29.07.2013 Views

Fortegnelse

Fortegnelse

Fortegnelse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fiol<br />

<strong>Fortegnelse</strong><br />

over<br />

nogle gode velconditionerede<br />

Bogsamlinger<br />

tilhorende Boerne efter<br />

Pastor S. M. Sorensen, Overlægerne Dr. med. Gradman<br />

og Gerner, Oberstlfeutn. Fr. Holm, Etatsraad<br />

Krarup, Cand. philol. Freisleben, Cand. pharm. Mathias<br />

Toldorph m. Fl. Boer, bestaaende af theologiske,<br />

philosophiske, juridiske, medicinske, naturvidenskabe­<br />

lige, landoeeonomiske, mathematiske, geographiske,<br />

historiske, fornemmelig nordisk Historie, og æsthe-<br />

tiske Værker, hvoriblandt de bedste danske Forfatteres<br />

Værker m. m. Oliemalerier, Studier, Kobbere,<br />

Raderinger og Lilhographier, Bogreoler, En Concyllie-<br />

samling med Skab, Naturalier, En stor Samling udstoppede<br />

Pattedyr og Fugle m. m.<br />

Ved offentlig Auction, der afholdes i Viin-<br />

gaardstræde Nr. 2, 1ste Sal,<br />

bortsælges Samlingerne<br />

Tirsdagen den 21de Januar 1868, Form. Kl. 10 præcis<br />

og folgende Dage, mod Betaling til Auctionsholder<br />

Chr. Hee, Yiingaardstræde Nr. 2.<br />

#jøbcnl)at>n.<br />

S. L. Mollers Bogtrykkeri, St. Helliggeiststræde 32.


Conditioner.<br />

1.<br />

Alt sælges i den Stand, hvori det* ved Hammerslaget er og<br />

forefindes, uden Ansvar for Sælgeren, og ligger fra Tilslaget for<br />

Kjoberens Regning og Risico i alle Tilfælde.<br />

2,<br />

Det Kjobte maa af KjOberen medtages strax.<br />

3.<br />

Betalingen erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfording,<br />

dog kur.ne Inkassator personligen som vederhæftige bekjendte Kjobere<br />

forvente O Ugers rentefri Credit.<br />

• 1 .<br />

I Mangel af prompte Betaling ere Kjoberne pligtige, hvad enten<br />

de blive stævnede eller ikke, at svare 5 Procent p. A. fra Auc-<br />

tionsdagen indtil Betaling skeer. I Sogsmaalstilfælde ere Kjoberne<br />

Kjobenhavns Forligelsescommission og denne Stads Jurisdiction un­<br />

dergivne uden Hensyn til, hvor de maatte boe eller opholde sig,<br />

ligesom de og ere underkastede den hurtige Retsforfølgning, som<br />

Forordn, af 25de Januar 1828 hjemler, og underkastes den i forste<br />

Instants erhvervede Dom uden Appel.<br />

Kjtibenhavn i Januar 1868.<br />

Commissioner modtages af D’Hrr. Boghandlere:<br />

F. Castberg, GI. Mynt Nr. 27.<br />

G. E. C. Gad, Vimmelskaftet Nr. 32.<br />

Thanning og Appel, Pilestræde Nr. 8.<br />

Chr. Hce,<br />

Yiingaardstræde Nr. 2,<br />

(Hétel du Nord).<br />

H. H. J. Lynge, Kjobmagergade Nr. 45<br />

I.<br />

1 Molbech, Den ældste danske Bibel-Oversættelse. Kbhvn<br />

1828.<br />

2 Luther, Aandelig Forklaring over Psalme 130. Kbhvn<br />

1752.<br />

3 Rostgaard, F., Dansk Oversættelse af 41 udvalgte tydske<br />

Psalmer. Kbhvn 1742.<br />

4 Lammers, Psalme-Skat. Trondhjem 1834.<br />

5 Kingo, T h , Aandelige Siunge-Koor. 1 — 2. Kbhvn<br />

1681 — 84. sjelden.<br />

6 — Psalme-Bog. Kbhvn 1743.<br />

7 — Kirke-Psalme-Bog. Kbhvn 1761.<br />

8 Pontoppidan, Den nye Psalme-Bog. Kbhvn 1745.<br />

9 Den siungende Guds-Tjeneste hiemme i Huuset. 1731.<br />

10 Aandelige Psalmer og Vers. Kbhvn 1786.<br />

11 En liden Samling af Yers og Sange. Kbhvn 1778.<br />

12— 13 2 Bind Smaaskrifter i Anl. af Dr. Bastholms Plan<br />

til en Forandring i Gudstjenesten.<br />

14 Et st rt Bundt Sniaaskriftor i Anl. af Jodefeiden<br />

1813.<br />

15 — 18 Kirkelig Kamp i Danmark 1824— 30. 4 Bind<br />

tildels sjeldne Smaaskrifter i Anl. af de grundtvigske<br />

Stridigheder.<br />

19 H. Gerner, De Yiises Politica practico sacra. Kbhvn<br />

1662. Ej.: De Yiises Oeconomica. Kbhvn 1662. Fol.<br />

20 Danmarks og Norges Kirke-Ritual Kbhvn 1685. 4to.<br />

21 Kircke Ordinants for Norge giffuet 1607. Kbh. 1607.<br />

4 to.<br />

22 Christlicke Kercken Ordninge yn Schleswig, Holsten etc.<br />

Schleswig 1601. 4 to.<br />

23 Das schlesswigische und holsteinische Kirchen Bucli.<br />

Schleswig 1665. 4to.<br />

24 Friderich den Andens Yilkaar oc Artikler for Fremmede,<br />

der bo her i Rigerne. Kbhvn 1627.<br />

25 Then Zelands low paa ræt dansk prentet hos Gotfred<br />

af Ghemen 1505. 4to. meget sjelden.<br />

26 id lib. 1576. 4to.<br />

27 Das jutische Low-Buch nebst Bliitings Glossa. Flens-<br />

burg 1717. 4to.<br />

28 id lib herausgegeben von Falck. Altona 1819. 4to.<br />

1


2<br />

29 Resen, Kong Christian den Andens Lov-Boger. Kbh.<br />

1684. 4 to.<br />

30 Christian den Fjerdes Reces. Kbhvn 1643. 4to.<br />

31 Dolmer, Hird-Skraa. Kbhvn 1666. 4to.<br />

32 Bjelke, Den danske og norske Lougs summariske Indhold.<br />

Kbhvn 1634. 4 to.<br />

33 Christian des IV revidirte Landsgerichts Ordnung. Gliick-<br />

stadt 1665. 4to.<br />

34 Gerichts Ordnung der Stadt Husum. Schleswig 1608.<br />

4to.<br />

35 Eiderstedter Landrecht. Hamborch 1573. 4to. sjelden.<br />

36 Dat Holsten Land-Recht 1649. Gliickstadt 1725. 4to.<br />

37 Der Stadt Schleswich Stadtrecht. Schleswig 1732. 4to.<br />

38 Christian d. 3dies og Frederik den 2dens Haandfæst-<br />

ninger. Kbhvn 1577. 4to,<br />

39 Hadorph, Then gambla Skåne lagh. Stockholm 1676.<br />

Fol.<br />

40 Colding, Etymologicum Latinum addita Danica inter-<br />

pretatione. Rostock 1622. Fol. sjelden.<br />

41 Curtius Rufus om Darii og Alexandii Magni Bedrifter<br />

ved Mogens Wingard. Kbhvn 1704.<br />

42 Florus, Roms Opkomst og Bedrifter ved Mogens Wingard.<br />

Kbhvn 1699.<br />

43 Hesiodus fordansket oc udi Riim offversat af Henrik<br />

Gerner. Kbhvn 1670.<br />

44 Formaning til at overbære sin Næstes Feil af Horatii<br />

Skrifter ved S. R. Kbhvn 1740.<br />

45 Cornelius Nepos, Fornemme Herrers Liff oc Leffnet ved<br />

H. Daberg. Kbhvn 1669.<br />

46 Sallustii, Historie om Catilinæ og Jugurthæ Kriger ved<br />

Wallenberg. Kbhvn 1702.<br />

47 Terentii, Comedier i Dansk oversatte ved M. Rynning.<br />

Kbhvn s. a.<br />

48 Yergilii, Hyrde Vers paa Dansk ved P. Jensson Roiskilde.<br />

Kbhvn 1680. — Ej.: Bonde-Verck ved M.<br />

Raun. Kbhvn 1680.<br />

49 — Hyrde-Yers paa Dansk ved P. Jensson Roiskilde.<br />

Kbhvn 1680.<br />

50 , — Yerker ved Schonau. Kbhvn 1753.<br />

51 Baden, Ch., Den fortsatte Grandison. Kbhvn 1792.<br />

52 Bruun, N. T., Tanker og Betragtninger. Kbhvn 1795.<br />

53 Dauw, Christian Y. danske Lov udi danske Riim. Kbh.<br />

1733.<br />

54— 58 Holberg, Verzamling von Brieven. 1 — 5. Amsterdam<br />

1768.<br />

3<br />

59 Holberg, Levensbeschryving, Amsterdam 1765.<br />

60 — De deense Wysgeer. Amsterdam 1765.<br />

61 (Hertz) Reisen til Helicon. Kbhvn 1782.<br />

62 Bogh, Poeten. Odense 1774.<br />

63 Dyssel, Poetisk Forsog til moralske Fabler. Kbh. 1755.<br />

64 (Pram), Morpionade. et Helte-Digt. Kbhvn 1774.<br />

65 Oveni, Latinske Overskrifters Boger ved E. Herlov. Kbh.<br />

1726.<br />

66 Tullin, Nogle Vers tilligemed et Anhang paa Islandsk<br />

ved J. Th. Hrappsoe. 1774.<br />

67 Schwindt. Gravernes Lyksalighed. Kbhvn 1786.<br />

68 En kort Beskrivelse over Skibets Cron-Printz Christians<br />

Reyse til og fra China ved J. H. H. Kbhvn<br />

1760.<br />

69 Speculum vitæ aulicæ; de fallaciæ Reinekes auctore. H.<br />

Schoppero. Francf. 1595.<br />

70 (Fischart), Affentheuerliche Geschichteklettrung von<br />

Thaten der Gorgellantna und Pantagruel. s. 1.<br />

1600.<br />

71 — Bienenkorb des heil. rom. Imenschwarms durch<br />

Jesuvald Pickhart. s. 1 e a.<br />

7*2 Fenelon. Levnets Beskrivelse om Telemacho Ulyssis<br />

Son i det danske af S. Dumetius. Kbhvn 1727.<br />

73 — 74 F. Rostgaard, Deliciæ poetarum Danorum. 1—2.<br />

Lugduni Batav, 1693.<br />

75 Bartholin, C., Epigrammata extemporanea. Hafniæ 1621.<br />

76 Werlauff, Aktstykker vedk. Christian III. og Dronning<br />

Dorotheas Kroning. Kbhvn 1831. Fol.<br />

77 Dallin, Klarlige Beskriffuelse om Christian døn Fjerdis<br />

Kongelige Kroning. Kbhvn 1598. 4to. sjelden.<br />

78 Wandal, Kong Christian V. kongelige Salving. Kbhvn<br />

1671. Fol. sjelden.<br />

79 Brochmand, Frederik IY og Dronning Lovises Salvings-<br />

act. Kbhvn 1699. Fol.<br />

80 W orm, Kong Christian YI. og Sophia Magdalenas<br />

Salvings-Forretning. Kbhvn 1731. Fol.<br />

81 Hersleb, Friderich V. og Dronning Lovises Salving.<br />

Kbhvn 1747. Fol.<br />

82 Munter, Christian VII. og Carolina Mathildas Salving.<br />

Kbhvn 1828. Fol.<br />

83 — Frederik YI. og Marie Sophie Frederickes Salvings-Akt.<br />

Kbhvn 1818. Fol.<br />

84 Moller, genealogische Tabellen ihre Hoheit Wilhelmine<br />

Caroline nnd Georg Wilhelm Flensburg 1761. Fol.<br />

85 Sorgehoitid over Christian VII. Hanuiæ 1814. Fol.<br />

1*


4<br />

86 Dannebrog-Ridder Ordens Statuter. 1693. Fol.<br />

87 Bircberod, Breviarium equestre seu de equestre ordine<br />

elephantino. Hauniæ 1704. Fol.<br />

88 Hersleb & Munch, <strong>Fortegnelse</strong> over Docuraenter i Kjo-<br />

benhavns Raadstues Archiv. Kbhvn 1786. Fol.<br />

89 Resen, Edda Islandorum. Hauniæ 1665. 4to.<br />

90 Bartholin, Antiquitatum Danicorum lib. tres. Hauniæ<br />

1689. — Ej. De Longobardis. Hafniæ 1676. 4to.<br />

91 Bircberod, J., Disputationes VII de antiquitatum patriæ.<br />

Hafniæ 1701—18. 4to‘<br />

92 Rhode, Cimbrisch holsteinische Antiquitåten Reraarques<br />

Hamburg 1720. m. fl. andre antiquariske Skrifter. 4to.<br />

93 P. Yinstrup, Cornicen Danicus. 1644. — Worm, De<br />

aureo cornu. Hauniæ 1641. — Randulff. Tuba Da-<br />

nica. ibid. 1644. Fol.<br />

94 Arnkiel, Guiden-Horn bei Tondern 1639 gefunden.<br />

Kiel 1683. 4 to.<br />

95 Lackmann, Unvorgreifliche Gedanken bei Gelegenheit<br />

des 1734 bei Tonderen gefundenen giildenen Horns.<br />

Hamburg s. a. 4 to.<br />

96 Torfæus, Series dynastarum et regum Daniæ. Hafniæ<br />

1702. 4to.<br />

97 — Torfæana sive notæ in seriem regum Daniæ.<br />

Hafniæ 1777. 4to.<br />

98 Lindenbrog, bistoria compendiosa Daniæ regum. Lugd.<br />

Batav. 1595. 4to.<br />

99 Sadolin, Epigrammatum liber, qui regum Danicorum<br />

chorus inscribitur. Hafniæ 1569. 4to.<br />

100 Ælnotbus monachus, de vita k passione St. Canuti ed<br />

Meursius. Hafniæ 1631. 4to.<br />

101 Bering, obsidio Hafniensis. Hafniæ 1676. 4to.<br />

102 Vallensbeck, Daglig Tegnebog indeholdende Kiobenliaffns<br />

Beleirings Idretter 1658—60. Hafniæ 1660. 4to.<br />

103—4 En Samling (circa 50 Stykker) Acta publica, Manifester,<br />

Fredsslutninger etc. til Christian den 4de og<br />

Frederik den 4des Historie 1695 — 1734. 4to.<br />

105 Pontoppidan, Gesta et vestigia Danorum extra Daniam<br />

1— 3. Hafniæ 1740.<br />

106 Torfæus, Trifolium historicum. Hafniæ 1707. 4to.<br />

107 (Rothe), Lovtale over Sko-Borsten. Kbhvn 1771. m.<br />

fl. Skrifter i denne Anl.<br />

108 Kort Beretning om den smukke Cecilies Flottetid. Kbb.<br />

1772. med fl. Smaaskrifter om de smaae Huse.<br />

109 Et Bundt Trykkefrihedsskrifter.<br />

5<br />

110 Hertzholm. Præcellentia regni Daniæ et Norvegiæ in-<br />

sulisque adjacentibus. Lugd. Batav. 1629.<br />

111 Skonning, Taxste Bog eller Udregning paa alle Species<br />

Aarhus 1647. 4to.<br />

112 Stephanius, De regno Daniæ et Norvegiæ insulisque<br />

adjacentibus. Lugd. Batav. 1629.<br />

113 Zeiller, regnorum Daniæ et Norvegiæ descriptio nova.<br />

Amsti. 1655.<br />

114 J. Aagaard, Descriptio historica Othiniæ, 1 —2. (cpl.)<br />

Havniæ 1735. 4 to.<br />

11 5 Pontoppidan, Theatrum Daniæ oder Schaubiine des alten<br />

und jetzigen Dannemarks. Bremen 1730. 4to.<br />

116 Aslac, Oratio de religionis per Lutherum reformatæ<br />

origini et progessu in Germania, Dania & Norvegia.<br />

Hauniæ 1621. 4to.<br />

117 Due, De præcipuis impedimentis religionis in Dania.<br />

Hauniæ 1763. — Ej. De regibus Danorum religionem<br />

in patriam promovendam. ibid. 1764. — Ej. De apo-<br />

stolis Danorum. Ib. 1765. 4to.<br />

118 Rhud, De origine religionis in Dania. Hafniæ 1733.<br />

4to.<br />

119 Woldike, De confessione Hauniensi. Hafniæ 1736. 4to.<br />

120 Pontoppidan, Kurtzgefastzte Reformations-Historie. Lii-<br />

beck 1734.<br />

121 — 22 Thomæus, Skandinaviens kyrko-hlifder. 1—2.<br />

Christianstad 1838.<br />

123—24 Mich. Henrichson, Liig-Prædikener i 4 Deele. Kbh.<br />

1706. 4to. sjelden.<br />

125 T. de Hofman, Portraits historiques des hornmes illustres<br />

de Danemark. 1 — 6. 1746. 4to.<br />

126— 27 To Bundter biografiske Smaaskrifter, hvoriblandt<br />

flere sjeldne. (circa 125 Stykker.)<br />

128 Et Bundt sjeldne Bryllups og Bpgravelsesdigte. 4to.<br />

129 Masius, Trauer-Rede bei Christian Guldenleus Leich-<br />

begångniss. Kbh. 1709. m. Kobb. Fol.<br />

130 Klevenfeldt, Den lærde Verdens Tab i Hans Gram. Kbb.<br />

1748. Fol.<br />

131 Burman-Becker, Hof Apotheker J. G. Beckers Levnet.<br />

Kbhvn 1864. 4to.<br />

132—33 Danckwerth , Landesbeschreibung des Herzogthum<br />

Schleswig und Holstein 1652. 1 Bind Text og 1 Bd.<br />

Kort. Fol.<br />

134 Angelus, Holsteinische Adels und Stadte Chronica.<br />

Wittemberg 1597. Fol.


6<br />

135 Winkelmann, Oldenburgische Cronica. Bremen 1721.<br />

— Ej. Oldenburgische Wunderhorns Ursprung e. t. c.<br />

Bremen 1684. Fol.<br />

136 Jonas ab Elverfeldt, De Holsatia ejusque statu e. t. c.<br />

Hamburgi 1599. 4to.<br />

137 Chemnitz, Yon Gelegenheit und vnterscheide der bey-<br />

den Herzogthume Schleswig und Hollstein. 1629. 4to.<br />

138 Camerer, Sechs Schreiben von Merkwlirdigkeiten der<br />

liollsteinischen Gegenden. Lpzg 1756. 4to.<br />

139 Claden, Monumenta der Stadt Flensburg. 1—4 Stiick.<br />

Flensburg 1765 — 67. 4to.<br />

140 Seelen, Memorabilium Flensburgensium sylloge. Lubecæ<br />

1752. 4to.<br />

141 Brasch, Flensborg Latin og Real Skoles Historie. Flensborg<br />

1861. 4to.<br />

142 Krafft, Ein zweyhundertjahriges Jubel-Gedåchtnis dem<br />

beygefiiget ist, ein husumische Kirchen Historie. Ham-<br />

bnrg 1723. 4to.<br />

143 Yiethens, Bescbreibung und Gescbichte des Landes Dith-<br />

marschen. Hamburg 1733. 4to.<br />

144 Hellmann, Siider Dithmarsische Kirchen-IIistorie. Hamburg<br />

1735. 4to.<br />

145 Acta publica einige zu Begriff der schleswig-holsteini-<br />

sche Affaircn dienlicher Stiicke. 1700. 4to.<br />

146 (Adelung) Geschichte der Streitigkeiten der Herzoge<br />

von Holsteingottorp mit der Krone Danemark. Frfrt.<br />

1762. 4 to.<br />

147 Geschichte des herzoglig gottorfischen Hofes. Frfrt.<br />

1774. 4 to.<br />

148— 55 Christiani, Geschichte der Herzogthiimer Schlesvig<br />

und Holstein. 1— 8. Flensburg 1775— 1802.<br />

156—62 Lackmann, Einleitung zur schleswig-holsteinischen<br />

Historie. 1—7. Kiel 1730—54.<br />

163— 65 Falk, Sammlungen zur nahern Kunde des Vaterlandes.<br />

1—3. Altona 1819—25.<br />

166 — 69 Jensen, Versuch einer kirchlichon Statistik des<br />

Herzogthums Schleswig. 1 — 4. Flensburg 1840.<br />

170—72 M. Hansen & Nielsen, Kirkelig Statistik over<br />

Slesvig. 1— 3. Kbhvn 1863.<br />

173—74 Barfod & Rordam, Kirke Kalender over Slesvig<br />

Stift. 1— 2. 1862-64.<br />

175—76 Niemann, Miscellaneen hist., stat., und oeconomischen<br />

Inhalts. 1 — 2. Altona 1798—99.<br />

177 — Handbuch der schleswig-holst. Landeskunde.<br />

Hamburg 1799.<br />

7<br />

178— 79 Kieler Beytrage. 1 — 2. Schleswig 1820— 21.<br />

180 Hansen, Staatsbeschreibung des Herzogthums Schleswig.<br />

Flensburg 1770.<br />

181 — 82 Camerer, Vermischte Nachrichten v. merkwiirdigen<br />

Gegenden der Herzogthiimer Schleswig & Holstein.<br />

1 - 2 . Flensburg 1758 — 62.<br />

183 Wippermann, Staatsgeschichte d. Herzogthiimer Schleswig<br />

und Holstein. Halle 1847.<br />

184 Ipsen, Die alten Landtage von Schleswig-Holstein<br />

1588-1675. Kiel 1852.<br />

185 — 87 Kohi, Die Marschen und Inselen der Herzogtli.<br />

Schleswig und Holstein. 1 — 3. Lpz. 18 46.<br />

188 — 90 Koppe, Geschichte und Landesbeschreibung des<br />

Herzogthums Lauenburg. 1— 3. Altona<br />

1836— 37.<br />

191 — Schleswig-holsteinische Geschichte 1694-1808.<br />

Altona 1834.<br />

192 Wimpfen, Geschichte des Herzogthums Schleswig. Flensburg<br />

1839.<br />

193 Schmidt. Slesvigs Land og Folk. Kbhvn 1861.<br />

194 Ross, Geschichte der Herzogthiimer Schleswig und Holstein.<br />

Kiel 1831.<br />

195 Paulsen, Uher Volksthiimlichkeit u. Staatsrecht Schles-<br />

wigs. Kiel 1832.<br />

196 Rhode, Samlinger til Haderslev Amts Beskrivelse. Kbh.<br />

1775.<br />

197 Kragelund, Rhodes Beskyldninger imod Michael Sti-<br />

chelius. Kbhvn 1776.<br />

198 Aagaard, Beskrivelse over Torning Lehn. Kbh. 1815.<br />

199 Rivesell, Bescbreibung der Stadt Flensburg. Altona<br />

1817.<br />

200 Helvaderus, Chronik der Stadt Schleswig fortgefiihrt<br />

von Jurgensen. Schleswig 1822.<br />

201 Schroder, Geschichte der Stadt Schleswig. Schleswig<br />

1827.<br />

202 Jensen, Angeln hist. beschrieben. Flensburg 1844.<br />

203 Gude, Bericht von der Halbinsel Sundewitt. Altona<br />

1778.<br />

204 Bolten, Beschreibung von der Landschaft Stapelholm.<br />

Wohrden 1777.<br />

205 Yersuch einer Beschreibung von Eiderstedt. Garding<br />

1795.<br />

206 Scharf, Beschreibung der Insel und des Fleckens Ar-<br />

nis. Schleswig 1838.


8<br />

207 Augustiny, Chronik des Kirchspiels Hollingstedt.<br />

Flensburg 1852.<br />

208 Feddersen, Beschreibung der Landschaft Eiderstedt.<br />

Altona 1853.<br />

209 Otte, Bemerkungen iiber Angeln. Schleswig 1792.<br />

210 Carstens, Die Stadt Tondern. Tondern 1861.<br />

211 Nemnich, Tonning. Ib. 1805.<br />

212 Beccau, Geschicbte der Stadt Husum. Scblesw. 1854.<br />

213 Warnstedt, Die Insel Fohr. Schleswig 1824.<br />

214 Ambrosius, Kurze Nachrichten von der Insel Sylt.<br />

Kbhvn 1792.<br />

215 Boysen, Beschreibung der Insel Sylt. Schlesw. 1828.<br />

216 Weigelt, Die nordfriesischen Inseln. Hamburg 1858.<br />

217 Hansen, Der Sylther-Frise. Kiel 1860.<br />

218 — Chronik der frisischen Uthlande. Altona 1856.<br />

219 Stednavne i Sønderjylland eller Slesvig. Kbhvn 1H58.<br />

220 Heimreich, Nord-frisisches Chronik. Schleswig 1666.<br />

221 — id. lib. herausgegeben von Falck. 1— 2. Tondern<br />

1819.<br />

222 A. Olearius, Kurtzer Begriff einer holsteinischen Chronik.<br />

Schleswig 1663.<br />

223 Prætorius, Denkwiirdigkeiten der Stadt Altona. Altona<br />

1780.<br />

224 Jagermann, Itzehoe und dessen Umgebungen. Itzehoe<br />

1838.<br />

225 Nachrichten des adlichen Guts "Wandsbeck. Hamburg<br />

1773.<br />

226 Hanssen, Das Amt Bordesholm. Kiel 1842.<br />

227 Warnstedt, Rendsburg. Kiel 1850.<br />

228 Wendell, Beschreibung der St. Marien Kirche in<br />

Rendsburg. Rendsburg 1817.<br />

229 Trede, Topographie beider Dithmarschen. Schleswig<br />

1827.<br />

230 Walther, Dithmarsische Chronik. Schleswig 1683.<br />

231 Hanssen & Wolf, Chronik des Landes Dithmarschen.<br />

Hamburg 1833.<br />

232—33 J. Adolfi genannt Neocerus, Chronik des Landes<br />

Dithmarschen herausgegeben von Dahlmann. 1 — 2.<br />

Kiel 1827.<br />

234 Geus, Beitråge zur Kirchengeschichte. Itzehoe 1778.<br />

235 Visby, Holstens Erobring og Omvendelse. Kbh. 1826.<br />

236 Thaarup, Nogle Underretninger om det Lauenborgske.<br />

Kbhvn 1815.<br />

237 Cogelius, Uthinische Chronica oder Stadt-Gedåchtniss.<br />

Kbhvn 1712.<br />

9<br />

238 Duve , Mittheilungen der Staatsgeschichte des Herzog-<br />

thums Lauenburg, Ratzeburg 1857.<br />

239 Decken, Untersuchungen iiber die Insel Helgoland oder<br />

Heiligoland. Hannover 1826.<br />

240 Et Bundt Smaaskrifter til Slesvigs og Holstens Historie<br />

og Topographie.<br />

241 Frimann, Samling af Stiftelser og Gavebreve i Norge.<br />

1—2. Kbhvn 1774— 77.<br />

242— 45 Schonniag, Norges Riges Historie og de nordiske<br />

Folks Oprindelse. 1--4. Kbhvn 1769—81. 4to.<br />

246 Jessen, Kongeriget Norge i dets borgerlige og naturlige<br />

Tilstand. Kbhvn 1763. 4to.<br />

247— 48 Strom, Beskrivelse over Fogdei’iet Sondmor. 1-2.<br />

Sortie 1762. 4to.<br />

249 Leem, Beskrivelse over Finmarkens Lapper m. Kobb,<br />

Kbhvn 1767. 4to.<br />

250 Schnabel, Beskrivelse over Hardanger. Kbh. 1781. 4to.<br />

251 Muller, Beskrivelse over Kjobstaden Tonsberg. Kbhvn<br />

1771. 4to.<br />

252 — Beskrivelse over Jarlsbergs Provsti. Kbh. 1772.<br />

4 to.<br />

253 SchSning, Reise i Norge 1773—75. Kbh. 1778. 4to.<br />

254 Schroder, Historisk Beskrivelse over Frederichshald.<br />

Kbhvn 1727. 4to.<br />

255 Schonning, Beskrivelse over Dom-Kirken i Throndhjem.<br />

Kbhvn 1762. 4 to.<br />

256 Blom, Templum St. Halvardi quod Asloæ olim floruit.<br />

Hafniæ 1778. 4to.<br />

257 Neumann, Reise i Nordhordlehn, Sonhordlehn, Hardanger<br />

og Vors. 1825. 4to.<br />

258 Sagen, Om Bergens Latinskole. Bergen 1828. 4to.<br />

259 Ramus, Norriges Beskrivelse. Kbhvn 1715. 4to.<br />

260 — Norvegia antiqua et ethnica. Christianiæ 1689.<br />

4 to.<br />

261 — Det gamle og hedenske Norge ved A. Borck.<br />

Kbhvn 1711. 4 to.<br />

262 Arnesen, Undersogelse om norske Stedsnavne. Fride-<br />

richshald 1865.<br />

263 Wolff, Norrigia illustrata eller Norges sandfærdige Be-<br />

skrifvelse. Kbhvn 1651.<br />

264 Claussen, P., Norriges og omliggende Oers sandfærdige<br />

Beskrivelse. Kbhvn 1727.<br />

265 — 66 Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge. Kbhvn<br />

1796. Med Tillæg og Rettelser af Buil. Khh. 1813.


10<br />

267 Lund, Beskrivelse over Ovre Tellemarken i Norge.<br />

Kbhvn 1785.<br />

268 Wille, Indledning til Reisen i Thellemarken. Kbhvn<br />

1799, m. Portr.<br />

269 — Beskrivelse over Sillejords Præstegield. Kbhvn<br />

1786.<br />

270 Strom, Beskrivelse over Eger-Præstegiæld, Kbh. 1784«<br />

271 Hjorthoy, Beskrivelse over Guldbrandsdalens Provstie.<br />

Kbhvn 1785. *<br />

272 — 73 Wilse, Beskrivelse over Spydeberg Præstegiæld.<br />

1—3. Christiania 1779.<br />

274 Essendrup, Beskrivelse over Lier Præstegiæld. Kbhvn<br />

1761.<br />

275 Gunnerus, Beskrivelse over Namsen Elv og Fiskum<br />

Foss. Kbhvn 1811.<br />

276 Beskrivelse over Kongsberg Solvværk. Kbhvn 1782.<br />

277 Hammer, Gammel Beskrivelse over Hammer Bye i<br />

Hedemarken. Christiania 1774.<br />

278 Richardson, Hallandia antiqua et hodierna, thet år<br />

Hallands historiska beskrifning. Stockholm 1752. Fol.<br />

279 Peringskold, Attertal for Swea og Gotha konunga hus<br />

m. m. Kobb. Stockholm 1725. Fol.<br />

280 Bioerner, Inledning til de yfwerborn Goters gamle<br />

håfder. Stockholm 1738. Fol.<br />

281 Friberg, Malmo stads historia og beskrifning. Malmo<br />

1842<br />

282 Gillberg, Beskrifning ofwer Malmohus lån utg, af Bru-<br />

zelius. Lund 1840.<br />

283 Follin, Helsingborgs historia Sfversedd af Wielsegren.<br />

Upsala 1851.<br />

284 Gynther, Blekings historie och beskrifning. Stockholm<br />

1847.<br />

285 Såve, Gotlåndska minnen. Wisby 1859.<br />

286 — 87 Fryxell, Handlingar rorande Sveriges historia ur<br />

utriks arkiver. 1 — 4. Stockholm 1836— 43.<br />

288 Geijer, Konung Gustav III. efterlemnade papper. Upsala<br />

1843.<br />

289 Celsius, Konung Gustaf den førstes historia. Stockholm<br />

1775.<br />

290 — 91 Lundblad, Geschichte Karl des Zwolften. 1—2.<br />

Hamburg 1835.<br />

292 Hellmann, The twenne broder Oluf och Lars Petri<br />

Lefwerne. Stochholm 1726. 4to.<br />

293 Wieselgren, De claustris Svio-Gothicis. Lund 1832.<br />

4 to.<br />

11<br />

294 Ornhjelms, Historia Sveonum Gothorumque ecclesia-<br />

stica. Stockholm 1669 4to.<br />

295 Celsius, Svea rikes kyrko-historia. Lund 1785.<br />

296 Falkmann, Uplysningar om kronans, kyrkarnas och<br />

prestoskapets inkomster uti Skåne, Halland och Ble-<br />

kinge. 1 — 2. Lund 1848.<br />

2 97_98 Thyselius, Handlinger rorande Sveriges inre for-<br />

hållenden under Gustav I. 1— 2. Stocbh. 1841—44.<br />

299 Goe. Beretning om den ypperlige Ridder-Orden af Ele-<br />

pbanten kaldet. Kbhvn 1721.<br />

300 Worm, JFasti Danici. Hafniæ 1626. Fol.<br />

301 Willebrandt, Hansische Chronik. Liibeck 1748. Fol.<br />

302 Nissen, Fundation for Glostrup og Vallensbechs Kirker.<br />

Kbhvn 1760.<br />

303 Tauber, Breve fra Kolding. Odense 1822.<br />

304 Friis, De norske Finlappers Beskrivelse. Kbh. 1740.<br />

305 Sjoborg, Indledning til kånnedom af fåderneslandets<br />

antiquiteter. Lund 1797.<br />

306 — Nomenklatur for nordiska fornlemningar. Stockholm<br />

1815.<br />

307 — Fire antiquariske Afhandlinger. 4to.<br />

308 Liliegren, Run-låra. Stockholm 1832.<br />

309 F. Magnussen, Bidrag til nordisk Archæologie. Kbh.<br />

1820.<br />

310 Chr. Democriti, Muthmassungen und Gedanken iiber<br />

J. v. Melle: de simulacris aureis. 1725. 4to.<br />

311 Einarsen, H., Sciagraphia historiæ litterariæ Islandicæ.<br />

Hauniæ 1777.<br />

312 NOrmissom, En kort dansk Kronike med en Continu-<br />

ation til 1746. Kbhvn 1750.<br />

313 Thorfæus, Historia Hrolfi Krakii. Hauniæ 1705.<br />

314 lonas, Lingvæ septentrionalis elementa. Hauniæ 1651.<br />

4to.<br />

315 Baden, Symbola 1 — 3 ad aug. linguæ vernaculæ cop-<br />

ias e Saxonis Gram. interpretatione danica. Hauniæ<br />

1778. 4to.<br />

316 Sperling, De danicæ linguæ et nominis antiqua gloria.<br />

Haufniæ 1694. 4to.<br />

317 Bioerner, Cogitationes de orthographia lingvæ Svio Go-<br />

thicæ tam runica quam vulgari. Stockh. 1742. 4to.<br />

318 Homer, Batrachomyomachica, oversat af Balle. Ribe<br />

1822.<br />

319 Den rette Kircke-Ordinants med de 26 Ribe Artikler.<br />

Kbhvn 1582.


12<br />

Manuscripter.<br />

320—21 Worm, Samling af satiriske Skrifter i Orden bragt<br />

og sammenskrevne af Chr. W. Hertel. Kbhvn<br />

1784. 2 Bd.<br />

322 — Satirer. (Smuk Afskrift i 4to. Har tilhort<br />

Casper Peter Rothe).<br />

323 — Satiriske Skrifter. (4 forskjellige ældre Afskrifter.<br />

2 i 4to og 2 i 8vo.)<br />

324 25 To Bind danske Vers (Nordrups m. fl.) fra forrige<br />

Aarh.<br />

326 Chr. Rydendahl, Lejlighedsdigte 1824 og Constance.<br />

Fortælling 1821. (Autographum).<br />

327 Et stort Bundt forskjellige mest poetiske Smaaskrifter.<br />

II.<br />

1 — 2 Fabricius, Illustreret Danmarks Historie. 2 Bind.<br />

1854—55.<br />

3 Flamand, Slagene ved Fredericia og Idsted 1849 & 50.<br />

m. Portr. Kbhvn 1851—53.<br />

4 Rothenburg, Die Schlacht bei Frederisia 1849, m. Plan.<br />

Berlin 1850.<br />

5 Slaget ved Fredericia 1849, udg. af Generalstaben. Kbh.<br />

1851. Fol.<br />

6 Rothenburg, Die Schlacht bei Kolding 1849. m. Plan.<br />

Berlin 1849.<br />

7 Ipsen, Erinnerungen aus d. Schleswig-Holsteinischen<br />

Feldzuge v. 1850. Kiel 1851.<br />

8 Lornsen, U. J . , Ueber d. Verfassungswerk in Schles-<br />

wigholstein. Kiel 1830. m. 84 Smaaskrifter.<br />

9 10 Leitfaden zu nordischer Alterthumskunde, mit<br />

Abbild. Koph. 1837.<br />

11 — 15 Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie.<br />

1 Aargang med Tillæg, med Kob. Kbh. 1866—67.<br />

1 6- 22 Aatiquarisk Tidsskrift for 1846—63. med Kobb.<br />

Kbhvn.<br />

23 Jahn, Nordens, især Danmarks Krigsvæsen i Middelalderen.<br />

m. Kob. Kbhvn 1825.<br />

24 Holberg, Jiidische Geschichte. 2 Bde. Altona 1747.<br />

4to.<br />

13<br />

25 Mumme, St. Knuds Kirke i Odense, m. Afb. Odense<br />

1844.<br />

26 Et Bundt nyere <strong>Fortegnelse</strong>r over Museer. 9 Stkr.<br />

27 Et Bundt nyere Smaaskrifter. 81 Stkr.<br />

28—35 Gesetz- und Ministerialblatt fiir d. Herzogth. Hol-<br />

stein 1852 — 60.<br />

36 Osterreichische Militarische Zeitschrift, herausg. von<br />

Streffleur, I Jahrg. 1 Bd. II. 1—5 Bd. III. 1—4 Bd.<br />

m. Kort und Plan. Wien 1860—62.<br />

37 Kgl. Krigs-Vetenskaps-Academiens Handlingar och Tidskrift<br />

Ar 1860 — 62. Stockh. (10 Hefte mglr.)<br />

38 Ledetraad ved Forelæsninger i Danmarks militaire Geographie,<br />

ved den kgl. militaire Hoiskole 1832.<br />

39 Ditto over danske Stats Statistik 1833.<br />

40— 43 Ditto i Artillerie 1832—34. I —II.<br />

44—45 Ditto over Feltbroer. 1834. med Kobb.<br />

46—48 Ditto i Krigsbygningskonsten 1832 — 34. I. med<br />

Kobb.<br />

49 Schneidawind, Allgem. Geschichte d. Kriege d. Fran-<br />

zosen und ihrer Allierten. 26 Bde. ucompl.<br />

50—69 Historische Gemålde in Erzahlungen merkw. Begebenheiten,<br />

20 Bde. m. Kupf. Riga und Lpz. 1794-<br />

1812.<br />

70 Revue des deux mondes 1862. Paris, compl.<br />

71 Do. 1861 & 62. 13 Hefter.<br />

72 Kriminalhistorier ældre og nyere, udg. af Schorn. Bd.<br />

I. 1866.<br />

73 Scliack Staffeldt, Digte, ved Liebenberg. 1855.<br />

74 Carl Bernhard, To Venner. 1850.<br />

75 Oehlenschlæger, Dina. 1842.<br />

76 — Digtekunsten. 1849.<br />

77 Dickens Fortællinger ved Moltke. 1853.<br />

78 Magdalena, af B. S. 1855.<br />

79 Munch, Kongedatterens Brudefart. Clirist. 1861.<br />

80 Folkekalender for Danmark 1853.<br />

81 Soldaterliv fra Feltaaret 1850, af W. L. 1851.<br />

82 Paludan Midler, Luftskipperen og Atheisten. 1853.<br />

83 Sofokles, Tre Tragedier, Aed Dorph. 1851.<br />

84 Sneedorff-Bircb, 1300 danske Ordsprog. 1836.<br />

85 Heidi, Gylfes Dotter. Stockh. 1852.<br />

86 En Vikingssaga. Stockh. 1855.<br />

87 — 92 Nord og Syd, ved Goldschmidt. 6 Bd. 1848—49.<br />

93 Dito, 1 Bd. og 34 Hefter.<br />

94 Renan, Vie de Jesus. Paris 1863.<br />

95—96 Sand, G., Elle et lui. 2 Vol. Paris 1859.


