Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med ... - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med ... - Hvidt & Frit

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 14827 SD dk-DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 299 710


Indholdsfortegnelse Beskrivelse af køleskabet ...........................................4 Miljøbeskyttelse ...................................................6 Råd om sikkerhed og advarsler ......................................7 Sådan spares der energi ...........................................11 Køleskabet tændes og slukkes .....................................12 Betjening ........................................................12 Indstillingsmodus. .................................................13 Tastelyd aktiveres/deaktiveres .....................................13 Låsen aktiveres/deaktiveres .......................................14 Ved længere fravær. ...............................................14 Den rigtige temperatur ............................................15 ...ikølezonen og i PerfectFresh-zonen ................................15 Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) .............................15 Temperaturen indstilles .............................................15 Mulige temperaturindstillinger .....................................16 Temperaturen i PerfectFresh-zonen indstilles ............................16 Temperaturdisplay. ................................................17 Lysstyrken i temperaturdisplayet ændres ............................17 Alarm. ..........................................................18 Temperaturalarmen afbrydes ........................................18 Døralarm tilkobles .................................................18 Superkøl ........................................................19 Funktionen Superkøl ...............................................19 Madvarerne placeres korrekt .......................................20 Forskellige områder i køleskabet. .....................................20 Madvarer, der er uegnet til opbevaring i køleskab ........................21 Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer. ......................21 Korrekt opbevaring af madvarer ......................................21 Uemballeret kød og grønt. ........................................21 Korrekt anvendelse af PerfectFresh .................................22 Opbevaringstemperatur ............................................22 Luftfugtighed .....................................................22 Opbevaring i skuffer med lav og høj fugtighedsgrad ......................22 Skuffe med lav fugtighedsgrad ....................................22 Skuffe med høj fugtighedsgrad ....................................23


Indholdsfortegnelse Køleskabet indrettes ..............................................24 Hylderne flyttes ...................................................24 Delt hylde. .......................................................24 Serveringshylde / flaskehylde i døren flyttes .............................25 Universalboks ....................................................26 Flaskeholderen flyttes ..............................................26 Automatisk afrimning .............................................27 Kølezone og PerfectFresh-zone ......................................27 Rengøring og vedligeholdelse ......................................28 Udvendigt, indvendigt, tilbehør .......................................28 Ventilationsgitter ..................................................29 Tætningsliste i døren ...............................................29 Bagside - metalgitter ...............................................29 Aktive kulfiltre ...................................................30 Aktive kulfiltre skiftes ...............................................30 Småfejl udbedres .................................................32 Støjårsager ......................................................34 Service / reklamationsfrist .........................................35 Eltilslutning .....................................................38 Opstillingsanvisning ..............................................39 Side-by-side opstilling ..............................................39 Opstillingssted ....................................................39 Klimaklasse. ...................................................39 Ventilation .......................................................39 Opstilling ........................................................39 Justering ........................................................40 Mål.............................................................41 Hængslingssiden ændres ..........................................42 Døren justeres ....................................................47 Køle-/fryseskabet indbygges .......................................49


Beskrivelse af køleskabet a Tænd/Sluk-sensortast b Superkøl-sensortast c Sensortast til indstilling af temperatur (X for koldere) d Kontrollampe for lås (vises kun, når låsen er aktiveret) 4 e Temperaturdisplay f Kølesymbol g Sensortast til indstilling af temperatur (Y for varmere) h Sensortast til frakobling af alarm (vises kun ved døralarm) i Symbol for skift af aktive kulfiltre (vises kun ved opfordring til skift af de aktive kulfiltre)


a Ventilator b Lys i loftet c Smør- og osteboks d Universalboks e Æggebakke / serveringshylde f Flaskehylde g Holder med aktive kulfiltre h Hylde i Flaskehylde j Flaskeholder * k Rende og afløbshul til afrimningsvand l Skuffe med lav fugtighedsgrad i PerfectFresh-zonen m Regulatorer til indstilling af luftfugtigheden i skuffer med høj fugtighedsgrad n Skuffer med høj fugtighedsgrad i PerfectFresh-zonen * afhængig af model Beskrivelse af køleskabet 5


Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. 6 Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen.


Dette køleskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og køleskab. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden køleskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes både personer og køleskab. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer! Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen ~ Brug kun køleskabet i en almindelig husholdning til køling og opbevaring af madvarer. Al anden anvendelse er på egen risiko og kan være forbundet med fare. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene køleskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Børn i huset ~ Børn må kun bruge køleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af køleskabet. Lad dem aldrig lege med køleskabet eller hænge på døren. 7


Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed ~ Kontroller køleskabet for ydre, synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget produkt i brug, da det kan betyde fare for sikkerheden! ~ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. ~ Dette køleskab indeholder isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det er ikke skadeligt for ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelsen af dette miljøvenlige kølemiddel har dog delvist forårsaget et højere lydniveau, da der ud over støj fra kompressoren også kan forekomme strømningsstøj fra hele kølekredsløbet. Disse effekter kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på køleskabets funktion. Ved transport og opstilling skal man sørge for, at ingen dele i kølesystemet beskadiges. Kølemidlet kan ved uheld forårsage øjenskader! I tilfælde af beskadigelser: – undgå alle former for åben ild, – træk stikket ud, – sørg for udluftning i nogle minutter i rummet, hvor køleskabet står, og – kontakt Miele Teknisk Service. 8 ~ Jo mere kølemiddel, der er i køleskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr.8g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i køleskabet. ~ Sikker drift kan kun garanteres, når montering og tilslutning er foretaget som beskrevet i brugsanvisningen. ~ Før tilslutning af køleskabet er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på køleskabet. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Tilslutning må ikke foretages ved hjælp af en forlængerledning eller en multistikdåse, da disse ikke giver den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning). ~ Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret reglementeret jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød).


~ Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. ~ Reparation inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. ~ Køleskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Køleskabet er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: – Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. – Sikringen er slået fra. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Indbygning og montering af dette køleskab på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skibe) må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for brugen af dette køleskab. Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug ~ Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i køleskabet. Der kan opstå gnister, når termostaten tænder, og dette kan forårsage eksplosion. ~ Brug aldrig elektriske apparater i køleskabet (f.eks. til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! ~ Stærk spiritus skal stå oprejst og være lukket helt tæt. Eksplosionsfare! ~ Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i køleskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køleskabet afhænger af mange faktorer, som f.eks. hvor friske de er og af kvaliteten samt af temperaturen i køleskabet. Vær opmærksom på fødevareproducenternes anvisninger og datomærkning! ~ Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at – fjerne rim eller is med – løsne fastfrosne madvarer med. Disse kan beskadige køleelementerne, så køleskabet ikke kan anvendes. ~ Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. ~ Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. 9


Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køleskabet eller i skabsdøren, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med køleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen. ~ Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved strømforbruget øges, og skader på dele af køleskabet ikke kan udelukkes. ~ Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i køleskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kølesystemet, således at køleskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af køleskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. 10 Bortskaffelse af et gammelt køle-/fryseskab ~ Gør låsen i det gamle køleskab ubrugelig. Dette forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. ~ Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, f.eks. ved at – stikke hul på kølemiddelkanalerne – knække rørene – kradse overfladebelægningen af. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt.


