COMMUNICATION Design - Keablogs

keablogs.dk

COMMUNICATION Design - Keablogs

2012

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

SPECIALEBESKRIVELSE

Communication Design

Professionsbachelor i Design & Business

Photo by Michelle Munkholm Johansen PBA10

KEA 2012 / 1


SPECIALEBESKRIVELSE COMMUNICATION Design

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

1. INDHOLD 2

2. INDLEDNING 3

3. UDDANNELSENS OPBYGNING OG PROGRESSION 4

4. PRØVER OG EKSAMENER 4

5. SPECIALET: COMMUNICATION DESIGN 5

6. MODULBESKRIVELSE(R) COMMUNICATION DESIGN 6

6. 1 Storytelling (10 ECTS point) på 5. semester 6

6.2 Mode-­‐ og Trendkommunikation (7,5 ECTS point) på 6. semester 7

6.3 Kampagnekommunikation (10 ECTS point) på 6. semester 8

6. 4 Specialeeksamensprojekt (2,5 ECTS point) på 6. semester – modul 4 9

6.VALGFAG 1 OG 2 9

7. STUDIEFORM 10

8. STUDIETUR 10

KEA 2012 / 2


2. INDLEDNING

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

Professionsbacheloruddannelsen i Design & Business har til hensigt at lære de studerende at anvende den mest

relevante og nyeste teori og viden i deres kreative og praktisk virke. Det overordnede mål er at skabe værdi i

mode-­‐ og livsstilsbranchen. KEA udbyder 9 specialeretninger på professionsbachelor-­‐niveau. Denne beskrivelse

omfatter: COMMUNICATION Design

Hver specialeretning har til hensigt at dygtiggøre de studerende indenfor et specifikt område af mode-­‐ og

livsstilsbranchen.

For at uddanne værdiskabende og kreative medarbejdere til mode-­‐ og livsstilsbranchen er kombinationen af

design og business en essentiel del af professionsbacheloruddannelsen.

Hvordan dette spændfelt tænkes ind i undervisning, projekter, opgaver, workshops etc. kan du læse mere om

bagerst i denne specialebeskrivelse. Her finder du også vores Design & Business-­‐credo.

Illustration Maja Due PBA11 Magasinkoncept Caroline Misser & Ida Frederikke Mørkeberg PBA11 Moodboard, Michelle Aakerberg PBA11

LÆSEVEJLEDNING

I denne specialebeskrivelse kan du læse om, hvordan COMMUNICATION Design-­‐specialet er tilrettelagt med

forskellige moduler og fagområder, der sikrer, at de studerende opnår den krævede viden, færdigheder og

kompetencer indenfor de kerneområder specialet består af.

Her findes også information om specialets overordnede struktur, eksamener, prøver, studietur og meget mere.

Specialebeskrivelsen giver et overblik over Communication Design-­‐specialet men går ikke i dybden med regler,

retningslinjer og vejledninger. Derfor henviser vi løbende til studieordningen for professionsbachelor i Design &

Business, som ligger på KEA’s hjemmeside og på www.fronter.com/kea. Vi henviser også til KEA’s studiehåndbog

samt praktik-­‐, speciale-­‐ og bacheloreksamensrammer.

KEA 2012 / 3


3. UDDANNELSENS OPBYGNING OG PROGRESSION

Bagerst i specialebeskrivelsen kan du se en mere detaljeret studieoversigt

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

Fællesmodulet på 15 ECTS Point i Design, Business, Sociologi og Metode* ) leder videre til Specialedelen på i alt

20 ECTS Point og valgfag 1 og 2. på hver 2 x 5 ECTS point.

Studiet suppleres af et praktikforløb på i alt 15 ECTS point og afsluttes med et bachelorprojekt.

4. PRØVER OG EKSAMENER

5. SEMESTER

• FÆLLESMODULPRØVE, skriftlig individuel prøvning

• PORTFOLIOEKSAMEN. I slutningen af 5. semester afholdes individuelle portfoliosamtaler

• VALGFAG 1 og 2. Valgfag er obligatoriske og opgave(r) og projekt(er) skal godkendes.

6. SEMESTER

• SPECIALEMODULOPGAVER/PROJEKTER. Hvilke opgaver og projekter som skal godkendes for at blive

indstillet til specialeeksamen oplyses ved studiestart.

