FIP-kongres - Istanbul Side 6 - 19 Lederudvikling Side 26 - 28 - Elbo

infolink2003.elbo.dk

FIP-kongres - Istanbul Side 6 - 19 Lederudvikling Side 26 - 28 - Elbo

farmaci

Nr. 10 – oktober 2009

FIP-kongres - Istanbul

Side 6 - 19

Lederudvikling

Side 26 - 28


OP190-09/06

Oculac ®

(povidon) og Viscotears ®

(carbomer)

– et stærkt par –

både for dig og for kunden med tørre øjne

Med Oculac ® og Viscotears ® har du to lægemidler, der tilsammen dækker

alle sværhedsgrader af tørre øjne, og som derudover har følgende fordele:

Fås uden konserveringsmidler – en fordel da lang tids brug af

konserveringsmidler kan skade cellerne på cornea. 1-3

Er lægemidler – din garanti for sikkerhed og effekt.

Kan udløse tilskud – holder behandlingsprisen nede for kunden.

Novartis Healthcare A/S · Ophthalmics, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø, tlf. 39 16 84 00, www.novartis.dk

Novartis tager sit sociale ansvar alvorligt. I 2008 gennemførte Novartis patientprogrammer i 3. verdenslande til en værdi af 7,4 mia. kr. Læs mere på www.corporatecitizenship.novartis.com


FARMACI 10 – 2009

ARCHIV FOR PHARMACI OG CHEMI

116. bind – 166. årgang – Nr. 10

Udgivet den 2. oktober 2009

af Danmarks Apotekerforening

FARMACI

Danmarks Apotekerforening

Bredgade 54

DK - 1260 København K

Tlf.: 33 76 76 00

Fax: 33 76 76 97

E-post: farmaci@apotekerforeningen.dk

Redaktion

Ansv. redaktør Erik Harr

Faglig redaktør Ralf Ernst

Redaktionssekretær Pia Fogh

Journalister:

Iben Nielsen (ini)

Lise Møller Aarup (lma)

Lasse Borgwardt Schmidt (lbs)

Anders Høj Eggers (ahe)

Redaktionelle

medarbejdere

Lise Alfelt (la)

Redaktionsudvalg

Erik Meldgaard Andersen

Tue Askaa

Helle Kristensen Baunmøller

Lise Larsen

Susanne Normann

Grafi sk produktion

Layout: Merete Warming Heldt

Tryk: Elbo Grafi sk A/S

7000 Fredericia

Forside

Lasse Borgwardt Schmidt

Annoncesalg

DG Media

Gammeltorv 18

1457 København K

Tlf.: 70 27 11 55

Fax: 70 27 11 56

www.dgmedia.dk

Medlem af

Kontrolleret af

Kontrolleret oplag 1.528

i perioden 1.7.2007 - 30.6.2008

ISSN 0903-9198

FARMACI nr. 11 - 2009

udkommer

den 6. november 2009.

www.farmaci.dk

AKTUEL KOMMENTAR

I N D H O L D

5 FIP-kongres i Istanbul – et guldæg af danske erfaringer

FIP-KONGRES 2009 – ISTANBUL

6 Åbning: Farmaceutisk mosaik i Tyrkiet

8 Council 2009 – mod stategiske mål

10 Apotekssektoren i Tyrkiet:

Tyrkiske apoteker i rivende udvikling

14 Dansk overflødighedshorn af postere

APOTEKERNE – TO SIDER AF SAMME SAG

20 Apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell:

Med begge ben plantet i Svendborg

23 Højtuddannede pendler mere

24 Apoteker Jacob Rasmussen:

Langdistanceapoteker med lokal interesse

LEDERUDVIKLINGSPROGRAM

26 Lederudvikling på rette kurs

DET FÆLLES TEMAÅR 2009

30 Kampagne skal sikre korrekt behandling mod halsbrand

RYGESTOPKAMPAGNE

32 Få gratis hjælp til rygestop på apoteket

RUBRIKSTOF

35 – 38

farmaci 10 – 2009

3


Til dine patienter med primær hyperkolesterolæmi eller kombineret dyslipidæmi

Ved risici fra fl ere sider, tilføj en

tresporet lipidbehandling.

NY TREDAPTIVE ®*

Sænker LDL-C

Sænker TG

Øger HDL-C1 Præparatbeskrivelse

TREDAPTIVE ®* (nicotinsyre/laropiprant, MSD)

() INDIKATION: TREDAPTIVE er indiceret til behandling af dyslipidæmi, især hos patienter med

kombineret dyslipidæmi og hos patienter med primær hyperkolesterolæmi. TREDAPTIVE bør anvendes

sammen med statiner, når den kolesterolsænkende effekt af monoterapi med statiner er utilstrækkelig.

() LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Tabletter med modifi ceret udløsning, 1000 mg/20 mg.

Startdosis: 1 tablet én gang dagligt. Efter fi re uger bør dosis øges til en vedligeholdelsesdosis på to

tabletter én gang dagligt (2000 mg/40 mg). Bør tages p.o. sammen med mad, om aftenen eller ved

sengetid. Samtidig indtagelse af alkohol eller varme drikke kan forstærke fl ushingeffekten.

KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller fl ere af

hjælpestofferne. Signifi kant eller uforklarlig leverinsuffi ciens. Aktivt ulcus pepticum. Arteriel

blødning.

() INTERAKTION: Forsigtighed bør udvises ved samtidig indtagelse af ganglieblokerende stoffer,

vasoaktive lægemidler (såsom nitrater, calciumkanalblokkere og adrenerge receptorblokkere),

midazolam og galdesyrebindende lægemidler. TREDAPTIVE sammen med acetylsalicylsyre og

clopidogrel bør monitoreres tæt pga. potentiel forlængelse af blødningstiden.

() GRAVIDITET OG AMNING: Bør ikke anvendes.

() BIVIRKNINGER OG RISICI: Samlede bivirkninger ved TREDAPTIVE: Meget almindelige (>1/10):

Flushing. Almindelige (>1/100, 1/1000,


3.000 apotekere, farmaceuter og farmakonomer

fra 85 lande har netop været

samlet til årets FIP-kongres i den tyrkiske

stormetropol, Istanbul. Kongressen

bød på et overfl ødighedshorn af mere end 50 sessioner,

workshopper og et utal af foredrag.

Traditionen tro var danske erfaringer fl ot repræsenteret

i det globale FIP-landskab i Istanbul. Adskillige

danskere holdt indlæg under FIP, og præsentationen

af 18 danske postere ud af 128 udstillede taler sit tydelige

sprog: Danmark er solidt placeret i FIP-førerfeltet,

kun overgået af Kina, Portugal og naturligvis

arrangørlandet, Tyrkiet, hvad angår antallet af deltagere

og præsentation af projekter.

Danske apotekere, farmaceuter og farmakonomer

tegner et stærkt billede af fagligheden i vores apotekssektor.

Den danske tilstedeværelse på FIP afføder

respekt og påvirker vores internationale kolleger verden

over. Flere af de danske projekter vil umiddelbart

tilføre vores egen apotekssektor merværdi, hvis

erfaringerne blev tilpasset og umiddelbart indført i

sektoren. Eksemplerne er mange, og de fortjener alle

ros. Her rummer pladsen kun mulighed for, at jeg

kan fremhæve nogle få.

Lene Lauridsen, farmaceut på Odense Sct. Hans Apotek,

fi k en uhyre velfortjent og fl ot 2. plads for sin

posterpræsentation af sit projekt om medicingennemgang

og rådgivning til patienter med anden etnisk

baggrund end dansk. De fl este apoteksansatte

har erfaringer med, hvor svært det er at kommunikere

den rette rådgivning ud til netop denne gruppe

af patienter, og der er ingen tvivl om, at rigtig meget

rådgivning går tabt i sprogbarrierer.

A K T U E L K O M M E N T A R

FIP-Kongres i Istanbul

– et guldæg af erfaringer

Lægerne i Odense var positive overfor

projektet, og hvis politikerne har modet

og pengene, vil en landsdækkende rådgivningsindsats

spare samfundet for mange

spildte kroner på forværring af sygdom som følge af

forkert brug af medicin hos ikke-etniske danskere.

Patienternes sikkerhed og det gode samarbejde med

lægerne er også i fokus i et projekt fra Københavns

Steno Apotek. Gennem behovsafdækkende spørgsmål

oplever personalet ofte, at de kan have behov

for at henvise videre i sundhedssystemet. Derfor har

de udviklet en henvisningsblanket fra apoteket til

læge, vagtlæge, skadestue eller tandlæge, og der har

været gode tilbagemeldinger fra involverede patienter

og læger.

Tidsrøvere på apoteket er der mange af, og på Holstebro

Løve Apotek har de fundet en metode, der

sparer apotekspersonalet for tid brugt ved telefonen.

Den slags idéer skal vi have fl ere af.

Posterne på FIP i Istanbul er kort sagt et guldæg af

danske erfaringer. Erfaringer der hver især er med

til at optimere og forbedre dagligdagen til gavn for

apotekspersonalet, hele sektoren og dermed i sidste

ende patientsikkerheden.

På gensyn til FIP i Lissabon i 2010!

Niels Kristensen, Formand for Danmarks Apotekerforening

farmaci 10 – 2009

5


6

Farmaceutisk

mosaik i Tyrkiet

Af Lasse Borgwardt Schmidt Foto: FIP

Et væld af hædersbevisninger, shamanske rytmer og

dansende dervisher vil stå tilbage som fremtrædende

små sten i den store FIP’ske mosaik, der udgjorde åbningsarrangementet.

Det 69. i rækken, og for anden

gang blev kongressen afholdt i civilisationens hoved-

stad, Istanbul i Tyrkiet. I år under temaet - Er du klar

til at tage ansvaret for patienternes medicinering?

FIP-præsident Kamal K. Midha fra Canada lagde i

sin åbningstale vægt på, at tiden er inde til, at farmaceuter

verden over nøje overvejer, hvor den faglige

udvikling er på vej hen, og hvad der bør gøres for at

føje yderligere værdi til patientbehandlingen.

Han understregede, at svaret blandt andet er FIP’s

Vision 2010, besluttet af Council – FIP’s højeste politiske

organ sidste år i Basel, Schweiz. Her ligger hovedfokus

på videnskab, apotekspraksis og uddannelse.

»FIP-visionen skal sikre, at patienterne får god betjening.

Udfordringen er at afbalancere trekanten mellem

videnskab, apotekspraksis og uddannelse med

et klart fokus på patienten. Uden nyskabende videnskab

af høj kvalitet, vil vi ikke udvikle de lægemidler,

der er nødvendige for at bekæmpe, at nye sygdomme

konstant opstår. Og uden god apotekspraksis formår

vi ikke at sikre, at folk får adgang til passende medicin

og bruger den rationelt. Sidst, men ikke mindst,

så gør den tiltagende mangel på læger og forskere det

tvingende nødvendigt, at vi har fokus på tilstrækkelig

og ordentlig uddannelse«, lød den præsidentielle

opfordring fra talerstolen i Istanbul Lütfi Kırdar

Kongres og Exhibition Center.

Istanbul var sidst vært for FIP-kongressen

i 1990, men i modsætning

til sidst tyrkerne var vært, forløb

åbningsarrangementet denne

gang helt uden »huller« i

strømforsyningen, og programmet

blev gennemført

til punkt og prikke for de

godt 3.000 deltagere. Før


præsident Midha kom på talerstolen, blev hilsner fra

Tyrkiets ministerpræsident Recep Tayyip Erdogan og

præsident Abdullah Gül læst op. Derefter kom Tyrkiets

sundhedsminister professor Recep Akdag og WHO’s

direktør for lægemiddelpolitik dr. Hans Hogerzeil på

talerstolen under åbningsceremonien. Sidstnævnte

takkede for det samarbejde, som WHO og FIP har om

bekæmpelse af forfalskede lægemidler, inden præsident

Midha igen indtog talerstolen.