97 Musset, Lui et elle. Paris 1859.<br />

98 Karr, La main du diable. Paris 1855.<br />

99 Boileau Despréaux, Oeuvres. Paris 1828.<br />

100 Enault, La rose blanche. Paris 1858.<br />

101 Sand, La derniére Aldini. Paris 1857.<br />

102 — Indiana, Paris 1856.<br />

103 — Valentine, Paris 1856.<br />

104 Houssaye, L’amour comme il est. Paris 1858.<br />

105 Méry, Les nuits italiennes. Paris 1857.<br />

106 Soulie, La lionne. Paris 1858.<br />

107 — Olivier Duhamel, Paris 1858.<br />

108 — Les quatre soeurs. Paris 1858.<br />

109 Feval, Les derniéres fées, Paris 1858.<br />

110 Champfleury, Les soufrances du professeur Delteil. Paris<br />

1857.<br />

111 Le Gai, Un million. Paris 1848.<br />

112— 13 Saphir, Fliegendes Album fiir Ernst, Scherz, Humor<br />

u. lebensfrohe Laune. 2 Bde. Lpz. 1846.<br />

114 Gundling, Satan, Gold. Lpz. 1860.<br />

115 Dorr, Plattdiitsche Volks-Kalenner 1859.<br />

116 Quehl, Aus Danemark. Berl. 1856.<br />

117 Schmidt, Elise, Drei Dramen. Berl. 1856.<br />

118 Schulthess, Europæischer Geschichtskalender 1860.<br />

119 Diepenbrock, Deutscher Mentor. Stuttg. 1855.<br />

120 Glaszbrenner, Die verkehrte Welt. Frf. 1856.<br />

121 Winther, Des Hirsches Flucht, iibs. v. Quehl. Berl.<br />

1857.<br />

122 Sbakspeare, Hamlet, libs. v. Lobedanz. Lpz. 1857.<br />

123 Neue Lieder des Leids, v. L. Kiel 1858.<br />

124 Sebastiani, Jugendtråume, Stade 1854.<br />

125 Erinnerungen eines ehemaligen Jesuitenzoglings. Lpz.<br />

1862.<br />

126 Kapper, Jahrbuch deutscher Belletristik 1858. Prag.<br />

127 Groth, K , Briefe iiber Hochdeutsch u. Plattdeutsch,<br />

Kiel 1858.<br />

128— 129 Deutsche Volksbibliothek. (Houwald, Humboldt,<br />

Iffland, Zedlitz, Hippel, Simrock, Lenau.) 81 Hefter<br />

ucompl.<br />

130—32 Yeteris Testamenti Aethiopici, ed. A. Dillmann.<br />

Yol. I. pars 1—2. Lips. 1853— 55. 4to.<br />

133 — 36 Scbriften der Universitat zu Kiel 1855—-58. Bd.<br />

II—Y. Kiel 1856 — 59.<br />

137 Chronik d. Universitat zu Kiel 1856. Kiel 1857. 4to.<br />

138 Panum, Physiologische Untersuchungen iib. d. Sehen<br />

mit zwei Augen, m. 57 Bild. Kiel 1858. 4to.<br />

15<br />

139 Jonquiéres, Undersøgelser betræffende Skydning. 1853<br />

4to.<br />

140 Schwartz, Die vorzeitigen Athembewegungen. Leipz<br />

1858.<br />

141 Lollemant, Yortråge zur Kenntniss d. gelben Fieber zu<br />

Rio de Janeiro. Rio d. Jen. 1855.<br />

142 Perty, Die Realitat magischer Krafte u. Yirkungen d.<br />

Lenschen. Lpz. 1863.<br />

143 Onkel Fi’antz’s Reise gjennem alle fem Verdensdele. 2<br />

Bd. m. Kobb. 1827.<br />

144— 49 Jahrbiicher fiir d. Landeskuude d. Herzogth. Schles-<br />

wig-Holstein u. Lauenburg. Bd. I—II. Kiel 1858-<br />

1859.<br />

150 — 53 Hegel, Ansichten iiber Erziehung u. Unterricht.<br />

Herausg. v. Thaulow. 3 Bd. Kiel 1 »53— 54.<br />

154 Richter, Yortrage iiber d. personliche Fortdauer, Hamb.<br />

1855.<br />

155 Esse, Die Krankenhåuser ihre Einrichtung u. Yerwal-<br />

tung, in 8 Kupf. Berl. 1857.<br />

156 Reichenbach, Die Pflanzenwelt in ihren Beziehuugen<br />

zur Sensitivitat u. z. Ode. Wien 1858.<br />

157 Liiders, Praktische ErOrterung die in den Herzogth.<br />

Scbleswig u. Holstein geltenden Normen iiber d. Hei-<br />

mathswesen Schleswig 1847.<br />

158 Friedlieb, Systemat. Darstellung d. officiellen Gebrauchs<br />

d. Deutschen u. Dånischen Sprache geltende Normatins.<br />

Kiel 1857.<br />

159 Christiansen, Ueber erworbene Rechte. Kiel 1856.<br />

160 Callisen, Den Prediger u. sein Amt in d. Herzogth.<br />

Schleswig u. Holstein betreff. Yerordnungen. Altona<br />

1843.<br />

161 Thaulow, Die Gymnasial-Pådagogik im Grundrisse. Kiel<br />

1858.<br />

162 Mohr, Paragamme u. Beitråge zur theoretis. u, practis.<br />

Medicin. Braunschw. 1854.<br />

163 Reichard, Passagier auf d. Reise in Deutschland u.<br />

Schweiz. 2 Bdr. Berl. 1851.<br />

164 — Samme Bog. 2 Bdr. Berl. 1854.<br />

165 Badeker, Die Schweiz. Koblenz 1851.<br />

166 Grieben, Schweiz, Ober-Italien, Turin u. Genua. Berl.<br />

1856.<br />

167 Nouveau, guide du voyageur en Italie. Milan 1851.<br />

168—70 L’Exposition universelle de 1867. Paris 1866.<br />

171 Sibbern, Meddelelser af Indholdet af et Skrivt fra Aaret<br />

2135. I. Kbhvn 1858.


16<br />

172 Het Nieuve-Testament. Brus. 1845.<br />

173 Muller, Aandelige Hviletiiner. 1816.<br />

174 Svenska Psalmboken. Stockh. 1841.<br />

175 Hartmann, Lyksalighedslære, 1818.<br />

176 Strom, Betegnende Træk af Dyrenes Liv. 1846.<br />

177 Heyra, Ruszische Sprachlehre. Moskwa 1789.<br />

178 Grammatiker og Læseboger. 10 Stkr.<br />

179 Pausanias, Beschreib. v. Griechenland, iibs. v. Siebelis.<br />

2 Bdr. Stuttg. 1858.<br />

180 Suetonius, Werke, Iibs. v. Andre. 3 Bdr. Stuttg.<br />

1828.<br />

181 Plutarcb, Vergleichende Lebensbeschreibungen, iibs. v.<br />

Klaiber. 4 Bdr. Stuttg. 1827.<br />

182 — 84 — Morålische Schriften, ubs. v. Båhr. 13 Bdr.<br />

185-91 Cicero, Werke, iibs. 1 - 3 , 1 1 -1 3 , 17—26,<br />

30 — 37, 42 — 49 Bde. Stuttg. 1826—37, 51 — 52, 54-<br />

68 & 77 — 79.<br />

192 Cassius, Die Romische Geschichte, iibs. v. Tafel, 16 Bd.<br />

Stuttg. 1831—44.<br />

193 Isaus, Der Redner, iibs. v. Schomann, 2 Bde. Stuttg.<br />

1830.<br />

194 Kalimaclius, Werke, iibs. v. Schwenk. — Apollonius,<br />

Argonautenfahrt, iibs. v. Ossiander, 2 Bdr. Stuttg. 1833-<br />

18- 7.<br />

195 Aeschines, iibs. v. Bremi. 3 Bdr. Stuttg. 1828.<br />

196—98 Strabo, Geographie, iibs. v. Karcher. 12 Bde.<br />

Stuttg. 1829- 36.<br />

199 Apollodor, Mythologish. Bibliothek, iibs. v. Moser. 2<br />

Bde — Aeschines, Die Socratischen Gespråche. Stuttg.<br />

1828.<br />

200—2 Appian , Romische Geschichten , iibs. v. Dillenius.<br />

14 Bde. Stuttg. 1828—37.<br />

203 Polyån, Kriegslisten, iibs. v. Blume. 2 Bde. Stuttg.<br />

1833.<br />

204 Aurelius Victor, iibs. v. Closs. 3 Bde. Stuttg. 1837.<br />

205 Florus, Abriss d. Romis. Geschichte. 3 Bde. Stuttg.<br />

1834.<br />

206 Dionysius, Werke, iibs. v. Scholler. 8 Bde. Stuttg.<br />

1827— 47.<br />

207—9 Diodor, Historisches Bibliothek, iibs. v. Wurm.<br />

19 Bd. Stuttg. 1827—40.<br />

210—11 Arian, Werke. iibs. v. Dorner. 6 Bde. Stuttg.<br />

1829 — 34.<br />

212 Plimus, Naturgeschichte, iibs. v. Kiilb. 7 Bde. Stuttg.<br />

1840.<br />

17<br />

213 Persius, Satiren, iibs. v. Teuffel. Stuttg. 1844.<br />

214 Aelian, Werke, iibs. v. Wunderlich. 9 Bde. Stuttg<br />

1839.<br />

215 Flavius Philostratus, Werkd, iibs. v. Lindcu. 3 Bde.<br />

Stuttg. 1833.<br />

216 O vid, Festkalender, iibs. v. Metzger. 5 Bde. Stuttg.<br />

1838—47.<br />

217 Romische Prosaiker. 8 vers. Bde.<br />

218 Et Bundt forsk. Boger.<br />

219 Et Bundt Do. do.<br />

220 Et Bundt statistiske Boger.<br />

221 Et Bundt Motiver, Love, Betænkninger m. m.<br />

III.<br />

Pastor S. M. SOrensen i EsbOnderup Bogsamling.<br />

1. Classisk Literatur.<br />

1 Aeschyli, Agamemnon af Sahl. Hafniæ 1798,<br />

2 C. Corn, Taciti Agricola af Bloch. Hafniæ 1814.<br />

3 Anacreon, Lpz. 1817.<br />

4 Aristophanis, Nubes. Lpz. 1753.<br />

5 Cormina qvadrages imolia Londini 1741.<br />

6 M. Tull. Ciceronis opera omnia. Genevæ 1634.<br />

7 Quintus Curtius af Nicolaus Blancardus.<br />

8— 12 Desmothenis Opera. Lipziæ 1812.<br />

13 Euripidis Tragoediæ IV of Brunck 1780.<br />

14 Horatii opera, Manhemii 1779.<br />

15 Juvenalii satyro e I. Juvencii e Societate Jeni. Paris<br />

1715.<br />

16 De Gnomis Pindaricis af Dr. Miinter. Hafniæ 1812.<br />

17 Justini Historiæ Philippicæ ex Troyo Pompeio. Libri<br />

XLIY af Sincer. Frankfurt & Leipzig 1782.<br />

18 Titi Livii Potavii Historia Augustæ Turinorum 1732.<br />

21 M. A. Lincani Phorsalia. Amsterlodami 1693.<br />

22 Lucretia de Rerum natura. Hafniæ 1813.<br />

23 Valerius Maximus, Miller. Berolini 1753.<br />

24 C. Nepotis vitæ&fragmentæ, Thorlacius. Hefniæ 1828.<br />

25 P. Ovidii, Nasonis Epistolæ Sc ponto. Hafniæ 1799.<br />

26—28. Do. do. Opera. Lipsiæ 1820.<br />

29 M. A. Plautii Commoedii XX, e Fr. Taubmanno. Franci<br />

1612.<br />

2


18<br />

30 Plinii Epistolæ, Gierig. 1—2. Lipsiæ 1806.<br />

31 Plutarchi vitæ paraletæ, Borby. Berolini 1797.<br />

32 M. Fabii Qvintiliani Oratoriorum institutionum. Coloniæ.<br />

33 Salust. Bellurn, cattilinarum.<br />

34 Hesiodi Ascræi, Schrevelius. Lipsiæ 1684.<br />

35 Senecæ TragQdiæ. Amsterodami 1568.<br />

36 Publii Terenti Comodii YI. Zeunius. Norimbergii<br />

1792.<br />

37 Theocritos. Lipsiæ 1817.<br />

38 Tibuliis. Lipsiæ 1755.<br />

39 YelleiuSj Historia Romana. Krause. Lipsiæ 1803.<br />

Anhang til Classisk Litteratur.<br />

40 Aristoteles Problemata, J. Bondini. Basel 1666.<br />

41 Qvinte Curce d. 1. vie. D. Alexandre le Grand de<br />

Yaugelas Sc de J. Freinscheinius por. du Rajer. Paris<br />

1716.<br />

42 A. P. Flaccus die Satyren von P. W. Schindler. Lpz.<br />

1803.<br />

43 O. H. Flaccus Epistler. J. H. Smidth. Kbhvn 1817.<br />

44 — Yærker. Jacob Baden. Kbhvn 1792.<br />

45 Gundelach, Bion & Mosehus Smaadigte. Kbhvn 1807.<br />

46 Juvenal mit Anmerkungen v. D. C. F. B. 1781.<br />

47 Titus Livius Romische Geschichte. Wagner. Lemgo<br />

1776.<br />

48 Ovids Heldninen, Schuter. Lpz. 1795.<br />

49 Plutarchs, Themistoclés, Camillus , Alexander, Julius<br />

Cæsar, Bredow. Bresl. & Lpz. 1814.<br />

50 Senecas Breve, Limkilde. Odense 1816.<br />

51 — mindre moralske Afhandlinger af Limkilde. Odense.<br />

1801.<br />

52 Schelleri Compendium. Lipsiæ 1795.<br />

53—54 C. Cornelius Tacitus. Baden. Kbhvn 1773.<br />

55 Yirgils Æneide, Munthe Kbhvn 1811.<br />

56 Xenophons Griegische Geschichte. Goldhagen. Berl.<br />

1762.<br />

Dansk Literatur.<br />

57 Baggesens Digtervandringer. Kbhvn 1807.<br />

58 — Det evige Sindbillede. Kbhvn 1815.<br />

59 — Parthenais. Amsterdam. (Tydsk.)<br />

60—61 — Eventyr og comiske Fortællinger. Kbhvn<br />

1807.<br />

19<br />

62 Baggesens Nyeste blandede Digte. Kbhvn 1808.<br />

63 — Per Vrovler. Kbhvn 1816.<br />

64 — Om Joderne. Kbhvn 1813.<br />

65 — 100 Aphorismer etc. og 1. Kbhvn 1818.<br />

66 — samtlige Yærker. 1. Deel. Kbhvn 1801.<br />

67 — Trylleharpen. Kbhvn 1816.<br />

68 — Heideblumen. Amsterdam 1804.<br />

69 — Labyrinth, iibers. von Cramer. Altona & Lpz.<br />

1793.<br />

70—72 Birkners samlede Skrifter. Kbhvn 1797.<br />

73 - D o., udgivne efter F. Dod af A. S. Orsted.<br />

Kbhvn 1800.<br />

74— 75 Blicher, S. S. Ossians Digte. Kbhvn 1807.<br />

76 Bohr, Skoletaler og Leiligheds-Digte. Ronne 1831.<br />

77 Bredahl, Dramatiske Scener. 1 Deel. Kbhvn 1819.<br />

78 Bruun, Dannemark, et Digt. Kbhvn 1816.<br />

7 9 Malthe C. Bruun fOrste gang for Videnskabernes Domstol.<br />

Kbhvn 1796.<br />

80 Bruun, Kilderissen. Kbhvn 1818-<br />

81 — Danmark. Digt i 6 Sange. Kbhvn 1819.<br />

82 Johan Nordahl Bruun. Digte. Kbhvn 1791.<br />

83 N. Bruun, Den hjemkomne Nabob. Kbhvn 1810.<br />

84 T. C. Bruun, En Svenskers Sendebrev. Kbhvn 1813.<br />

85 N. T. Bruun, Biekuben. Kbhvn 1820.<br />

86 Danæus, Epistel til Baggesen. Aarhuus 1814.<br />

87 Erichsen, Den gamle Manuscript Samling i det store<br />

kgl. Bibliothek. Kbhvn 1786.<br />

88 Faye, Kjærminderne. Lyngby 1822.<br />

89—90 Foersom, Digte. Kbhvn 1818.<br />

91 — Macbeth. Kbhvn 1816.<br />

92 Doctor Frankenau, Huuskjobet. Kbhvn 1802.<br />

93 — Digte. Kbhvn 1815.<br />

94—95 Yest Hans, Leonidas. Kbhvn 1786—87.<br />

96 Grundtvig, Kronikens Gjenmæle. Kbhvn 1813.<br />

97 — Kvædlinger. Kbhvn 1815.<br />

98 — Yerdens-Kronike. 1 B. Kbhvn 1814.<br />

99 — 100 — Optrin af Nordens Kæmpeliv. Kbhvn 1811.<br />

101 —108 — Dannevirke. Kbhvn 1816—17.<br />

109 — Roeskilde Saga. Kbhvn 1814.<br />

110—17 — Sangværk til den danske Kirke 1837.<br />

118 — Do. do.<br />

119 — Do. do.<br />

120— 125 Et patriotisk Selskab. Forsog i de skjonne og<br />

nyttige Yidenskaber. 1764, 66, 69, 71, 79.<br />

126— 129 Hoegh-Guldberg. Plautus. Kbhvn 1812 — 13.<br />

2*


20<br />

130 H5egh-Guldberg, Menneskeglæder. Kbhvn 1827.<br />

131— 32 — samlede Digte. Kbhvn 1803.<br />

133 — Lulu. Kbhvn 1824.<br />

134 J. L. Heiberg. Digte. Kbhvn 1819.<br />

135 P. A. Heiberg. Betragtninger over National-Repræsentationen<br />

m. H. t. Kongeriget Norge. Chri-<br />

stianssand 1817.<br />

136 — Tu si tacuisses philosophus mansisses. Kbhvn<br />

1798.<br />

137 Henneberg, Guldhornene. Aalborg 1812.<br />

137 b.Miiller, Die goldenen Horner, iibers. v. Abrahamson.<br />

Kopenh. 1806.<br />

138 J. M. Hertz, Det befriede Israel. Kbhvn 1804.<br />

139 S. Hertz, Ungdomsdigtninger. Kbhvn 1816.<br />

140 P. Hjort, En mærkelig Lighed. Kbhvn 1817.<br />

141 — Den falske Logik. Kbhvn 1816.<br />

142 — 45 Hvas, De skjonne Kunster og Videnskaber. Kbh. 1773.<br />

146 Ingemann, De sorte Riddere. Kbhvn 1814.<br />

147 — Digte.<br />

148 — Hyrden af Tolosa. Kbhvn 1816.<br />

149 — Kampen for Yalhal. Kbhvn 1821.<br />

150 — Masaniello. Kbhvn 1815.<br />

151 — Rosten i Orkenen. Kbhvn 1815.<br />

152 Jacobi, samlede Skrifter, af Liebenberg. Kbh. 1817.<br />

153 — 56 L. Kruse, Dramatiske Værker. Kbhvn 1818.<br />

157 J. C. Lange, Anna Boleyn. Kbhvn 1814.<br />

158 Lessing, Nathan den Vise, af Rahbek. Kbhvn 1799.<br />

159 Lundbye. Rhapsodier, af Seidelin. Kbhvn 1801.<br />

160 Meiszner, Machaniello af Voigt. Kbhvn 1815.<br />

161 Molbech, Fragmenter af en Dagbog. 1815.<br />

162— 164 Jens Moller, Mnemosyne. Kbh. 1830.<br />

165 Miillner, Bronden, af Boye. Kbhvn 1817.<br />

166 Nyerup, Efterretninger om Regentsen. Kbhvn 1809.<br />

167 Olsen, Audiatur & altera pors. Kbhvn 1798.<br />

168 Olsen, Indtog i Anledn. af Oehlenslægers Appel til<br />

Publikum. Kbhvn 1816.<br />

169—74 Egeria, et Fjerdingaarsskrift. Kbhvn 1804— 5.<br />

175 Pram, Drommeren. Kbhvn 1817.<br />

176 Rabeners Skrifter. Odense 1779.<br />

177 Rahbeks Svar til Oehlenslæger. Kbhvn 1816.<br />

178—79 — Prosaiske Forsog. Kbhvn 1785.<br />

180 Rein, Digte. Kbhvn 1810.<br />

181 — Do. 1 Deel. Kbhvn 1802.<br />

182 Rohde, Samlede Digte. Aarhuus 1805.<br />

21<br />

183— 85 Rousseau, Emil, Popp. Kbhvn 1797.<br />

186 Sander. Hospitalet. Kbhvn 1805.<br />

187 Schaldemose. Digtninger. Kbhvn 1819.<br />

188—96 Sneedorfs samtlige Skrifter. Kbhvn 1775.<br />

197 — Breve. Soro.<br />

198 Schow, Lærebog i Archæologie. Kbhvn 1815.<br />

199 Schott, Digte. Odense 1842.<br />

200 Schytte, Beskrivelse over Aarhuus Domkirke. Aarh.<br />

1835.<br />

201 Walter Scott, Halidon Hiil, af Rahbek. Kbhvn 1822.<br />

202 Sinding, Statistik Beskr. over de geistlige Embeder i<br />

Hertugd. Slesvig. Kbhvn 1848.<br />

203 Staffeldt. Nye Digte. Kiel 1808.<br />

204 Storms Digte. Kbhvn 1785.<br />

205—7 Suhms Skrifter. 6., 10., 14. Deel. Kbhvn 1790.<br />

1793 og 1798.<br />

208 Thaarup, Statistik. 2. Udgave. Kbhvn 1794.<br />

209 Thomsen, Foraaret, af Foersom. Kbhvn 1807.<br />

210 Ove Thomsen, Knud Lyne Rahbeks Murerminde. Kbh.<br />

5831.<br />

211 Tullin, udvalgte Digte. Kbhvn 1799.<br />

212—214 Tullin, Skrifter. Kbhvn 1770.<br />

215 Wandall, Mindesmærker paa Jægerspriis. 1 Bind. Kbh.<br />

1783.<br />

216 Wendt, Om Fodemidler og Bespiisningsanstalter for Fattige<br />

etc. Kbhvn 1828.<br />

217 Werner, Martin Luther, af Rabbek. Kbhvn 1818.<br />

218 — 20 Winther, Atheniensiske Breve, oversatte fra Engelsk.<br />

Kbhvn 1806.<br />

221 Weinwich, Begyndelsesgrunde til de skjonne Videnskaber.<br />

Kbhvn 1787.<br />

222 Volff, Vers og Prosa. Kbhvn 1788.<br />

223 Zetlitz, Poesier. Kbhvn 1789.<br />

224 Oehlenslæger, Til Publikum. Kbhvn 1816.<br />

225 — Skuespil, Flugten af Klosteret Væringerne i Mi«<br />

klagaard. Kbhvn 1827.<br />

226 — Erik og Abel. Kbhvn 1820.<br />

227 — Roverborgen. Kbhvn 1817.<br />

228 Mindeblomster ved Rosings Grav. Kbhvn 1819.<br />

229 T. H., Sinceri, Gjensvar paa Hypocritæ Skrivelse. Kbh.<br />

1754.<br />

230 Bræger, et Heltedigt. Kbhvn 1774.<br />

231 Samtlige Nationers Religionslogers naturlig-menneske-<br />

lige Oprindelse uden Aabenbaring. Kbhvn 1798.


232 Forestilling fra Direktionen for Kjøbenhavns Fattigvæsen.<br />

Kbhvn 1799.<br />

233 Thomas Clitau, Poetisk Tidsfordriv i forskjellige Sprog.<br />

Kbhvn 1738.<br />

233 b. Boye, Næringsveie, Rigdom og Folkemængde. Kbhvn<br />

1814.<br />

Fremmed Literatur.<br />

234 Arbuthnotb, Leben Simon Lord Lovat. Hamburg 1747.<br />

235 — 39 Bahrdts, Geschichte. Wien 1790.<br />

240 Bruun, Friederikke, Tagebuch einer Reise. Kopenh.<br />

1800.<br />

241— 44 — Prosaische Schriften. Ziirich 1799.<br />

245 Burger, Gedichte.. Gottingen 1798.<br />

246 Campe, Robinson the Younger. Hamburgh 1781.<br />

247—49 M. Claudius Werke. 2., 3., 4. Band. Hamb. 1819.<br />

250 Collin, Regulus. Berl. 1802.<br />

251 — l'olyxena. Berl. 1804.<br />

252 — Gedichte. Heilbronn 1819.<br />

253 — 54 Cowley Abraham, Poetical works. Edinb. 1784.<br />

255 Eschenburg, Handbuch der klassischen Literatur. Berl.<br />

u. Stett. 1792.<br />

256—58 De Saint Evremond, Oeuvres meléos. Amsterd.<br />

1706.<br />

259 Fichte, Yorlesungen und Reden. Zwickau 1818.<br />

260 Fontenelle, Briefe. Leipz. 1738.<br />

261 — Gespråche der Todten. Leipz. 1727.<br />

262 — 274 Friedrich der Iltes hinterlassenen Werke. 1, 2,<br />

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Berl. 1788-89.<br />

275 Friedrich, Die alogische Turnspiele. Berl. 1819.<br />

276—78 de la Motte-Fouche, Gedichte. Wien 1816.<br />

279 — 81 Gellerts Schriften. Frankf. 1759.<br />

282 — moralische Yorlesungen nach des Verfassers<br />

Tode herausgegeben. Leipz. 1770.<br />

283 Gessners Schriften. Wien 1765.<br />

284 Ebers, the vicar of Wakefjeld. Berl. 1802.<br />

285 Hagens, Gedichte. Wernigerrode 1784.<br />

286—90 Hagedorn, Poetische Werke. Hamb. 1800.<br />

291 — Do. II. Aufl. Hamb. 1760.<br />

292 Haller, Gedichte. Gottingen 1753.<br />

293 Hell, Der Schwatyt ohne Ende. Leipz. 1807.<br />

294 Hellwig, Schachspiel. Leipz. 1780.<br />

295—97 Homers Illiade, Blumauer, Jena 1812.<br />

23<br />

298 Hiibner, Natur, Kunst, Berg, Gewerck u. Ilandlungs-<br />

Lexicon. Leipz. 1741.<br />

299 Kellgrens Prosaische Schriften. Leipz. 1801<br />

300 Kleist, såmmtliche Werke.<br />

301 Korner, Gedichte. Zwickau 1817.<br />

302 — Do. dramatische Beytrage. 1—2 Band. Berl.<br />

u. Stettin 1821.<br />

303 Lavater, Schriften. St. Gallen, 1786.<br />

304— 5 Lessing, Theatralische Bibliothek. Berl. 1754.<br />

306 — Fabeln. Berl. 1759.<br />

307 — unasopische Fabeln. Ziirich 1760.<br />

308—9 — Schriften. Berlin 1753— 55.<br />

310— 12 Marmontel, moralische Erzåhlungen. Carlsr. 1762.<br />

313 — neueste Do. Leipz. 1766.<br />

314 Ling, Engelbrecht Engelbrehtson. Stockh. 1819.<br />

315 Lockens, Versuch der menschlichen Yerstande. Altenb.<br />

1757.<br />

316 Marmontel, Belisar & Hilor. Leipz. 1767.<br />

316 b. — Belisair. Copenhague<br />

316 c. — de l’académie francaise. Paris 1839.<br />

317— 19 Matthison, Gedichte. Wien 1815.<br />

320 — Nachtrag zu Gedichten. Zorich 1799.<br />

321 Meisters, Fliegende Blåtter. Basel 1783.<br />

322 Mohr, Die Verworfenheiten eines Menschenlebens. Er-<br />

furt u. Gotha 1820.<br />

323 Muchler, Gedichte. Berlin 1813.<br />

32 4 —25 Mullner. Theater von Wien 1816.<br />

326 Norcross Leben. Leipz. 1757.<br />

327 Ramlers Gedichte. Berl. 1772.<br />

328 Ries Gedichte. Kopenhagen 1792.<br />

329 Rogvette, Julie, Gedichte. Neubrandenburg 1802.<br />

330 Schlegel, Sammlung zur dånischen Geschichte. Kopenh-<br />

1771.<br />

331 Miinzkenntniss, Oeconomie u. Sprache.<br />

332 — 34 W. Scott, Qventin Durward, von Muller. Leipz.<br />

1823.<br />

335 Scavola, Dessalines. Frankf. a. M. 1836.<br />

336 Schlegels Gedichte. Berl. 1809.<br />

337 Schmidt, Die Yolkerschacht bei Leipz. Berl. 1815.<br />

338 Seume, Gedichte. Aachen 1817.<br />

339 Solbrig, Poetische Sagen der Yorzeit. Magdeb. 1817.<br />

340—41 Sonnenberg, Donatao. Halle 1806.<br />

342 Stolberg, Gedichte. Carlsr. 1783.<br />

343 Tassons, Der geraubte Eimer, v. Schmidt. Hamb. 1781.


24<br />

344 Steffens, Die gute Sache. Leipz. 1819.<br />

345 Thiess, Lieder dem Yaterlande u. d. Religion. Kiel 1807.<br />

346 Thorasons Sommer. Ziirich 1761.<br />

347 — the Seasons. London 1790.<br />

348 Thiimmel, Poetische Schriften. Wien 1816.<br />

349 Trenck, Proserpina. Maynz u. Altona 1793.<br />

350 — 51 — Monatsschrift. Altona 1792.<br />

352 Waller, Poems. Edinburgh 1773.<br />

353 Yoltaire, Zaire. Paris 1817.<br />

354 — Anti-Machiavel. Amsterdam 1741.<br />

355 Yoss, Lustspiele. Berl. 1807.<br />

356 Werlhof, Gedichte. Hannover 1756.<br />

357 Wyttenbach, Tod und Zukunft. Leipz. 1806.<br />

358 Yorick. empfindsame Reise aus Englisch. Bamb. u.<br />

Bremen 1770.<br />

359 — launige Reise durch Holland. Zittau S cLeipz. 1795.<br />

360 Siebesfels Wilhelm, Der Jungling. Leipz. 1781.<br />

361 Der Friihling, ein Gedicht. Frankf. a O. 1756.<br />

362 Meine Reise zu Fuss. Frankf. u. Leipz. 1789.<br />

363 106 neuen u. ausgewåhlten Liedern. Leipz. 1801.<br />

364 Idris, ein heroisch comisches Gedicht. Leipz. 1768.<br />

365 Der Sonderling. Hannover 1761.<br />

366—67 Der Geist unsers Zeitalters 1795.<br />

368 Europens Gotter im Fleisch vom Yerfasser der Mirande<br />

und Sauls II. Paris & Leipz. 1799.<br />

369 Freymaurer-Bibliothek. II. Aufl. Berl. 1782.<br />

370 Schackspiel. . Dessau 1784.<br />

371—74 Deutscher gemeinnutziges Magazin Leipz. 1788,<br />

375 Literatur Kunst Journal fur Luxus und Mode Julil822.<br />

376 Danisch-Deutsches WOrterbuch. II. Band. Schleswig Sc<br />

Kopenh. 1800.<br />

Efterfølgende storre og samlede Værker.<br />

377 — 400 Herder, 16 Theile sammtliche Werke. Stuttg u.<br />

Tiibingen 1827, 1830.<br />

401 —15 Washington Irving, 15 Bande sftmtliche Werke.<br />

Frankf. a. M. 1826— 1837.<br />

416 — 27 Klopstock, 12 Bande, sammtliche Werke. Leipz.<br />

1823.<br />

428—52 Wieland, 49 Bånde, samtliche Werke von Gruber.<br />

1824-26.<br />

25<br />

Philosophie.<br />

453 Chalybæus, Historische Entwikelung der speculativen<br />

Philosophie. Dresden & Leipz. 1839.<br />

454 Frankenau, Tildragelser under Ahnelser, Dromme, Syner<br />

og Nattevandring. Kbhvn 1804.<br />

455 Hornemann, philosophiske Skrifter. Kbhvn 1795.<br />

456—58 M. D. Hume, oeuvres philosoohiqves. Londres.<br />

1764.<br />

459 Jenisch, philosophisch-kritische Yergleichung von 14<br />

altern u. neuern Sprache Europens. Berl. 1796.<br />

460 Kant, Logik. Kbhvn 1803.<br />

461 Kiesewetter, Yersuch einer fastlichen Darstellund der<br />

wichtigsten Wahrheiten der neueren Philosophie fiir Un-<br />

eingeweihte. Berl. 1795.<br />

462 Faber, over Omgang med Mennesket. Kbhvn 1793.<br />

463 Knigge, Welt- und Menschenkenntniss. 1796.<br />

464 — iiber den Umgang mit Menschen. III. Theil.<br />

Hannover 1796.<br />

465 Lavaters, Anmerkungen zu einer Abhandlung iiber Phy-<br />

siognomik. Leipz. 1778.<br />

466—67 Locke, on human understanding. Lond' 1788.<br />

468 Maupertius, Lettres de. Dresde 1752.<br />

469 Mendelsohn, Phædon eller om Sjælens Udodelighed.<br />

Kbhvn 1779.<br />

470 Platners, Anthropologie. Leipz. 1790.<br />

471 Sandal, Menneskers ypperste Gode. Kbhvn 1830.<br />

472—73 — Cosmogonia Antiqvitatis. Hafniæ 1819.<br />

474 Schmidt-Phiseldek, om den jodische Nation. Kbh. 1817.<br />

475 Smellie, Naturhistoriens Philosophie af Wolff. Kbhvn<br />

1796.<br />

476 Treschow, Philosophiens Natur og Dele. Kbhvn 1811.<br />

477 - Anthropologie. Kbhvn 1803.<br />

478 — Moral for Folk og Stat. Kbhvn 1811.<br />

479 — Indledning til Philosophien. Kbhvn 1805.<br />

480 — Elementer til Historiens Philosophie. Kbh. 1811.<br />

481 Winther, Galis Hjærnelære. Kbhvn 1805.<br />

482 Noch 2 Worte iiber das logische Grundverhåltniss.<br />

Miinchen 1806.<br />

482b.Riisbriegh, Prænotiones philosophicæ. Havniæ 1783.<br />

Theologie.<br />

483—84 Bahrdt, Briefe iiber die systematische Theologie.<br />

Erfurt 1770.


26<br />

485 Bahrdt, Katechismus der natiirlichen Religion. Gorlitz<br />

1795.<br />

486 — Religion und Moral. Halle 1791.<br />

487 Balle, Hoimesse-Prædiken. Kbhvn 1807.<br />

488 — Son- og Helligdags-Læsning. Kbhvn 1797.<br />

489 — Taler ved theologiske Forelæsningers Begyndelse.<br />

Kbhvn.<br />

490—91 — Pauls mindre Breve. Kbhvn 1784.<br />

492 Bjorn, Davids Psalraer. Kbhvn 1818.<br />

493—96 Hugh-Blair, Sermons. London 1812.<br />

497 Brammer, Kirkelige Leilighedstaler. Kbhvn 1832.<br />

498 Brygmann, Son-og Festdages Historie. Ribe. 1819.<br />

499— 500 Christiani, Yeiledning til en moralsk religios Betragtning.<br />

Kbhvn 1809.<br />

501 — Predigten. Kbhvn 1794.<br />

502 Clausen, H. G., Prædikener. III. Bd. Kbhvn 1805.<br />

503 — Selvmorderens Brode. Kbhvn 1818,<br />

504 — Taler holden i Selskabet for Efterslægten. Kbh.<br />

505 — Prædiken paa Fredsfesten den 1. Jan. 1802.<br />

506 Clausen, H. N., Nye Testamentes Hermeneutik. Kbhvn<br />

1840.<br />

507 — Djævlelæren og Djævleforsagelsen ved Daaben.<br />

Kbhvn 1834.<br />

508 ~ Den augsburgske Confession. Kbhvn 1851.<br />

509 — 511 — Det evangeliske Kirkelivs Nutid og Fremtid.<br />

Kbhvn 1859.<br />

512 — Johannes, Bidrag til fornuftig Gudsdyrkelses<br />

Udbredelse. Kbhvn 1801.<br />

513 Damkjær, Prædikener. Kbhvn 1847.<br />

514 Daugaard, over Pauli til Philippens. Odense 1857.<br />

515— 17 Doderlein, Religionsuterricht. Niirnberg u. Altdorf<br />

1786.<br />

518 — Unterweisung. Kbhvn 1791.<br />

519 Eckermann, Hjobs Buch. Leipz. u. Lubeck 1778.<br />

520 Eiriksson, Tro, Overtro og Yantro. Kbhvn 1846.<br />

521—23 Ewald, Den bibelske Concordantz. Kbhvn 1748.<br />

524 Faber, Sandheden. Kbhvn 1826.<br />

525 Griesbach, Dogmatik. Jena 1798.<br />

526—27 Guilleaume, Vollståndige Samlung Briefe etc. Pius<br />

Pabst YI. Miinster 1797.<br />

528 Gutfeld, Taler. I Deel. KbhAn 1799.<br />

529 Haenlein, Indledning til det nye Testamentes Skrivter.<br />

II Deel. Kbhvn 1801.<br />

530 Andagtstimer.<br />

27<br />

531 Hagen, Ægteskabet. Kbhvn 1845.<br />

532 Hald, Troens Liv i,den Christne. Kbhvn 1830.<br />

533 Haller, Briefe. Bern i773.<br />

534— 36 — Briefe. Bern 1775.<br />

537 Hansen, Protestantismens Krav til det theologiske Studium.<br />

Kbhvn 1843.<br />

538 Mork-Hansen, Kirkens Historie. Kbhvn 1848.<br />

539—40 Hase, Jesu Liv, oversat af Moller. Kbhvn 1838.<br />

541 — 45 Henke, Religionswissenschaft. Magdeburg 1803.<br />

546 Hermann, Lærebog af Rahbek. Kbhvn 1803.<br />

547 Holberg, Kirke-Historie, af Rahbek. Kbhvn 1740.<br />

548 Holst, Yeiledning ved Talers Holdelse. Kbhvn 1817.<br />

549 — Prædiken. Kbhvn 1802.<br />

550 Horrebov, Orthodoxien neddriver sig selv. Kbhvn 1799.<br />

551 Irgens, Prædiken Nytaarsdag. Bergen 1812.<br />

552 Jaspis, Hodegetik. Dresden, 1821.<br />

553 — 54 Jerusalem, I. F. W., Religion, 3te Auflage. Braunschweig<br />

1770.<br />

555 — Religion, 3te Auflage. Braunschweig 1772.<br />

556 Johannsen, Religionsvortråge. Altona 1828.<br />

557— 58 Knox, Sermons. Glasgow 1776.<br />

559 Kocken, Festpredigten. Kbhvn 1817.<br />

560 Kraft, Predigten wieder den Unglaubigen. Jena 1751.<br />

561 Krogh, Ny Udgave af Danmarks og Norges Kirkeritual.<br />

Kbhvn 1855.<br />

562 Lesz, Den christelige Religions Sandhed, oversat af<br />

Birch. Kbhvn 1774.<br />

563 — Religionstheorie. Gottingen 1789.<br />

564 Luther, kleine Schriften, af Rambach. Berlin 1743.<br />

565— 74 — Werke. Hamburg 1826.<br />

575 Petersen, Religionsjubelfeier. Kiel 1817.<br />

576 de Luc, Grundsåtze der Theologie und Moral. Braunschweig<br />

1804.1<br />

577— 84 Loffler, Magazin fur Prediger. Jena 1803.<br />

585 Martensen, Prædikener. Kbhvn 1847.<br />

586—87 Marezoll, Andachsbuch fiir das weibliche Geschlecht.<br />

Leipzig 1798.<br />

588 — Predigten. Lubeck und Leipzig 1797.<br />

589 Morus, Der Brief an die Hebråer. Leipzig 1786.<br />

590 — 92 Melanchton, sammtliche Werke. Leipzig 1829.<br />

593 — Confessio Augustana. Kbhvn. 1817.<br />

594 Michelsen, Den evangeliske Forening for Gustav-Adolf<br />

Stiftelsen. Kbhvn 1845.<br />

595 Moinichen, Haandbog for-Præster. Kbhvn 1802.


28<br />

596 Balle, oversat af Moller, Augburgske Konfession. Kbh.<br />

1817.<br />

597—98 Moller, R., Veiledning til det gamle Testamente.<br />

Kbhvn 1826.<br />

599 — Yeiledning til det nye Testamente. Kbhvn.<br />

1824.<br />

600 Morlin, Erbauungsreden. Altenburg 1820.<br />

601 — 3 Miiller, Handbuch fiir Geistliche. Magdeburg 1821.<br />

604—6 Munter, B., Yortrage. Kbhvn 1785.<br />

607 — 8 — F., Den danske Reformationshistorie.<br />

609 Nielsen, Richtige Ansicht des christlichen Ehevertrags.<br />

Aachen 1821.<br />

610 Niemeyer, Præstebibliothek. Kbhvn 1782.<br />

611 — 12 Paludan, Samlinger for Theologer. Kbhvn 1803.<br />

613— 14 — Taler. Kbhvn 1784.<br />

615 Paulsen, Betragtninger over den danske Kirkes symbolske<br />

Boger. Kbhvn 1826.<br />

616 Paveis, For Sandhed. Kbhvn 1799.<br />

617 Pontoppidan, Tilsynsembedet i Kirken. Kbhvn 1848.<br />

618 Piitter, Die christliche Religion. Gottingen 1779.<br />

619 Rambach, Betragtning over de otte Saligheder. Kbhv.<br />

1734.<br />

620 — Luthers kleine Schriften. Jena 1743.<br />

621 — Betragtninger over Christi Lidelser. Kbhvn.<br />

622 Randrup, Tale. Kbhvn 1801.<br />

623—24 Rehhoff, Homiletisches Magazin. Hamburg 1833.<br />

625—29 Reinhard, System i den kristelige Moral. Kbhvn.<br />

1803.<br />

630 Beizie, Moses & Aron. Bremen 1685.<br />

631—40 Ribbeck, Magazin. Magdeburg 1799.<br />

641—43 Riegelsen, Kirkehistorie. Kbhvn 1781.<br />

644 Rothe, Kirkens Repræsentation. Kbhvn 1848.<br />

645 Rudel, Tauf- und Traureden. Leipzig 1825.<br />

646 — 47 — Abendmals- und Conformationsreden. Leipzig<br />

1824.<br />

648— 53 Sarpino, Historie des tricfentinischen Concilium.<br />

Ham 1761.<br />

654 Scharling, De Apostolo Paulo. Kbhvn 1836.<br />

655 Ronne, Prædikener. 2 Deln. Kbhvn 1819.<br />

656 Schjodte, Prædikener. Viborg 1830.<br />

657 Schleyermacher, Reden. Berlin 1821.<br />

658 Schmidt, 3 Religionstaler. Kbhvn 1819.<br />

659 Scholtz, Kirkengeschichte. Schwerin—Wismar 1791.<br />

660 Schott, Reden und Homilien. Jena 1815.<br />

29<br />

661 Tauber, historiæ scholæ cathedralis arhusiensis. Ar-<br />

husiæ 1817.<br />

662 Thaarup, Moses og Jesus. Kbhvn 1813.<br />

663 Thomsen, Jordens Religioner. Kbhvn 1826.<br />

664 Tischer, Leben, Thaten und Meinungen Dr. Martin<br />

Luthers. Leipzig 1795.<br />

665 Treschow, Prædikener. II Deel. Kbhvn 1796.<br />

666 Trojel, 32 Psalmer. Aalborg 1845.<br />

667— 68 Yent, Homelitisches Magazin. Hamburg 1828.<br />

669—81 Wagnitz, Liturgisches Journal. Halle 1809.<br />

682 Wegscheyder, Institutiones theologiæ. Halle 1819.<br />

683 Willadsen, Sjælens Udodelighed og Bibelens Ægthed.<br />

Aalborg 1819.<br />

684 Zachariæ, Psalmen. Gottingen und Gotha 1773.<br />

685—86 — Erklårung der apostolische Briefe. G&ttingen<br />

1768.<br />

687— 90 — biblische Theologie. Gottingen und Kiel.<br />

1771.<br />

691 Zintzendorff, gewisser Grund christlicher Lehre. Lpz.<br />

und Gorlitz 1735.<br />

692 Young, Klagen. Braunschw. u. Hildesheim 1777.<br />

693 — 694 Den danske Bibel. Kbhvn 1719.<br />

695 Biblia. Amsterodami 1627.<br />

696 Biblia hebraica e Reneccio. Lipsiæ 1725.<br />

697 The holy Bible. Leipzig 1746.<br />

698—99 Michaeli, Biblia hebraica. Halæ 1720.<br />

700 Stockii, Clavis Lingvae sanctae. Lipsiæ 1753.<br />

701 Gesenius, Handworterbuch der alte Testament. Leipz,<br />

1823.<br />

702 Simon, Analyses & explicatio Lectionen Masore thica*<br />

rum, Kethiban et Karjan. Halæ.<br />

703 Bretschneider, Lexicon græeo-latium. Lipsiæ 1824.<br />

704 Buchnern, Hand-Concordantz. Jena 1746.<br />

705 Griesbach, Novum Testamentum græcæ. Lipsiæ 1805.<br />

706 Hedericus, Lexicon græcum. Lipsiæ 1788.<br />

707 Scapula, Lexicon græco latinum. Amstelodami 1687.<br />

708— 11 Kvinoel, Commentarius in Libros novi testamenti.<br />

Lipsiæ 1816.<br />

712 Kypke, Vocabularium græcum. Lipsiæ 1795.<br />

713 Passov, Lexicon græco latium. Lipsiæ 1735.<br />

714— 15 Seiler, Uebersetzung d. n. Test. Erlangen 1806.<br />

716—29 Clausen Sc Hohlenberg, Tidsskrift for udenlandsk<br />

theologisk Literatuur. Kbhvn 1833 — 47.<br />

730—31 Fogtmann, Rescripter. Kbhvn 1809.<br />

732 Moller, Haandbog for Præster. Kbhvn 1820.


30<br />

733 Moller, Supplement til do. Kbhvn 1829.<br />

734 Formularbog. Kbhvn 1783.<br />

735 Bretton, Lovgivningen ora Fattig-, Skole- og Yeivæsen.<br />

Kbhvn 1844.<br />

Reisebeskrivelser.<br />

736 Ansons, Reise um die Welt. Lpz. & Gottingen 1749.<br />

737 — 38 Baader, Reise in Deutschland. Augsburg 1795.<br />

739 Bisani, Merkwiirdige Oerten und Gegenden Europa,<br />

Asien und Africa. Prag 1802.<br />

740 Bugges Reise til Paris. Kbhvn 1800.<br />

741 Wilson, Missions-Reise. Berl. 1800.<br />

742 Charpentier-Cossigny, Reise nach China und Bengalen.<br />

Berl. 1801.<br />

743 Reise in Ober-Pensylvanien und Staate Ny York. Berl.<br />

1802.<br />

744—45 Gruner, Eisgebirge der Schweizerlandes. Bern<br />

1760.<br />

746 Hviid, Reisedagbog. Kbhvn 1787.<br />

747 Johann, Reise. Leipzig 1793.<br />

748—50 Reise in Amerika. Berl. 1791.<br />

751 Mungo Park, Reisen in Afrika. Berl. 1799.<br />

752 Salt, Reise nach Abussinien. Weimar 1815.<br />

753 Torlits, Sveitser Reise. Kbhvn 1805.<br />

754 Turner, Reise durch Bootan und Thibet. Hamb. 1801.<br />

755 — 56 le Vaillant, Reise in Afrika. Frankf. a. M. 1790.<br />

757— 58 Volneys, Reise in Syrien und Aegypten. Jena<br />

1788.<br />

759— 60 Reise in Deutschland, Helvetien und Italien. Berl.<br />

1804.<br />

761 Reise in Frankreich, Spanien und Portugal. Lpz. 1810.<br />

762 Reisen anthropologische. 1793.<br />

763 — 64 la Perouse, Entdekungsreise. Berl. 1799.<br />

765 — 66 Vancouvers Reise der Siidsee. Berl. 1799.<br />

767 Weld, Reise in Nordamerika. Berl. 1800.<br />

Naturhistorie og Landbrug.<br />

768 Eberhard, Thiergeschichte. Halle 1768.<br />

769—71 Funke, Naturgeschichte. Braunschw. 1794.<br />

772 Hauch, Naturlære. I Deel. Kbhvn 1794.<br />

776 Maro, P. V., Landbrug af Frechland. Kbhvn 1813.<br />

777 Hoegh, Jordbrug, et Priisskrift. Kbhvn 1795.<br />

31<br />

778— 79 Duhamel du Monceau, Traité des arbres fruitiers<br />

med mange Kobbere. Paris 1768.<br />

780—81 Cultur des Getreides. Wien 1806.<br />

782 Reider, Die Geheimnisse der Blumisterei. Niirnb. &<br />

Lpz. 1827.<br />

783 Rousseaus Botanik for Fruentimmere. Kbhvn 1789.<br />

784— 785 Schroter, Conchylienkenntniss. Halle 1783.<br />

786 Viborg, Veterinærskolen. Kbhvn 1792.<br />

787— 88 Wiimh, Haandbog for Landmænd. Kbhvn 1826.<br />

789 — 1 Tillæg til Do. Kbhvn 1828.<br />

790 — 2 Tillæg til Do. Kbhvn 1831.<br />

791—96 6 Hefter af Naturhistorie-Selskabets Skrifter. Kbh.<br />

1793 — 1802.<br />

797 Oeconomiske Priis-Skrifter med Kobbere. Kbh. 1774.<br />

798 Histoire naturelle med Kobbere.<br />

Historie og Geograpliie.<br />

799—801 Adlerfeld, Lebens Karl des Zwolften. Frankf. u.<br />

Lpz. 1741.<br />

802 Arnoldi, Historische Denkwiirdigkeiten. Lpz. u. Alten-<br />

. burg 1817.<br />

803 Bierfreund, Revolutionen i det spanske Amerika. Odense<br />

1820.<br />

804 Bing, Beskrivelse over Læsso. Kbhvn. 1802.<br />

805 Blom, Unionskrigene og Borgerkrigene. Kbhvn 1826.<br />

806 Breitenbauch, Geschichte von Asien und Afrika. I Deel.<br />

Weimar 1800.<br />

807 Brun, Malte, Gemålde von Amerika. Leipzig 1819.<br />

808—9 Brondsted, Bidrag til den danske Historie. Kbhvn<br />

1817.<br />

810 Bussæus, Frederik IVdes Dagregister. Kbhvn 1770.<br />

811 Dalgas, Beskrivelse af Veile Amt. Kbhvn 1826.<br />

812 — 13 Dow, Die Geschichte von Hindostand. Lpz. 1772.<br />

814— 15 Drawer, Katarina den Andens Liv. Kbhvn 1798.<br />

816 Durand, (Statistique de la Suisse,) Ein Auszug daraus.<br />

Leipzig 1797.<br />

817 Eutrop, Abriss der romischen Geschichte. Lub. 1818.<br />

818 Fallesen, Et Par Ord til mine Landsmænd. Kristiania<br />

1814.<br />

819 — Bemærkninger om Norge. Kristiania 1817.<br />

820 Forster, Schriften politischen Inhalts. Berl. 1797.<br />

821 Frydensberg, Det danske Kongehuus i Vers og Kobb.<br />

822 Galletti, Weltkunde. Wien Sc Pesth 1822.


Z-2<br />

823—33 Gebhardi & Christiani, Danmarks & Norges, Sles-<br />

vigs & Holsteens Historie. Odense 1776.<br />

834 Gliemann, Beskrivelse over Kbhvns Amt. Kbh. 1821.<br />

835 Gloyer, Fragmente iiber Ostindien. Altona 1813.<br />

836 Grundtvig, Evropa, Frankrig & Napoleon. Kbh. 1815.<br />

837 Hagerup, Hagen Adelstens Fostre. Kbhvn 1811.<br />

838 Hederich, Anleitnng zu den fiirnehmsten historischen<br />

Wissenschaften. Berl. 1812.<br />

839 Hoegh-Guldberg, Er det lykkedes England at retfær-<br />

diggjore sit Rovertog mod Danmark? Kiel 1807.<br />

840 Host, G., Efterretninger om Marokko & Fes. Kbhvn.<br />

1779.<br />

841—43 Host, J. K., Struensee og hans Ministerium. Kbh.<br />

1824.<br />

844 Host, G., Efterretninger om St. Thomas. Kbhvn 1791.<br />

845—48 Jauffert, Ludvig den I4des Historie. Kbhvn 1793.<br />

849 De Luc, Physisch moralische Briefe. Leipzig 1778.<br />

850 Moller, J., Mindeskrift over Daniel Rantzau. Kbhvn<br />

1818.<br />

851—52 Munter, Efterretninger om begge Sicilierne, 1785<br />

& 1786. Kbhvn 1788.<br />

853 Toussaint, Louverture’s Levnet. Overs. af Moinichen.<br />

Kbhvn 1802.<br />

854—55 Nyerup, Bernstorffs Eftermæle. Kbhvn 1800.<br />

856 — Beschreibung der Stadt Kopenhagen. Kbhvn<br />

1807.<br />

857 Oxholm, De danske, vestindiske Oer. Kbhvn 1797.<br />

858 Percival, Beschreibung der Insel Ceylon. Leipz. 1803.<br />

859 Richter, Lehrbuch der Erdbeschreibung. Erfurt 1822.<br />

860 Riegels, Christian d. 5tes Historie. Kbhvn 1792.<br />

861 — Frederik d. 4des Historie. II D. Kbh. 1799.<br />

862 — Christian d. 6tes Historie. Kbhvn 1798.<br />

863 Rawert, Beskrivelse af Bornholm. Kbhvn 1819.<br />

864 Rahbek, Gustav Adolphs sidste Regjeringsaar. Kbhvn<br />

1810.<br />

865 Rist, Frederikshalds Ærekrands, 1658-59*60, 1716 &<br />

1718. Kbhvn 1709.<br />

866 Ruthiere, Anekdoter om Statsforandringen i Rusland.<br />

Kbhvn 1797.<br />

867 Gaspari, Indledning til Jordbeskrivelsen. Kbhvn 1811.<br />

868 de Saint Saveur, Beschreibung der jonische Inseln.<br />

869 Schlegel, Statistik over Europa. Kbh. 1793. 1 Deel.<br />

870 — Die Zerstorung Jerusalems. Leipzig 1775.<br />

871 Schrader, Tabulae chronologicae. Brunsvigae.<br />

872—73 Schrokh, Allgemeine Weltgeschichte. Leipz. 1779.<br />

33<br />

874 Schummel, Verdensstatistik. Kbhvn 1806.<br />

875 Die ebemalige u. gegenwårtige Schweitz. Ziirich<br />

Bern 1804.<br />

876 Lebensbeschreibung Tycho v. Brahe. Kopenh. & Lpz.<br />

17 56.<br />

877 West, Beskrivelse af St. Croix. Kbhvn 1793.<br />

878 Wolff. P. Griffenfeldts Levnet. Kbhvn 1820.<br />

879—81 Magnus Stenbocks Levnetshistorie. Kbhvn 1789.<br />

882 Aktenstucke und Aufsåtze die neueste Geschichte Nor-<br />

wegens. Juni 1814.<br />

883 Danmarks politiske Forhold til Norge. Christ. 1817.<br />

884 Harald Klaks Duab. Kbhvn 1826.<br />

884 Constitution de la république fran^aise. Paris. An. IV.<br />

886 Anleitung zur Erdbeschreibung. I Theil. Berl. 1797.<br />

Physik, Geometri, Mathematik og Astronomi.<br />

887 Accum, Chemische Unterhaltungen. Kbhvn 1819.<br />

888—90 Aphelen,'Chymisk Dictionnaire. Kbhvn 1771.<br />

891 Bode, Kurzer Entwurf der astronomischen Wissenschaften.<br />

Berl. 1794.<br />

892—93 Bossu, Geschichte des Mathematik. Hamb. 1804.<br />

894 Bougainville, Calculus integralis. Vindebona 1764.<br />

895 Bruun, Handbuch. Kopenh. 1808.<br />

896 Bugge, Astronomi. Kbhvn 1796.<br />

H97 — Beskrivelse over den geografiske Opmaalingsmaade.<br />

Kbhvn 1779.<br />

898 — Observationes astronomicæ 1781, 1782 & 1783.<br />

Hauniæ 1784.<br />

899 Chladni, Theorie des Klanges mit Kupfern. Kpz. 1787.<br />

900—1 Clairaut, Élémens d’algébre. Paris 1801.<br />

902 d. 1. Coudraye, emigré frangois, Theories des vents &<br />

des ondes. Copenhague 1796.<br />

903 Cramer, Decimal- og Triangel-Regning. Kbhvn 1748.<br />

904 Eudidis elementa geometriæ. Hauniæ 1756.<br />

905—9 Fischer, PhysikalischesWorterbuch. Gottingen 1798.<br />

910 Francoeur, elementar Algebra von Degen. Kopenh.<br />

1815.<br />

911 Gerhardt, Logarithme-Tafeln fur Kaufleute. Berl. 1788.<br />

91.2— 15 Gilbert, 4 Helter Annalen der Physik. Halle 1803.<br />

916 — 18 Gravesand, Physices elementa mathematica. Lugdunum<br />

Batavorum 1720.<br />

919 Horrebow, Tractatus historico-meteorologicus. Hauniæ<br />

1780.<br />

920—23 Haibe, Naturlehre. Leipzig 1801.<br />

3


34<br />

924 Kåstner & Kliigel, Pbilosophisch-matheraatische Abhand-<br />

lungen. Halle 1807.<br />

925 Kastner, Analysis der Unendlichen, Gottingen 1770.<br />

926 — Optik. Altenburg 1755.<br />

927 de la Lande, Abrégé d’asstronomie. Amsterdam 1774.<br />

928 l’Huillier, Principiorum Calculi differentialis & integralis<br />

expositio elementaris. Tubingæ 1795.<br />

929 Lous, Styrmandskonsten I D. og II D. pag. 205. Kbh.<br />

1782.<br />

930 Moller, Astronomie fur Volksschulen. Altona 1817.<br />

931 MOnnich, Mathematisk Lærebog, I D. Kbhvn 1784.<br />

932 Rauson, Algebra. Miiuchen 1800.<br />

933 — 34 Saxtorph, Electricitets-Lære. Kbhvn 1802.<br />

935 Schelling, Die Weltseele eine Hypothese der hoheren<br />

Physik. Hamburg 1809.<br />

936 Schumacher, Zeit- und Breitenbestimmungen. Kopenh.<br />

1820.<br />

937 Saluce, Betrachtungen iiber die fliissige elastische Materie<br />

aus dem Schisspulver. Berlin 1769.<br />

938—41 Sigaoud d. 1. Foud, Physique. Paris 1787.<br />

942 — 43 Smith, d’Optique. Avignon & Paris 1767.<br />

944 Scheibel, 2 mathematische Abhandlungen. Bresl. 1807.<br />

945 Wagenfuhr, Arithmetik. Berl. 1809.<br />

946 Marat, Elektricitat, von Weigel. Leipzig 1784.<br />

947 — 49 Wolffen, Nutzliche Versuche. Halle 1727.<br />

950 Briefe an eine deutsche Prinzessinn iiber Phiisik und<br />

Philosophie, I II Th. Leipzig 1769.<br />

951 Regler og Logarithmer til Pol-Hoiden og Bredden paa<br />

Soen. Kbhvn 1768.<br />

952 a Essays mathematical Sc physical. New-Haven.<br />

952 b Westphal, Astrognosiæ. Berlin 1822.<br />

953 — 1030 4 Pakker Skoleboger.<br />

1031 1 Kort over Palæstina og Aegyptus antiqva paa Pap.<br />

1032 Videnskabernes Selskabs Korter.<br />

1033 Kort over Sjæsland paa Lærred med Stokke.<br />

1034 Do. over Jylland med Fyen, ligi.<br />

1035 Do. over Bornholm, ligi.<br />

10*36 3 Stkr. Kort over den gamle Verden. 1781 & 82.<br />

1037 2 Statscalendere.<br />

1038 Nogle Kobbere.<br />

IV.<br />

1 Watson, Die Grundgesetze der practischen Heilkunde.<br />

2 Bde. Leipzig 1854.<br />

35<br />

2—3 Baumés, Les maladies vénériennes. 2 Vol. Paris<br />

1840.<br />

4 Stoker, Die Brustkrankheiten Leipzig 1844.<br />

5 — Die Heilung der inneren Krankheiten. Lpz. 1839.<br />

6 Hofmann, Aus den Gerichtsaale. Erlangen 1854,<br />

7 Esricht, Der physische Leben. Kopenh. 1852.<br />

8 Hornemann, Hygieiniske Meddelelser. Kbhvn 1856.<br />

9—10 Bocks Anatomi ved Haugsted. Kbhvn 18i0 — 42.<br />

11 Richard, Om Sindssygdommene ved Selmer. Kbh. 1842.<br />

12 Schleisner, Barselfeberen. Kbhvn 1846.<br />

13—15 Petersen, Den danske Medicinal-Lovgivning. 2 B.<br />

Kbhvn 1833-36.<br />

16 Et Buudt lægevidenskabelige Boger.<br />

17 — — forskjellige —<br />

18 — — Universitetsprogrammer.<br />

19 Scharling, Folkvars Drom, Kamp og Seir. Kbhvn 1860.<br />

20—22 Steffens, De fire Normænd. Kbhvn.<br />

23—34 Skakspeares dramatische Werke, iibert. von Schle-<br />

gel und Tieck. 12 Bd. m. Kupf. Berl. 1850—51.<br />

35 Bulwer, Pompeii letze Tage. Zwickau 1835.<br />

36 James, bookes Voyages. Halifax 1854.<br />

37 Victor Hugo, litteratures et philosophias méléas. Paris<br />

1841.<br />

38 Girardin, la marquis de Pontages. Paris 1852.<br />

39 Beauvoir, Histoires cavailliéres. Paris 1856.<br />

40 Frederic Thomas, Petit causes célébres. 23 Bd. Paris<br />

1855—57.<br />

1 Holberg, Peter Paars ved Rabbek.<br />

2 — Niels Klim ved do.<br />

3—4 — Heltehistorier ved do.<br />

5—6 — Heltindehistorier ved do.<br />

7—15 — Danmarkshistorie ved do.<br />

16 Sehillers sammtl. Werke in einem Bande. Læderbd.<br />

17 Hostrup, Gjenboerne.<br />

18 Baggesen, Gjengangeren 1807.<br />

19 — Skjemtsomme Riimbreve. 1808.<br />

20 — Digtervandringer I. 1807.<br />

21—22 — Komiske Fortælinger. 1807.<br />

23— 24 — Nye og nyeste blandede Digte. 1807— 8.<br />

25 4 Bd. af Steen Blichers Noveller (lidt defecte).<br />

3*


36<br />

26—27 Oblenschlæger, Poet. Skrifter. 1805.<br />

28 — Sovedrikken. 1846.<br />

29 — Digte. 1803.<br />

30 — Samme Bog.<br />

31 — Nordiske Digte. 1807.<br />

32 — Samme Bog.<br />

33 Et Bundt af Goldscbmidts „Nord og Syd“.<br />

34 Lenstrom, Svensk Læsebog og Literaturbistorie.<br />

35 Svensk Album, udg. af Sturzenbecker.<br />

36 do. do. udg. af Svante Strohm.<br />

37 Sturzenbecker, Den nyare Skonlitteraturen.<br />

38 Scbvartz, Arbeidets Barn.<br />

39 Floras Krands og Nyerups Frigga, Nytaarsgaver for<br />

1813.<br />

40 Nytaarsgave for Damer. 1793.<br />

41 Schiller, Wilhelm Tell.<br />

42 Regents-Visebog ved Hostrup og Lyngby.<br />

43 Samme Bog.<br />

44 Barfod, Politisk Visebog.<br />

45 Steen Blicher, Bjergmanden paa Mols.<br />

46 Heiberg, Ulla skal paa Bal.<br />

47 Chr. Winther, Digtninger. 1843.<br />

48 Andresen, Poetiske Forsog.<br />

49 Schack, Den danske Nations Karacteristik.<br />

50 Thortsen, Dansk Litteraturhistorie.<br />

51 M. Hansen, Digte.<br />

52 F. Schmidt, Samlede Digte.<br />

53 Thue, Norsk Anthologi.<br />

54 Amaranthen, udg. af svenska skalda.<br />

55 Skakspeare, Trag. Værker ved Foersom. I.<br />

56 Lafontaine, De tvende Brude.<br />

57 Mysterier fra Cancellibygningen, fortalte af Lygtemanden.<br />

58 Tegnér, Frithiofs Saga.<br />

59 Kloppenborg, En gammel Soldats Erindringer.<br />

60—61 Schilling, Die schone Kunst der Tone. Stuttg.<br />

1847.<br />

62 Sue, Atar Gull. Paris 1841.<br />

63 Byron, Works, vol. II. Lpz.<br />

64 James, Morlay Ernstein. Lpz.<br />

65 Scott, The pirate. Lpz.<br />

66—70 Corneille, Theatre. 5 Vol.<br />

71 Snedorff-Birch, Digte. 1836.<br />

72 — Phantasus. 1828.<br />

73 Et Bundt ældre Comedier.<br />

T<br />

37<br />

74 Et Bundt Skrifter, udg. af Trykkefriheds-Selskabet.<br />

75 Et do. med 24 franske og tydske illustr. Kalendere.<br />

76 Et do. med Illustr. Kalender, Almanak de 1’ Illustr.<br />

og Archiv fur Natur u. Kunst. (Ialt 13 Bd.)<br />

77 Et do. indeholdende 10 danske Viseboger og Nytaarsgaver.<br />

78 Ingemann, Kunnuk og Naja.<br />

79 Wessels Værker ved C. L. Moller (Titelblad mangler).<br />

80 Peder Paars i Aarhuus, udg. af Svensen, m. Lithgrfi.<br />

81—91 Dansk Folkeblad, redigeret af Monrad og Hage.<br />

1—8 samt 10— 12 Aarg. 11 Bd.<br />

92 Welander, Svensk-dansk Ordbog.<br />

93 Samme Bog.<br />

94 Jensens Havebog.<br />

95 — Anvisning til Landbrug.<br />

96 Wegener, Kong Frederik og den danske Bonde.<br />

97 a og b Munter, Struensees Bekehrungs Geschichte og<br />

Dom afsagt over ham.<br />

98 Monrad, Gjengangeren.<br />

99 Hammerich, Danmark i Valdemarernes Tid I.<br />

100 Ingerslev, Europas Historie.<br />

101 Rohmann, Souverainitetens Indforelse.<br />

102 Kofods Verdenshistorie. Kbhvn 1856.<br />

103 Louis Blanc, Julirevoloutionens Historie.<br />

104 Fortællinger af de europæiske Folkeslags Historie.<br />

105 Mylius, Beretn. om det store Gesandtskab til Rusland<br />

under Ulfeld. Kbhvn 1834.<br />

106 Klee, Enropa siden 1815.<br />

107 Grimur Thomsen, Udv. Sagastykker.<br />

108—9 Bojesen, Haandbog i romerske og græske Anti-<br />

qviteter.<br />

110 Et Bundt historiske Boger.<br />

111—13 Clausen $c Hohlenberg, Tidsskrift for udenlandsk<br />

theol. Litteratur, 1—16 Aarg. og Engelstoft og Schar-<br />

lings Tidsskrift, 1—11 Aarg., 1833—48 og 1837 — 47.<br />

27 Bd.<br />

114 En hebraisk Bibel.<br />

115—16 Bretschneider, Lexikon manuale greco-latinum.<br />

2 Bd. Leipzig.<br />

117 Biichner, biblische Real und Verbal-Concordants. Jena<br />

1785.