Normalt energiforbrug Øget energiforbrug Opstilling I rum med ventilation. I lukkede rum uden mulighed for ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. I direkte sollys. Temperaturindstilling termostat "cirka-tal" (trinvis regulering) Temperaturindstilling termostat "præcis grad" (digital visning) Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20°C. Opstilling ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj omgivelsestemperatur. Middel indstilling mellem 2 og 3. Høj indstilling: Jo lavere temperaturen i skabet er, desto højere er energiforbruget! Svaleafsnit 8 til 12°C Køleskab 4 til 5°C PerfectFresh-zone omkring 0°C Fryseskab -18°C Vinkøleskab 10 til 12°C Brug Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Madvarerne sorteres, før de anbringes i skabet. Varme mad- og drikkevarer bør afkøles, inden de anbringes i skabet. Ved anbringelse i skabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket. Frysevarer optøs i køleskabet. Madvarerne må ikke ligge for tæt. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Afrimning Fryseskabet afrimes, når der har dannet sig et 0,5 cm tykt lag is. Sådan spares der energi På skabe med vinterindstilling skal man sørge for, at vinterindstillingen er frakoblet ved omgivelsestemperaturer over hhv. 16°C og 18°C! Hyppig og langvarig åbning af døren = kuldetab Manglende orden medfører længere søgetid, hvorved døren holdes åben i længere tid. Varme mad- og drikkevarer i skabet medfører, at kompressoren skal køre i længere tid (forsøg på at holde den kølige temperatur). Fordampning og kondensering af væsker i køleskabet kan medføre reduceret køleeffekt. Et islag reducerer kuldeafgivelsen til madvarerne og medfører højere strømforbrug. 11


Køleskabet tændes og slukkes Inden køleskabet tages i brug Stållisterne og -rammerne i køleskabet er forsynet med et beskyttende folie. ^ Træk først foliet af, når køleskabet er opstillet eller indbygget. ^ Påfør stålfladerne et plejemiddel beregnet til rustfrit stål, så snart beskyttelsesfoliet er trukket af. Vigtigt! Stålplejemidlet danner et beskyttende lag, der forhindrer hurtig tilsmudsning! ^ Rengør køleskabets indvendige flader og tilbehøret med lunkent vand, og tør efter med en tør klud. Aktive kulfiltre ^ Sæt de medfølgende aktive kulfiltre ind i holderen, og anbring holderen på en af hylderne i køleskabet (se afsnittet Aktive kulfiltre). 12 Lad køleskabet stå ca. 1/2 til 1 time efter transport, før det tilsluttes. Dette er meget vigtigt for den senere funktion! Betjening Køleskabet betjenes ved at berøre sensortasterne med en finger. Køleskabet tændes ^ Berør tænd/sluk-tasten, indtil temperaturdisplayet lyser. Køleskabet begynder at køle, og lyset tændes, når døren åbnes. For at sikre at temperaturen er tilstrækkelig lav, skal køleskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Køleskabet slukkes ^ Berør tænd/sluk-tasten, indtil alle visninger slukker. Lyset slukker, og kølingen er frakoblet (hvis ikke, er låsen aktiveret!)


Indstillingsmodus Visse indstillinger kan kun foretages i indstillingsmodus. Hvordan man kommer ind i indstillingsmodus, og hvordan indstillingerne ændres, er beskrevet i de relevante afsnit. Oversigt over de funktioner, der kan vælges i indstillingsmodus: Start eller afslutning af indstillingsmodus Tastelyd aktiveres/deaktiveres (se afsnittet Køleskabet tændes og slukkes) Skift af aktive kulfiltre bekræftes (se afsnittet Aktive kulfiltre) Lås aktiveres/deaktiveres (se afsnittet Køleskabet tændes og slukkes) Ændring af lysstyrken i temperaturdisplayet (se afsnittet Den rigtige temperatur) Ændring af temperaturen i PerfectFresh-zonen (se afsnittet Den rigtige temperatur) I indstillingsmodus er døralarmen automatisk sat ud af funktion. Så snart døren lukkes, er døralarmen igen aktiveret. c b ^ u d § Køleskabet tændes og slukkes Tastelyd aktiveres/deaktiveres Tastelyden kan frakobles, så den ikke lyder, hver gang en tast berøres. ^ Berør tasten X, lad fingeren hvile på tasten, og ^ tryk samtidig en gang kortvarigt på tænd/sluk-tasten (slip ikke tasten X!). ^ Lad fingeren blive yderligere 5 sekunder på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser b. ^ Bekræft ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten. ^ Ved kortvarige tryk på tasten X kan man nu indstille, om tastelyden skal være til- eller frakoblet: b0: Tastelyden er frakoblet b1: Tastelyden er tilkoblet b –: Tilbage til menuen. ^ Tryk efter valg af en ny indstilling kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at bekræfte indstillingen. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Indstillingsmodus er nu afsluttet. 13


Køleskabet tændes og slukkes Låsen aktiveres/deaktiveres Når låsen er aktiveret, kan køleskabet ikke slukkes ved en fejltagelse. ^ Berør tasten X, lad fingeren hvile på tasten, og ^ tryk samtidig en gang kortvarigt på tænd/sluk-tasten (slip ikke tasten X!). ^ Lad fingeren blive yderligere 5 sekunder på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser u. ^ Bekræft ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten. ^ Ved kortvarige tryk på tasten X kan man nu indstille, om låsen skal være til- eller frakoblet: u0: Låsen er frakoblet u1: Låsen er tilkoblet u –: Tilbage til menuen. ^ Tryk efter valg af en ny indstilling kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at bekræfte indstillingen. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Indstillingsmodus er nu afsluttet. Når låsen er aktiveret, lyser kontrollampen for låsen X i displayet. 14 Ved længere fravær Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid: ^ sluk køleskabet, ^ træk stikket ud, ^ rengør køleskabet, og ^ lad døren stå på klem for at undgå generende lugt i køleskabet. Hvis der slukkes for køleskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis døren er lukket.