Denne gang for at ytre sin bekymring om at der

på verdensplan i øjeblikket ikke findes behandling

for mere end 30 oversete sygdomme. Sygdomme, der

dræber 11 millioner mennesker hvert år. 30 procent

af verdens befolkning mangler stadig regelmæssig adgang

til livsvigtig medicin. I de fattigste dele af Afrika

og Asien er dette tal dog nok nærmere over 50 procent,

og der er derfor stadig et stort behov for farmaceuters

kompetencer, lød hans vurdering.

Paradoksalt nok var det præcis samme overvejelser

FIP gjorde sig på den sidste Istanbul-kongres, hvor det

i en udtalelse hed: »The International Pharmaceutical

Federation (FIP) at its annual meeting in Istanbul Turkey,

expresses the opinion that medicines should be

available to patients worldwide«. Historien har vist, at

det mål ikke i sig selv sådan lader sig opfylde.

Præsident Midha understregede også de store udfordringer,

farmaciens verden har med at bekæmpe

forfalskede lægemidler, og han løftede sløret for, at

FIP Council arbejder på en model, der fremhæver

apotekernes afgørende rolle i samarbejde med andre

ansatte i sundhedssektoren, samt den gevinst samarbejdet

har for folkesundheden.

Som afslutning på åbningen af FIP-kongressen indtog

The Shaman Dance Theatre igen scenen, og de 21

dansere leverede et medrivende og insisterende danseshow,

der gav forhåbninger om en kongres fuld af

tyrkiske sanseindtryk.

Med de ord og rytmer var den 69. FIP-kongres med

deltagelse fra mere end 80 medlemslande allerede slået

godt an. Forude lå mere end 60 symposier, mere

end 200 foredrag og godt 130 posters i det pulserende

og livlige Istanbul.

farmaci 10 – 2009

7


farmaci 10 – 2009

8

F I P – K O N G R E S 2 0 0 9

Council 2009 – mod

stategiske mål

De vigtigste politiske emner på møderne

i FIP’s Council i år var optagelse af nye

medlemmer og nansielle forhold. Også

vedtagelse af et fagligt statement, introduk-

tion af den nye procedure for udarbejdelse

af statements samt debatten om det videre

arbejde med FIP’s strategiske plan: Vision

2020, stod højt på listen.

Af international chef Peter Jørgensen,

Danmarks Apotekerforening.

Over 100 delegerede og observatører mødtes torsdag

den 3. september 2009 til det første møde i Council

i det noget ufærdige og ganske upersonlige kongrescenter

i Istanbul. Council er FIP‘s højeste politiske

organ, og de delegerede repræsenterer dels medlemsorganisationerne,

og dels de ni sektioner i FIP. Ob-

servatørerne er en række internationale organisationer,

herunder apotekernes europæiske organisation

(PGEU). De danske delegerede var, som i de seneste

år, formanden for Danmarks Apotekerforening, Niels

Kristensen og formanden for Pharmadanmark, Steffen

Bager.

Præsidenten (Kamal Midha, Canada) orienterede

grundigt om arbejdet med at omsætte den nye strategiske

plan for FIP »Vision 2020« til virkelighed.

Han fokuserede på, hvordan FIP kunne realisere sine

strategiske mål ved at bruge de fire såkaldte »taktiske

fremgangsmåder«. Det betyder blandt andet en

udbygning af konstruktive partnerskaber med andre

centrale aktører, herunder med læger, tandlæger og

sygeplejersker i WHPA (World Health Professional Alliance).

FIP har også åbnet et kontor i Genève for at

styrke samarbejdet med WHO, ligesom FIP forsøger

at øge den globale synlighed, hvor ikke mindst FIP’s

globale »workforce report« fra 2009 kan være et særdeles

nyttigt instrument (rapporten kan downloades

fra www.fip.org/hr

www.fip.org/hr).


Medlemmernes viden forøges

Præsidenten redegjorde for udbygningen af kommunikationsplatformene

i forhold til medlemmerne. FIP

har både grafisk og indholdsmæssigt fornyet sin hjemmeside,

ligesom der udsendes nyhedsbreve til medlemmerne

om aktuelle aktiviteter i FIP. Kongressen i

Istanbul havde sin egen hjemmeside, og igen er formålet

primært at øge medlemmernes viden og derigennem

gøre dem mere interesserede i at deltage aktivt.

Præsidenten understregede, at FIP til syvende og

sidst ikke er andet og mere end sine medlemmer. Pointen

her var, at medlemsorganisationerne selv har en

opgave at løfte. Visionen for 2020 er, at FIP skal være

med ved bordet, hver gang der på globalt plan træffes

politiske beslutninger om et hvilket som helst emne,

der har med lægemidler at gøre. Dette gælder imidlertid

også på nationalt plan – eller som Kamal Midha

afslutningsvis sagde: »Tænk globalt, agér lokalt«.

Ny faglig udtalelse

På sit andet møde – den 8. september – vedtog Council

en ny faglig udtalelse om kvalitetssikring af farmaceutuddannelsen.

Udtalelsen blev præsenteret af

formanden for Danmarks Apotekerforening, Niels

F I P – K O N G R E S 2 0 0 9

Kristensen, der havde ansvaret for den opgave i den

arbejdsgruppe, der indtil nu har udarbejdet udkast til

faglige standarder. Udtalelsen vil i sin endelige udformning

snarest blive tilgængelig på www.fip.org.

Council havde også premiere på den ny procedure

for behandling af faglige standarder, hvor der først

produceres et teknisk referencepapir. Siden bliver

medlemmerne bedt om at fokusere på 1) hvilke elementer,

der måtte mangle, og 2) hvilke nøgleemner

fra referencedokumentet, der skal indgå i et fagligt

statement. Der nedsættes efterfølgende en arbejdsgruppe

for hvert emne, der på grundlag af drøftelserne

af referencedokumentet skal udarbejde et udkast

til fagligt statement.

Til mødet i Council forelå to referencepapirer. Ét

om samarbejde i praksis og ét om revision af GPP

(Good Pharmacy Practice). Niels Kristensen skal dels

lede arbejdet om GPP, dels deltage i den anden arbejdsgruppe.

Der er således også i de kommende år

muligheder for at sætte danske fodaftryk på dette

centrale arbejde i FIP.

Repræsenterer 2 mio. personer

Council optog nye medlemsorganisationer fra

blandt andet Pakistan og Iran, og FIP har nu 123 kollektive

medlemmer fra 89 lande. Hertil kommer de

mange individuelle medlemmer, og alt i alt repræsenterer

FIP 2 millioner personer fra den praktiske

og videnskabelige farmaci. Det er først og fremmest

det forhold, der gør FIP til en væsentlig faktor på

den globale scene.

Der var i år kun begrænset aktivitet, når det drejer

sig om valg. Council blev således alene anmodet om

at bekræfte valget af den professionelle sekretær.

På det finansielle område var 2008 et mindre godt

år, hvis man alene ser på driften. Grundet fordelagtige

valutakurser slutter FIP dog med et samlet overskud

på 86.000 €. Under henvisning til den globale

finanskrise skete der ikke nogen forhøjelse af medlemsbidraget

for 2010. Som i de seneste år tog behandlingen

af revisionsrapporter, fastsættelse af medlemsbidrag

og vedtagelsen af budgettet for 2010 kun

ganske kort tid, og det hele blev vedtaget enstemmigt

og uden debat.

farmaci 10 – 2009

9


farmaci 10 – 2009

10

F I P – K O N G R E S 2 0 0 9

Tyrkiske apoteker i

rivende udvikling

Den tyrkiske apotekssektor har de sidste 10

år gennemgået en enorm udvikling både

fagligt og organisatorisk. Men udviklingen

i sektoren er ikke sket uden sværdslag.

Blandt andet går apotekere og farmaceuter

i Tyrkiet gerne på barrikaderne for at opnå

deres mål.

Tekst og foto: Lasse Borgwardt Schmidt

Tyrkiet har siden 1999 officielt ønsket at være kandidat

til medlemskab af EU, og det enorme islamiske

land med dybe kristne rødder har gennemgået en kolossal

udvikling de sidste 10 år. Kandidaturet til det

forjættede EU-land har på mange områder fået landet

til at træde på udviklingsspeederen på områder

som lovgivning, uddannelse og sundhed, mens det

på andre områder har været nødvendigt at træde lidt

på bremsen.

Det gælder også den tyrkiske apotekssektor, der gennem

en årrække har gennemgået en positiv udvikling,

der har gjort de 24.119 tyrkiske apoteker mere

moderne og givet en langt større fokus på patientsikkerheden

end tidligere. Sådan lyder vurderingen fra

apoteker Halil Tekiner, Kayseri Apotek, i den centrale

del af Tyrkiet.

»Recepter bliver i dag registreret via en internetløsning,

og det har resulteret i, at medicin anvendes

mere rationelt, hvilket forhindrer fejl og reducerer udgifterne

til medicin. Nye systemer med elektroniske

recepter og patient-»smart cards« er undervejs, som

en del af et e-sundhedsprojekt, som skal forbedre patientsikkerheden«,

siger Halil Tekiner. »Smart cards«

kan sammenlignes med det danske Fælles Medicinkort.

I Tyrkiet er der set talrige eksempler på, at forfalskede

lægemidler er kommet ind på apotekerne. I bestræbelserne

på at bekæmpe forfalskede lægemidler

har man indført to-dimensionelle stregkoder, kendt

som Data Matrix.

»Systemet er indført for at optimere produktidentifikation

og -sporing, som efter min mening, er et

afgørende skridt i kampen mod forfalskede lægemid-

Halil Tekiner


ler eller medicinsk svindel på apotekerne«, forklarer

Halil Tekiner, der også peger på, at farmaciuddannelserne

på institutionerne rundt om i Tyrkiet blev

forlænget og standardiseret med mere fokus på den

farmaceutiske industri. Der er også blevet oprettet en

formel uddannelse for apoteksteknikere. Tidligere var

der ikke pligt til, at personalet på apoteket havde en

sådan uddannelse, så udviklingstankegangen har virkelig

fået næring i den tyrkiske apotekssektor.

Negative følger af udviklingen

Den kolossale udvikling i den tyrkiske apotekssektor

har dog givet negative dønninger, forklarer Halil Tekiner.

Udviklingen har skabt en del utryghed, hvilket

i december 2008 førte til en demonstration med godt

30.000 deltagere i Tyrkiets hovedstad, Ankara.

»Udviklingen i vores apotekssektor har medført

mange forandringer meget hurtigt, samt store udfordringer

med at implementere de mange nye til-

F I P – K O N G R E S 2 0 0 9

tag. Demonstrationen i fjor med deltagelse af både

apotekere, farmaceuter, studerende, apoteksteknikere

og patienter udsprang primært af den usikkerhed, de

mange nye forandringer har medført«, lyder vurderingen

fra Halil Tekiner, der repræsenterer den tyrkiske

apotekerforening TEB – Turk Eczacilari Birligi

– der var arrangør af demonstrationen i Ankara.

Ifølge Halil Tekiner havde demonstrationen den effekt,

at regeringen stoppede et forslag til vidtrækkende

ændringer i den tyrkiske apotekerlovgivning, der

havde forværret de økonomiske vilkår for apotekerne,

hvis det var blevet gennemført. Der lå elementer

i lovforslaget, der på længere sigt havde betydet en

vidtgående liberalisering af sektoren. Forslaget ville

desuden fjerne nogle af de eksisterende rettigheder

for apotekere, herunder tillade andre end apotekere

at sælge håndkøbsmedicin.

Ifølge Halil Tekiner ville forslaget også have åbnet

for, at apotekerne fremover kunne organisere sig i

Demonstranter ved »Nu er det nok«-demonstrationen i Ankara,

Tyrkiet den 21. december 2008 Foto: TEB – Tyrkiets farmaceutforening.

farmaci 10 – 2009

11


UniVers

lad dig ikke begrænse

Et dagligt tilskud af UniKalk ® styrker knoglerne. Jo ældre,

vi bliver, jo større er behovet for kalk og D-vitamin, og det

gælder både kvinder og mænd. Betragt det som en klog

opsparing i knoglebanken, eller se det som en forsikring.

Vished giver tryghed – især i det lange løb. Husk derfor din

UniKalk ® hver dag hele livet.