38<br />

118 Birch, Kritisk Beskrivelse over græske Haandskrifter.<br />

Kbhvn 1785.<br />

119 Helveg, Den danske Kirkes Historie til Reformationen.<br />

1 - 3 H.<br />

120 Povel Eliesens danske Skrifter ved Secher.<br />

121 H. N. Clansen, Foredrag over Reformationen.<br />

122 — Festprædikener.<br />

123 — Den theologiske Partiaand,<br />

124 — Tabulæ synoptiæ.<br />

125 Hase, Jesu Liv.<br />

126 Hjobs Bog ved Miller.<br />

T27 Et græsk Testamente, trykt i Paris 1549.<br />

12-8 Eirikson, Baptister og Barnedaub.<br />

129 Lindberg, Hebraisk Grammatik.<br />

130 — 31 Brandt, Klosterlæsning, I—II.<br />

132 En gi. Udg. af Brorsons Psalmer (defect).<br />

133 Kingos Psalmer ved Fenger.<br />

134 Evang. christl. Psalmebog. 1851.<br />

135 Hornemann, Davids Psalmer.<br />

136 Damkjer, Prædikener, I.<br />

137 Mynster, Prædikener i Spjellerup, I.<br />

138 Adler, Nogle Prædikener.<br />

139 Krummacher, 6 Prædikener.<br />

140 Simonsen, Ti Prædikener.<br />

141 Kempis, Die Nachfolge Christi.<br />

142 J. L. Heiberg, Om den menneskelige Frihed.<br />

143 R. Nielsen. Kirkehistoriens Philosophi.<br />

144 Scharling, Theologernes videnskabelige Undersogelser<br />

af det nye Testamente.<br />

145 Om Erkjendelse og Granskning.<br />

146 Forordnet Alterbog. 1840.<br />

147 Samme Bog.<br />

148 Udkast til en Alterbog.<br />

149 Et Bundt theologiske Boger og Leilighedsskrifter.<br />

150— 166 Campe, Revisions-Værk, udg. af et Selskab (indeh.<br />

Emil eller om Opdragelsen osv.). 17 Bind. Kbhvn<br />

1799-1806. (Mangl. 5te Bd.)<br />

167 Vignettes et portrait pour le consulat et l’empire.<br />

Dissins par Raffet. Paris 1845.<br />

39<br />

V.<br />

Danske Boger.<br />

1 Skatte og Afgiftsvæsen, af Brink-Seidelin<br />

2 Dansk Sproglære, af Nissen.<br />

3 Reformationens Historie.<br />

4 Catechismi Forklaring, af Grundtvig.<br />

5 Orsteds Physik.<br />

6 Regnebog, af Råben.<br />

7 Facit til Regnebogen, af Samme.<br />

8 Indbyrdes Underviisnings Tabeller.<br />

9 Jesu, Moral af Gamborg.<br />

10 Kingos Psalmebog.<br />

11 Den astronomiske Ungdomsven.<br />

12 Ny Samling fædrelandske Sange.<br />

13 Fædrelands historiske Digte.<br />

14 Folkekalender 1844 m. K.<br />

15 Kirkehistorie af H. Thiele.<br />

16 Staffeldts Digte. 1ste Deel.<br />

17 Gjengangeren. af Monrad.<br />

18 Hermann, Lærebog.<br />

19 Kielsens Naturhistorie.<br />

20 Skatte- og Afgiftsvæsen, af Seidelin.<br />

21 Seilers Lærebygning.<br />

22 De caricaturagtige Originaler.<br />

23 Aristocraternes Catechismus.<br />

24 Robinson Crusoes Hændelser.<br />

25 Æolsharpen.<br />

26 Holbergs Heltehistorier. .<br />

27 Holbergs Peder Paars.<br />

28 Rabbek, om den danske Stiil.<br />

29 Benj. Franklins Liv og Levnet.<br />

30 Spillebog.<br />

31 Nordiske Oldsagn, af Oehlenschlåger.<br />

32 Psalmer af Sibbern.<br />

33 Polyhymnia af Hillerup.<br />

34 Bogtrykkerkunstens Historie.<br />

35 Peder Tordenskjold m. Portrait.<br />

36 Prover af Saxos og Snorros Kronniker, af Grundtvig.<br />

37 Suhms Tidsregning.<br />

38 Jack Ashore af Howard.<br />

39 Blaagaards Seminarium.<br />

40 Prædikener, af Manbeimer<br />

41 Manddommens Gjenerholdelse.


40<br />

42 Torqvato Tasso, af Gothe.<br />

43 Holbergs Comedier.<br />

44 Sanders Odeum.<br />

45 Naturhistorie, af Rafn.<br />

46 Reformationens Indforelse i Danmark.<br />

47 Om Næringsloshed, af Nathanson.<br />

48 Holbergs Epistler.<br />

49 Geographie for Begynderre.<br />

50 Niels Juel.<br />

51 Danmarks Oldtid m. K.<br />

52 Terentses Comedier.<br />

53 Grundtvigs Verdenskronike.<br />

54 Det nye Testamente.<br />

55 Cannabichs Kritik.<br />

56 Karacteristik af Kronprindsen (Frederik 6te.)<br />

57 Thomboes Bibelhistorie.<br />

58 Balles Lærebog.<br />

59 Det menneskelige Oie.<br />

60 Udvalgte Sagastykker.<br />

61 Kirkehistorie.<br />

62 Meyers Religions- og Sædelære.<br />

63 Indbyrdes Underviisnings Tabeller.<br />

64 Fædrene-Aaret, af Grundtvig.<br />

65 B. Thorvaldsen af Thiele.<br />

66 Krigstildragelserne 1807.<br />

67 Ragnaroksmythen.<br />

68 Kofods ældre Historie.<br />

69 Orsteds Formularbog.<br />

70 Sporons eenstydige Ord m. Portrait.<br />

71 Rahbeks dramaturgiske Samlinger.<br />

72 Holbergs Comedier.<br />

73 Hebels udvalgte Fortællinger. 2 Dele.<br />

74 Roeskilde-Riim af Grundtvig.<br />

75 Clara du Piessis, af Aug. la Fontaine.<br />

76 Morskabslæsning, af Riise.<br />

77 Ardent Trougthon af Howard.<br />

78 Holbergs Heltinde Historier.<br />

79 Son- og Festdags Historie.<br />

80 Maanedskrift for Skolelærere.<br />

81 P. E. Midlers Sagabibliothek. 2 Dele.<br />

82 Danske Sange.<br />

83 Catechisationer, af Rasmus Moller.<br />

84 Mennesket, af Pope.<br />

85 Niemeyers Lærebog.<br />

86 Anviisning til Biavl.<br />

41<br />

87 Danmarks Riges Grundlov.<br />

88 Verdens Historie.<br />

89 Munthes Danmarks Historie.<br />

90 Evangelisk Psalmebog.<br />

91 Ronnes Prædikener.<br />

92 De pudseerlige Arvinger.<br />

93 Grundregler for den christelige Religion.<br />

94 En stor Mand, af Richard Steele.<br />

95 Om Yenskab, af Cicero.<br />

96 Qvintilians Underviisning i Veltalenhed.<br />

97 Biavlen, af Bruun.<br />

98 Daarevæsenets Indretning.<br />

99 Ungdommens hemmelige Synder.<br />

100 Homers Iliade, af Meisling.<br />

101 Dansk Grammatik.<br />

102 Prophetierne af J. Newton.<br />

103 Yeiviseren. Lystspil.<br />

104 Biblia paa Danske. 1647.<br />

105 Bohrs Arithmetik.<br />

106 Frechlands Prædikerer.<br />

107 Liixdorphiana.<br />

108 Det danske Sprog.<br />

109 Den landoeconomiske Skoleven.<br />

110 Ronnes Prædikener.<br />

111 Holbergs Fabler.<br />

112 Det nye Testamente.<br />

113 KrSnnikens Gjenmæle af Grundtvig.<br />

114 Balles Lærebog med Sporgsmaal og Svar.<br />

115 Viser og Sange.<br />

116 Regnebog.<br />

117 Holbergs Comedier.<br />

118 Contoirbog og Veiledning.<br />

119 Bions og Moschusses Digte. Overs.<br />

120 Sangbog for Skolelærere. 2 Hefter.<br />

121 Miltons tabte Paradis. 2 Dele.<br />

122 Ribers samlede Digte. 2 Bind.<br />

123 Rahbeks danske Læsebog. 2 Bind.<br />

124 Skrivter af Naturhistorie-Selskabet. 3 Bd. & 3 Hefter.<br />

125 Oldnordiske Sagaer. 3 Bd.<br />

126 Brestrups Ungdomsdaarligheder med Portrait.<br />

127 Nye Anthologie. 2 Hefter.<br />

128 Tullins samtlige Skrifter. 3 Dele m. Portr.<br />

129 Plautus ved Hoegh-Guldberg.<br />

130 Esmarchs Declinationer etc.<br />

131 Pauli 14 apostoliske Rescripter af Dr. Bloch. 2 Dele.


42<br />

132 Historisk Læsebog af Fibiger.<br />

133 Nordens Guder af Oehlenschlåger.<br />

134 Den gifte Enke af Fr. Trollope.<br />

135 Barnabys i Amerika. 10 Hefter.<br />

136 Om Holberg, af Rahbek. 3 Dele.<br />

137 Bærens Formularbog.<br />

138 Holbergs Heltehistorier.<br />

139 Det udvortes Foredrag, af Bloch.<br />

140 Hovednogle ved Kjob og Salg,<br />

141 Folkekalender 1842 m. K.<br />

142 Folkekalender 1843 m. K.<br />

143 Krummachers Parabler.<br />

144 Eschenburgs Haandbog i Literatur. 2 Dele.<br />

145 Kjobenhavnske Samlinger m. Holbergs Portrait. sjelden<br />

Bog.<br />

146 Maanedsgartner.<br />

147 Nordisk Oldkyndigbed m. K.<br />

148 Grundtvigs Verdens Kronnike.<br />

149 Danske Udarbeidelser af Wegener.<br />

150 Thaarups Formularbog.<br />

151 Jacobis Hovedregningstabeller.<br />

152 Universitets Journal 1800. 4 Dele.<br />

153 Det befriede Israel, af Hertz.<br />

154 Dannevirke, af Grundtvig. 16 Hefter.<br />

155 Samling af danske Vers 1742.<br />

156 Molbechs danske Historie. 4 Dele.<br />

157 Historisk Ordbog, af Odin Vulff.<br />

158 Moinichens nordiske Gudelære.<br />

159 Frankenaus Sundheds- og Morskabstidende.<br />

160 Fuyes literaire Arbeider. 2 Dele.<br />

161 1 Bundt.<br />

162 Mart. Luthers Forklaring af Pauli Brev til de Galater.<br />

163 Cramers Regnebog. Manuskript.<br />

164 Kofods Convensations-Lexicon.<br />

165 Niels Weyers poetiske Forsog.<br />

166 Den danske Digtekunsts Middelalder af Rahbek og Nye*<br />

rup. 2 Dele.<br />

167 Sagn og Fortællinger af Joh. Wildt.<br />

168 Sverdrups latinske Læsebog.<br />

169 Gedikes franske Christomati.<br />

170 Bugges Astronomi. Manuskript.<br />

171 1 Bundt Boger.<br />

172 Morskasslæsning for Ungdommen. 4 Hefter.<br />

173 Fædrelandske Sange.<br />

174 Samling af danske Sange.<br />

175 Losning af Opgaverne i Marckmans Regnebog.<br />

176 Geographie for indb. Underviisning<br />

177 1 Bundt.<br />

178 1 Do.<br />

179 1 Do.<br />

180 Criminalhistorier og Grundtvigs Abc.<br />

181 Badens Dansk-tydsk og tydk-dansk Ordbog.<br />

43<br />

Tydske Boger.<br />

182 Mosers Skelet.<br />

183 Anweisung in der hochdeutschen Sprache.<br />

184 Der kleine Mussedieb.<br />

185 Salis Gedichte.<br />

186 Seeland im Sommer 1807.<br />

187 Commerslieder.<br />

188 Denkwiirdigkeiten, von Moritz.<br />

189 Apollo, von Meiszner. 10 Theile.<br />

190 Der verstandige Gartner.<br />

191 Gott, Unsterblichkeit, Wiedersehen m. K.<br />

192 Commersbuch.<br />

193 Poetische Bibliothek. Ister und 2ter Theil.<br />

194 Bardts System der Moraltheologie.<br />

195 Klopstocks Messias m. K. 2 Theile.<br />

196 Mrrkwiirdige Criminalfålle.<br />

197 Theori der såmtlichen Religionsarten.<br />

198 Von Mehr als einer Welt.<br />

199 Schulgeographie.<br />

200 Der indianische Weltweise.<br />

201 Ueber die Gartenkunst.<br />

202 Ordnung des Heils.<br />

203 Die Freiheit des menschlichen Willens.<br />

204 Mosers Schriften. 2 Thiele m. K.<br />

205 Geschichte des Tempelherrenordens.<br />

206 Minona, von Carl Straus m. K.<br />

207 Gotz von Berlichingen, von Goethe m. K.<br />

208 Erdbeschreibung von Frankreich.<br />

209 Waldemar, Schauspiel von Hagemeister.<br />

210 Ehrgeiz und Liebe. Ein Schauspiel.<br />

211 v. Kleists Werke, erster Theil.<br />

212 Wilh. Meisters Lehr- und Wanderjahre. 2 Theile.<br />

213 Ein Heirathslustiger, von Laun. 2 Theile.<br />

214 Tydsk-dansk Parleur. 1 Bundt.


44<br />

Franske Boger.<br />

215 Fransk-dansk og dansk-fransk Lexicon, af Ad. Wulff.<br />

2 Dele.<br />

216 Debonales fransosiscbe Grammatik.<br />

217 Satyres de Perse & de Juvenal m. P.<br />

218 Borrings franske Læsebog.<br />

219 Fables Poésies par Fumars.<br />

220 Waillys franske Sproglære.<br />

2*21 Caracteres de Pascal.<br />

222 La Bible.<br />

223 Suite des Caracteres de Pascal.<br />

224 Oeuvres choisies de la Fontaine.<br />

225 Cour de langue frangaise.<br />

226 Gedikes franske Læsebog.<br />

227 Fransk Grammatik.<br />

228 Moyen de trouver le bonheur.<br />

229 Bilisåire par Marmontel, m. K.<br />

230 Les deux Pbilibert. Comedie.<br />

231 Manuel de litterature franc, par Noel.<br />

232 Encyclopedie morale 2 Partie.<br />

233 Borrings conversations frang. & dannoises.<br />

234 De lusage des passions avec flgures.<br />

235 Histoires chinoises. 2 Tomes.<br />

236 Almanach comique 1848 & 49, avec flgures.<br />

237 Traité de l’ortographie frangaise.<br />

238 Historiettes par Catel.<br />

239 La monarchie de Solipses.<br />

240 Synonymes frangais.<br />

241 Oeuvres de Florian. 9 Tomes.<br />

242 Nouvelles de Florian.<br />

243 Oeures posthumes de Florian.<br />

244 Gonzalve de Cardova, 3 Tom. avec fig. de Florian.<br />

245 Avantures de Telemaque, av. fig.<br />

246 Fransk Grammatik, af Bruun.<br />

247 Yoyages en differens pays. 2 Tomes.<br />

248 Sermons de Mourier.<br />

249 Epitres diverses. 2 Tomes.<br />

250 Fransk Sproglære af Lindenfels.<br />

251 Reflexions morales satiriques.<br />

252 Tbeatre a lusage des jeunes personnes. 3 Tomes par<br />

Mad. de Genlis.<br />

253 De la maniére d’enseigner & d’ étudier. 4 Tomes.<br />

254 Histore du Cardinal Richelieu. 1 Tom.<br />

255 La sainte Bible. 2 Tomes.<br />

45<br />

256 Drames sacrés.<br />

257 Lectures frangaises par Bjerring.<br />

258 Moeurs des Israélites & des Chretiens.<br />

259 Lami de la maison par Marmontel.<br />

260 Histoire universelle.<br />

261 Oeuvres diverses. Le lutrin, av, figures.<br />

262 Odes sacrés. Les psaumes de David.<br />

263 Werfels franske Læsebog.<br />

264 Satyres & Oeuvres de Regnier, av. fig.<br />

265 1 Bundt.<br />

Latinske, græske og hebræiske Boger.<br />

266 Plinius m. K. 2 Dele.<br />

267 Badens dansk-latinsk og latinsk-dansk Lexicon. 2 Dele.<br />

268 Terentii Comedier.<br />

269 Contessio augustana.<br />

270 Cornelius Nepos.<br />

271 Badens lalinske Grammatik.<br />

272 Woldikes compendium theologiæ.<br />

273 Cicero de olficiis.<br />

274 Biblia.<br />

275 Ciceronis orationes.<br />

276 Sallustii bellum catilinarium.<br />

277 Pbædri Fabler af Baden.<br />

278 Ciceronis epistolae.<br />

279 Ciceronis Cato major.<br />

280 Ciceronis orationes pro Cæcina.<br />

281 Lieber geneseos.<br />

282 Tibulii Carmina.<br />

283 Græsk Grammatik.<br />

284 Ny Testamente, græsk og Latin.<br />

285 Primitiva til det nye Testamente.<br />

Tillæg.<br />

286 Rasmussens hebræishe Sproglære.<br />

287 Det engelske Sprogs Udtale.<br />

288 Lidners samlade Arbeten. 2 Dele i et Bind.<br />

289 Silverstolpes geographiske Larobok med Landkort.<br />

Antiqvariske Boger og Manuskripter.<br />

290 Dictionarium tetragloton.<br />

291 Clitaus poetiske Tidsfordriv m. P.


40<br />

292 Kaart over Schlaraffenland.<br />

293 Om Tempelherrerne. Manuskript.<br />

294 Det danske Skuespil med Nytaarsprologus 1723. Tildeels<br />

Manuskript.<br />

295 Nicolai Helduaderi forste Bog 1634.<br />

296 Latinsk Tale 1791 af P. W. Liitken. Manusk.<br />

297 Gli Amori di Leandro E. D’ero da Museo 1709.<br />

298 Scbrevelii græske Lexicon 1685.<br />

299 Les merveilles de Rome 1682 m. K.<br />

300 Aurora.<br />

301 Die errettede Unschuld. Singspiel.<br />

302 Golgatha paa Parnasso 1689<br />

303 De syv Christi Ord.<br />

304 Danske Riim/1728. 3 Dele i eet Bind.<br />

305 Gottfried von Bouillon 1624 m. vielen Kupf. oder das<br />

erlosete Jerusalem.<br />

306 Die Haushaltung Gottes. 1724.<br />

S07 Lexicon der Kiinste und Wissenschaften 1721.<br />

308 Trincier Buch m. viel. K. 1663.<br />

309 Atlas der alten Welt.<br />

Musikalier.<br />

310 Pleyels Sange- og Guittar-Skole.<br />

311 Pianoforte-Skole og adskillige Noder.<br />

312 Digte 1713. Manuskr.<br />

313 TegneOvelser.<br />

VI.<br />

1 Julius Cæsars Mindes-Skrifter. 1804.<br />

2 Cohn, De mosaiske Troesbekjenderes Stilling i Danmark.<br />

1837.<br />

3 Trojels Digte. 1801.<br />

4 Bredahls dram. Scener. Y—YI.<br />

5 Steenstrup, Landstraszenbau.<br />

6 Percy, Recept-Lexicon. 15 Hefter.<br />

7 Kohier, Erwerbsquållen fur industriose Geschåftsmånner.<br />

S Unterhaltungen auf dem Gebiete der Natur. I —YI,<br />

9 Karte von Deutschland.<br />

10 Krook, Tro och utro.<br />

11 Agardh, Yæxtsystemets Methodologie.<br />

12 Schade, Italienisch-Deutsches Handworterb. I —IL<br />

47<br />

13 „Nach der Arbeit“, II Aargang.<br />

14 3 franske illustr. Romaner.<br />

15 Altmeyer, Histoire commercielle des Pays-Bas.<br />

16 Juesieu, Botanique.<br />

17 Dupuis, Traité de prononciation.<br />

18 Blanchard, Les jeunes enfants.<br />

19 Muller, Grundrisz der Physik.<br />

20 Et Bundt Volkskalender.<br />

21 do. do. do.<br />

22 Webers Kalender Sc Hl. Familienkalender.<br />

23 Streckers Organ. Chemie.<br />

24 Tholuck, Das kirchlichen Leben.<br />

25 Die Biicher Esra, Necbemia und Ester, erklårt v. Ber-<br />

theau.<br />

26 Die Genesis erklart v. Krobel.<br />

27 Tagliches hebraishes Gebetb.<br />

28 Lobe, Buch flir den Landmann og Flere.<br />

29 Hundeshagen, Encyclopædie d. Forstwissenschaft, I —III.<br />

30 Tholuck, Andachtsbuch, I —II.<br />

31 Yarnhagen v. Ense. Briefe an eine Freundinn.<br />

32 Strecker, Organ. Chemie.<br />

33 „Sopharis und Rom“ og Saphir, Humor. Abende.<br />

34 „Das Leben der Thiere“, ill. von Grandville.<br />

35 Morits Hartmann, Novellen I —II.<br />

36 Willkomnn, Månner der That, I —IV.<br />

37 12 Bind Bulwers Romane.<br />

38 „Das Leben der Thiere“ von Grandville.<br />

39 Dickens Romane. 5 Romaner i 10 Bind.<br />

40 Gladstone, Bilder aus Kansas.<br />

41 Schiiller, Schule des Feuerloschwesens.<br />

42 Schleiden, Das Alten des Menschengeschlechts.<br />

43 Quenstedt, Sonst und jetzt in d. Geologie.<br />

44 Stabl, Wasserwelt.<br />

45 Lewis, Gescbichte der Freimaurerei.<br />

46 Zimmermann, Malerische Lander- und Volkerkunde. 8<br />

Hefter.<br />

47 Skakspeare, Macbeth, iibers. v. Jordan.<br />

48 Schleiden, Alter des Menschengechlets.<br />

49 Licht und Schatten in eines Malers Leben.<br />

50 Caballero, Erzåhlungen.<br />

51 — Die Familie Al varedo.<br />

52 Kurtz, Gischichte des alten Bundes, I.<br />

53 Midler, Die trockene Destillation.<br />

54 Patten, Cavalleri-Taktik og Flere.<br />

55 Young, Christus nach der Weltgeschichte.


4 8<br />

56 Thomas a Kempen, Naclifolge Christi og Ahlefeld, Der<br />

Hausstand.<br />

57 Sachs Korn-Aehren der Landwirthschaft.<br />

58 Ziegler, Meine Reisen in Norden.<br />

59 Die Briefe St. Pet;i, erkl. v. Besser.<br />

60 Die Apostelgeschichte St. Lucæ, II.<br />

61 Nnpoleon Bonapartes Geheime-Memoiren, I—VI.<br />

62 Hesekiel, Schlichte Gescichten, I —II.<br />

63 Rahel, In Banden frei.<br />

64 Hermansburger Missonsblad, overs. af I. S. Brandt.<br />

65 Kalkar, Forelæsninger over den bibelske Historie, I-II.<br />

66 Grossi, Novelle poetiche.<br />

67 The court album Twelwe portraits of the fom ale ari-<br />

stocracy.<br />

68 Bulwer, Harold.<br />

69 Thom, The nature and course of storms.<br />

70 Cornhill Magazine, 1863. 2det Halvaar.<br />

71 a Dickens, Sketches.<br />

71 b — Amerikan notes.<br />

72 Scottt, Old Mortality og Disraeli’s Works.<br />

73 Marryat Perciwal Kiene.<br />

74 Edgeworth, Patronage.<br />

75 Olson, French. Revolution. I —II.<br />

76 Mahon, History of Engl. I.<br />

77 Sam. Seick, The clockmaker.<br />

78 Burney, Evelina.<br />

79 Bulwer, Falkland etc.<br />

80 — Athens, I —II.<br />

81 Edgeworth, The french governess og Marryat, Mastermann<br />

Ready.<br />

82 a — Forester.<br />

82 b — The french governess.<br />

83 — 4 do.<br />

84 The merchant shipping act.<br />

85 Cooper, History of England og Conterbury tales, I-II.<br />

86 Levizac, French grammar.<br />

87 1—3. 536 Bind „Deutsche Classiker, som Goethe,<br />

Schiller, Lénau, Wieland etc. (Goschens Udg.).<br />

88 The illustrated London-News. 1858. I Halvaar.<br />

89 Marryat, Jacob faithfull.<br />

90 Campe, Robinson The Jounger.<br />

91 Marryat, Peter Simple.<br />

92 Cooper, The spy.<br />

93 James, De L'Orme.<br />

94 Goldschmidt, The vikar of Wakefield.<br />

49<br />

95 Lawsons Agriculturist’s Manuel.<br />

96 The traveller’s manuel.<br />

97 Schmidt, Hiiltsb. z. Erlernung die neugriech. Sprache.<br />

98 Schilling, Der Pianist.<br />

99 Nordforss, Svensckt och fransykt Hand-Lexikon.<br />

100 Schade, Ital-Deutsch und D.-Ital. Worterb. I—II.<br />

101 Curtmann, Lesebuch.<br />

10*2 Reinhardt, Engl.-Deutsches Handelsgespriiche.<br />

103 Kurz, Die Holsteinische Kuche.<br />

104 Kletke, Der neue Kinderfreund.<br />

105 Fornasari, Anleitung zur Erlernung der ital. Sprache.<br />

106 Geist der Tafelfreuden.<br />

107 Berg, Merkantil. Eng. Grammatik.<br />

108 Schade, Ital.-D. Worterb. I—II.<br />

109 Buchner, Der neueren franz. Sprache und Litoratur.<br />

110 Orell, Franzos Grammatik.<br />

111 5 Bulwers Histor. Romane.<br />

112 James, Engl. and German Dictionnary.<br />

113 3 Skrifter af A. Monod.<br />

114 Heuzé, Plantes fourageres.<br />

115 Guérard, Exercises sur la grammaire.<br />

116 Vallée, Les manieurs d’argent.<br />

117 Gautier, Les grotesques.<br />

118 Soulié, Les lorgerons.<br />

119 Murger, Les pays latin.<br />

120 Noel Sc Chapsal, Exercises fr.<br />

121 Carrey, Huit jours saus l’Equateur.<br />

122 Sand, Horace.<br />

123 Warlomont, Congrés d’ophthalmologie. 1857.<br />

124 Mercier, Recherches des Organes urenaires.<br />

125 Annuaire des Revue des deux mondes. 1862 — 63.<br />

126 La guerre de Slesvig. 1864.<br />

127 Hocquart, Petit dictionnaire de la langue francaise.<br />

128 Rawerts Varelexikon, I —II.<br />

129 Undersøgelse om Christian den Ils Love.<br />

130 2 Rimestads Geografie.<br />

131 3 Gronlunds Forverdenens Planter og Dyr.<br />

132 2 Konigsfeldts Frederik den Syvendes Aarbog.<br />

133 Ammon, Moderpligter.<br />

134 Erslev, Den danske Stats Geografie.<br />

135 Levin, Synonymen i Dansk.<br />

136 Lorentzen, Dannevirke.<br />

137 Munck Sc Unger, Oldnordisk Læsebog.<br />

138 Tegnér, Smaadigte.<br />

139 Mariboe, Skizzer fra en Soreise.<br />

4


50<br />

140 Webster, Engl.-German Dictionnary.<br />

141 Scott, Castle Dangarou.<br />

142 Kierkegaard, To Taler.<br />

VIL<br />

1 Beck, General Ryes Tilbagetog. 1863.<br />

2 Bentzien, Ledsageren i Blorasterhaven.<br />

3 Beck, Dyrkning af Runkelroer. 1859.<br />

4 Bremiker, Logaritbmisehe Tafeln. 1860.<br />

5—7 Jonas, Sjælen er udodelig. 1—3. 1852.<br />

8—9 Mathesius, Luthers Liv. 1 — 2. 1844.<br />

10— 14 Muller, H., Forklaring af Evangelierne. 1—5.<br />

1855 -5 9 .<br />

15 Mynster, J. P., Fem Prædikener. 1817.<br />

16 Nielsen, R., Forelæsninger. 1860 — 61.<br />

17 Ollendorf, Grammaire allemand. 1857.<br />

18 Tegnér, Bihang till Frithiofs saga. Mcd Lithogr. og<br />

Noder. Stockholm 1839.<br />

19 Cygnæus, Om Fånrik Ståls sagner. Helsingfors 1861.<br />

20—21 Tasso, La Gerusalemme liberata. 1—2. Jena<br />

1809.<br />

22 Paynes Universum und Buch der Kunst. Band III.<br />

mit 145 Stahlst.<br />

23 Eva Horno. Et Digt. 1851.<br />

24 Ewalds Skrifter. 1ste Bind med Kobb. 1780.<br />

25 Rask, Angelsachsisk Sproglære. 1817.<br />

26 — Danish grammar. 1846.<br />

27 — Engelsk Formlære. 1832.<br />

28 — Veiledning i Oldnordisk. 1854.<br />

29 Rasmussen, Lovbog for Landmanden. 1853.<br />

30— 33 Riise, Historisk-geogr. Archiv. 4 Bd. 1844.<br />

34 — 36 Molbech, C., Reise i Tydskland, Frankrig og<br />

Italien. 1 — 3. 1821 — 22.<br />

37— 43 7 Bind ældre Reisebeskrivelser.,<br />

44— 50 7 — dito.<br />

51 Bædecker, Deutschland. 1861.<br />

52 Skovgaard, Bornholms Saga. 1834.<br />

53 Wright, Zoologisk Haandatlas. 1851.<br />

54 — 64 11 Bind ældre historiske Skrifter.<br />

65 6 Sangboger. *<br />

66 8 Comedier.<br />

67 Paynes Universum und Buch der Kunst. Band VI. mit<br />

vielen Stahlstichen.<br />

51<br />

68 — 77 |0 Bind Digte af forsk. Forfattere.<br />

78—87 10 dito.<br />

8 8 —96 9 — dito.<br />

9 7 -1 0 4 8 — dito.<br />

105— 14 10 — Romaner og Fortællinger.<br />

11 5 -2 4 10 — dito.<br />

125 — 34 10 — dito.<br />

135—44 10 — dito.<br />

145 - 54 10 — dito.<br />

155—64 10 — dito.<br />

165 — 75 11 — dito.<br />

176 — 87 12 — dito.<br />

188 Lénstrom, Svensk Læsebog. 1843.<br />

189 Schutze, Samling af slesvigske Straffelove. 1856.<br />

190 — 209 20 Bundter Skoleboger. (Separeres)<br />

210 Behrmann, Beskrivelse af Roeskilde. Med Kobb. 1832.<br />

211 — 12 Brandt, Klosterlæsning. 1 —2. 1858— 59.<br />

213 Beck, General Ryes Tilbagetog. 1863.<br />

214 Hammer, VesterhavsOernes Forsvar i 1864.<br />

215 Hammerich, Det 3die slesv. Felttog. 1851.<br />

216 — Skildringer fra den slesvigske Krig. 1849.<br />

217 — Danmark i Valdemarernes Tid, I. 1847.<br />

218 Mansas Kort over Fyen, paa Lærred og i Bind.<br />

219 Arnz, Taschen-Atlas in 24 Blattern.<br />

220 Heybrock. Nautischer Hand-Atlas. 1857.<br />

221—28 8 Folkeskrifter.<br />

229 Braminer, Præsten og Menigheden. 1859.<br />

230 Bohm, Lys og Skygge i Kirkens Tilstand. 1865.<br />

231 Eiriksson, Er Johannes-Evangeliet et ægte Evangelium ?<br />

1863.<br />

232 Hornsyld, Præsten Hornsyld og de Comfirmerede. 1832.<br />

233 Luthers Bordtaler. 1858.<br />

234 Martensen, Prædikener. 1847.<br />

235 — Til Forsvar mod Grundtvigianismen. 1863.<br />

236 — Til Erindring om Mynster. 1855.<br />

237 Nogle Prædikener af en Kjobstadpræst. 1865.<br />

238 Spang, Prædikener og Leilighedstaler. 1847.<br />

239 Tolderlund, Minder fra Herrens Huus. 1866.<br />

240 R. Nielsen, Forelæsninger. 1860 — 61.<br />

241 — Grundideernes Logik, I. 1864.<br />

242 — Mathematik og Dialektik. 1850.<br />

243 — Philosophie og Mathematik, Afregning og Om<br />

Noiagtighed. 1857 — 60.<br />

244 Sibbern, Psychologie. 1862.<br />

245 — Logik. 1866.<br />

4*


52<br />

246 Gaji Institutiones. 1824.<br />

247 Larsen, Person, og Tingsret. 1857.<br />

2 4 8 -4 9 — Retshisto riske Skrifter. 1—2. 1857—61.<br />

250 Gruner, Yexlen. 1854.<br />

251 Ramus, Differential- og Integral-Regning. 1844.<br />

252 Smith, Om Dyrene. 1791.<br />

253 Ursin, Astronomie. 1838.<br />

254 Valentiner, Lommebog for Landmænd. 1862.<br />

255 Vegas Logarithmer. 1855.<br />

256 Gounod, Faust. Fuldstændig Claveerudtog.<br />

257 Berggreen, Italienske Folkesange og Melodier. 1865.<br />

258 — 59 Nyerup og Rahbek, Bidrag til den danske Digtekunsts<br />

Historie. 1 — 2. 1800— 1.<br />

260 Holberg, Epistler, udg. af Bruun, I. 1865.<br />

261 — 63 Tullin, Samtlige Skrifter. 1 — 3. 1770 — 73.<br />

264 Wessels Skrifter, I. 1787.<br />

265 — 70 Oehlenschlager, Prometbeus. 1 — 6. 1833—34.<br />

271 — Lyriske Digte. 1— 3. 1847,<br />

272—73 — Poetiske Skrifter. 1—2. 1805.<br />

274—76 Baggesen, Danske Værker. 1 — 3. 1827— 28.<br />

277 — Per Vrovlers Kommentar. 1816.<br />

278 — Ungdomsarbeider. 1— 2. 1791.<br />

279 Til Minde om Baggesen. 1864.<br />

280 Hertz, H , Ugentlige Blade. 1858— 59.<br />

281 — Hundrede Aar. 1849.<br />

282 — Tyrflng. 1849.<br />

283 Heiberg, J. L., Urania. 1845.<br />

284 — Dissertatio de Petro Calderone de la Barca.<br />

1817.<br />

285 — Danmark. Et malerisk Atlas. Med Staalstik.<br />

286 Carstensen, Figaro. 3—4 Bind. 1842. Med Lithographier.<br />

287 Mollhausen, Vandringer i Nordamerika. Med Lithogr.<br />

1862.<br />

288 Oxenstjerne, Moralske Tanker. 1— 2. 1762.<br />

289—90 Thisted, V., Præstekald. 1—2. 1859,<br />

291 Overskov, Dramatisk Lommebog. 1856.<br />

292 Hoedt, Om det Skjonne. 1856.<br />

293 Goetke, Faust, overs. af Bech. 1—2. 1847.<br />

294 Christkirken i Nidaro. Digtning. 1859.<br />

29 5 - 96 Dickens, Lille Dorrit. 1—2. 1856.<br />

297— 98 Hauff, W., Lichtenstein. 1 — 2. 1831.<br />

299 Bang. O., Gud veed, hvortil det er godt!<br />

300 Christiansborg Slots Mysterier. 1858.<br />

301— 6 6 engelske Boger.<br />

53<br />

307— 11 Sue, Le juif errant. 1—10. 1845.<br />

312 Et Bundt franske Comedier.<br />

313 —17 5 Bind franske Romaner.<br />

318 -22 5 Bind do.<br />

3 2 3 -2 8 6 Bind do.<br />

329— 33 5 Bind franske Prædikener.<br />

334 Ifflands theatralische Werke. 1 — 10 Bd. 1860.<br />

335 Houvvald, Sammtlicbe Werke. 1— 5. 1860.<br />

336 Pyrker, Sammtlicbe Werke. 1 — 3.<br />

337 — 40 Thiimmel, Såmmtliche Werke. 1—8. 1853 — 54.<br />

341—49 9 Bundter Boger.<br />

VIII.<br />

1 Ingemann, Jerusalems Skomager, sm. indb.<br />

2 — Salomons Ring. sm. indb.<br />

3 — Holger Danske, sm. indb.<br />

4 H. P. Holst. De to Cometer. m. m.<br />

5 La Jerusalem délivrée.<br />

6 Mankell. Musikkens Helgedom.<br />

7 Art des peintres. 1. 2.<br />

8 Nibby, Iteneraire de Rome.<br />

9 Parboni, Vedute di Roma.<br />

10 Dididier. Rome souteraine.<br />

11 Vedel Simonsen, Odenses Hist. 5 Hefter.<br />

12 Franzisca Carlsen, Ronnebæk Sogn.<br />

13 Steffens Volkskalender 1851.<br />

14 Endeel af Flinchs Almanakker.<br />

15 Schades tydsk-ital. og ital.-t. Ordb. 2 Bd. godt indb.<br />

16 Worms Lexicon over lærde Mænd. I. II.<br />

17 Guldbergs Verdenshistorie. 3 Bd. (alt det Udk.)<br />

18 Kroyers Naturhistorie.<br />

19 — Grundtræk af Zoologien.<br />

20 Kants Teorie.<br />

21 Guts Muths Anviisn. til at dreie m. m.<br />

22 Athenæums Bogsamling.<br />

23 Bibliotheca Molbechiana m m.<br />

24 Et Bundt Cataloger over Kunstakad. Udstillinger.<br />

25 Et Bundt forsk. Piecer.<br />

IX.<br />

1 Colding, Sebulon eller Soe-Havn. Kbhvn 1720.


54<br />

2 Erik Rosenkrantz, Sjælens Frelse ved Dodens Betractelse.<br />

Kbhvn 1666.<br />

3 — id lib.<br />

4 Hersleb, Livets Ord i Dodens Stund. Kbhvn 1729.<br />

5 Lauritson Wolf, Diarium sive calendariuin ecclisiasticura<br />

politicum et occonomicum. Kbhvn 1648.<br />

6 Hylling, Duen i Klippens Rif. Kbhvn 1695.<br />

7 Norvig, Hiert - Sterckning af det himmelske Apotheke.<br />

Kbhvn s. a.<br />

8 Monrad, De 5 Parter af Morten Luthers Catechismus.<br />

Kbhvn 1756.<br />

9 Holtzmann, Fromme Qvinders Speyel. — N. Hemming-<br />

sen. Underviisning om Ecteskab. Kbhvn 1653.<br />

10 Naadens aandelige Markets Tiid, af J. R. Kbh. 1734.<br />

11 Stub, Christi Lidelses Kierne. Kbhvn 1713.<br />

12 Helvaderus, Morsus diaboli eller de« bittre Sandhed om<br />

Judas Iscbariot. Kbhvn 1629.<br />

13 L. Thura, Canticum canticorum Salomonis. Hafniæ 1640.<br />

14 Nogle med Blod besprengte Blomster opsamlede under<br />

Jesu Kors. Kbhvn 1759.<br />

15 Grundtvig, Frisprog mod Mynters Forslag til en Alterbog.<br />

Kbhvn 1839.<br />

16 — Sondags Bog. 2det B. Kbhvn 1827.<br />

17—18 Holberg, Epistler. 1—5. Kbhvn 1748—54.<br />

19 — Iter subterraneum. Hauniæ 1741.<br />

20 — Heltinders Historier. 1—2. Kbhvn 1745.<br />

21 — Natur og Folke-Ret. Kbhvn 1751.<br />

22 — Moralske Tanker. Kbhvn 1744. 1 — 2.<br />

23 — Peder Paars, ved L. Liebenberg. Kbhvn<br />

1863.<br />

24 — Metamorphoses oder Verwandelungen. Kopenhagen<br />

1746.<br />

25 — Die danische Schaubiihne. 3 Bånde.<br />

26 (Hertz), Reisen til Helicon. Kbhvn 1782.<br />

27 Ingemann, Tilbageblik paa mit Liv og min Forfattervirksomhed.<br />

Kblnn 1863.<br />

28 Richter, Schlesische Volkslieder mit Melodien. Leipz.<br />

1842.<br />

29 Udvalg af Sange til Selskabet den nye Forening. Kbhvn<br />

1825.<br />

30 Rothe, Brave danske Mænds og Qvinders Eftermæle.<br />

Kbhvn 1753.<br />

31 Freie Bemerkungen iiber Kopenhagen. s. 1. 1796.<br />

32 Snhr, Tausens Levnet. Kbhvn 1846.<br />

33 Kjobenshavns politiske Vey viser. Kbhvn 1772.<br />

55<br />

34 Abdruck einiger in annis 1683 und 1700 publicirte got-<br />

terpiscbes Schriften. 1717.<br />

35 Moltke, A. P. Bernstorffs Minde. Kbhvn 1798.<br />

36 Reitzensteins Minde. s. 1. Sc a.<br />

37— 39 Biisching, Nachrichten von dem Zustande derWis-<br />

senschaften und Kiinste in Danemark. 1 — 3. Kopenh.<br />

1754- 57.<br />

40 Ost, Intelligenzblade for Litteratur, Kunst og Théater-<br />

væsenet. Nr. 25 — 48. Kbhvn 1798.<br />

41 — 42 Dansk Museum for Januar — Octbr. 1782.<br />

43—57 Iris og Hebe 1796— 1810. (enkelte Hefter mangle.)<br />

1—2 Mosely, Die mechanischen Prinzipicn der Ingenieur-<br />

kunst und Architektur. 1—2. Braunschw. 1845.<br />

3 Bernoulli, Handbuch der Dampfmaschinen Lehre. Stuttg.<br />

1843.<br />

4 Scbneitler, Lehrbuch der Masskunst. Leipz. 1851.<br />

5 — Instrumente u. Werkzeuge d. Messkunst. Lpz. 1852.<br />

6 Wiegand, Stereometrische Aufgaben. Halle 1853.<br />

7—8 Bourguet, Traités de calcul differentiel et de calcul<br />

intégral. 1—2. Paris 1810.<br />

9 —10 Francoeur, Cours complet de mathématiques pures.<br />

1—2. Paris 1810.<br />

11 Lacroix, Lehrbuch der Elementargeometrie. Berl. 1828.<br />

12 Biering, Lærebog i Mechanik. Kbhvn 1844.<br />

13 Krutzsch, Jordbundslære. Kbhvn 1850.<br />

14 Eisenlohr, Lehrbuch der Physik. Stuttg. 1852.<br />

15 Adams, Die Lehre von dem Transversalen. "Winterthur<br />

1843<br />

16 — Geometrische Aufgaben. ib. 1849.<br />

17 Wilkens, Ledetraad i den militære Technologie. Kbhvn<br />

1846. m Tabb.<br />

18 Kayser, Handbuch der Mechanik. Karlsr. 1842.<br />

19 Adams, Die harmonischen Yerhåltnisse. Winterthur 1845.<br />

20 Schlomilch, Handbuch der Differenzial und Integralrech-<br />

nung. Greipwald 1847.<br />

21—22 Moller, Lehrbuch der kosmischen Physik m. Atlas.<br />

Braunschw. 1856.<br />

23 Liibsen, Einleitung in die Infinitesimal-Rechnung. Hamburg<br />

1855.<br />

24 — Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Hamb. 1851.<br />

25 — Lehrbuch der analytischen Geometrie. Lpz. 1849.<br />

26 — Lehrbuch der Analyæis. Hamburg 1853.