Korrekt temperaturindstilling er meget vigtig. Madvarer fordærves hurtigt af mikroorganismer, men dette kan forhindres eller udsættes med korrekt opbevaringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismernes formeringshastighed. Med lavere temperatur går processen langsommere. Temperaturen i køleskabet øges, – jo hyppigere og længere tid døren holdes åben, – jo flere madvarer, der lægges ind, – jo varmere de friske madvarer er, når de lægges ind, – jo højere temperatur, der er omkring køleskabet. Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. ...ikølezonen og i PerfectFresh-zonen Vi anbefaler en temperatur på 4°C midt i køleskabet. I PerfectFresh-zonen reguleres temperaturen automatisk og holdes på ca. 0 - 3°C. Den rigtige temperatur Automatisk temperaturfordeling (DynaCool) Køleskabet kobler automatisk ventilatoren til, når kølingen starter. Herved bliver kulden i køleskabet fordelt jævnt, så alle madvarerne køles med så godt som samme temperatur. Temperaturen indstilles Temperaturen kan indstilles med de to taster ved siden af temperaturdisplayet. Ved kortvarigt tryk på tasten X : bliver temperaturen koldere tasten Y : bliver temperaturen varmere. Under indstillingen vises temperaturen blinkende. Ved tryk på tasterne vises følgende i temperaturdisplayet: – Første tryk: Den sidst valgte temperatur vises blinkende. – Hvert yderligere tryk: Temperaturen ændres i trin a 1°C. 15


Den rigtige temperatur – Fingeren holdes konstant på tasten: Temperaturen ændres fortløbende. Når den højeste eller laveste temperaturværdi er nået, forsvinder tasten Y eller X. Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast viser temperaturdisplayet automatisk den aktuelle middeltemperatur i køleskabet. Når temperaturindstillingen er ændret, bør temperaturangivelsen kontrolleres efter ca. 6 timer ved halvfyldt køleskab og efter ca. 24 timer ved fyldt køleskab. Først da er den rigtige temperatur nået. Hvis temperaturen efter denne periode er for høj eller for lav, må der foretages en ny regulering. Mulige temperaturindstillinger Temperaturen kan indstilles fra 4°C til 9°C. Opnåelse af den laveste temperatur afhænger af opstillingssted og omgivelsestemperatur. Ved høj omgivelsestemperatur er det ikke sikkert, temperaturen kan komme ned på den laveste værdi. 16 Temperaturen i PerfectFreshzonen indstilles I PerfectFresh-zonen holdes temperaturen automatisk på 0 til 3°C. Ønskes der en højere eller lavere temperatur, f.eks. til opbevaring af fisk, kan den ændres lidt. ^ Berør tasten X, lad fingeren hvile på tasten, og ^ tryk samtidig en gang kortvarigt på tænd/sluk-tasten (slip ikke tasten X!). ^ Lad fingeren blive yderligere 5 sekunder på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser §. ^ Bekræft ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten. ^ Ved tryk på tasten X kan temperaturen i PerfectFresh-zonen nu ændres. Der kan vælges mellem trinnene 1 til 9: §1: Laveste temperatur §9: Højeste temperatur § –: Tilbage til menuen ^ Tryk efter valg af en ny indstilling kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at bekræfte indstillingen. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser c.


^ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Indstillingsmodus er nu afsluttet. Den forudindstillede temperatur i PerfectFresh-zonen ligger på §5. Ved en indstilling på §1til §4kan der eventuelt være tale om minustemperaturer. Madvarerne kan fryse! Temperaturdisplay Temperaturdisplayet på betjeningspanelet viser ved normal drift middeltemperaturen i køleskabet. Temperaturangivelsen blinker, når – temperaturen ikke ligger inden for det temperaturområde, der kan vises i displayet (0°C til 19 °C), – der indstilles en anden temperatur. Lysstyrken i temperaturdisplayet ændres Lysstyrken i temperaturdisplayet kan tilpasses lysforholdene i rummet. ^ Berør tasten X, lad fingeren hvile på tasten, og ^ tryk samtidig en gang kortvarigt på tænd/sluk-tasten (slip ikke tasten X!). ^ Lad fingeren blive yderligere 5 sekunder på tasten X, indtil displayet viser c. Den rigtige temperatur ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser d. ^ Bekræft ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten. ^ Ved tryk på tasten X kan lysstyrken i temperaturdisplayet nu ændres: d0: Maksimal lysstyrke d1: Reduceret lysstyrke d –: Tilbage til menuen. ^ Tryk efter valg af en ny indstilling kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at bekræfte indstillingen. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Indstillingsmodus er nu afsluttet. 17


Alarm For at undgå at der opstår energitab, eller at kølevarerne bliver for varme, hvis døren ikke er blevet lukket, er køleskabet forsynet med et alarmsystem. Hvis døren står åben i mere end ca. 2 minutter, lyder en alarmtone. Tasten til frakobling af alarmen lyser rødt, og kølesymbolet blinker. Når døren lukkes, stopper alarmen, og displayvisningerne slukker. 18 Temperaturalarmen afbrydes Hvis døren imidlertid skal stå åben i længere tid, og man er generet af alarmen, kan den slås fra. ^ Tryk kortvarigt på tasten til frakobling af alarmen. Alarmtonen ophører. Tasten til frakobling af alarmen lyser, og kølesymbolet blinker stadig, indtil døren lukkes. Døralarm tilkobles Alarmsystemet slås automatisk til igen, når døren lukkes. Det skal ikke tilkobles separat.


Funktionen Superkøl Med funktionen Superkøl nedkøles køleskabet meget hurtigt til den laveste temperatur (afhængig af rumtemperaturen). Superkøl tilkobles Superkøl anbefales især til hurtig nedkøling af store mængder friske mad- eller drikkevarer. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten, så den lyser gult. Temperaturen i køleskabet falder, da der nu arbejdes med størst mulig køleeffekt. Superkøl frakobles Superkøl frakobles automatisk efter ca. 6 timer. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. For at spare energi kan man selv frakoble Superkøl, så snart mad- eller drikkevarerne er tilstrækkeligt kolde. ^ Tryk kortvarigt på Superkøl-tasten, så den er svagt gul. Kompressoren arbejder igen med normal effekt. Superkøl 19


Madvarerne placeres korrekt Forskellige områder i køleskabet På grund af den naturlige luftcirkulation er der forskellige temperaturområder i køleskabet. Den kolde, tunge luft trænger ned i det nederste område af køleskabet. Udnyt de forskellige kuldeområder, når madvarerne placeres i køleskabet! Dette er et køleskab med automatisk, dynamisk køling, hvor der opnås en ensartet temperatur, når ventilatoren kører. Der er derfor ikke så stor forskel på kuldezonerne. Varmeste område Det varmeste område i køleskabet er helt øverst i døren. Brug dette område til opbevaring af f.eks. smør, så det er let at smøre på brødet, og ost, så den beholder sin aroma. Koldeste område Det koldeste område i kølezonen er lige over PerfectFresh-zonen. Der er dog endnu lavere temperaturer i Perfect- Fresh-zonens skuffer. Anvend disse områder i kølezonen og i PerfectFresh-zonen til sarte og letfordærvelige madvarer, som f.eks.: – fisk, kød, fjerkræ – pølse, færdigretter – retter og bagværk med æg eller fløde – frisk dej, kage-, pizza-, tærtedej – råmælksost og andre råmælksprodukter 20 – folieindpakkede færdigretter og generelt alle friske madvarer, hvis holdbarhedsdato forudsætter en opbevaringstemperatur på maks. 4°C. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i skabet. Eksplosionsfare! Stærk spiritus skal stå oprejst og være lukket helt tæt. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køleskabet eller køleskabsdøren, skal man være opmærksom på, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke må komme i berøring med køleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningerne. Madvarerne må ikke berøre bagvæggen, da de kan fryse fast til den. Læg ikke madvarerne for tæt op ad hinanden; herved sikres god luftcirkulation. Ventilatoren på bagvæggen må ikke tildækkes - dette er vigtigt for køleeffekten!


