring ved gel-elektroforese bestemmes bl.a. af sidekædernes

opbygning. Ved elektroforese ses den dominerende

serumform som et enkelt, skarpt bånd og B2Tr adskilles sig som et

bånd lidt tættere på katoden.

B2Tr findes ikke i nasalt mucus eller tårevæske og kan derfor

anvendes ved diagnostik af rhinoliqoure. B2Tr viser anvendt til dette

formål høj sensitivitet (73-84 %) og specificitet (100 %) afhængigt af

assay og patientgruppe1,2 . Idet plasmas indhold af B2Tr kan stige

hos alkoholikere skal analysen anvendendes med forsigtighed i

denne gruppe og patientens eget serum skal anvendes som

kontrolmateriale.

Andre biokemiske undersøgelser ses anvendt med henblik på at

vurdere oprindelsen af udsivende nasalt sekret. Bestemmelse af glukosekoncentrationen

har tidligere være brugt men anses i dag for

obsolet. Beta-trace er en nyere beskrevet markør, som viser god

sensitivitet for detektion af CSV1,2 . Imidlertid er analysen relativt ny

og kan give falsk positive resultater ved f.eks. bacteriel meningit,

hvorfor B2Tr rekommanderes1 .

Materialer og metoder

Patientprøver: 9 prøver af næseflåd (fra 8 patienter) er modtaget på

Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse (KBA) med forespørgsel om

materialet kunne være CSV.

Kontrolmateriale:

Serum: Såfremt en prøve har været til rådighed er patientens eget

serum anvendt som kontrolmateriale. Alternativt er et vilkårligt

patientserum fra KBA anvendt.

CSV: Vilkårlig, ublodig CSV er anvendt.

Kontroludsendelse fra United Kingdom National External Quality

Assessment Service (UK NEQAS) i programmet CSF B2 Transferrin.

Forbehandling af materiale: Før analyse er serum fortyndet x20 og

x40 i 0,9 % NaCl. CSV, patientprøver og eksterne kontroller er opkoncentreret

ca. x 5 og x10, ved negativ test opkoncentreres evt.

yderligere. Opkoncentrering: centrifugeres v. 4-8000 xg i Amicon

Ultra Centrifugal Filters 0,5 mL 10K (Millipore), indtil ønsket opkoncentrering.

Analysemetode: Apparatur: Hydrasys (Sebia). Elektroforese: kittet

Hydragel 4 Bence-Jones (Sebia) og det tilhørende elektroforeseprogram

anvendes ifølge forskriften, idet 10 μl af de ovennævnte prøvematerialer

påsættes og polyklonalt kanin anti-human transferrin

antistof (DAKO) anvendes til immunofixation. Farvemetode: Farves

på Hydrasys med Acid Violet.

Resultater

Figur 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Figur 1: Undersøgelse for B2Tr v. elektroforese og immuno-fixation m. antistof mod

transferrin. Bane 1 og 2: ukoncentreret CSV-kontrol, bane 3 og 4: serum fortyndet x 20

henh. X 40. Bane 5-6: ukoncentreret næseflåd, bane 7-8 og 9-10 næseflåd koncentreret ca.

x5 henh. X10, bane 11 og 12 CSV koncentreret ca. x5 henh. X10.

KBA har undersøgt 8 patienter og har fundet B2Tr i nasalsekretet

hos 5 af disse. Samtlige 5 patienter med påvist B2Tr har efterfølgende

fået diagnosticeret en fistel, hvorigennen CSV kan passere

til næsen. Hos de 3 øvrige patienter er der ikke fundet B2Tr i

nasalsekret, og disse patienter er efterfølgende afsluttet uden fund af

rhinoliquore. Der er således påvist fin overensstemmelse mellem

resultat af B2Tr undersøgelsen og patientens endelige diagnose.

Ved undersøgelse af de udsendte prøvematerialer i UK NEQAS’

kontrolprogram identificerer KBA korrekt CSV og ikke-CSV.

Konklusion

Påvisning af B2Tr i nasalsekret har i den undersøgte patientgruppe

vist god overensstemmelse med de kliniske fund og patienternes

endelige diagnose.

Ved undersøgelse af udsendt prøvemateriale fra UK NEQAS’ kontrolprogram

identificerer KBA korrekt CSV og ikke-CSV.

Konklusionen er således, at det anvendte assay til detektion af B2Tr

i nasalsekret ser lovende ud til diagnosticering af rhinoliquore hos

patienter med næseflåd.

Imidlertid er KBAs erfaringer med analysen endnu begrænsede.

Således er sensitiviteten af KBAs metode ikke kendt, hvorfor

manglende påvisning af B2Tr i nasalsekret foreløbigt må anses for

uvis. Analysen er under udvikling og validering og tilbydes derfor

foreløbig vederlagsfrit mod adgang til de undersøgte patienters

anamnese og endelige diagnose samt øvrige kliniske fund.

Kilder

1. Schnabel C., et al. Comparison of β2-Transferrin and β-Trace Protein for Detection of

Cerebrospinal Fluid in Nasal and Ear Fluids. Clin Chem 2004;50(3):661-63.

2. Mantur M., et al. Cerebrospinal fluid leakage - Reliable diagnostic methods, Clin

Chim Acta 2011; 412(11-12):837-40.

ÅRSRAPPORT 2011 95


Etablering af referenceintervaller for de nye

hæmatologiske parametre IRF, RET-He, IPF og MPV samt

Immature granulocytter.

96 ÅRSRAPPORT 2011

Et projekt under Region Sjællands befolkningsundersøgelse.

Cand. polyt, ph.d. Mikala Klok Jørgensen*, Cand. scient, ph.d. Palle Lyngsie Pedersen, Reservelæge cand. med. Christine

Haase, Overlæge Maja Jørgensen, Ledende Overlæge, ph.d. Lise Bathum og Afdelingslæge, klinisk forskningslektor, Ph.D.

Christina Ellervik, Alle Klinisk Biokemisk Afdeling - Sygehus Syd *mijr@regionsjaelland.dk

Resume

Ved analyse af blodprøver for hæmatologiske rutineparametre bestemmes samtidigt automatisk en række andre hæmatologiske parametre. For en del af disse er den kliniske

anvendelighed endnu ikke velundersøgt. Det gælder f.eks. den immature reticulocytfraktion (IRF), den immature thrombocytfraktion (Immature platelet fraction, IPF) samt mean

platelet volume (MPV). Andre - for eksempel reticulocyt hæmoglobin (RET-He) - efterspørges allerede. Anvendelsen begrænses delvist af manglen på veldokumenterede

referenceintervaller for den danske befolkning. En mere velkendt parameter er fraktionen af umodne granulocytter (immature granulocytes, IG) som indgår i en differentialtælling.

Denne parameter kan nu måles mere præcist og de tidligere referenceintervaller er derfor nok ikke længere helt korrekte. Formål: Målet med dette projekt er etablering af

referenceintervaller for IRF, IPF, RET-He, MPV samt IG.

Forkortelser

Baggrund

I forbindelse med analysering for de velkendte hæmatologiparametre så som

hæmoglobin, leukocyttal o.s.v. bestemmer moderne hæmatologiapparaturer

mange andre hæmatologiske parametre. Værdien af disse er ikke velundersøgt

og svaret rapporteres derfor ikke til rekvirenterne. Det gælder bl.a. parametrene

den immature reticulocytfraktion (IRF), reticulocyt hæmoglobin (RET-He), den

immature thrombocytfraktion (Immature platelet fraction, IPF) samt mean platelet

volume (MPV). Disse parametre kan med fordel anvendes ved anæmiudredning

samt ved kontrol af behandling af anæmi. Endvidere kan de have værdi ved

behandling og kontrol af dialysepatienter, der skal behandles med Erythropoitin

(Epo), hvor de formentlig vil kunne anvendes til at titrere behandlingen. Der er

derfor begyndende interesse for de omtalte parametre, men anvendelsen

begrænses delvist af manglen på veldokumenterede referenceintervaller for den

danske befolkning.

En velkendt parameter er fraktionen af umodne granulocytter (immature granulocytes,

IG) som indgår i en differentialtælling. Denne parameter kan nu måles mere

præcist og de tidligere referenceintervaller er derfor nok ikke længere helt

korrekte. Det vil være ønskeligt med et mere præcist referenceinterval.

Materialer og metoder

De relevante parametre medbestemmes automatisk ved hæmatologisk undersøgelse

af blodprøver på Sysmex hæmatologiudstyr i Næstved. Data fra raske,

voksne personer opnås ved at udtrække resultater fra personer, der indgår i

Region Sjællands Befolkningsundersøgelse. Disse data anvendes til etablering af

køns og alders inddelte referenceintervaller." .

Da referenceintervaller ønskes etableret på raske personer, ekskluderes borgere

med følgende diagnoser: hjertekarsygsom, diabetes, cancerdiagnoser, sygdomme

i blod og bloddannende organer, nyresygdomme og respiratoriske sygdomme.

Desuden udelukkes bloddonorer, borgere med indlæggelse indenfor de

sidste tre måneder samt borgere, der medicinsk behandles med Magnyl eller

andre NSAID præparater, K-vitaminantagonister eller trombocytfunktionshæmmende

midler.

Indsamlingen af data er i gang og databehandling påbegyndes i dette efterår.