56<br />

27 Hibsen, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra. Hamb.<br />

1853.<br />

28 —29a-b Burg, Compendium der Mechanik und Maschinenlehre.<br />

1—2 m. Tabb. 1 — 2. Wien 1846 —50.<br />

30 Wohler, Grundrids af Chemien. 1 — 2. Kkhvn 1854.<br />

31 Wolff, Lehrbuch der Geometrie. Berlin 1855.<br />

32 Salomon, Lehrbuch der Elementår - Geometrie. Wien<br />

1847.<br />

33 Johnsen, Geometriske Tegneopgaver. Odense 1858.<br />

34 Kurtzhals, Kortfattet Keslesnitslære. Kbhvn 1862.<br />

35 Brosius, Differential und Integral-Rechnung. Aachen 1826.<br />

36—38 Durpin, Geometrie et mechanique des arts et métiers.<br />

I - 3 Paris 1826.<br />

39 Wenck, Die Physik. Leipz. 1852.<br />

40 Liibsen , Lehrbuch der Trigonometrie. Hamburg 1852.<br />

41 Weisenbom, Die Principien der hoheren Analysis. Halle<br />

1856.<br />

42 Scheffler, Die Auflosung der algebraischen Gleichungen.<br />

Braunschw. 1859.<br />

43 Wiegand, Differential-Rechnung. Halle 1853.<br />

44 L' bsen, Einleitung in die Mechanik. Hamburg 1858,<br />

45 Jahn, Begriindung eines Verfahrens sammtlicher Wiirzeln<br />

einer hoheren Gleichung zu berechnen. Leipz. 1811.<br />

46 Herschel, Astronomie. Kbhvn 1836.<br />

47 Bernhardi, Briefe iiber Astronomie. Hannover 1858.<br />

48 August, Logarithmische Tafeln. Berlin 1848.<br />

49 Bernoulli, Yademecum des Mechanikers. Stuttg. 1844.<br />

50—51 Kellner, Descriptiv Geometrie m. Tab. Kbh. 1836.<br />

52 Rossier, Die darstellende Geometrie in 30 Tafeln. Darm-<br />

stadt.<br />

53 Et Bundt mathematiske Boger.<br />

54 Smith, Lærebygning om Dyrenes Natur og Bestemmelse.<br />

Kbhvn 1791.<br />

55 Scharling, Bidrag til Oplysning om de i Handelen forekommende<br />

Balsamers chemiske Forhold. Kbhvn 1855.<br />

X.<br />

1 Tidsskrift for Krigsvæsen, ny Række. Bd. II. 1866.<br />

2 Dansk Militairt Tidsskrift. Bd. I. 1866.<br />

3 Tidsskrift for Naturvidenskaben. 3die Række. Bd. III.<br />

1866.<br />

4 Tidsskrift for Sovæsen, ny Række. Bd. I. 1865.<br />

57<br />

5 Tidsskrift for Sovæsen, Bd. I. 1—4 H. 1865.<br />

6 Hartwig: Dyre- og Plantelivet i den tropiske Verden, m.<br />

Illustr 1867.<br />

7 Olga Lindal, orig. Fortælling. 1866.<br />

8 Faber, Post- op Reisehaandbog for Danmark. Y—VII,<br />

Aarg. 1865—67. ucompl.<br />

9 Polemiken ang. Erslevs Geographie, 7 Stkr. 1867.<br />

10 Do. an? Eugen Ibsen 3 Stkr. 1867. .<br />

11 Tidsskrift for Retsvæsen. 1866. 3 — 4 H.<br />

12 Boisen, Nordiske Gudesagn. 1867.<br />

13 — 14 Alfen, Tidende for Fotografien i Norden. I —II<br />

Aarg. 1865 — 66.<br />

15 Zimmermann, Erindringer fra Felttoget 1864, m. Illustr.<br />

1867.<br />

16 Botanisk Tidsskrift, udg. af Dr. Heiberg. Bd. I. m.<br />

Kob. 1866.<br />

17—18 Skjoldager, Regnebog m. Facitliste. 1867.<br />

1 9 - 22 Riegels, Dalgas & Morville. Om Hederne i Jylland.<br />

4 Stkr 1866.<br />

23 Knudsen, Om tilnærmelse mellem Norsk, Danskog Svensk.<br />

1866.<br />

24 Sange for de danske Skytteforeninger, udg. af Speyer.<br />

Nyborg 1866.<br />

25—26 Do. Do , udg. af Speyer m. Melodier. Nyborg<br />

1867.<br />

27 Kjobenhavns Forer. 1865.<br />

28 Grundtræk af en Militairorganisation for Danmark, af<br />

H. 1866.<br />

29 Smaaskrifter ang. Militairvæsenet. 5 Stkr.<br />

30 Broby, Modersmaalets Sætningslære. 1867.<br />

31 Wagner, Musik og Opera, ved Hertz. 1867.<br />

32 Skjoldager, Praktisk Regnebog. 1 S67.<br />

33 Muller, Dansk Litteraturhistorie. 1866.<br />

34 Korfitsen, Poetisk Charivari. 1867.<br />

35 — Forskjelligt. 1867.<br />

36 Livet i Danmark. Digte. 1865.<br />

37 B8gb, Dit og Dat for 1866.<br />

38 -3 9 Wroblewsky, Adressebog for Boghandlerne. I— II<br />

Aarg. 1859 — 61.<br />

40 Bentzien, Stuegartneren. 1851.<br />

41 Kalle, Digte. 1866.<br />

42 Schwartz, Om Stiftelsen til Sædeligheds Fremme. 1867.<br />

43 Gram, Lyst-Fyrværkeri, 1866.<br />

44 -4 5 Harsdorff&Klein, Om Marmorpladsen. 2 Stkr. 1867,<br />

46 Overskou, Dramatisk Haandbog. 1865.


58<br />

47 — 48 Rosing, Norsk Landmandsbog for 1865 & 67.<br />

49 Hof- og Statskalender for 1865.<br />

50 Den 10 danske Landmandsforsamling i Aarhuus 1866.<br />

51 Infanteriets Ordning af en Offlceer. * 1867.<br />

52 Miniatur-Calender for 1867.<br />

53 Wisbechs illustrerede Almanak for 1867.<br />

54 Kugler, Geschichte Friedrich des Grossen. 1846.<br />

55— 59 Cooper, Ausg. Romane. Bd. I —X. Frkf, a. M.<br />

1839.<br />

60 Stamtavle over Familien Sundt. Bergen 1867.<br />

61 Om Opvarmning og Ventilation. Chrania 1867.<br />

62 Stalsberg, Udsigt over de væsentligste Forbedringer ved<br />

Jerntilvirkningen etc. Chrania 1866.<br />

63 — 64 Lassen, Norske Stamtavler. I —II. Chrania 1866-<br />

1867.<br />

65 Calender for den danske Soetat for 1867.<br />

66 Almindelig borgerlig Straffelov. 1867.<br />

67 Barfod, Ledetraad i Danmarks Historie. 1866.<br />

68 Guldberg, De omvendte Funktioner anvendte paa Ligninger.<br />

Chrania 1867.<br />

69 Poul Rytters Viser og Vers, 1847 & Regentsvisebog,<br />

ved Hostrup. & Lyngby. 1848.<br />

70 Aschlund, Italiensk Formlære. 1865.<br />

71 Goldsmith, Digte, udg. af Pienge. 1867.<br />

72 Elblom, Lår ab ok i Engelska Språket. I-II. H. Westerns<br />

1861.<br />

73 Abrahams, Italiensk Læsebog.<br />

74 Kjobenhavn med Omegn. 1862.<br />

75 Smaaskrifter for Born. 8 Stkr.<br />

76 Levy, Anviisning for unge Modre. 1867.<br />

77 Forsk. Beretninger. 5 Stkr.<br />

78 -7 9 Mortensen, Forskrifter. I —II Afd.<br />

80 Nyere Smaaskrifter. 16 Stkr.<br />

81— 92 Gyllembourg, Skrifter af Forfatteren til „En Hver-<br />

dagshistorie“. 12 Bd. 1849— 51.<br />

93 F. C. Schlosser, Weltgeschiehte flir das deutsche Volk.<br />

Bearbeitet von G. L. Kriegh. I —XIX Bd. Frankfurt<br />

a. M. 1844— 57 Smukt indbunden i Welskbind.<br />

94 Chr. Molbech, Dansk Ordbog. I—II. Kbhvn 1833. Indb.<br />

i Welskbd.<br />

59<br />

XI.<br />

1— 4 Lessings dram. u. dramaturg. Werke. 9 Thle. i 4<br />

Bd. Cplt. 1843.<br />

5 Goethe, Werthers Leiden. Frankf. 1778.<br />

6 — Gedichte, vollst. Ausg. Stuttg. 1862.<br />

7 — Goetz v. Berlichingen. Stuttg. 1861.<br />

8 — Egmont. Stuttg. 1860.<br />

9 — Torquato Tasso. Stuttg. 1862.<br />

10 — Iphigenie auf Tauris. Stuttg. 1862.<br />

11 — Hermann u. Dorothea. Stuttg. 1862.<br />

12 — Reineke Fuchs. Stuttg. 1862.<br />

13— ]4 Scribe, Théatre. 2 vol. Paris 1856.<br />

15— 16 Sand, George. Lélia. 1— 2. Paris 1857.<br />

17 Gérard & Nerval, Filles du feu. 1857.<br />

18— 19 Tasso, Befreites Jerusalem, iibers. v. Streckfusz.<br />

1— 2. Lpz. 1835.<br />

20 — 21 Holst, H. P., Smaadigte. 1—2 Saml. 1850.<br />

22 Anton Nielsen, Tre Fortællinger. 1867.<br />

23 Ilia Fibiger, Rettroende Eventyr. 1859.<br />

24 9 æsthetiske Smaaskrifter.<br />

25 Lexicon over adelige Familier. 1 Bd. Kbhvn.<br />

26 Holbergs 3 Epistler til * * *, ved Levin. 1857.<br />

27 Aagersen, Om Overdragelse af Eiendomsret. (Program.)<br />

28 Orsted, Naturlærens mechan. Deel. 1854.<br />

29 R. Nielsen, Forelæsn. over philosophisk Propædeutik.<br />

1 8 6 0 -6 1 .<br />

XII.<br />

Cand. polyt. W. Linds Bogsamling.<br />

Danske Boger.<br />

1 Angel, Haandbog for Huusmodre.<br />

2 Anviisning til at lære at kjore.<br />

3 Aristokraternes Catechismus.<br />

4 Bentzien, Dansk Grammatik.<br />

5 Berg, Ledetraad ved geom. Underviisn.<br />

6 — Samling af math. Opg. I.<br />

7 — do. do. do. II Bd.<br />

8 Bergsoe, Oldenborrens Naturhistorie,<br />

9 — Den italienske Tarantel.<br />

10 Berthelsen, English reading.


60<br />

11 Berthelsen, Den engelske Formlære.<br />

12 Bjerring, lette fr. Læsestykker.<br />

13 Betænkning om alm. Hospital.<br />

14 Bibel.<br />

15 Borring, fransk Grammatik.<br />

16 Brinck-Seidelin, Skattevæsen.<br />

17 Chaillu, Reise i Africa. II Bd.<br />

18 H N. Clausen og J F. Schouw, Tbronskiftet 1848.<br />

19 Copley, huuslig Lykke.<br />

20 En hoiere Dannelsesanstalt.<br />

21 Den forste Debut<br />

22 Dehli, Haandbog for Bodkere.<br />

23 Fibiger, Lyset og dets Egenskaber.<br />

24 Forchhammer, alm. Chemi.<br />

25 — Krystallographi.<br />

26 — Danmarks geogn. Forhold.<br />

27 Fra Gaden.<br />

28 Funke, Ledetraad i Naturhistorien.<br />

29 Gad, Velstands Natur.<br />

30 Harries, Formering i Planteriget.<br />

31 Heimskringla, Norlændska Konningers hist. II.<br />

32a Hetsch og Ursin, geometr. Tegnelære. Text.<br />

32b — Kunst, Indnstri og Haandværk.<br />

33 Hexe- og Kunstbog.<br />

34 Hjemmet og Skolen Nr. 7.<br />

35 Hof- og Statskalender 1861.<br />

36 Holm, Svovlsyrefabrikationen.<br />

37 Hornemann, Sundhedstilstanden.<br />

38 Hovedstadens Befolkning.<br />

39 Ibsen, kosmiske Fænomener.<br />

40 Idsted og Fredericiaslagene.<br />

41 Jessen, nordisk Oldhistorie.<br />

42 — 45 Industriforeningens Beret. 1864. 1 —4 H.<br />

46 do do. 1865. 1 H.<br />

47 Knudsen, Norrebro og dens Omgivelser.<br />

48 Levin, Dansk Lydlære.<br />

49 Lind, Skrifter for Sognebibliotheker.<br />

50 Lindahl, Maitejoring.<br />

51 Kreidal, Calculens Methaphysik.<br />

52 Kopke, KjObenhavns Udvidelse.<br />

53 Listov, Engelsk Læsebog. II Afd.<br />

54 — Stiilovelser. I.<br />

55 Lund, Farvebog.<br />

56 Liitkens store Dyreriget.<br />

57 Læsning for Folket.<br />

61<br />

58 Madvig, lat. Sproglære.<br />

59 Maler- og Forgylderbog.<br />

60 Marckmann, Læsning for Menigmand.<br />

61 Mine Theaterlidelser.<br />

62 Miniaturbibliothek. XXII Bd.<br />

63 Molbech, Danske Ordsprog.<br />

64 Oehlenschlager, Amleth.<br />

65 Mortensen, Naturhistorie.<br />

66 Program for Communehospitalet.<br />

67 Nathanson, Næringsloshed.<br />

68 Hellensk Nytaarsgave f. 1842.<br />

69 Petersen, Naturlærens chem. Deel.<br />

70 Psalmebog.<br />

71 Prosch, store Dyreriget.<br />

72 — Livsyttringer.<br />

73 Riise, Archiv. 1846. Marts.<br />

74 Sange for Studenterforeningen.<br />

75 Scharling, Erindringsord.<br />

76 Schneekloths Regnebog. I, 2.<br />

77 Schubarth, Brændevinsbrænding.<br />

78 Slagtebog for unge Huusmodre.<br />

79 Staffeldts Levnet ved Molbech.<br />

80 Daarevæsenets Indretning.<br />

81 Statistisk Tabelværk. N. R. X Bd. Yare-Indforsel.<br />

82 Steen, Arithmetik.<br />

83 — math. Opgaver.<br />

84 — reen Mathematik.<br />

85 Technisk og oeconomisk Raadgiver.<br />

86 Thomsen, Lærebog i uorg. Chemi.<br />

87 Tychsen, Keglesnitslinier.<br />

88—89 Topographisk Tegnekunst. 1—2 IL<br />

90 Tuxen, Veirspaadomme.<br />

91 Yaupel, Bogens Indvandring.<br />

92 — 94 Wilkens Technologie. I —II.<br />

95 Worsaae, Danmarks Oltid.<br />

Tyd ske Boger.<br />

96 Abhandlungen d. Bayerischen Akademie der Wissen-r<br />

scbaften. IV Bd., indb.<br />

97 — 98 Bode, Erlauterung der Sternkunde. I —II.<br />

99 Bremiker, Proporthionaltheile.<br />

100 Burckhardt, G. L. v. Bliicher.<br />

101 Drummond-Hay, Marokko und seine Nomaden.<br />

102 Eulers Anleitung zur Algebra.


1 0 3 -4 Fischer, Geschichte Friedrichs II. 1—2 Bd.<br />

105 Friderici Cryptographia.<br />

106 Frusta, Der Ilagellantiomus.<br />

107—9 Gmelin, Handb. der Chemie. I - I I I Bd.<br />

110 Karsten, mineralogische Tabellen.<br />

111 Knapp, Lehrbuch der Technologie. II Bd.<br />

112 Krause, Angeiologie, indb.<br />

113 Kurr, Mineralogie, indb.<br />

114—116 Kurrer, Die Druck- und Fårbenkunst. I —<br />

Indb.<br />

117 Liibsen, Lehrbuch der Trigonometrie.<br />

118 Martin, Lehrbuch der Geburtshiilfe.<br />

119—20 Meinoiren eines Verstorbenen. 1 — 2 Bd.<br />

121 Der lustige Nachbar.<br />

122 Nachricht der letzten Statsverånderung. 1772.<br />

123 Jean Pouls Werke. IV Bd.<br />

124 Paullini, Flagellum Salutis 1698.<br />

125 Persius, et Juvenal, ed. Weise.<br />

126 Regnault Strecker, Lehrbuch der Chemie.<br />

127 — 28 Reinbeck, Fliichtige Bemerkungen, 1 — 2 Bd.<br />

129 Reise von London nach Bordeaux.<br />

130 Rom, wie es ist.<br />

131 Russiand bei der Thronbesteigung Pauls I.<br />

132 Sohncke, Sammlung von Aufgaben.<br />

133 Suckow, Die chemischen Wirkungen des Lichtes.<br />

134— 35 Suetonius von Ostertag. 1—2 Bd.<br />

136 Volksbibliothek, rcmantische. V Bd.<br />

137 Will, Anleitung zum chemischen Analyse.<br />

138 Tafeln zu do. do.<br />

139 Wobler, Grundr. der organischen Chemie.<br />

140 — — — unorganischen — .<br />

141 Lachaizi, Leben. 1694.<br />

Engelske Boger.<br />

142—43 Adventures of a younger son. 1 — 2 Bd.<br />

144—45 All the year round. Part 23 & 25.<br />

146 Brooks, the silver cord. Yol. 3.<br />

147 Bulwer, tales of Miletus.<br />

148 Byron, the corsair.<br />

149 — Works. Vol. III.<br />

150 Campe, Robinson Crusoe.<br />

151—54 Carlyb, Frederic the Great. Yol. 6 — 9.<br />

155 Collins, Hide and seck, Yol. II.<br />

156 — 57 Cowley, poetical works. Yol. 1—2.<br />

63<br />

158 — 59 Dickens, Dombey and son. I I —III.<br />

160 — 66 — Household words. Yol. 19 — 25.<br />

167 Earp, gold colonies of Australia.<br />

168 Hawthorne, The house witb the seven gables.<br />

169 Hook, Precepts and Practise.<br />

170 Irwing, conqucst of Granada.<br />

171 — Life of Washington. Vol. IV.<br />

172 — Braubridge hall.<br />

173 Leunie, English graiomar.<br />

174 Lever, Jack Hinton. Vol. II.<br />

175 Macaulay, history of England. Vol. III.<br />

176 Mayne Reid, The tiger hunter.<br />

177 Moore, poetical works. Vol. II.<br />

178—79 Onee a weck. 1863. Sept. & Octbr.<br />

180 Poe, select works. Vol. II.<br />

181 Reade, love me little etc.<br />

182 Robinson Crusoe, by Daniel. Fol.<br />

183 — 84 Scott, the monastery. 1—2 Bd. Indb. Philadelphia.<br />

185 — The lady of the lake. Indb.<br />

186—88 Shakespeare works. Yol. I, III. V.<br />

189 — Hamlet.<br />

190 — King Lear.<br />

191 Slick, Letter-Bag.<br />

192 — The clockmaker.<br />

193—94 The spectater. Vol. I, IV.<br />

195 Stowe, uncle Toms cabin. Vol. I.<br />

196 Thackeray, novels.<br />

197 Trollope, Framley parsonage. Vel. I.<br />

198 Vose, seven nights in Gotham.<br />

199 The way of the world, a comedy.<br />

200 Farquabar, the comedies. Vol. II.<br />

Latinske Boger.<br />

201 Apuleii Madaurensis Platon opera. 1641.<br />

202 Frontii opera.<br />

Italienske Boger.<br />

203 — 8 Casti, Novelle. 1—6 Bd.<br />

209 Danté. 1551.<br />

210 Goldoni, an corioso accidente.<br />

211 Martialis epigrammata.<br />

212 Orlando Furioso.


213 Pellico, le raie prigioni.<br />

214 Salvini, Senofonto efesio.<br />

215 Feller, Dizionario Italiano.<br />

Svenske Boger.<br />

216 Begstrand, Faltmåltningskonst.<br />

217 Fredmanns epistler.<br />

218 Nyberg, Nattens dotter.<br />

219 Runeberg, Fanrik Stål. I.<br />

Franske Boger.<br />

220 Almanach propbétique. 1853.<br />

221—24 - comique. 1847, 1850, 1852, 1857.<br />

225 Balzac, la praix du ménage.<br />

226 — le pére Gorriat.<br />

227 — la maison Nucingen.<br />

228— 29 Despréaux, oeuvres. Tom. I & II.<br />

230 Bourdeille, memoires.<br />

231 Brantome, vies des dames galantes.<br />

232 le Bruun, conference.<br />

233 le caveu moderne.<br />

234— 43 Collection d’ Heroides. 1 — 10.<br />

244 Deschanel, le mal qu’on a dit des femmes.<br />

245 Esquiros, les vierges folies.<br />

246 l’eneiclopedie carcassiere.<br />

247 Essai sur la vie de Marie-Antoinette.<br />

248 Le depit et le voyage poemé.<br />

249— 50 Filicaia, poesie. 1 — 2 Bd.<br />

251 — 54 Les forguis mysterieuses. 1 — 4 Bd.<br />

255 Galathee, Roman pastorale.<br />

256 Gauthier, Avatare.<br />

257 — Mademoiselle de Maupin.<br />

258 Gautier, les grutesques.<br />

259— 60 Gautier, lez grotesques.<br />

261 bistore amoureuse du congres d’Utrechs.<br />

262—64 — de Pierre III. 1—3 Bd.<br />

265 Jacob. Les cent nouvelles.<br />

266 — 68 Jony, oeuvres, compl. 1 — 3 Bd.<br />

269 Juliette-Philosophe<br />

2";0—74 Karr, les Guepes. I —V Bd.<br />

275 Marche, Anecdotes Russes.<br />

2 7 6 -7 9 Marrianne, vie et aventures. I —IV Bd.<br />

280— 85 Memoires d’un homme de qualité. 1—6<br />

65<br />

286 Rousseau, confessions.<br />

287—92 — pour servir a l’histoire d’Anne d’Austriche.<br />

1— 6 Bd.<br />

293 . — d’un seigneur Russe.<br />

294—99 Mercier, nouveau Paris. 1 — 6 Bd.<br />

300 Moliérana.<br />

301 Murger, Scenes de la vie de Boheme. •<br />

302 Narcisse dans l’isle de Yenus.<br />

303 Nodier, le peintre de Saltzbourg.<br />

304 Paun, Recherches pbilosophiques sur les Grecs. I.<br />

305—6 Petrone, Latin et Francois. 1—2 Bd.<br />

307 Piicelle d’Orleans, Poéme.<br />

308 Le rituelle des esprits forts.<br />

309 Roquette, Notice annuelle.<br />

310—11 Rousseau, oeuvres. l —2 Bd.<br />

312 Scarron, Roman comique.<br />

313 — 18 Staél-Holstein, Delphine. 1— 6 Bd.<br />

319 Taubleau de lå cour de Rome.<br />

320—21 Tanzai et Néadarné. 1— 2 Bd.<br />

322 Theophile, oeuvres.<br />

323 Yenette, de la generation de l’homme.<br />

324 Yergani, grammaire Italienne.<br />

325 de Yigne, Servitude et Grandeur.<br />

326 Yoltaire, contes et poesies.<br />

327 La fille du regiment.<br />

328 Contes de Boccace.<br />

329 Histoire du chevalier de Faublas.<br />

330 Grandville, les animaux.<br />

331 Balzac, oeuvres illustrie.<br />

332—36 Dulaure, histoire de Paris. 1 — 5 Hefte.<br />

337 — environ de Paris. 1 H.<br />

338 Gil Blas.<br />

339— 340 Memoires du Cardinal Dubois. 1— 2 Serie.<br />

341— 346 Rabelais, oeuvres. 1, 3—7 H.<br />

347 L’ane mort.<br />

348 Les milles et une nuits.<br />

349 Grassou um tenebreusa affaire.<br />

350 Arago, voyage autour du monde.<br />

351 Taschereau, la vie de Moliére.<br />

352 1 Kort over en Deel af Slesvig.<br />

353—62 10 Bind franske Comedier.<br />

5


66<br />

XIII.<br />

Overlæge Dr. med. Gradmans Bogsamling.<br />

1—2 Chelius, Handbuch der Chirurgi. Wien 1839. 2<br />

Bd. indb.<br />

3—4 il. Callisen, systema Chirurgiæ. Hafniæ 1815. 2<br />

Bd. indb.<br />

5 Malgaigne, traité d’Anatomie chirurgicale. Bruxelles .<br />

1838, heftet.<br />

6 —10 Boyer, traité des maladies chirurgicales. Paris<br />

1844—48. 5 Bd. heftet.<br />

11 Blasius, Akiurgische Abbildungen mit Erklårung. Berlin<br />

1833, indb.<br />

12 W. Fergusson, practical surgerey with illustrations. London<br />

1846, indb.<br />

13 — 16 Blasius, Handbuch der Akiurgie. Halle 1839—42.<br />

4 Bd. indb.<br />

17— 19 Cooper, chirnrgiske Forelæsninger, paa dansk ved<br />

Blicher. Kbhvn 1840. 3 Bd. indb.<br />

20 Blutungen zu stillen, iibers. von Spangenberg. Hannover<br />

1813, indb.<br />

21 H. F. le Dran, chirurgische Gutachten, aus dem Franz,<br />

von Platner. Leipz. 1773, indb.<br />

22 Principes de Chirurgie par M... Paris 1738, indb.<br />

23 Randonneau manuel de medicin. Paris 1812, heftet.<br />

24 Dr. Linhart, Compendium der chirurg. Operationslehre<br />

mit 457 dem Text eingedruckten Holzschn. Wien 1802,<br />

heftet.<br />

25 W. von Kern, Anwendung der Gluhnisens. Wien 1828,<br />

heftet.<br />

26 Perey, chirurg. praktisch Pyroteknie. Lpz. 1798, heftet.<br />

27 Sommering, Die Nabelbriiche. Frankf.a. M. 1811, heftet.<br />

28 L. Jacobsen, Et nyt Underbindings-Instrnment. Kbhvn<br />

1823, heftet.<br />

29 G. de la Faye, Cours d’operations de chirurgie. Paris<br />

1750, indb.<br />

30 Heisters, Chirurgie mit 38 Kupfertafeln. Niirnberg<br />

1763, indb.<br />

31 Riegel, De fatis chirurgiæ. Hafniæ 1787, indb.<br />

32 E. A. Scharling, de chemisis calculorum vesicariorum.<br />

Hafniæ 1839, indb.<br />

33 L. Hirzel, nexus nervi sympathetici. Heidelb. 1824.<br />

34 R. Yivenot, disertatio de vasis hepatis. Viennæ 1830.<br />

67<br />

35—36 Dr. H. Demme, milit. chirurg. Studien. Wiirzburg<br />

1863—64. 2 Bd., heftet.<br />

37—38 Stromeyer, Maximen der Kriegsheilkunst. Hann.<br />

1855. 2 Bd., heftet.<br />

39 — Do. do., zweite vermehrte Ausgabe illustr.<br />

Hannover 1861, indb.<br />

40 Ross, Militairrårtzliches aus dem ersten schlesw. Feld-<br />

zuge. Altoua 1850, heftet.<br />

41 Gråi'e und Kalisch, Yerletzungen durch Kriegswaffen.<br />

Aus d. franz. Berlin 1836, heftet.<br />

42 Ballingall, outlines of military surgery. Edinb. 1844,<br />

indb.<br />

43 Buck, Beobaclit. aus d. britt. Milit. Hospitalern. Aus<br />

d. Engl. Halle 1820, indb.<br />

44 Alcock, notes on the medio hist. of the brit. legion of<br />

spain. London 1838, indb.<br />

45 H. Larrey, hist. chir. du siége de la citadel d’Anvers.<br />

Paris 1833, heftet.<br />

46 Michel, statistiqu med. de l’hopital milit. du Gros Cail-<br />

lon. Paris 1842, heftet.<br />

47 Baldinger, Verminderung des Lagerfieber bey Armeen.<br />

Frankf. a M. 1791, indb.<br />

48 Dr. Simon, Med. Geschichte der russ.-tiirk. Feldzuge<br />

1828—29. Hamb. 1854, heftet.<br />

49 Dr. Scrive, Relation med. chir. de la Camp d’Orient<br />

1854 — 56. Paris 1857, heftet.<br />

50 R. Desgenettes, hist. med. de l’armée d’Orient. Paris<br />

1830.<br />

51 Maillot & Puel, aide memoire de l’officier de santé.<br />

Paris 1812, indb.<br />

52 M. Percy, Manuel du chirurgien d’Armée. Paris 1792.<br />

53 Kerkhoffs, observation medical. Maestricht 1814.<br />

54 Briot, l’etat de la chir. milt. en france pendant la revolution.<br />

Besancon 1817.<br />

55 Theden, Unterricht fur die Unterwundårtze. Berlin.<br />

1782. indb.<br />

56 Spangenberg, iiber Schusswunden a. d. Englischen. Berlin<br />

1821, indb.<br />

57 J. Pringles, Die Krankheiten der britt. Armee, iibers.<br />

v. A. E. Brandt. Altenburg 1772, indb.<br />

58—63 D. J. Larrey, clinique chirurgicale. Paris 1830.<br />

5 Bd.<br />

64—67 — Memoires de chir. milit. & campagnes. Paris<br />

1812. 4 Bd.<br />

5*


68<br />

68 D. J. Larrey, relation raedicale de campagne 3c voyages<br />

1 8 1 5 -4 0 . Paris 1841, avec Planches, 1 Bd.<br />

69 L. Fallot, Memorial de l’expert dans la virite sanitaire<br />

des hommes de guerre. Brux. 1837.<br />

70 Bilguers, Abnahme der Glieder. Aus dem Lateinischen.<br />

Berlin 1761, indb.<br />

71 Engberg & Liliewalck, sjukligheten enom en Armee på<br />

feltfod. Stockh. 1854.<br />

72 D. I. Larrey, relation chir. d e l’armée de l’Orient. P aris<br />

1803, indb.<br />

73 H. F. le Dran, des plaies d’armes å feii. Paris 1793.<br />

74 Ballingall, Die Kriegskeilkunde. Aus dem Englischen.<br />

Lemgo 1834, indb.<br />

75 H ecker, manuel de med. pratique militairs, Arduit p.<br />

Brassier & Rampone. Breslau 1808.<br />

7 6 Legnardi Botalli, Von der Franzosenkrankheit u. Schuss-<br />

wunden. A. d. Latein. Niirnberg 1676, indb.<br />

77 A. Mytterhoeven, de porter immidiatement secours aux<br />

blessés. Bruxelles 1855.<br />

78 M. Boudin, systéme des ambulances des armées franc.<br />

& angl., avec 3 pi. Paris 1855.<br />

79 Van Swieten, desmaladies des armées. Amsterd. 1761.<br />

80 H. F. le Dran, des plaies d’armes å feu. Paris 1837,<br />

indb.<br />

81 J. W. Bilguers, W under Arznevkunst in Feldlazarethen.<br />

Glogau u. Leipzig 1784, indb.<br />

82— 83 Hamilton, Handbuch der milit. Arzneykunde. Lpz.<br />

1790. 3 Bd. indb.<br />

84— 88 M. Colombier, code de medicine militaire. Paris<br />

1772.<br />

Ophtalmologie.<br />

89— 126 F.Cunier, Annales d’oculistique. 1857— 61. 38 Bd.<br />

127— 30 Dr. C. G. St. Ruete, Lehrbuch der Ophtalmologie.<br />

Braunschvv. 1846, m. zehn Holzschn. 4 Bd.<br />

131 Dr. Edb. v. Artha, Die Augenkrankheiten. Prag 1847.<br />

132— 34 Dr. Ferd. Arlt, Die Krankheiten des Auges. Prag<br />

1851 — 53. 3 Bd.<br />

135 Th. Fr. B altz, Preisschrift iiber die Ophtalmologie in<br />

Armeen. Utrecht 1824, indb.<br />

136 — optalmia catarrhalis belleia. Berl. 1816.<br />

137 B. Eble, Bindehaut des Auges. Wien 1828.<br />

138 — Blepharophtalmi catarrhale des armées. Lou-<br />

vain 1836.<br />

139 A. Edmonston, Ophtalmia. Edinburg 1806, indb.<br />

69<br />

140 L. Fallot, l’ophtalmia dans l’armée beige. Bruxelles<br />

1838.<br />

141 — de l’ophtalmie. Bruxelles 1829.<br />

142 L. Franck, de perte. Wienne 1820, indb.<br />

143 C. Gobée, Die egyptisch contageinse Augentziindung.<br />

Leipz. 1841.<br />

144 H. J. Gougée, de l’ophtalmie dans l’armée beige. Bruxelles<br />

1842.<br />

145 Dr. Helling, Die Augenkrankheiten der preuss. Soldaten.<br />

Berl. 1816.<br />

146 C. van Honsebrouk, l’opthalmie de l’armée. Anvers,<br />

indb.<br />

147 Fr. Jager, Die agyptische Augenentziindung. Wien<br />

1840.<br />

148 J. C. Jungken, Die Augenkrankheit der belgischen A rmee.<br />

Berl. 1834.<br />

149 Pasquale Landi, della ottalmia catarrale epidencia. F irenze<br />

1850.<br />

150 Dr. J. Lunda, Die Augenblennorrhoe. Wien 1861.<br />

151 Dr. C. M. Lusardi, l’ophtalmie contagiense dans l’armées.<br />

Paris 1838.<br />

152 J. B. Muller, Die agyptische Augenentziindung. Mainz<br />

1821, indb.<br />

1 5 3 „ Resultat einer ansteckende Augengliederkrankheit.<br />

Leipz. 1823, indb.<br />

154 Dr. A. Meynne, remarques sur la coryonctioite geanuleuse.<br />

Bruxelles 1853.<br />

155 — Do. Do.<br />

156 Elias Wolf, Die agyptische Augenentziindung. Aus dem<br />

Italienischen. Frankf. a. M. 1820.<br />

157 Dr. F. Pauli, de l’optholmie d’egypte. Wiirzbourg 1858.<br />

158 I. F r. Piringer, Die Blennorrhoe am Menschenauge.<br />

Gråtz 1841.<br />

159 Gustavus R egher, de trachomatis innitiis. Mitaviae &<br />

Lipsiæ 1857.<br />

160 J. N. R ust, Die agyptische Augenentziindung. Berlin<br />

1820, indb.<br />

161 — 62 Ivan Roosbroeck, cours d’ophtalmologie. Gand 1853.<br />

2 Bd.<br />

163 Dr. Warlomont, congrés d’ophtalmologie de Bruxelles.<br />

Paris 1858, indb.<br />

164 I. Chr. Bendz, Den ophthalmologiske Congres i Brussel.<br />

Kbhvn 1857.<br />

165 — de l’ophthalmie dans l’armée danoise en 1851.<br />

Copenhagae 1858.


70<br />

166 J. Chr. Bendz, om Oiensygdom i Hæren. Kbhn 1855.<br />

167 — Den militære Oiensygdoms Historie i Danmark.<br />

Kbhvn 1857.<br />

168 Dr. Fr. Hairion, Armeernes Oienbetændelse, overs. af<br />

Chr. Bendz. Kbhvn 1853.<br />

169 Dr. van Roosbroeck, de contapiose Oienbetændelser,<br />

Overs. af J. Chr. Bendz. Kbbvn 1854, indb.<br />

170 Dr. Barkard Eble, den ægyptiske Oienbetændelse, overs.<br />

af J. Chr. Bendz. Kbhvn 1853.<br />

171 M. Djorup, Den militaire Oiensygdoms Historie i Danmark.<br />

Kbhvn 1856.<br />

172 — andet Bidrag til Do. 1857.<br />

173 L. Thune, Den i Armeen herskende Oiensygdom. Kbh.<br />

1856.<br />

174 Dr. Warlomont, lettre å M. Thune. Copenh. 1857.<br />

175 L. Thune, Udtog af Forhandlingerne ved den ophthalmologiske<br />

Congres i Briissel. Kbhvn 1858..<br />

176 Betænkning om den i Armeen herskende Oiensygdom,<br />

afgiven af det kgl. Sundhedscollegium. Kbhvn 1854.<br />

177 Do. do. af en nedsat Commission. Kbhvn 1857.<br />

178 Do. Do.<br />

179 C. A. Hille, Alii Ben Isa, monitorii oculariorum. Dresdæ<br />

Sc Lipsiæ 1845.<br />

Pathologie & Therapie.<br />

180 — 200 Rud. Virchow, Handbuch der speciellen Pathologip<br />

und Therapie. Erlangen 1854—65. 6 Bd. eller 20<br />

Hefter.<br />

201 — 2 Dr. Felix Niemeyer, Lehrbuch der speciellen Pathologie<br />

und Therapie. Berl. 1853. 2 Bd indb.<br />

203—6 Dr. Carl Canstatt, Die specielle Pathologie und<br />

Therapie. Erlangen 1843—45. 4 Bd. indb.<br />

207 — 11 Aug. Vidal, traité de pathologie externe et de<br />

medicine operatoire. Paris 1846. 5 Bd. avec 520 figures<br />

intercollees dans le tente, indb.<br />

212—13 A. Grisolle, traité de pathologie interne. Paris<br />

1856. 2 d.<br />

14— 15 Haeser, Geschichte der Medicin. Jena 1853. 2<br />

Bd indb.<br />

216—19 Brandes, De indvortes Sygdomme. Kbhvn 1859.<br />

4 Bd. indb.<br />

220—21 Rademacher, Erfahrungsheillehre. Berl. 1848. 2<br />

Bd. indb.<br />

71<br />

222 West, Børnesygdommenes Natur og Behandling, overs.<br />

af Mansa. Kbhvn 1855, indb.<br />

2*23 Sydenhann, opera medica, euravit Kuhn. Lipsiæ 1827.<br />

indb.<br />

224—26 Hippocrates sammtlige Werke, iibers. von Upmann.<br />

Berl. 1847. 3 Bd. indb.<br />

227 Reil, Paginieren zum Unterricht årzliche Rondimiers.<br />

Halle 1804, indb.<br />

228—30 A. Tardieu, dictionnaire d’hygiéne publique. Paris<br />

1852. 3 Bd.<br />

231 F. Artmann, Bemerk. iiber Ventilation. Prag 1860.<br />

232—33 F. L. Bang, selecta diarii. Hafniæ 1789. 2 Bd.<br />

indb.<br />

234 — praxis medica. Hafniæ 1828, indb.<br />

235 Reiter, Kuhpocken. Miinchen 1846.<br />

236 — 39 J. P- Franck, Medicin. Polizey. Wien 1786. 4 Bd.<br />

240 42 — Do. do. Wien 1817. 3 Bd indb.<br />

243 Driebein, Sitophobi. Kbhvn 1866.<br />

244 Griesinger, Choleraregulativ. Miinchen 1866.<br />

245 Conradi, Die gastrischen Fieber. GSttingen 1854.<br />

246 Ackermann, Typhus. Heidelberg 1814, indb.<br />

247 Strohmeyer, Typhus. Hannover 1855.<br />

248 Busch, Typhus. Bremen 1856.<br />

249 Herpin, Heilmethode der Epilephie, iibers. von I. Frank.<br />

Leipz. 1854.<br />

250 Dohrn, Die Kyrtenepidemie von 1826. Altona 1827.<br />

251 Hassing, de colica siortiorum. Hauniæ 1848, indb.<br />

252 Wistrand, S v e r ig e s tredie coleraepidemie. Stockh. 1855.<br />

253 Hornemann, Coleraepidemie i England. Kbhvn 1851.<br />

254 Pfaff, Choleraepi demi in Holstein. Kiel 1851,<br />

255 Parker, sypbilitie diseases. Philadelphia 1840, indb.<br />

256 C. Æ. Fenger, disquisitio medico. Hauniæ 1840.<br />

257 Franke, Medicin und Mediciner in Kuittelversen. Wien<br />

1861. ' i ' !<br />

258—59 A. von Storck, Unterricht fur Feid- und Land-<br />

wundårtze. Wien 1789.- 2 Bd.<br />

260 O. Bang, Livets Kamp med Doden. Kbhvn 1848.<br />

261 Haeser, Christliche Krankenpflege. Berl. 1857.<br />

262 Vezin, Krankenflege. Miinster 1858.<br />

263 Biett, Darstellung der Hautkrankheiten, iibers. by Sche-<br />

del. Weimar 1829, indb.<br />

264 Schriever, Tabelle der Hautkrankheiten nacli Bietts System.<br />

Berlin 1845.<br />

265 J. F. Sobernheim, Handbuch der praktischen Arzneymit-<br />

tellehre. Berl. 1843, indb.


72<br />

266—70 Good, the study of medicine. Boston 1826. 5<br />

Bd. indb.<br />

271—74 Hildebrandt, Anatomi. Braunschw. 1830. 4 Bd. indb.<br />

275 A. C. Celsus, de medicinæ. Biponti CioioCCLXXXVT,<br />

indb.<br />

276 — 77 Bendtz, Haandbog iden alm. Anatomi, medlithog.<br />

Tavler. Kbhvn 1846—47. 2 Bd.<br />

278 J. Skoda, Percussion und Auskultation. Wien 1854.<br />

279 Wittelshofer, Heil und Humanitat-Anstalten Wiens.<br />

Wien 1856, indb.<br />

280 Daarevæsenets Behandling i den jydske og roesk. Stænderfors.<br />

Kbhvn 1845.<br />

281—82 M. Djorup, Haandbog i Pharmacologi. Kbh. 1841.<br />

2 Bd. indb.<br />

283 Mansa, Pesten i Helsingor og Kbhvn 1710 og II. Kbh.<br />

1854, indb.<br />

284 C. Laurent, histoire de la vie & des ouvrages de J.<br />

F. Perey. Versailles 1827, indb.<br />

285 Helfft, Balneotherapi. Berl. 1857, indb.<br />

286—87 E. Osann, Ileilquellen der Lånder Europas. Berl.<br />

1829. 2 Bind indb.<br />

288 Helft, balneodiåtetik. Berlin 1855, indb.<br />

289—91 Petersen, Den danske Medicinallovgivning. Kbhvn<br />

1833—36. 3 Bd.<br />

292 Uldall, Haandbog i den militaire Medicinallovgivn. Kbh.<br />

1836, indb.<br />

293 — Tyve Staters Medicinalforfatn. Kbhvn 1844.<br />

294 Mursinne, Die Kuhr und die FaulfieUer. Berlin 1780,<br />

indb.<br />

295 Augustin, Taschenbuch flir Feldwundårtze. Berl. 1807.<br />

indb.<br />

296 Assalini, Taschenbnch flir Wundårtze, iibers. von Ita-<br />

lienischen. Miinchen 1816, indb.<br />

297—98 Isfordink, militairische Gesundh. Polizey. Wien<br />

1827. 2 Bd. indb.<br />

299 Wittmann, Ansteckende Krankheiten belargerten Festungen.<br />

Mainz 1819.<br />

300 Muller, Der militaire Hygieine. Kbhv 1844.<br />

301 Josephi, militair Staats-Arzneykunde. Berl. 1829, indb.<br />

302 Edlen v. Bienenburg, militair Staats-Arzneykunde. Wien<br />

1804, indb.<br />

303 Th. Jurié, Medicinalverordnungen. Wien 1843.<br />

304 Beck, Leitfaden beym Unterricht der Sanitåtsmannschaft.<br />

Freiburg 1800, i Bd.<br />

305 Cerfberr, des officiers de santé. Paris 1848.<br />

73<br />

306 Daignan, des hospitaux militaires. Paris 1785, indb.<br />

307—8 Eichheimer, militair. Medicinal-Wesen. Augsburg<br />

1824. 2 Bd. indb.<br />

309 Marschall, on the enlist. discharg. and pension of so-<br />

laiers. Edingburg 1839, indb.<br />

310 A. Meynne, des oasernes. Bruxelles 1847.<br />

311 — du l’alimentation du soldat. Bruxelles 1849.<br />

312 — hygiéne militaire. Bruxelles 1856.<br />

313 Schmidt, Die Entstehung der Apotheken. Flensburg<br />

1835, indb.<br />

314 Preuss, Das Friedrich Wilhelms Institut. Berl. 1819.<br />

315—16 G. Wedekind, Das franzosische Kriegsspitalswesen.<br />

Leipz. 1797. 2 Bd.<br />

317 Wendt, almindeligt Hospital i Kbhvn. Kbh. 1833, indb.<br />

318 Wollenhaupt, Die militairsanitat fur das preuss. Heer.<br />

Nordhausen 1861.<br />

319 Verordnungen der Medicinalwesens in Holstein. Slesvig<br />

1854.<br />

320 Service sanitaire de l’armee beige. Bruxelles 1847.<br />

321 Hospital St Jean. Brurelles 1848.<br />

322 Ceremoniel Regiement for Landetaten. Kbhvn 1860.<br />

323 Officerernes Fordeling ved Krigens Begyndelse 1864.<br />

Kbhvn.<br />

324 Taxt for Apotbekerne i Danmark. Kbhvn 1844.<br />

325 Taxe der Apothekerwaaren fur Schleswig. u. Holstein.<br />

Kiel 1847. ’<br />

326 Arzney Taxe fur das Herzogthum Holstein. Kiel 1854.<br />

327 Sundhedstjenestens Gang paa Armeens Krigsfod. Kbhvn<br />

1848.<br />

328—29 Instruction for det over- og underordnede Personale<br />

ved Sundhedstjenesten ved den danske Armee.<br />

Kbhvn 1849. 2 Bd.<br />

330 Nielsen, De militaire Lægers Stilling under Felttogene<br />

1848—49. Kbhvn.<br />

331 Camillus Nyrop, eschibition 1862. Copenh.<br />

332 Sundhedsregler for Soldaten i Felten. Kbhvn 1850.<br />

333 Do.<br />

334 A. Rasmussen, Catolog over Bandager og Apparater.<br />

Kbhvn 1860.<br />

335 Levy, Anviisning for unge Modre. Kbhvn 1859, indb.<br />

336 F. Th. Schmidt. Det follicullære Kjertelvæv. Kbhvn<br />

1862.<br />

337 Dr. Richter, Lehrbuch der Naturheilkunde. Heidel-<br />

berg 1866.<br />

338 Bapt. Yaroni, Die Natur heilt. Augsburg 1864.


74<br />

339 Pharm acopea militaris. Kbhvn 1840.<br />

340 Do., indb.<br />

341 Forpleiningsvæsenet ved den danske Armee. Kbh. 1850.<br />

342 Pharmacopea militaris. Kbhvn 1857, indb.<br />

343 Warnecke, supplementum pharmacopea danica. Hafniæ<br />

1850, indb.<br />

344 Pharmacopea danica a collegio sanitatis. Hafniæ 1840,<br />

indb.<br />

345 Do. 1857, indb.<br />

346 Formulæ medicaminum Nosocomii communis. Hafniæ<br />

1846.<br />

347 Pharmacopea Nosocomii regiiFredericiani. Hafniæ 1841.<br />

348 Epitome Galleni operum, auctore A. Lacuna. Lugduni<br />

1643, indb.<br />

349 Reglement for Sundhedsvæsenet i Felten. Kbhvn 1863,<br />

indb.<br />

350 Schumacher, Anatomi. 1ste Deel: Beenlæren. Kbhvn<br />

1807, indb.<br />

351 Dr. Russdorph, Eubiotik. Erlangen 1858.<br />

352 Dr. Wittelshofer, Taschenbuch fur Feldarzte. Wien<br />

1859, indb.<br />

253 A. Cazenave, Foucart & James, Agenda des medecins &<br />

chirurgies. Paris 1856.<br />

Chemi etc.<br />

354 Schubart, Chemi. Berl. 1832.<br />

355 Spitz, Lehrbuch der Trigonometri. Leipz. 1859, indb.<br />

356 Fibiger, Lyset og dens Egenskaber. Haderslev 1860.<br />

357 Leonhard, Mineralogi mit Holzschnitten. Stuttg. 1853.<br />

358 Kner, Geologi und Palæontologi mit 118 Holzschnitten.<br />

Wien 1855.<br />

359 F. Schoedler, Buch der Natur. Braunschw. 5te Aufl.<br />

mit 350 Holzschn.<br />

360 Sibbern, Psychologi. Kbhvn 1819.<br />

361 — 62 — Logik. Kbhvn 1835, indb.<br />

363 Ursin, Den rene Mathematik. Kbhvn 1826, indb.<br />

364 The nautical Almanack for the year 1850. Lond. 1846.<br />

365 Jaccone, les tentes abris. Paris 1850.<br />

366 Zimmermann, Hamburgs Klima 1846,<br />

367 Bentzien, Ledsagerne i Blomsterhaven. Kbhvn 1852.<br />

368 Bentzien, Havekalender. Kbhvn.<br />

369 — Stuegartneren. Kbhvn 1856.<br />

370 — Havekalender. Kbhvn 1857.<br />

75<br />

371 J. Booth & Sohne, der Flottbacker Baumschulen bei<br />

Hamburg. 1860.<br />

372 S. Drejer, de danske Foderurter. Kbhvn 1837, indb.<br />

373 — Flora excursoria Hafniensis. Hafn 1838, indb.<br />

374 — medicinsk Botanik. Kbhvn 1840.<br />

375— 76 Hornemann, hortus botanicus hafniensis. Haf.<br />

1813— 15. 2 Bd., indb.<br />

377 Jensen, Blomstergartneriet. Aarhuus 1844.<br />

378 — Stuegartneriet. Kbhvn 1862.<br />

379 — dansk Havebog. Kbhvn 1864.<br />

380 Mansa, Have-Catechismus. Kbhvn 1834, indb.<br />

381 Allen, Fædrelands Historie. Kbhvn 1849, indb.<br />

3 8 2 — 83 Baden, latinsk-dansk Lexicon. Kbhvn 1786, 2 B.,<br />

indb.<br />

384 — dansk-latinsk do. Kbhvn 1788, indb.<br />

385 Callin, Elementarbuch der franzosischen Sprache. Hannover<br />

1849, indb.<br />

386— 87 P. Gauds, franzosischer Sprachlehre nach Ollen-<br />

dorff’s Methode mit Schliizsel. Frankf. a. M.<br />

1858. 2 Bd., indb.<br />

388 — englische do. do. Frankf. a. M. 1861, indb.<br />

389 Heyse, deutsclie Grammatik. Hannover 1823, indb.<br />

390— 91 Reisler, tydsk-dansk Ordbog. Kbhvn 1804. 4 Bd.,<br />

indb.<br />

392 — 93 Ungewitter, Erdbeschreibung und Staatenkunde.<br />

Dresden 1853. 2 Bd., indb.<br />

394 Walker, pronouncing dictionary. Philadp. 1822, indb.<br />

395— 408 Becker’s Verdenshistorie, 7de Udg., udg. af J.<br />

Loebell, overs. af Riise. Kbhvn 1843. 14 Bd., indb.<br />

409 Bergmann, Uebersicht der Ambraser-Sammlung. Wien<br />

1855.<br />

410 H. von Gerstenbergh, Katechismus der Architektonik<br />

mit 4 Tafeln. Weimar 1857.<br />

411 Krafft, Katalog der Gemålde-Gallerie im Belvedere zu<br />

Wien. 1854. 1 Bd. Italienischen Schulen.<br />

412 — die moderne Schule der Gemålde-Gallerie. Wien<br />

1854.<br />

413 — Verzeichniss der Gemålde-Galleri im Belvedere zu<br />

Wien. 1855.<br />

414 Longperies, Musée du Louvre. Paris 1852.<br />

415 — Musée imperial du Louvre. Paris 1854.<br />

4 1 ø— 18 F. Villot, Musée imperial du Louvre. Paris 1855.<br />

3 Bd.<br />

419 — do. do. du Luxembourgh. Paris 1855.


76<br />

420 Exposition universelle de 1856. beaux arts. Paris<br />

1855.<br />

421 Verzeichniss der Altherthums-Gegcnstånde im konigliche<br />

Antiqvarium. Miinchen.<br />

422 Thorvaldsens Museum. Haandkatalog. Kbhvn 1848,<br />

in db.<br />

423 Bericht des Thierschuts-Vereins in Altona. 1858— 59.<br />

424 Beretning fra Fængselsselskabet i Kbhvn 1865.<br />

425 A. von Bessé, das tiirkische Reich. Leipzig 1854.<br />

426 M. Bojesen, les provinces danoises au nord du Liim-<br />

fjord. Paris 1860.<br />

427 E. Bareste, Physiologie du Gout. Paris 1852.<br />

428 C. Becker, eine Karte d. Chronologi der heil. Schrift.<br />

Leipzig 1859.<br />

429 A. Dumas fils, le demi monds comedie en 5 Actes.<br />

Paris 1855.<br />

430 — la dame aux camelias, drame en 5 Actet. Paris<br />

1855.<br />

431 Friederich, Martha, Oper.<br />

432 Goethe, Hermann und Dorothea, indb.<br />

433 Comtess de Genlis, the castle of trust. Philad. 1795,<br />

indb.<br />

434 E. de Girardin, la joie fait peur. Comedie. Paris<br />

1854.<br />

435 Gruner, Bogholderie. Kbhvn 1851.<br />

436 Kjobenhavns Forer, Nouveau guide de voyageurs. Cpb.<br />

1866.<br />

437 Der Kahlenberg bey Wien. 1854.<br />

438 Munkene i leadenhall, paa Dansk ved C. J. Klæstrup.<br />

Kbhvn 1833, indb.<br />

439 Gotting, Taschen-Kalender fur 1805, indb.<br />

440 W. J. Karup, Om Correktur. Kbhvn 1860.<br />

441 Lorenz, Christendom fra et biologisk Standpunkt. Stege<br />

1865.<br />

442 H. Rinck, Die nikobarischen Inseln. Kopenh. 1847.<br />

443 Riehl, Det borgerlige Samfund, overs. af Michaelsen.<br />

Kbhvn 1864.<br />

444 C. Sommer, Frederiksborg. Kbhvn 1849.<br />

445 le nouveau secretaire universel par P. C. Paris 1858.<br />

446 Fortjente danske Mænd. Kbhvn 1728.<br />

447 Tales from Shakespeare by Ch. Lamb. Leipzig 1846,<br />

indb.<br />

448 Les vépres siciliennes, opera en 5 a. p. Scribe & Da-<br />

veprier. Paris 1855.<br />

77<br />

449 le gendre de Mons. Pommier, comed vauder, en 3 a.,<br />

p. Siraudin.<br />

450 Warberg, Die Hausthiere und ihre Behandlung. Hamb.<br />

1858.<br />

451 Den slesvigske Krig i 1848, ved en Officeer, Kbhvn<br />

1849.<br />

452 Anmærkninger til den slesvigske Krig &c., af Læsoe.<br />

Kbhvn 1849.<br />

453 Skizzer fra Feltlivet i 1850 af Aug. Thornam. Kbh.<br />

454 Slaget ved Fredericia, ved en dansk Officeer. Kbhvn<br />

1849.<br />

455 Rapport over Slaget ved Idsted.. Kbhvn 1851.<br />

456 Rapport over Frederiksstads Forsvar. Kbhvn 1851.<br />

457 C. Dirkinck-Holmfelt, bor og kan Ministeriet give efter.<br />

Kbhvn 1854.<br />

458 — Betænkning om Striden med Tydskland. Kbh.<br />

1861.<br />

459 — Om Arvefolgesagen. Kbhvn 1852.<br />

460 Miil, Om Folkerepræsentationen, overs. Kbhvn 1866.<br />

461 Om Hertugen af Augustenborgs Forhold til det holst.<br />

Opror. Kbhvn 1849.<br />

462 Det kongelige Budskab og Geh.-Arkivar Wegener. Kbh.<br />

1852.<br />

463 A. S. Orsted, Det kongl. Budskab om Arvefolgen. Kbh.<br />

1852.<br />

464 Mnth-Rasmussen, Musikalsk Grammatik. Kbhvn 1841,<br />

heftet.<br />

465 Ernst von Elterlein, Beetkovens Symphonien. Dresden<br />

1858.<br />

466 Marx, Algemeine Musiklehre. Leipzig 1857.<br />

467 Chwatal, Notiz Calender fiir Musiker. Magdebug, indb.<br />

468 Mignet, histoire de la revolution franc, 1789— 1814.<br />

Qvodlinburg 1849.<br />

469 Olaf Ryes Tilbagetog 1849 ved Chr. Beck. Kbh. 1863.<br />

470 Mailath, Geschichte der osterreich. Kaiserstaats. Wien<br />

1854.<br />

471 Schoning, Bataillons- og Compagnitjenesten. Kbhvn<br />

1861, indb.<br />

472 Schmidt, Reise i Grækenland. Kbhvn 1863, indb.<br />

4 7 3 — 76 Al. v. Humboldt, Kosmos, overs. af C. L. Petersen.<br />

Kbhvn 1858. 4 Bd., indb.<br />

477— 84 Carl v. Rotteck, Geschichte. Braunschweig 1843.<br />

8 Bd., indb.<br />

485 H. Consciense, Geschichte von Belgien, ubers. v. Wolff.<br />

Leipzig 1847, indb.


78<br />

486— 87 Kundgjorelse for Armeen 1857— 62. Kbhvn. 2<br />

Bd., indb.<br />

488— 95 Macauley, the history of England, Tauchnitz<br />

edition. Leipzig 1849. 8 Bd.<br />

496 Oliver Goldsmitt, the vicar of Yakefield, bearb. von<br />

Piesner. Braunschw. 1846.<br />

497 Marrryat, the settlers in Canada. Leipzig 1844.<br />

Tauchn. edition.<br />

498 Bulwer, Zaxoni. Leipzig 1842. Tauchn. ed.<br />

499— 500 Arnesen, græsk-dansk Ordbog. Kbhvn 1830.<br />

501 H. B. Stowe, Onkel Toms Hytte. Leipzig 1853.<br />

502 Erik Bogh, Grevinden og hendes Sodskendebarn.<br />

503 J. Schiodte, Fohr og dets Sobad. Kbhvn 1861, indb.<br />

504 G. Filippi, Lesebuch der ital. Sprache. Niirnberg.<br />

505 — italienische Sprachlehre. Niirnberg 1847.<br />

506— 9 The adventures of Giil Blas, from french by Tobias<br />

Smollet. Philad. 1829. 4 Bd., indb.<br />

510 Fuhrer durch Hamburg, Altona und Umgebung, indb.<br />

511 Plan von Hamburg, indb.<br />

512 A. Cosmaris, Wegweiser durch Berlin und Potsdam.<br />

Berl. 1854, indb.<br />

513 Post- und Eisenb.-Karte von Deutschl., Niederl., Belgien,<br />

Schweitz. Gotha 1855.<br />

514 Plan de Bruxelles, 1855. iudb.<br />

515 le Conducteur de l’etranger a Bruxelles. 1855.<br />

516 Bædeker, belgische Handbuch fiir Reisende. Coblenz<br />

1855, indb.<br />

517 Plan de Paris. 1855, indb.<br />

518 Y. Merklas, Gemålde von Prag. 1852, indb.<br />

519 Kartografische Darstellungen von Indien. Gotha 1857.<br />

520 Guide d’ Ischl, par Dr. Polak. 1855.<br />

521 Salzburg und ihre Umgebung. 1854.<br />

522 Karte zur Reise durch Salzburg, indb.<br />

523 Die Einsidelai des beil. Max. zu Salzburg. 1854.<br />

524 Karte der sachsisch-bohmische Schweitz, ind.<br />

525 Umgebung Wiens, indb.<br />

526 Der Fuhrer iiber den Semmering, von Schumacher.<br />

Wien.<br />

527 Panorama des Semmerings, von Dr. Weidmann. Wien<br />

1855, indb.<br />

528 Plan Wiens. 1855.<br />

529 Schroder, Topographi af Hertugd. Slesvig, overs. af<br />

C. Wollesen. Oldenborg 1854.<br />

530 L. Oppermann, Livsforsikring og Livrente. Kbhvn 1866.<br />

531 P. Moller, Yeiledning for Eiere af Statsobligationer.<br />

79<br />

532 Kort over Slesvigs Omegn. 1850.<br />

533 Omegn af Fæstn. Rendsborg. Kbhvn 1839.<br />

534 Karte iiber Holstein, Lauenburg, Hamburg, Liibech.<br />

535 Kort over den sydlige Deel af Slesvig og Oen Femern.<br />

1855.<br />

536 — Krop til Jagel.<br />

537 — Trenen fra Solbro til Hollingstedt.<br />

538 — Egnen om Flensborg og Overso.<br />

539 — Yeile Amt. 1846.<br />

540 Mansa, Den nordlige Deel af Fyen. 1840.<br />

541 — Den sydlige do. samt Als og Æ ro.<br />

542 — Als. 1851.<br />

543 — Den sydlige Deel af Jylland. 1848.<br />

544 Schlachtfeld bey Isted.<br />

545 34 Stkr. Idse Landkort over Europa, Asien, Afrika,<br />

Amerika & Australien.<br />

546 1 Bundt danske Boger.<br />

547 — 50 Dr. Bricka, Det kongl. Sundheds-Collegiums Aarsberetn.<br />

1857— 60. 4 Bd.<br />

581— 625 Ugeskrift for Læger. 45 Bd., fra 1839 til Juli<br />

1867, heftet. Compl.<br />

626— 34 Hospitalstidende. 9 Bd., fra 1858 til Juli 1867,<br />

heftet. Compl.<br />

635— 77 Bibliothek for Læger. 43 Bd., fra 1847— 63,<br />

hvoraf Aargangene 1847, 49, 52, 53, 54, 55 &<br />

62 ere compl.<br />

078— 702 Hospitals Meddelelser, Tidsskrift, udg. af Overlæger,<br />

25 Hefter, fra 1848— 53, hvoraf Aarg. 1849, 52<br />

53 ere compl.<br />

703 — 10 8 Stkr. Lithographier.<br />

7 1 1— 18 8 do. do. i Glas og Ramme, Portraiter af franske<br />

Læger.<br />

XIV.<br />

Bogerne efter afdode Overlæge Gerner.<br />

1 Frd. Lud. Bang, Praxis Medica. 4 Bd.<br />

2 Pharmacopoea Danica. 1 Bd.<br />

3 Callisen, Chirurgiæ. 2 Bd.<br />

4 Formulae ad systema Pertinentes.<br />

5 Pharmacopoea militaris for 1813—40 og 1857.<br />

6 I. I. G. Scheller’s lateinische-deutsches Handlexicon. 2 B.,<br />

und deutsch-lateinisches Handlexicon. 1 Bd.