Madvarer, der er uegnet til opbevaring i køleskab Ikke alle madvarer egner sig til opbevaring i køleskab. Hertil hører bl.a.: – kuldefølsomme frugter og grøntsager, som f.eks. bananer, avocadoer, papayaer, passionsfrugter, auberginer, peberfrugter, tomater og agurker – frugt, som skal eftermodne – kartofler – parmesanost. Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Madvarernes holdbarhed afhænger i høj grad af, hvor friske de er, når de bliver lagt ind i køle-/fryseskabet. Kølekæden bør så vidt muligt ikke afbrydes. Sørg f.eks. for, at madvarerne ikke ligger for længe i en varm bil. Hvis først de er blevet for gamle eller fordærvede, kan de ikke gøres anvendelige igen. Blot to timers opbevaring uden køling kan medføre, at madvarerne bliver fordærvede. Madvarerne placeres korrekt Korrekt opbevaring af madvarer Madvarerne skal som regel være pakket ind eller godt tildækket ved opbevaring i kølezonen (i PerfectFresh-zonen er der undtageler). Derved undgås, at de optager lugt fra andre madvarer, at de udtørrer, og at eventuelle bakterier overføres. Ved rigtig indstilling af temperaturen og god hygiejne forsinkes formeringen af eventuelle bakterier, som f.eks. salmonella. Uemballeret kød og grønt Uemballeret kød og grønt bør holdes adskilt. Hvis det skal opbevares sammen, skal det ubetinget være pakket ind hver for sig. Derved hindres mikrobiologiske ændringer. 21


Korrekt anvendelse af PerfectFresh De enkelte madvarer bør opbevares ved korrekt temperatur og luftfugtighed, for at de kan holde sig friske og bevare smag og vitaminer længst muligt. Det unikke ved PerfectFresh-zonen er, at den giver den optimale kombination af rigtig temperatur og fugtighed. Herved opnås en op til tre gange længere holdbarhed end ved opbevaring i normal kølezone. Opbevaringstemperatur For friske madvarer, der kan tåle køling, er den optimale opbevaringstemperatur 0-3°C, som der er i PerfectFresh-zonen. Her kan de opbevares væsentligt længere tid end i det normale køleskab uden at miste deres friskhed, da fordærvelsesprocesserne går meget langsommere ved denne temperatur. Luftfugtighed Jo mere opbevaringsfugtigheden svarer til madvarernes egen fugtighed, desto mere sprøde og friske forbliver madvarerne i længere tid, da deres vandindhold i vid udstrækning bibeholdes. 22 Hvilke fordele er der ved PerfectFresh-zonen? Da madvarerne forbliver friske op til tre gange længere, opnås – større nydelse på grund af friskhed – større komfort på grund af bekvem opbevaring og – større besparelse på grund af bevarelse af kvalitet. Opbevaring i skuffer med lav og høj fugtighedsgrad PerfectFresh-zonen er inddelt i to områder, nemlig en skuffe med lav fugtighedsgrad og en (eller flere) med høj fugtighedsgrad. Skuffe med lav fugtighedsgrad Skuffen med lav fugtighedsgrad har en relativt lav luftfugtighed, som svarer nogenlunde til luftfugtigheden i kølezonen. Fordelen ved denne skuffe er således mere den lave temperatur på ca. 0°C end luftfugtigheden. Skuffen med lav fugtighedsgrad er velegnet til opbevaring af særligt sarte madvarer, som f.eks. – fersk fisk, skal- og krebsdyr, kød, fjerkræ, pølse, mejeriprodukter og delikatesser. Man bør være opmærksom på, at madvarer fordærves hurtigere, jo mere protein de indeholder. Det vil sige, at skal- og krebsdyr fordærves hurtigere end fisk, og fisk fordærves hurtigere end kød.


Disse madvarer bør altid opbevares tildækket eller emballeret. Undtagelse: Kød (indtørring af kødets overflade virker hæmmende på kimdannelse, hvorved holdbarheden forlænges. Forskellige kødsorter må ikke berøre hinanden direkte, men skal holdes adskilt af en emballage. Derved undgås overførelse af kim). Skuffe med høj fugtighedsgrad Skuffen med høj fugtighedsgrad har en regulator til indstilling af den relative luftfugtighed: Fugtighedsgraden reguleres ved at skubbe regulatoren over på den ønskede relative luftfugtighed (- = høj fugtighedsgrad, , = lav fugtighedsgrad). Hvis regulatoren er indstillet på høj luftfugtighed -, kan der opnås en luftfugtighed på op til 90%, når skuffen er fyldt. Luftfugtigheden afhænger i høj grad af arten og mængden af madvarer i skuffen. Vær opmærksom på, at den høje luftfugtighed kun kan opnås og indvirke på madvarerne, når de er anbragt i skuffen uden emballage eller i emballage, der ikke er lufttæt. – Ved indstilling på høj luftfugtighed - er denne skuffe velegnet til opbevaring af friske madvarer som grøntsager, salat, krydderurter, svampe, kål og frugt. – Ved indstilling på lav luftfugtighed , svarer denne skuffe til skuffen med lav fugtighedsgrad. Korrekt anvendelse af PerfectFresh Tag madvarerne ud af PerfectFreshzonen ca. 30 - 60 min. før brug. Smag og aroma udvikler sig først ved stuetemperatur. Kan alle madvarer opbevares sammen? Ikke alle madvarer bør lægges sammen i en skuffe. Nogle madvarer er ikke gode partnere! For det første kan lugt og smag blive overført (gulerødder tager f.eks. hurtigt lugt og smag efter løg), og for det andet udskiller mange madvarer en naturlig gas (ætylen), som andre madvarer reagerer på, hvorved de fordærves meget hurtigere. Eksempler på frugt og grøntsager, der udskiller større mængder naturlige gasser: Æbler, abrikoser, pærer, nektariner, ferskner, blommer, avocadoer, figner, blåbær, meloner og bønner. Eksempler på frugter og grøntsager, som er særligt modtagelige over for naturlige gasser fra andre frugt- og grøntsagssorter: Kiwier, broccoli, blomkål, rosenkål, mangofrugter, honningmeloner, æbler, abrikoser, agurker, tomater, pærer, nektariner og ferskner. Eksempel: Broccoli bør ikke opbevares sammen med æbler, da æbler udskiller meget naturlig gas, og broccoli reagerer meget følsomt herpå. Ved opbevaring sammen med æbler reduceres broccoliens holdbarhed derfor væsentligt. 23