Resultater/konklusion

Resultater er endnu begrænsede men ventes at kunne bidrage til at øge den

kliniske anvendelighed af og interesse for de hæmatologiske parametre IRF

(Immature reticulocyt fraction), RET-He (reticulocyt hemoglobin), IPF (Immature

platelet fraction) og MPV (Mean platelet volume). For IG vil de fastlagte referenceintervaller

umiddelbart kunne anvendes og påføres svar på differentialtællinger.

De øvrige parametre skal undersøges nærmere inden de kan anvendes

klinisk. Vi overvejer et fremtidigt projekt til mulig optimering af udredning og

behandling af anæmi for at få større viden om disse parametre.

Referencer

IRF Immature Reticulocyt Fraction

RET-He Reticulocyt Hemoglobin

IPF Immature Platelet Fraction

MPV Mean Platelet Volume

1. Jones G, Barker A. Reference Intervals. Clin Biochem Rev Vol 29 Suppl (i) August 2008.

2. Nordin G, Maartensson A, Swolin B, Sansberg S, Christensen NJ, Thorsteinsson V, Franzson L, Kairisto V,

Savolainen ER. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte

indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 385 – 398

Side fluorescence: ”RNA/DNA-indhold”

Lymf

Neutr/Bas

Mono

Side scatter: ”kompleksitet”

IG

Eos

Figur 1 Differentialtælling af leukocytter på Sysmex: Leukocyttyperne

adskilles på baggrund af bl.a. cellernes kompleksitet og indhold af

RNA/DNA (Figur: Sysmex)

”Reticulocyt modenhed”

Figur 2 Bestemmelse af reticulocytter på Sysmex er baseret på bl.a.

cellernes størrelse (forward scatter) og indhold af RNA/DNA

(Fluorescence) (Figur: Sysmex)


Prævalens af Xenotropisk Murint Leukæmi Virus –

Relateret Virus (XMRV) i Danske Bloddonorer

Steffen Jørgensen 1 , Amita Chaube 1 , Leif Kofoed Nielsen 2 , Keld Mikkelsen Homburg 1

Klinisk Immunologisk Afdeling, Sygehus Syd 1 . Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet 2 .

Xenotropisk Murint Leukæmi Virus – Relateret Virus (XMRV) er en mulig ny human retrovirus. Denne virus er en

gammaretrovirus og er tæt beslægtet med de endogene Murine Leukæmi Virus. XMRV blev først beskrevet i biopsier fra

patienter med prostata cancer. Senere rapporter fra USA beskrev infektion af B- og T-celler med XMRV. Dette kunne have

indflydelse på transfusionssikkerheden, da infektion hos bloddonorer eventuel kunne overføres via blod og blodprodukter. På

denne baggrund har Klinisk Immunologisk Afdeling kortlagt prævalensen af XMRV blandt bloddonorer.

Materialer og metoder

Der blev løbende indhentet informeret samtykke fra i alt 414

bloddonorer. DNA blev isoleret fra 0,5 ml blod og analyseret for

XMRV infektion med Semi-nested PCR rettet med XMRV Env

genet. Første runde PCR primerset bestod af 5922F (5′-

GCTAATGCTACCTCCCTCCTGG-3′) og 6273R (5’-

GGAGCCCACTGAGGAATCAAAACAGG-3′). 2 μL fra første runde

blev overført til anden runde PCR hvor primer 6273R blev erstattet

med 6173R (5′-CTGTCCAGT-GGTCTCACATC-3′).

Reaktionskonditionerne for begge runder PCR var 1x Taq buffer,

2.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP, 0,5 U Platinum ® taq (Invitrogen,

USA), 250 nM 5922F og 6273R eller 6173R. Termiske konditioner

for PCR var 4 min ved 94 °C (1min 95 °C, 1 min 57 °C, 1 min 72

°C) × 40 og 10 min 72 °C. Konfirmatorisk test blev et Real Time

PCR baseret assay rettet mod XMRV Pol regionen brugt, med

følgende primere 4552F (5’- CGAGAGGCAGCCATGAAGG-3’),

4616R (5’- GCGTATACG-GGGTTGAG-TCC-3’), og proben

4572MGB (5’-6FAM-AGTTCTAGAA-ACCTCTACACTC-MGB-3’).

Der blev brugt 900 nM af hver primer og 250 nM probe i 1 ×

Ssofast Probe mastermix (BioRad, USA) ved følgende Termiske

konditioner 2 min 94 °C (15 sek 95 °C, 1 min 60 °C) ×45. Positive

prøver blev analyseret for kontaminering med DNA fra mus ved

brug af et intracisternal A partikel (IAP) assay med 500 nM af

forward primer (5’-ATA ATC TGC GCA TGA GCC AAG G-3’) og

reverse primer (5’-AGG AAG AAC ACC ACA GAC CAG A-3’) og 1x

Taq buffer, 2.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP, 0,5 U Platinum ® taq

(Invitrogen, USA). Termiske konditioner for PCR var 4 min ved 94

°C (30 sek 95 °C, 30 sek 58 °C, 20 sek 72 °C) × 45 og 7 min 72 °C

500

250

M M

Figur 2: Intracisternal A Partikel Assay for påvisning af kontaminering af prøver med murint DNA. M (50 bp markør, Fermentas), 1-11 prøver som

testede positivt For XMRV. 12 blank. Som positiv kontrol blev DNA fra murine NIH/3T3 celler brugt i en fortyndingsrække fra 100 pg til 0,01 pg.

Assayet havde en Følsomhed på 0,1 pg.

Figur 2: Konfirmatorisk test af prøver som testede positivt for XMRV med semi-nested PCR. Som Positiv kontrol blev DNA fra 22Rv1 XMRV positive celler

Brugt i en fortyndingsrække fra 95 ng til 0,095 ng. Ingen af prøver som tidligere testede positivt for XMRV kunne verificeres.

Resultater

Her præsenterer vi data fra 414 bloddonorer, som er blevet

undersøgt for infektion med XMRV. Indledende undersøgelse

antydede at 3% (13/414) bloddonorer var inficerede med

XMRV. 11 PCR produkter, fra de positive prøver, blev

sekventeret og analyseret. Sekvensanalyse viste meget lav

sekvensdiversitet samt intet tegn på diversitet induceret af

APOBEC3G og APOBEC3F retroviral restriktion, som ellers

var forventet. Mangel på sekvensdiversitet, samt internationale

rapporter som indikerede kontaminering med murint DNA i

Platinum ® Taq (Invitrogen, USA), som blev brugt i dette studie

rejste tvivl om resultaterne. For at undersøge om positive

prøver var komtamineret med DNA fra mus, som kan give

falske positive, blev et intracisternal A partikel (IAP) assay

brugt. Dette assay påviser murine retrotransposoner, men

kontaminering kunne ikke påvises. For at undersøge om der

var tale om reel infektion med XMRV eller om der var tale om

falske positive, på grund af kontaminering, blev alle positive

prøver søgt bekræftet med et Real Time Assay rettet mod

XMRV pol regionen, hvor Platinum ® taq polymerasen blev

erstattet med Ssofast Probe Mastermix (Bio-Rad, USA). Dette

assay kunne ikke påvise XMRV hos personer som tidligere var

testet positive.

Konklusion

Figur 3: Kladogram som viser sekvensdiversiteten mellem den positive kontrol (22Rv1)

og sekvenser isoleret fra XMRV positive prøver.

Vi har ikke kunne påvise infektion med XMRV i danske

bloddonorer. De indledende positive resultater skyldes højst

sandsynlig kontaminering af Platinum ® Taq (Invitrogen, USA)

med murint DNA og antages derfor at være falske positive.

Dette underbygges af at APOBEC3G og APOBEC3F retroviral

restriktions induceret sekvensdiversitet ikke kunne påvises.

IAP assayet som blev brugt havde for lav følsomhed til at

påvise kontaminering som er blevet påvist i Platinum ® Taq

(Invitrogen, USA). Disse resultater understreger ydermere

vigtigheden af valg af reagenser ved studier i mennesker med

hensyn til infektion med XMRV og andre Murine Retrovirus

med mulig endogen oprindelse.

Referenser

Urisman A et al. (2006) Identification of a novel gammaretrovirus in prostate tumors of patients homozygous for

R462Q RNASEL variant. PLoS Pathog 2(3): e25.

Lombardi et al(2009). Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue

syndrome. Science 326(5952):585-589

Oakes et al. (2010). Contamination of human DNA samples with mouse DNA can lead to false detection of XMRVlike

sequences. Retrovirology. 7:109

Shin et al (2011). Absence of XMRV retrovirus and other murine leukemia virus-related viruses in patients with

chronic fatigue syndrome. J. Virol 85(14):7195-202

Dette studie blev støttet af Danske Regioner

ÅRSRAPPORT 2011 97


98 ÅRSRAPPORT 2011


KIR_0811

Laparoskopisk operation af paraøsofageale hernier

Reservelæge Anna Kovaleva, overlæge Ole Olsen, overlæge Bo Jacobsen

Kirurgisk afdeling, Sygehus Syd, Nykøbing Falster

De paraøsofageale hernier (PEH) udgør ca. 5-15

% af alle hiatus hernier (Billede 1), hvor cardia

har normal lejring, men en del af ventriklen

glider op langs esophagus gennem en separat

peritonealbeklædt broksæk (Figur 1). Hernier kan

være potentielt livstruende på grund af risiko for

inkaceration.