80<br />

7 Chailly-Honore, Traité pratique de l’art des Accouche-<br />

ments.<br />

8 Simon, Hygiéne de la Jeunesse.<br />

9 Magasin Théatral.<br />

10 Ving Ans aprés. Dumas.<br />

11 Au coin du feu.<br />

12 J. F. Bayard, Théatral.<br />

13 Register over Bibliothek for Læger, fra 1828— 36.<br />

14 Bibliothek for Læger fra 1821—48.<br />

15 Supplementbind til Bibliothek for Læger fra 1843—51.<br />

16 Busch, Om Fodselsvidenskaben.<br />

17 Fodselskaben, foredragen af C. Fenger, samt et Hefte<br />

om Bandagers Behandling.<br />

18 Frænkels Fruentimmersygdomme. 4 Hefter.<br />

19 Haandbog i den specielle Sygdoms- og Helbredelseslære<br />

af Dr. K. H. Baumgartner. 3 Bd.<br />

20 Baumgårtner’s Therapie. 9 Hefter.<br />

21 Bock’s Anatomie. 12 Hefter.<br />

22 Kramers Oresygdomme. 2 Afdelinger.<br />

23 Wagners Encyclopædie og Methologie.<br />

24 Coopers Chirurgie. 3 Bd. 12 Hefter.<br />

25 Djorups Haandbog i Pharmakoglogien. Flere Hefter.<br />

26 O. L. Bang, Haandbog i Therapien.<br />

27 — Therapeutiske Supplementer.<br />

28 L. C. Sander, Theone.<br />

29 Conradis Haandbog i Pathologie.<br />

30 F. A. Uldall, Tyve Staters Medicinal-Forfatninger. 2 D.<br />

31 — Civile Medicinal-Lovgivning i Danmark. 2 Hefter.<br />

32 Winslow, milit. Medicinal-Anordninger.<br />

33 Dr. Bremer, Medicinal-Anstalterne i Danmark.<br />

34 C. I. Kayser, Concurrenceafhandling.<br />

35 Sommers Haandbog i Hudpathologien.<br />

36 Dr. Fr. Bavotb, Operations-Ovelser paa Cadaveret.<br />

37 Dr. H. F. Naegelé, Auscultationen anvendt paa Svangre<br />

og Fodende.<br />

38 Dr. Fr. Hirion, 'Betragtninger over Armeernes Oien-<br />

betændelser.<br />

39 Ib. Ibsen, Om de anatomiske Varieteter.<br />

40 Dr. Joh. Chr. W. Wendt, lægevidenskabelige Misceller.<br />

41 Dr. Muller, Om den milit. Hygiene.<br />

42 Dr. F. Eschricht, Forelæsninger over Physiologien.<br />

43 Winslow, Love og Anordninger for det civile Medicinalvæsen.<br />

81<br />

44 Camillus Nyrup, Rygradens Sidekrumninger. 1835— 43.<br />

45 J. F. Schouw, Europa.<br />

46 Bestemmelser for Sundhedsvæsnet paa Feltfod i 1850.<br />

47 — — Forpleiningsvæsnet — —<br />

48 Beklædning for den danske Landmilitair-Etat, 30 Sept.<br />

1844.<br />

49 Instruction for det overordnede Personale ved Sundhedstjenesten<br />

i den danske Armee paa Feltfod.<br />

50 Sundhedstjenestens Gang paa Krigsfod.<br />

51 P. Knudsen, Begravelsers Indflydelse osv.<br />

52 Industriens Fremme i 1862.<br />

53 T. von Neumann, Krankheiten des Menschen. 4 Bd. u.<br />

Allg. Theil.<br />

54 Analekten iiber Kinderkrankheiten.<br />

55 Wendt’s Kinderkrankheiten.<br />

56 Schonleins Pathologie und Therapie. 4 Bd.<br />

57 B. C. Brodie, Yorlesungen iiber die Krankheiten der<br />

Handwerkzeuge.<br />

58 Ammon’s Mutterpflichten.<br />

59 Krankheiten der Menschen. 10 Bd.<br />

60 Sieholdt’s Journal fyr Geburtshiilfe. 3 Bd.<br />

61 Schubart’s Cheraie.<br />

62 T. Tendts, Hulfe bey Yergiftungen.<br />

63 Colemans von Ertrinken.<br />

64 Kosmanns Belustigungen.<br />

65 Dr. Frd. Ludv. Meiszner, Pbysische Erziehung der Kinder.<br />

66 Ilinke’s gerichtliche Medicin.<br />

67 Otto Bernhard Kuhn, praktische Chemie.<br />

68 I. C. W. Wendt, iiber Transportmitteln.<br />

69 Dr. F. A. Simon, jun., die venerischen Krankheiten.<br />

70 Dr. D. F. Frohbeen, Sterblichkeit der Kinder.<br />

71 Sammlung fur die Therapie der Frauen- und Kinderkrankheiten.<br />

72 J. P. Frank, Uber gesunde Kindererziehung.<br />

73 Loffler, Die Pflege der Kinder.<br />

74 A. Meyer, Hamorrhriden.<br />

75 <strong>Fortegnelse</strong> over det classenske Literaturselskabs Bogsamling.<br />

76 C. F. A. Ostwald, Beitrag zur Holsteinischen Erbfolge.<br />

77 J. H. Fr. Berlien, Das Herzogthum Scleswig von seiner<br />

åltesten Zeit.<br />

6


82<br />

78 Bills, Wundarzneikunst. 5 Bd.<br />

79 Wellers, Augenkrankheiten.<br />

80 F. Lallemand, uber die Harn- und Geschlechtsorgane. 2B.<br />

vx.<br />

Afdiide Oberstlieutenant Fr. Holms Boger.<br />

1 Nyerup og Kraft, Literaturlexicon. Kbhvn 1820. 4to,<br />

sm. indb.<br />

2— 13 Erslew, Forfatterlexicon. 1— 3 og Suplm. 1— 14<br />

H. Kbhvn 1843 — 66, indb.<br />

14 — 21 N. M. Petersen, den danske Literaturs Historie.<br />

1 — 5 B. Kbhvn i853 — 64, sm. indb.<br />

22 C. A. Thortsen, Udsigt over den danske Literatur indtil<br />

1814. Kbhvn 1858, indb.<br />

23 — 24 Sv. Grundtvig, Folkeviser. 1 — 2 B. Kbhvn 1853-<br />

56, sm indb.<br />

25— 28 Nyerup og Rahbek, Udv. danske Yiser. 1 — 5.<br />

Kbhvn 1812 — 11, indb.1<br />

29 C. Molbech, Danske Ordsprog. Kbhvn 1850, sm indb.<br />

30 Nyerup, Alm. Morskabslæsning. Kbhvn 1816, indb.<br />

31 — 34 Overskou, Den danske Skueplads. 1 — 5. Kbhvn<br />

1854— 64, sm. indb.<br />

35 — Oplysninger om Theaterforhold 1849—58. Kbh.<br />

1858.<br />

36 Molbech, Rosenstaud - Goiskes Efterretninger om den<br />

Kgl. danske Skueplads. Kbhvn 1839, sm indb.<br />

37 Cl. Petersen, Dramaturgisk Kritik. Kbhvn 1860.<br />

38 L. Westergaard, Den franske Tragedie. Kbhvn 1853.<br />

39 J. M Thiele, Kunstakademiet. Kbhvn 1860.<br />

40 Chr. K. F. Molbech, Om Billedhuggerkunsten. Kbhvn<br />

1841.<br />

41 Faber, Forelæsninger over den italienske Malerkunsts<br />

Historie. Odense 1855.<br />

42 Sibbern, Om Poesie og Kunst. 1 — 2. Kbhvn 1855,<br />

sm. indb.<br />

43 Molbech, Tolv Forelæsninger. Kbhvn 1831, indb.<br />

44 — Indledning til Forelæsninger over det danske<br />

Sprogs Historie. Kbhvn 1822. Epistler til Vilhelm<br />

Zaberns Forfatter. Kbhvn 1835. Kritiske Arbeider af<br />

blandet Indhold, indb.<br />

83<br />

45 — 46 Molbech, Forelæsninger over d. nyere danske Poesie.<br />

1 — 2. Kbhvn 1832, indb.<br />

47 Oehlenschlager, Om Evald og Schiller. 1—2. Kbhvn<br />

1854.<br />

48 Molbech, Studier over Oehlenschlågers Poesie. Kbhvn<br />

1850.<br />

49 Rahbek og Nyerup, Den danske Digtekunst. Kbhvn<br />

1819, indb.<br />

50 F. Dreier, M. A. Goldschmidt, et Litteraturbillede. Kbh.<br />

1852.<br />

51 P. L. Moller, Bogtrykkerkunstens Historie. Kbhvn<br />

1841.<br />

52 Aarestrup, Digte. Kbhvn 1838.<br />

53 — Efterladte Digte. Kbhvn 1863.<br />

54— 65 H. C. Andersen, Samlede Skrifter. 1 — 23 B. Kbh.<br />

1851 — 57, indb.<br />

66 — 71 — Nye Eventyr og Historier. Kbh. 1858 — 62.<br />

7 2 - 73 — Historier. Kbhvn 1S52 -53.<br />

~4 — I. Spanien. Kbhvn 1863.<br />

75 Carl Bagger, Min Broders Levnet Kbhvn 1847. Digtninger<br />

Kbhvn 1836. Oieblikkets Born Odense 1845.<br />

76— 87 Baggesen, Danske Værker. 1— 12 B. Kbh 1845-<br />

47, sm. indb.<br />

88 — Erik Eiegod. Kbhvn 1789.<br />

89 — 92 — Biographie. 1—4 B. Kbhvn 1843— 56, sm.<br />

indb.<br />

93 — Fragmente. Kopenh 1855, sm. indb.<br />

94 T. A. Becker, En Familiehistorie. Kbhvn 1857.<br />

95 — Claus Limbek den Yngre. Kbhvn 1855.<br />

96 Jens Birke-Riis, Baldersbaalet. Kbhvn 1862.<br />

97 — Syv udvalgte Digte af Kapellanen. Kbh. 1861.<br />

98— 105 Blicher, Gamle og nye Noveller. 1 —8 B. Kbh.<br />

1856 — 62, sm. indb.<br />

106 — Tre Fortællinger. Kbhvn 1866.<br />

107— 9 Bredahl, Dramatiske Scener. 1 — 3 B. Kbh. 1855,<br />

sm. indb.<br />

110 L. Bodtcher, Digte. Kbhvn 1856.<br />

111 Erik Bogh, Vers og Prosa. Kbhvn 1861.<br />

112— 19 Ewald, Samtlige Skrifter. 61— 8. Kbhvn 1850-<br />

1


84<br />

122 M. Gjttrup, Flodens Datter. Kbhvn 1858.<br />

123 Sv. Grundtvig, Gamle danske Minder. Kbhvn 1854,<br />

indb.<br />

124 N. F. S. Grundtvig, Roski Ide-Ri i m. Kbhvn 1814.<br />

125 — Roskilde-Saga. Kbhvn 1814.<br />

126 — Kvædlinger. Kbhvn 1815.<br />

127 — Heimdall. Kbhvn 1816.<br />

128 — Nordiske Smaadigte. Christiania 1838.<br />

129 — Samme Bog.<br />

130 — Bjowulfs Drapa. Kbhvn 1820.<br />

131 — Nordens Mythologi. Kbhvn 1832.<br />

132 — Græsk og Nordisk Mythologi. Kbhvn 1847.<br />

133 — Kronike-Riim. Kbhvn 1842.<br />

134 — Danske Ordsprog og Mundheld. Kbhvn 1845.<br />

135 — Maskeradeballet i Dannemark 1808. Kbh. 1808.<br />

136 — Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Kbhvn 1812.<br />

137 — Herren kommer! Kbhvn 1814.<br />

138 — Danske Hoitids-Psalmer. Kbhvn 1826.<br />

139 — Om den Clausenske Injurie-Sag. Kbhvn 1831.<br />

140 — Den danske Statskirke. Kbhvn 1834.<br />

141 — Kjærminder. Kbhvn 1840.<br />

142 — Aabent Vennebrev. Kbhvn 1839.<br />

143 — Kong Harald og Ansgar. Kbhvn 1826.<br />

144 — Tale til Folkeraadet. Kbhvn 1839.<br />

145 — Kirkens Gjenmæle imod Clausen. Kbhvn 1825.<br />

146 — Til Nordmænd om en Norsk Hoi-Skole. Christiania<br />

1837.<br />

147 — Politiske Betragtninger. Kbhvn 1831.<br />

148 — Skolen for Livet. Kbhvn 1838.<br />

149 — Skjalde-Blik. Kbhvn 1840.<br />

150 — Om en dansk Hoiskole i Soer. Kbhvn 1840.<br />

151 — Det danske Fiirklover. Kbhvn 1836.<br />

152 — Lykønskning til Danmark. Kbhvn 1847.<br />

153 — Frisprog imod Mynsters Forslag. Kbhvn 1839.<br />

154 — Den 28de Mai. Kbhvn 1841.<br />

155 — Bededagstale. Kbhun 1848.<br />

156 — Norden mod Tydskland. Kbhvn 1848.<br />

157 — Hvor er Lammet? Kbhvn.<br />

158 — De ti Spedalskes Bon til Herren. Kbh 1853.<br />

159 — Om Sognebaandets Losning. Kbhvn 1834.<br />

160—65 Forf. til en „Hverdagshistorie", Skrifter 1 — 12 B.<br />

Kbhvn 1849-51, indb.<br />

166—67 F. J. Hansen, Poetiske Skrifter. 1—2. Kbh. 1857,<br />

sin. indb.<br />

168 — Digte. Kbhvn 1837.<br />

85<br />

169 F. J. Hansen, Samme Bog.<br />

170 Haste, Digte. Kbhvn 1835.<br />

171 C. Hauch, Lyriske Digte. Kbhvn 185i, indb.<br />

172 — Et Eventyr i Orkenen. Kbhvn 1855.<br />

173 — Gjengjældelsen Kbhvn 1854<br />

174 — Afhandlinger og æsthetiske Betragtninger. Kbh.<br />

1855, indb.<br />

175 — Charles de la Bussiére. Kbhvn 1860, indb.<br />

176 — Æsthetiske Afhandlinger. Kbhvn 1861.<br />

177—79 J. L. Heiberg, Prosaiske Skrifter. 1— 3. Kbhvn<br />

1841 — 43. indb.<br />

180 — 87 — Poetiske Skrifter. 1 - 8 . Kbhvn 1848 — 49,<br />

indb;<br />

188 — Eet Hundrede lyriske Digte. Kbhvn 1846,<br />

indb.<br />

189 Om J. L. Heiberg af P. Hansen. Kbhvn 1867.<br />

189 a. Urania for 1846 udg. af Heiberg. Med Kobbere.<br />

190 Henrik Hertz, Valdemar Atterdag. Kbhvn 1848, sm.<br />

indb.<br />

l&l — Digte. 1—2. Kbhvn 1851, sm. indb.<br />

192 — Kjærligheds Yeie. Kbhvn 1836, indb.<br />

193 _ Gjenganger-Breve Kbhvn 1831, indb.<br />

194 — Svanehammen. Kbhvn 1811, sm. indb.<br />

195 — Scheik Hassan. Kbhvn 1851, sm. indb.<br />

196 — Federigo. Kbhvn 18 i 8, sm. indb.<br />

197 — Amors Geniestreger. Kbhvn 1830, sm. indb.<br />

198 — Anonym Nytaarsgave. Kbhvn 1832. sm. indb.<br />

199 — Tonietta. Kbhvn 1850, sm. indb.<br />

200 — Ninon. Kbhvn 1848, sm. indb.<br />

201 — Debatten i Politivennen. Kbhvn 1836, indb.<br />

202—3 — Lyriske og dramatiske Digte. 1 — 2. Kbhvn<br />

1844, sm. indb.<br />

204 — Den Yngste. Kbbvn 1855.<br />

205 —- Svend Dyrings Huus. Kbhvn 1837, indb.<br />

206 — Hundrede Aar. Kbhvn 1849, sm. indb.<br />

207 — Corsarerne. Kbhvn 1H35, indb.<br />

208 — Lystspil. Kbkvn 1832, sm. indb.<br />

209 — Tyrfing. Kbhvn 1849, indb.<br />

210 — Samme Bog i Materie.<br />

210a. — Stemninger og Tilstande. Kbhvn 1839, sm<br />

indb.<br />

211 L. Holberg, Peder Paars, ill. Kbhvn 1815, sm. indb.<br />

212 — Peder Paars, ill. Kbhvn 1835, indb.<br />

213 — Niels Klim. Kbhvn 1857, sm. indb.<br />

214 — Mindre poetiske Skrifter. Kbhvn 1866.


215<br />

216<br />

217<br />

218<br />

219<br />

220<br />

221<br />

222<br />

223<br />

224<br />

230<br />

231<br />

236-<br />

242-<br />

246-<br />

249<br />

250<br />

251<br />

252<br />

253<br />

254<br />

255<br />

256<br />

257<br />

258-<br />

86<br />

L. Holberg, Comoedier ved Boye. Kbhvn 1843, indb.<br />

— Comedier ved Molbech. Kbbvn 1843, indb.<br />

Antegnelser til Holbergs Lystspil ved Werlanff. Kbh.<br />

1858, indb.<br />

L. Holberg, Moralske Tanker, Kbhvn 1859, indb.<br />

— Hundrede og tyveEpistler. Kbh. 1858, sm. indb.<br />

— Epistler. Kbhvn 1865.<br />

Om Ludvig Holberg, af Welhaven. Christiania 1854.<br />

Om Holbergs Levnet ved C. W. Smith. Kbhvn 1858.<br />

sm. indb.<br />

Holbergs trende latinske Epistler, oversatte. Kbhvn<br />

1857, indb.<br />

-29 Ilostrup, Poetiske Skrifter. 1 —6 B. Kbh. 1852-<br />

1865, sm. indb.<br />

F. L. H&edt, Lyriske Digto. Om det Skjonne. Kbh.<br />

1856, sm. indb.<br />

-35 Ingemann, Valdemar Sejer, Erik Menveds Barndom,<br />

Prinds Otto, Kong Erik og de Fredlose,<br />

Dronning Margrete. Kbh. 1848— 56, sm. indb.<br />

-41 — Eventyr og Fortællinger. 1 — 12 B. Kbhvn<br />

1847 -5 3 , sm. indb.<br />

-45 — Romanzer, Sange Eventyrdigte. 1 — 8 B. Kbh.<br />

1845, sm. indb.<br />

-48 — Dramatiske Digte. 1—6B. Kbh. 1853, sm indb.<br />

— Tankebreve fra en Afdod. Kbhvn 1855, sm.<br />

indb.<br />

— Guldæblet. Kbhvn 1856, sm. indb.<br />

Kaalund, Et Foraar. Kbhvn 1858, indb.<br />

O. C Lund, Smaadigte. Kbhvn 1861.<br />

E. Mårtens, Hvad er Livet? Kbhvn 1855, sm. indb.<br />

C. K. F. Molbech, Digtninger. Kbh. 1846-<br />

— En Maaned i Spanien. Kbhvn 1848, sm. indb.<br />

— Dante. Kbhvn 1852.<br />

C. Molbech, Eventyr. 1 - 2 Kbhvn 1854. sm. indb.<br />

-6 0 — Dansk Anthologie. I , 2 og 4 B. Alt det<br />

Udkomne. Kbhvn 1830 -40, sm indb.<br />

261-—62<br />

— Blandede Smaaskrifter. 1—2 B. Kbh 1834-<br />

263<br />

1836, sm. indb.<br />

Fr. Paludan-Muller, Dryadens Bryllup.<br />

indb.<br />

Kbhvn 1844,<br />

264--6<br />

6 — Adam Homo 1 —3 B. Kbbvn 1849, indb.<br />

267 — Mythologiske Dipte. Kbhvn 1857, indb.<br />

268 — Tre Dipte. Kbhvn 1854, indb.<br />

269 — Nye Digte. Kbhvn ISHI.<br />

270 — Lultskipperen og Atheisten. Kbhvn 1853.<br />

87<br />

271 F. Paludan-Miiller, Ungdomsskrifter. Kbhvn 1854, indb.<br />

272 — Ungdomskilden. Kbhvn 1865.<br />

273—78 J. P. Mynster, Blandede Skrifter. 1 —6 B. Kbh.<br />

1852 — 57, sm. indb.<br />

279—81 Paul M. Moller, Efterladte Skrifter. 1 -6 B. Kbh.<br />

1848—50, sm. indb<br />

282—84 Th. Overskou, Comedier. 1— 6 B. Kbhvn 1850-<br />

1853, sm. indb.<br />

285 Jonas Rein, Samlede Digte. 1—2. Kbhvn 1802, indb.<br />

285a.Schack Staffeldt, Digte. Kbhvn 1855, sm. indb.<br />

286 E. Storm, Digte. Kbhvn 1832.<br />

287 Ambrosius Stub, Samlede Digte. Kbhvn 1852, indb.<br />

288—90 J. M. Thiele, Danmarks Folkesagn. Kbhvn 1843-<br />

1860, sm. indb.<br />

291 — Thyre Boloxe og Herremanden. Kbh. 1857.<br />

292 E. M. Thorson, Digte. Kbhvn 1855.<br />

293 J. H. Wessel, Udv. Digte. Kbhvn 1801.<br />

294 — Samlede Digte. Kbhvn 1862, sm. indb.<br />

295 — Lieb’ ohne Strumpfe, v. Oehlenschlåger. Leipz.<br />

1844.<br />

296 Chr. Winther, Nye Digtninger. Kbhvn 1853, indb<br />

297 — Digte, gamle og nye. Kbhvn 1854, sm. indb.<br />

298 — Hjortens Flugt. Kbhvn 1856, sm. indb.<br />

299 — Sang og Sagn. Kbhvn 1840.<br />

300—9 Oehlenschlåger, Tragodier. (Pragtudgaven.) Kbhvn<br />

1849, sm. indb.<br />

310—13 — Erindringer. (Pragtudgaven.) Kbhvn 1850-<br />

1851, sm. indb.<br />

314—39 — Digterværker. (Pragtudgaven.) Kbhn 1851-<br />

1854, sm. indb.<br />

340 Oehlenschlåger le poéte national du Danemark par Deu-<br />

mier. Paris 1854.<br />

341 Forf. til Clara Raphael, Et Besog. Kbhvn 1851.<br />

342 Fra „En paa et Contoir“ til Clara Raphael. Kbh. 1851.<br />

343 Peter Vandal, Om „Clara Raphael “ Kbhvn 1851<br />

344 Fort', til Livsbilleder, Frie Phantasier. Kbhvn 1857.<br />

345 Claudius Rosenhoff, De Fattiges fattige Sanger. Kbh.<br />

1857.<br />

346 Kjærlighed og Politi. Kbhvn 1827..<br />

347 Dr. H., Skizzer. Kbhvn 1855.<br />

318 — Reisebilleder Kbhvn 1855.<br />

349 C F. Moller, Tre Fortællinger.<br />

350 Holst-Wildenradt, En Skandale. Kbhvn 1864.


88<br />

351 J. C. S., En Opdagelsesbetjents Erindringer. Kbhvn<br />

1865.<br />

352 Fortællinger af Forf. iil „En ung Piges Historie.^ Kbh.<br />

1861.<br />

353 Emte-Jægerne. Kbhvn 1861.<br />

354 Samling af Viser. Randers 1855, indb.<br />

355 Boisen, Nye og gamle Viser. Kbhvn 1856, indb.<br />

356 Fabricius, Saml. af fædrelandshist. Digte. Kbhvn 1836.<br />

357— 59 Folkelæsning. 1 —3 H. Kbhvn 1866—67.<br />

360—62 Norsk Folkekalender 1854, 55, 56. Christiania.<br />

363 Norsk illustr. Kalender 1853. Christiania.<br />

364— 79 Folkekalender for Danmark. 16 Aarg. Kbhvn<br />

1852 — 67.<br />

380--83 Dansk Folkekalender. Kbhvn 1841 — 44.<br />

384 1 Bundt illustr. Kalendere.<br />

385 Landstad, Norske Folkeviser. Christiania 1853, sm.<br />

indb<br />

386 Asbjornsen og Moe, Norske Folkeeventyr. Christiania<br />

1852, indb.<br />

387 En Nytaarsbog med Bidrag af bekjendte norske Forfattere.<br />

Christiania 1854.<br />

388 A. Munch, Salomon de Caus. Christiania 1854.<br />

389 — Sorg og Trost. Christiania 1853.<br />

390 — Digte. Christiania 1K48.<br />

391 Welhaven, Norges Dæmring. Christiania 1834.<br />

392 — Samme Bog. 2den Udg. 1835.<br />

393 — Digte. Christiania 1839.<br />

294 — Nyere Digte. Kbhvn 1845. '<br />

395 — Halvhundrede Digte. Kbhvn 1848.<br />

396 O. Vig, Liv i Norge. Kristianssund 1851.<br />

397 Ostgaard, En Fjeldbygd. Christiania 1852, sm. indb.<br />

398 — 411 Nordisk Universitets-Tidsskrift. 1 — 10 Aarg. 1854-<br />

1866, sm. indb.<br />

412 — 13 Journal for Literatur og Kunst. 1— 2 B. Kbhvn<br />

1843, sm. indb.<br />

414—28 Steenstrup, Dansk Maanedsskrift. 1— 18 B. Kbh.<br />

1855 — 63, sm. indb.<br />

429 — 34. P A. Munch, Norskt Maanedsskrift. 1— 5 B.<br />

Christiania 1856 — 60. indb. i 5 B. 1 H mangler.)<br />

435 Goldschmidt, Et Bundt af „Nord og Syd“.<br />

89<br />

436 Svenska Vallvisor och Hornlåtar, utg. af Dybeck. Stockholm<br />

1846.<br />

437 Atterbom, Fågel Blå, Orebro 1858.<br />

438 — Skrifter. 1. B. Upsala 1835.<br />

439 Bellmann, Fredmans Epistler med Gallerie, Scener og<br />

Musik ved Welander. Kbhvn 1844, indb.<br />

440 — 41 — Fredmans Sånprer med Gallerie, Scener og<br />

Musik ved Welander. Kbhvn 1844.<br />

442 B. v. Beskow, Dramatiske Studier. Stockholm 1836.<br />

443 — 44 Nicander, Saml. Vitterhetsarbeten. Stockh. 1852,<br />

sm. indb.<br />

445—47 Runeberg, Samlede Skrifter. 1— 3 B. Orebo 1851-<br />

1852, sm. indb.<br />

448 — Små Berattelser. Orebro 1855.<br />

449 — Fånrik Ståls Sågner. Helsingfors 1860.<br />

450— 51 Stagnelius, Samlade Skrifter. Stockholm 1851-52,<br />

sm. indb.<br />

452 Sturzenbecker, Den nyare Skvenska Skon-Litteraturen<br />

och Tidningspressen. Kbhvn 184 5, sm. indb.<br />

453—59 Tegner, Samlade Skrifter. 1—7 B. Stockh. 1854,<br />

sm. indb.<br />

460 — Frithjofs Saga med Oversættelse af Boye, Kbh.<br />

1850, indb.<br />

461 — Confirmationsdagen. Oversættelse. Kbh. 1837.<br />

462 Wallenberg, Skrifter med Illustrationer. Stockh. 1851,<br />

indb.<br />

463 Wallin, Saml. Vitterhets-Arbeten. 1— 2 D. Stockh.<br />

1851, sm. indb.<br />

464 Vitalis, Samlade Diktér. Stockh. 1850, indb.<br />

465 Reineke Vos. Nach der Lubecker Ausgabe vom Jahre<br />

1498. Von H. v. Fallersleben. Breslau 1834, indb.<br />

466 Speculum vitæ Aulicæ eller den fordanskede Reynike<br />

Voss. Oversat af Herman Weigere. Kbh. 1747, indb.<br />

467 Reinike Fos. Oversat af Chr. Winther. Kbhvn 1849,<br />

sm. indb.<br />

468 Sprichworter und Spruchreden der Deutschen. Herausg.<br />

von Marbach. Leipz., sm. indb.<br />

469—87 Abraham a St. Clara, Såmmtliche Werke. 1 —21<br />

B. Lindau 1850, sm. indb.<br />

488— 93 Demokritos, Von dem Verf. der „Briefe eines in<br />

Deutschland reisenden Deutschen11. 1 — 12 B. Stuttg.<br />

1854, sm indb.<br />

494 Goethe, Faust. Stuttg. und Tiibingen 1840, sm. indb.


90<br />

495— 524 Goethe, Sammtliche Werke. 1 — 30 B. Stuttg.<br />

und Tiibingen 1850— 51, sm. indb.<br />

525 Klaus Groth, Quikborn. Hamburg 1854, sm. indb.<br />

526 — Vertelln. Kiel 1855, sm. indb.<br />

527 Wilh. Hauff, Eventyr og Fortællinger. Overs. af B. S.<br />

Kbhvn 1856, sm. indb.<br />

528 — 30 H. Heine, Yermischte Schriften. 1—3 B. Hamb.<br />

1854, sm. indb.<br />

531 — Romanzero. Hamburg 1851, sm. indb.<br />

532 — Neue Gedichte. Hamburg 1844, sm. indb.<br />

533 — 36 — Der Salon. 1—4. Hamburg 1849. sm. indb.<br />

537—40 — Reisebilder. 1— 4. Hamburg 1848 — 50,<br />

sm. indb.<br />

541 — Franzosische Zustande. Hamburg 1833, sm.<br />

indb.<br />

542 — Der Doktor Faust. Hamburg 1851, sm. indb.<br />

543 — Buch der Lieder. Hamburg 1844, indb.<br />

544 — 55 Hoffmann, Gesammelte Schriften. 1 — 12 B. Berlin<br />

1844 — 45, sm. indb.<br />

556—65 Lessing, Gesammelte Werke. 1 — 10 B. Leipz.<br />

1841, indb.<br />

566 C. Schwarz, Lessing als Theologe. Halle 1854, sm.<br />

indb.<br />

567—82 Jean Paul, Sammtliche Werke. 1 — 33 B. Berlin<br />

1840 — 42, sm. indb.<br />

583 — 84 Lichtenbergs Ideen, Maximen und Einfålle. Herausgeg.<br />

von G. Jordens 1—2 Th. Leipz. 1831.<br />

585—96 Schiller, Sammtliche Werke. 1 -12 B. Stuttg.<br />

und Augsburg 1855, sm. indb.<br />

597—608 — Sammtliche Werke. 1 — 12 B. Stuttg. und<br />

Tiibingen 1838.<br />

609— 10 Cervantes, Don Quixote. Uebersetzt von H. Heine<br />

1 — 2 B. Stuttg. 18:>7 - 38. indb.<br />

611— 14 Dante Alighieris Guddommelige Komedie. Oversat<br />

af C. K. F. Molbech 1 — 4 D. Kbhvn 1865—66. sm.<br />

615 Le Sage, Gil Blas. Uebers. von Fink. Pforzheim 1839,<br />

616 Eug. Sue, Les Mystéres de Paris. Paris 1844. Im-<br />

perialoctav med Illustrationer, sm. indb.<br />

617 La Fontaine, Oeuvrcs choisies Copenhague 1763, indb.<br />

618 Chateaubriand, Atala-René. Bruxelles 1824, indb.<br />

619 Udmærkede Digterværker, oversatte af Oehlenschlåger.<br />

Kbhvn 1848.<br />

620 Sacontala. Oversat fra Engelsk. Kbhvn 1793, indb.<br />

91<br />

621 Bulwer, Pelham. Leipzig 1842, sm. indb.<br />

622 Byron, Two Foscari, Cain, Deformed Transformed,<br />

Werner. London 1842, ingb.<br />

623— 24 — Don Juan. 1—2 Vol. London 1849, indb.<br />

625 — Childe Harold. Zwickau 1818, indb.<br />

626 Saunders, Abel Drakes Wife. Leipz. 1863, sm. indb.<br />

627— 28 Dickens, Bleak House. 1 — 4. Leipz. 1852, sm.<br />

indb.<br />

629—31 — David Copperfield. 1 — 3. Leipz. 1849—50,<br />

sm. indb.<br />

632 — Hard Times. Leipz. 1854, sm. indb.<br />

633 The Lamplighter. Leipz. 1854.<br />

634 Dickens, Skizzer. Oversat af L. Moltke. Kbhvn 1856,<br />

sm. indb.<br />

635 — Samme Bog.<br />

636— 38 — David Copperfield. 1—3. Oervs. af L. Moltke.<br />

Kbhvn 1852, sm. indb.<br />

639—40 — Nicholas Nickleby. I—2. Overs. af L. Moltke.<br />

Kbhvn 1858, sm. indb.<br />

641 — Oliver Twist. Overs. af L. Moltke. Kbhvn<br />

1853, sm. indb.<br />

642— 43 — Bleak House. 1—2. Overs af L. Moltke.<br />

Kbhvn 1853, sm. indb.<br />

644 — En Fortælling om to Byer og Livets Kamp.<br />

Overs. af L. Moltke. Kbhvn 1859. sm. indb.<br />

645—46 — Martin Chuzzlewit. 1 — 2. Overs. af L. Moltke.<br />

Kbhvn 1859, sm. indb..<br />

647 — Reiseminder. Overs. af L. Moltke. Kbhvn<br />

1858, sm. indb.<br />

648 — Juleeventyr. Overs. af L. Moltke. Kbhvn<br />

1853, sm. indb.<br />

649 — Strenge Tider. Overs. af L. Moltke. Kbhvn<br />

1854, sm. indb.<br />

650—51 — Pickwick Clubben. Overs. afL. Moltke. Kbh.<br />

1852, sm. indb.<br />

652 — 53 — Dombey & Son. Overs. af L. Moltke. Kbh.<br />

1855—56, sm. indb.<br />

654 — 56 — Master Humphreys Stueuhr. Overs. af L.<br />

Moltke. Kbhvn 1854, sm indb.<br />

657—58 — Lille Dorrit. Overs. af L. Moltke. Kbhvn<br />

1856, sm. indb.<br />

659 — Udvalgte Fortællinger af Household Words.<br />

Overs af P. B. Blicher. Kbhvn 1859 , sm indb.<br />

660—61 Fielding, History of Tom Jones. Leipz. 1844,<br />

sm. indb.


92<br />

662 Fielding, Tom Jones. 1 — 2 D. Kbhvn 1855, sm. indb.<br />

663 James, Lidenskabernes Bog. 1 - 2 D. Overs. af Scbalde-<br />

mose. Kbhvn 1857, indb.<br />

664 Washington Irving, The Sketch Book. 1 — 2. Zwickau<br />

1829, indb.<br />

665 Pope, An Essay on Man. London 1796, indb.<br />

6 6 6 - 70 Shakspeare, Dramatiske Værker. 1 — 9 D. Overs.<br />

af Foersom. Kbhvn 1845—50, indb.<br />

671 — 74 Shakspeare. Von Gervinus. Leipzig 1850, sm.<br />

indb.<br />

675 Sterne, Yoricks sentimentale Reise. Overs. af J. C, Magnus<br />

Kbhvn 1841.<br />

676 H. B Stowe, Onkel Thomas. Overs. af Schådtler. Kbk.<br />

1853, sm indb.<br />

677 — 80 Thackeray, The Newcomes. Leipzig. 1854-55, sm.<br />

indb.<br />

681 — 83 — Pendennis. Leipz 1819- 50, sm indb.<br />

684 — En respektabel Famlie. 1—3. Kbhvn 1856.<br />

685 Doctor Syntaxes Reise. Overs. afRahbek. Kbhvn 1820.<br />

indb<br />

686 — 88 Solstrålefortællinger. Kbhvn 1861.<br />

689 Dagenes Perle, illustr. Overs. af E. G. Kbh. 1855.<br />

690 C. Molbech, De danske Bibeloversættelser. Kbh. 1840,<br />

indb.<br />

691 Biblia. Kbhvn, 1855, sm. indb.<br />

692 Biblia. Nach der Uebers. Luthers. Minden 1770, indb.<br />

693 Biblia Hebraica. Ed. Hahn. Lipsiæ 1832, indb.<br />

694 Neues Testament. Colnn 1849, indb<br />

695 Fr. Helweg, Biblen som Billedbog. Kbhvn 1856, sm.<br />

indb.<br />

696 Bibelske Sæder og Skikke. Efter Engelsk ved P. A.<br />

Holm. Kbhvn 1856, sm. indb.<br />

697— 700 Boisen. Budstikken. 1—4. Aarg. Kbh. 1854-57.<br />

701— 5 Kragballe, Kirkelig Samler. 1—o B. Kbh. 1855-<br />

1859.<br />

706 Blædel, Prædikener. Kbhvn 1855.<br />

707 Rudelbach, Kirkepostille. 1 — 2 B. Kbhvn 1853—54,<br />

indb.<br />

708 J. A. Grammlich, Betracbtungen. Breslau 1853. sm.<br />

indb.<br />

709 J. P. Mynster, Leilighedstaler. 1 — 2. B. Kbh. 1854,<br />

sm indb.<br />

710—11 — Prædikener. Kbhvn 1845, sm. indb.<br />

93<br />

712— 13 J. P. Mynster, Betragtninger. Kbh. 1846, sm. indb.<br />

714 — 15 — Prædikener. Kbhvn 1848, sm. indb.<br />

716 — Prædikener 1846 -47. Kbhvn 1847, sm indb.<br />

717 — Prædikener 1849—50. Kbh. 1851, sm. indb.<br />

718 — Prædikener 1851—52 Kbh. 1853, sm. indb.<br />

719 — Prædikener 1853. Kbhvn 1855, sm. indb.<br />

720 — Efterladte Breve. Kbhvn 1862.<br />

721 Til Erindring om J. P. Mynster. Af Martensen. Kbh.<br />

1855.<br />

722 J. P. Mynster, Om Udkastet til en Alterbog. Kbhvn<br />

1840.<br />

723 Leth, Huus-Postil. 1—2 D. Odense 1855, indb.<br />

724 Luthers Werke. Angeordnet von Pfizer. Frankf. a. M.<br />

1840, smukt indb.<br />

725 — Frelsens Olie. Overs. af L. Thurah. Odense 1855,<br />

sm. indb.<br />

726 Wohlfahrt, Melanchtons Levnet. Overs. af Sodring.<br />

Kbhvn 1860.<br />

727 d’Aubigné, Luthers Ungdomshistorie. Ved Listov, Kbh.<br />

1860.<br />

728 Luthers Hyrdebrev. Ved Thurah. Odense 1855.<br />

729 Thomas a Kempis, Om Christi Efterfølgelse. Overs. af<br />

J. A. L. Holm. Kbhvn 1856, smukt indb.<br />

730 Albertini, Predigten. Christiansfeld 1825, indb.<br />

731 Le Tresor des enfans de Dieu. Halle 1737, indb.<br />

732 Christelig Kalender. Kbhvn 1865, indb.<br />

733 Brorson, Troens rare Klenodie. Kbhvn 1850, indb.<br />

734 John Bunyan, En Pillegrimsvandring Kbhvn 1854.<br />

735 Feddersen, Vandring gjennem det hellige Land. Frdrcia<br />

1849, smukt indb.<br />

736 Balslev, Betragtninger. Haderslev 1835, indb.<br />

737 Thierscb, Om det christelige Familieliv. Kbhvn 1855.<br />

738 Samme Bog, 2den Udg. Kbhvn 1862.<br />

739 A. Paleario, Om Christi Velgjerning. Christiania 1856.<br />

740 Ove Thomsen, Nordens Julefest. Odense 1855.<br />

741 Ingemann, Confirmationsgave. Kbhvn 1854.<br />

742 Lessing, Menneskeslægtens Opdragelse. Kbhvn 1864.<br />

743 Maywahlen, Om de Do^es Rige. Kbhvn 1855, smukt<br />

indb.<br />

744 Irenæus, Om Kjodets Opstandelse* Ved Grundtvig.<br />

Kbhvn 1855, smukt indb.<br />

745 Ignatius, Syv Sende-Breve. Kbhvn 1855, smukt indb.<br />

746 Irenæus, Om den ægte Christendom. Kbhvn 1854,<br />

smukt indb.<br />

747 Hermas, Hyrde-Bogen. Kbhvn 1856, smukt indb.


94<br />

748 H. N. Clausen, Skriftordet og „Det levende Ord“.<br />

Kbhvn 1863.<br />

749 W. Rothe, Det danske Kirkeaar. Kbhvn 1843.<br />

750 Rudelbach, Om Psaline-Literaturen. Kbhvn 1856, sm.<br />

indb.<br />

751 Kingo, Aandelige Sjunge-Chor. Yed Hamraerich og G.<br />

Rode. Kbhvn 1856, sm. indb.<br />

752 — 53 Samme Bog i Materie.<br />

754 L. C. Hagen, Psalmer og Riim. Kbhvn 1856, indb.<br />

755 Garve, Christliche Gesange. Gorlitz 1825, indb.<br />

756 Kunkel, Katholische Chorale. Stuttg. 1844, indb.<br />

757 Boisen, Vandringer i Syrien. Haderslev 1854.<br />

758 Bastholm, Religionshistorie. Kbhvn 1789, indb.<br />

759 — 62 Boisen, Israels Historie. Kbhvn 1847— 58, sm.<br />

indb.<br />

763 Rabbi Jeschua. Kbhvn 1863.<br />

764 E. Renan, Jesu Levnet. Kbhvn 1864, sm. indb.<br />

765 N. F. S. Grundtvig, Borne-Lærdom. Kbhvn 1846.<br />

766 Luplau, Reformationens Indforelse i Danmark. Kbhvn<br />

1836.<br />

767 Fr. Hammerich, Den hellige Birgitta. Kbhvn 1863.<br />

768 — 69 Keyser, Den norske Kirkes Historie. 2. B. 2 — 3<br />

H. Christiania 1857— 58.<br />

770 Gieseler, Kirkehistorie. Kbhvn 1856.<br />

771 Samme Bog. ,<br />

772 Melbye, Fortællinger af Kirkehistorien. Odense 1857,<br />

sm. indb.<br />

773 F. Hammerich, Det forste skandinaviske Kirkemode.<br />

Kbhvn 1857.<br />

774 — Kirkehistoriske Foredrag. Kbh. 1856, smukt indb.<br />

775 Wexels, Det tredie skandinaviske Kirkemode. Christiania<br />

1862.<br />

776 Brocbner, Benedict Spinoza. Kbhvn 1857.<br />

777 Weil, Mohammedanernes Legender. Odense 1855.<br />

778 Birkedal, Samvittighed og Retfærdighed. Odense 1856.<br />

779 Mau, Missionsmodet i Nyborg. Odense 186U.<br />

780 Stabl, Protestantismen som politisk Princip. Odense<br />

1854, sm. indb.<br />

781 Krummacher, Parabler. Overs. af Chr. Winther. Kbh.<br />

1856, sm. indb.<br />

782 Fr. Helweg, Parabel og Offer. Kbhvn 1856, sm. indb.<br />

783 Michelet, Om Kjærlighed. Kbh. 1859, sm. indb.<br />

784 Knigge, Om Omgang med Mennesker. Ved Rahbek.<br />

Kbhvn 1813, indb.<br />

785 Kant, Critik der reinen Vernunft. Lpz. 1799, indb.<br />

95<br />

786 J. L. Heiberg, Indlednings-Foredrag over Logik. Kbh.<br />

1835.<br />

787 Forelæsninger over den speculative Logik. Kbhvn.<br />

1831 -3 2 .<br />

788 Gabriel Sibbern, Om Humanitet og Alsind. Kbh. 1857,<br />

sm. indb.<br />

789 F. C. Sibhern, Forholdet mellem Sjæl og Legeme.<br />

Kbhvn 1849, sm. indb.<br />

790 — Efterladte Breve af Gabrielis. Kbh. 1826, sm.<br />

indb.<br />

791 — Udaf Gabrielis Breve. Kbh. 1851, sm. indb.<br />

792 — Om Elskov. Kbhvn 1853, sm. indb.<br />

793 H. Steffens, Indledning til philosoph. Forelæsninger.<br />

Kbhvn 1803, sm. indb.<br />

794 S. Kierkegaard, Stadier paa Livets Vei. Kbh. 1858,<br />

sm. indb.<br />

795 — Enten — Eller. 1 — 2 D. Kbhvn 1849, sm. indb.<br />

796 — Af en endnu Levendes Papirer. Kbhvn 1838,<br />

sm. indb.<br />

797 — „Ypperstepræsten", „Tolderen14, „Synderinden".<br />

Kbhvn 1857, sm. indb.<br />

798 — Oieblikket. Kbhvn 1855, sm. indb.<br />

799 P. C. Kierkegaard, Ældre Smaaskrifter. Kbhvn 1860.<br />

800 R. Nielsen, Paa Kierkegaardske „Stadier". Kbhvn<br />

1860.<br />

801 Kofoed - Hansen, Kierkegaard mod Martensen. Kbhvn<br />

1856.<br />

802 — Kierkegaard mod det bestaaende. Kbh. 1857.<br />

803 Martensen, Om Tro og Viden. Kbh. 1857.<br />

804 — Til Forsvar mod Grundtvigianismen. Kbh. 1863.<br />

805 R. Nielsen, Evangelietroen. Kbh. 1849.<br />

806 — Om Personlighed. Kbh. 1854.<br />

807 — SKjæbne og Forsyn. Kbh. 1866.<br />

808 — Evangelietroen og Theologien. Kbh. 1850.<br />

809 — 12 Kolderup - Rosenvinge, Udvalg af gamle danske<br />

Domme. Kbh. 1842 — 48.<br />

813 — Retshistorie. Kbh. 1832, sm. indb.<br />

814 Jydske Lov. Ved P. G. Thorsen. Kbh. 1853.<br />

815 Danske Lov. Ved Schyth. Kbh. 1856, sm. indb.<br />

816 Register til Danske Lov. AfUssing. Kbh. 1833, indb,<br />

817 Dahlerup og Schjorring, Lov og Ret i de alm. borg.<br />

Forhold. Kbh. 1866, sm. indb.<br />

818 Straffeloven af 10de Februar 1866. Kbh. 1866.


96<br />

819 Udkast til Straffelov for Krigsmagten. Kbh. 1850.<br />

820—27 Lovsamling 1683— 1864 med Register. Kbhvn.<br />

1864 — 66, sm. indb.<br />

828 Paysen, Militair Criminalret. Rendsb. 1819, sm. indb.<br />

829 — 33 Love, som angaae Hæren. Kbh. 1855—59, sm.indb.<br />

834 Schack, Formularbog. Kbh. 1853.<br />

835 Orsted, Formularbog. Kbh. 1855, sm. indb.<br />

836 F. C. Sibbern, Kampen mellem Statsmyndighederne.<br />

Kbhvn 1854.<br />

837—46 I. E. Larsen, Samlede Skrifter. Kbh. 1857 — 61.<br />

847 — 48 Allen, Det danske Sprogs Historie i Slesvig. Kbh.<br />

1857 — 58, sm. indb.<br />

849 — 50 C. Molbech, Dansk Ordbog. Kbhvn 1859, sm.<br />

indb.<br />

851—52 — Dansk Glossarium. Kbh. 1857—65, sm.indb.<br />

853 C. A. Thortsen, Dansk Metrik. 1— 2 D. Kbh. 1833-34,<br />

sm. indb.<br />

854 Sporon, Enstydige danske Ord. Kbh. 1807, indb.<br />

855 P. E. Muller, Dansk Synonymik. Kbh. 1853, sm. indb.<br />

856 J. Levin, Det Synonyme i Dansk. Kbh. 1860.<br />

857 Dyrlund, De danske Sprogarter. Kbh. 1857.<br />

858 Flor, Haandbog i den danske Litteratur. Kbh. 1854,<br />

sm. indb.<br />

859 Boisen, Dansk Læsebog, illustr. Kbh. 1860.<br />

860. N. M. Petersen, Bemærkninger om Modersmaalet. Kbh.<br />

1853.<br />

861 Samme Bog.<br />

862 Flor, Dansk Sprog- og Retskrivnings-Lære. Kbh. 1858,<br />

indb.<br />

863 Meyer, Fremmedord-Bog. Kbh. 1844, sm. indb.<br />

864—69 Selmer, Om fremmede Ord i det danske Sprog.<br />

Kbh. 1860-61.<br />

870 L. C. Muller, Islandsk Formlære. Kbh. 1830, indb.<br />

871 Aasen, Ordbog over det norske Folkesprog. Kristiania<br />

1850, sm. indb.<br />

872 A. Larsen, Svensk Ordbog. Kbh. 1865, sm. indb.<br />

873—74 Dalin, Svensk Ordbok. Stockholm 1850— 53.<br />

875 Borring, Fransk-Dansk Ordbog. 1 — 2. Kbh. 1841- 45,<br />

indb.<br />

876 Dictionnaire Frangais-Allemand-Anglais. Lpz. 1835, indb.<br />

877 Cbamereau. Dansk-Fransk-Latinsk Lexicon. Kbh. 1744,<br />

indb.<br />

878 Ancker, Engelsk-Dansk Parleur. Kbh. 1856, indb.<br />

97<br />

879 Walker, Pronouncing Dictionary of the English language.<br />

By Smart. London 1835, indb.<br />

880 English-German-French Dictionary. Lpz. 1835, indb.<br />

881 Ronsholdt, Anviisning til at lære at tale Engelsk. Kbh.<br />

1854.<br />

882 Rosing, Engelsk-Dansk Ordbog. Kbh. 1853, indb.<br />

883 Ferrall & Repp, Dansk-Engelsk Ordbog. Kbh. 1845,<br />

indb.<br />

884 Dizionario Italiano-Tedesco e Tedesco-Italiano, Lpzig<br />

1819, sm. indb.<br />

885 Valentini, Italienische und deutsche Gespråche. Berlin<br />

1839, sm. indb.<br />

886 Meisling, Spansk Grammatik. Kbh 1841.<br />

887—88 J. Baden, Latinsk-Dansk Ordbog. Kbhvn 1786,<br />

indb.<br />

889 Madvig, Latinsk Sproglære. Kbh. 1841, indb.<br />

890— 91 Schneider, Worterbuch der Griechischen Sprache.<br />

Leipzig 1819— 23.<br />

892 Lindberg, Analyse af Genesis. Kbhvn 1822, indb.<br />

893 Dansk-Tydsk og Tydsk-Dansk Ordbog. Leipzig.<br />

894 Schleswig-Holsteinische Gnomon. Kiel 1843, indb.<br />

895 Riise, Tydsk Læsebog. Kbh. 1841.<br />

896 Deutsch-Franzosisch-Englisches Worterbuch. Leipzig<br />

1835.<br />

897—98 N. H. S. Bloch, Navnkundige Grækeres Biogra-<br />

phier. Kbhvn 1860-61, indb.<br />

899 J. L. Ussing Attiske Studier. Kbhvn 1856.<br />

900 Meisling, Digte fra Oldtiden. Kbh. 1828, sm. indb.<br />

901 Æschylos, Die Eumeniden Tubingen 1816, indb.<br />

902 — Tragedier. Ved Dorph. Kbh. 1851, sm. indb.<br />

903 — 5 Aristophanes, Werke. Uebers. von Droysen. Berl.<br />

Ib35—38, indb.<br />

906—7 — Komedier. Ved Dorph. Kbh. 1856-60, sm.<br />

indb.<br />

908 Cebetis Tavle. Overs. af Gottscbalck. Kbh. 17ti3, indb.<br />

909 Epiktets Haandbog. Overs. af E. Boye. Kbh. 1781,<br />

indb >0 . i . !;<br />

910 Euripides, Overs. af C. Wilster. 1840, indb<br />

911 — l i Herodots Geschichte. Uebers. von Degen. 1 — 5<br />

Bd. Fiankf. a. M. 1783 -89.<br />

914 Herodots Euterpe. Kbh. 1797.<br />

915—16 Homers Werke, von Vosz. Stuttg. uud Tubingen.<br />

1839, sm. indb.<br />

7


98<br />

917 Homers Ilias, 1ste Bog. Kbh. 1 7 9 i, indb.<br />

918 — 19 — Iliade og Odyssee, ved Wilster. Kbh. 1836-37,<br />

indb.<br />

920 Hundrup , Real-Lexicon over de Homeriske Digte. Kbh.<br />

184«, indb.<br />

9 2 1 — 24 P lu tark, Levnetsbeskrivelser. Yed Tetens. Kbh.<br />

1800. II, sm. indb.<br />

925 Sophokles, Antigone. Yon Marbach. Lpz 1844.<br />

92(j Theocrit, Bucoliske Digte. Yed Meisling. Kbh. 1825,<br />

sm. indb.<br />

927 Xenophon, De Ti Tusindes Tilbagetog. Yed Wolff.<br />

Kbh. 1800, indb.<br />

928 — Sokratiske Mærkværdigheder. Yed Bloch. Kbh.<br />

INO'2, indb.<br />

929 — Werke. Uebers. von Walz. Stuttg. 1827, indb.<br />

930 — Om Huusholdningskunsten. Overs. af Suhr. Kbh.<br />

1838, indb.<br />

931— 32 Cæsar, Mindes-Skrifter.<br />

indb.<br />

Yed Wolff. Kbh. 1838,<br />

933— 34 _ Skrifter. Yed Suhr. Kbh 1 8 3 9 - 4 0 , indb.<br />

935 — 37 Cicero, Taler.<br />

indb.<br />

Overs. af R. Moller. Kbh. 1814-17,<br />

938 — Cato den Ældre.<br />

1818, indb.<br />

Overs. af Gerdsen. Kbh.<br />

939 — Tale for Roscius.<br />

1818, indb.<br />

Overs. af Gerdsen. Kbh.<br />

940 — Om Pligterne.<br />

sm. indb.<br />

Overs. af Suhr. Kbh. 1838,<br />

9 4 1 — 42 Columella, Landoekonomi. Overs. af Frechland.<br />

943<br />

Kbh. 1806 - 7.<br />

Cornelius Nepos, Levnetsbeskrivelser. Overs. af Gerdsen.<br />

Kbh. 1819, indb.<br />

944 Curtius, Alexander den Store. Overs. af Brorson.<br />

945<br />

Kbh. 1808.<br />

Horats, Digtekunst. Yed Lyche. Kbh. 1784, sm.<br />

945— 47 —<br />

indb.<br />

Yærker.<br />

indb.<br />

Overs. af Baden. Kbh. 1792 — 93,<br />

948 — Oder. Overs. af Dorph. Kbh. 1820, indb.<br />

949— 50 — Satirer og Epistler.<br />

1816— 17, sm. indb.<br />

Overs. af Smidth. Kbh.<br />

951 — Oder og Epoder.<br />

1828, sm. indb.<br />

O vers. af Smidth. Kbh.<br />

952 Martialis, Digte. Overs. af Meisling. Kbh. 1832, sm.<br />

indb.<br />

99<br />

953 Persius. Overs. af Fibiger. Kbh. 1826.<br />

954 -• Satirer. Overs. af Worm. Kbh. 1840, indb.<br />

955 - 56 Plautus. Ved Guldberg Kbh 1 8 1 2 —13.<br />

957 Sallust, Jugurtha. Overs. af R. Moller. Kbh. 1812,<br />

indb.<br />

958— 62 Tacitus. Yed Baden. Kbh. 1 7 7 3 —82, Indb.<br />

963 - 64 Terents, Skuespil. Overs. af Guldberg. Kbhvn<br />

1805, indb<br />

965 — Lystspil. Overs. af Whitte. Randers 1861.<br />

966 Virgilius, Bucoliske Digte. Overs. af Meisling. Kbh.<br />

1817, indb<br />

967 — Aeneis. Overs. af Nissen. Kbh. 1797.<br />

968 — Om Landbrug. Oversat. SorO 1797.<br />

969 — 74 Trap, Statistik med Register. Kbh 1858 — 59,<br />

sm. indb.<br />

975 A. Baggesen, Den danske Stat. Kbh. 18 40, sm. indb.<br />

976 Maria Bojesen, Reise igjennem Danmark. 1 — 3 D.<br />

Kbh. 1856, sm. indb.<br />

977 Schroder, Topographie des Herzogthums Schleswig.<br />

Oldenburg 1854, sm. indb.<br />

978— 79 — Topographie der Herzogthiimer Holstein und<br />

Lauenburg. Oldenburg 1855 — 56, sm. indb.<br />

980 C. Molbech, Ungdomsvandringer. Kbh. 1811, indb.<br />

981 — Fragmenter af en Dagbog. Kbh. 1815, sm. indb.<br />

982 G. F. Lassen, Kjøbenhavns Befæstnings Historie. Kbh.<br />

1855.<br />

983 Frost, Beskrivelse over Ringkjobing Ringkjob. 1817.<br />

984 Rink, Gronland. 1— 2 Bd. Kbhv. 1857, sm. indb.<br />

985 — De danske Handelsdistrikter i Nordgrønland.<br />

1— 2 D. Kbh. 1857, sm. indb.<br />

986 P. A. Holm, Skildringer fra Færoerne. Hadersi. 1856.<br />

987 Thurah, Færoernes Historie. Odense 1854.<br />

988 Chambers, Udflugt til Island og Færoerne. Helsingor<br />

1856.<br />

989 Lorenzen, Minder fra Sundeved. Haderslev 1859.<br />

990 Wegener, Landshoiheden over Gamle Rendsborg. Kbh.<br />

1849.<br />

991— 93 C. Molbech, Breve fra Sverige. Kbh. 1814 — 17,<br />

sm. indb.<br />

994 Petersen, Hist. Beretning om de dansk-vestindiske Oer.<br />

Kbh. 1855.<br />

995— 99 Danske Magazin. 1 — 6 B. Kbh. 1745— 52, indb.<br />

•7*


100<br />

1000 — 2 Nye Danske Magazin. 1—6 B. Kbh. 1794 —<br />

1836, sm indb.<br />

1003—9 Danske Magazin. 1— 6 B. Kbh. 1843 — 60, sm.<br />

indb.<br />

1010—11 Suhm, Samlinger til den danske Historie. Kbh.<br />

1779 — 81, sm. indb.<br />

1012 — 13 Nye Samlinger til den danske Historie. I — 4 B.<br />

Kbh. 1792 — 95, sm. indb.<br />

1014—19 C. Molbech, Historisk Tidsskrift. Kbh. 1840—45,<br />

sm. indb.<br />

1020 — 25 Molbech og Westergaard, Nyt historisk Tidsskrift.<br />

Kbh. 1847 - 5 6 , sm. indb.<br />

1026 — 31 Westergaard, Historisk Tidsskrift. 1—4 Bd., 5<br />

Bd.s I H. Kbh. 1858 — 66, sm. indb.<br />

1032—34 L. Engelstoft, Udvalgte Skrifter. Kbh. 1859—62,<br />

sm. indb.<br />

1035 — 37 Estrup, Samlede Skrifter. Kbh. 1851.<br />

1038—41 C. Molbech, Blandede Skrifter. Kbh. 1853 — 56,<br />

sm. indb.<br />

1042—45 Jens Moller, Mnemosyne. Kbh. 1830 — 33, sm.<br />

indb.<br />

1046—61 P. F. Snhm, Samlede Skrifter. Kbh. 1788 — 99,<br />

indb.<br />

1 0 6 2 -9 2 Nordiske Oldskrifter. 1 — 31 Bd. Kbh. 1847—62.<br />

1093—94 P. W. Becker, Danmarks Historie under Frederik<br />

den Tredie. Kbh 1847- 57, sm. indb.<br />

1095 — 96 Danske Folkeskrifter, Blandinger. Haderslev<br />

1853-54.<br />

1097 Konigsfeldt, Genealogiske Tabeller. Kbh. 1856, sm.<br />

indb.<br />

1098—99 Regesta Diplomatica 1536— 88. Kbh. 1856.<br />

1100 Boisen, Nordiske Gudesagn. Haderslev 1853.<br />

1 Wiborg, Nordens Mythologi. Kbh. 1843.<br />

2 P. A Munch, Nordmændenes Gudesagn. Christiania<br />

1854, sm. indb.<br />

3 Grimur Thomsen, Udvalete Sagastykker. Kbh. 1854.<br />

4 Lefolii, Egils Saga. Kbh 1867.<br />

5 Klee, Steen-, Bronce- og Jern-Culturens Minder. Kbh.<br />

1854.<br />

6 — Nordens ældste Beboere. Kbh. 1852.<br />

7 Worsaae, Danmarks Oldtid. Kbh. 1843.<br />

8 — Afbildninger af nordiske Oldsager. Kbh. 1854,<br />

sm. indb.<br />

9 — Minder om de Danske og Nordmændene i England,<br />

Skotland og Irland. Kbh. 1851.<br />

101<br />

1110 Thurah, Det sidste Bretlands-Tog. Odense 1857.<br />

11 Depping, Normannernes Sotoge. Overs. af N. M. Petersen.<br />

Kbh. 1830, sm. indb.<br />

12 N. F. S. Grundtvig, Saxe Runemester. Kbh. 1855,<br />

sm. indb.<br />

13 A. S. Yedel, Saxo Grammaticus. Kbhvnl821, sm. indb.<br />

14— 16 N. M. Petersen, Danmarks Historie i Hedenold.<br />

Kbh. 1854 — 55, sm. indb.<br />

17 Allen, Huandbog i Fædrelandets Historie. Kbh. 1840,<br />

indb.<br />

18 — Samme Bog, 4de Udg. Kbh. 1849, indb.<br />

19 Tang, Bornelærdom. 1—2 D. Kbh. 1854 — 56, sm.<br />

indb.<br />

1120— 22 Holberg, Dannemark Riges Historie. Kbh. 1856,<br />

sm. indb.<br />

23 — 26 C. Molbech, Fortællinger af den danske Historie.<br />

Kbh. 1837 - 40.<br />

27 Barfod, Fortællinger af Fædrelandets Historie. Kbh.<br />

1858, sm. indb.<br />

28 F. Hammerich, Danmark under Adelsvælden. 1 —4 B.<br />

Kbh. 1854 — 59, sm. indb.<br />

29 — Danmark under Kongerne af den ældre oldenborgske<br />

Linie Kbh. 1854, sm. indb.<br />

1130 Wegener, Diplomatarium Christierni primi. Kbh. 1856.<br />

31 C. Paludan-Muller, Herredagene i Odense. Kbh. 1857.<br />

32 C. Molbech, Ditmarskerkrigen. Kbh. 1813, sm. indb.<br />

33 Jahn, Danmarks Deltagelse i Trediveaarskrigen. Kbh.<br />

1822, indb.<br />

34 — Calmarkrigen. Kbh. 1820.<br />

1135 Rordam, Studenternes Deltagelse i Kjobenhavns Forsvar.<br />

Kbh 1855, indb<br />

36 Flamand, Danmarks Historie. Kbh. 1856.<br />

37 — 38 Giessing, Frederik den Sjettes Regjeringshistorie.<br />

Kbh. 1850, sm indb.<br />

39 — Christian den Ottendes Regjeringshistorie.<br />

Kbh. 1852, sm. indb.<br />

1140 Blom, Krigstildragelserne. 1807. Kbh. 1845.<br />

41 Wegener, Den evige Forbindelse mellem Slesvig og<br />

Danmark. Kbh. 1848.<br />

42 Recke, Insurgenternes Angreb 1850. Kbh. 1852.<br />

43 Wegener, Bidrag til Danmarks Historie i det 19de<br />

Aarh. Kbh. 1851.<br />

44 De dansk-tydske Differentser 1850—52. Kbh 1857.<br />

45 Hammerich, Den slesvigske Treaarskrig. Haderslev<br />

1852.


