speciale her - SocialSemantic

blog.socialsemantic.eu

speciale her - SocialSemantic

ANALYSESTRATEGI

Vores overordnede plan for specialets analysekapitel styres af vores metodiske

kapitel2/metode

fremgangsmåde for hele specialet. Derfor handler specialets analyse om at teste de

deduktive hypoteser vi kommer frem til i teorikapitlet ved induktivt at forholde empirien

til teorien. Vi vil altså teste om og hvordan de teoretiske betragtninger, vi har gjort os,

kommer til udtryk i virkeligheden.

For at dette kan udføres i praksis, kræver det i første omgang en form for behandling og

sortering af det empiriske data, der stammer fra specialets case. Som beskrevet i det

foregående, er vores empiri fra Facebook en blanding af kvantitativt og kvalitativt data. Vi

vil indlede med en sortering eller kategorisering af det kvantitative og statistiske data for at

finde frem til relevant kvalitativt data, der tilsammen vil kunne anvendes i en afprøvning af

vores egne teorier. Denne sorterings og kategoriseringsproces kan sammenlignes med det

som Coffey og Atkinson (1996) kalder for kodning. Kodningsmetoden bruges til at trække

mening ud af data ved at organisere det og dermed inddele det i nogle meningsfulde

klumper. Metoden kan opsummeres som: ”(…) assigning tags or labels to the data, based

on our concepts.” (Coffey og Atkinson, 1996: 26). Ifølge Coffey og Atkinson øger brugen af

kodningen forståelsen for, hvad data i virkeligheden ”siger” i kraft af, at metoden i sig selv

er en gennemgang af dataet (Coffey og Atkinson, 1996: 27). I forhold til ovenstående citat

er det altså ikke ’vores koncepter’ men derimod Facebooks.

Selvom kodningen anvendes til at analysere kvalitativt data, mener vi, at denne metode til

en vis grad også kan bruges på vores empiriske data, som både er kvalitativt og

kvantitativt. Da vi ikke selv i udgangspunktet har konstrueret det empiriske apparat for

dette speciale, betyder det, at det data vi skal behandle er en fast størrelse, som blev

konstrueret af og igennem Facebook. Endvidere betyder det, at dataet allerede er kodet og

inddelt i nogle faste kategorier, som vi ikke kan ændre på. For at kunne analysere det

empiriske data, handler det for vores vedkommende ikke om at kode det tilgængelige data,

men finde en mening i de allerede eksisterende koder.

For yderligere at forklare vores tanker om analysestrategien, vil vi kortfattet beskrive

hvordan og hvilket empirisk data vi kan tilgå gennem LO’s facebookpage og

analyseværktøjet Insights.

22

Similar magazines