Behandling af de store PEH med invaliderende

symptomer er operation.

Formålet med denne undersøgelse er at publicere

resultater af laparoskopisk gastropexi a.m.

Boerema foretaget på en almen kirurgisk afdeling.

Billede 1. Røntgen af thorax med fund af et stort hiatus hernie Figur 1. Paraøsofagealt hernie (cardia er placeret under diafragma)

11 patienter (kvinder, n=9; medianalderen

72 år, spændvidde 55-89 år) opereret

i 3 års periode på kirurgisk afdeling,

Nykøbing F sygehus, blev identificeret.

Alle blev før operation udspurgt om

livskvalitetsforringende gener (VAS score).

Desuden blev røntgen af øsofagus og

ventrikel udført for at verificere diagnosen

(Billede 2).

Figur 2. Gastropexi a.m. Boerema: corpus og fundus af ventrikel

fikseres til forreste bugvæg med uresorberbare suturer.

Materiale og metoder:

Billede 2. Røntgen af øsofagus og ventriklen med kontrast: en

del af ventriklen er beliggende intratorakalt, men cardiaregionen

ligger anatomisk korrekt under diafragma.

Efter udskrivelsen blev patienterne kontrolleret

ambulant efter 3-4 måneder med gentaget VAS

score samt ny røntgen af øsofagus og ventriklen.

To af de elleve patienter har ikke afsluttet den

postoperative kontrol.

Operation foregik laparoskopisk, blev

udført af den samme operatør. Ved dette

indgreb trækkes broksækken med indhold

af mavesæk ned fra thorax. Corpus og

fundus af ventrikel fikseres efterfølgende

til forreste bugvæg med enkelte knuder

transfascielt (Figur 2, Billede 3).

Billede 3. Under laparoskopisk operation påsættes suturer langs

lille kurvatur på forsiden af ventriklen

Resultater:

Ingen peroperative komplikationer opstod og ingen dødsfald blev registreret. Median indlæggelsestid var 3 dage (spændvidde 1-8).

Alle patienter havde præoperativt længerevarende gener i form af intermitterende smerter/ubehag/trykken i thorax eller epigastriet. Andre

symptomer, der forekom hos nogle patienter, var opkastning, langvarig kvalme, vægttab, åndenød, hoste, øget tendens til lungebetændelse.

Alle scorede 9-10 ved VAS. Ved klinisk kontrol efter 3-4 måneder fandtes en signifikant livskvalitetsforbedring. VAS: 1-4.

Ved radiologisk kontrol havde 3 patient radiologisk delvis recidiv, men alle var klinisk velbefindende og ønskede ikke yderligere.

Konklusion:

Vores undersøgelse viser at indgrebet kan foretages sikkert og effektivt på en almen kirurgisk afdeling og med gode resultater.

ÅRSRAPPORT 2011 99


Baggrund

Mangel på praktiserende læger er opgjort som

antal ledige ydernumre for almen praksis pr.

10.000 indbyggere i hver af Region Sjællands

kommuner i september 2010.

100 ÅRSRAPPORT 2011

Socio-økonomisk udsatte kommuner har

størst mangel på praktiserende læger

Mads Aage Toft Kristensen, Almen praksis, Sygehus Syd, Region Sjælland og Forskningensenheden for Almen Praksis i København

Sammenhængen mellem socio-økonomiske

faktorer og sundhed er velkendt. Der er højere

dødelighed og komorbiditet samt flere psykosociale

problemer hos patienter i socioøkonomisk

udsatte områder (1). Praktiserende

læger i disse områder har længere ventetid for

patienterne, mindre tid til den enkelte patient og

har et højere stress-niveau (2).

Resultater

Figur 1 Ledige ydernumre pr. 10.000 borgere

Region Sjælland er en af de danske regioner,

som er mest berørt af mangel på praktiserende

læger. Sundhedsstyrelsen forventer, at manglen

på praktiserende læger forværres indtil år 2020

(3). Problemstillingen er vigtig for kvaliteten af

patientbehandlingen og kan have betydning for

rekruttering og fastholdelse af praktiserende

læger i de kommuner, hvor der allerede er for få.

Formål

At undersøge hvordan mangel på praktiserende læger fordeler sig i Region Sjællands kommuner.

At undersøge om der er sammenhæng mellem mangel på praktiserende læger og socio-økonomiske forhold blandt kommunernes borgerne.

Metode

Differentieret Almenmedicinsk Patientindeks

(DAMP-indeks) benyttes som mål for borgernes

socio-økonomiske forhold.

DAMP-indeks er et valideret, simpelt

personbaseret indeks for den socio-økonomiske

status i en praksispopulation. DAMP-indeks er

udviklet i 2006 i Danmark (4).

Figur 1 viser, hvordan manglen på praktiserende

læger fordeler sig i Region Sjællands kommuner.

Mangel på praktiserende læger er størst i

kommuner i den sydlige og i den nordvestlige del

af Region Sjælland.

Figur 2 viser de socio-økonomiske forhold målt

ved DAMP-indeks blandt borgerne i Region

Sjællands kommuner.

DAMP-score er højest i kommuner i den sydlige

og den vestlige del af Region Sjælland.

Kommuner med størst mangel på praktiserende

læger har op til 3 gange højere DAMP-indeks

end kommuner uden lægemangel.

Manglen på praktiserende læger er således

størst i de socio-økonomisk mest udsatte

kommuner.

Konklusion

Mangel på praktiserende læger er størst i kommuner i den sydlige og den nordvestlige del af Region Sjælland.

Der er en sammenhæng mellem mangel på praktiserende læger og socio-økonomiske forhold blandt borgere i Region Sjællands kommuner.

Mangel på praktiserende læger i socio-økonomisk udsatte områder er alvorlig for sundheden.

Referencer

(1) Sundquist J et al. Underprivileged area score, ethnicity, social factors and general mortality in district health authorities in England and Wales. Journal of Primary Health Care, 1996. (2) Mercer S, Watt G. The inverse Care Law: Clinical Primary Care Encounters in Deprived and Affluent Ares of Scotland. Annals of Family

Medicine, 2007. (3) Lægeprognose for udbuddet af læger 2010-2030. Sundhedsstyrelsen 2010. (4) Vedsted P, Sørensen T H. Praksisscore på DAMP baseret på patientpopulationer i 2006. Fagligt Udvalg vedr. Almen Praksis 2009.


F A C U L T Y O F H E A L T H S C I E N C E S

U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N

Thyrop

Individual Subclinical Hypothyroidism after

Hemithyroidectomy for Benign Nontoxic Goiter

– Focus on Weight Gain and Mitochondrial

Dysfunction

Abstract

The incidence of hypothyroidism and subclinical hypothyroidism after hemithyroidectomy for benign non-toxic goiter remain uncertain. Weight gain

after hemithyroidectomy is a clinical observation. Thyroid hormones regulate mitochondrial activity and subclinical hypothyroidism affect

mitochondrial function. The Thyrop Study examines body weight and mitochondrial function after hemithyroidectomy for benign non-toxic goiter.

Background

The incidence and the risk factors for

development of hypothyroidism after

hemithyroidectomy remain unclear.

The reported rates of hypothyroidism

after hemithyroidectomy vary from

5.0% to 41.9 % because of variable

follow-up and definition of

hypothyroidism (1).

Subclinical hypothyroidism as well as

hypothyroidism is associated with an

increased risk of coronary heart

disease (2).

Thyroid hormones are major regulators

of mitochondrial function (3). It has

previously been shown that subclinical

hypothyroidism affects mitochondrial

activity (4). Weight gain after

hemithyroidectomy for benign nontoxic

nodular goiter among patients

that do not develop overt

hypothyroidism is a clinical

observation. Overweight and obesity

are major threats to public health. The

importance of lifestyle in the risk of

gaining weight is not to be doubted but

other factors such as thyroid function

might be of importance as well (5).

Goiter surgery

Toft Kristensen T 1,5 ,Larsen J 2,5 ,Lyngsie Pedersen P 3,5 , Jelstrup S 1 , Kvetny J 4,5

1 Department of Otorhinolaryngology Slagelse Hospital, 2 Department of Clinical Pathology, Næstved Hospital, 3 Department of Clinical

Biochemistry Næstved Hospital, 4 Department of Internal Medicine Næstved Hospital, 5 Mitochondrial Research Unit Næstved Hospital

Hypothesis

The hypothesis of the study is that

weight gain after hemithyroidectomy

among patients that do not develop

overt hypothyroidism is a clinical

manifestation of a postoperatively

lowered thyroid function which

results in a rise in s-TSH within the

reference range. This hypothesized

condition is referred to as individual

subclinical hypothyroidism.

Aim

The aim of the study is to examine if

small changes in the thyroid function

after hemithyroidectomy for benign

non-toxic goiter affect body weight

and mitochondrial function.

Methods

The Thyrop Study comprises three substudies:

1. A retrospective study. Almost two years after hemithyroidectomy, body weight

and s-TSH of 30 patients are compared to their preoperative values and to two sets

of values of a control group.