102<br />

1146 Marckmann, Danskheden i Slesvig. Haderslev 1860,<br />

sm. indb.<br />

47 — Samme Bog. 1 Hefte.<br />

48 C. Molbech, Den skandinaviske Eenhedstanke. Kbh.<br />

1857.<br />

49 Stemann, Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung.<br />

Schleswig und Flensburg 1855.<br />

1150 — 51 O. Vaupell, Kampen for Sønderjylland. Kbhvn<br />

1863— 66.<br />

52— 53 Helweg, Dansk Kirkehistorie. Kbhvn 1851 — 55,<br />

sm. indb.<br />

54 Junge, Den nordsjællandske Landalmue. Kbh. 1824,<br />

indb.<br />

55 Jahn, Nordens Krigsvæsen i Middelalderen. Kbh. 1825.<br />

56 Budde-Lund, Haandskydevaabnenes Historie. Kbhvn<br />

1855.<br />

1157— 60 Bergsoe, Statistik. Kbh. 1844 — 53, sm. indb.<br />

61 Brinck-Seidelin, Det danske Skattevæsen. Kbh. 1840,<br />

62 Reinhardt, Den danske Bondestands Kronike. Kbhvn<br />

1866.<br />

63 Garde, Den dansk-norske Somagts Historie. Kbh. 1861.<br />

64 Genealogisk Archiv. Kbh. 1840 — 49, sm. indb.<br />

65 Giessing, Griffenfeld. Kbh. 1846, indb.<br />

66 — Struensee og Guldberg. Kbh. 1849, indb.<br />

67 Hammerich. Hans Nansens Levnet. Haderslev 1858.<br />

1168— 71 A. S. Orsted, Af mit Livs Historie. Kbh. 1851 —<br />

1857, sm. indb.<br />

72 Garde, Niels Juel. Kbh. 1842.<br />

73— 74 Rordam, Arrebos Levnet og Skrifter. Kbh. 1857.<br />

75 J. P. Mynster, Meddelelser om mit Levnet. Kbh. 1854,<br />

sm indb.<br />

76 — Breve. Kbh. 1860.<br />

77 — 78 Breve til og fra Sibbern. Kbh. 1866.<br />

79 H. N. Clausen, C. D. Paulsens Livshistorie. Kbhvn<br />

1857.<br />

1180 Thiele, Thorvaldsens Ungdomshistorie. Kbh. 1851.<br />

81 A. Rothe, Christian Rothes Levnet. Kbh. 1854.<br />

82 P. Pedersen, Tycho Brahe. Kbh. 1838.<br />

83 Hof- og Statskalender 1867. Kbh.<br />

84 Snorro Sturleson, ved Grundtvig. 1 — 3 D. Kbhvn<br />

1818— 22, sm. indb.<br />

1185— 90 P. A. Munch, Det norske Folks Historie. Christiania<br />

1852— 59, sm. indb.<br />

91 Jacob Aall, Erindringer. Christiania 1859, sm. indb.<br />

92 —93 Carlson, Sveriges Historia. Stockholm 1855— 56<br />

103<br />

1193 a.Malmstrom, Sveriges politiska Historia. Stockholm<br />

1855.<br />

94 — 97 Fryxell, Sverges Historia. Stockholm 1836— 43,<br />

sm. indb.<br />

1198 — 1210 Geijer, Samlade Skrifter. Stockh. 1849 — 55,<br />

sm. indb<br />

1211 C. Molbech, Lund, Upsala og Stockkolm. Kbhvn og<br />

Lund 1844<br />

12— 13 Meinert, Naturen og Menneskelivet. Kbh. 1853-55,<br />

sm. indb.<br />

14 Mohl, Skildringer af Jordens Mærkværdigheder. Kbhvn<br />

1855, sm. indb.<br />

15 Berghaus, Erdbeschreibung. Berl. 1830, indb.<br />

16 Pienge, Én Reise i Skotland. Kbh. 1860.<br />

17 W. Mariboe, Skizzer fra en Soreise. Kbh. 1860.<br />

18 Carl Petersen, Erindringer fra Polarlandene, Kbhvn<br />

1857.<br />

19 Stover, Osmannisches Reich. Hamburg 1784.<br />

1220— 22 C. Molbech, Reise gjennem Tydskland, Frankrige,<br />

England og Italien. 1— 3 Bind. Kbhvn 1821— 22,<br />

indb.<br />

1223— 30 Bottiger, Verdenshistorie. Kbhvn 1840— 45, sm.<br />

indb.<br />

31 35 Rotteck, Allgemeine Geschichte. 1— 9 B. Braunschweig<br />

1840, sm. indb.<br />

36 —37 Kofod, Nyere Historie. Kbh. 1825— 28, indb.<br />

38 Volger, Historiens vigtigste Begivenheder. Kbh. 1834,<br />

indb.<br />

39 Grundtvig, Verdens Kronike. Kbh. 1812.<br />

2240 — Verdens Kronike. 1ste B. Kbh. 1814.<br />

41 — Udsigt over Verdens-Kroniken. Kbh. 1817.<br />

4 2__44 — Haandbog i Verdenshistorien. Kbh. 1833-43.<br />

45 Ingerslev, Evropas Historie i den nyeste Tid. Kbh.<br />

1854.<br />

46 — Samme Bog.<br />

47 __ Samme Bog, sm. indb.<br />

48 Michelet, Indledning til Verdenshistorien. Kbh. 1847.<br />

49 — Samme Bog, indb.<br />

J250 51 Arnd, De sidste 40 Aars Historie. Overs. af<br />

Riise. Kbh. 1 8 5 5 -5 6 , sm. indb.<br />

52 — 53 Schiern, Historiske Studier. Kbh. 1856 — 57,<br />

sm. indb.<br />

54 C. Molbech, Historiens Philosophie. 1— 2 D. Kbh.<br />

1840—41, sm. indb.


104<br />

1255 Estrup, Historiske Blandinger. Kbh. 1830.<br />

56—57 Holberg, Helte-Historier. Yed Liebenberg. Kbh.<br />

1864-65.<br />

58 Holberg, Heltinde-Historier. 1 — 2 D. Yed G. ROde.<br />

Kbb. 1861, sm. indb.<br />

59 Weitzel, Europa. Wiesbaden 1824, indb.<br />

1260 — 65 Bancroft, De forenede Staters Historie. Overs.<br />

af Wulff. Kbh. 1853 — 55, sm. indb.<br />

66 Guizot, Den europæiske Civilisations Historie. Overs.<br />

af Moltke. Kbh. 1847, indb.<br />

67—68 Mignet, Den franske Revolutions Historie. Overs.<br />

af Rahbek. Kbh. 1826—27.<br />

1269 — 72 Vaulabelle , Frankerig 1814—30. Overs. af<br />

Læssoe. Kbh. 1847—48, sm. indb.<br />

73— 77 Thiers, Revolutionens Historie. Overs. af Rosen.<br />

Kbh. 1854, sm. indb.<br />

1278 — 94 — Consulatets og Keiserdommets Historie. Overs.<br />

af J. L. Magnus. Kbh. 1845 60, sm. indb.<br />

1295—1302 Macaulay, Uistory of England. Lpz. 1849 —55,<br />

sm. indb.<br />

1303—7 — Critrical and historical Essays. Leipzig<br />

1850, sm. indb. •<br />

8 — Biographical Essays. Leipzig 1857, sm.<br />

indb.<br />

9 C. Bille, Skizzer fra England. Kbh. 1858, sm. indb.<br />

1310 Henning, Geschichte der Freiheit in England. Kopenh.<br />

1783, indb<br />

11 Maria Theresiens Geschichte. Frankfurt und Leipzig f<br />

1759 Fielding, Reise nach der anderen Welt. Ko-<br />

penhagen 1759, indb.<br />

12 Friedrich der Grosze von Kolin bis Roszbach. Berlin<br />

1858.<br />

13 Die Schlacht bei Leipzig. Posen 1835, indb.<br />

14 Labaume, La Campagne de Russie. Paris 1816.<br />

15 J. Grundtvig, Kampen mod Rusland 1853 — 54. Kbh.<br />

1855.<br />

16 Poujoulat, La France et la Russie a Constantinopel.<br />

Paris 1853.<br />

17 Selmer, Det tyrkiske Sporgsmaal. Kbh. 1854.<br />

18 Riickert, Das Romische Kriegswesen. Berlin 1854,<br />

19 Springer, Die Baukunst. Bonn 1854, sm indb.<br />

1320 Mundt, Die Gotterwelt der alten Volker. Berl. 1854,<br />

sm. indb.<br />

21 Emerson, Menneskehedens Repræsentanter. Kbh. 1857,<br />

sm. indb. %(j; ,j»: . 1 -<br />

105<br />

1322 Kayser, Om Arbeidets Ordning. Kbh 1857, sm. indb.<br />

23 Blanqui, Politisk Oconomi. Kbh. 1858, sm. indb.<br />

24 Barner, Studier over sociale Forhold. Bergen 1853.<br />

25 Culloch, Om Eiendoms Arv. Overs. af Repp. Kbh.<br />

1852, sm. indb.<br />

26—27 Murhard, Handelens Theori og Politik. Overs.<br />

af Nathanson. Kbh. 1834—35.<br />

28 Benzon-Buchwald, Om Kreditens Indflydelse.<br />

29 Chesterton, Fængselslivets Hemmeligheder. Overs. af<br />

Soren sen. Kbh. 1857.<br />

1330 Guizot, Ægteskabelig Kjærlighed. Kbh. 1859.<br />

31 — 33 Riegels, Kirkehistorie. Kbh. 1781—86, indb.<br />

34 Holberg, Kirkehistorie. Ved Liebenberg. Kbh. 1857.<br />

35 19 Hefter af Revue de deux mondes.<br />

36 15 Hefter af Svenska Fornskrift-Sallskapets Skrifter.<br />

37 Et Bundt af Videnskabernes Selskabs Oversigter.<br />

1338 — 45 Neuestes Conversationslexicon. Lpz. 1833—38,<br />

indb.<br />

46—53 Bomare, Naturhistorie. Overs. af v. Aphelen.<br />

Kbh. 1767— 70, indb.<br />

54 Prosch, Dyrerigets Naturhistorie. Kbhvn 1851, sm.<br />

indb. »<br />

55 — Samme Bog.<br />

56 Kobell , Mineralogiske Skizzer. O^ers. af Lefolii.<br />

Kbhvn 1856.<br />

57 Atlas des Pflanzenreichs. Breslau.<br />

58 Vaupell, Bogens Indvandring. Kbhvn 1857.<br />

59 Burmeister, Geschichte der Schopfung. Leipz. 1854,<br />

sm. indb. t • i-<br />

1360 — 61 Humboldt, Ansichten der Natur. Stuttgart und<br />

Tiibingen 1849, sm. indb.<br />

62—65 — Kosmos. Stuttgart und Tiibingen 1845-58,<br />

sm. indb<br />

66 — Briefe an Varnhagen. Lpz. 1860, sm. indb.<br />

67 — Breve til Varnhagen von Ense. Ved Funch.<br />

Kbhvn 1860.<br />

68 Bakewell, Vort Aarhundredes mærkelipste Opfindelser.<br />

Overs. af F. C. Sorensen. Kbhvn IS59.<br />

69 Hartung, Naturskildringer. Kbhvn 1N55.<br />

1370 Frauenstådt, Om Naturvidenskaben Kbhvn 1859, sm.<br />

indb.<br />

71 Brewer, Hverdagserfaringer. Kbhvn 1859 , sm. indb.<br />

72 Liebig, Chemiéke Breve. Kbhvn 1859, sm. indb.


106<br />

1373 Liebig, Chemiske Breve. Ny Samling. Ved M. Holst.<br />

Kbhvn 1854, sm. indb.<br />

74—76 Scharling, Om den Kulsyre, et Menneske udvikler.<br />

Kbhvn 1843—49.<br />

77 — Undersøgelser over Urin. Kbhvn 1843.<br />

78 StOckhardt, Schule der Chemie. Braunschweig 1852,<br />

indb<br />

79 Orsted, Mechanisk Physik. Kbhvn 1844, indb.<br />

1380 — Mechanisk Physik. Yed Holten. Kbhvn 1854,<br />

sm. indb.<br />

81 Holten, Naturens alm Love. Kbhvn 1857, sm. indb.<br />

82 Orsted, Lyset. Kbh. 1857, sm. indb.<br />

83 Branth, Naturlære. Tonder 1866, indb.<br />

84 Wohler, Uorganisk Chemie. Ved Scharling. Kbh. 1837.<br />

1385— 93 H. C. Orsted, Samlede Skrifter. Kbh. 1851-52,<br />

sm. indb.<br />

94 Dupin, Geometrie. Altona 1834.<br />

95 Hannemann, Landmaaling og Nivellering. Kbh. 1858,<br />

sm. indb.<br />

96 Bugge, Om Opmaaling. Kbhvn 1779.<br />

97 Olsen, Landmaaling og Kaarttegning. Kbhvn 1837.<br />

98—99 Schiellerup, Populær Astronomie med Atlas. Kbh.<br />

1855.<br />

1400 Jorgensen, Lærebog i Astronomien. Kbhvn 1859, indb.<br />

1 P. C. Berg, Mathematik. Kbhvn 1846, indb.<br />

2 Mundt, Geometrie. Kbhvn 1851.<br />

3 Hjelte, Geometrie. Kbhvn 1833.<br />

4 Scbmidten, Mathematikems Forhold til andre Videnskeber.<br />

Kbhvn 1827.<br />

5 Winkler, Lehrbuch der Geometrie. Wien 1829.<br />

6 Hetsch, Perspectivlære. Kbhvn 1839.<br />

7 Karmarsch, Metallernes mechaniske Technologi. Yed<br />

Wilkens. Kbh. 1852, sm. indb.<br />

8—9 Netto, Vermessungskunde. Berlin 1820—25.<br />

1410 Greener, Die englische Gewehrfabrication. Weimar<br />

1842, indb.<br />

11 Technisk og oeconomisk Raadgiver. Kbhvn 1863.<br />

12 Guts Muths, Anviisning til at arbeide i Metal og<br />

Glas. Overs. af Fischer. Kbhvn 1802, indb.<br />

13 Friis, Anviisning til at dreie, arbeide i Metaller og<br />

slibe optiske Glas. Kblnn 1867.<br />

14— 15 Thon, Die Drehkunst. Med Atlas. Weimar 1855.<br />

16— 17 StOckel, Die Tischlerkunst. Med Atlas. Weimar<br />

1861.<br />

1418—22 Hartmann,Werkzeugslehre. Med Atlas. Weim.1856.<br />

107<br />

1423 Schwartz, Spillebog. Kbhvn 1863.<br />

24 Yalentiner, Landbruget. Kbhvn 1864.<br />

25 Krarup, Landoekonomiske Betragtninger. Kbh. 1865.<br />

26 Tisserand, Agerbruget i Danmark. Kbhvn 1865.<br />

27 Hansen, Haandbog for Landmanden. Odense 1854,<br />

indb.<br />

28 Lacoppidan, Agerdyrkningslære. Kbhvn 1860.<br />

29 Koppe, Anviisning til Jorddyrkning. Yed Dalgas.<br />

Kbhvn. 1842.<br />

1430 Prosch, Huusdyravlen. Kbhvn 1861.<br />

31 Bendz, Hesten. Kbhvn 1855, sm. indb.<br />

32 Prosch, Hestens Ydrelære. Kbhvn 1855, sm. indb.<br />

33 — Faaret og Svinet. Kbhvn 1863.<br />

34 Millet-Robinet, Fjærkræets Opdrætning. Kbhvn 1865.<br />

35 de Bary, Kartoffelsygdommen. Overs. af P. Heiberg.<br />

Kbhvn 1862.<br />

36 Lindley, Havedyrkningen. Yed Dybdahl. Kbh. 1866.<br />

37 Segelcke, Smfirtilberedning. Kbhvn 1865.<br />

38 Bretton, Biavlen. Kbhvn 1861.<br />

39 Lichtenstein, Honseavlen. Kbhvn 1859.<br />

1440 Riegels, Om Træplantningen. Kbhvn 1856.<br />

41 Rostrup, Den danske Flora. Kbhvn 1860, sm. indb.<br />

42 Dahl, Botanisk Lommebog. Kbhvn 1858.<br />

43 Bentzien, Vinterflora. Kbhvn 1860, sm. indb.<br />

44 — Om Dyrkning af Potteplanter. Kbh. 1851, indb.<br />

45 Hornemann, Haandbog for Fugleelskere. Kbh. 1802.<br />

46— 47 Illustreret Kogebog. Kbhvn 1855 — 56, indb.<br />

48 Scharling, Madlavning og Husbrug. Kbh. 1866,, indb.<br />

49 — Samme Bog.<br />

1450 Bruhn, Rideunderviisningen. Kbhvn 1854.<br />

51 Thornam, Sundhedslexicon. Kbhvn 1866.<br />

52 Hertz, Temperamentslærens Historie. Kbhvn 1856.<br />

53 Pharmacopoea Danica. Hauniæ 1857.<br />

54 Samme Bog.<br />

55 Raspail, Huuslægen. Kbhvn 1860.<br />

56 Smid, Lægebog. Fredericia 1858, indb.<br />

57 Hartmann, Lyksalighedslære. Kbhvn. 1848.<br />

58 Paris, Diætetik. Ved Mansa. Kbhvn 1832.<br />

59 Combe. Diætetik. Ved Blicher. Kbhvn 1854 , indb.<br />

1460 Panum, Fodemidlernes Næringsværdi. Kbhvn 1866.<br />

61 0. Bang, Hvem skal jeg vælge til Huuslæge? Kbh.<br />

1864.<br />

62 — Koldt Vand. Kbhvn 1864.<br />

63 — Syge-Diætetik. Kbhvn 1847.<br />

64 — Mineralvandene. Kbhvn 1857.


108<br />

1465 Otto, Phnrmakognosi. Kbhvn 1840.<br />

66 Auber, Nervenkranke Frauen. Weimar 1845, sra. indb.<br />

67 Samleiet. Overs. fra Tydsk af Frankenau. Kbhvn<br />

1800, indb.<br />

68 Samleiet. Overs. fra Tydsk af Bergsoe. Kbh. 1800<br />

indb. ' ’<br />

69 Combe, Physiologie. Ved Blicher. Kbhvn 1851.<br />

l-i70 Eschricht, Physiologie. Kbhv 1851, sin. indb.<br />

71 Sibbern, Psychologie. Kbhvn 1856.<br />

72 Eschricht, Læren om Livet. Kbhvn 1850, sm. indb.<br />

73 — Folkelige Foredrag. Kbhvn 1855 — 56, sm.<br />

indb.<br />

74 Drachmann, Om medicinsk Gymnastik. Kbhvn 1860.<br />

75 Panum, Den menneskelige Organisme. Kbhvn 1847.<br />

76 Eschricht, Det menneskelige Oie. Kbhvn 1843.<br />

1477—86 Fibiger og Jahn, Magazin for militair Videnskabe-<br />

lighed. Kbhvn 1818—27, sm. indb.<br />

87— 88 — Nyt Magazin for militair Videnskabelighed.<br />

1— 4 Bd. Kbhvn 1828 — 31. sm. indb.<br />

1489—93 Fibiger, Militairt Repertorium. Kbhvn 1836—39<br />

sm. indb.<br />

94—98 — Militairt Repertorium. Anden Række. Kbh<br />

1844—48, sm. indb.<br />

99 -1502 Tidsskrift for Krigsvæsen. Aar/?. 1855—59<br />

Kbhvn. sm. indb.<br />

3— 5 Tidsskrift for Sovæsen. Kbhvn 1856—58 sm<br />

indb ’<br />

6 Officielle Meddelelser, Landmilitair-Etaten vedkommende.<br />

Kbhvn 1844, indb.<br />

7 Norsk militairt Tidsskrift. Christiania 1858— 59 sm<br />

indb. ’<br />

8—9 Krigs-Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1858.<br />

Stockh., sm. indb.<br />

1510 — 11 Rumpf, Encyclopadie der Kriegskunst. Berlin<br />

1827.<br />

12 Reinhold, Militair-technisk Ordbog. Kbhvn 1838.<br />

13 Lundbye, Det svære Skyts. Kbhvn 1852.<br />

14 Budde-Lund, Om Geværfabricationen. Kbhvn 1853.<br />

15 Ledetraad i General stabslæren. Kbhvn 1834.<br />

16 Rumpf, Der Adjutant. Berlin 1830.<br />

17 Glahn. Krigsartiklerne. Kbhvn 1850.<br />

IC— 19 Kansler, Napoleons Grundsatze iiber Kriegskunst.<br />

Leipz. 1827, indb.<br />

109<br />

1520 Decker, Den lille Krig. Overs. af Schumacher. Kbh.<br />

1849.<br />

21 — 23 Segur, Krigskunsten. Ved Kruse. Kbh. 1810-<br />

1811. indb.<br />

24—25 Rosenstand-Goiske, Krigsret. Kbhvn 1799 —1801,<br />

indb.<br />

26 — 28 Petersen, Haandbog i Militairretten. Kbh. 1829-<br />

1832, sm. indb.<br />

1529 — 30 Kjerulf, Samling af Parolbefalinger 1801—23.<br />

Kbhvn 1812— 16, indb.<br />

31 Christian des Fiinften Articuls-Brief belangende den<br />

Krieg zu Lande. Kopenh. 1692, indb.<br />

32 Friederich des Fiinften Reglement fur Geworbene und<br />

National-Infanterie. Copei.h. 1747, indb.<br />

33 Samme Bog.<br />

34 Panot, Extrait du cours sur les armes a feu portatives.<br />

Paris 1850, sm. indb.<br />

•:5 Instruction sur le tir. Paris 1851, sm. indb.<br />

36 Panot, Cours sur les armes å feu portatives. Paris<br />

1851. sm. indb.<br />

37 Buschbeck, Feld-Taschenbuch. Berlin 1853, indb.<br />

38 Hoegh-Guldberg, Cavalleriemancipation. Kbhvn 1854.<br />

39 Jensen, Ledetraad i Beslagkunsten Kbhvn 1860.<br />

1540 Fog, Krigskunstens Theori. Kbhvn I .Stil.<br />

41 Videre om Forsvaret. Af en ældre Militair. Kbhvn<br />

1855.<br />

1542 Hogarths Kobberstik. Ved Riepenbausen, indb.<br />

43—47 Lichtenberg und Riepenbausen, Erklarung der<br />

Hogarthischen Kupierstiche. Gottingen 1794 — 1835,<br />

sm. indb.<br />

48 Julius Cæsars Historie. Autoriseret Udgave. 1—9<br />

Hefte. Kbhvn 1866 —67.<br />

49 Atlas til Julius Cæsars Historie. 1—5. Levering.<br />

1550 Galerie du Palais-Royal 31 Leveringer, indeholdende<br />

155 Kobberstik efter beromte Mesteres Værker,<br />

øl Illustreret Tidende fra 7. Octbr. 1866 til iO. Juni<br />

1867. (8de Bd)<br />

52 Stielers Handatlas.<br />

53 Mansas Specialkaart over Danmark.<br />

54 En Mappe med forskjellige Landkaart.<br />

1555 Beethowen, Fidelio. Clavierauszug. Berlin.<br />

56 Mozart, Idomeneus. Clavierauszug. Berlin.


110<br />

57 i— Cosi fan tutte. Clavierauszug. Berlin.<br />

57 — Die Zauberflote Clavierauszug. Berlin.<br />

59 — Titus. Clavierauszug. Berlin.<br />

1560 — Die Entfubrung aus dem Serail. Clavierauszug.<br />

Berlin.<br />

61 — Don Juan. Clavierauszug. Berlin 1843, indb.<br />

62 — Figaros Hochzeit Clavierauszug. Berl., indb.<br />

63 A. Oehlenschlager, Melodier. Med Accompagnement<br />

af Pianoforte af Berggreen. Kbhvn 1847.<br />

64 — 65 Weyse, Kæmpevisemelodier. Kbhvn.<br />

1566 Endel Bundter forskjellige Boger.<br />

XVI.<br />

1 Zumptius: Ciceronis de officiis. Brunsvig 1837.<br />

2 C. Berg, Græsk Læsebog. 1ste Afd Kbhvn 1853.<br />

3 J. H. Larsen, Holbeks Amt. Kbhvn 1832.<br />

4 F. L. Schmidt, Dramaturgische Berichte. Hamb. 1834.<br />

5 Konigsfeldt, Lærebog i den gamle Geographi. Kbhvn<br />

1844.<br />

6 Calderon de la Barca, Schauspiele, iibersetzt von Gries.<br />

Berlin 1815. 1ste Bd.<br />

7 — 8 Jenisch, Yorlesungen iiber die Meisterwerke der griechischen<br />

Poesi. 1 — 2 Bd. Berlin 1803.<br />

9 — 15 A. S. Orsted, Af mit Livs og min Tids Historie.<br />

Kbhvn 1850 — 57.<br />

16— 39 Washington Irwings såmmtliche Werke. 1 — 24 Bd.<br />

(1 — 2 B d.: Crayons Skizzenbuch. 3— 4 Bd.: Erzah-<br />

lungen eines Reisenden. 5— 6 Bd.: Bracebridge Hall.<br />

Eingemachtes. 7 — 10 B d.: Christ. Colnmbus. ll-12B d.<br />

Die Eroberung Granadas. 13 B d : Geschichte von New<br />

York. 14 B d.: Reise der Gefåhrten des Columbus. 15<br />

B d.: Die Alhambra. 16 B d.: Eine Reise auf den Prai-<br />

rien. 17 B d .: Abbotsford u. Newstead Abtei. 18 Bd.:<br />

Erzåhlung von der Eroberung Spaniens. 19— 21 Bd.:<br />

Astoria. 2 2 - 24 B d .: Bonnevilles Abenteuer.)<br />

40— 44 Charles Dickens, Martin Chuzzlewit. 1— 5 Bd.<br />

mit 40 Stahlstichen. Leipz. 1843.<br />

45 — Londonner Skizzen, mit Stahlstichen, Leipz.<br />

1839.<br />

111<br />

46— 47 Charles Dickens, Humoristische Erzahlungen u. Skiz-<br />

zen, mit Stahlst. 1— 2 Bd. Leipz. 1838.<br />

48 — Londoner S&izzen, mit Stahlst. Leipz. 1838.<br />

49 — 53 — Die Pickwickier, m. Stahlst. 1— 5 Bd. Lpz.<br />

1837.<br />

54 — Das Heimchen auf dem Heerde, mit Federzeichn.<br />

55 — Bleakhaus, mit Federzeichn. Leipz. 1852.<br />

56 - 5 8 — Nicholas Nicklebys Liv og Eventyr. 1 — 3 Bd.<br />

Kbhvn 1833.<br />

59— bl W. Scott: Der Altherthiimler. 1— 3 Bd. Berl-<br />

1821.<br />

62— 64 — Die Braut. 1— 3 Bd. Dresden 1822.<br />

65 W. Scotts Jugendleben. Lpz. 1837.<br />

66 — 68 Charles Lever, Arthur O’Learys Wanderungen und<br />

Betrachtungen. 1 — 3 Bd. Aachen u. Lpz.<br />

1846.<br />

69— 70 — Jack Hinton. 1— 2 Bd. Aach. u. Lpz. 1844.<br />

71 — Harry Lorreguers Geståudnisse. Aach. u. Lpz.<br />

1844.<br />

72 Oliver Goldsmith, Der Landprediger von Wakefield.<br />

Lpz. 1825.<br />

73— 75 Marryat, Japhet, der den Yater sucht. Aach. u.<br />

Lpz. 1836. 1 —3 Bd.<br />

76— 78 — Midshipman Ruhig. 1— 3 Bd. Aach. u. Lpz.<br />

1836.<br />

79— 81 — Peter Simpel. 1 — 3 Bd. Aach. u. Leipz.<br />

1834.<br />

82— 84 — Erzahlungen eines Pascha. 1 — 3 Bd. Aach. n.<br />

Lpz. 1835.<br />

85— 87 — Jakob Ehrlich. 1 — 3 Bd. Aach. n. Lpz.<br />

1835.<br />

88— 89 — Der Pirat o. die drei Kutter. 1— 2 Bd.<br />

90 — Willy Konigs Eigen. Braunschw. 1835.<br />

91 — Snarleyyow oder der Hollenhund. Braunschw.<br />

1836.<br />

92— 94 Tante Pontypool. 1 — 3 Bd. Aach. u. Lpz. 1836.<br />

95 Yerf. des Yivian Grey, Die Wundersage von Alroy.<br />

Berlin 1833.<br />

96 August Baggesen, Den danske Stat. Kbhvn 1840.<br />

9 7 — 99 E. L. Bulwer, Die letzten Tage von Pompeji. 1— 3<br />

Bd. Lpz. 1835.<br />

100— 1 — Der Yerstossene. 1 —2 Bd. Aach. u. Lpz.<br />

1829.<br />

102— 4 — Devereux. 1— 3 Bd. Aach. u. Lpz. 1830.


112<br />

105—7 E. L. Bulwer, Die Herrschaft der Mittelklasse. 1 — 3<br />

Bdu Aach. u. Lpz. 1836.<br />

108 — 9 — Frankreich. 1— 2 Bd. Aacb. u. Lpz. 1835.<br />

110 — Die Pilgrime am Rhein.<br />

111 — 13 — Pelham. 1—3 Bd.<br />

114 Th. Huber, Denkwdrdigkeiten des Kapitain Ludolph.<br />

115—16 Whitehead, Råuber u. Piraten. 1— 2 Bd.<br />

117 Mistres Trollope, Belgien u. Westdeutschland im Jahre<br />

1833.<br />

118 Hamilton, Die Menschen u. Sitten in den vereinigten<br />

Staaten von Nordamerika. Mannh. 1834.<br />

119 F. P. Grund, Die Amerikaner, Stuttg. u. Tiib. 1837.<br />

120—28 K. v. Rotteck, AUgemeine Gescbichte vom Anfang<br />

der historischen Kenntniss bis auf unsere Zeiten. 1—9<br />

Bd. Freiburg 1833.<br />

129 Castelli, Wiener Lebensbilder. Wien 1835.<br />

130 August Ellrich, Die Ungarn wie sie sind. Berl. 1833.<br />

131 Harro Harring, Memoiren tiber Polen. Deutschl. 1831.<br />

13,2 — 33 G Nicolai. Italien. 1 — 2 Bd. Lpz. 1834.<br />

134 — 35 Caillout, Ungliickliche Seereisen. 1 — 2 Bd., mit<br />

12 Kupfern.<br />

136 Martell, Scbloss Sternberg. Breslau 1828.<br />

137 O. v. Pirch, Caragoli Berl. 1835.<br />

138 Prutz, Goethe; eine biograph. Schild. Lpz. 1856.<br />

139 Kottenkamp, Die Englander Mannh 1836.<br />

140 — 41 Kotzebue, Almanach dramatischer Spiele. I—2 Bd.<br />

142 — 4 5 Regnard, Oeuvres de. 1—4 Bd. Paris 1805.<br />

146- 49 Harrison, Mittheilungen aus dem Tagebuche eines<br />

Arztes. 1 —4 Bd. Braunscbw. 1836.<br />

150 G Sand, Indiana. Kbh. 1855.<br />

151 — 52 v. Salvandy, Don Alonzo oder Spanien. 1 — 2 Bd.<br />

Berl. 1836.<br />

,153 Louis Reybaud, En Nutids Roman. Kbhvn 1855.<br />

154 Bayard & Wanderbuch, Le gamin de Paris. Cphgue<br />

1836<br />

155 A. Salle, Tallegrand-Perigords politiscbes Leben, Stuttg.<br />

1834.<br />

156 Begtrup, Beskrivelse over Hovedgaardene i Sjælland.<br />

Kbhvn 1801.<br />

137 G. F. Ursin, Betragtn. over Himlen. Kbhvn 183i.<br />

158 Montholon, Gescbichte der Gefangenschaft auf St. Helena.<br />

Lpz 1846.<br />

159— 60 G. Sand, Indiana Lpz. 1836. 1 — 2 Bd.<br />

161 — 62 Mourier, G. Vegas Forelæsn. over Mathematiken.<br />

1 - 2 Bd.<br />

113<br />

163 Heinslus, Deutsche Sprachlehre. Berl. 1834.<br />

164 A. P. Paris, Diætetik, ved Mansa. Kbhvn 1832.<br />

165 H. N. Nissen, Efterretn. om sjæll. og moenske Jordegodser.<br />

Soro 1807.<br />

166 J. L. Mansa, Havekatekismus. Kbhvn 1804.<br />

167 Paris im Jahre 1836. Stuttg. u. Augsb. 1836.<br />

168 — 69 J. B. Say, Die National Oekonomie. 1—2 Bd.<br />

Halle u. Lpz. 1807<br />

170 Herschel, Populair Astronomie. Kbhvn 1836.<br />

171—72 Brandes, Vorl. iiber die Astronomie. 1—2B d.m it<br />

Kupfern- Lpz. 1827.<br />

173 Sibbern, Logik.<br />

174 Combe, Physiologiens Hovedlærdomme. Kbhvn. 1851.<br />

175 Gross-Hoflinger, Gallerie der beriihmtest. Denker. Stuttg.<br />

1835.<br />

176 Christensen, Den lystige Komiker. Kbhvn 1835.<br />

177 G. F. Ursin, Mechanik. Kbhvn 1848.<br />

178 Sibberns Logik.<br />

179 — Menneskets aandelige Natur og Væsen. Kbhvn<br />

1828.<br />

180 J. Kant, Kritik der Urtbeiskraft. Berl. 1799.<br />

181 — Anthropologie. Konigsbg. 1798.<br />

182 — 84 Sterne, Beskriv, over Kjobenhavns Amt. 1—3 Bd.<br />

Kbhvn 1838.<br />

185 Hjaltelin, Vandkuren. Kbhvn 1842.<br />

186 Muller, Christeligt Moralsystem. Kbhvn 1827.<br />

187 Hartmann, Lyksalighedslære. Kbhvn 1833.<br />

188 M. L. Nathanson, Danmarks National- og Statshusholdning.<br />

Kbhvn 1836.<br />

189 Jensen, Provinsiallexikon over Danmark. Odense 1830.<br />

190 Cicero, Von dem Redner. 1801.<br />

191 Madvig, M. Tullii Ciceronis oratt. selectæ duodebun.<br />

192 Fibiger, Latinsk Chrestomati. 3die Hefte.<br />

193 J. C. Orellius, Q. Horatius Flaccus.<br />

194 Fibiger, C. Sallustii Crispi Catilina et Jugurtha. Kbh.<br />

1854.<br />

195 C. G. Kriiger, Xenofons Anabasis. Berolini 1849.<br />

196 Ingerslev, Materialier til fransk Formlære.<br />

197 M. T. Ciceronis, De Oratore<br />

198 Ingerslev, Homeri Ilias, Rbaps. I —VI.<br />

199 Combe, Lovene for Fordoielsen. Kbhvn 1854.<br />

200 L. de Lavergne, Landokonomiske Forhold i England,<br />

Skotland og Irland. Kbhvn 1855.<br />

201 J. C. Gatterer, Abrisz der Chronologie. Gotting. 1777.<br />

8


114<br />

202 Jullien, Topographie aller bekannten Weinberge. Lpz.<br />

1833.<br />

203 With, Huspattedyrenes Behandling. Kbhvn 1841.<br />

204 Meddelelser fra det statistiske Bureau. Kbhvn 1855.<br />

205 Jullien, Der erfahrene Weinkellermeister. Lpz. 1836.<br />

206 Selmer, Oiendiætetik. Aalborg 1845.<br />

207 W. Ussing, De danske Landboforhold. Kbhvn 1847.<br />

208 G. F. Ursin, Dampmaskinen. Kbhvn 1839, med 7<br />

Zink tavl er.<br />

209 Orsteds Physik.<br />

210 Abrahams, Den tydske Litteraturs Historie. Kbh. 1852.<br />

211 Livius. Lib I —VI. Lpz. 1829.<br />

212 Kielsen, Ciceros Breve. Kbhvn 1853.<br />

213 Grimer, Merkantil Kalender. Kbhvn 1856.<br />

214 Orsteds Physik.<br />

215 Forchhammer, Danmarks geognostiske Forhold. Kbh.<br />

1833.<br />

216 R. Moller, Sallusts katilinariske Krig. Kbhvn 1855.<br />

217 L. S. Borring, Grammaire frangaise. Cphgue 1855.<br />

218 Bojesen, Sallustii Catilina et Jugurtha.<br />

219 Meyer, Tydsk Sproglære. Kbhvn 1849,<br />

220 Crusius, Livius. Lib V—X.<br />

221 Sintenis, Plutarchs Agis & Kleomenes. Fib. Sc Cains<br />

Graccbus. Berl. 1855.<br />

222 Eurs Hoidis Medeca. Lpz. 1853.<br />

223 Bojesen, Haandbog i de græske Antikviteter,<br />

224 Madvig, Græsk Ordfoinnigslære. Kbhvn 1857.<br />

225 C. Julius Cæsar. Lpz. 1844.<br />

226 Vaupell, Planterigets Naturhistorie. Kbhvn 1854.<br />

227 Faesi, Homers Odyssee. 1 Bd. Berl. 1855.<br />

228 Bojesen, Haandbog i de romerske Antikviteter.<br />

229 Tregder, Græsk Formlære. Kbhvn 1855.<br />

230 Lefolii, Ciceros Tale om Pompejuses Beskikkelse til<br />

Hærforer. Kbhvn 1852,<br />

231 Lund, Ciceros Lælius. Khhvn 1851.<br />

232 Seneca, Opera omnia. T. III. Lpz. 1832.<br />

233 Borring, Franske Stilovelser. Kbhvn 1854.<br />

234 Dorph, Q. Horatii Flacci Opera. Hvn. 1823.<br />

235 Marie Remy.<br />

236 Dorph, P. Virgilii Maronis Opera. Hvn. 1829.<br />

237 Madvig, Ciceronis oratt. selectae duodecum.<br />

238 Xenofons Apomnemoneumata.<br />

239 Moller, Fem af Ciceros Taler. Kbhvn 1814.<br />

240 — Ni af Ciceros Taler. Kbhvn 1817.<br />

241 Livius, lib. VII—X, XXI—XXIII.<br />

115<br />

242 Herrmann, Homeri Carmina. Lpz. 1827.<br />

243 J. de la Sandeo logarithm.—trigonom. Tafeln. Lpz.<br />

1849.<br />

244 L. Tieck, Novellen. 1 Bd.<br />

245 Krog Meyer, Lærebog<br />

246 Eschricht, Det menneskelige Oie.<br />

247 Richardts Passagier auf der Reise, Reisehandbuch.<br />

248 P. Hjort, GI. og nye Psalmer. Kbhvn 1843.<br />

2 i9 —50 Irving, Die Eroberung Floridas. 1—2 Bd.<br />

251 Weisz, Hdbuch der Wasserheilkunde. Lpz. 1844.<br />

252 Begtrup, Bemærkn. om d. engelske Landbrug, med 7<br />

Kobbere.<br />

253 — 56 F. Tarnow, Denkwiirdigkeiten einer Aristokratin.<br />

1 — 4 Bd. Lpz. 1837.<br />

257 Rom im Jahre 1833. Stuttg. u. Tiib. 1834.<br />

XVII.<br />

1 Schow, Forordninger. 1813, 1815 — 35 og 1837, heft.<br />

2 Algreen-Ussing, Love og Anordninger. 1855, 56, 57<br />

og 1859, st. heft.<br />

3 Schow, Foi’ordninger fra 1670—1729 og fra 1746-92<br />

med Register. 10 Bd. godt indb. og vel conserverede.<br />

1 Wagner, Grundris af Lægevidenskabens Eucyclopædi og<br />

Methodologie, oversat af L. Reumert. 1843, ib.<br />

2 Loeve, Die Erkenntniss und Behandlung der Taubheit.<br />

ib 1849.<br />

3 Simon, Die Hautkrankheiten durch anatomische Unter-<br />

suchungen. 1851. ib.<br />

4 Ricords Lehre von der Syphilis. Wien 1846. ib.<br />

5—8 Vidal, Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre,<br />

I—IV. ib. Berl. 1852—59.<br />

9—11 Orfila, Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. I, II<br />

a III A. ib. Leipz 1848.<br />

12 —13 Baumgårtner Therapie. 1 — 2. ib. 1830.<br />

14 Beisch, Lærebog i Fodselsvidenskaben, ib. 1838.<br />

15 Rau, Haandbog i Bornesygdomme. ib. 1838.<br />

16 Pharmacopoea danica. ib. 1850.<br />

17 Philips, Die subscutane Durchschneidung der Shenen,<br />

ib. Leipz. 1842.<br />

8 *


116<br />

18— 22 Andral, Medicinische Klinik. I—IV. ib. Leipz.<br />

1842— 45.<br />

23 — 29 Supplementbind til Bibliothek for Læger. 1852 —<br />

1857 indb. og 1858 heft.<br />

30—57 Ugeskrift for Læger 1846— 59. I ib. og 1859.<br />

2. Halvd. til 1860, heft.<br />

58 Wierrer, Yortråge uber Schusswunden. ib. Sulzbach<br />

1849.<br />

59 Eble. Om den ægyptiske Oienbetændelse. ib. 1853.<br />

60 Bendz, Nye Betragtninger i praktisk Henseende over<br />

Armeernes Oienbetændelse. ib 1853.<br />

61 Roesbroeck, Resultatet af nogle Undersøgelser om de<br />

contagiose Oienbetændelser, overs. af J. C. Benatz. ib.<br />

1854.<br />

62 Haugsted. Læren om Oiets Sygdomme, ib. 1834.<br />

63 — 87 Bibliothek for Læger fra 1847 —58 ib. og 1859-60<br />

i Hefter, heftet.<br />

88 Lessing, Tabulæ Pharmacologicæ. ib.<br />

89—92 Walther, Recept-Taschenbuch. 1 — 4. ib. Leipz.<br />

1845.<br />

93 Klencke, Taschenlexicon der Therapie. ib. Lpz. 1849.<br />

94—95 Algreen-Ussing, Criminalret. I —II. ib. 1841.<br />

96 Gjessing, Laugforfatningens Gavnlighed. .1843,<br />

97 Algreen-Ussing Læren om Servituter. 1836.<br />

98 Tetens, Haandbog i Lovgivningen om Skatter og andre<br />

offentlige Paalæg etc.<br />

99 Nathanson, Om Klagerne over Næringsloshed. 1838.<br />

100 Kryger, Haandbog for Retsskriverne ved Uuderretterne.<br />

101 Muller, Om Laugsvæsen og Bevillinger til Næringsbrug.<br />

102 — 3 Lybecker Joh. Ludv. , Applicationsudtog af alle de<br />

kgl. Forordninger etc. fra 1661, som vedkommer<br />

danske eller norske Lov. I —II. 1772.<br />

ib.<br />

104 — Do. do. do. I.<br />

105 Schonning, Bemærkninger ved enkelte Artikler af Lovens<br />

4de Bog. 1838.<br />

106 Scheel, A. W., Personretten 1859.<br />

107—9 Orsted, A. S., Supplement til Generalauditeur Norre-<br />

gaards Forelæsninger over den danske og norske private<br />

Ret. I—III. 1804— 12.<br />

110— 13 Hurtigkarl, Fr. Th. , Den danske og norske private<br />

Grunde. I, II & IV i Bd. ib. (1813— 20.<br />

117<br />

114— 19 Orsteds Juridiske Arkiv. I. og III—VI med Register,<br />

indb.<br />

120- 49 Orsted, A. S., Nyt juridisk Archiv. I —XXX.<br />

150 - 8 8 — Juridisk Tidsskrift. I—XXXVII, med Register,<br />

indb.<br />

189- 231 Collegialtidende for Danmark og Noree. 1798—<br />

18


118<br />

69—74 Nordisk Tidsskrift for Oldkyndigbed. Udg. af kgl.<br />

nord Oldskrift-Selskab. 1832 - 36. 1 — 6 B.<br />

75—77 E. G. Gejer. Svenska Folkets Historia. 1832 —<br />

1834, 36. 1—3 Bd.<br />

7 8 - 8 0 A. M. Strinnholm, Sveriges Historia. 1857 -60.<br />

1 - 3 B.<br />

81 E. G Gejer, Svea Rikes H&fder. 1825.<br />

82 — 87 P. A. Munch, Det norske Folks Historie. 1864-65.<br />

1—24 B.<br />

88 — Historisk-geografisk Beskrivelse over Norge.<br />

1849.<br />

89 — Norges Kongesagaer. 1859.<br />

90 W. Wachsniuth, De vigtigste Personer og Begivenheder<br />

fra Reformations- til Revolutionstiden, 1833.<br />

91 C F. Allen, Haandbog i Fædrelandets Historie. 1849.<br />

92—97 F. v. Raumer, Geschichte der Hohenstaufen und<br />

ihrer Zeit. 1823 — 25. 1—6 B.<br />

98— 100 F. C. Dahlmann, Geschichte von Danemark. 1843.<br />

1—3 B.<br />

101—5 K. H. L. PSlitz, Die Weltgeschichte. 1837 — 38.<br />

1—5 B.<br />

106 — 12 Lord Mabon, History of England (Tauchnitz ed.).<br />

1854. 1— 7 B.<br />

113 — 15 W. H. Prescott, History of the reign of Philip<br />

the Leeond, King of Spain. 1856. 1 — 3 B.<br />

116—17 M. A. Thiers, Histoire de la revolution fran§aise.<br />

1844. 1— 2 B.<br />

118 L. C. Muller, Islandsk Læsebog. 1837.<br />

119—-26 Nordisk Universitetstidsskrift. 1854—59. 1-18B.<br />

127 — 29 Udvalg af Laurids Engelstofts Skrifter. 1859—<br />

1861 — 62. 1 — 3 B.<br />

130 — 42 A. F. Krieger, Antislesvigholstenske Fragmenter.<br />

1848— 50. 1 - 8 , 1 0 - 13 B.<br />

143—44 C. Paludan-Muller, Grevens Fejde. 1853 — 54.<br />

1 - 2 B.<br />

145 Louis Figuier, Jordkloden forend Syndfloden. 1866—67.<br />

1 - 7 B.<br />

146— 51 A. S. Orsteds Haandbog. 1822—35. 1—6 B.<br />

1 5 2 -5 4 Poul Mollers Skrifter. 1839- 43. 1— 3 B.<br />

155— 58 C. Molbech, Fortællinger og Skildringer af den<br />

danske Historie. 1837 — 40. 1—4 B.<br />

159—62 — Samme Bog. 1 — 2, 4 & 4 B.<br />

163—66 A. F. Bergsoe, Den danske Stats Statistik. 1844-<br />

1850. 11 B.<br />

119<br />

167— 68 N. David. Statsokonomisk Archiv. 1825 -2 6 , 29.<br />

1 - 7 B.<br />

169 — Nyt do. do. 1841— 43. 1ste Binds Iste og<br />

2det Hefte.<br />

170 Landboreformer. 1849. 1 — 3.<br />

171 Do. do.<br />

172—74 Rau, Lehrbuch der politischen Oekonomi. 1832 —<br />

1837, 39. 1 - 3 B.<br />

175 — Do. do. 1ste Deel. 1841.<br />

176 C. Olufsen, Statsokonomisk Oversigt af Danmark, med<br />

Tillæg. 1819.<br />

177 Skrifter om Jorddrotter. 1790 3 B.<br />

178—80 P. K. Ancker, Juridiske Skrifter. 1807 — 1811.<br />

1—3 B.<br />

181—85 C. E. Herz, over Christian d. 5tes Lov. 1839—42.<br />

1 - 5 B.<br />

186—205 Maanedsskrift for Litteratur. 1829 — 38. I-20B.<br />

206—7 V. Rothe, Danmarks industrielle Forhold. 1843-45.<br />

1 - 2 B.<br />

208—10 Smith, Wealth of nations. 1 —3 B.<br />

211 Jensen, Havebog. 1850.<br />

212— 13 Algreen-Ussing, Kriminalret. 1831. 1—2 B.<br />

214 Kolderup-Rosenvinge, Retshistorie. 1832.<br />

215 — Politiret. 1828.<br />

216 Mac-Culloch, On succession to property.<br />

217 — Wages and labor. 1854.<br />

218 Ancker, Lex Cimbricca.<br />

219 L Ove Kjær, Studier af Oldtidslivet og Oldtidshistorien.<br />

1864.<br />

220 C. Berg. Græsk Læsebog. 1844.<br />

221 — 22 Grev Reventlovs Embedsvirksomhed 1837. 1— 2 B.<br />

223 Molbech, Dansk Lexicon. 1841.<br />

224 — Dansk Ordbog. 1833.<br />

225 Gjengangeren, indl. Bidrag til den nyeste Tids Historie.<br />

Udg. af D. G. Monrad.<br />

226 C. Forsell, Statistique ofver Sverige. 1844.<br />

227 F. C. Petersen, Tidsskrift for Litteratur og Critik.<br />

1842. 7de Bd.<br />

228 Jacob Mandix, Om det danske Kammervæsen. 1820.<br />

229 — 30 — Haandbog i den danske Landvæsensret. 1813.<br />

1 - 2 B.<br />

231 — Tillæg til do. 1829,<br />

232 — Danmarks Tilstand for 60 Aar siden. 1830.<br />

233-r 34 C. J. A. Mittermeier , Die Strafgesetzgebung.<br />

1843. 1— 2 B.