UniKalk ® fås i ere varianter og kan købes på apoteket,

i Matas og udvalgte helsekostbutikker.

UniKalk

®

styrker knoglerne

www.unikalk.dk

Et Pharma-Vinci produkt

Care for health since 1941

enteneller


partnerskaber eller kæder. Et initiativ, som et flertal af

de tyrkiske apotekere ikke ønsker, da holdningen er

den, at det vil give ugunstige og ulige konkurrencevilkår

for mange mindre apoteker. Andre årsager var

bekymringen for, at en stigning i antallet af dimittender

på næsten 1.000 farmaceuter om året vil skabe

øget arbejdsløshed.

Men, som et tyrkisk ordsprog siger, så har »hver sky

en blå himmel«. Og takket være lange og spændte

forhandlinger med embedsmænd og stor kollegial solidaritet

blandt apotekere og farmaceuter blev forslaget

trukket tilbage, og en mere acceptabel aftale blev

indgået i januar 2009.

På trods af den enorme udvikling og den gode aftale

har det enorme land – 16 gange så stort som Danmark

– stadig store udfordringer med udbredelsen af

farmacien. De fleste af landets mere end 24.000 apoteker

er centreret i den moderne og vestlige del af

Tyrkiet og i byerne. Dermed har godt en femtedel af

landet reelt ingen adgang eller meget langt til gængs

lægemiddeludlevering og rådgivning.

Læs mere om den tyrkiske apotekssektor på http://

www.teb.org.tr/en/

F I P – K O N G R E S 2 0 0 9

Fakta om den

tyrkiske apotekssektor

Apoteker:

24.119 (DK: 319 apoteker, der drives af 241

apotekere. Hertil kommer cirka 1.000 mindre

udleveringssteder)

Farmaceuter på apotek:

30.725 (DK: 700)

Farmaceutiske uddannelsessteder:

14

Farmaceutstuderende:

4.929

TEB – Turk Eczacilari Birligi (Tyrkiets Apotekerforening)

er et nationalt organ, der

repræsenterer farmaceuter fra de 51 lokale afdelinger,

som er spredt over hele landet.

Man kan åbne et apotek i Tyrkiet,

hvis man:

• er tyrkisk statsborger

• har eksamen fra Det Farmaceutiske Fakultet

• er i besiddelse af et eksamensbevis godkendt

af Ministeriet for Sundhed.

Man må ikke:

• være blind

• have begået en berygtet kriminalitet

• have været dømt til lange fængselsophold

• have fået straf på mere end et år som følge

af faglig kriminalitet.

Tyrkiet i tal

Indbyggertal: 71.517.100 (2007)

Istanbul: 11,8 millioner

(uofficielt 15 millioner)

Antal indbyggere per farmaceut: 2.328

(DK: 7.857)

Antal indbygger per apotek: 2.666

(DK: 17.241)

farmaci 10 – 2009

13


farmaci 10 – 2009

14

F I P - K O N G R E S 2 0 0 9

Dansk

overflødighedshorn

af postere

Tekst og foto: Lasse Borgwardt

Schmidt

De 18 danske posters fyldte godt

i rækken af i alt 128 fra mere end

80 FIP-medlemslande.

I år var der flotte bidrag fra

blandt andre Saudi Arabien, Kina,

Kirgistan og Indien. I lighed med

tidligere år kom mange forbi og

spurgte interesseret til de danske

præsentationer og erfaringer på

apoteksområdet.

Igen i år løb en dansk poster med

rigtig flot hæder, da Lene Lauridsen

fra Odense Sct. Hans Apotek

fik 2. pladsen for sin poster om

bedre medicinering af etniske

minoriteter inden for kategorien

Community Pharmacy Section.

Receptkorrektioner

redder liv

Hver dag slipper syv patienter for

indlæggelse, fordi danske apoteker

korrigerer fejl og mangler fundet

ved receptkontrol. Mille Holst

Thomsen, farmaceut i Danmarks

Apotekerforening, præsenterede

en undersøgelse, som Apotekerforeningen

har lavet i samarbejde

med Lægeforeningen. På

landsplan bliver der årligt fore-

taget cirka 125.000 receptkorrektioner.

Den største risiko ligger i

ordinationer, hvor der er udskrevet

forkert dosis eller styrke eller

ordinationer til patienter med allergi

overfor det ordinerede lægemiddel,

som for eksempel penicillinallergikere.

Læs mere i Farmaci

nr. 2-2009.

Mille Holst Thomsen,

Danmarks Apotekerforening.

Udviklingen af en model

til kvalitetsudvikling

Rikke Hansen, farmaceut i Danmarks

Apotekerforening, præsenterede

udviklingen af standarder

til apotekerne under Den

Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Posteren blev besøgt af danskere,

som kender DDKM. Men

også FIP-deltagere fra andre lan-

de ville se, hvordan kvalitetscirklen

bliver gennemgået i hver

eneste standard, hvilket fordrer

kontinuerlig udvikling. Derudover

giver deltagelse i DDKM en

sammenhæng med og dermed

en større synlighed i det øvrige

sundhedsvæsen.

Rikke Hansen,

Danmarks Apotekerforening.

Viden er magt

Kirsten Holme, farmaceut på Pharmakon,

præsenterede en vidensdatabase

– Observatory – med viden

om erfaringer inden for apotekspraksis,

hvor farmaceuten

udvikler sin professionelle rolle

i hele verden. Brugere af databasen

kan søge informationer, stille

spørgsmål til redaktionen eller

selv foreslå nye informationer på

hjemmesiden. Observatory be-


står af fem elementer med hver

deres formål og struktur: søgefacilitet,apotekspraksis-dokumenter,

professionelle praksisdomæner

(hvor emner fra WHO, PGEU,

FIP osv. bliver omtalt), rapporter

om evidensbaseret pharmacy

practice og en liste over begivenheder

(kongresser osv.) inden for

pharmacy practice. Observatory

er åben for alle, og som registreret

bruger har man adgang til alle informationer.

Læs mere på www.

europharm.pbworks.com

europharm.pbworks.com.

Kirsten Holme, Pharmakon.

P-piller med posten

Introduktion af en ny distributionsmetode

og forbedring af compliance

for p-pille-brugere var

nogle af argumenterne, da Aalborg

Vejgaard Apotek i 2007 gik i

gang med »p-piller med posten«servicen.

Siden har 81 personer

tilmeldt sig og ikke kun fra Nordjylland.

Servicen er til faste brugere

af p-piller, og de får tilsendt en

ny pakke p-piller hver 3. måned.

På den måde undgår de at »løbe

tør« for p-piller. Servicen, som ko-

Tina Hoby Andersen og Gitte Rasmussen,

Aalborg Vejgaard Apotek.

ster 7,50 kr. pr. måned, er kunderne

tilfredse med, og de mener, at

den er enkel og sikker.

»Flere af brugerne har kontaktet

apoteket med spørgsmål

og problemer i forhold til brug.

Derfor er det meget vigtigt for

denne service, at apoteket er til

rådighed med rådgivning over

telefon, e-mail eller i skranken«,

siger Tina Hoby Andersen og Gitte

Rasmussen, farmaceuter på Aalborg

Vejgaard Apotek.

Fedtmåling

som sundhedsydelse

Rigmor Kjær Brokholm og Inger-

Marie Vangsgaard, farmaceuter på

Aalborg Budolfi Apotek, præsenterede

en poster, der viser deres

erfaringer med, at måling af livvidde

er en nem og sikker måde

at undersøge for overvægt og

sundhedstilstand i øvrigt. Fedt,

som sidder på maven, er en af

de største risikoindikatorer i forhold

til at udvikle hjerte-kar-sygdomme

og diabetes. Gennem et

F I P - K O N G R E S 2 0 0 9

samarbejde med Falck Healthcare

gennemførte de 126 risikoprofiler.

Livvidde, blodtryk, totalkolesterol

og blodsukker blev målt

hos fastende borgere, og resultatet

var, at 67 procent af borgerne

med for stor livvidde havde en

eller flere risikofaktorer.

Rigmor Kjær Brokholm og Inger-Marie

Vangsgaard, Aalborg Budolfi Apotek.

Nyt værktøj til

screening af patienter

Charlotte Rossing, farmaceut, ph.d.

på Pharmakon, præsenterede et

screeningsværktøj til at identificere

»non-adherence« patienter i

primærsektoren. Pharmakon håber,

at deres screeningsværktøj

kan hjælpe sundhedsprofessionelle

i deres dialog med den hypertensive

patient.

Charlotte Rossing, Pharmakon.

farmaci 10 – 2009

15


farmaci 10 – 2009

16

F I P - K O N G R E S 2 0 0 9

Medicingennemgang

for etniske patienter

Lene Lauridsen, farmaceut, Odense

Sct. Hans Apotek, løb med en

særdeles flot andenplads under

uddelingen af bedste FIP-poster

ved årets Community Pharmacy-dinner.

Et projekt med medicingennemgang

for ikke-etnisk

danskere forbedrede patienternes

compliance betragteligt og

blev positivt modtaget af de lokale

læger. Læs mere om Lene

Lauridsens projekt i Farmaci nr.

4 og 7-2009.

Lene Lauridsen, Odense Sct. Hans Apotek.

Opfølgning

på dosisdispensering

Apotekets information til dosiskunder

er ofte mangelfuld, da

disse kunder ofte ikke kommer

i apotekernes skranker, og dette

kan resultere i mangelfuld compliance.

Derfor har Bente Werenberg,

farmakonom, Toftlund

Apotek og Dorte Schmidt, farmakonom,

Skærbæk Apotek, undersøgt

apotekets muligheder for at

sikre disse kunders compliance

gennem målrettet rådgivning.

Gennem interviews med 11 bru-

gere af dosispakket medicin har

de afdækket, at der er brug for

målrettet rådgivning, som henvender

sig præcis til den enkelte

kundekategori. Apoteket har udviklet

foldere, der henvender sig

til kunder og sundhedspersonale,

hvor der er information om dosispakket

medicin, substitution

og muligheden for kontakt til

apoteket, hvis man har spørgsmål.

Bente Werenberg, Toftlund Apotek og

Dorte Schmidt, Skærbæk Apotek.

Generisk substitution

skaber utrygge patienter

Et samarbejde mellem 26 apoteker

i Sydjylland har resulteret i viden

om 817 kunders holdning til

generisk substitution. Ralf Ernst,

apoteker, Gråsten Apotek og Ingeborg

Blak, apoteker, Rødding

Apotek, ønskede at få mere viden

om kundernes problemer og undersøgte

derfor holdningerne til

og erfaring med generisk substitution.

Resultaterne viser, at næsten

19 procent oplever bivirkninger

eller ændring i effekten

af lægemidlet. Samtidig gør den

stadige skiften mellem generisk

substituerbare lægemidler op til

16 procent af kunderne usikre på

medicinens virkning. Undersøgelsen

rejser derfor spørgsmålet,

om der er for stor forskel på generisk

substituerbare lægemidler.

Læs mere i Farmaci nr. 9-2008.

Ralf Ernst, Gråsten Apotek.

Optimering af

interaktionskontrollen

Når apotekets interaktionskontrol

i PharmaNet igen og igen

kommer med samme advarsel

om kunder, som behandles med

samme lægemidler i længere tid,

tager det meget tid for både apoteket

og de læger, der igen og

igen kontaktes om samme problemstillinger,

fortæller Susanne

Mathiassen, farmaceut, Ballerup

Apotek. Læger har i forvejen taget

stilling til den enkelte patients

interaktion, og der er taget

højde for interaktionen i behandlingen.

Apotekssystemets interaktionsadvarsler

blev indsamlet i

en måned. Fem grupper af interaktioner

blev diskuteret med de

praktiserende læger i lokalområdet

med det formål at fjerne alarmen

for den enkelte kunde, når

der var taget stilling til interak-


tionen. Arbejdsgangen er nu sådan,

at der tages kopi af recepten

som faxes til lægen sammen med

information fra interaktionsdatabasen,

hvorefter kundens interaktionsalarm

kan slettes.

Susanne Mathiassen, Ballerup Apotek.