• SPECIALEEKSAMEN Skriftlig synopsis og objekt/prototype udarbejdes. Derefter mundtlig præsentation

og forsvar

7. SEMESTER

• PRAKTIKEKSAMEN. Skriftlig rapport med mundtlig fremlæggelse.

• BACHELORPROJEKT. Skriftligt projekt udarbejdes fra omkring uge 43 frem til uge 2-­‐3. Projektet

forsvares og uddybes ved en mundtlig eksamen. Bacheloreksamensrammen er tilgængelig senest ved 7.

semester start.

Se studieordningen for yderligere information om prøver og eksamener

KEA 2012 / 4


5. SPECIALET: COMMUNICATION Design

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

På specialet COMMUNICATION Design lærer de studerende at arbejde professionelt med identificering,

vurdering og kvalificering af tendenser og at omsætte disse til visuel, skriftlig og digital mode-­‐ og

livsstilskommunikation.

Specialet tager udgangspunkt i Storytelling, Mode-­‐ og Trendkommunikation samt Kampagnekommunikation. Vi

arbejder helhedsorienteret, men med konkret produktløsning på baggrund af strategi og relevant

teoriinddragelse.

Specialet dækker kerneområderne kommunikation, trendsociologi og innovation, som beskrevet i

studieordningen, og udmønter sig i undervisningsmodulerne, som du kan læse om herunder.

OVERSIGT OVER SPECIALETS MODULER

5. semester

• Storytelling

6. semester

• Mode-­‐ og Trendkommunikation

• Kampagnekommunikation

Se modulskrivelserne nedenfor

KEA 2012 / 5


6. MODULBESKRIVELSE(R) COMMUNICATION Design

6. 1 Storytelling (10 ECTS point) på 5. semester

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

EMNEOMRÅDE:

Kommunikation, innovation, trendsociologi, skriftlig storytelling, mundtlig storytelling, visuel storytelling

(fotografi, video og illustration), online storytelling

INTRODUKTION:

Storytelling-­‐forløbet handler om, hvordan man effektivt fortæller og vinkler en historie i forhold til en given

modtagergruppe. Her arbejder vi med skriftlig, visuel og online kommunikation. Vi starter med træning i den

mundtlig historiefortælling, herefter er der illustrationsworkshop og en teoretisk og praktisk brug af fotografi.

På studieturen til New York laver de studerende et urbant feltarbejde og arbejder med visuel dokumentation.

Fokus i New York er på afkodning af stilstammer og urbane fænomener. Dokumentationen skal efter turen

omsættes til et trendbrief til et trendbureau. Med udgangspunkt i dette udarbejder de studerende herefter en

montagevideo, som har trendbureauet som afsender.

FORMÅL:

Undervisernes mål med dette modul er:

-­‐ at bibringe den studerende viden om formidling, retorik, innovationsprocesser, teknologi

-­‐ at bibringe den studerende færdigheder i at formidle/understøtte en fortælling visuelt

-­‐ at bibringe den studerende færdigheder til at anvende antropologisk metode på baggrund af research

og databearbejdning

-­‐ at bibringe den studerende færdigheder til at behandle, transformere og formidle viden visuelt

-­‐ give den studerende grundlæggende retoriske og kommunikative færdigheder

-­‐ at træne den studerende i at udfærdige kommunikationsløsninger både skriftligt, mundligt og viralt

-­‐ at give den studerende en forståelse for strategisk viral kommunikationsplanlægning

MÅL/INDHOLD:

Ved afslutningen af dette modul kan den studerende:

-­‐ Skrive en dynamisk tekst

-­‐ Udarbejde et fængende fotografi

-­‐ Udarbejde en simpel video

-­‐ Udarbejde en viral kommunikationsstrategi

EVALUERINGSMETODE

Ved afslutningen af modulet fremlægger den studerende sit projekt, der vurderes som bestået/ikke-­‐bestået.

Læs mere om viden, færdigheder og kompetencer samt forståelsen af ETC Point i KEA, Studiehåndbogen

KEA 2012 / 6


6.2 Mode-­‐ og Trendkommunikation (7,5 ECTS point) på 6. semester

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

EMNEOMRÅDE:

Kommunikation, feltarbejde, reportagejournalistik, reportagefotografi, New Journalism, trendsociologi, trend

research, trendformidling, argumenterende artikler, modekommunikation, modeblogging.