120<br />

235- 36 Frederik Bastiat. Falske Sætninger i Statshusholdningen<br />

1848. | —2 B.<br />

237 J. O. Hansen. Det danske Skiftevæsen. 1837.<br />

238— 39 T. Schiern, Historiske Studier. 1856 -57. 1—2B.<br />

240 Hegel, Philosophie der Geschichte. 1840.<br />

241 Chalybåus, Historische Entwickelung der speculativen<br />

Philosophie. 1839<br />

242 J J. A. Worsaae, Dansk-norske Minder. 1851.<br />

243 — Om Dannebrog. 1819.<br />

244 Leonee de Lavergne, Udsigt over landøkonomiske Forhold<br />

i England, Skotland og Irland.<br />

2 45 Johannes Kok. Det danske Folkesprog i Sonderjylland.<br />

1867. 2den Deel.<br />

246 L. Warming, Det jydske Folkesprog. 1862.<br />

247 S. Ankjær, Forslag til Organisation af den danske<br />

Armee. 1864.<br />

248 Hjorts tydske Grammatik. 1842.<br />

249 Ursins Lærebog i Mathematik. 1835.<br />

250 — Aritkmetik. 1848.<br />

251 Fallesens Mathematik. 1834.<br />

252 Bergs Mathematik. 1846.<br />

253 Vega, Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. 1847.<br />

254 Ludvig SchrOn, Logarithmer. 1862. Tavle 1.<br />

255 Fre. Klee, Steen-, Bronce- og Jernculturens Minder.<br />

1854<br />

256 — De almenculturhistoriske Principer. 1857.<br />

257 C. F. Wegeners liden Kronike om Kong Erederik og<br />

den danske Bonde. 1843.<br />

258 F S. Estrup, Om Livsfæste i Danmark. 1842.<br />

259 — Samme Bog.<br />

260 — Om Trældom i Norden. 1823.<br />

261 Meddelser om Begivenhederne i Slesvig siden den preus-<br />

sisk-ostrigske Invasion. 1864.<br />

262 C. Brinck-Seidelin, Populair Fremstilling af det danske<br />

Skattevæsen. 1840.<br />

263 M. L. Nathanson, Om Klager over Næringsloshed.<br />

1838.<br />

264 — Samme Bog.<br />

265 T. C. Carstens, Bemærkninger over Alheden og dens<br />

Colonier. 1839.<br />

266 H. S. Blom, Om Landmilicpvæsnet i Danmark. 1835.<br />

267 A. T. Bergsoe, Motiveret Udkast til en Creditforening.<br />

1839.<br />

268 Strom, Naturhistorisk Læsebog. 2 — 3 — 4 Hefte*<br />

269 Bohr, Peder Tordenskjold. 1839.<br />

121<br />

270 J. A. Worsaae, Danmarks Oldtid. 1843.<br />

271 — Samme Bog.<br />

272 Rordam, Christi Kirkes Historie. 1845.<br />

273 Adolph Steen, Mat.hematiske Opgaver. 1863.<br />

274 G. F. Ursin, Populairt Foredrag over Astronomien.<br />

1838.<br />

275 — Stereometri. 1847.<br />

276 — Regnebog. 1849.<br />

277 A. Steen, Elenmentær Algebra. 1863.<br />

278 — Elementær Arithmetik. 1860.<br />

279 A. S Orsted, Eunomia. 1ste Del. 1815.<br />

280 Thrige, Nordens Historie. 1866.<br />

281 J. A. Worsaae, Den danske Erobring af England og<br />

Normandiet. 1863.<br />

282 — 83 Fr. Hammerich, Danmark i Valdemarernes Tid.<br />

1848.<br />

2^4 P. L. Moller, Bogtrykkerkunstens Historie. 1841.<br />

285 Th. Thorup, Den danske Stats Forst- og Jagt-Statistik.<br />

1842.<br />

286 H. A. Kryger, Mit Forslag til Grundlov for Danmarks<br />

Riges Fælledsanliggender. 1863.<br />

287 Udtog af fremmede Communallove. 1850.<br />

288 C. Weis, Staten og dens Individer. 1845.<br />

289—92 Hurtigkarls private Ret. 1ste Dels I— 2 Hefte,<br />

2den Del og 4 de Dels 1ste Hefte. 1813.<br />

293 Do. 1ste Del. 1837.<br />

294 H. Selmer, Oiendiætetik. 1845.<br />

295 C. Hinrichsen, Kort Udsigt over separatistiske Bevægelser<br />

i den danske Stat. 1847.<br />

296 M. H. Bornemann, Den almindelige Retslære. 1832.<br />

297 Treschow, Om den menneskelige Natur. 1813.<br />

298 Gonner, Einige Motive zum Bairiscben Entwurf der<br />

Strafgesetzbuchs. 1825.<br />

299 C. D. Hedegaard, Holgers juridiske Collegium. 1764.<br />

300 — Trifolium judiricum. 1766.<br />

301 J. H. Barens, Juridisk Lommebog. 1795.<br />

302 — Do. do. 1796.<br />

303 — Do. do. 1797.<br />

304 — Do. do. —<br />

305 F. Steensen, Norsk Lovs Conference med dansk Lov.<br />

1758.<br />

306 — Do. do.<br />

306 a. Christian den 7des ny Landbolovgivning. 1797.<br />

307 Neues Criminal-Gesetsbuch fur das Herzogthum Toscana.<br />

1787.


122<br />

308 H. W., Konig Christian des 5ten danisches Gesetzbuch.<br />

1699.<br />

309 Iver Elkjær, Husholdningskjærnen af danske Lov. 1771.<br />

310 L. E , Anmærkninger om Land Nam. 1759.<br />

311 N. Ussing, Historisk Beretning om Inqvisitionscommis-<br />

sionen. 1781.<br />

312 S Steensen, Nyttig Lovkundskab forden norske Bonde.<br />

1783.<br />

313 Theodor Arnolds engelsk danske Grammatik. 1791.<br />

314 F. Wobler, Grundriss der organischen Chemie. 1844.<br />

315 T. Algreen-Ussing og P. S Ussing, Den legale Medicins<br />

Grundsætninger. 1834.<br />

316 Chr. Rothe, Forklaring over de directe Skatter. 1849.<br />

317 Hano, Pans, Nogle Bemærkninger over Hævd. 1760.<br />

318 Bruun, Engelsk Grammatik. 1827.<br />

319 F. Gedike, Engelsk Læsebog. 1797.<br />

320 R. Rask, Eneelsk Formlære. 1832.<br />

321 C. Maribo. Do do 1833.<br />

322 Laycock, Engelsk-dansk Parleur. 1838.<br />

323 N. V. Dorph, Tre Tragedier af Sofokles. 1851.<br />

324 — Filoktetes. 1852.<br />

325 K. J. Lyngby, Udsagnsordenes B5ining i den jydske<br />

Sprogart. 1863.<br />

326 Taler ved Indvielsen af Svanninge Kirke. 1838.<br />

327 P. Tetens, Lovtale over Daniel Rantzau. 1819.<br />

328 C. F Ridderstad, Dodsruner. 1848.<br />

329 F. J. Estrup, Tygestrup som det var og som det er.<br />

1838.<br />

330 E Estrup, Forpagtning, Livsfæste og Selvojendom. 1860.<br />

331 Beretning angaaende den jydske Jernbanesag. 1 ->55.<br />

332 T. A. Becker, Historisk Museum. 1ste Hefte. 1848.<br />

333 — Orion. 1ste Hefte. 1839.<br />

334 M. Hammericb, Om Ragnaroksmythen. 1836.<br />

335 J. B. Lindenfels, Den hemmelige Skrivekunst. 1819.<br />

336 H. A. Kofoed, Den ældre Historie til det vestromerske<br />

Riges Fald. 1824.<br />

337 — Nyere Historie. 1828.<br />

338 Dansk-norsk Forlagscatalog. 1841.<br />

339 P. L. Oxholm, De dansk - vestindiske (jers Tilstand.<br />

1797.<br />

340 C. Maribo, Engelsk Formlære. 1840.<br />

341 N. V. Dorph, Latinsk Grammatik. 1825.<br />

342 H. Buchheister, Det dobbelte Bogholderies Theorie.<br />

1857.<br />

123<br />

343 F. Buchheister, Om Udstykning og Sammenlægning af<br />

Jord. 1862.<br />

344 C. Dalgas, Geografiske Billeder fra Heden. 1867.<br />

345 M. L. Nathanson, Danmarks National- og Statsbusholdning<br />

IH44<br />

346 N. Wamberg, Kort Anviisniag til en Underdommers<br />

Forhold mod Retten. 1775.<br />

347 WSrishoffer, Leitfaden zur Erlernung der deutschen<br />

Sprache. 1839.<br />

348 Orsted, Belysning af de med Hensyn til Rigsretdommen<br />

af 28de Februar 1856 paa Hojesteret gjorte Angreb.<br />

349 J. W. Markmann, <strong>Fortegnelse</strong>r over Skrifter for Menigmand.<br />

184 4.<br />

350 A. S. Orsted, Begrebet om Tyveri. 1809.<br />

351 P. Muller, Critisk UndersSgelse om Danmarks og Norges<br />

Sagnhistorier. 1823.<br />

352 — 54 Hof- og Statscalender for 1842, 51, 60, 62.<br />

3 5 5 — 57 Protocoller over Londonnerconferencens Moder.<br />

1864. 1 — 3 Bd.<br />

358 C. Beck, Olaf Ryes Tilbagetog 1849 1863.<br />

359 Collin, Om Rigsmont og Courant. 1855.<br />

360 Sponneck, Den holstenske Stænderforsamling og For-<br />

* fatningssagen. 1859<br />

361 J. Liebig, Chemiske Breve. 1846.<br />

362 H. C. Orsted, Videnskaben om Naturens almindelige<br />

Love. 1809.<br />

363 H. Holk, Provincial Lexicon. 1778.<br />

364 Johannes Boppenhausen, Christian d. 5tes norske Lov.<br />

1768.<br />

365 Nyerups og Abildgaards antiquariske Reise. 1808.<br />

366 C. Olufsen, Grundtræk af deu praktiske Statsokonomie.<br />

1815.<br />

367 Ny Testament. 1821.<br />

368 Philedor, Underretning om Skakspil. 1773.<br />

369 Reichard, Passagier auf der Reise. 1841.<br />

370 K. L Michelet, Die Ethik des Aristoteles. 1827.<br />

371 Heiberg, Ledetraad ved Forelæsninger over den specula-<br />

tive Logik. 1831- 32.<br />

372 Mathias Rolfs koniglich danischer Hof- und Statscalender.<br />

1771.<br />

373 _ Do. do. 1794.<br />

374 Ericbsen, Juridisk Stat. 1831.<br />

375 C. G. Krliger, Alphabetisk Real-Register til A. S. Or-<br />

steds Haandbog. 1843,<br />

376 Dons, Hesselbergs juridiske Collegium. 1763.


124<br />

377 P. W. Brandt, Trifolium juridicum. 1848.<br />

378 — 79 G. F. Hildebrandt, Anatomie des Menschen. 1-2 B.<br />

380 —8 1 Schack-Staffeldts samlede Digte. 4de D. 1 — 2 B.<br />

382— 87 The Shakespear storyteller. 6 Hefter. 1856*<br />

1 — 6 B.<br />

388 J. F. Schonw, Europa, 1832.<br />

389 Hagerap. Juridiske Pligter og Rettigheder. 1803.<br />

390 — Den dansk-norske Lovkyndighed. 1*05.<br />

391 — 92 J. Erichsen , Collegiura over Jus Personarum.<br />

1— 2 B.<br />

393 — 94 Rothe. Rescripter over Norge. 1777. 1 — 2 Bd.<br />

395— 98 — Rescripter 1754. i ~ 4 B.<br />

399 -403 Ussing, Kirkeforfatning. 1788. 1 - 5 Bd<br />

401 8 Schyttes indvortes Stat. 1773 - 76. 1 -5 Bd.<br />

4 0 9 - 1 0 — Udvortes Stat. 1774 — 75. 1—2 Bd.<br />

411 — 16 H. Stampes Erklæringer. 1793— 1807 1 — 2 Bd.<br />

417 Stampe og Sevel, Svar paa nogle Sporgsmaal. 1782.<br />

418 Kofod Ancker, Do. do. do. 1779.<br />

419 F. H. Jahn, Danmarks politiske militaire Historie under<br />

Unionskongerné. 1835.<br />

420 — 21 Dansk Folkeblad, 3 & 4. 183S —39.<br />

422—25 Rosenvinges gamle danske Domme. 1842— 48.<br />

1 - 2 Bd.<br />

426 M. R. Ursin, Stiftsstaden Yiborg. 1849.<br />

427 Dannevirke, et Ugeblad. 1838 — 39.<br />

428 A. C. Meinert, Fortællinger om Kbhvn. 1851.<br />

429 — 31 Takeray, Pendennis Historie. 1859. 1 - 3 B.<br />

432 Den unge Moster, en Fortælling. 1852.<br />

433 C. Juul, nogle Digte. 1852.<br />

434 A. F. Winding, KjæmpeViser. 1853.<br />

435 C. P. Rothe, Christian d. 5tes danske Lov. 1753.<br />

436 L. Holberg, Heltinde-Historier. 1757.<br />

437 Sibbern, Psychologie. 1819.<br />

438 L. Dietrichsen, Indledning i Studiet af svensk Litteratur.<br />

1862.<br />

439 C. Molbech, Dansk Ordbog. 1850.<br />

440 H. A. Kofoed, Historiens vigtigste Begivenheder. 1856.<br />

441 C. F. Allen, Lærebog i Danmarks Historie. 1858.<br />

442 N. M. Petersen, Det dansk, norsk, svenske Sprogs<br />

Historie. 1829.<br />

443 Harboe, Dansk Marineordbog. 1839.<br />

444 Slaget ved Isted. 1850.<br />

445 Kunstforeningen i Kjobenhavn. 1863.<br />

446 L. C. Muller, Bibelsk Historie, gi. Tesiamante. 1857.<br />

125<br />

447 Y. Wimpfen, Geschichte des Herzogthums Schleswig.<br />

1839.<br />

448 M. Hallager, Tydsk Læsebog. 1853.<br />

449 — 51 Sturzen-Becker. Over Sundet. 1863— 64. 1-3 B.<br />

452— 54 Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 1866-<br />

67. 1 — 3 B.<br />

455 — 61 Ny Filagseret. 1846 — 53. 1— 7 B.<br />

462— 76 Svenska Fornskriftselskapets Samlinger. 1, 10,<br />

11, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 32 til 36. 15 B.<br />

477 E. Sorensen, Vejledning til Efterlevelse af Lov 16de<br />

Marts 1851.<br />

478 P. G. Thorsen, Jydske Lov. 1853.<br />

479— 80 N— n. Nogle Bemærkninger om Tvangsaflosning.<br />

1853. 1 - 2 B.<br />

481 — 82 Brage og Idun. Nytårshæftet. 1839. 1—2 B.<br />

483 B. Lehmann, Juridisk Stat 1857.<br />

484 C. J. Brandt, Bibelsk Billedbog. 1858.<br />

485 Breseman, Tydske Stilovelser. 1847.<br />

486 — Tydsk Parleur. 1854.<br />

487 Jiirs og Rung, Tydsk Stilebog. 1860.<br />

488 Ancker, Engelsk Læsebog.<br />

489 Ancker, Engelsk-dansk Parleur. 1856.<br />

490 Balslev, Bibelhistorie. 1453.<br />

491 Sodring, Anden Verdensomfjeiling. 1847.<br />

492 Råben, Praktisk Regnebog. 1859.<br />

493 Eventyr og Fortællinger for Born. 1841.<br />

494 Geographischer Atlas.<br />

495— 96 Eugéne Sue, Hertuginden eller Hovmod. 1— 2 B.<br />

497 — 502 Statistisk Tabelværk. Ny Række. 1, 3, 4, 5, 6,<br />

12 B.<br />

503—4 Do. do. 5— 6 B.<br />

505 Do. do. 1837.<br />

506 Do. do. 1841.<br />

507 Meddelelser fra det statistiske Bureau. 1ste Sending.<br />

1K52.<br />

508 Konigsfeldt, Genealogiske Tabeller over europæiske<br />

Fyrstehuse i Middelalderen og den nyere Tid.<br />

509 Genealogiske historiske Tabeller over de tre nordiske<br />

Rigers Kongeslægter. 1856. 47 B.<br />

510—56 Danske Folkeskrifter. 47 Bd.<br />

557 — 603 Fogtmans Rescripter. 1670— 1834. 1 —47 Bd.<br />

604 — 24 Algreen-Ussings Rescripter. 1840- 60. I— 21 B.<br />

625 — 46 — Lovsamling. 1850— 66. I— 22 B.<br />

647 Hovedregister til Lovsamling. 1850— 59.<br />

648 Do. til Rescriptsamling. 1831 — 48.


126<br />

649—73 Schous Forordninger 1670—1847 med Register.<br />

1 - 2 5 B.<br />

674 — 79 C. P. N. Petersen,Lovlexicon 1837— 1842. 1— 6.<br />

680—84 Bang og Larsens danske Procesmaade 1837— 43.<br />

1 — o.<br />

685 — Samme Bog. 1ste Del.<br />

686—87 Kolderup - Rosenvinge, Udtog af Forordningerne.<br />

1848 — 49. 1 - 2 .<br />

688 M. C. Rehder, Rescripter. Dansk Krigsmagt til Lands.<br />

24de Hefte. 1852.<br />

689 — Do. do. do. 26de Dels 1te Hefte. 1855.<br />

690 A. Baggesen, Den danske Stat. 1840.<br />

691—99 Tidende for Forhandlingerne ved Provin dsialstæn-<br />

derne for Sjælland Fyens og Lolland-Falster Stifter<br />

samt for Island og Færoerne. 1835—42. 9 Bd.<br />

700—7 Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstæn-<br />

derne for Norre-Jylland. 1838— 46. 8 B.<br />

708— 9 Slesvigske Stænder-Tidende. 1840. 1 —2.<br />

710— 11 Holsteinische Stånderzeitung 1835—36— 38—39.<br />

1- 2 .<br />

712 — 13 C. Klarup, Politiets Administration 1777 1—2.<br />

714 Yedels Saxo.<br />

715 C. F. Wegener, Yedels Saxo.<br />

716 Arent, Berntsen Bergen, Danmarks og Norges frugtbare<br />

Herlighed 1854.<br />

717 Glossarium juridicum Chr. OfFerson. Veylle 1665.<br />

718 Do. do. do. 1852.<br />

719 J. L. Frish, Nouveau Dictionaire. 1746.<br />

720 Sveriges Rikes Låg 1720.<br />

721 — 22 Kofod Anchers Lov Historie. 1776. 1— 2.<br />

723 — 25 Kolderup, Gamle danske Love. 2, 4,5. 1821,<br />

1824, 27. 1— 3.<br />

726 Landbovæsenscommissions Forhandlinger. 1ste Del.<br />

1788.<br />

727 Do. do. do.<br />

728 Hans de Hofman, Den danske Atlas. 1768.<br />

729 — 30 L Fogtmans Register over Rescripter. 1866. 1-2.<br />

731— 35 Forhandlinger paa Landsthinget Si Folkethinget.<br />

1850. 1 - 5 .<br />

736 — 39 Folkethinget & Landsthinget 1859 — 60. 11. Session.<br />

1—4.<br />

740—44 Folkethinget & Landsthinget 12te Session 1860.<br />

1 — 5.<br />

745 Beretninger over Forhandlingerne paa Rigsdagen 1848-<br />

1849. 1ste Bd., 1— 188.<br />

127<br />

746 Biisching, Maler- og Bygningskunstens Historie.<br />

747 — 53 Sneedorf’s samlede Skrifter. 1795. 1— 7.<br />

754 Wieland, Comische Erzåhlungen. 1775.<br />

755— 68 P. F. Suhm’s samlede Skrifter. 16 Bd. (3die og<br />

10de Del mangle.)<br />

769 — 70 Horatii opera, ed. Dorring. 1— 2. 1829.<br />

771 Cæsar, de bello Gallico. 1829.<br />

772 Cicero, de officiis.<br />

773 Madvig, Orationes selectae Ciceronis. 1830.<br />

774 Sofokles, Filoktetes. 1831.<br />

775 Berg, Samling af Exempler af attisk Prosa 1844.<br />

776 — Stykker af Iliaden og Odysseen. 1845.<br />

776 a. Corpus jnris civilis antejustinianis. Bonn 1830.<br />

777 Heineccius, Elementa juris civilis. Berl.<br />

778 Loccenius, Lexicon juris Sveo-Gotici. Upsala.<br />

779 Bornemann, De crimine raptus. 1839.<br />

7 8 0 - 8 6 Revue de deux Mondes 1864 fra 15de Septbr<br />

1— 7.<br />

787—810 Do. do. 1865, hele Aargangen. 1 — 24.<br />

811 Annuaire des deux Mondes. 1862 — 63.<br />

812 Do. do. 1864- 65.<br />

813— 14 Montesquieux Oeuvres complétes. 1839. 1— 2.<br />

815— 16 Chaptal, De l’industrie frangaise. 1829. 1—2.<br />

817 IL de Pommeuse, Des colonies agricoles. 1832.<br />

818— 19 Schnitzler, Statistique de la France 1842. 1 —2.<br />

820— 21 J. Racine, Oeuvres complétes 1838. 1 — 2.<br />

822 Beudant Mineralogie 1851.<br />

823 24 A. de loqueville, De la Democratie en Amerique<br />

1850. 1— 2.<br />

825 Michelet, L’histoire universelle 1835.<br />

826 — Précis de l’histoire moderne. 1842.<br />

827 — Do do. do.<br />

828 Blanqui, Histoire de l’économie politique. 1845.<br />

829 Voltaire Contes 1841.<br />

830 Eugéne Daire, Économistes financiers 1843.<br />

831 David Richards Oeuvres complétes. LS47.<br />

832 N Bocquer, Codes de la législation frangaise. 1842.<br />

833 J. B. Say, Traité d’économie politique 1841.<br />

834 — 36 M. Chevalier. Lettres sur l’Amerique du nord.<br />

1838 1—3.<br />

837 — Cours d’économie politique. 1842.<br />

838 Dufan Treité de statistique. 1840.<br />

839 Un million de faits. 1843.<br />

840 Collection des Théatres francais, tome 18. 1809.<br />

841— 43 Annuaire de Téconomie politique. 1844 — 46. 1— 3.


128<br />

844 P. Merimée, Chronique du temps du Charles IX. 1842.<br />

845 — 47 L ’abbé Delalle, Cours de philosophie ehretenne<br />

1848. 1 - 3 .<br />

848 L'abb’é J. Bourgeat, Plilospphie orientale. 1850<br />

849 Do. do. do.<br />

850 — 51 Mac Culloc, rrincipes d’éconoraie politique 1851.<br />

1 — 2.<br />

852 Teysseåre, Conducteur général de l’étranger de Paris<br />

1842.<br />

853 M. Marchant, Do. do. do. 1839.<br />

854 Richard, Guide en France 1840.<br />

855 F. Contagrel, Mettray et Oswald. 1842.<br />

856 — 57 FranzosiehesWorterbuch. (Tauchnitzedition.) 1—2.<br />

858 Béranger, Chansons.<br />

859 Fistaine, Saggi di prose e di poesie italiane. 1861.<br />

860 M. Loriot, La France. 1834.<br />

861 Timon. De la centralisation. 1842.<br />

862 Rochefoucauld. Maximes et reflexions morales 1815.<br />

863 G. L. Doodati Lettre d’una Peruviana 1833.<br />

864 Boyer, Statistique agricole de la France. 1843.<br />

865 Carlo Goldoni, Comedie Scelte. 1841.<br />

866 Notice des tableaux du Mussée royal du Louvre. 1841.<br />

867 68 Jagemann, italiano-tedesco-et tedesco italiano dizzionnario,<br />

1790 1 —2.<br />

869 Borring, Manuel de la langue frangaise 1847.<br />

870 Hasse, Nouveau dictionaire de poche. 1808<br />

871 Borring, fransk Stilovelse. 1859.<br />

872 — Do. Lærebog. 1861.<br />

873 —74 Victor Cousin, Fragments philosophiques. 2—4 D.<br />

1847. 1 - 2 .<br />

875 78 — Cours de l’histoire de la philosophie. 2, 3,<br />

4 3c 5 Dele. 1847.<br />

879 — 80 Willemain, Litterature au 18 siecle. 1847. 2-3 D.<br />

881— 82 — Litterature au moyen age. 1850. 1— 2.<br />

883 — Etudes de’histoire modelne. 1848.<br />

884 — Discours melanges litteraires. 1846.<br />

129<br />

XIX.<br />

Cand. philol. Freislebens efterladte Boger.<br />

Lexica.<br />

1— 2 Poul Arnesen, Græsk-Dansk Ordbog. 1830. 2 Dele.<br />

3— 5 W. Pape, HandwOrterbuch der griechischen Sprache.<br />

3 Dele. 1857.<br />

6 Poul Arnesen, Latinsk Ordbog. 1848.<br />

7 Chr. Molbech, Dansk Ordborg. 2 Dele i et Bind.<br />

1833.<br />

8 Borring, Fransk-Dansk Ordbog. 1 Del (defekt).<br />

9 Arnolds Englisch-Deutsches Worterbuch. 1761.<br />

10 J. Baden, Latinsk-Dansk Ordbog. 2 Dele i et Bind.<br />

1786.<br />

11 W alkérs, Prononncing Dictionary of the english Language,<br />

by B. H. Smart. 1860.<br />

12 C. F. Ingerslev, Dansk-Latinsk Ordborg. 1850.<br />

13 — Do. do.<br />

14 T. Miklosch, Lexicon linguae Slovenizæ. 1850.<br />

15 M F, W. Thieme, Englisch-Deutsches HandwOrterbuch.<br />

1841.<br />

16 Erik Jonson, Oldnordisk Ordbog. 1863.<br />

17 V. Gesenius, Hebraisches und chaldaisches Handworter-<br />

buch. 1828.<br />

18— 19 Fransk-Russisk Lexicon. 2 Dele. 1764.<br />

20 Joseph Rank, Neues Taschenworterbuch der bohmischen<br />

Sprache. 1863.<br />

21 X. F. A. C. Lukaszewski u. A. Mosbach , Deutsch-<br />

Polnisches Handworterbuch. 1859.<br />

22 J. A. E. Schmidt, Russisch-Deutsches u. Deutsch-Rus-<br />

sisches Handworterbuch.<br />

22 b. Polnisch-Deutsihes Handworterbuch.<br />

Græske Boger.<br />

23 — 25 K. W. Kriiger, ‘Hgodorov iøTOQitjs dnotft&s. 5 Hefter.<br />

1855.<br />

26—27 Guilielmus Dindorf, Homeri Uias. 1865.<br />

28—29 — Homeri Odyssea. 2 Dele. 1864.<br />

30 — 31 Dr. K. F. Ameis, Homero Odyssee. 2 D. 1856.<br />

32— 34 Carl Fr. Hermanni, Platonis Dialogi. 3 D. 1854.<br />

35 Rud. Dietsch, Gaj Sallusti Crispi Libri. 1 D. 1861.<br />

36 Guil. Dindorfii, Sophocles Tragodiae. 1 D. 1860.<br />

37— 38 Heinr. Stein, Herodotos. 2 Bd. 1856.


130<br />

39— 40 J. W. Faesi. Homers Uiade. 2 Bd. 1856.<br />

41 — 43 Karl Halm, Ciceros ausgewåhlte Reden. 3 Bind.<br />

1858.<br />

44 — Ciceros Reden fiir Amiens Mile etc. 1 Bd.<br />

45 Dr. C. W. Nauk, M. Tullii Ciceronis Laelius. 1 Bd.<br />

46 G. F. Schoeinann, M. Tulli Ciceronis de natura Deo-<br />

rum. 1850. I Bd.<br />

47 Otto Jahn, Ciceros Brutus de Claris oratoribus. 1856.<br />

1 Bind.<br />

48 Goti. Christ. Crnsius, Homeri Odyssee. 1ste Hefte.<br />

1849.<br />

49 Demosthenis orationes Philippiae. Lipsiæ. 1812.<br />

5 0 —52 Immanuel Becker, Demosthenes Oratienes. 3 D.<br />

1854.<br />

53 — 65 Samlung Griechische u. Lateinisclier Schriftsteller.<br />

13 Hefter.<br />

66— 85 Teubneriana Bibliotheca Scriptorum Romanorum<br />

et Graecorum. 20 Hefter.<br />

Latinske Boger.<br />

86 J. Clausen, Larentius Yalla. 1861.<br />

87— 88 F. G. Doering, Horatii Flacci opera omnia. 2<br />

Dele. 1829.<br />

89 C G. Kriigero, Henrici Clintonis Fasti Hellenici. 1850.<br />

90—98 C. L. Kayser, M. Tul. Ciceronis opera rhetorica.<br />

1860. 9 Dele.<br />

99 Ilenr. E eil, Plinii Caeeili secundi Epistolarum m. m.<br />

1865.<br />

100 Reinholdees Klotz, M. Tul. Ciceronis orationes. 1853.<br />

101 Guil. Baxterus, Q. Horatice Flacci Eclogae m. m.<br />

1788.<br />

102 Carl Ludv. Rothe, C. Suetoni Tranquilici. 1858.<br />

103 J. L Ussing, Poetarium aliquot Latinorum etc. 1857.<br />

104 Car. Fr. Hermanni, D. Junii Juvenalis Satirarum lib.<br />

quinque. 1856.<br />

105 Dr C. F. A. Kriiger, G. Horatius Flaecies Satiren.<br />

1860.<br />

106 Ferd. Steinackerus, M. Tulli Ciceronis de republica.<br />

1833.<br />

107 J. N. Madvig, M T. Ciceronis orationes selectae duodecim.<br />

1850.<br />

108 — M. T. Ciceronis orationes sel. duodcim. 1858.<br />

131<br />

109 - 1 6 J. N. Madvig og J. L. Ussing, Tit. Livii Histo-<br />

riarum Romanarum. 8 Dele. 1861.<br />

117 Joh. Christ. Jahn, P. Yirgilii Maronis opera omnia.<br />

1852.<br />

118 M. Birg. Thorlacius, Caji Crispi Salusti bellum Catili-<br />

narium. 1813.<br />

119 G. E Giesig, Ovids Metamorphoser.<br />

120 Fr. Eginh. Schiern, Origines et Migrationes Cimbro-<br />

rum. 1842.<br />

121 Georg Fr. Schoemann, Antiquitætis Juris Publici Grae-<br />

cornm. 1838.<br />

122 R. J. F. Hendrichsen, Prof., M. T. Ciceronis de oratore<br />

1830.<br />

123 Guil. Dindorfio, Aeschyli Eumenides. 1850.<br />

124 Dr. C. W. Nauch, G. Horatius Flaccus, Oden u. Poesien.<br />

1.S60.<br />

125 J. Cofod W hitte, Gaji Julii Caesaris de belle gallico.<br />

1844.<br />

126 C. W. Elberling, P. Terenti Eunuchus. 1833.<br />

127 Philip Wagener, P. Yirg. Maronis Carmine. 1859.<br />

128 W. A. Bloch, P. Ovidii Nasonis Methamorphoses. 1ste<br />

Hefte.<br />

Theologiske, philosophiske og religiose Skrifter.<br />

129 Rasmus Nielsen, Pauli Brev til Romerne. 1841.<br />

130 Dr. Fr. Dusterdieck, Krit. exeget. Handbuch iiber die<br />

Offenbahrung Johannis. 1859.<br />

131 J. P. F. Konigsfeldt, Oversættelse af nogle Afsnit af<br />

det gamle Testamente. 1852.<br />

132 Confessio Augustana invariata. 1851.<br />

133 Chr. Abrah. Wahl, Clavis novi testamenti philologica.<br />

1843.<br />

134 Adolph Goescben, Novum testamentum Graece et latinae.<br />

1832.<br />

135 Joh. Simonis, Biblia Hebraica. 1828.<br />

136 Dr. R. Moller, Forklaring over Matth. og Johannes<br />

Evan g. 1835.<br />

137 M. Mork Hansen, Kortfattet Lærebog i Kirkehistorien.<br />

1851.<br />

138 J. Jac Griesbachii, Novum testementum Graece. 1825.<br />

139 Chr. Bastholm, Schrift- u. Yernuftsmåssige Erklarung<br />

iiber die Auferstehung. 1774.<br />

140 Augusti Hanii, Novum testamentum Graece. 1841.<br />

9 *


132<br />

141 Dr. J. P. Miinster, Om Begrebet af den christne Dogmatik.<br />

1831.<br />

142 Jac. Chr. Lindberg, Fuldstændig Analyse af de 1ste<br />

Capitler af Genesis. 1833.<br />

113 Fr. Miklosich, Evang. Matth. Palaeo slovenice. 1856.<br />

144 — 47 Dr. A. W. Meyer, Kritisch exegetisches Commen-<br />

tar iiber das neue Testa ment. 4 Evang. og Apostl.<br />

Gjerninger. 4 Dele. 1854 — 60.<br />

148 Diskop, Dr. H. Martensen, Til Forsvar mod den saa-<br />

kaldte Grundvigianisme. 1S63.<br />

149 H. K. Wliitte, Analyse til Genesis. 1843.<br />

150 Biblia Swieta. 1857.<br />

151 E. B. Garde, Om de Mormonske Vildfarelser. 1854.<br />

152 Joh. Jac. Griesbachii, Novum testamentum Græce.<br />

1825.<br />

153 H. E F. Guerike, Haandbog i Kirkehistorien ved U.<br />

Sverdrup. 18 42.<br />

154 Dr. J. II. Kurtz, Lærebog i Kirkehistorien, ved A.<br />

Enkebolle. 1859.<br />

155 F. Ch. Sibbern, Tænkelære eller Logik. 1854.<br />

156 C. G. W. Faber, Moralsk christelig Læsebog. 1845.<br />

157 P. A. Holm, Bibelske Sæder op Skikke. 1856.<br />

158 C. E. Scharling, Jacobi et Judae epistolas. 1841.<br />

159 Dr. H. N. Clausen, Quatuor Evangeliorum Tab. Synop.<br />

1829.<br />

160 Dr. C. F. Engelstoft, Lærebog i Kirkehistorien. 1845.<br />

161 Dr. H. N. Clausen, Apologia confessionis Augustanae,<br />

1858.<br />

162 R. Nielsen, Philosophisk Propaedeutik. 1857.<br />

163 Fr. Hammerich. Om Studiet af Kirkehistorien. 1859.<br />

164— 67 Dr. Ludvig N. Helveg, Den danske Kirkes Historie<br />

til Reformationen. 1— 4 Hefte. 1857 — 62.<br />

168 a. Biblia. 1855. (Dansk.)<br />

168 Dr. Kieppert, Bibel-Atlas 1854.<br />

169 F. Ch. Sibbern, Psychologi. 1856.<br />

Grammatiker.<br />

170 W. Wladiwoi Tomek, Bohmische Sprachlehre. 1867.<br />

171 Dr. Fr. Lange, Græsk Grammatik. 1844.<br />

172 Franz Miklosich, Formenlehre der altslovenischen<br />

Sprache. 1851.<br />

173 N C. L. Abrahams Franske Sproglære. 1848.<br />

174 Lud. Oppermann, Indledning til den danske Sproglære.<br />

1845.<br />

133<br />

175 Jac. Chr. Lindberg, Hebraiske Conj. og Declin. Tabeller.<br />

1836.<br />

176 S. Meisling, Grundtrækkene i det Spanske Sprogs<br />

Grammatik. 1867.<br />

177 C. W. Schmith, Grammatik der Po’nischen Sprache.<br />

1864.<br />

178 K. W. Kriiger, Griechische Sprachlehre. 1859.<br />

179 Dr. J. N Madvig, Græsk Ordfoimngslære. 1846.<br />

180 C. Berg, Græsk Formlære. 1867.<br />

181 K. W. Kruger, Griechische Sprachlehre. 1853.<br />

182 K. J. Lyngby, Udsagsordenes BQining i jydske Lov.<br />

18153.<br />

183 Dr. Fr. Ahn, Praktischer Lehrgang zur Erlernung der<br />

franzosischen Sprache 1855.<br />

184 M. Lomonosson, Russische Grammatik. 1764.<br />

185 S. Rossing, Kortfattet Engl. Formlajre. 1857.<br />

186 Dr. Fr. Lange, Græsk Grammatik. I8H.<br />

187 J. N. Madvig, Latinsk Sproglære. 1844.<br />

188 Smit'.i, Polnisclie Grammatik. Uden Titel.<br />

189 K. W. Kriiger, Griechische Sprachlehre 1853.<br />

190 Dr. C. Fr. Nagelbach, Lateinische Stilistik. 1858.<br />

Danske Bogcr.<br />

191 F. Barfod. Poetisk Læsebog. 1811.<br />

192 Campes Robinson 1839.<br />

193 F Schjern, Europas Folkestammer. 1ste Del.<br />

1 9 4 _ 2 0 0 Ch. Brunn, O. Nielsen og A. Petersen, Danske<br />

Samlinger for Historie, Topographi etc. 1865. 1ste<br />

og 2det Bind, 7 Hefter.<br />

201 Lud. Chr. Muller, Islandsk Læsebog. 1837.<br />

202 F. Nutshorn, De homeriske Digtes Tilblivelsesmaade.<br />

1863.<br />

203 E. Flemmer, Kort Udsigt over Roms monumentale Historie.<br />

1860.<br />

204 — Demosthenes Kamp mod Philip. 1846.<br />

205 Fr. Barfod, Ambrosius Stubs samlede Digte. 1ste Hefte.<br />

1838.<br />

206 Dr. G. L. Baden, Cajus. Cornel. Tacitus om Germaniens<br />

Beliggenhed etc. 1795.<br />

207 J. L. Ussing, Fortolkning til Madvigs Udvalg af latinske<br />

Digteres Arbejder. 1854.<br />

208 Dr. J. S. B Suhr, M. T. Cicero om Pligterne. 1838.<br />

209 E. Holm, De græske Undersaaters politiske Stilling<br />

under de romerske Keisere. 1860.


134<br />

210 C. J. Brandt, Den danske Riimkronike. 1858.<br />

211 A. Oehlenslager, Nordens Guder. 1852.<br />

212—21 Jens Baggesen, Danske Værker. 1859. 10 Bind.<br />

222 Joh. Hend. Schonheyder, Yirgils Ænæide. Oversat.<br />

1814.<br />

223 E. Munthe, De sex forste Boger af Virgils Æneide,<br />

overs. i ubunden Stiil. 1811.<br />

234—46 Det nordiske Litteratur-Samfunds nordiske Old-<br />

skrifter. 23 Hefter. Inconiplet.<br />

247 Chr. Winther, Hjortens Flugt. 1858.<br />

248 C. Hauch, Marsk Stig, Tragoedie i 5 Act. 1850.<br />

249 P. G. Fibiger, Oidipus Kongen. Tragoedie. 18! 5.<br />

250 N. Petersen, Coelibatet. 1823.<br />

251 A. Oehlenslåger, Væringerne i Miklagard,<br />

252 Mads Hansen, Sange, 1867.<br />

Historiske Boger.<br />

253 C. Langberg. Kofods gamle Historie. 1833.<br />

254 Saxoni Grammatici, Historia Danica, ved Dr. P. E.<br />

Muller. 1859.<br />

255 C. A. E. Jessen, Undersøgelser til Nordisk Historie.<br />

1862.<br />

256 — 256 b. De Lamartine, Histoire de Restauration. 2<br />

Dele. 1851.<br />

257 — 58 G. F. Schoemann, Griechische Alterthiimer. 2 Bd.<br />

1861.<br />

259— 61 Theod. Mommsen, Romische Geschichte. 3 Bind.<br />

1861.<br />

262 — 262 b. Finn Magnussen, Eddalæren. 1842. 2 Dele.<br />

263 Einar }>6rSårson, Sagan af Agli Skallagrimssyni. 1856.<br />

264 Dr. E. F. Boiesen, Haandbog i de græske Antiquiteter.<br />

1861.<br />

265 — Haandbog i de romerske Antiquiteter. 1852.<br />

266 — 70 N. M. Petersen, Nordisk Mythologi. 5 Hefter.<br />

1862.<br />

271—271 b. L. Preller, Griechische Mythologi. 2 Bind.<br />

1854.<br />

272 N. M. Petersen, Hervarar Saga, 1847.<br />

273 Theod. Moebius, Edda Sæmundar hins Froda, Leipz.<br />

1860.<br />

274 N. M. Petersen, Historiske Fortællinger om Islændernes<br />

Færd. 1862. 3 Hefter.<br />

275 Dr. Conr. Maurer, Islandische Volkssagen. 1860.<br />

275 a. Allen, Haandbog i Fædrelandets Historie. 1840.<br />

135<br />

276—78 Henri Hallam, Wieu of the Ståle of Europe<br />

(Middle ages). 3 Dele. 1860.<br />

279 — 80 C. F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie.<br />

1864 — 65. 3 Bind.<br />

282—83 Thyge Rothe, Nordens Statsforfatning for Lehns-<br />

tiden. 1781. 2 Dele.<br />

284 Joseph Wenzig, Blikke Uber des Bohmische Volk. 1855.<br />

285 J P. E. Konigsfeldt, Genealogiske Tabeller. 1837.<br />

286—95 Thom Bab Macaulay, History of the England.<br />

1849. 10 Dele.<br />

296 — Critical and historical Essays. 5 Hefter.<br />

1850.<br />

297—98 Edda Snorra Sturlusonor, 2 Dele. 1848— 52.<br />

Skoleboger.<br />

299 Dr. R J. F. Hendrichsen, Opgaver til latinske Stile.<br />

1860.<br />

300 Ed. Flemmer, Titi Livii ab urbe condita. 1855. 1 B.<br />

301 Dr. Fogtmanns Lærebog i den cbristl. Relig. 1836.<br />

302 S. B. Thrige og V. A. Block, Lærebog i Verdenshist.<br />

2den Del 1864.<br />

303 H. G. Bohr, Lærebog i Mid. Historie. 1857.<br />

31)4 — Lærebog i don nyere Historie. 1861.<br />

305 J. Listov, Engelske Læsestykker. 1ste Afdeling. 1866.<br />

306 — Ledetraad til Brug ved den forste Underviisning<br />

i Engelsk. 18ti4.<br />

307 — Eli dito. 1-S65.<br />

308 — Engelske Stilovelser. 1862.<br />

309 H. M. og E Flemmer, Herodotos. 1ste Bd. 185i.<br />

310 Dr. P. W. Wiehe, Udvalgte Dialoger af Platon. 1ste<br />

Hefte. 1863.<br />

311 E. Wolle, Materialier til den tydske Formlære. 1847.<br />

312 — Materialier til den tydske Syntax, 1854.<br />

3 13 C. Berg og R. Moller, Latinsk Læsebog. 1848.<br />

314 F. W. Lund, Græsk Læsebog. 18'


136<br />

321 Prof. R. J. F. Hendrichsen, Opgaver til latinske Stile.<br />

Ny Samling. 1850.<br />

322 Dr. G. Weber, Lærebog i Verdenshistorien, ved C.<br />

Levinsen. 1847.<br />

323 O. Fibiger, Udvalgte Skrifter af Lnkianos. 1855.<br />

324 C Berg, Græsk Læsebog, 1ste Afdeling. 1863.<br />

325 Cbr. Trojel, Exempler til Oversættelser fra Dansk til<br />

Latin. 1812.<br />

326 C. W. Elberling, Cornelius Nepos. 1829.<br />

327 C. F. A. Noble, Ciceronis opera Nr. 34. 1849.<br />

328 S. B Thrige, Lærebog i den gamle Historie. 1854.<br />

329 Dr. G. Weber, Lærebog i Verdenshistorien, ved C.<br />

Levinsen. 1ste Cursus. 1847.<br />

330 Dr. Fr. Schmalfeldt, Lateinische Synonymik. 1839.<br />

331 C. Kern og C. P. Krebs, Latinsk Læsebog, 1864.<br />

332 C. Thomsen, Xenophon memorab. 1852.<br />

333 F. W. Wiehe, Udvalgte Dialoger af Plato. 1851.<br />

Svenske Boger.<br />

334— 38 J. L. Runeberg, Samlede Arbeten. 1861. 5 D.<br />

339 O. Lallerstedt, Skandinavien. Stockholm 1856.<br />

340 — 44 Karl August Nicander, Samlede Arbeten. Stockholm.<br />

5 Hefter (1ste Hefte mangler).<br />

Engelske Boger.<br />

345 Byron, Poetical Works. 1866.<br />

346 J. Milton, Poetical Works. 1865.<br />

347 T. Scott, Bynyans Pilgrims Progress.<br />

348 — 60 Tauchnitz, Collection of brittish Authors. 13 Hefter.<br />

361 Shakspeare, Dicks Complete Edition.<br />

Franske Bøger.<br />

362— 67 J. B. Poquelin de Molliére, Oeuvres. 1807. 6<br />

Dele.<br />

368 — 69 Jean B. Rousseau, Oeuvres. 2 Dele. 1755.<br />

370—71 J. J. Rousseau, Emile. 4 Dele i 2 Bind. 1799.<br />

372 M. de Lamartinee, Trois Mois au pou voir. 1848.<br />

373 Prosper Merimée, Nouvelles. 1852.<br />

374 C. Schiitz, Pierre de touche. 1854.<br />

137<br />

375 — 76 Flaxmann, Tegninger til Iliaden og Odysseen. 2<br />

Hefter.<br />

377 Goethe, Hermann og Dorothea. 1851.<br />

Polske og Zechiske Boger.<br />

378 — 84 7 forskjellige Exemplarer,<br />

385 Theodor MQbius, Gadbrauder Vigfusson og FornsOger<br />

m. m. Lcipzig 1860.<br />

•386 C. F. Wegener, Schleswigs Verbindung mit Danemark<br />

1848.<br />

387 — Landshoiheden over det gamle Rendsborg.<br />

388 — Der wahre Verhaltniss des Herzogs von Augustenburg.<br />

1819.<br />

389 — Aktmæssige Bidrag til den danske Historie 1851.<br />

390 C. F. Allen, Skal Danemark være et selvstændigt Rige<br />

osv. 1S51.<br />

391 V. J. Bierring, Lectures francaises. 18il.<br />

392 — Dansk Oversættelse til Bjerrings lectures. 1852.<br />

393 C. Thomsen, Kommantar til Aischines Tale. 1H54.<br />

394 J. E flenrichsen, Opgaver til Oversættelser fra Latin<br />

til Dansk. 1859.<br />

395 Adolph Steen, Elementair Arithmetik. 1853.<br />

396 L N. J. Bloch, Lucianus Samosatensis Somnuem, Timon,<br />

Prometheus. Graece 1828.<br />

397 Lud. Helweg, Den danske Kirkes Historie 1855. 1 Bd.<br />

398 — Den danske Kirkes Historie efter Reformationen<br />

1856. 3 Hefter.<br />

399 Jac. Chr. Lindberg, Hovedreglerne af den hebraiske<br />

Grammatik 1835.<br />

400 — Hebraisk Grammatik. 1828.<br />

401 F. C. B. Dahl, Pbilosophiens Historie 1856.<br />

402 H. O. Bjorn, Arithmetik. 1835.<br />

403 Joseph Theoph. Kreysig. T. Livii Peatoni historiarum<br />

libri. 2 Dele.<br />

4 0 4 - 5 M. W. Scribe, Avant, Pendant, Aprés 1850.<br />

406 F. W. Doring, Lateinisches Elementarbuch. 1841.<br />

407 Psalmer ved Metropolitanskolen. 1856.<br />

408 H. E F. Lassen, Opgaver til Fransk Grammatik. 1845.<br />

409 A. Steen, Begyndelse i den mathematiske Geographi.<br />

1845.