Dosiskunders

medicineringsforløb

Birgitte Nørskov Pedersen, farmaceut,

Holstebro Løve Apotek,

præsenterede sit projekt, hvor

hun har undersøgt, hvor stabilt

medicinerede apotekets dosiskunder

er i løbet af et år. Alle ændringer

for 349 dosiskunder blev

registreret fra 1. marts 2008 til 28.

februar 2009. I alt var der 1.111

ændringer med op til 13 ændringer

for en enkelt patient inden

for 1 år. 112 dosiskunder havde

ingen ændringer. Halvdelen af

dosiskunderne fik en ny ordination

tilføjet i løbet af projektet.

De ændringer, der fylder mest, er

dog substitution. Faktisk ændrer

apoteket dosiskort 37 gange hver

anden uge kun på grund af prisændringerne.

Birgitte Nørskov Pedersen,

Holstebro Løve Apotek.

Compliance

teknologi på apoteket

Apotekerne er et relevant sted for

borgerne at søge information om

det hurtigtvoksende marked for

compliance teknologier. Hanne

Herborg, Pharmakon, præsenterede

projektet, hvor hun har

undersøgt og klassificeret teknologier,

som kunne sælges på

de danske apoteker. Desuden er

flere af teknologierne blevet afprøvet

af 20 medicinbrugere for

at teste deres brugbarhed. Fem

brugere kom ikke i gang med at

anvende teknologien, otte ople-

Hanne Herborg, Pharmakon.

F I P - K O N G R E S 2 0 0 9

vede en forbedring i deres compliance,

mens de resterende syv

ikke oplevede nogen forandring.

Medicinbrugerne mente, at apoteket

er det mest relevante sted at

købe disse hjælpemidler. Det er

dog vigtigt, at medicinbrugeren

i dialog med apoteket får valgt

den teknologi, der passer bedst

til den enkelte bruger.

Telefonen

er en tidsrøver

Hver dag afbrydes apotekspersonalet

af mange telefonopkald. Lis

Feldborg Hansen, farmakonom,

Holstebro Løve Apotek, har derfor

i sit projekt fokuseret på at finde

en måde at reducere disse opkald

på. Ved en brainstorm på apoteket

fandt man ud af, at alle følte,

at telefonen var den største tidsrøver.

Deraf udsprang ideen om

at lave nogle redskaber til kunder

og samarbejdsparter, der kunne

bruges i stedet for telefonen. Fire

forskellige initiativer blev iværksat:

flow-diagram til beskrivelse

af arbejdsgange ved dosispakket

Lis Feldborg Hansen,

Holstebro Løve Apotek.

farmaci 10 – 2009

17


farmaci 10 – 2009

18

F I P - K O N G R E S 2 0 0 9

medicin, bestillingsformularer til

plejehjem og andre institutioner,

mulighed for at bestille medicin

via apotekets hjemmeside og endelig

vejledning i brug af PEM

også via hjemmesiden. Erfaringer

indtil nu viser, at apoteket

modtager færre telefonopkald på

baggrund af de nye redskaber. Se

mere på:

www.holstebroloeveapotek.dk

e-learning øger

det faglige niveau

Jannie Kristiansen og Bodil Christensen,

farmakonomer, Glumsø

Apotek, har udviklet en ny metode,

hvor e-learning kan bruges

som redskab til fortsat at øge farmakonomernes

faglige niveau, så

de holdes opdaterede med moderne

metoder. Personalet blev

introduceret til værktøjet på et

personalemøde og svarede på et

spørgeskema om projektet både

før og efter afprøvning af systemet.

Resultaterne viser, at farmakonomerne

har øget deres faglige

niveau. Evalueringerne bruges nu

til at kvalitetssikre og implementere

systemet.

Jannie Kristiansen og Bodil Christensen,

Glumsø Apotek.

Bedre patientsikkerhed

ved generisk substitution

Kirstine Nygaard Petersen og Line Hagner

Nielsen, Apoteket Trianglen, København.

Kirstine Nygaard Petersen og Line

Hagner Nielsen, farmaceuter på

Apoteket Trianglen, København,

ville gerne fi nde en metode til

at forbedre patientsikkerheden i

forbindelse med generisk substitution.

En tidligere undersøgelse

udført på apoteket har vist, at

kunderne kunne have gavn af et

system, hvor navnet på det ordinerede

lægemiddel skrives på doseringsetiketten

ved generisk substitution.

»Vi afprøvede ideen på

apoteket og uddelte samtidig 170

spørgeskemaer til kunderne for

at få deres holdning til tiltaget«,

siger Kirstine Nygaard Petersen.

De fl este af de adspurgte kunder

mente, at det var en fordel med

det ordinerede navn skrevet på

etiketten. Det gjorde det nemmere

at genkende medicinen,

og øgede følelsen af tryghed for

patienterne. Apoteket har nu besluttet

at indføre ordningen permanent.

Apotekshenvisning

På København Steno Apotek arbejder

de med den faglige standard

og behovsafdækker borgerne

ved at stille to spørgsmål og komme

med én information. Ved behovsafdækning

oplever personalet

indimellem, at de må henvise

til andre sundhedsprofessionelle.

Derfor har Lone Herreholm og Gyrithe

Heegaard, farmakonomer på

Steno Apotek, undersøgt effekten

af apotekets henvisningsblanket,

der henviser til andre sundhedsprofessionelle.

Blanketten indeholder

oplysninger om symptomer,

varighed af problem, deres

anbefaling, og hvor hurtigt man

skal søge for eksempelvis læge. Efterfølgende

har 79 procent valgt

at følge henvisningen fra apoteket.

Lone Herreholm og Gyrithe Heegaard,

Steno Apotek, København.


Peter Merrild, Pharmakon.

Farmakonomuddannelsen

Peter Merrild, seniorkonsulent,

Pharmakon, præsenterede sin

poster, der beskriver hvordan farmakonomuddannelsen

har integreret

begrebet »responsibility for

patient outcomes«. Desuden beskrives

uddannelsens elementer,

forskellige undervisningsformer

og målet med uddannelsen.

Mere information

på apoteket

Lars Ole Madsen, farmaceut og

Jonas Grønskov, farmaceut, Dalgas

Boulevard Apotek har belyst,

hvordan kunder, som ikke fysisk

kommer på apoteket, får information

om deres medicin. Har

de for eksempel problemer med

medicinen, hvem kontakter de

for at fi nde en løsning, og får de

nok information om medicinen?

Både hjemmeboende kunder og

kunder på plejehjem indgik i undersøgelsen.

I alt svarede 19 kunder,

og de fl este svarede, at de

fi k information om medicin fra

lægen. Dog var der 11 procent

af kunderne, som fi k deres information

fra apoteket. Samtidig viste

resultaterne, at mange af de

adspurgte kunder ikke ønskede

mere information om deres medicin.

De to farmaceuter mener

dog stadig, at apoteket kan spille

en mere aktiv rolle i forhold til

information til disse kunder.

Lars Ole Madsen og Jonas Grønskov,

Dalgas Boulevard Apotek.

F I P - K O N G R E S 2 0 0 9

Se annoncen side 2

Forkortet produktinformation for Oculac

øjendråber, opløsning & Oculac øjendråber,

opløsning i enkeltdosisbeholdere 50 mg/

ml (povidon) samt Viscotears, øjengel i

enkeltdosisbeholdere (carbomer 2 mg/g)

& Viscotears, øjengel (carbomer 2 mg/g og

sorbitol 40 mg/g). Terapeutiske indikationer:

Oculac: Symptomatisk behandling af tørre øjne.

Viscotears: Nedsat tåre- og slimproduktion.

Dosering og indgivelsesmåde: Oculac: 1 dråbe i

konjunktivalsækken 4 gange daglig eller efter behov

afhængig af tilfældets sværhedsgrad. Viscotears:

1 dråbe 3-4 gange daglig i hvert øje eller efter

behov. Kontraindikationer: Overfølsomhed over

for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne (f.eks. konserveringsmidlet).

Bivirkninger: Lejlighedsvis kan der forekomme

let forbigående svie, tilklistring af øjenlåg og

sløret syn. Interaktioner Oculac: Hvis en patient

er i behandling med et andet øjenpræparat, skal

der være et interval af mindst 5 minutter mellem

behandlingerne. Oculac bør altid administreres

sidst. Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen: Oculac: Ved brug af Oculac

i 10 ml plastflaske bør kontaktlinserne tages

ud og først isættes igen ca. 30 minutter efter

drypning. Viscotears: Brugere af kontaktlinser

bør kun bruge Viscotears, når kontaktlinserne

ikke bæres. Kontaklinserne isættes 30 minutter

efter inddrypning. Trafikfarlighed: Hvis synet

bliver sløret efter at have dryppet øjnene, bør

patienten ikke føre bil eller betjene maskiner.

Graviditet og amning: Oculac: Der er ingen

erfaring vedrørende sikkerheden af Oculac

øjendråber i forbindelse med graviditet og

amning. Anvendelse i forbindelse med graviditet

og amning bør derfor kun ske efter aftale med

lægen. Viscotears: Kan anvendes. Pakninger:

Vnr. 137513 Oculac øjendråber 10 ml Vnr. 137521

Oculac øjendråber i enkeltdosisbeholdere 20 x

0,4 ml Vnr. 071555 Viscotears øjengel 10 g Vnr.

466227 Viscotears øjengel 3 x 10 g Vnr. 002140

Viscotears øjengel i enkeltdosisbeholdere 30

x 0,6 ml Udleveringsgruppe: HF. Tilskud:

Tilskudsberettiget såfremt lægen har anført tilskud

på recepten. Produktresumé dato for Oculac:

10.10.2006. Produktresumé dato for Viscotears:

08.04.2008.

For yderligere information kan hele

produktresuméet rekvireres hos Novartis

Healthcare A/S · Ophthalmics, Lyngbyvej 172,

2100 København Ø, tlf. 39 16 84 00, www.novartis.dk

farmaci 10 – 2009

19


farmaci 10 – 2009

20

A P O T E K E R N E – T O S I D E R A F S A M M E S A G

Der er mange forskellige måder at være apoteker

på – også når det gælder geografi. Nogle er

på apoteket dagen lang hver eneste dag, mens

andre klarer chefjobbet lidt mere fra distancen.

Nogle apotekere bor bogstaveligt talt lige op og

ned ad apoteket, mens andre har valgt at bo flere

hundrede kilometer væk. I disse to artikler mø-

Med begge ben

Af Anders Høj Eggers. Foto Mikkelsen+Ko

Svendborg Løve Apotek ligger ved byens brostensbelagte

torv, lige overfor Vor Frue Kirke. Her har Hans

Ulrik Schaffalitzky de Muckadell været apoteker siden

december 1992, og han har boet i byen i snart 17 år.

Faktisk er det først for nylig, at han er flyttet lidt væk

fra apoteket, for i de første mange år som apoteker

boede han på anden sal med apoteket i stuen. »Det

var både en fordel og en ulempe ved at have apoteket

lige nedenunder. Jeg kunne altid gå ned og arbejde,

hvis jeg ville, men samtidig var det sværere at holde

helt fri«, siger han. Han bor stadig i Svendborg, nu 10

minutters cykeltur fra apoteket.

Apoteker i Svendborg

Det var tilbage i 1992, at Hans Ulrik Schaffalitzky de

Muckadell og hans hustru rykkede teltpælene op fra

hjemmet i Bagsværd og flyttede til det sydfynske. Det

var på mange måder en mærkbar forandring for den

københavnske cand.pharm., som indtil da havde været

embedsmand i Sundhedsstyrelsen i 19 år. »Jeg gik

der vi to apotekere, der gør tingene på hver deres

måde, men som begge har fokus på det lokale

engagement i deres by og ikke mindst deres

apotek. Artiklerne er en del af temaet »to sider

af samme sag«, hvor vi sætter fokus på et fag i

udvikling set fra forskellige perspektiver i branchen.

plantet i Svendborg

Apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de

Muckadell kommer oprindeligt fra Køben-

havn, men har slået dybe rødder i Svend-

borg.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell


A P O T E K E R N E – T O S I D E R A F S A M M E S A G

fra at have været nogenlunde anonym i en forstad

til København til at blive mere kendt i Svendborg.