2. A prospective study. Before and 1, 3, 6 and 12 months after hemithyroidectomy,

thyroid hormone analyses (s-TSH, free T4, free T3 and anti-TPO), blood lipids, body

weight, bioelectrical impedance, blood pressure, waist circumference, basal oxygen

consumption and mitochondrial activity are examined in 30 patients.

3. A prospective double-blind randomized controlled study, in which the effect of

thyroid hormone replacement therapy after hemithyroidectomy is examined in 30

patients.

Results

Preliminary results of 28 patients

have been obtained from the first

substudy. 22 months after

hemithyroidectomy for benign nontoxic

goiter, body weight (p = 0.034)

and s-TSH (p = 0.00002) are

significantly higher than before

hemithyroidectomy.

Discussion

After almost two years follow-up

.

patients who underwent

hemithyroidectomy for benign nontoxic

goiter have a lowered thyroid

function than before surgery and they

have gained weight.

This supports the hypothesis that

among patients that do not develop

overt hypothyroidism after

hemithyroidectomy for benign nontoxic

goiter a lowered thyroid

function can have clinical

consequences (e.g. weight gain).

The hypothesis will be tested further

in the prospective studies and final

results are expected in 2012/2013.

s-TSH (mU/l)

Body weight (kg)

before after

before after

References

(1) Wormald R, Sheahan P, Rowley S, Rizkalla H, Toner M, Timon C. Hemithyroidectomy for benign thyroid disease: who needs

follow-up for hypothyroidism? Clin Otolaryngol 2008 Dec;33(6):587-91.

(2) Rodondi N, den Elzen WP, Bauer DC, Cappola AR, Razvi S, Walsh JP, et al. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary

heart disease and mortality. JAMA 2010 Sep 22;304(12):1365-74.

(3) Weitzel JM, Iwen KA, Seitz HJ. Regulation of mitochondrial biogenesis by thyroid hormone. Exp Physiol 2003 Jan;88(1):121-8.

(4) Kvetny J, Wilms L, Pedersen PL, Larsen J. Subclinical hypothyroidism affects mitochondrial function. Horm Metab Res 2010

May;42(5):324-7.

(5) Knudsen N, Laurberg P, Rasmussen LB, Bulow I, Perrild H, Ovesen L, et al. Small differences in thyroid function may be important

for body mass index and the occurrence of obesity in the population. J Clin Endocrinol Metab 2005 Jul;90(7):4019-24.

ÅRSRAPPORT 2011 101


Effect of occupational therapy

on cancer patients?

– a randomised controlled trial

Line Lindahl 1,2,3 , Dorte Gilså Hansen 3 ,

Karen la Cour 4 , Jens Søndergaard 1
AIMBACKGROUND


METHODS

RECRUITMENTTable 1

Line Lindahl102 ÅRSRAPPORT 2011

N=288
Intervention group

N=144


Follow-up

Control group

N=144

TABLE 1:

REGION ZEALAND

Participants

n=114 (12,20 %)

HOSPITAL SOUTH

Non-participants

n=819 (87,79 %)

RESULTS AND CONCLUSION

Total

n=934 (100 %)


11


KIR_0811

Forekomst af prolapskirurgi i Danmark 1977-2009

Ea Løwenstein 1 , Øjvind Lidegaard 2 , Bent Ottesen 2 og Helga Gimbel 3

1) Organkir. Afd. Nykøbing Falster Sygehus, 2) Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet og 3) Gynækologisk afd. Nykøbing Falster Sygehus

Formålet

At registrere forekomsten kirurgisk behandlet

prolaps samt undersøge recidivfrekvensen i

perioden 1977-2009.

Metode

Der blev foretaget dataudtræk fra landspatientregisteret

fra 1977-2009, inkluderende alle

kvinder i Danmark, på Grønland og på Færøerne

der blev prolapsopereret.

Antal operationer pr. 100.000 kvinder

300

250

200

150

100

Incidensrate 1977-2009

Prolapsopereret kvinder 1977-2009: 127.841.

Der opereres 3000-4700 kvinder pr. år.

operationer pr. 100.000 kvinder

50

0

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1989

1986

1983

1980

1977


A Novel Immunohistochemical Sequential Multi-Labelling and Erasing Technique (SE)

Epitope Characterization of Bone Marrow Pericytes in Primary Myelofi brosis

Ann Brinch Madelung 1 , Michael Bzorek 1 , Henrik Bondo 1 , Eva M.K. Zetterberg 2 , Ole Weis Bjerrum 2 , Hans Carl Hasselbalch 3 , Stefan Scheding 4 and Elisabeth Ralfkiaer 5

1 Department of Clinical Pathology, Hospital South, Naestved, Denmark; 2 Department of Haematology, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, Denmark; 3 Department of Oncology-Hematology, Hospital North, Roskilde,

University of Copenhagen, Denmark; 4 Lund Stem Cell Center, University of Lund, Sweden; 5 Department of Pathology, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, Denmark

Conclusion: With a novel

immunohistochemical technique, different

types of vessel and pericyte profi les can

be identifi ed in bone marrow by light

microscopy. This technique may unravel

new aspects of the microvessel structures

in patients with primary myelofi brosis (PMF)

and related neoplasms.

Background: In Philadelphia-negative

chronic myeloproliferative neoplasms

increased microvascular density, bizarre

vessel architecture and increased number

of pericytes are part of the distinct

histopathological features. Pericytes

express several markers such as CD146,

CD271, Smooth Muscle Actin, Desmin,

Platelet-derived growth factor receptor

beta and Neuron-glial 2. This study

enables epitope characterization of bone

marrow pericytes in PMF using a novel

immunohistochemical technique.

Design and Methods: Bone marrow biopsies

from normal donor (n=1) and patients with

PMF (n=3) were included. Specimens were

subjected to an immunohistochemical

sequential multi-labelling and erasing

technique (SE-technique). Antigens of

interest in the fi rst and/or second layer

were detected with an immunoperoxidase

system and visualised with Amino-Ethyl-

Carbazole. After imaging, erasing and

blocking of immunoreagents, the slides were

stained with a traditional double immunolabelling

procedure. In addition to light

microscopy we applied a Photoshop color

palette creating a single composite image

of the sequential stainings. Our technique

is inspired by the SIMPLE-method (Glass

et al. J Histochem Cytochem, 2009 ).

Results: We successfully applied up to four

layers of antibodies using CD146, Smooth

Muscle Actin, CD34, CD271 and Ki67 in

different combinations. The SE-technique

signifi cantly improves morphological

studies in bone marrow. Additionally, the

SE-technique makes it possible to detect

more than two antigens regardless of

immunoglobulin type or animal host.

The authors have no relevant confl icts of

interest to disclose.

104 ÅRSRAPPORT 2011

Figure 1. Sequential 4-step technique displayed as single staining images in a patient with primary myelofi brosis

CD146 SMA CD34 CD34+CD271

Arrows: CD146+, SMA+ Pericyte

Note: CD146+, SMA- Fat cell

functioning as a negative control

0,1 mm

Figure 2. Sequential 3-step technique with Photoshop color palette applied

0,1 mm

Arrows: CD34+ Endothelial cell

surrounded by CD271+ fi brillar material

Note: The pericyte is both CD34- and CD271-

CD146 SMA CD34 Combined

CD146 immunohistochemical

reaction pattern

Arrow: Positive pericyte

Arrowhead: Positive fat cell

SMA immunihistochemical

reaction pattern

Arrow: Positive pericyte

CD34 immunihistochemical

reaction pattern

Arrow: Negative pericyte

and positive endothelial cell

Photoshop Color Palette

Co-expression:

Arrow: CD146+ SMA+

Arrowhead: CD34+ CD146+

Figure 3. Representative reaction patterns (A-C) of vascular structures in bone marrow specimen from patient with primary myelofi brosis; visualized with the Photoshop color palette

0,1 mm

CD34+ Endothelial cell

CD146+ Pericyte

Co-expression of

CD34 and CD146

in the endothelial region

Co-expression of

CD146 and SMA

in the pericyte region

In addition single

expression of SMA

REGION ZEALAND

HOSPITAL SOUTH


AKU_0911

Patienters oplevelse af behandling i en akutafdeling

Maria Søe Mattsson, Ph.d.. studerende, Hanne Jørsboe, Ledende Overlæge,

Akutafdelingen. Nykøbing F. sygehus.

Introduktion:

I en tid med reorganisering af akutområdet, er det interessant at undersøge hvordan patienterne oplever behandlingen i en nyetableret

akutafdeling. I Danmark opgør man systematisk patienternes oplevelser af behandlingen på landets sygehusafdelinger 3 måneder efter

udskrivelse vha. spørgeskemaer. Som noget unikt ønsker vi i denne undersøgelse at få patienternes vurdering umiddelbart inden udskrivelse

fra afdelingen.

Formål:

Det er undersøgelsens (ptop1) formål at sammenligne patientoplevelser på Akutafdelingen på Nykøbing Falster sygehus med patientoplevelser

på landsplan (LUP).

Inklusion:

Akutte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter på 18 år eller derover. Patienter der kan give mundtligt samtykke til

deltagelse. Patienter der har opholdt sig i afdelingen mindst 2 timer.