Køleskabet indrettes Hylderne flyttes Hylderne kan placeres i de ønskede højder: ^ Løft hylden, træk den lidt ud, løft den, så rillen kommer fri af bæreribberne, og flyt den opad eller nedad. Hyldens bageste stopkant skal vende opad, så madvarerne ikke berører bagvæggen og fryser fast. Hylderne er forsynet med udtræksstop, så de ikke utilsigtet bliver trukket helt ud. Delt hylde Til høje genstande kan man anvende den delte hylde, hvis forreste del kan skubbes forsigtigt ind under den bageste del: ^ Løft den forreste halvdel af glaspladen lidt, og skub den forsigtigt ind under den bageste halvdel. 24 Flytning af den delte hylde: ^ Tag de to halve glasplader ud. ^ Sæt de to holdelister på bæreribberne i venstre og højre side i den ønskede højde. ^ Skub glaspladerne ind efter hinanden. Glaspladen med stopkant skal anbringes bagest!


Skufferne i PerfectFresh-zonen Skufferne i PerfectFresh-zonen er forsynet med teleskopskinner og kan tages ud, når de skal tømmes og fyldes eller rengøres: ^ Træk skufferne helt ud, til der mødes modstand, og løft dem af. Skub derefter udtræksskinnerne ind igen. Herved undgås beskadigelse! ^ Træk forsigtigt låget mellem skufferne lidt ud, og tag det af nedefter. ^ Ved isætning løftes skuffelåget nedefra og op i holderne. Skub det derefter bagud, til det går i hak. Isætning af skuffen: ^ Træk skinnerne helt ud a, oganbring skuffen på dem. Skinnernes forreste kant skal støde mod skuffens front b! ^ Skub skuffen ind c. Køleskabet indrettes Serveringshylde / flaskehylde i døren flyttes ^ Løft ophængsbakken op af stålrammen. ^ Skub stålrammen opad, og tag den ud. ^ Sæt stålrammen ind det ønskede sted. Sørg for at trykke den rigtigt fast på forhøjningerne. ^ Anbring ophængsbakken i stålrammen. Ophængsbakkerne kan tages helt ud af serveringshylderne, når de skal tømmes eller fyldes, hvorefter de kan sættes på plads igen. Ophængsbakkerne kan således også stilles direkte på bordet med madvarer på ved servering. 25


Køleskabet indrettes Universalboks (afhængig af model) Universalboksen kan anvendes til opbevaring af madvarer og til servering. Universalboksen består af en dyb bakke a og en flad bakke b – begge bakker kan anbringes som ophængsbakker i stålrammen. Anvendelse af universalboksen til servering: ^ Anbring den flade bakke b i stålrammen, og brug den dybe bakke som låg a. Ved servering kan universalboksen således tages helt ud af holderen og stilles direkte på bordet med madvarer på. 26 Flaskeholderen flyttes (afhængig af model) Flaskeholderen kan skubbes til højre eller venstre, så flaskerne står stabilt, når døren åbnes og lukkes. Flaskeholderen kan tages helt ud (f.eks. ved rengøring): ^ Skub flaskeholderens forreste kant op, og frigør flaskeholderen.


Kølezone og PerfectFreshzone Både kølezonen og PerfectFresh-zonen afrimes automatisk. Når kompressoren arbejder, kan der på bagvæggen i kølezonen og Perfect- Fresh-zonen dannes rim og vanddråber. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse, da de automatisk fordamper på grund af varmen fra kompressoren. Afrimningsvandet løber i en rende og gennem et rør ind i fordampningssystemet på bagsiden af køleskabet. Afrimningsvandet skal altid kunne flyde uhindret. Sørg derfor for, at renden til afrimningsvand og afløbshullet holdes rene. Automatisk afrimning 27


Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig skuremiddel, soda-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler. Uegnet er også såkaldte "skuremiddelfrie" rengøringsmidler, da de giver matte pletter. Stålfladerne plejes med et middel beregnet til rustfrit stål (f.eks. Miele stålrens, som kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50). Sørg for, at der ikke kommer vand i elektronikken eller i lyset. Der må ikke løbe rengøringsvand gennem afløbshullet til afrimningsvand. Anvend aldrig damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Typeskiltet inde i skabet må ikke fjernes. Det skal bruges i tilfælde af reparation! Før rengøring ^ Sluk køleskabet, og træk stikket ud. ^ Tag madvarerne ud, og opbevar dem et køligt sted. ^ Tag alle løse dele ud, når de skal rengøres. 28 ^ Når serveringshylderne indvendigt på døren skal rengøres, kan ophængsbakkerne tages ud af stålrammerne. Udvendigt, indvendigt, tilbehør Brug varmt vand tilsat opvaskemiddel. Vask alle dele i hånden. Smørboksen kan rengøres i opvaskemaskine. ^ Rengør køleskabet mindst én gang om måneden. ^ Rengør renden til afrimningsvand og afløbsrøret oftere med en lille pind eller lignende, så afrimningsvandet altid kan løbe frit ud. ^ Efter rengøring afvaskes de løse dele og køleskabet udvendigt og indvendigt med rent vand; tør efter med en tør klud. Lad døren stå åben et stykke tid efter rengøring. ^ Rengør stålfladerne med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. ^ Påfør stålfladerne et plejemiddel beregnet til rustfrit stål (f.eks. Miele Stålrens) efter hver rengøring. Det er vigtigt, at stålfladerne bliver behandlet med stålplejemiddel efter hver rengøring. Dette beskytter ståloverfladerne og forhindrer hurtig tilsmudsning.