I begyndelsen fik jeg en masse henvendelser fra lokale

foreninger og klubber, men jeg takkede nej til

de fleste, for jeg havde nok at gøre med at lære apoteksfaget

at kende«, siger han. For selvom Hans Ulrik

Schaffalitzky de Muckadell via sin embedsmandserfaring

havde et indgående kendskab til regler, bekendtgørelser

og bestemmelser omkring apoteksdrift,

var de praktiske arbejdsgange på apotek ikke i helt

frisk erindring. Derfor lagde han mange kræfter i det

daglige apoteksarbejde i den første tid som apoteker

i Svendborg. »Jeg kom selvfølgelig efter det, blandt

andet med hjælp fra et godt personale, men det tog

noget tid«, siger han.

Den nye by

Der kan synes langt fra Bagsværd og København til

Svendborg – især når man ikke har en tilknytning til

byen på forhånd. Det var da heller ikke den eneste

apoteksbevilling, Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

søgte i sin tid. Der var tre ledige bevillinger, men

det endte med Svendborg, og det har han aldrig fortrudt.

»Min kone og jeg kiggede hinanden i øjnene,

og vi blev enige om, at tiden var inde til at prøve

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

Cand.pharm. 1972

Svendborg Løve Apotek 1992

Medlem af bestyrelsen for Fyns Kreds, DA,

fra 1994

Medlem af DA’s bestyrelse 1997-2001

noget nyt. Med tiden er lokalsamfundet i Svendborg

og apoteket blevet en hobby for mig. Jeg er glad for

at bo her, for det har givet mig et naturligt tilhørsforhold

til byen, hvor mit apotek ligger«, siger han. Med

tiden er han blevet et kendt ansigt i byen, og det sker

ikke sjældent, at mange mener at kende ham og hilser

på gaden. »Det generer mig ikke. Med mit navn er

jeg vant til, at mange ved, hvem jeg er. Det stikker ud,

og det bliver der lagt mærke til. I skolen var det også

altid mig, der skulle stave mit navn på tysk, fordi jeg

havde et navn med mange bogstaver«, siger Hans Ulrik

Schaffalitzky de Muckadell og smiler. Han fortsætter:

»Der er nogen, der siger, at det er bedre at være

konge i en bondeby end bonde i en kongeby. Jeg vil

ikke sige, at det var det, der var udslagsgivende, men

jeg var klar over, at det godt kunne bære derhenad«,

siger han. Bondeby og konge eller ej; under alle omstændigheder

lader han til at trives, og han er stolt

af sit apotek. Både af medarbejderne og af apotekets

arkitektoniske fremtoning.

Lokalt engagement

Løveapotekeren lægger heller ikke skjul på, at han er

et foreningsmenneske, for hvem kunsten er at kunne

sige fra. »Jeg var forsigtig med at sige ja i begyndelsen,

måske lidt for forsigtig, men jeg arrangerede mig med

kredsbestyrelsen og kort tid efter i Apotekerforeningens

bestyrelse. Jeg erfarede dog, at det ikke var måden

at komme ind i en lille by på, så efter fire år valgte jeg

at træde ud af foreningens bestyrelse. Jeg ville dyrke

det lokale i stedet for. Det er jo der, man skal leve, så

det er nødvendigt med nogle gode kontakter«, siger

han. Det fik Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

hurtigt en oplagt mulighed for at gøre. »Der kommer

nogle »sporvogne« forbi en gang i mellem, og på et

tidspunkt hopper man på. Jeg var i en aktuel situa-

farmaci 10 – 2009

21


farmaci 10 – 2009

22

A P O T E K E R N E – T O S I D E R A F S A M M E S A G

tion, hvor jeg skulle være præsident i den lokale Rotaryklub.

Det passede mig ad helvede til, for der skulle

ske rigtigt meget i apotekssektoren på det tidspunkt.

Så indgik jeg en »handel« med en anden, at hvis han

overtog posten som præsident for Rotaryklubben, så

gik jeg ind i bestyrelsen for handelsstandsforeningen.

Det var en ny flok mennesker at stifte bekendtskab

med, og på den måde blev jeg pludselig engageret i

det lokale erhvervsliv«, siger han.

Erhvervspolitisk apoteker

Sådan gik det til, at Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

kastede sig over arbejdet i den lokale handelsstandsforening,

som siden har skiftet navn til Erhvervsforum

Svendborg. Foreningens motto er »ene

er vi gode, sammen er vi bedst«, og det passer godt

til apotekeren. Ikke kun til det lokale engagement,

Svendborg Løve Apotek

Svendborg Løve Apotek er oprettet i 1738. I 1993

blev andensalen i Løve Apotekets ejendom indrettet

til privat lejlighed. Apotekets skranke, receptur,

forsendelse og kontorer blev ombygget

i 1994 og præmieret af Svendborg Kommune i

1995 for smukt gennemført byggeri. Kilde: De

Danske Apotekers Historie bind VII.

men også til hans syn på apotekssektoren. For selvom

det ikke direkte er et kald for ham at være apoteker,

er apotekerbranchen noget, man skal passe og passe

på. »Det gør man bedst med samling og samarbejde.

Det er noget med at sørge for, at man lever og udvikler

sig. Man skal trække på samme hammel«, siger

han. Grundlæggende går han ikke ind for revolution,

men evolution. Det var derfor, han i 1997 takkede ja

til at træde ind i Apotekerforeningens bestyrelse, og

det var blandt andet også derfor, han valgte at gå ind

i den lokale handelsstandsforening. »Der var behov

for at skabe en samling af erhvervslivet i Svendborg,

i stedet for at det var splittet op i en masse små foreninger,

som kommunen kunne spille ud mod hinanden,

hvis de ville. Da jeg så blev formand, satte vi

os for at skabe en erhvervspolitisk forening for alle

virksomheder i Svendborg. Jeg vil ikke sige, at det er

lykkedes endnu, men kimen er lagt. Det har jeg brugt

rigtigt meget tid på«, siger Hans Ulrik Schaffalitzky de

Muckadell. I skrivende stund er han næstformand for

Erhvervsforum Svendborg, og ifølge hans egen vurdering

kender de nok hans navn og lytter til hans

meninger på rådhuset. »Det er ikke sikkert, de retter

sig efter det, men de lytter«, siger han. Ud over at

have spillet en stor rolle i Erhvervsforum Svendborg

er Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell også en støtte

for det lokale kulturliv. Han støtter blandt andet

Svendborg Teater og byens Rottefælde-revy.


Højtuddannede

pendler mere

Tendensen er klar: Jo højere uddannelse

– jo mere pendles der, ifølge trakforsker

Af Lise Møller Aarup. Foto Polfoto.

Når man har brugt rigtig mange år på at uddanne sig,

så er man meget opsat på at få det rigtige og det gode

job, at man gerne pendler langt efter det. Så enkel er

forklaringen i virkeligheden på, at et stigende antal

danskere hver eneste dag pendler langt mellem hjem

og job, forklarer trafikforsker fra Aalborg Universitet,

Henrik Harder, der har pendling og byudvikling som

forskningsområde.

»Drivkraften mod det gode job har måske nok været

der i længere tid, men de sidste 20 år er transport

blevet meget billig. Så det giver et stort antal danskere,

der pendler langt for jobbet«, siger han.

Hvor langt pendler danskerne?

Længere transporttid til arbejde er hverdag for

flere og flere danskere. Ifølge Danmarks Statistik

pendlede danskerne i 2006 i gennemsnit

17,6 km hver vej fra hjem til arbejde, og det

er 0,5 km længere end i 2003. Mændene har

tendens til at rejse lidt længere, 20,7 km, fra

deres bopæl end kvinderne, der i gennemsnit

kun har 14,3 km til arbejde.

Det er danskerne på Vest-, Syd-, Østsjælland

og Bornholm, som pendler længst til arbejde

– med over 20 km. Til gengæld kører arbejdsomme

danskere med bopæl i hovedstadsområdet

højst 12,1 km for at komme på jobbet.

T R A N S P O R T T I D

Dén tendens har stor betydning for udviklingen

af lokalsamfundet. I 1950’erne var det for eksempel

ofte sådan, at præsten, lægen og apotekeren, håndværkeren

og skolelæreren både boede, handlede og

engagerede sig i lokalsamfundet. Men sådan er det

ikke længere. Gennemsnitsdanskeren, både manden

og kvinden har nu længere uddannelse, flere penge

– og dermed større trang til at ville realisere sig selv.

Og det skaber øget trafik, fortæller trafikforsker Henrik

Harder.

De små landsbyer uddør

Konsekvensen er den, at de små landsbyer dør ud. De

bånd, der tidligere var mellem indbyggerne, eksisterer

ganske enkelt ikke længere. Samtidig handler folk

ofte på nettet eller i London – eller bare helt andre

steder – end der, hvor de bor. Og i det hele taget orienterer

de sig mere globalt end lokalt.

»Det har haft stor betydning for udviklingen af et

lokalsamfund, at der ikke længere er nogle stærke

bånd, der binder dem til naboer, butikker og autoriteter.

Samtidig er der ikke længere lokale job, de er i de

større byer. Og husene i randområderne stiger ikke

så meget i værdi som i de større byer«, siger Henrik

Harder.

Samtidig er højtuddannede ofte gift med højtudannede

– og medmindre man bor i de større uddannelsesbyer,

så er der sjældent karrierejob til begge. Og derfor

må der nødvendigvis pendles, siger trafikforskeren.

farmaci 10 – 2009

23


farmaci 10 – 2009

24

A P O T E K E R N E – T O S I D E R A F S A M M E S A G

Langdistanceapoteker

med lokal interesse

Der er langt på arbejde for apoteker Jacob

Rasmussen, Varde Apotek, men han trives

nt med at bo i Sorø og arbejde i Varde.

Og han er ikke i tvivl om vigtigheden af

det lokale engagement.

Af Anders Høj Eggers

Der er omtrent 200 kilometer mellem Sorø på Midtsjælland

og Varde i det sydvestjyske. Ca. en time og

50 minutter tager det Jacob Rasmussen i sin koksgrå

BMW 500 – en god bil at køre langt i. Det er da også

påkrævet, for i de få måneder, der er gået siden han 1.

november 2008 overtog bevillingen til Varde Apotek,

har han tilbagelagt 80.000 kilometer på jysk, fynsk og

sjællandsk asfalt.

Lokal interesse

Det faktum vækker interesse hos borgerne i byen. Flere

af apotekets kunder spørger, hvordan det går med

den lange transporttid, og om han ikke snart flytter

til byen. »Jeg fortæller dem, at det går fint, og at jeg

ikke har nogen planer om at flytte. I hvert fald ikke

lige nu«, siger Jacob Rasmussen. Han forklarer, at

man ikke skal fortolke hans bopæl på distancen som

et manglende engagement i apoteket eller i byen. Det

er snarere det modsatte, der gør sig gældende. »Jeg

behøver ikke nødvendigvis bo i byen for at kunne

passe mit arbejde på en tilfredsstillende og god måde

for kunderne. Jeg tror, jeg får mere goodwill hos mine

kunder ved at være til stede i skranken og i forretningen

og så sørge for, at den kører godt. Det tror jeg er

bedre, end at folk møder én på golfbanen eller i Brugsen.

At drive et godt apotek er min måde at vise min

interesse for den lokale sundhed«, siger han. Jacob

Rasmussen er også i gang med at engagere sig i det lokale

foreningsliv. Ikke med syvmilestøvlerne på, men

med måde i begyndelsen. »Jeg har meldt mig ind i

Varde Handelsstandsforening, for det er et godt sted

at få netværk i byen. Jeg er også begyndt at involvere


A P O T E K E R N E – T O S I D E R A F S A M M E S A G

mig med kredsen her. Desuden har Rotary taget kontakt

til mig, men indtil videre har jeg dog takket nej

til at være med«, siger han. Til gengæld er apoteket

sponsor for blandt andet Varde Boldklubs blad. »Man

er en forretning i byen, og man giver noget tilbage til

byen. Det er en helt naturlig del af at være apoteker«,

siger Jacob Rasmussen.