Design:

Valideret spørgeskemaundersøgelse med 3-5 trins skala. Spørgsmålene blev læst op af interviewer ansat til formålet. Dataindsamlingsperiode:

21. september 2009 – 11. december 2009. Sammenligningsdata er fra LUP-undersøgelsen 2009.

Resultater:

Procent

Procent

55

50

45

40

60

40

20

0

Kønsfordeling

Ptop1 LUP

Aldersfordeling

119*

2039

4059

6079

80+

Mand

Kvinde

Ptop1

* bemærk at ptop1 kun inkl. patienter på 18 år og derover.

Afdelingsspecifi kke spørgsmål:

Procent

100

80

60

40

20

0

LUP

Information

Procent

120

100

80

60

40

20

0

Ptop1 Ptop1

Fikdudeinformationer,du Vardersammenhængidet,

havdebrugforunderdin dufikafvide,nårdutalte

Oplevede patienterne fejl?

Ptop1 LUP Ptop1 LUP Ptop1 LUP Ptop1 LUP

2009

a)Forkert

medicin?

Positiv

Negativ

Ikkerelevant

b)Skadeu.

behandling?

c)Adm.

fejl?

n?

Procent

120

100

80

60

40

20

0

d)Andet?

Ja

Nej

Procent

100

80

60

40

20

0

g

Modtagelse/udskrivelse

Ptop1 Ptop1

Hvordanvurdererdu Erdutrygellerutrygvedat

personalets skullehjemfrasygehuseteller

imødekommenhed,dadublev overflyttestilandenafd.?

Behandlingsforløb Ventetid

Ptop1 LUP Ptop1 LUP

Harduværettilfredsmed Oplevededu,aténeller

akutafdelingensbehandling flerekontaktpersonerpå

Det var muligt at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen på akutafdelingen umiddelbart inden patienternes udskrivelse. Det antages

at give et sandere billede af oplevelsen end på en tilbagemelding 3 mdr. efter.

Konklusion:

I opstartsfasen af akutafdelingen er patienterne i høj grad tilfredse med behandlingen og undersøgelsen viser, at den patientoplevede

kvalitet lever op til den kvalitet, der opleves på landsplan generelt på landets sygehuse. Ventetid synes ikke at påvirke den samlede

oplevelse af tilfredshed med behandlingen. Målet med akutafdelinger er at bedre kvaliteten, derfor følges denne undersøgelse op

igen, når akutafdelingen har fungeret i 3 år.

Ja

Nej

Ikkerelevant

Procent

100

80

60

40

20

0

Ptop1 LUP Ptop1 LUP

Oplevededu,atderopstod Oplevededu,atderopstod

ventetidveddin unødigventetidpå

AKU_Maria Søe Mattson.indd 1 07-09-2011 10:49:00

Positiv

Negativ

Positiv

Negativ

Ikkerelevant

ÅRSRAPPORT 2011 105


Nyt paradigme for antikoagulationsbehandling af beboere på

pleje- og ældrecentre samt hjemmeplejen i Region Sjælland

Et 3-årigt projekt finansieret af kronikerpuljen.

Projektforløb

Gitte Vedel Melsen, Edith Ulla Nørgaard og Arne Bremmelgaard

Center for Trombose og Hæmostase, KBA Sygehus Syd, Næstved

Den bærende idé i dette projekt er at gennemføre kronisk AK-behandling på en betydeligt mere ”lean” måde end hidtil.

Beboerne på pleje- og ældrecentrene samt borgere i eget hjem får i de fleste tilfælde deres behandling styret af regionens

praktiserende læger. Plejepersonalet kontakter de borgere, der er relevante i forhold til at indgå i projektet.

Overgangen fra styring af AK-behandlingen via egen læge til Center for Trombose og Hæmostase forudsætter accept af borgerens

egen læge, og at der i øvrigt ikke er forhold, som taler imod ændringen. Det er alene AK-behandlingens kontrol og styring, der indgår i

projektet, således at anden undersøgelse og behandling fortsat varetages af egen læge.

Kontakt til alle Region Sjællands kommuner

Orienterende møde med

plejehjem/hjemmeplejen og Center for

Trombose og Hæmostase.

Plejepersonalet (3-4 personer) oplæres i

prøvetagningsteknik.

Plejepersonalet instrueres desuden i

rapportering af patient data, INR værdier

samt tolkning af svar og medicindosering.

106 ÅRSRAPPORT 2011

Status pr. 16. august 2011

Region Sjælland har 17 kommuner

14 kommuner er tilknyttet projektet

1 kommune er under opstart

179 patienter er inkluderet i projektet

150 patienter er aktive

29 patienter er enten mors eller AKbehandlingen

seponeret.

Patientsammensætning

Lean og livskvalitet

Målet med projektet er, at spare den

store indsats fra flere personalegrupper

vedrørende håndtering og transport af

borgere, som oftest ikke er selvhjulpne.

Ligeledes får personalet INR resultatet

med det samme og kan i samråd med

Trombose og Hæmostase Centret

handle på dette.

Livskvaliteten for den enkelte borger kan

dermed forbedres gennem mere

skånsom behandling i vores

sundhedssystem.

Foreløbig konklusion

Projektet er blevet godt modtaget i

kommunerne og af de praktiserende

læger.

Projektet løber til 31/12-2012,

men

allerede nu skal der tænkes på at finde

finansiering og en måde hvorpå

projektet kan fortsætte.


F A C U L T Y O F H E A L T H S C I E N C E S

U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N

Co-morbidities in Inflammatory Dermatological Diseases

I. M. Miller 1 , C. Bay 2 , K.M.Knudsen 2 , L.E. Bryld 1 , C. Ellervik 3 , G.E.Jemec 1

1 Department of Dermatology, Roskilde Sygehus, Denmark

2 LEO Pharma, Ballerup, Denmark

3 Department of Clinial Biochemistry, Naestved Sygehus, Denmark

Background and Aims

Dysfunctional inflammatory processes are considered the

pathogenesis of many dermatological diseases. Other

inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis have

previously been shown to be associated with components of the

metabolic syndrome. The metabolic syndrome is a multifactorial

endocrine disorder comprised of a cluster of risk factors

including obesity, dyslipidaemia, hypertension, and diabetes/

insulin resistance and is a strong predictor of cardiovascular

disease. We test the hypothesis that inflammatory skin diseases

such as psoriasis or hidradenitis suppurativa are associated

with the metabolic syndrome and cardiovascular disease.

Previous international literature with regards to psoriasis is

mostly based on larger databases and recruiting cases from

hospitals

Dysfunction of mitochondria is currently suggested to play a role

in the development of diabetes and obesity, and may thus play a

role in the pathogenesis of the metabolic syndrome. An indirect

measure of mitochondrial function is the Basal Metabolic Rate

(BMR). We study the possible role of the Basal Metabolic Rate

as a communal factor in the development of both inflammatory

skin disease and co-morbidities mentioned above.

Figure 3:Illustration of a mitochondria

Methods

Figure 1: Patient with Psoriasis Vulgaris Figure 2: Patient with Hidradenitis Suppurativa

1)

Meta-analysis of previous literature about psoriasis and the

metabolic syndrome plus cardiovascular disease

2)

Case-control population-based study of psoriasis or hidradenitis

patients and the association of these dermatological diseases to

the metabolic syndrome and cardiovascular disease. Cases will

be recruited from the Population Survey in Naestved and the

Department of Dermatology at Roskilde Sygehus. Outcomes will

be based on physical examination, blood samples,

measurement of BMR as well as medical history.

Results

Started in january 2011. No results yet.

Figure 4 : Illustration of the metabolic syndrome and a heart

ÅRSRAPPORT 2011 107


KMA_0811

Application of DNA sequence analysis of 16S-23S Intergenic Spacer (ITS) region for

species identification of strains belonging to the genera Abiotrophia, Aerococcus,

Alloiococcus, Dolocicoccus, Dolosigranulum, Facklamia, Gemella, Globicatella,

Granulicatella, Ignavigranum, Leuconostoc, and Rothia.

X. C. Nielsen 1 , R. Dargis 2 , M. Hammer 2 , A. Hesselbjerg 2 , L. Hannecke 1 , U. S. Justesen 3 , M. Kemp 3 , J. J. Christensen 1

Department of Clinical Microbiology, Slagelse Hospital, Slagelse 1 ; Department of Microbiological Surveillance and Research, Statens Serum Institut,

Copenhagen 2 ; Department of Clinical Microbiology, Odense University Hosptial, Odense 3 , Denmark.

Introduction and Purpose

The 16S-23S Intergenic Spacer (ITS) region has been found

useful in separating most of the clinically relevant nonhaemolytic

streptococci (NHS)1. The group of catalasenegative

gram-positive cocci not belonging to the

Streptococcus genus cause endocarditis and can easily be

misidentified with conventional methods as well2. In this

study we have included 40 species belonging to the genera of

Abiotrophia (1), Aerococcus (7), Alloiococcus (1), Dolocicoccus

(1), Dolosigranulum (1), Facklamia (6), Gemella (7), Globicatella

(2), Granulicatella (3), Ignavigranum (1), Leuconostoc (4), and

Rothia (6). The purpose was to investigate the possibility of

using the ITS sequence analysis for species identification of

the strains belonging to these genera.

Methods

39 type strains were purchased from CCUG.