Ventilationsgitter ^ Ventilationsgitteret skal rengøres med jævne mellemrum med en pensel eller en støvsuger. Støvophobninger giver øget strømforbrug. Tætningsliste i døren Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren. Den kan blive porøs med tiden. Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Den eftertørres grundigt med en tør klud. Bagside - metalgitter Metalgitteret på bagsiden af køleskabet (varmeveksler) skal støves af mindst én gang om året. Støvophobninger øger strømforbruget! Ved rengøring af metalgitteret skal man passe på, at ledning eller andre dele ikke rives af, knækkes eller beskadiges. Rengøring og vedligeholdelse Efter rengøring ^ Sæt alle delene tilbage i køleskabet. ^ Sæt stikket i stikkontakten, og tænd køleskabet igen. ^ Aktiver Superkøl et stykke tid, så køleskabet hurtigt bliver koldt. ^ Læg madvarerne ind i køleskabet, og luk døren. 29


Aktive kulfiltre Ca. hver 6. måned kommer der en opfordring til at skifte de aktive kulfiltre. Når symbolet for skift af aktive kulfiltre lyser rødt, skal filtrene skiftes. Aktive kulfiltre skiftes ^ Træk holderen til de aktive kulfiltre af hylden opad. ^ Tag de to aktive kulfiltre ud, og sæt de nye filtre i holderen med den omkransende kant nedad. ^ Sæt holderen midt på hyldens bageste stopkant, og sørg for, at den sidder fast der. 30 Filterskiftet bekræftes: ^ Berør symbolet for skift af aktive kulfiltre i ca. 2 sek. Symbolet for skift af aktive kulfiltre slukker, og tidtælleren nulstilles. Aktive kulfiltre skiftes på et senere tidspunkt Hvis man p.t. ikke har nogen aktive kulfiltre, kan de bestilles hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. De aktive kulfiltre kan også skiftes på et senere tidspunkt. Hvis det røde symbol for skift af aktive kulfiltre generer, kan det slukkes: ^ Berør symbolet for skift af aktive kulfiltre i ca. 2 sek. Symbolet for skift af aktive kulfiltre slukker.


Hvis de aktive kulfiltre er blevet skiftet på et senere tidspunkt, og symbolet for skift af aktive kulfiltre er slukket, skal tidtælleren nulstilles via indstillingsmodus: ^ Berør tasten X, og lad fingeren hvile på tasten, ^ tryk samtidig en gang kortvarigt på tænd/sluk-tasten (slip ikke tasten X!). ^ Lad fingeren blive yderligere 5 sekunder på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser ^. ^ Bekræft ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser ^2. ^ Bekræft ved at berøre tænd/sluk-tasten i 2 sek. Tidtælleren nulstilles. ^ Tryk gentagne gange kortvarigt på tasten X, indtil displayet viser c. ^ Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Indstillingsmodus er nu afsluttet. Aktive kulfiltre Tip: Ved madvarer med meget kraftig lugt (f.eks. stærk ost): – Anbring holderen med de aktive kulfiltre på den hylde, som disse madvarer ligger på. – Udskift de aktive kulfiltre tidligere efter behov (husk at nulstille tidtælleren). – Anbring flere aktive kulfiltre (med holder) i køleskabet. Active AirClean-filtre og holdere til disse kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50. 31


Småfejl udbedres Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Følgende småfejl kan man dog selv udbedre: Hvad nu, hvis ... . . . køleskabet ikke køler? ^ Kontroller, om køleskabet er tændt. Temperaturangivelsen skal lyse. ^ Kontroller, om stikket sidder godt fast i stikkontakten. ^ Kontroller, om HFI/HPFI-relæet har slået fra. Hvis det er tilfældet, kontaktes Miele Teknisk Service. . . . der er for koldt i køleskabet? ^ Indstil på en varmere temperatur. ^ Superkøl er stadig tilkoblet. Superkøl frakobles automatisk efter 6 timer. . . . der lyder en alarm? Døren har været åben i mere end ca. 2 minutter! ^ Luk døren! 32 . . . kompressoren kører for ofte og i for lang tid? ^ Kontroller, om ventilationsåbningerne er tildækkede eller støvede. ^ Kontroller, om metalgitteret (varmeveksleren) på bagsiden af køleskabet er støvet. ^ Køleskabets dør er blevet åbnet ofte, eller der er lagt store mængder madvarer ind. ^ Kontroller, om døren kan lukkes rigtigt. . . . kompressoren kører konstant? For at spare energi skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal, når der ikke er behov for så meget køling. Derved kører kompressoren i længere tid. . . . lyset i køleskabet ikke fungerer? ^ Har døren været åben i længere tid? Lyset slukker automatisk efter ca. 15 min., hvis døren holdes åben. Hvis dette ikke er tilfældet, er lyset defekt. ^ Træk stikket ud, eller slå den pågældende sikring fra.


^ Tag fat bag afdækningen a i begge sider, og træk den nedad. ^ Træk glaspladen b ud. ^ Skru pæren c ud, og udskift den. Tilslutningsdata for pæren: 220 - 240 V, maks. 25 W, sokkel E 14 ^ Skub glaspladen ind igen. ^ Sæt afdækningen a på, og tryk den på plads i begge sider. Hagen d skal gå i hak på glaspladen. . . . temperaturdisplayet viser "_F"? Der foreligger en fejl. Kontakt Miele Teknisk Service. . . . temperaturdisplayet viser "dn"? Demo-modus er aktiveret. ^ Kontakt Miele Teknisk Service. . . . køleskabet ikke kan slukkes? Låsen er aktiveret. Småfejl udbedres . . . køleskabet er vådt i bunden? Afløbshullet til afrimningsvandet er tilstoppet. ^ Rengør afløbsrenden og -hullet. Hvis eventuelle fejl ikke kan udbedres ved hjælp af disse anvisninger, bør Miele Teknisk Service kontaktes. For at undgå for stort køletab må døren ikke åbnes, før fejlen er udbedret. 33


Støjårsager Normale lyde Hvordan opstår de? Brrrrr... Brummelyde kommer fra motoren (kompressoren). Lyden kan kortvarigt være noget højere, når motoren starter. Blubb, blubb.... Boble-, klukke- og snurrelyde kommer fra kølemidlet, der flyder gennem rørene. Klik.... Klikkelyde høres, når termostaten kobler motoren til eller fra. Sssrrrrr.... På skabe med flere zoner eller med NoFrost kan en let susen stamme fra luftstrømningen inde i køle-/fryseskabet. Husk på, at motor- og strømningslyde i kølesystemet ikke kan undgås! Lyde, der let kan fjernes Hvordan opstår de, og hvad kan der gøres ved dem? Klapren, raslen, klirren Skabet står ikke i vater: Juster det ved hjælp af et vaterpas. Brug de indstillelige ben under skabet, eller læg noget under. Skabet berører et køkkenskab eller lignende. Ryk det fri. Skuffer, kurve eller hylder sidder ustabilt eller i klemme: Kontroller de udtagelige dele, og anbring dem eventuelt anderledes. Flasker eller fade berører hinanden: Ryk dem lidt væk fra hinanden. Ledningsholderen sidder stadig på bagsiden af køle-/fryseskabet: Fjern den. 34


Miele Teknisk Service – Dag til dag service – Landsdækkende servicenet – Lokale teknikere – Specielt uddannede teknikere – Centralt dirigerede servicevogne – Stor reservedelsbeholdning – Originale Miele reservedele – 24 måneders reklamationsfrist på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer – Leveringsgaranti for reservedele i 15 år Miele er kendt for sin "dag til dag" service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Service / reklamationsfrist Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og 16.00, fredag mellem 8.00 og 15.30 på telefon 43 27 13 00 97 12 70 66 Servicebestilling, direkte 43 27 13 10 eller telefax 43 27 13 09 Mieles reklamationsfrist De efterfølgende bestemmelser om reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 35


Service / reklamationsfrist Mieles reklamationsfrist omfatter: Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug. For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. Mieles reklamationsfrist indebærer: For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejdsløn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele. Mieles reklamationsfrist på reservedele: Ved udbedring af mangler foretaget af vore egne teknikere eller af de af os autoriserede værksteder ydes der en 24 mdr. reklamationsfrist på de nyisatte dele. Denne reklamationsfrist er inklusive arbejdsløn og grundgebyr. For dele, der er isat efter de 24 mdr., påhviler det kunden at fremvise fornøden dokumentation i form af en tidligere udstedt servicefaktura. 36 Mieles reklamationsfrist omfatter ikke: – Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere. – Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger. – Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt. Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service: Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.