At arbejde som apoteker

Jacob Rasmussen har tidligere arbejdet for Orifarm,

på Fakse Apotek og Ringsted Apotek, seneste sted

som souschef. Han er 36 år og dermed en af de yngste

apotekere i Danmark. Sandsynligvis er han også en af

dem med længst afstand mellem apoteket og hjemmet.

Når han ikke har aktuelle flytteplaner, hænger

det blandt andet sammen med hans indstilling til

det at være apoteker. »Jeg betragter det meget som

ethvert andet arbejde. Det er et arbejde, jeg står op til

om morgenen, og når jeg så har fri, tager jeg hjem,

og så har jeg mine egne interesser. På den måde er

det måske nemmere at være fokuseret, når man er på

arbejde«, siger han. Det er noget, som Jacob Rasmussen

lægger mange kræfter i, når han er på apoteket.

Han indgår i skemaet tre dage om ugen plus lørdag.

Varde Apotek

Varde Apotek er oprettet i år 1800 og har været

beliggende på Vestergade 20 i mange år.

I 1994 flyttede apoteket til nyindrettede lokaler.

Apotekets fornemste opgave er at kunne hjælpe

kunderne til at have det godt.

»Vort mål er, at det altid er rart at komme på

Varde Apotek, og at vi er imødekommende,

sikre og hurtige til at ekspedere. En væsentlig

del af apotekets opgave er rådgivning, som vi

bestræber os på at give os tid til«.

Kilde: www.vardeapotek.dk

Desuden bruger han også tiden i bilen frem og tilbage

som rullende kontortid, for man skal jo være

effektiv. Eksempelvis er dette interview gennemført,

mens Jacob Rasmussen sad i sin bil på vej mod Sorø.

Mange andre samtaler bliver klaret på samme måde.

Denne signatur mærkede ikke tegn på fravær i samtalen,

tværtimod, så øvelse gør måske mester.

Overtog et godt apotek

Jacob Rasmussen understreger desuden også, at medarbejdere,

der tager ansvar, er med til at gøre, at han

ikke nødvendigvis skal være til stede på apoteket i alle

dets åbne timer. »Jeg vidste på forhånd, at jeg skulle

overtage et godt og veldrevet apotek, hvor mange

detaljer var på plads. Jeg har en rigtig god souschef,

der bare har styr på tingene. Derfor kunne jeg hurtigt

koncentrere mig om udviklingen af apoteket,« siger

Jacob Rasmussen. Det har blandt andet udmøntet sig

i, at receptkontrollen er overgået til farmakonomer,

og apoteket har fået flere hyldemeter. »Vi er i gang

med at gøre et godt og veldrevet apotek lidt bedre«,

siger han. Samtidig slår han fast, at han ser frem til at

være apoteker resten af sit arbejdsliv. »Det er klart en

slutstilling for mig«, siger han.

farmaci 10 – 2009

25


farmaci 10 – 2009

26

L E D E R U D V I K L I N G S P R O G R A M

Lederudvikling

på rette kurs

Første hold nyere apotekere gav program-

met en ot evaluering.

Af Anders Høj Eggers. Illustration Lars-Ole Nejstgaard

Lederudviklingsprogrammet for nyere apotekere kører

som en del af strategiindsatsen. Programmet har

fokus på leadership – altså, at man som leder sætter

retningen og får følgeskab af medarbejderne – og første

hold afsluttede programmet midt i august. Evalueringen

af det første forløb viser, at programmet faldt

i god jord hos modtagerne.

100 procents tilfredshed

100 procent af deltagerne svarede »godt« eller »meget

godt« til tilfredshed med det samlede forløb, og 100

procent svarede »enig« eller »meget enig« til, at forløbet

havde givet dem lyst til at deltage i yderligere

lederudvikling. De gode resultater glæder Dorthe Fogh

Iversen, der er apoteksudviklingsdirektør i Apotekerforeningen.

»Det er meget positivt, at programmet er

blevet så godt modtaget. Det viser, at lederudviklingsprogrammet

er med til at give endnu mere lyst og

mod til at udvikle sig som leder. Samtidig viser det

også, at man som nyere apoteker får brugbare værktøjer,

når man deltager i lederudviklingsprogrammet«,

siger hun. 11 apotekere var med på det første hold, og

de gennemførte alle sammen.

Netværk og gode erfaringer

Apoteker Christina Weidemann Petersen, Aabybro Apotek

(tidligere Saltum Apotek, red.) har været apoteker

siden 2008. Hun tog med på kurset, selvom hun i

forvejen havde været på mange ledelseskurser. »Det

trak, at der var mulighed for at opbygge et netværk.

Det var også motiverende, at det var et hold af nyere

apotekere, som ikke havde så mange år på bagen«,

siger hun. Netop fordi apotekerne alle er nogenlun-

de nye, blev holdet hurtigt et forum, hvor de sammen

kunne tale om erfaringer og udfordringer. »Det

er helt klart min følelse, at man kunne tale frit fra

leveren. Indimellem diskuterede vi meget fortrolige

ting. Netværket med de andre apotekere giver mig

tryghed i dagligdagen, for jeg har en stribe kollegaer,

jeg kan ringe til, hvis jeg har brug for god sparring til

at løse en udfordring«, siger Christina Weidemann

Petersen.

Apoteker Camilla Bangert, Rødovre Apotek, lægger

også meget vægt på netværksdelen. »Vi har haft

enormt god gavn af hinanden. Der er ingen tvivl om,

at netværkstanken har ramt plet. Derfor har vi også

været enormt positive i vores tilbagemeldinger. Husk

at holde fast i netværksarrangementerne fremover«,


lyder opfordringen fra Camilla Bangert til Apotekerforeningen.

Christina Weidemann Petersen er meget

enig og ville bestemt anbefale andre nyere apotekere

at deltage i lederudviklingsprogrammet, hvis hun

blev spurgt.

Råd fra erfaren herre

Som en del af programmet indgik også et oplæg og en

derpå følgende uformel snak med en erfaren herre i

apotekerfaget, apoteker Peter Schjørring-Thyssen, Køge

Torvets Apotek. Han blev udnævnt i 1999 efter mange

år i apotekssektoren og kunne 1. juni i år fejre sit

10 års jubilæum som apoteker. Deltagerne i lederudviklingsprogrammet

vidste ikke på forhånd, at Peter

Schjørring-Thyssen ville komme, for det skulle være

L E D E R U D V I K L I N G S P R O G R A M

Lederudviklingsprogrammet

Lederudviklingsprogrammet er en videreudvikling

af det program, der blev tilbudt apotekerne

i 2007/2008.

Programmet består af fire moduler:

• Apotekerens personlige lederskab (1½ dags

varighed)

• Leadership & teamudvikling (1 dags varighed)

• Personaleledelse (1½ dags varighed)

• Ledelse med udsyn (1 dags varighed).

Programmet er udviklet specifikt til apotekssektoren

og arbejder med relevante eksempler

og styrker apotekernes ledelsesmæssige værktøjskasse

med redskaber til blandt andet konflikthåndtering,

vision og mål, opbygning af

effektive team med videre. For at sikre et højt

niveau bliver programmet gennemført i små

hold på op til 12 deltagere, som bliver undervist

og får sparring af to erfarne konsulenter

fra Summit Consulting.

Lederudviklingsprogrammet er støttet af Apotekerforeningen.

Egenbetalingen for apotekeren

er på 15.000 kr. samlet for alle fire moduler

inkl. overnatning, forplejning med videre.

en overraskelse. I programmet stod der blot aftenens

gæst. Holdet var blevet bedt om at skrive en række

spørgsmål, som blev lagt i en bowle og udtrukket. Rådene

og snakken med Peter Schjørring-Thyssen var

en positiv oplevelse, fortæller Camilla Bangert. »Peter

var meget åben. Vi spurgte om stort og småt, og han

leverede gode svar. Det er godt at tale tingene igennem

med én, der har mere erfaring end en selv. Også

det at høre, at de første år er svære og hårde, men det

bliver bedre«, siger hun. Christina Weidemann Petersen

er enig. »Det gav stof til eftertanke«, siger hun.

Der er også ros til Peter Schjørring-Thyssens indsats

fra konsulent Jens Elbo Larsen fra Summit Consulting,

der har stået for en del af lederudviklingsprogrammet.

»Han er brillant til at vise, hvordan man tæn-

farmaci 10 – 2009

27


farmaci 10 – 2009

28

L E D E R U D V I K L I N G S P R O G R A M

ker videre, og hvordan man bliver ved med at være

motiveret. Det er guld værd at have den udveksling

mellem nyere og den erfarne apoteker. Han er et godt

talerør for den kontinuerlige ledelsesudvikling«, siger

Jens Elbo Larsen. Selv siger Peter Schjørring-Thyssen,

at nøgleelementet er vidensdeling. »Det drejer sig

om, at man ikke begår de samme fejl to gange. En

af de nyere apotekere spurgte omkring min efteruddannelse.

Det bedste kursus, jeg har været på, er tre

dage i sund fornuft. Vælg dine kampe med omhu,

det nytter ikke at tro, at man kan revolutionere faget,

apoteket og sundhedssektoren på en gang. Vælg

strategisk, hvor man vil satse og lav så en tidsplan«,

siger Peter Schjørring-Thyssen. Han mener desuden,

Læg trygt pillerne på hylden…

… du behøver ikke bekymre dig om forsikringer. Forsikringsforeningen

for Farmaceuter i Danmark og Tryg har sørget for at alt fra bygninger til

ansatte er sikret hvis uheldet er ude.

Ring til Jørgen Møller på 56 28 35 78

hvis du har spørgsmål til dine forsikringer.

det er meget positivt med et lederudviklingsprogram

for nyudnævnte apotekerkollegaer.

Nysgerrige ledere

Jens Elbo Larsen er generelt imponeret over holdet

af nyere apotekere, der har været igennem lederudviklingsprogrammet.

»De har været meget nysgerrige

og uimponerede over for ledelsesgerningen. Deres tilgang

til tingene er, at »jeg er apoteker, men i lige så

stor grad leder«. De vil meget gerne sætte en dagsorden

og markere en ledelsesstil, der både er visionær

og involverer medarbejderne. De vil gerne have den

bedste arbejdsplads og de bedste medarbejdere, og

derfor skal de være de bedste ledere«, siger han.


Referencer: 1. Habig J et al. Skin Pharmacol Appl. Skin Physiol 2000;13:174–181.

2. Spergel JM. Am J Clin Dermatol 2008;9:233–244. 3. Wollenberg A et al. Allergy

2009;64:276–278. 4. SPC 07.04.2009. Protopic® salve, tacrolimus: lægemiddelform

Salve. 1 g indeholder 0,3 mg (0,03 %) eller 1 mg (0,1 %) tacrolimus som monohydrat.

*Indikationer: behandling af moderat til svær atopisk dermatitis hos voksne, der ikke

responderer tilfredsstillende på eller ikke tåler konventionelle behandlinger såsom

topikale kortikosteroider. Protopic 0,03 % er også indikeret til behandling af moderat

til svær atopisk dermatitis hos børn (2 år og ældre), der ikke har responderet tilfredsstillende

på konventionelle behandlinger såsom topikale kortikosteroider. Vedligeholdelsesbehandling

af moderat til svær atopisk dermatitis til forebyggelse af eksemudbrud og

forlængelse af sygdomsfrie intervaller hos patienter, som oplever hyppige exacerbationer

af sygdommen (dvs. forekommer 4 gange eller mere om året ), og som har haft et initialt

respons på maksimalt 6 ugers behandling med tacrolimussalve to gange daglig

(læsioner helet, næsten helet eller kun mildt afficeret). *Dosering: Protopic skal initieres

af læger med erfaring i diagnosticering og behandling af atopisk dermatitis.

Protopic kan anvendes til korttidsbehandling og intermitterende langtidsbehandling.