Six pairs of primers were designed based on the available

16S and 23S sequences from the included species from

GenBank.

Optimization of PCR conditions for the six primer pairs.

ITS PCR performed on all 39 strains with the optimal primer

pair.

PCR product analysis using 2% agarose gel electrophoresis

and automatic capillary electrophoresis system Qiaxcel

(Qiagen)

Sequencing of the PCR products using ABI Prism 3100

Avant genetic analyzer (Applied Biosystems, USA).

Sequence editing and analysis using CLC-DNA workbench

(Aarhus, Denmark) and MultAlin (http://multalin.toulouse.

inra.fr/multalin/)

A. M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

108 ÅRSRAPPORT 2011

Results

1. The primer pair with the best PCR result is:

6R-IGS 5’-GGG TTC CCC CAT TCG GAH AT- 3’

Strep16S_1471F 5’-GTG GGA TAG ATG ATT GGG GTG AAG T-3’

2. PCR from all strains generated one

major product (Figure 1.)

3. ITS sequences were generated for 33 out of 40 strains

(Table 1). Sizes of the edited ITS sequences ranged from

195- 384 bp. The two species belonging to Globicatella did

not generate a reasonable sequence.

4. Alignment of the ITS sequences showed that there was

great interspecies variation among the different species,

including those belonging to the same genus (>5%).

Conclusions

ITS gene sequence analysis seems to be a good candidate

for species identification of strains belonging to the genera

Abiotrophia, Aerococcus, Alloiococcus, Dolocicoccus,

Dolosigranulum, Facklamia, Gemella, Granulicatella,

Ignavigranum, Leuconostoc, and Rothia. Also, the potential

usefulness of ITS for identification for Globicatella has to be

explored further as, if possible, ITS can be used as the initial

step in identifying this large group of genera, including NHS.

References

Nielsen, X.C., U. S. Justesen, R. Dargis, M. Kemp, and J. J. Chrsitensen. 2009. J. Clin. Microbiol. 47: 932-939

Brouqui, P., and D. Raoult. 2001. Clin. Microbiology. Rev. 14:177-207

Results Table 1. ITS sequencing results.

Figure 1. Detection of PCR

products after ITS PCR.

A. 2% agarose gel

B. Qiaxcel

M. DNA ladder

1. Abiotrophia defectiva

2. Aerococcus christensenii

3. Aerococcus sanuinicola

4. Aerococcus suis

5. Aerococcus urinae

6. Aerococcus urinaeequi

7. Aerococcus urinaehomonis

8. Aerococcus viridans

9. Alloiococcus otitis

Correspondence author: Xiaohui Chen Nielsen, Department of Clinical Microbiology, Slagelse Hospital,

Region Zealand, Denmark. Phone: 0045 5855 9404. E-mail: xcn@regionsjaelland.dk

Genus

Included species Species achieved ITS

(n)

sequence (n)

ITS size (bp)

Species achieved ITS sequence

(taxon)

Species NOT achieved ITS

sequence (taxon)

Abiotrophia 1 1 242 A. defectiva

A. christensenii, A. sanguinicola, A.

Aerococcus 7 7 218-242 suis, A.urinae, A. urinaehominis, A.

viridans

Alloiococcus 1 1 238 A. otitis

Dolosicoccus 1 1 264 D. paucivorans

Dolosigranulum 1 1 249 D. pigrum

Facklamia 6 4 226-280

F. hominis, F. languida, F.

miroungae, F. sourekii

F. ignava, F. tabacinasalis

G. bergeri, G. cuniculi, G.

Gemella 7 6 195-217 morbillorum, G. palaticanis, G.

sanguinis

G. asaccharolytica,

Granulicatella 3 3 209-228

G. elegans, G. balaenopterae,G.

adiascens

Globicatella 2 0 G. sanguinis, G. sulfidificiens

Ignavigranum 1 1 208 I. ruoffiae

Leuconostoc 4 3 382

Rothia 6 5 317-384

L. mensenteroides (subspp.

Mesenteroides, cremoris,

dextranicum)

R. amarae, R. dentocariosa, R.

mucilaginosa, R. terrae, R.

nasimurium

L. lactis

R. aeria


Kutan Bilirubinmåling

på mature og let præmature børn

Betina K. Nielsen # , Alice Anker # , Beth Kanijo Møller § og Hristo Stantchev §

# Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved § Børneafdelingen, Næstved

Baggrund

Cirka 60% af alle nyfødte udvikler synlig icterus. Ukonjugeret bilirubin er toksisk og ubehandlet hyperbilirubinæmi kan føre til

irreversibel neurologisk skade.

På neonatalafdelingen, Næstved Sygehus, benyttes kutan bilirubinmåling med Bilichek bilirubinometer.

De nuværende ambefalinger, angiver at bilichek resultatet skal vurderes i forhold til 70 % af lysgrænsen. Hvis resultatet er større

end 0,7 x lysgrænsen, skal der udføres bilirubinbestemmelse i en blodprøve.

Bilirubinbestemmelsen i blod benyttes til at afgøre om barnet skal have lysbehandling. De nuværende anbefalinger angiver

desuden, at kutan bilirubinmåling, alene kan benyttes til børn med gestationel alder > 35 uger og fødselsvægt > 2000 g.

Blodprøvetagning er en stressfaktor for helt små børn, og kutan bilirubinmåling er et alternativ. Det er derfor vigtigt at brugen af

bilichek er optimal. Det er et krav for at kunne benytte bilichek, at børn der har brug for lysbehandling alle identificeres. Der

foregår pt. et arbejde omkring anbefalinger af behandling af neonatal hyperbilirubinæmi. Anbefalingerne opdeler børn i 2

risikogrupper (lav og høj). Grænsen for om der skal udføres lysbehandling er i følge disse nye, endnu ikke publicerede

anbefalinger, afhængig af postnatal alder, gestationel alder og fødselsvægt.

Målet Kan bilichek benyttes direkte i forhold til lysgrænsen (LG x 1,0), til at undgå unødigt blodprøvetagning

Kan kutan bilirubinmåling benyttes på børn med gestationel alder ned til 28 uger

Har barnets fødselsvægt indflydelse på resultater

Materialer og metoder

56 børn, med gestationel alder 29 – 38 uger, har fået udført

kutan bilirubinmåling med bilichek bilirubinometer og

umiddelbart herefter fået taget blodprøve, som er analyseret

for bilirubinindhold på Cobas 6000 c501. Oplysninger om

gestationel alder (GA), postnatal alder (PA) og fødselsvægt

er samtidigt indsamlet. Resultater fra Bilichek og Cobas

6000 er sammenlignet ved lineær regression.

Alle resultater er vurderet i forhold til 2 risikogrupper (lav og

høj). Det er beregnet hvor stor en procentdel af børn der;

ikke får taget blodprøve, får taget blodprøve hvor

efterfølgende lysbehandling ikke er nødvendig, samt

endeligt om der er nogen børn der skulle have haft

lysbehandling på baggrund af Bilichek og blodprøve resultat,

men ikke får dette. Vurderingen er foretaget for både brug af

LG x 0,7 og LG direkte. Det er desuden undersøgt ved

differensplot om GA har indflydelse på resultaterne.

Resultater

Lineær regression:

Cobas resultat, μmol/l

350

300

250

200

150

100

50

0

Bilichek vs. Cobas

y = 0,687x + 18,77

R 2 = 0,7957

0 100 200 300 400

Bilichek resultat, μmol/l

Påvirkningen af GA på forskellen mellem de to apparater:

Differens

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

Differens vs. GA

25,0 30,0 35,0 40,0

GA

Vurdering af at benytte LG x 0,7 og LG direkte:

Konklusion:

Disse foreløbige resultater viser, at der kan opnås en klar

fordel ved at benytte Bilichek resultatet i forhold til

lysgrænsen uden at skulle benytte en faktor, samt at

resultater fra bilichek ikke er afhængige af gestationel alder i

intervallet 29 – 38 uger.

Reference: Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi – en

introduktion. Jesper Padkær, Hristo Stanchev, Jesper Bjerre, Finn

Ebbesen: Dansk Paediatrisk Selskab, vejledning

ÅRSRAPPORT 2011 109


Pharmaceutical Optimization of the Medication Process

during admission to hospital

A multicentre, randomised, controlled trial

MSc Pharm Trine R. H. Nielsen 1,2 , PharmD PhD Per Hartvig Honoré 2 , MD PhD Stig Ejdrup Andersen 3 , PhD Pharm Mette Rasmussen.

1 Region Zealand Hospital Pharmacy, 2 Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Pharmaceutical Sciences,

University of Copenhagen, 3 Department of Clinical Pharmacology, Bispebjerg Hospital

Introduction:

• Nearly 10% of all patients experience adverse events (AE) during admission to hospital, and almost

1/3 of these AE are related to drugs and medication (ADE).

• In USA, UK, Australia and similar countries clinical pharmacists are involved in the medication process

in order to ensure patients safety regarding medication during hospital stays.

• In spite of growth in the use of clinical pharmacy in Denmark, the clinical effect of clinical pharmacy in

Danish hospitals remains poorly investigated.

Purpose:

• To investigate the clinical effect of pharmaceutical optimisation of the medication process during

admission to hospital.