INTRODUKTION:

De studerende laver feltarbejde på Copenhagen Fashion Week, som munder ud i en reportage (tekst og billede).

Dernæst arbejder de studerende med at identificere en trend, som undersøges og kvalificeres igennem DART-­‐

modellen. Ud fra trenden udarbejdes en argumenterende artikel samt trendformidlende moodboard målrettet

modebranche-­‐sitet Fashion Forum. Forløbet afsluttes med en modeblog-­‐workshop, der har til formål at bibringe

de studerende redskaber til at arbejde kvalificeret med dette medie.

FORMÅL:

Undervisernes mål med dette modul er :

• at bibringe den studerende viden indenfor trendteori, fremtidsanalyse, formidling og retorik

• at bibringe den studerende færdigheder til at identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold

til trend –og samfundsteori, samt historisk kontekst.

• at bibringe den studerende færdigheder i at formidle skriftlig, mundtligt og visuelt om trend, mode og

livsstil.

• at bibringe den studerende færdigheder i at formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt

og interkulturelt på en velargumenteret og dokumenteret måde inden for design, livsstils-­‐ og

innovationsbranchen.

MÅL/ INDHOLD:

Ved afslutningen af dette modul har den studerende en overordnet forståelse for modebranchen, indsigt i

trendteori-­‐ og metode, udvalgte artikelformater, samt modekommunikation. På baggrund af denne viden kan

den studerende:

• kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand

• udarbejde kvalificerede skriftlige, mundtlige og visuelle trendanalyser

• foretage nuanceret modekommunikation på sociale medier

EVALUERINGSMETODE

Ved afslutningen af modulet fremlægger den studerende sit projekt, der vurderes som bestået/ikke-­‐bestået.

Læs mere om viden, færdigheder og kompetencer samt forståelsen af ETC Point i KEA, Studiehåndbogen

KEA 2012 / 7


6.3 Kampagnekommunikation (10 ECTS point) på 6. semester

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

EMNEOMRÅDE:

Kommunikation, strategi, effektmåling, mediaplanning, afrapportering, Cross Media, problemidentifikation,

målgruppeanalyse, innovation, mediesociologi.

STUDERENDES FAGLIGE FORUDSÆTNINGER/ ANDRE MODULER SOM DET KNYTTER SIG TIL:

Forløbet er PBA’ens afsluttende modul, hvor færdigheder og kompetencer fra alle tidligere moduler bringes i

spil.

INTRODUKTION:

I starten af forløbet introduceres de studerende til strategisk kampagneteori, efterfulgt af to dages

virksomhedsbesøg til hhv. et firma med speciale i kunder fra erhvervslivet, et andet med speciale i kunder fra

det offentlige.

I andet modul introduceres mediesociologi og media planning. Modulet afsluttes med undervisning i Cross

Media-­‐teori og cross media-­‐storytelling, samt projektarbejde med opgaven.

Opgaven præsenteres mundtligt med skriftlige handouts.

FORMÅL:

Undervisernes mål med dette modul er :

• At tilegne sig værktøjer til at håndtere kommunikation på flere platforme samtidigt.

• At bibringe den studerende færdigheder i at identificere platforme som er relevante for målgruppen

• At give den studerende kompetencer i formulering af realistiske succeskriterier og afrapportering til

rekvirenten.

• Færdigheder i research og evne til at formulere ideer på baggrund af relevante cases.

• Kompetencer i anvendelse af værktøjer til kampagnestyring tænkt over et længere forløb.

MÅL/ INDHOLD:

Ved afslutningen af dette modul har den studerende en overordnet forståelse for eksekvering af kampagner

med afsæt i en god idé, for den relevante målgruppe og med forståelse for afsenderens problem(er).

• Kunne argumentere for strategi og fravalg.

• Kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet, brand og specifikke problemer

• Formidle komplekse projekter på en letforståelig måde.

EVALUERINGSMETODE

Ved afslutningen af modulet fremlægger den studerende sit projekt, der vurderes som bestået/ikke-­‐bestået.