Behandlingen bør ikke være kontinuerlig. Protopic salve skal påsmøres i et tyndt lag på

det afficerede eller sædvanligvis afficerede hudområde. Protopic salve kan benyttes

overalt på kroppen, inklusive ansigt, hals og extremiteternes flexorsider, men ikke på

slimhinder. Protopic salve må ikke benyttes under occlusion. Protopic er ikke anbefalet

til brug hos børn under 2 år. Der er ikke foretaget specielle studier hos ældre patienter.

Kliniske erfaringer tyder ikke på, at det er nødvendigt at justere doseringen for denne

patientpopulation. Behandling: behandlingen med Protopic bør påbegyndes, når de

første tegn og symptomer viser sig. Hvert afficeret hudområde bør behandles med

Protopic, indtil læsionerne er helet, næsten helet eller kun mildt afficeret. Herefter betragtes

patienterne egnet til vedligeholdelsesbehandling (se nedenfor). Ved de første

tegn på tilbagevenden af sygdomssymptomerne (eksemudbrud) bør behandlingen

genoptages. Behandling af børn (2 år gamle og ældre). Behandlingen bør begynde

med applikation af Protopic 0,03 % to gange om dagen i indtil 3 uger. Derefter bør

hyppigheden af applikationer reduceres til en gang om dagen indtil læsionen er helet.

Behandling af voksne (16 år gamle og ældre). Behandlingen bør begynde med Protopic

0,1 % to gange om dagen indtil læsionen er helet. Hvis symptomerne vender tilbage,

skal man genoptage behandling med Protopic 0,1 % to gange om dagen. Hvis den kliniske

tilstand tillader det, bør man forsøge at reducere hyppigheden af applikationer

eller benytte den svagere Protopic 0,03 % salve. Generelt ses forbedring inden for en

uge efter behandlingens start. Hvis der ikke efter to ugers behandling ses tegn på forbedring,

bør ydereligere behandlingsmuligheder overvejes. Vedligeholdelsebehandling.

Patienter, som responderer på op til 6 ugers behandling med tacrolimussalve to

gange daglig, er egnet til vedligeholdelsesbehandling. Protopicsalve bør påsmøres en

gang daglig to gange om ugen (f.eks. mandag og torsdag) på de områder, som sædvanligvis

er afficeret af atopisk dermatitis, for at forhindre udvikling af eksemudbrud.

Mellem påsmøringerne bør der være 2–3 dage uden Protopicbehandling. Voksne patienter

bør anvende Protopic 0,1 % salve, børn bør anvende den lavere styrke Protopic

0,03 % salve. Hvis der opstår tegn på et eksemudbrud, bør behandling to gange daglig

genindføres (se behandlingssektionen ovenfor). Efter 12 måneder bør patientens kliniske

tilstand vurderes af lægen, og der skal tages stilling til fortsættelse af vedligeholdelsesbehandling

set i fraværet af sikkerhedsdata for vedligeholdelsesbehandling ud

over 12 måneder. Hos børn bør denne vurdering inkludere midlertidig afbrydelse af

behandlingen. Kontraindikationer: overfølsomhed over for macrolider generelt, over

for tacrolimus eller over for et eller flere af hjælpestofferne. *Særlige advarsler og

forsigtighedsregler vedrørende brugen: så længe hudområder behandles med Protopic

salve skal hudens eksponering for sollys og solarium minimeres. Blødgørende cremer

bør ikke benyttes på et behandlet hudområde fra 2 timer før til 2 timer efter påsmøring

af Protopic salve. Protopic salve er ikke blevet afprøvet for effekt og tolerabilitet ved

behandling af klinisk inficeret atopisk dermatitis. Før man starter behandling med

Protopic salve skal alle områder med klinisk inficeret atopisk dermatitis være helede.

Kontakt med øjne eller slimhinder skal undgås. Okklusionsbehandling anbefales ikke.

Der bør udvises forsigtighed ved brug af salven til patienter med leverinsufficiens. Udvikling

af nye ændringer, som er forskellig fra, hvordan eksemen på behandlingsområdet

tidligere har set ud, bør undersøges af en læge. Interaktion med andre lægemidler

og andre former for interaktion: der er ikke udført formelle lokale interaktionsstudier

med Protopic salve. Da tacrolimus ikke metaboliseres i huden, er der intet potentiale for

perkutane interaktioner, der ville kunne påvirke metabolismen af tacrolimus. Systemisk

tilgængeligt tacrolimus metaboliseres via hepatisk Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4). Den

systemiske eksponering fra lokal anvendelse af tacrolimus er lav (


farmaci 10 – 2009

30

D E T F Æ L L E S T E M A Å R 2 0 0 9

Kampagne skal sikre

korrekt behandling

mod halsbrand

En ny kampagne sætter fokus på apote-

kets rådgivning om halsbrand, som plager

mange danskere. Effektiv behandling med

håndkøbsmedicin kan nemlig være med til

at maskere symptomer på mere alvorlige

sygdomme.

Af Lise Møller Aarup og Iben Nielsen

Op mod 40 procent af danskerne generes jævnligt af

halsbrand og sure opstød. Nogle af dem, der har halsbrand,

har desuden ondt i maveregionen – også kaldet

sur mave eller dyspepsi. Det sætter landets apoteker

fokus på i en ny kampagne om syrerelaterede sygdomme,

der løber fra 25. oktober til 28. november.

På apoteket kan borgerne få gode råd om, hvad de

selv kan gøre for at lette symptomerne. Det handler

blandt andet om at drikke mindre alkohol og kaffe og

undgå store, fedtrige måltider, som øger syreproduktionen.

Folk med symptomerne kan også med fordel

hæve sengens hovedgærde, så syren ikke så let kommer

op i spiserøret.

Relevante spørgsmål

ved kunder med halsbrand

Hvilke symptomer har du – og hvornår har

du dem?

Hvad plejer at hjælpe, når du har det?

Ved medicinbrug – hvordan plejer du at

tage medicinen?

Oplever du bivirkninger?

Bruger du anden medicin?


Desværre er ikke alle patienter hjulpet af disse enkle

råd. For nogle kan sur mave og syre i halsen nemlig

være symptomer på andre og langt mere alvorlige

sygdomme – måske uden at patienten selv er opmærksom

på det, siger Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig

direktør i Danmarks Apotekerforening.

»HVIS KUNDEN EFTER 14

DAGES BEHANDLING MED

SYREPUMPEHÆMMERE I

HÅNDKØB STADIG HAR

SYMPTOMER OG IKKE HAR

TALT MED LÆGEN HEROM,

BØR APOTEKET ANBEFALE

EN KONTAKT TIL LÆGEN«.

Lyt til alarmsignaler

»Der fi ndes en del håndkøbslægemidler, der effektivt

lindrer og behandler halsbrand og sure opstød. Derfor

er det ikke alle kunder, der tænker over, at deres

sygdom kan være et symptom på for eksempel cancer

– selvom det heldigvis er meget sjældent«, siger hun.

Kunderne kommer måske på apoteket og beder om et

bestemt produkt, efter at de har læst en reklame for et

håndkøbslægemiddel eller været på nettet for at søge.

Her er det vigtigt, at apotekets personale tilbyder en

systematisk behovsafdækning:

»I nogle tilfælde kan selvmedicinering og egenomsorg,

understøttet af rådgivning om korrekt brug

af medicinen, være en tilstrækkelig behandling. Men

andre gange kan der være alarmsignaler, der giver

grund til at anbefale en kontakt til lægen. Apoteket

kan være med til at vurdere, om symptomerne og varigheden

af dem skønnes uproblematiske«, siger Lotte

Fonnesbæk. »Hvis kunden efter 14 dages behandling

med syrepumpehæmmere i håndkøb stadig har

symptomer og ikke har talt med lægen herom, bør

apoteket anbefale en kontakt til lægen«.

»At lægemidlerne kan fås i håndkøb – og sågar i

fri handel – er jo også med til at sende et signal om,

at brugen af medicinen er uproblematisk. Derfor har

nogle måske et stort forbrug, og her kan apotekets

behovsafdækning bidrage til at vurdere, hvad der i så

fald bør gøres«, siger hun.

D E T F Æ L L E S T E M A Å R 2 0 0 9

Om halsbrand og en

lidt for slap lukkemuskel

Intentionen med kampagneannoncen er, at

den lidt overraskende titel skal få folk til at

stoppe op – og tænke. Når de læser teksten,

får de en del facts om halsbrand og årsagerne

hertil. Blandt andet kan de læse, at den hyppigste

årsag til halsbrand er, at lukkemusklen

mellem mavesækken og spiserøret er for

slap. Det er der desværre ikke noget at gøre

ved. Men det kan afhjælpes med en række

kostråd, som man blandt andet kan læse om

i annoncen.

Klar på apoteket

Selvom kampagnen endnu ikke er skudt i gang, så

står de klar ved starthullerne på Århus City Vest Apotek,

fortæller Helle Kristensen Baunmøller. Ud over at

være apoteker på stedet er hun også medlem af Fagligt

Udvalg i Apotekerforeningen, hvor en af opgaverne

er at rådgive sekretariatet i forhold til blandt andet

morgenmødematerialet til de faglige kampagner.

»Både personalet og jeg glæder os hver gang, en

kampagne går i gang, for det giver et fagligt løft for

alle. Også denne gang er det en vigtig kampagne, for

halsbrand er noget af det, vi i forvejen rådgiver meget

om«, siger Helle Kristensen Baunmøller.

Hun vil gennemgå materialet på morgenmøder, og

så vil hun tage udgangspunkt i de forskellige cases for

at snakke om valg af præparat.

»Netop ved emnet halsbrand er der mange aspekter.

Der er dels selve behandlingen. Så er der snakken

om de lægemidler, der kan provokere syren – og endeligt

er der de tilfælde, hvor vi gennem vores rådgivning

får afdækket, at det måske kan være tegn på

andre sygdomme«, siger apotekeren, der ser frem til

kampagnestart.

Ifølge Lotte Fonnesbæk understøtter materialet til

kampagnen en rådgivning på avanceret niveau i forhold

til standard for skrankerådgivning. Der er også

udarbejdet et par små fi lm, som viser, hvordan rådgivningen

kan foregå. Ud over rådgivning tilbyder

apoteket også en brochure, hvor man kan læse mere

om emnet. Der er også mulighed for mere information

på www.apoteket.dk.

farmaci 10 – 2009

31


farmaci 10 – 2009

32

R Y G E S T O P K A M P A G N E

Få gratis hjælp til

rygestop på apoteket

Fra mandag i uge 41 kan alle kunder på

landets apoteker få gratis hjælp til ryge-

stop. Anledningen er Sundhedsstyrelsens

landsdækkende kampagne, der efter et nyt

koncept skal skræmme rygere til at kvitte

smøgerne.

Af Lise Møller Aarup og Iben Nielsen.

23 procent af alle danskere fra 15 år ryger dagligt.

Det tal er for højt, og derfor sætter Sundhedsstyrelsen

gang i en ny type rygestopkampagne, der gennem

blandt andet tv-spots skal forskrække og skræmme

rygeren til for evigt at skodde cigaretterne. Som en

del af kampagnen tilbyder apoteker over hele landet

gratis rygestoprådgivning fra uge 41 til alle rygere.

»Undersøgelser viser, at over halvdelen af alle rygere

ønsker at kvitte smøgerne. Det kan vi hjælpe med på

apotekerne. Vi tilbyder eksempelvis gratis rygestopkurser,

hvor der stilles skarpt på rygevaner, så rygerne

lettere kan bryde dem. Der er også tips og ideer til,

hvordan man tackler rygetrangen og holder tankerne

væk fra tobakken«, siger Lotte Fonnesbæk, der er sundhedsfaglig

direktør i Danmarks Apotekerforening.

Chancen for at blive røgfri er størst, når man får

professionel rådgivning under rygestopforløbet.

»Alle rygere er velkomne, og på apotekerne får borgerne

kvalitetssikret hjælp efter nationale standarder.

Og de uddannede rygestopinstruktører kan dokumentere

en solid erfaring og høj succesrate«, fortæller

Lotte Fonnesbæk.