• To conduct a cost-effectiveness (CEA) and a cost-benefit analysis (CBA) regarding the

pharmaceutical intervention.

• To describe advantages, disadvantages, implementation and use of patients own drugs (PODs) as

part of the pharmaceutical optimisation of the medication process.

Method:

Status:

Patients are included to the study between March 2010 and July 2011. The PhD project is expected

to finish in early 2013.

110 ÅRSRAPPORT 2011

Contact: trn@regionsjaelland.dk


Tumor suppressoren Cdx-2´s rolle i Wnt signaleringen og

effekt på spredning af tyktarmskræft

Anders Krüger Olsen, Michael Bzorek, Jesper Troelsen*, Ulla Engel**, Susanne Holck**

Kl. Patologi, Gruppen for molekylær Patologi, Sygehus Syd, Næstved

*NSM, RUC

**Kl. Patologi, Hvidovre Hospital

Indledning

Prognosen for patienter med tyktarmskræft bestemmes i høj grad af, om kræftceller invaderer det omkringliggende væv. Derfor

er det vigtigt at forstå, hvad der får kræften til at sprede sig. Det vides, at der er en sammenhæng mellem spredning af

tyktarmskræft og nedreguleringen af et bestemt gen kaldet Cdx-2 (1) .

Cdx-2 er et tarmspecifikt gen, som står for homeostasen af tarmen, og bliver udtrykt over hele krypt/villus aksen. Wnt er en

signal transduktionsvej, der bla. har en central rolle i tyktarmskræft. Under aktiv Wnt signalering vil -catenin bevæge sig ind i

cellekernen, og som en konsekvens af det, vil kræftcellen begynde at migrere. Wnt signaleringen er tændt i den invasive front

og i enkelt vandrende celler fra denne, også kaldet buddings.

Publicerede data har vist, at tumor suppressoren Cdx-2 kan binde sig til Wnt relaterede gener (2) og derved kan potentielt

formindske migrationen af kræftceller.

Formål

At undersøge sammenhængen mellem ekspressionen af Cdx-2 og Wnt signalering i migrerende tyktarmskræftceller.

Materialer og Metoder

En specifik tyktarmskræft cellelinjen Caco-2 udtrykker et højt niveau af Cdx-2 og blev transfekteret med plasmider

indeholdende promoterer for Wnt gener eller siRNA rettet mod CDX2. En binding af Cdx-2 til Wnt-promoterer ville blive udtrykt i

en luciferase aktivitet og mRNA samt protein niveauer i CDX2 knock-down celler blev målt. Immunhistokemiske farvninger af

buddings nær den invasive front blev udvalgt til at belyse Cdx-2´s rolle i Wnt.

Resultater

Relative Luciferase/bgal

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

APC

p


INNOVATIV PATIENTINDDRAGELSE

Mammakirurgisk afdeling

Ringsted Sygehus

RESULTATER

112 ÅRSRAPPORT 2011

PROJEKT FORMÅL

Projektet har til formål at skabe øget patientinddragelse via medarbejderdrevet

innovation. En værktøjskasse med redskaber som foto- og

tekstdagbøger og forskellige interviewteknikker skal give læger og sygeplejersker

en række metoder, der kan være med til at skabe endnu

bedre vilkår på de brystkirurgiske afdelinger.

Fokus: Hvordan personalet kan blive bedre til at inddrage og

støtte de nærmeste pårørende til kvinder med bryskræft

Pårørende kan være påvirket af sygdomsforløbet i form af fysiske og psykiske symptomer

såsom angst og afmagt – særligt i ventetiden op til diagnose og operation.

Både patient og pårørende oplever store forandringer i hverdagen. De må typisk påtage sig

nye arbejdsopgaver, som skal passes ind i egen hverdag, fx med job.

Par og familier oplever, at det er svært at tale sammen under sygdomsforløbet.

Der ses en tendens til, at mænd bruger deres netværk i langt lavere grad end kvinder.

Mænd føler sig ikke altid forstået af venner og bekendte

i forhold til sygdommen.

Patienter og pårørende ønsker, at inddrage børn og

børnebørn, men er usikre på hvordan.

KONKLUSION

Med udgangspunkt i patienters og pårørendes udtalelser har afdelingen

afholdt tre idéudviklingsworkshops, hvor personalet blev opfordret til

at identificere problemstillinger, tænke kreativt og finde på idéer og løsningsforslag,

som imødekommer patienters og pårørendes behov.

På baggrund heraf vil vi nedsætte arbejdsgrupper, som har til opgave at

udarbejde og afprøve implementering af nye konkrete tiltag i afdelingen.

Projektet har allerede bidraget med ny viden og nye ideer til, hvordan

vi kan blive endnu bedre til at støtte og inddrage pårørende til kvinder

med brystkræft.

METODER

1. 11 Fotodagbøger

Patienter og deres pårørende har

taget billeder fra deres hverdag,

som beskriver det at være pårørende

til en brystopereret.

2. 11 Individuelle dybdeinterviews

Patient og pårørende udvalgte 5

billeder, som skulle være fokus i

dybdeinterviewet, der havde en

varighed på ca. 1 time. Outputtet

fra interviewene er analyseret og

kategoriseret, hvilket har dannet

grundlag for udvælgelse af nogle

fælles centrale temaer.

Forfattere

Lise-Lotte Pedersen, Sygeplejerske

Pia Birk Lunn, Psykolog

Anne Mette Nordtorp Månsson, Sygeplejerske

Susanne Larsen, Sygeplejerske

Jannie Kiel, Sygeplejerske

Lise-Lotte Pedersen Mammakirurgisk afdeling Mail: ipre@regionsjælland.dk tlf.: 54672121


Maternal vitamin D deficiency during

pregnancy is associated with height in the

offspring.

Louise Pedersen, MD; Klaus Bønnelykke, MD; Pia Friis Jensen, MD; Lene Heickendorff, MD, DMSci; Hans Bisgaard, MD, DMSci

Introduction

Danish Pediatric Asthma Center, Copenhagen University Hospital, Gentofte, Denmark

Pediatric Department, Naestved Hospital, Naestved, Denmark.

Vitamin D insufficiency is increasingly common in women of

childbearing age in many western societies for a number of

reasons. Vitamin D is involved in a number of physiological

processes including intrauterine skeletal mineralization and

musculoskeletal health and early vitamin D levels may therefore

play a role for longitudinal growth development.

Further understanding of these processes may help elucidate the

pathogenesis of abnormal height as well as height related health

outcomes, including cognitive ability, coronary heart disease,

respiratory disease and type 2 diabetes

The aim of the present study was to explore the association

between maternal levels of vitamin D during pregnancy, measured

in cord blood and height development in the off spring from birth to

the age of 7.

Methods

The Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood

(COPSAC) is a single center prospective clinical study of a birth

cohort of 411 children born of mothers with physician verified

asthma. Cord blood samples were collected by needle puncture of

the umbilical cord vein.

For the descriptive analyses the vitamin D value was divided in the

following groups: deficient < 50nmol/L, 50nmol/L < insufficient <

75nmol/L and sufficient > 75nmol/L

Children’s height was measured at 2 weeks, 4 weeks and 6 months

and every 6 months hereafter until the age of 7.

.

Covariates included: Seasons of birth, participants’ gender,

maternal smoking during pregnancy, parental height, maternal

education and participants’ age at the examinations.

Analyses of associations between cord blood values of vitamin D

and the childrens’ height development expressed in cm and z score

for height from the age of 2 to the age of 7 were performed by linear

mixed models. Covariates were excluded from the adjusted model

using backwards elimination with a cut off P-value of 0.10.

Z score height

Results

25(OH) vitamin D levels were analyzed in 249 cord blood samples.

Of these, height was obtained in 247 children. Only 8% of the

participating mothers had sufficient levels of vitamin D.

Cord blood 25(OH) vitamin D was associated with height

development, giving an average increase of 0.57% per interquartile

increase of vitamin D (P=0.03)

When using z score as outcome, similar results were obtained with

an increase of 0.13 per interquartile increase of vitamin D

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Conclusions

Z score height and D vit cordblood levels

Figure 1

2 yrs 2½ yrs 3 yrs 3½ yr 4 yrs 4½ yr 5 yrs 5½ yr 6 yrs 6½ yr 7 yrs

Age

sufficient deficient insufficient

We found a significant association between maternal 25(OH)D,

measured as cord blood levels and longitudinal growth in the off spring

from the age of 0 to 7. Causality behind the association is uncertain due

to the observational nature of the study, causing an increased risk of

multiple confounders. Interventional investigations using randomized

clinical trials are needed to further explore the causal relationship

between prenatal vitamin D exposure and childhood height.

ÅRSRAPPORT 2011 113


14351_Hoftealloplastik_ORT_0910

Sygeplejeforskning: Rehabilitering til patienter efter hoftealloplastik.

h

– baseret på patienternes selvvurderede helbredssstatus s

- Coaching to self-care: dokumentation af intervention ppostopera postopera ppostoperativt.