Transportskader: Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt. Lov om køb: Bestemmelserne vedrørende reklamationsfrist er gældende fra ikraftrædelse af Lov om køb år 2002. Reklamationsfristen fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren. Service / reklamationsfrist Indberetning: Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles reklamationsfrist sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden reklamationsfristens udløb til Miele A/S Erhvervsvej 2, Postboks 1371 DK - 2600 Glostrup. 37


Eltilslutning Køle-/fryseskabet leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da køle-/ fryseskabet derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan rekvireres ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50 (best.nr. 9666). Tilslutning skal ske til 230 V/50Hzog kun til en reglementeret elinstallation. For at øge sikkerheden anbefales et HFI/HPFI-relæ med en brydestrøm på 30 mA. Sikring: min. 10 A. Stikkontakten skal være let tilgængelig og skal så vidt muligt ikke være anbragt bag køle-/fryseskabet. Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning, da en sådan ikke giver den fornødne sikkerhed (risiko for overophedning). 38 Ledningen må kun udskiftes af en autoriseret fagmand. Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.


Anbring ikke varmeafgivende køkkenapparater oven på køleskabet, f.eks. toaster eller mikrobølgeovn. Strømforbruget vil øges! Side-by-side opstilling Principielt bør køle-/fryseskabe ikke opstilles umiddelbart ved siden af andre modeller (side-by-side) for at undgå dannelse af kondensvand og eventuelle følgeskader heraf. Dette køleskab kan imidlertid opstilles umiddelbart side-by-side med bestemte modeller, der er udstyret med indskummet opvarmning i sidevæggen. Spørg Miele-forhandleren, hvilke kombinationer dette køleskab kan indgå i. ^ Opstil skabene i overensstemmelse med den brugsanvisning, der er vedlagt kombinationsmodellen. Opstillingssted Opstil ikke køleskabet lige ved siden af komfur/ovn, radiator eller ved et vindue, hvor det udsættes for direkte sol. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren, og desto højere bliver strømforbruget. Et tørt og godt ventileret rum er bedst egnet. Klimaklasse Køleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser skal overholdes. Klimaklassen er anført på typeskiltet inde i skabet. Klimaklasse Rumtemperatur SN N ST T +10°C til +32°C +16°C til +32°C +16°C til +38°C +16°C til +43°C En lavere rumtemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid. Dette kan medføre for høje temperaturer i køleskabet! Ventilation Luften på bagsiden af køleskabet opvarmes. Derfor er god ventilation vigtig, og ventilationsgitteret må ikke tildækkes, ligesom støvet skal fjernes fra det med jævne mellemrum. Opstilling Opstillingsanvisning ^ Fjern først ledningsholderen fra køleskabets bagside. ^ Kontroller, om alle dele på bagvæggen kan svinge frit. Bøj om nødvendigt delene forsigtigt væk. ^ Skub forsigtigt køleskabet på plads. ^ Anbring køleskabet med bagsiden direkte op mod væggen. 39


Opstillingsanvisning Justering ^ Juster køleskabet med de forreste indstillelige ben ved hjælp af den medfølgende gaffelnøgle. ^ Juster også køleskabet ved hjælp af de to bageste justeringsaksler a med en topnøgle b. Drej justeringsakslen til højre for at løfte køleskabet bagtil. 40 ^ Skru eventuelt det indstillelige ben c på hængselbeslaget ud, så døren understøttes.


Mål Opstillingsanvisning A B C K 14827 SD 1852 mm 600 mm 630 mm 41


Hængslingssiden ændres Køleskabet leveres med hængsling i højre side. Hvis forholdene kræver venstrehængsling, skal hængslerne flyttes: Følgende værktøj er nødvendigt til ændring af hængslingssiden: – en stjerneskruetrækker – en kærvskruetrækker – forskellige størrelser torx-skruetrækkere – en gaffelnøgle. Det anbefales at være 2 personer om at ændre hængslingsside. Dørgrebet tages af: ^ Når man trækker i dørgrebet a, skubber den del, der sidder i siden b, sig bagud. ^ Træk grebets afdækning b kraftigt bagud, så den kommer fri af skinnen. ^ Løsn herefter de fire skruer (Torx 15) i monteringspladen, og tag grebet af. ^ Løsn afdækningspladerne i modsatte side, og sæt dem på de huller, der er blevet frie. 42


Lukningsdæmper tages af: Lukningsdæmperen sidder nederst på døren. ^ Åbn døren. ^ Løsn afdækningen a fra lukningsdæmperen: Sæt en kærvskruetrækker oppefra ned i hullerne, og løft lidt efter lidt afdækningen forsigtigt af. Sørg for ikke at beskadige dørens tætningsliste. Hvis tætningslisten beskadiges, kan døren muligvis ikke lukke rigtigt, hvorved kølingen ikke er tilstrækkelig! ^ Skub afdækningen a ind mod køleskabet, og lad den i første omgang hænge der mellem døren og køleskabet. Hængslingssiden ændres ^ Sæt sikringen b (medfølger) på lukningsdæmperen c. Når sikringen er sat på, kan hængslet ikke smække i. Sikringen må ikke fjernes, før der opfordres til det! ^ Løft forsigtigt afdækningen d af fra siden med en kærvskruetrækker. ^ Få eventuelt en anden person til at hjælpe med at løfte køleskabet lidt bagud. ^ Tryk bolten e ud nedefra og opefter. Forbindelsen mellem lukningsdæmperen og køleskabet er nu løsnet. ^ Tag afdækningen a af. 43


Hængslingssiden ændres ^ Skub dæmpningsbøjlen f så langt som muligt mod grebssiden, og løsn skruerne g på lukningsdæmperen. ^ Skub lukningsdæmperen så langt som muligt mod grebssiden med en kærvskruetrækker, og løft den ud fra siden. ^ Læg lukningsdæmperen til side. Døren flyttes: Fjern eventuelle madvarer fra dørhylderne! ^ Luk døren. ^ Tag afdækningen a af: Skub den fremefter bagfra, og løft den af. ^ Tag afdækningen b af opad. 44 Advarsel! Når hængselbeslaget herefter tages af, sidder døren ikke længere fast! ^ Løsn skruerne d i det øverste hængselbeslag c, og træk hængselbeslaget af opad. ^ Tag forsigtigt døren af opad, og stil den til side. ^ Løsn afdækningen e ved forsigtigt at føre en kærvskruetrækker ind i rillen nedefra. ^ Tag afdækningen e af sammen med beslaget f. ^ Løsn beslaget f fra afdækningen e ved at skubbe det lidt mod venstre og tage afdækningsdelen af fremefter. ^ Vend beslaget f 180°. ^ Sæt afdækningen e forfra ind på beslaget f, og skub den mod højre. Teksten skal kunne læses. ^ Tag afdækningen g af, vend den 180°, og sæt den på i modsatte side. ^ Sæt afdækningen e med beslaget f på i modsatte side.