138<br />

410 Lud. Oppermann, Elementair Plangeometrie. 1845.<br />

411 M. J. Baden, Dansk latinsk Ordboj?. 1788.<br />

412 — Dansk latinsk Ordbop, ved T. Baden. 1815.<br />

413 Jac. Båden, Gramatica latina, ved Fogtmann. 1830.<br />

414 H. K. Wbitte, Hebraisk Sproglære. 1841.<br />

415 A. Wellauer, Aescliyli Septern contra Tbebas. 1823.<br />

416 C. F. Ingerslev, Materialier til latinske Stile. 1840.<br />

417 H. K. Whitte, Analyse til Genesis 40 Kap. 1843.<br />

418 G. E, Gierig, Latinsk Chrestomatie af Ovids Metamorphoser.<br />

1817.<br />

4 19 Broagers, Aritlimetik.<br />

420 Ch. Broder, Latinsk Grammatik. 1801.<br />

4 2 1 J. Chr. Lindberg, Hebraisk-Dansk Haadlexicon 1815.<br />

422 Noveau Plan de Rome ancienne. 1819.<br />

423 Joach. Just. Eau, Liber Genesis hebraicæ. 1832.<br />

424 Cbr. Trojel, Exempler til Oversættelse fra Dansk til<br />

Latin. 1842.<br />

425 M. de Florian. Numa Pompilius etc. (fransk) 1802.<br />

426 C. F. Allen, Det danske Sprog og nationale Liv i<br />

Slesvig. 1ste Afdeling. 1857.<br />

427 — Det danske Sprogs Historie i Slesvig. 2den D.<br />

1858.<br />

428 N. M. Petersen, Bidrag til den danske Litteraturs Historie.<br />

Det lærde Tidsrum 1560 - 1710. 1855.<br />

30 Dr. Karl F. Ameis, Homers Odyssee. 2ter Bd. 2<br />

Hefter. 1858.<br />

431 ‘32 Philip Wegener, Gedicbte des Virgilius Varo.<br />

4tes Heft. 1849.<br />

433 Got. Christ. Crusius, Homers Odyssea. 3tes Heft. 1843.<br />

4 3 i — Do. 4tes Heft. 1844.<br />

435 Lud. Lange, Romische Altherthiimer. Ister Bd. 1856.<br />

436 W. A. Becker, Handbucb der romischen Alterthiimer.<br />

2ter Theil. 1844.<br />

Medicinske Boger.<br />

437 Henr. Callisen , M. D. Systema Cbirurgiae Hodderne.<br />

18.15. 2 Dele.<br />

438— 39 M. Djorup, D. m., Haandbog i Pharmacologien.<br />

2 D. 1839.<br />

440— 41 Dr. Joh. Wendt, Die Kinderkrankheiten. 1855.<br />

442 Dr. Carl H. Weller, Die Krankheiten des menschlichen<br />

Auges. 1830.<br />

443 Dr. J. F. H. Albers, Lehrbuch der Semiotik. 1834.<br />

139<br />

444 Sir Astley Cooper, Yorlesungen iiber Grundsåtze u.<br />

Ausubung der Chirurgie. 3 Dele i et Bd.<br />

445 Brion, Hempel, Lebmann, Ugeskrift for Læper 1844—<br />

1845. 3 Bd.<br />

446— 4^ Dr. J. H. Diesbacb, Materica medica. 1828.<br />

449 Prof D. W. H. Busch, ved Ad. Trier. Lærebog i Fodselsvidenskaben.<br />

1838.<br />

450 C. W. Hufeland, Enchiridion medicum. 1842.<br />

451 T. S. Warncke, Supplementum Pbarmacopoeae Danica.<br />

1850.<br />

452 Fr. Lud. Bang, Praxis medica 1828.<br />

453 Wilh. Krause, Algemeine nnd specielle Hydrotherapie.<br />

1842.<br />

454 Justus Radius, Auserlesene Heilsformeln. 1830.<br />

455 Dr. V. A. Riecke, Handbuch iiber die Krankheiten der<br />

Haut. 1841. Med Kobbere.<br />

456 F. A. Uldal, Haandbog i den gjeldende civile Medici-<br />

nal-Lovgivning 1835.<br />

457 Pharmacopoea Danica. 1840.<br />

458 Pharmacopoea Danica. 1850.<br />

459— 60 Hospitals Meddelelser af Overlæger ved Kjøbenhavns<br />

Hospitaler og i Armeen. 1848—49. 2 D.<br />

461 Blumauer, Yirgils Aeneis travestirt. 2 D. i et Bd.<br />

1803.<br />

462 Malthe Moller, Exempelsamling til Tydsk pros. Stiil.<br />

1810.<br />

463 Franz Passov. Handworterbuch der griechischen Sprache.<br />

1845.<br />

464 C. S. Knækenborg, Den bibelske Skabelseshistorie. 1857.<br />

XX.<br />

1 — 8 Dictionnaire universel fran


140<br />

19 Boiste, Dictionnaire universel de la langue frangaise,<br />

avec le latin et l’étyniologie. Bruxellles 1835.<br />

20 B. Lafaye, Synonymes frangais. Paris 1841.<br />

21 — 22 F. Guizot, Dictionnaire des synonymes. Paris<br />

18:«.<br />

23 N. Caillot, Dictionnaire des synonymes frangais. Paris<br />

1839.<br />

24 Philipon la Madelaine, Des Homonymes frangais. Paris<br />

1817.<br />

25 Eberhard, Synonymisches Handworterbuch der deutschen<br />

Sprache. Berlin ISHI.<br />

26 Adelung, Kleines orthographisches WOrtcrbuch. Leipz.<br />

1812.<br />

2 8—29 Schade, Dizionario italiano tedesco et ted. ital.<br />

Leipz. 1837.<br />

30 Essai d’un dictionnaire historiq de la langue frangaise.<br />

Paris 1817.<br />

31 F. Diez, Etymologisches Worterbuch der romanischen<br />

Spraclie. Bonn 1853.<br />

32 Louis du Bois, Glossaire du patois mormand. Caen<br />

1S56.<br />

33 J. Corblet, Glossaire du patois picard ancien et moderne.<br />

Paris 18-31.<br />

34 Schnackenburg, Les patois de la France. Paris &<br />

Berl. 1840.<br />

35 Mone, Die gallische Spraclie und ihre Brauchbarkeit<br />

fur die Gescliiclite. Karlsruhe 1S51.<br />

36 Agnel, Observations sur la. prononciation et la language<br />

rustique des environ de Paris. Paris 1855.<br />

37 Pbonologie frangaise au dix neuviéme siécle. par Ca~<br />

stres. Leipz 1851.<br />

38 Baron, Resumé de l’histoire de la littérature frangaise.<br />

Bruxelles 18'i0.<br />

39 Desprez, Histoire de la littérature frangeise. Paris<br />

1837.<br />

40— 41 La Harpe, Abrégé du cous de littérature. Paris<br />

1821.<br />

42 Cliénier, Tableau de la litterature frangaise depuis 1789.<br />

Paris 183L<br />

43 Jullien, Petit traité de rhetorique et de littérature.<br />

Paris 1853.<br />

44 Grangier, Histoire abrégé et élémentaire de la litterature<br />

franc. Leipz. 1853.<br />

45 Peschier, Cours de litterature frangaise. Stuttg. & Tiib.<br />

1839.<br />

141<br />

46 Ampere, Histotre de la littérature frangaise au moyen-<br />

å^re. Paris 1841.<br />

47 Jdeler, Gescliiclite der altfranzosischen national Litteratur.<br />

Berlin 1842.<br />

48— 50 Ideler u. Nolte Handbuch der franzosiscben Sprache<br />

und Litteratur. Berl. 1819, 1825, 1833.<br />

51 Bucliner u. Hermann, Handbucb der neueren franz.<br />

Spraclie. Berl. 1835.<br />

52 (.'.harpentier, Essai sur l’histoire du moyen-åge. Paris<br />

1833.<br />

53 Nisard, Précis de l’histoire de la litterature frangaise.<br />

Paris 1841.<br />

54 Genthe, Gescliiclite der franzosiscben prosaischen Litteratur.<br />

Leipz.<br />

55 Van Engelgom, Lettres sur les écrivaius fracais. Bruxelles<br />

18*7.<br />

56 Clossaire des oeuvres de Jehan Calvin. Paris 1855.<br />

57 Matzner, Altfranzosische Lieder. Berl. 1853.<br />

58 Wackernagel, Altfranzosische Lieder u. Leiche. Basel<br />

1816.<br />

59 F. Diez, Altromanische Sprachdenkmale. Bonn 1846.<br />

60 A. Fuchs, Die romanischen Spraclie in ihrem Verhiilt-<br />

uisse zum Lateinischen. Halle 1849.<br />

61 Fuchs, Uber die unregelmåssigen Zeitworter der romanischen<br />

Sprachen. Berl. 1810.<br />

62 En Doublet af det foregaaende Værk<br />

63 - 64 F. Diez, Grammatik der romanischen Sprachen.<br />

Bonn 1336.<br />

65 Orell, Altfranzosische Grammatik. Ziirich 1830.<br />

66 Orell, Samme Værk af 1848.<br />

67 De Castres, Etymologik der franzosischen Sprache. Leipz.<br />

1851.<br />

68 Mdme Dupuis, Traite de prononciation. Paris 1836.<br />

69 L em are, Traité complet d’orthographique d’usage et<br />

de prononciation. Paris 1815.<br />

70 Appel aux Frangais, rélorme orthographique. Paris<br />

1JS29.<br />

71 Poitevin, Examen critique de dictionnaire national de<br />

Becherelle air.é. Paris 1854.<br />

72 N. Landais, Grammaire générale. Paris 1839.<br />

73— 74 GiraultDuvivier, Grammaire des grammaires. 7iéme<br />

édit. Paris 1830.<br />

75 Boniface, Grammaire frangaise. 6iéme édition. Paris<br />

1840.


142<br />

76 De Wailly, Principes généreaux de la grammaire frangaise.<br />

13 édit. Paris 1819.<br />

77 Noel et Chapsal, Corrigé des exercises frangais. 45iéme<br />

édition. Paris 1852.<br />

78 — Nouvelle grammaire frangaise. 29iéme édition.<br />

Paris 1836.<br />

79 Freu et Lecomte. Nouvelle analyse grammaticale frangaise.<br />

Paris 1825.<br />

80 Fontoielle, Nouvelle cacographi. Paris 1834.<br />

81 Boret, Grammaire frangaice. lOiéme édition. Stuttg.<br />

1859.<br />

82 — 83 Måtzner, Syntax der neufranzosischen Sprache.<br />

Berl. 1843-45.<br />

84 Iiod, Franzosische Sprachlehre. 4te Ausgabe. Frankf.<br />

a. M. 1818.<br />

85 Staedler, Wissenschaftliche Grammatik der franzosischen<br />

Sprache. Berl. 1843.<br />

86 Mager, Franzosische Sprachbuch. 3teAufl. Stuttg. 1845.<br />

87 Hertet, Franzosische Grammatik fiir Gymnasien. Zwickau<br />

1844.<br />

88 Muller, Neue Grammatik der franzosischen Sprache.<br />

89 Dressler, Franzosische Grammatik. Bantzen 1844.<br />

90 Schnitz, Frarzosische Grammatik. Berl. 1847.<br />

91 Brandståter, Abriss der franzosischen Grammatik. Dan-<br />

zig 1857.<br />

92 Kurz, Die franzosische Conjugation. Ziirich 1843.<br />

93 Simon, Franzosische Grammatik, durch Gliemann. Lpz.<br />

1846.<br />

9 i Knebel, Franzosische Schulgrammatik. Coblenz 1857.<br />

95 Hirzel, Praktische franzosische Grammatik, von Orell.<br />

10te Ausgabe. 1846.<br />

96 Frege, Schulgrammatik der franzosischen Sprache. Gii-<br />

strow 1831.<br />

97 Bischoff, Schule des franzosischan Stils. Leipz. 1840.<br />

98 Frankel, Trésors de régles. 1842.<br />

99 Blom, Fransk Sproglære til Skolebrug. Bergen 1854.<br />

100 Fabricius, Kort Udkast til den franske Formlære. 1852.<br />

101 Eibe, Element de la grammaire frangaise. 1836.<br />

102 Deichman, Fransk Grammatik, udgivet af Yester.gaard.<br />

1835.<br />

103 Gottsche, Ecole frangaise, fuldstændip fransk Grammatik.<br />

1832.<br />

104 Tullberg, Fransk Språklåra. 1839.<br />

105 Schiebler, Kleines grammatikalisches Worterbuch uber<br />

143<br />

die Hauptschwierigkeiten in der franz5sischen Sprache.<br />

Leipz. 1838.<br />

106 Lassen, Opgaver til mundtlig og skriftlig Indovelse af<br />

den franske Grammaiks Elementer. 1ste Afsnit. 1845.<br />

107 Sammes 2den Afsnit. 1845.<br />

108 Lassen, Opgaver til franske Stile. 1ste Samling. 1850.<br />

109 Sibbern, Franske Stiløvelser. 2den Afsuit. 1848.<br />

110 Sammes 3die Afsnit. 1860.<br />

111 Aufsch'ager, Ubungsstucke zum Ubersetzen ans dem<br />

Deutschen ins Franzosische. Strassburg 1814.<br />

112 Collmann, Ubungsbuch zum Ubersetzen ins Franzosische.<br />

Narburg 1840.<br />

113 Beauvais, Praktische Anleitung zum Ubersetzen ins-<br />

Franzosische. Berl. 1847.<br />

114 Beauvais, La jeune lectrice. Berl. 1846.<br />

115 Hirzel, Neues franzosisches Lesebuch durch Orell. Aarau<br />

1831.<br />

116 Lassen, Fransk Extemporallæsning for de hoiere Klasser.<br />

1851.<br />

117 Y. Bjerring, Samling af lette franske Læsestykker. 1841.<br />

118 — Lectures frangaises. 1835.<br />

119 N. C. & V. Bjerring, Recueil de morceaux en prose.<br />

1837.<br />

120 Borring, Etudes litteraires. 1847.<br />

121 Fistaine, Lectures variées ou recueil de morceaux<br />

historiques. 1868.<br />

122 Gallois, Secondes lectures francaises. Hamb. 1845.<br />

123 Gi utier, Morceaux choisis de litterature allemande. Stuttg<br />

1849.<br />

124 Gruner u. Wildermuth, Franzosische Crestomathi. 2.<br />

Cursus. 1817.<br />

125 Sammes 1ste Cursus 1848.<br />

126 Sammes 2den Cursus 1851.<br />

127 Sammes Iste Cursus 1857.<br />

128 Borring, Conversasions frangaises et danoises 1836.<br />

130 Peschier, Causeries parisiennes.<br />

131 Grammaires des ép ciers. Paris 1839.<br />

132—33 Francoeur, Cours complet de mathematiques pures.<br />

Paris 1828.<br />

134 Humboldt, Uber die Yerwandtschaft der Ortsadverbien<br />

mit den Pronomen in einigen Sprachen. Berl.<br />

1830.<br />

135 — Uber der Dualis. Berl. 1828.<br />

136 Adelung, Deutsche Orthographi. 1812.


144<br />

137 Schaaff, Methodik der deutschen Stil-tTbungen fiir Lehrer.<br />

1812.<br />

138 Becker, Schulgrammatik der deutschen Sprache. Frankf.<br />

a. M. 18^9.<br />

139 Hjort. Kortfattet tydsk Sproglære. 1828.<br />

140 — Tydsk Grammatik. 1836.<br />

141 Det vigtigste af det tydske Sprogs Syntax. 1840.<br />

142 Et Par Capitler af det tydske Sprogs Syntax. 1857.<br />

143 Rung, Det tydske Sprogs Boiningsformer. 1843.<br />

144 Worishofter, Materialier til Brug ved Oversættelse fra<br />

Dansk til Tydsk. 1845.<br />

145 Siret, Eléments de la langue anglaise. Paris 1835.<br />

146 Flligel, Vollståndige englische Spraclilehre. Leipz. 1824.<br />

147 Schultz, Engelsk Grammatik. 1826.<br />

148 Maribo, Engelsk Formlære. 1840.<br />

149 Tullberg, Svensk Språklara. Lund 1836.<br />

150 Madvig, Latinsk Sproglære. 1K41.<br />

151 Meier, Dansk Grammatik. 1843.<br />

152 Lange, Almindelig Grammatik. 1ste Hefte Lyd & Ordlære.<br />

1840.<br />

153 Levin, Dansk Lydlære og Kjonslære. 1844.<br />

154 Kincb, Dansk Sproglære. 1856.<br />

155 Nielsen, Dansk Retsskrivningslære. 1859.<br />

156 Oppermann, Indledning til den Danske Sproglære. 1844.<br />

1 Baggesen, Holger Danske. 1789.<br />

2 - 3 — Ungdomsarbejder. 1791. 1 — 2 D.<br />

4 - 5 — Labyrinten. 1795. 1—2 D.<br />

6 — Erik Ejegod. 1798.<br />

7 — Adolf og Clara. Oversættelse.) 1801.<br />

8 — Arestanten. (Oversættelse.) 1801.<br />

9 — Samtlige Værker. 1ste B. 1801.<br />

10 — Digtervandringer. 1ste D. m. P. 1807<br />

11 — Nye blandede Digte 1807.<br />

12 — SKjemtsomme Rimbreve. 1801.<br />

13 — Gje gangeren. 1H07.<br />

1 4 - -15 — Comiske Fortællinger 1807. 1 — -2 D.<br />

16 — Nyeste bl. Digte. 1808.<br />

17 — Nye Sange for danske Somænd. 1808.<br />

18 — Flaskebrev fra Knud Yidfaama. 1811.<br />

19 — Om Joderne. 1818.<br />

145<br />

20 Baggesen, Poetiske Epistler. 1814.<br />

21 — Orang-Utang. 1814.<br />

22 — Speciez Fae ti i Sagen mod Molbecb. 1814.<br />

23 — Det evige Sindsbillede. 1815.<br />

24—25 — Danfana. 1 —2 B. 1816 — 17. (I andet Bd.<br />

Drommen i Kronprindsessegade Nr. 390. 1815.<br />

Den opstandne Sang. 1815.)<br />

26 — Per Yrovler. 1816.<br />

27 — Trylleharpen. 1816.<br />

28 — Trylleliarpens Historie. 1818.<br />

29 — Rejsen til sit Hjem. 1818.<br />

30 — Breve til Adam Oehlenslæger. 1—2 Heft. 1818.<br />

31 — Rosenblade. 1819.<br />

32 — Parthenais. Amsterdam.<br />

33 — Heideblumen. Amstd. 1808.<br />

34 — Adam und Eva. 182*6. Leipz.<br />

35 — Gedichte. Hamb. 1803.<br />

36 P. A. Heiberg, Holger Tydske. 1789.<br />

37 P. Yegner, En liden Morskabsbog. 1815.<br />

38 — Om Syngespillet Ludlams Hule. 1816.<br />

39 — Om Baggesens Per Yrovler. 1816.<br />

40 C. Hauch, Om Baggesens Anmærkninger. 1818.<br />

41 — Om Baggesens Breve. 1818.<br />

42 Hammeleff, Forste Brev til Baggesen. 1818.<br />

43 Oehlensclilæger, Erklæring til Publikum. 1818.<br />

44 Gjendrivelse fra de Tolv. 1818<br />

45 Hermes af C. Hauch, Just Justesen m. F. Nytaarsgaver<br />

1820.<br />

46 N. F. S. Grundtvig, Yerdens-Kronike. I. 1814.<br />

47 — Roskilde-Rim. 1814.<br />

48 — Pro ver af Saxo og Snoerro. 1815.<br />

49 — Bjowoulf Drape. 1820.<br />

50 — Nyaars-Morgen. 1824.<br />

51 — Brage-Snak. 1844.<br />

52 H. Hertz, Gjengangerbreve 1830. Corsarerne 1835. Svanehammen<br />

1841. Yaldemar Atterdag 1848, i et Bd.<br />

53 C. Bagger, Min Broders Levnet. 1847.<br />

54 — Digtninger gi. og ny. 1839.<br />

55 — Ojeblikkets Born. 1845.<br />

56 — Havets Konge. 1835.<br />

57 — Dronning Christine. 1853.<br />

58 H. C. Andersen, Vignetter. 1832.<br />

59 — Fodrejse. 1829.<br />

60 Pall. Muller, Luftskipperen og Atheisten. 1853.<br />

61 Chr. K. F. Molbech, Billeder af Jesu Liv. 1840.<br />

10


146<br />

62 Kaalund og Sundby, Fabler for Born. 1866.<br />

63 Kroisos, Lydiernes sidste Konge. 1864.<br />

64 A. Mnnch. Nye Digte 1850.<br />

65 — Digte og Fortællinger. 1855 m. Port.<br />

66 — Lord William Russel. 1857.<br />

67 Wiwet, Skuespil 1832.<br />

68 Sturtzen Beccher, Over Sundet. 1865.<br />

69 J. L. Heiberg. Om de private Tbeatre. 1860.<br />

70 Den danske Kiempebog, ved F. Barfod.<br />

71 — 74 Dansk Ordbog, udg. af Vidensk. Selskab. A— Q.<br />

1 7 9 3 -1 8 2 8 .<br />

75 — 88 Fallesen, Theologisk Maanedsskrift og Qvartalsskrift.<br />

1803 — 9. (I 9da Bd. mangl, et Hefte.)<br />

89 Dansk Kirketidende. 1864, forste Halvaar & 1865, forste<br />

Halvaar.<br />

90 J. Moller, Haandbog for Præster. 1834.<br />

91 Folkevennen, Christiania. 27 Heft.<br />

92 Pjerrot, et Ugeblad. 67 Numre.<br />

XXI<br />

1 E. Pontoppidan, Origines hafnienses, m. Kobb. 1760.<br />

2 — 3 P. Clausson, Norriges oc omliggende Oers Beskriffuelse.<br />

Kjobenhaffn 1632. Anders Borck, Det gamle hedenske<br />

Norge. Kjobenhavn 1711.<br />

4 Kjobenliavns Adresseavis. 1772.<br />

5— 13 Thiers, Consulatet og Keiserdommets Historie. I,<br />

I I I - X.<br />

14— 16 Hee, Struensee i Fængsel. 1772. Munter, Struen-<br />

see’s Omvendelse. 1772. Brev fra Struensee af ham<br />

selv. 1772.<br />

17 Holberg, Niels Kliims underjordiske Reise, (pa;i Fransk)<br />

m. Kobb. Kbhvn 1741.<br />

18 Simon Paulli, Flora Danica, det er dansk Urtebog. Kbb.<br />

1648. i — II, m. Portr. 4 Kobb., mange Afbildn.<br />

19 P. Syvs Ordsprog, ved Nyerup. 1807.<br />

20 En Afskrift af ældre danske Poesier. 1733. (?)<br />

21— 31 Skuespil til Brug for den danske Skueplads. I,<br />

Y—XI. Syngespil. I, III, VII.<br />

32 Baggesen, Parthenais. Amsterdam.<br />

33 — Komedier, Cantater, Piece. 7 Stk.<br />

34 J. H. Voss, Theocritos Bion und Mochos. Tiibingen<br />

1808. (Expl. er tilsendt Baggesen fra Voss.)<br />

35 Malte Conrad Bruun, Aristocraternes Catechismus. 1796.<br />

147<br />

36 Malte Conrad Bruun, Fluesmækken. 1797.<br />

37 Eduard Storm, Bræger, et Heltedigt. 1774.<br />

38 — Adskilligt paa Vers ved Erland Sivertsen 1775.<br />

39 — Fabler og Fortællinger i den Gellertske Smag.<br />

En Sang om Jondalen samt Boraasiade. 1778.<br />

40 — Originale Fabler og Fortællinger. 1782.<br />

41 — Do. 2det Opl. 1783.<br />

42 — Indfodsretten i 4 Sange. 1778.<br />

43 — Sange ved Prinds Christian Friedericbs Vugge,<br />

med Musik af N. Schorring. 1787.<br />

44 — Johan Hartvig Ernst, Greve af Bernstorffs Velgjerninger<br />

mod hans Bonder, en Sang. 1789.<br />

45 — Paa en Vens Fodselsdag d. 10. Febr. 1785.<br />

46 — Samlede Digte. 1785.<br />

47 Falsters Satirer ved Ch. Thaarup. 1840.<br />

48 Præsten Hr. Michaels 3 Riimværker fra Aar 1496, ved<br />

Molbech. 1836.<br />

49 Th. Thaarup, Komedie, Cantater og Sange. 14 Stk.<br />

50 C. J. Boye, Komedier, Cantater og Sange. 6 Stk.<br />

51 Fr. Hogh-Guldberg, Cantater og Sange, o Stk.<br />

52 l ’iecer og Poesier, (Oehlenschlæger, Borgaard, P. A.<br />

Heiberg, J. L. Heiberg, Grundtvig m. fl.) 15 Stk.<br />

53 Et Bundt ældre Komedier. 13 Stk.<br />

54 Boileau, 12 Satirer, ved Worm. Kbhvn 1757, m. Port.<br />

55 N. T. Bruun, Smaadigte, 1807.<br />

56 T. C. Bruun, Særsyn og Tidernes Forandring. Manuser.<br />

57 E. Ewald, Prædikener. III. 1746.<br />

58 C. Flensborg, Den danske Mercurius. 1766 — 69.<br />

59 Grundtvig, Frisprog mod Mynsters Alterbog. 1839.<br />

60 Fr. Hogh-Guldberg, samlede Digte. I — II. 1803.<br />

61 P. A. Heiberg, Om Dødsstraffen. 1820.<br />

62 Hundrede Aar, En polemisk Comedie. 1849.<br />

63 Herts, det befriede Israel. 1804.<br />

64 Holbergs Comedier, udg. af det holb. Samfund. 1843.<br />

m. Portr.<br />

65 Iversens Nytaai’sgave. Odense. 1782.<br />

66 Lovforordninger fra Chr. III og Fred. II. 6 Stkr. 1577.<br />

67 S. Meisling, Theocrits bucoliske Digte. 1825.<br />

68 Molbech, Ewalds Levnet. 1831.<br />

69 Oehlenschlæger, Halvhundi’ede Digte med Randtegninger<br />

af Ballin og Hammer. 1846.<br />

70— 71 Samsoes digteriske Skrifter. I—II. 1796.<br />

72— 75 Smollet, Peregrine Pickle, ved Tode. I —IV. 1795.<br />

med Kobb. af Chodowieki.<br />

10*


148<br />

76 Strom, R. Nyerups Levnetslob. 1829.<br />

77 Troillernes udv. Digte. 1801. II.<br />

78 Zetlitz. Poesier. 1ste Saml. 1789.<br />

79 — En norsk Host, et Digt. 1800.<br />

80 Kbhvns Adresseavis 1771.<br />

81 Do. Veiviser. 1ste Aarg. 1770.<br />

82 Theaterplacater, c. 60 Stk. Halvdelen. 1760—1800.<br />

83 3 ældre Afskrifter af danske Digtninger.<br />

Kobberstik, Lithographier, Haandtegninger m. m.<br />

1 Abraham Bloemaert, Englene forkynde Hyrderne Christi<br />

Fodsel. 1599.<br />

2 — inv. Fr. Bloewart sc., 160 Studier i Kobber.<br />

3—7 D. Cliodowiecki inv. W. sc., Illustr. til Gessners Ge-<br />

dichte, Friedr. d. Gr., Siegfried v. Lindenberg, Carl XI<br />

og Florian. 5 Ark.<br />

8—9 Albr. Diirer, Christi Begravelse og Opstandelse, (den<br />

lille Passion.)<br />

10 Rafael Sansio, inv..Ant. Sal. sc., David og Goliath.<br />

11 — Do. Barnemordet i Bethlehem.<br />

12 — Do. Joseph og Maria.<br />

13 — Ruschewyk sc. Urbanus.<br />

14 — F. Poilly sc. Madonna.<br />

15 P. Rauch, Monumentet for Kong Max Joseph af Bayern,<br />

Lith.<br />

16 — Monum. for Friedr. d. Gr. Xyl.<br />

17 — 8 Blade. Lith.<br />

18 P. Rubens, px. C. Visscher sc. Simon og Maria.<br />

19 — Guil Paneels. sc. Madonne med Barnet.<br />

20 Polidorus inv. Gelestrussi, f. 2 Blade Ornamenter.<br />

21 — Ant. Salamanca sc. 1545. 2 Bl.<br />

22 4 meget store Blade i Kobb.<br />

23 Abildgaard inv. Clemens sc. le sort des artist, a. 1. 1.<br />

24 — Do. 111. til Ewalds Skr 1. Deel.<br />

25 —27 Bartsch, inv. et sc. 3 Blade med Dyr.<br />

28 H. Carmienche, Optrækkende Uveir.<br />

29 — Fra Hellebæk.<br />

30 — Capellet.<br />

31 Clemens, inv. & sc. Frihed, Lighed, Broderskab.<br />

32 C. Dalgas, inv. Kittensd. & Aagaard, gi. Billeder, fra<br />

Krigen 18 48 — 50. o Bl.<br />

33 E g-ersberg, En Jagt tilaukers.<br />

149<br />

3 4 Eckersberg, Dækket af et Orlogsskib. 2 Expl.<br />

35 Exner px., En Amagerkone. Lith.<br />

36 L. Frolich, Asker Ryg. 9 Blade. Rad.<br />

37 — Dronning Dagmars Ankomst til Danmark. 6 Bl.<br />

Rad.<br />

38 Gebauer, fec., Koer ved Yandet. Rad.<br />

39 — Markedscene og Jagtscene m. Portr. af Kunstneren<br />

selv. Ha andtegn.<br />

40 Const. Hansen fec., Kronborg. Kobb.<br />

41 — Roeskilde Domkirke indv. Kobber.<br />

42 H. Hansen, Rosenborg. Kobb.<br />

43 Roed, Do. Kobb.<br />

44 Kyhn, Fra Meselfloden. Kobb.<br />

45 Lahde, f. Scener af Kbhvns Ildebrande. 3 B. Kobb.<br />

46 -- Figurer til Tegneovelse efter Thorvaldsen med<br />

poet. Forkl. af Oehlenschlæger. 3 Hefter. - •<br />

47 Troels Lund, del. Hoffmann sc., Roeskilde Domkirke.<br />

5 Bl. Kobb.<br />

48 Marstrand, px., En Albaneserinde & Carnavalet. 2 Lith.<br />

49 — Fredmanns Epistel Nr. 83. 2 Lith.<br />

50 E. Paulsen, del. Schub. sc., 111. til Mallings store og<br />

gode Handl. 6 Bl. Kobb.<br />

51 — Anna Colbjornsen i Nordsehoug Præstegaard. Kob.<br />

52 — Dyrehaugs Lystreise og Forlystelser. 2 Bl.<br />

53 Knebler, f. Schut sc., Romerske Bonderfolk prove Hat<br />

til Sonnen Rad.<br />

54 Roed, del. et sc., Frederiksborg Slotsgaard. Rad.<br />

55 — Roeskilde Domkirke. Rad.<br />

56 Simonsen, px., Billeder fra 1848 — 50. 7 Bl. Lith.<br />

Farvetryk.<br />

57 Thorvaldsen, 18 Blade Kobberstik.<br />

58 Zillen, f., 4 Blade med Dyr. Rad.<br />

59 Haeckert, Et Træ. Tegning.<br />

60 Rosenberg, En Vase. Tegn.<br />

61 Cramer, px., Haas. sc. Udsigt fra Corsor over Store<br />

Belt. 1772. Kobber.<br />

62 Schleisner, px., Brev fra SSnnen. Lith.<br />

63 J. Wiedewelt, f. Clemens, sc , Fr. V’s Sarcophag.<br />

64 R. v. Hooghe sc., Mindeblad om Holger Rosencrantz.<br />

65 H. Freund, Olrik, f., Ragnarok, med Text al Hoyer.<br />

5 Bl.<br />

66 Simonsen px., Sonne sc, den Gjerrige. Kobber.<br />

67 Bloch, Ballin sc, Gadescene i Rom. Kobber.<br />

68 — Fisker fra Sorent. Lith.<br />

69 Paul Delaroche, Maria ved Korset. Lith.


150<br />

70 . Paul Delaroche, Marie Antoinette. Litli.<br />

7 1 Das neue Test. mit viele Kupf.<br />

72 En meget smuk Frimærkesamling, c. 400 Stkr<br />

73 En Samling Gipsafstobninger af franske Konger og An<br />

tiker.<br />

XXII.<br />

Oliemalerier af Prof. Historiemaler Hoier.<br />

1 Adam.<br />

2 Adam og Eva.<br />

3 Saul og David.<br />

4 Pætus i Fængslet.<br />

5 Judith.<br />

6 Scene af den græske Mythologie.<br />

7 Amor og Psyche.<br />

8 Flygtende.<br />

Malede Studier.<br />

1 Prof. J. C. Dahl, Parti ved Dresden. Vinterlandskab.<br />

2 Mohr, Norsk Landskab.<br />

3 Samme? Maaneskin.<br />

4 N. A. Lytzen, Parti ved Pederstrup.<br />

5 C. Petersen, Yinterstudie.<br />

6 Carsten Henricbsen, Studie.<br />

7 Wurtzen, Studie.<br />

8 Chr. Holm, Studie.<br />

9 Friedlænder, 4 Studier.<br />

10 Ubekjendt, Et gammelt Sostykke.<br />

11 — Parti fra Bornholm.<br />

12 Maaneskinsstykke.<br />

13 2 Studier.<br />

14 2 Do.<br />

15 Kraft, Studie fra Dyrehaven.<br />

16 2 Studier.<br />

Haandtegninger.<br />

1 J. P. Moller, Parti ved Hellebek.<br />

2 — Buske ved Hellebek.<br />

3 — Parti ved Hellebek. Tusch.<br />

151<br />

4 Mohr, Partenkirch. Aquarel.<br />

5 F. Kraft, Parti ved Raadvad.<br />

6 — Do.<br />

7 Et Egetræ.<br />

8 Emanuel Larsen, 3 Bl.<br />

9 Fabricius de Tengnagel, Maaneskin.<br />

10 F. Sodring, Slottet Elz ved Mosel.<br />

— Ved Sparresholm. 2 Bl.<br />

12 — 2 B!.<br />

13 — 6 Bl.<br />

14 Schovelin, 3 Bl.<br />

15 P. Olsted, Ved Vedbæk.<br />

16 — 4 Bl.<br />

17 J. W. Gertner, Urania.<br />

18 Jens Juel, En Dreng.<br />

19 Thorvaldsen, En Love.<br />

20 Marstrand, 1 Bl.<br />

21 — 2 Bl.<br />

22 Peters, I Bl.<br />

23 C. W. Eckersberg, 1 Bl.<br />

24 Seyfert, Landskab. Sepia.<br />

25 G. M. Kraus, 1 Bl.<br />

26 Kauffmann, Romerske Ruiner, 2 Bl.<br />

27 Abildgaard, 2 Bl.<br />

28 C F. Hoyer, 2 Bl.<br />

29 C. Lubinetsky, 3 Landskaber.<br />

30 Froken Naumann, Genrebillede.<br />

31 Hansen Balling, 3 Bl.<br />

32 2 Bl. med Koer.<br />

33 Holm, 1 Bl.<br />

34 S. H. Petersen, Moens Klint.<br />

35 6 Bl. Figurer.<br />

36 Landskab.<br />

37 Landskab Tusch.<br />

38 Rosenberg, Ruin af Weisenburg. Tusch.<br />

39 Libert, 2 Landskaber. * Aquarel.<br />

40 Landskab. Sepia.<br />

41 2 Bl. Figurer.<br />

42 6 Bl.<br />

43 5 Bl.<br />

44 1 Bl.<br />

45 Endeel Calqueringer.


152<br />

Kobberstik og Raderinger.<br />

46 S. H. Petersen, Moens Klint.<br />

47 — Egn ved Botzen.<br />

48 Peder Oxe. Preisler sc.<br />

49 Kobberstik af J. Ballin, efter Rorby (Kunstforeningens<br />

Medlemsblad for 1862).<br />

50 Gebauer, Landskab med Koer.<br />

51 - Do.<br />

52 Gebauers sidste, ufuldendte Arbeide.<br />

53 J. A. Koch, Striden om den dode Guido af Montefeltro.<br />

54— 56 — Dante og Yirgil i Underverdenen. (Efter<br />

Dantes Inferno).<br />

5? Frommel, Landskab.<br />

58 Dorner, 2 Landskaber.<br />

59 Tobias og Engelen. Pladen ufuldendt.<br />

60 Portræt.<br />

61 Do.<br />

62 Guido Reni. Bollinger sc.<br />

63 Samme Bl.<br />

64 2 Kobberstik efter Zucarelli.<br />

65 3 Do. efter Zais.<br />

66 St. Cecilia. C. Dolei px., Riedel sc.<br />

67 Den hellige Familie, efter Mich. Angelo.<br />

68 Landskab efter Breenberg. Racina sc.<br />

69 3 Bl. Romerske Ruiner, efter Piranesi.<br />

70 10 Bl efter Rafaels Loftmalerier.<br />

71 Bartsch, 2 Koer.<br />

72 — En Tyr.<br />

73 Dronning Margrethe. Weger sc.<br />

74 4 Landskaber efter Rugendas.<br />

75 Landskab.<br />

76 Titelkobber til Klop&ocks Messias.<br />

77 2 Raderinger.<br />

78 B. Rode, Das gliickliche* Weltalter.<br />

79 Ezdorf, Landskab.<br />

80 3 Bl.<br />

81 3 Bl.<br />

82 4 Bl.<br />

83 4 Bl.<br />

Lithografier.<br />

84 Ragnarok, Frise af F reund, tegnet af Olrik, 6 Bl.,<br />

samt Text af Hojen.<br />

153<br />

85 B. S. Ingemann, efter Marstrand.<br />

86 Olsen. Fortling lith.<br />

87 Parti ved Nibe, efter Kiærschou. Farvetryk.<br />

88 Kjærschou. Ved Silkeborg So. Vinterlandskab.<br />

89 Richardt, Roding Hoiskole.<br />

90 Rosenborg.<br />

9 1 Nicolai Taarn.<br />

92 Kjobenhavn, seet fra Frederiksberg (i en Rulle).<br />

93 Tizian. Em. Bærentzens Inst.<br />

94 Observatoriet. Reucau del., Larsen lith.<br />

95 Et Barn.<br />

96 3 Bl.<br />

97 4 Bl.<br />

98 4 Bl.<br />

99 Slesvig.<br />

100 Maglekilde ved Roeskilde.<br />

Træsnit.<br />

101 Lundby en Hoppe med sit Fol.<br />

102 — Christian d. Fjerde.<br />

103 Portr. af H. C. Orsted.<br />

104 En Samling Træsnit.<br />

Kobberstik m. m.<br />

1 The tanring of the shrew. Leslie px.<br />

2 The rent day. Wilkie px.<br />

3 The errand bay. Wilkie px.<br />

4 The parish beadle. Wilkie px.<br />

5 The three Maries. Carraeci px.<br />

6 Adoration des roys. Yeronese px., Dupuis sc.<br />

7 The coquette. Barteg px.<br />

8 Yirginie. Greuze px.<br />

9 la Jaconda. Leond. d. Yinci px.<br />

10 L’education d’Achilles. Regnault px., Frommel sc.<br />

11 Joannes Fvangelista. Correggio px.<br />

12 Die Manner in Riilli. Rahl px.<br />

13 Magdalena. Flatz px.<br />

14 Raphaels Portrait. Raphael px., Muller sc.<br />

15 Ripudia di Agar. Barbieri px., Jesi sc.<br />

16 Tam o’ sbanter. Burnet px.<br />

17 Modesta et Vanitas. L. d. Vind px., Volpato sc.<br />

18 Johannes den Dober. Carrache px., Langhi sc.<br />

19 Maria Himmelfart. Tizian px.


154<br />

20 Madonna med Barnet. Gurofalo px., Raph. Morghen sc.<br />

21 „Hide and seek“. Steward px.<br />

22 Den hellige Familie. Raphael px., Hoffroann sc.<br />

23 Le retour du proscrit. (Aquatinta.)<br />

24 Ueberfahvt bei Schreckenstein.<br />

25 Prospect af Noptuns Grotte.<br />

26 Prospect af Heidelberg.<br />

27 Landskab. Claude Lorrain px.<br />

28 Le charteau de cartes.<br />

29 Rebecca ved Bronden.<br />

30 Prospect af Heidelberg.<br />

31 Hufelands Portrait. Lithogr.<br />

32 The errand boy. Wilkie px.<br />

33 The rent day. Wilkie px.<br />

34 2 Lithographier i Farvetryk.<br />

35 2 do. do.<br />

36 3 do. do.<br />

37 2 do. do.<br />

38 2 Blade af Ludvig d. XVI Historie.<br />

39 Kamp der Sachsen und Francken. Kaulbach px.<br />

40 St. Andreas Matyrium. Dominichino px., Folo sc.<br />

41 Libylla Cumaea. Dominichino px., Yenetas sc.<br />

42 L’enkevement des Sabines. Poussin px.<br />

43 St. Marcus & Paulus. A. Diirer px., Reindel sc.<br />

44 St. Johannes & Peter. A. Diirer px., Reindel sc.<br />

45 Hussiterpredigt. Lessing px.<br />

46 St. Catharina. Raphael px., Caspar sc.<br />

47 Augustus et Cleopatra. Raph. Mengs px.<br />

48 Egmont und Clarchen. Kaulbach px.<br />

49 Die Weinprobe. Fluggen px.<br />

50 La sacra famiglia. Correggio px., Yeneti sc.<br />

51 Die Liebe als Artz.<br />

52 Des Vaters Heimkebr.<br />

53 Die Wahrsagerinn.<br />

54 Die Sennerinn.<br />

55 Friihlingslust.<br />

56 Rebecca am Brunnen.<br />

57 Marie Antoinette. Delaroch px. Lithog.<br />

58 Portrait af Frederik VII & Carl XV. Lithogr.<br />

59 Pengebrevet. Monies px. Lithogr.<br />

60 Madonna della Sedia. Lithogr.<br />

61 Der Abschied.<br />

62 Letzter Abschied der Sohne Eduards.<br />

63 Gefabr und Rettung.<br />

155<br />

1 5 Staalstik.<br />

2 5 do.<br />

3 5 do.<br />

4 5 do.<br />

5 8 religiose Lithogr.<br />

6 6 do. (4 Luther..)<br />

7 6 do.<br />

8 6 do.<br />

9 1 Raphael, „La vierge aux langes" og 6 religiose<br />

10 1 Das Abendmahlfeier og 3 rel. Lith.<br />

11 6 franske coll. Caricaturer.<br />

12 4 do.<br />

13 4 do.<br />

14 3 Farvetryk.<br />

15 3 do.<br />

16 5 do.<br />

17 5 do.<br />

18 5 do.<br />

19 5 do.<br />

20 2 do. (Eduard & Kunig.)<br />

21 4 coll. Cabinetsstykker. (Jagd-Abentheuer etc.)<br />

22 5 do. (Nymphes de la Seine.)<br />

23 2 do.<br />

24 3 do.<br />

25 5 Farvetryk. (Kv. Portr.)<br />

26 5 do.<br />

27 5 do.<br />

28 o do.<br />

29 5 do.<br />

30 5 do.<br />

31 6 Prosp. fra Tivoli.<br />

32 48 do. af Kjobenhavn.<br />

33 18 do. af danske Herregaarde.<br />

*54 10 Portraiter.<br />

35 15 do.<br />

36 15 do.<br />

37 15 do.<br />

38 15 do.<br />

39 15 do. af Konger af den oldenborgske Stamme.<br />

40 1 Portrait af Gliick.


156<br />

46 6 Portraiter.<br />

47 6 do.<br />

48 5 do.<br />

49 5 do.<br />

50 5 do.<br />

51 8 do.<br />

52 6 Farvetryk.<br />

53 6 do.<br />

54 7 do.<br />

55 8 div. Lithogr.<br />

56 3 Kobberstik.<br />

57 „Scotch terrier", efter Landseer. Kobberst.<br />

58 „Rebeka“. A. Elmore. Kobberst.<br />

59 2 Lithografier. (Pendants.)<br />

60 „Shepherds Hame. Landseer. (Kobberst.)<br />

61 2 Lithogr. (Pendants.)<br />

62 2 do.<br />

63 2 do.<br />

64 2 do.<br />

65 5 do.<br />

XXIII.<br />

1— 3 Miihlenbriich, Lehrbuch des Pandekten-Rechts. 3<br />

Bånde. Halle 1837—38.<br />

4 — 5 Bauer, Abhandlungen aus dem Strafrechte. 3 Bd.<br />

Gottingen 1840— 43.<br />

6 Morstadt, Kritiscber Commentar zu Fauerbachs Lehrbuch.<br />

Schaffhausen 1855.<br />

7 Richter, Untersuchungsfiihrung in Criminelsachen. Dres-<br />

den 1855.<br />

8— 10 Puchta, Institutionen von Radorff. 3 Bd. Leipz.<br />

1856 -5 7 .<br />

11 Esmarch, Romische Rechtsgeschichte. Gottingen 1856.<br />

12— 15 Holzschuher, Theori die gemeinen Civilrechts.<br />

Leipzig 1856.<br />

16 Dr. Heumann, Handlexicon zu den Queben des rom.<br />

Rechts. Jena 1857.<br />

17 Stemann, Schleswigs Recht und Gerichtsvervassung.<br />

Schleswig 1855.<br />

18 Matthiæ, Contoversen-Lexicon des romischen Civilrechts.<br />

Leipzig 1856. *<br />

157<br />

19 Schrader, Handbuch der vaterlandischen Rechte. Altona<br />

1784.<br />

20 Esmarch, Handbuch der Erbrechte. Schleswig 1852.<br />

21 — 23 Poulsen, Samlede mindre Skrifter. 3 Bd Kbh.<br />

1857.<br />

24 Der Koran oder Das Gesetz fur die Moslemer. Hahn<br />

1775.<br />

25— 27 Yangerov, Pandechten Yorlesungen. 3 Bd. Marburg<br />

& Leipzig 1847 — 51.<br />

28 Jus constitutionum. Reg. Holsaticarum. Gliickstadt<br />

1753.<br />

29 Corpus Juris civiles. Leipzig 1833.<br />

30 Schrader. Handbuch der vaterlandischen Rechte. Hamb.<br />

1786.<br />

31 Slesvigske Provindsialefterretninger. 21 Hefter.<br />

32 Slesvigs Topographi. Oldenborg 1854.<br />

33 Larsen, Slesvigske Criminalproces. KjObenhavn 1862.<br />

34 Schmid, Civilproces. Kjobenhavn 1853.<br />

35 Krieger, slesvigske Familie- og Arveret. 1855. Kbhvn.<br />

36 Schiitze, slesvigske Strafferet. Kbhvn 1856.<br />

37 Krieger, slesvigske Formueret. Kbhvv 1855.<br />

38 Yedel, slesvigske Privatret, alm. Deel. Kbhvn 1857.<br />

39 Tidsskrift for Retsvæsen. 3 Hefter.<br />

40—43 BergsOe, Den danske Stats Statistik. Kbhvn.<br />

1 8 4 4 -5 3 .<br />

44 Petermanns Mittheilungen. 13 Hefter. 1856 — 57.<br />

45 — 46 Holbergs danische Reichs-Hist. 4to.<br />

47 — 48 Holbergs Danmarks-Historie. Kbhvn 1856.<br />

49 Yedel, Den danske Kronike. Kbhvn 1851.<br />

50 Blom, Norges Statsforfatning 1814. Christiasia 1860.<br />

51 Beck, Olaf Byes Tilbagetog. Kbhvn 1863.<br />

52 Ingerslev, Fransk Læsebog. Kbhvn 1861.<br />

53 Andersen, Prædikener. Kbhvn 1857.<br />

54 — 56 Keller, Italienischer Novellenschatz. 3 Theile.<br />

57 Lamartine, Geståndnisse. Grimma 1849.<br />

58 — Rapael & Genovefa. Grimma 1849.<br />

59 Klencke, Mikroskopiske Bilder. Leipzig 1853.<br />

60 Tassoni, Der ge“orbte Eimer. Leipzig 1842.<br />

61 Jacopo Ortis letzte Briefe. Leipzig 1847.<br />

62— 65 Flora danica. Vol. I - I V , coll. Fol.<br />

66 Eschricht, Undersogelse om Hvaldyrene, 4to.


158<br />

XXIV.<br />

Udstoppede Pattedyr og Fugle m. m.<br />

Pattedyr.<br />

1 1 Raadyr.<br />

2 1 Grævling.<br />

3 2 Ichneumoner eller Phai’aosrotter.<br />

4 4 Aber.<br />

5 4 Egern.<br />

6 2 Hamstere.<br />

7 1 1 Væseler.<br />

8 3 Ildere og en Frette.<br />

9 1 Maar.<br />

10 1 blaa Ræv, gi., og 2 unge do.<br />

11 3 Syvsovere.<br />

12 1 almindelig Muldvarp.<br />

13 1 hvid do.<br />

14 Flere Spidsmuus.<br />

15 2 Lemæner.<br />

16 En Ulv.<br />

17 En Los.<br />

18 Et Murmeldyr.<br />

19 2 Næsebjorne.<br />

20 En Kr ok odil.<br />

21 En Slange.<br />

Krybdyr.<br />

Fugle.<br />

22 En ægyptisk Grib.<br />

23 En hvidhovedet Grib.<br />

24 4 Havorne.<br />

25 8 Musevaager, almindelige.<br />

26 2 do., laadenbrurk.<br />

27 2 Vespefalke.<br />

28 En sort Glente.<br />

29 En Vandrefalk.<br />

30 4 Honsehoge.<br />

31 2 Kjæihoge.<br />

32 2 Spurvehoge.<br />

33 3 Dværgfalke.<br />

159<br />

34 5 Taarnfalke.<br />

35 5 Natravne.<br />

36 3 store Tornskader.<br />

37 2 Piroler.<br />

38 2 Solsorter.<br />

39 1 Ringdrossel.<br />

40 En Kasse med 4 div. Drosler,<br />

4 i En Viindrossel.<br />

42 En Bogdrossel.<br />

43 En Misteldrossel.<br />

44 En stor Flagspet.<br />

45 5 Sortspetter.<br />

46 3 Gronspetter.<br />

47 1 Graaspet.<br />

48 1 Hærfugl.<br />

49 1 Toplærke.<br />

50 1 Hedelærke.<br />

51 1 Ringdue.<br />

52 1 Huldue.<br />

53 2 Fasaner, den ene Varietet.<br />

54 6 Tjurer, 5. Hanner og 1 Hun.<br />

55 1 rod Agerhone.<br />

56 1 græsk do.<br />

57 2 Cochinchinahaner.<br />

58 1 Dværghane.<br />

59 2 Vagtler.<br />

60 1 Præstekrave.<br />

61 3 Graaheire.<br />

62 1 Dværgheire.<br />

63 4 Rordrummer.<br />

64 1 Tantalus.<br />

65 3 sorte Storke, 1 hvid do.<br />

66 1 Skovsneppe.<br />

67 1 Vandsnerre.<br />

68 6 Blishons (Vandhons).<br />

69 4 Traner.<br />

70 1 caspisk Trane.<br />

VI 1 Hættemaage.<br />

72 3 Solvmaager.<br />

73 2 Svartbagmaager.<br />

74 2 Solvmaager.<br />

75 2 Rovmaager.<br />

76 2 store Skalleslugere.<br />

77 2 hvidoiede Dykænder.<br />

78 1 Taffeland.


160<br />

79 2 Hvin ænder.<br />

80 1 Floielsand.<br />

81 1 Konge-Edderfugl.<br />

82 2 Moseænder.<br />

83 2 Pibeænder.<br />

84 1 Knobsvane.<br />

85 2 Sangsvaner.<br />

86 1 ægyptisk Gaas.<br />

87 1 Svanegaas.<br />

88 3 Knorte- eller Ringgjæs.<br />

89 I hvidpandet Gaas.<br />

90 3 Sædgjæs.<br />

91 1 rodstribet Lappedykker.<br />

92 I hornet Do.<br />

93 3 Dværg-Do.<br />

94 1 Lom.<br />

95 1 Dværgteist.<br />

96 1 Sopapegoie.<br />

97 Et Skelet af en Havorn.<br />

98 Do. do. Svane.<br />

99 6 mindre Skelettet af Fugle.<br />

XXV.<br />

Afdode Cand. pliarma. Mathias Toldorph s Bo.<br />

1—23 Archiv for Pliarmacie og technisk Chemie med<br />

deres Grundvidenskaber. 1— 19 Bind. med Register.<br />

Kbhvn 184'i — 63, sm. indb.<br />

24 Heiberg, Pharmaceutisk Chemie. Kbhvn 1857, sm. indb.<br />

25 Otto, C . Haandbog i Pharmakognosien. Kbhvn 1840.<br />

26 Zeise, Chemie. Kbhvn 1829.<br />

27 Liebig, Die organische Chemi. Braunschw. 1840.<br />

28 Schlickum, Chemische Untersuchungs-Methode. Leipz.<br />

sm. indb.<br />

29 Wobler. Uorganiske Chemie. Kbhvn 1837.<br />

30 Pharinacopoea danica, overs. paa Dansk. Randers 1842<br />

Manuskript.<br />

31 Gray’s supplement to the pharmacopoeia, by Redwood,<br />

Lond. 1848.<br />

32 Berlin, Grundrids af Plantechemien. Kbhvn 1838.<br />

33—3 i Hornemann, Dansk oeconomisk Plantelære. 3die<br />

Opl. 2 Bd. Kbhvn 1821 — 37.<br />

161<br />

35 Dreier, Lærebog i den botaniske Terminologie og Systemlære.<br />

Kbhvn 1839.<br />

36 Koch , Taschenbuch d. Deutschen u. Schweizer Flora.<br />

Lpz. 1844.<br />

37 Koppe, Anviisning til Jorddyrkning og Fædrift. Kbh.<br />

1853.<br />

38 Valentiner, Landbruget. Kbhvn 1859.<br />

39 Cecil, Stable practice. Lond. 1852.<br />

40 Bartholin, Almindelig Brev- og Formularbog. Kbhvn<br />

1844.<br />

41 Gruner, Haandbog for Handlende og Sofarende. Kbh.<br />

1850.<br />

42 Bibelen paa Dansk. Kbhvn 1830.<br />

43 Samme Bog. New York 1850.<br />

44 Meyer, Fremmedord-Bog. Kbhvn 1844.<br />

45 Wagener, Spanisches Sprachlehre. Lpz. 1807.<br />

46 Gomez de Mier, Der echte Spanier oder Anweisung<br />

znr grimdlichen Erlernung d. spanischen Sprache. Hamb.<br />

1847.<br />

47 Franceson, Auszug aus d. Worterbuch d. Spanischen<br />

u. Deutschen Sprache. 2 Bde. Lpz.<br />

48 Butler, The spanish teacher and kolloquial phrase-<br />

book. New York 1852.<br />

49—51 Baden, Latinsk-Dansk og Dansk-Latinsk Ordbog.<br />

3 Bd. Kbhvn 1786—88.<br />

52—53 Gronberg, Tydsk-Dausk og Dansk-Tydsk Haand-<br />

Ordbog. 2 Bd. Kbhvn 1846— 51.<br />

54 Bresemann, Engelsk-Dansk Parleur. Kbhvn 1848.<br />

55 Engelsk Lomme-Ordbog. Lpz.<br />

56 Johnson, Dictionary of the english language. Lond.<br />

57—58 A complete dictiorary english-german-frensch. 3<br />

Vol. Lpz. 1835.<br />

59 Fryxel, Svensk Språklåra. Stockh. 1852.<br />

60 Welander, Norskt- (och Dansk) Svenskt Handlexikon.<br />

Chraina 184i.<br />

61 Genlis, Handbuch flir Reisende, in vier Sprache. Lond.<br />

1837.'<br />

62 Mellin, Larobok i Faderneslandets Ilistoria. Stockh.<br />

1845.<br />

63 Holberg, Peder Paars, udg. af Davidsen, m. lOO Illustr.<br />

Kbhvn 1852.<br />

64 Oehlenschlægei’, Nordiske Digte. Kbhvn 1807.<br />

65 Holst, Den lille Hornblæser. Kbhvn 1849.<br />

66 Thiele, Breve fra England og Skotland. Kbhvn 1837.


162<br />

67 (Thisted.) Episoder fra et Reiseliv, ved St. Hermidad<br />

I. Kbhvn 1850.<br />

6 8 Wallenberg, Samlade Vitterhetsarbeten. Upsala 1855<br />

69 Taylor, Eldorado. 2 Vol. Leipzig 1848.<br />

70 Bulwer, Harold. 2 Vol. Leipzig 1850.<br />

71 — Ernst Maltravers. Leipzig 1842.<br />

72 — Night and morning. Leipzig 1843.<br />

73 — The disowned. London 1855.<br />

7 4 — Pelham, Leipzig 1842.<br />

75 Dickens, Hard times. Leipzig 1854.<br />

76 James, The gipsy. Leipzig 1847.<br />

77 Kennedy, Decision. New-York 1852.<br />

78 Cummins, Mabel Vaugham. Leipzig 1857.<br />

7 9 Malleville, A franconia stort. New-York.<br />

80 Marryat, Mr. Midshipman Easy. London 1857.<br />

gi — Japhet in search of a fatlier. Leipzig 1843.<br />

82 — Jacob Faithful. Leipzig 1842.<br />

83 — Peter Simple. Leipzig 1842.<br />

84 W alter Scott, Waverloy. Leipzig 1845.<br />

85 — Ivanhoe. Leipzig 1845.<br />

8 6 Engelske Comedier. 6 Stkr.<br />

87 Le Sage, Historia de Gil Blas de Santillana. Paris<br />

1844. (Spansk)<br />

8 8 W est, Beschreibung v. St. Croix. Kopenh. 1784.<br />

89 Knox, A historical account of St. Thomas, W. J. New<br />

York. 1852.<br />

90 Blacks’s pitoresque guide trough North and South<br />

Wales and Monmouthshire. Edinburg 1853.<br />

91 F ord , A description of scenery in the lake district<br />

int. as a guide to strangers. London 1845.<br />

92 London im Jahre 1851. Handbuch fiir Reisende.<br />

Leipzig 1851.<br />

93 Pictorial half-hours of London topography. London.<br />

94 Bille, Skizzer fra England. Kbhvn 1857.<br />

95 Schepelern, Tegneovelser for Begyndere, 4to.<br />

96— 98 Mansa’s Kort over Norre-Jylland. 10 Blade paa<br />

Lærred og i Fouteral.<br />

99 E t Bundt nyere Reisekort og Planer.<br />

100 —2 Tre Bundte B5ger.<br />

En Coiicylle-Saitillngf I et Skab med 30<br />

Skuffer, hvorover skreven <strong>Fortegnelse</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!