Projektgruppe: Ph.D. Britta Hørdam, UC-Sjælland, sygeplejerske Lene Nielsen, sygeplejerske Ermela Dhimitri, ledende oversygeplejerske Lone Møller Hart rtmann, tmann, ortopædkirurgisk afdel afdelin ing v/Næstved Sygehus,

ledende oversygeplejerske Niels Pedersen, ortopædkirurgisk afdeling v/Slagelse Sygehus

Mail: bho@ucsj.dk @ j

Baggrund

Et klinisk kontrolleret forsøg dokumenterer,

at patienter, der modtager telefonisk

vejledning i eget hjem af en

sygeplejerske efter indsættelse af ny

hofte, opnår en fremgang indenfor 3

mdr postoperativt, som til sammenligning

kontrolgruppen er 9 måneder om

at opnå.

Yderligere forskning og dokumentation

som opfølgning over en 1-årig periode

med struktureret telefon interview 1

og 7 uger efter operation samt face to

face intervention efter 3 uger med individuel,

specifik vejledning baseret på

patienternes helbredsstatus.

Formål

Dokumentation af telefonisk opfølgning

til patienter i eget hjem postoperativt.

Dokumentation af patienternes

postoperative problemer 1, 3 og 7 uger

postoperativt.

Dokumentation af patienternes

postoperative status efter sygeplejeintervention.

Design

Metode:

Struktureret interviewguide til patientvejledning

1, 3(face to face) og 7 uger

postoperativt.

Spørgeskema SF-36 udfyldes præoperativt

og 3, 6, 9 og 12 måneder

postoperativt.

Alle data er rapporterede af patienterne.

Data opgøres i SPSS.

Population:

Patienter over 18 år, der er visiteret til

THA på Ringsted/Næstved Sygehus. Efter

styrkeberegning deltager 260 patienter.

Inklusion: Deltagelse sker efter skriftlig

informeret samtykke.

Patienterne allokeres postoperativt til

henholdsvis interventions- eller kontrolgruppen.

Eksklusion: Patienter der ikke ønsker at

deltage.

114 ÅRSRAPPORT 2011

Resultater: Patient rapporterede data (PROM)

Sygehus Syd: 2011

Sygeplejeintervention:

n= 127 n= 125 n= 115

1 uge 3 uger 7 uger

Smerter: 100 (78,7%) 97(62,6%) 39(39,4%)

Søvnbesvær: 42 (33,1%) 20(25,8%) 17(17,2%)

Ødemer: 49(38,6%) 51(40,8%) 22(19,1%)

Hjælpemidler: 2 stokke 114(89,8%) 101(80,8%) 19(16,5%)

Hjælp p.g.a opr. 120(94,5%) 119(95,7%) 10(95,7%)

Hjælp til madlavning: 92(73,0%) 78(62,4%) 47(40,9%)

Resultater: Patient rapporterede data(PROM)

Forventninger til opr.:

Har det meget bedre:

1 uge 3 uger 7 uger

49(38,6%) 61(48,8%) 83(72,2%)

Har det noget bedre: 58(45,7%) 55(44,0%) 24(20,9%)

Træning:

Helt efter vejledning: 74(58,3%) 83(66,4%) 73(63,5%)

Delvist efter vejledning: 52(40,9%) 42(33,6%) 42(36,5%)

Træner både ude/inde: 59(46,5%) 95(76,0%) 98(85,2%)

Familie hjælper: 112(88,2%) 119(95,2%) 102(88,7%)


Nyhedsbrev

Development of Competencies

(Danish results)

70 % of acute patients Danish results with hip fracture

develop delirium!

No systematic assessment is used to identify this patient neither in Slagelse /

Næstved nor in Lund even though the clinical guidelines recommend it.

Protein and energy malnutrition is a

common but neglected problem in hospital patients.


To Call or Not To Call

Only one RCT study published in 2009 shows that intervention by telephone

support and counseling in the postoperativ phase seems to patient’s

improvement in health status.

Intermittent catheterization

contra indwelling catheters

-

Clinical evidence for best practice bladder management is inconclusive. Uri-

nary tract infection levels, the use of professional nursing resources, costbe-

analysis and patient preference are all relevant perspectives when con

sidering post operative bladder management recommendations

Alternating Pressure Air Mattresses

for Patients with Hip fracture

There is no strong evidence suggesting that alternating pressure air

mattresses are more effective in preventing pressure ulcers than standard

pressure relieving mattresses combined with turning and pressure

relieving pillows.

DEN EUROPÆISKE

UNION

Den Europæiske

Fond for

Regionaludvikling

www.PROHIP.eu

Formål med projektet er at udvikle

et e-health koncept for rehabilitering,

der kan samle alle de

nyeste data i en enhed.

Et borgerbookingsystem, der skal

servicere borgerne med information

om, hvor i regionen de kan

modtage relevante og ønskede

sundhedsydelse

Etablering af en videndatabase

med sundhedsfa f glige oplysninger

relateret til indholdet i e-health

konceptet.

Et kompetenceudviklingssystem,

der kan tilbyde medarbejderne et

e-forum for erfaringsudveksling.

Kontakt: Britta Hørdam,

bho@ucsj.dk

Prohip

ÅRSRAPPORT 2011 115


Antibiotic use during pregnancy

and the commensal vaginal flora

J Stokholm 1 , MD;

S Schjørring 3 , MSc, PhD; CE Eskildsen 4 ; L Pedersen 1 , MD; AL Bischoff 2 , MD; N Følsgaard 2 , MD;

C Giwercman 2 , MD; B Chawes 2 , MD, PhD; K Bønnelykke 2 , MD, PhD; A Mølgaard 2 , MSc, PhD;

KA Krogfelt 3 , MSc, PhD; H Bisgaard 2 , MD, DMSci.

1 Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood; Health Sciences, University of Copenhagen; Naestved Hospital, Naestved, Denmark.

2 Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood; Health Sciences, University of Copenhagen; Copenhagen University Hospital,

Gentofte; Copenhagen; Denmark.

3 Department of Microbiological Surveillance and Research, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark

4 Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Frederiksberg, Denmark

Introduction

Antibiotics are widely used through pregnancy, mainly to treat

symptoms of respiratory tract infections and urinary tract

infections. Symptoms of UTI are very common amongst

pregnant women, however only a small percentage do have

bacteriuria, when urine is cultured.

In the commensal vaginal flora, the composition is not

constant. Numerous factors can affect the flora, amongst

these are antibiotic use.

The healthy embryo is free of microorganisms and will obtain

the first bacteria from the birth canal and feces of the mother

during a vaginal birth.

The objective of this study was to analyze the amount and

effect, of antibiotic use during pregnancy, on the vaginal

colonization at gestational week 36.

Methods

The Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood

(COPSAC 2010) is an ongoing study of 700 pregnant women

and their children followed from gestational week 24.

Vaginal samples from asymptomatic pregnant women are

characterized by culture at gestational week 36 and detailed

information on antibiotic use along with other exposures

during pregnancy, are collected prospectively.

All bacteria were analyzed in the genus level.

We used a cutoff value of


F A C U L T Y O F H E A L T H S C I E N C E S

U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N

P 67

Background

Materials and Methods

Toft Kristensen T, Feldthusen A-D, Anthonsen S, Wilms L, Larsen J, Lyngsie Pedersen P, Kvetny J

Mitochondrial Research Unit, Naestved Hospital, Region Zealand, Denmark. Corresponding author: Tina Toft Kristensen, tikr@regionsjaelland.dk

Mitochondria produce energy for the cell by converting

oxygen and nutrients into ATP. Thyroid hormones have a

major influence on mitochondrial activity. The basal

oxygen consumption reflects the intracellular stimulation

of mitochondria by thyroid hormone. Expression rates of

PGC-1α, PGC-1β, NRF-2 and TFAM are believed to reflect

the genomic stimulation of mitochondrial activity and can

be measured in MNBCs (1). The MMP reflects the

functional status of the mitochondria and is believed to be

a measure of direct stimulation by thyroid hormone. The

MMP can be determined by flow cytometry analysis of

fluorescence of MTG-stained MNBCs (2;3). Euthyroid

values of serum TSH and fT3 are inversely correlated to

age in children and adolescents (4).

Aim of study

To examine whether thyroid hormone effect on mitochondrial function is related to age.

Lean female children (age group A: 9-13 years of age,

n=11, Body Mass Index < 80, age matched percentile),

lean female adolescents (age group B: 15-20 years of age,

n=9, Body Mass Index = 20-22 kg/m2) and lean female

adults (age group C: 32-52 years of age, n=19, Body Mass

Index= 21-24 kg/m2) from the pediatric outpatient clinic,

Naestved Hospital, Region Zealand, Denmark

participated in the study. Height and weight were

measured and analysis of TSH and free T3 was performed

by electrochemical luminescent immunoassay.

Results

Table 1

Genomic

Age group A Age group B Age group C Kruska-Wallis ANOVA

fT3 pmol/l 6.50 (5.80-7.10) 6.40 (6.10-6.65) 4.90 (4.50-5.60)

VO2 ml O2/min*m2 137 (134-157) 120 (113-121) 118 (112-128)

Direct effect

A vs C p


Forskning i Sygehus Syd.

Udgivet af Forskningsenheden, Sygehus Syd, Region Sjælland.

Redaktion

Christina Jang Christensen-Strynø

Jan Kvetny

Grafi sk tilrettelæggelse

Anita Størner Pedersen

Tryk

Britta Møller

Oplag

215 7426_FOR_215_0312

118 ÅRSRAPPORT 2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!