Læs mere om viden, færdigheder og kompetencer samt forståelsen af ETC Point i KEA, Studiehåndbogen

KEA 2012 / 8


6. 4 Specialeeksamensprojekt (2,5 ECTS point) på 6. semester – modul 4

FAGOMRÅDER:

Idéudvikling, Synopsis, Produktudvikling, Kommunikation

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

INTRODUKTION

Den studerende arbejder analytisk, praktisk og kreativt med udviklingen af et kommercielt produkt indenfor

dennes specialeområde. Viden, metode og værktøjer fra hele specialemodulet benyttes i projektarbejdet.

FORMÅL

Målet med dette modul er:

• At introducere den studerende for metoder og værktøjer til synopsis-­‐ og opgaveskrivning

• At introducere den studerende for mundtlig og skriftlig præsentationsteknik

• At træne den studerende i udtænkningen, planlægningen og gennemførslen af et projekt

• At vejlede den studerende i inddragelsen af tidligere tillært viden, teori og metode i udviklingen af et

kommercielt produkt

MÅL/INDHOLD

Ved afslutningen af dette modul kan den studerende:

• Identificere, definere og dokumentere en relevant faglig problemstilling

• Planlægge og opsætte rammer for et selvdefineret projektforløb

• Arbejde analytisk og kreativt med udviklingen af et kommercielt produkt

• Visualisere og formidle idéer til udenforstående

• Aktivt inddrage tillært viden og metode i udviklingen af et kommercielt produkt

• Selvstændigt søge relevant viden ift. den definerede problemstilling

EVALUERINGSMETODE

Modulet afsluttes med udarbejdelse af synopsis (48 timers projekt) og efterfølgende udvikling af det i synopsen

præsenterede produkt (6 døgn).

Det samlede projekt vurderes ved en afsluttende mundtlig eksamination med eksternt censur.

Modulet skal bestås med minimum karakteren 02.

6.VALGFAG 1 og 2

Valgfag 1 (5. semester) og 2 (6. semester) giver den enkelte studerende mulighed for faglig fordybelse og

refleksion inden for selvvalgte interesseområder.

I efteråret, omkring uge 43, udsendes et valgfagskatalog, hvorfra den studerende kan vælge. Tilmelding foregår

elektronisk. Man vælger 2 prioriteter, en første og anden prioritet og princippet er først til mølle.

Nogle valgfag udbydes kun til nogle specialeretninger, og nogle valgfag kræver specifikke kompetencer og

færdigheder for at kunne deltage. Eksempelvis grundlæggende kendskab til konstruktion eller grundlæggende

kendskab til arbejde med et givent IT -­‐ program

KEA 2012 / 9


7. STUDIEFORM

• Dialogorienteret forelæsning

• Gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg, udstillinger mv.

• Workshops

• Projekter

• Feltarbejde, udvikling og afprøvning

• Selvstudie

• Studiekredse

• Videndeling (præsentationer / gennemgange, show cases og opponentindlæg)

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

Specialeundervisningen foregår som en interaktion mellem underviser og studerende og forudsætter

engagement fra begge parter.

Undervisningen er praksisnær med projekter udviklet og afviklet i samarbejder mellem undervisere og

virksomheder. Dette sikrer at undervisningen er baseret på relevant faglig viden og har relevans for

professionen.

I undervisningen arbejder vi løbende med deadlines og afleveringer i form af midtvejsgennemgange og større

præsentationer / gennemgange / show cases.

8. STUDIETUR

På specialets femte semester afholdes en studietur, som undervisere og studerende samarbejder om at

planlægge.

Formålet med studieturen er 1) faglig forankring, 2) udveksling med relevante virksomheder/skoler og 3) socialt

fællesskab.Studerende, der ikke deltager i studieturen, skal arbejde med et projekt, der svarer til studieturens

fokus, tema og faglige indhold.

Studieturen er planlagt til New York i uge 47 i forbindelse med fagene Visuel Storytelling og Online Storytelling.

Destinationen er blandt andet valgt med henblik på inspiration, research, feltarbejde, afkodning af stilstammer

og urbane fænomener med henblik på at udforme et trendbrief til en virksomhed.

KEA, PBA i Design & Business / Juli 2012

KEA 2012 / 10


BILAG 1

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

KEA 2012 / 11


COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

KEA 2012 / 12

Similar magazines