^ Løft proppen h af lejebøsningen, og sæt den på i modsatte side. ^ Træk afdækningen a af fremefter. ^ Træk afdækningen b af nedad. ^ Skru det indstillelige ben på lejebolten c helt ind. Hængslingssiden ændres ^ Få en anden person til at hjælpe med forsigtigt at tippe køleskabet bagud, og træk lejebolten c ud nedad. ^ Pas på hængselbøsningen d. ^ Løsn skruerne e, og tag hængselbeslaget f af. ^ Tag afdækningen g af, og sæt den på i modsatte side. ^ Skru hængselbeslaget f på i modsatte side med de to yderste skruer. Den midterste skrue skal ikke anvendes, da døren senere skal kunne justeres via de yderste aflange huller! ^ Skru styringen h af hængselbeslaget f, vend den 180°, og skru den fast i hullet i modsatte side af hængselbeslaget. ^ Sæt afdækningen b på i modsatte side. ^ Få en anden person til at hjælpe med forsigtigt at tippe køleskabet bagud, og sæt lejebolten c nedefra ind i hængselbeslaget f. Hakkene nederst i hængselbeslaget skal vende fremad. ^ Sæt hængselbøsningen d på lejebolten c. ^ Sæt afdækningen a på. ^ Sæt døren på lejebolten c oppefra. ^ Luk døren. 45


Hængslingssiden ændres ^ Sæt hængselbeslaget c på i modsatte side, og skru det fast med skruerne d. Stik eventuelt først huller til skruerne med en syl. ^ Sæt afdækningerne a og b på i modsatte sider. ^ Juster døren via de yderste aflange huller i det nederste hængselbeslag, og stram skruerne. Lukningsdæmper monteres: ^ Løsn afblændingen a fra afdækningen b, vend den 180°, og sæt den på i modsatte side. 46 ^ Sæt lukningsdæmperen ind i døren med højre side først. ^ Skub lukningsdæmperen så langt som muligt ud mod hængselsiden med en kærvskruetrækker. Skruehullerne til venstre og højre skal passe præcist. ^ Skru først lukningsdæmperen fast på i hængselsiden og derefter i grebssiden c, og skub den samtidig endnu en gang kraftigt i retning mod hængselsiden.


^ Hæng afdækningen b på dæmpningsbøjlen d. ^ Træk dæmpningsbøjlen d mod hængselbeslaget, og stik bolten e i oppefra, så firkanten sidder i fordybningen. ^ Sæt afdækningen f på, og tryk den helt på plads. Sørg for, at afdækningen f sidder rigtigt, så døren kan lukke korrekt, og bolten sikres. ^ Tag sikringen g af. ^ Sæt den lange afdækning b på plads over lukningsdæmperen; tryk den først på plads forneden og derefter foroven. ^ Luk døren. Hængslingssiden ændres Døren justeres Døren kan efterfølgende justeres via de yderste aflange huller i det nederste hængselbeslag. For overskuelighedens skyld er døren ikke lukket på illustrationen nedenfor. ^ Fjern den midterste skrue a på hængselbeslaget. ^ Skru de to yderste skruer b lidt ud. ^ Juster døren ved at forskyde hængselbeslaget mod venstre eller højre. ^ Stram derefter skruerne b, og skru eventuelt den midterste skrue a i igen, hvis det er muligt. 47


Hængslingssiden ændres Dørgrebet monteres igen: Når grebet skal fastgøres, skal følgende anvisninger ubetinget overholdes, da dørens tætningsliste bliver beskadiget, hvis grebet monteres forkert. ^ Skru først grebet løst i i modsatte side med de to forreste skruer b. Monteringspladen uden afdækning c skal ligge sådan op ad dørkabinettet, at den flugter med køleskabets ydervæg, når døren er lukket. Hvis dette ikke er tilfældet, ^ skrues de to formonterede gevindstifter a så langt i med en unbrakonøgle, at monteringspladen c har den rigtige vinkel. ^ Stram alle 4 skruer b. ^ Skub grebets afdækning d ind i monteringspladens skinne, til man kan høre, den går i hak. 48 Grebets afdækning i siden d må under ingen omstændigheder berøre dørens tætningsliste, når døren åbnes, da dette med tiden vil beskadige tætningslisten! Hvis dette er tilfældet, ^ skal monteringspladen c endnu en gang justeres ved hjælp af gevindstifterne a, indtil monteringspladen og grebets afdækning i siden d har den rigtige vinkel, og tætningslisten ikke berøres, når døren åbnes.


a Overskab b Køle-/fryseskab c Køkkenskab d Væg Køle-/fryseskabet kan indbygges imellem alle typer køkkenmoduler. Man kan tilpasse det til køkkenmodulernes højde ved at anbringe et overskab a oven på. På bagsiden af køle-/fryseskabet skal der være en ventilationskanal med en dybde på min. 50 mm i hele overskabets bredde. Ventilationsarealet under loftet skal være mindst 300 cm2 , så den opvarmede luft kan trænge uhindret ud. Ellers skal kompressoren køre mere, hvorved strømforbruget bliver større. Køle-/fryseskabet indbygges Ventilationsarealerne må ikke tildækkes eller lukkes. Desuden skal de jævnligt rengøres for støv. Ved indbygning i standardkøkkenmoduler (dybde maks. 580 mm) kan køle-/ fryseskabet opstilles lige ved siden af køkkenskabet. I forhold til køkkenskabsfronten rager køle-/fryseskabets dør 34 mm ud i siderne og 50 mm ud midt på. Derved kan køle-/fryseskabets dør åbnes og lukkes uden problemer. Ved opstilling ved siden af en væg d skal der i hængslingssiden være en afstand mellem væggen d og køle-/fryseskabet b på ca. 36 mm, så døren kan åbnes helt, uden at håndtaget sidder i vejen. 49


Ret til ændringer forbeholdes / 1508 K 14827 SD M.-Nr. 07 299 710 / 01

More magazines by this user
Similar magazines