Det kan farmakonom Jannie Tingleff fra Næstved

Svane Apotek nikke genkendende til. Gennem adskillige

år har hun stået i spidsen for apotekets indsats

for rygestop – og også i forhold til den aktuelle kam-

pagne, er det hende, der holder snor i arbejdet.

»Vi håber selvfølgelig på et stort rykind, og vi er

gearet og godt forberedte til det. Blandt andet har vi

udsendt en pressemeddelelse, og så er vi også så heldige,

at mange folk i området allerede ved, at på apoteket

kan man få god hjælp og rådgivning, når man

skal stoppe med at ryge«, siger Jannie Tingleff.

Apoteket har gennem flere år arbejdet tæt sammen

med kommunen, som henviser borgere til apotekets

rygestopkurser – både individuelle og gruppesamtaler.

Og det er netop også den erfaring, der kommer

borgerne til gode, lover farmakonomen.

»Vi synes, det er sjovt og fagligt udviklende at være

med, så vi har forberedt os godt med morgenmøder,

møde mellem alle rygestopinstruktører og så med

lommekort, som alle ansatte har på sig«, siger hun.

Personalet har på forhånd desuden skrevet ud til

læger, tandlæger og jordemødrecentre, som alle vil

kunne henvise til Næstved Svane Apotek. Forsendelseskunderne

har fået flyers tilsendt – og al personale

er indstillet på at skulle identificere potentielle eksrygere

til både kurser og Kort Samtale om rygning og

Gode råd fra

rygestop-rådgiver Jannie Tingleff

• Sørg for skabe lokal opmærksomhed ved at

sende en pressemeddelelse ud.

• Tænk bredt ved også at informere læger,

tandlæger og jordemødrecentre i lokalområdet.

• Få også forsendelseskunderne med. Lav eksempelvis

en lille folder, der fortæller om tilbuddet.

• Spørg bredt om rygning. Det kan jo være,

at astma-barnets forældre er rygere og gerne

vil have hjælp.


Fordele ved rygestop

• Efter 20 minutter forsvinder påvirkningen

af rygning på blodtryk og puls, og iltnin

gen af vævene bedres.

• Efter 48 timer bedres konditionen, fordi

kulilten i blodet er væk. Så har du mere ilt

til rådighed. Lugte- og smagssans begynder

at blive normale.

• Efter 2 – 3 uger forsvinder abstinenserne.

• Efter 2 måneder ser huden friskere ud.

• Efter 1 år er risikoen for blodprop eller

hjerneblødning halveret.

• Efter 5 år er risikoen for kræft i mund, hals,

spiserør og lunger halveret.

• Efter 5 år er risikoen for at få en hjerte- eller

kredsløbssygdom næsten den samme

som for dem, der aldrig har røget.

rygestop. Som et eksempel nævner Jannie Tingleff

forældre til børn med hyppige mellemørebetændelse

og folk, der skal opereres.

Ud over gruppe- og individuel snak har apotekets

kunder mulighed for at få en samtale på bare 15 minutter,

hvor folk kan komme ind fra gaden og uden

tidsbestilling få en snak om rygning og rygestop.

»Det er en kort og uforpligtende ydelse, der i den

grad gør en hurtig forskel. Selvom den kun tager et

kvarter, er det dokumenteret, at 9 ud af 10 går derfra

med mere viden og er mere afklarede i forhold til,

om de skal holde op med at ryge«, forklarer Jannie

Tingleff.

R Y G E S T O P K A M P A G N E

Skræmmekampagner

virker

Ødelagte lunger, arterier, hjerne og øje. Konkrete og

virkelighedsnære billeder af konsekvenserne ved at

ryge er Sundhedsstyrelsens nyeste våben i kampen

mod rygning. I uge 41 lancerer Styrelsen den nationale

kampagne »Hver eneste cigaret skader dig«. Målet

er, at begrænse andelen af dagligrygere i befolkningen

og dermed nedbringe sygelighed og dødelighed

som følge af rygning.

Den meget direkte form er inspireret af en australsk

kampagne, som med stor succes har været gennemført

i mere end 30 lande. Ifølge forebyggelseschef Else

Smith viser internationale erfaringer, at barske billeder

har effekt:

»Nogle vil måske kalde den slags for skræmmekampagner

og indvende, at sådan noget ikke bider på folk

her i Danmark. Det er jeg ikke enig i«, siger hun og

understreger samtidig, at en kampagne – skræmmende

eller ej – aldrig kan stå alene.

»Gode tv-spots, plakater og pjecer kan vække opmærksomhed,

skabe debat, og give folk anledning til

at tænke på deres egen situation. Men en kampagne

kan aldrig blive mere end det første skridt i arbejdet

for at ændre adfærd«, siger hun.

Det næste – og mindst lige så vigtige – arbejde ligger

derfor blandt andet ude i kommunerne. Det er nemlig

afgørende for succesen, at borgerne har konkrete

muligheder for at handle, når de er blevet påvirket af

de skrappe billeder og er motiverede for et rygestop.

»Konkret vil det sige, at de skal vide, hvor de kan

henvende sig lokalt, og hvilken hjælp de kan få til at

føre deres beslutning ud i livet«, siger hun.

Fakta

Kampagnen gennemføres i tre perioder i år.

I ugerne 41–43, ugerne 46–48 samt omkring

nytår i ugerne 53-01 i 2010.

I Australien har kampagnen begrænset andelen

af rygere med 1,4 procentpoint, i Norge

med 3 procentpoint. Kampagnen har en effekt

i alle befolkningsgrupper, og effekten ser ud til

at være størst i de befolkningsgrupper, der ryger

mest. Den har også en positiv effekt i forhold

til at begrænse rygestart blandt unge.

farmaci 10 – 2009

33


Fordele ved rygestop

• Efter 20 minutter forsvinder påvirkningen

af rygning på blodtryk og puls, og iltnin

gen af vævene bedres.

• Efter 48 timer bedres konditionen, fordi

kulilten i blodet er væk. Så har du mere ilt

til rådighed. Lugte- og smagssans begynder

at blive normale.

• Efter 2 – 3 uger forsvinder abstinenserne.

• Efter 2 måneder ser huden friskere ud.

• Efter 1 år er risikoen for blodprop eller

hjerneblødning halveret.

• Efter 5 år er risikoen for kræft i mund, hals,

spiserør og lunger halveret.

• Efter 5 år er risikoen for at få en hjerte- eller

kredsløbssygdom næsten den samme

som for dem, der aldrig har røget.

rygestop. Som et eksempel nævner Jannie Tingleff

forældre til børn med hyppige mellemørebetændelse

og folk, der skal opereres.

Ud over gruppe- og individuel snak har apotekets

kunder mulighed for at få en samtale på bare 15 minutter,

hvor folk kan komme ind fra gaden og uden

tidsbestilling få en snak om rygning og rygestop.

»Det er en kort og uforpligtende ydelse, der i den

grad gør en hurtig forskel. Selvom den kun tager et

kvarter, er det dokumenteret, at 9 ud af 10 går derfra

med mere viden og er mere afklarede i forhold til,

om de skal holde op med at ryge«, forklarer Jannie

Tingleff.

R Y G E S T O P K A M P A G N E

Skræmmekampagner

virker

Ødelagte lunger, arterier, hjerne og øje. Konkrete og

virkelighedsnære billeder af konsekvenserne ved at

ryge er Sundhedsstyrelsens nyeste våben i kampen

mod rygning. I uge 41 lancerer Styrelsen den nationale

kampagne »Hver eneste cigaret skader dig«. Målet

er, at begrænse andelen af dagligrygere i befolkningen

og dermed nedbringe sygelighed og dødelighed

som følge af rygning.

Den meget direkte form er inspireret af en australsk

kampagne, som med stor succes har været gennemført

i mere end 30 lande. Ifølge forebyggelseschef Else

Smith viser internationale erfaringer, at barske billeder

har effekt:

»Nogle vil måske kalde den slags for skræmmekampagner

og indvende, at sådan noget ikke bider på folk

her i Danmark. Det er jeg ikke enig i«, siger hun og

understreger samtidig, at en kampagne – skræmmende

eller ej – aldrig kan stå alene.

»Gode tv-spots, plakater og pjecer kan vække opmærksomhed,

skabe debat, og give folk anledning til

at tænke på deres egen situation. Men en kampagne

kan aldrig blive mere end det første skridt i arbejdet

for at ændre adfærd«, siger hun.

Det næste – og mindst lige så vigtige – arbejde ligger

derfor blandt andet ude i kommunerne. Det er nemlig

afgørende for succesen, at borgerne har konkrete

muligheder for at handle, når de er blevet påvirket af

de skrappe billeder og er motiverede for et rygestop.

»Konkret vil det sige, at de skal vide, hvor de kan

henvende sig lokalt, og hvilken hjælp de kan få til at

føre deres beslutning ud i livet«, siger hun.

Fakta

Kampagnen gennemføres i tre perioder i år.

I ugerne 41–43, ugerne 46–48 samt omkring

nytår i ugerne 53-01 i 2010.

I Australien har kampagnen begrænset andelen

af rygere med 1,4 procentpoint, i Norge

med 3 procentpoint. Kampagnen har en effekt

i alle befolkningsgrupper, og effekten ser ud til

at være størst i de befolkningsgrupper, der ryger

mest. Den har også en positiv effekt i forhold

til at begrænse rygestart blandt unge.

farmaci 10 – 2009

33


Læserbrev

ABC o.s.v.

Jeg synes, formanden kravler udenom i besvarelsen

af mit læserindlæg i Farmaci nr.8-2009.

Jeg har ingen som helst problemer med intern fingerpegning

(jeg er måske endda ret meget ligeglad)

på baggrund af diverse benchmarkanalyser.

Men jeg har meget store problemer med, at Apotekerforeningens

puritanske opfattelse/fortolkning

af et regelsæt skal danne grundlag for en af foreningen

udtalt kritik af Lægemiddelstyrelsen, – for IKKE

at »drage konsekvenser« overfor foreningens medlemmer.

Jeg skal derfor opfordre foreningen til at skifte

kurs og dermed forsvare/forklare forskelligheder i

stedet for denne intolerante ensretning. Dette vil

skabe en større rummelighed og bedre opfylde Apotekerforeningens

rolle som forening.

Med hensyn til formandens slet skjulte antydning

af manglende faglighed vil jeg tillade mig at påstå,

at en aktiv holdning og stillingtagen til denne komplekse

alfabetleg må være langt at foretrække frem

R U B R I K S T O F

for foreningens holdningsløse nikkedukkeadfærd.

Specielt når en sådan aktiv stillingtagen helt sikkert

vil minimere den største faglige udfordring vi står

overfor – nemlig complianceproblematikken.

Mange hilsener

apoteker Thomas Sevel

Nakskov Løve Apotek

Svar

Kære Thomas Sevel

Jeg er uenig med dig i, at Apotekerforeningen »fortolker«

på udleveringsreglerne. Reglerne er jo meget

klare: Apotekerne skal udlevere det billigste lægemiddel

og derigennem sikre, at patienterne ikke betaler

mere end nødvendigt for deres medicin.

Jeg er helt på det rene med, at manglende compliance

er en stor faglig udfordring. Men ligeså lidt

som jeg kan overbevises om, at der er væsentlige

forskelle på præferencerne hos kunderne på forskellige

apoteker inden for samme geografiske område,

ligeså meget betvivler jeg, at det er lægemiddelfagligt

begrundet, at vi ser disse forskelle.
farmaci 10 – 2009

35


farmaci 10 – 2009

36

R U B R I K S T O F

Jeg mener, at foreningen ved at vise, at vi tager

substitutionsreglerne alvorligt, har valgt den helt

rigtige kurs. Vi viser, at vi er på patienternes side og

tager complianceproblemerne alvorligt. Det gør vi

bedst ved at skabe tryghed hos vores kunder gennem

en ordentlig rådgivning om den udleverede

medicin. Ikke ved at påføre dem merudgifter eller

så tvivl om kvaliteten af nogle af de (billigere) lægemidler,

som apotekerne har i deres sortiment.

Med venlig hilsen

Niels Kristensen

Formand, Danmarks Apotekerforening

Ironman

Performance Gel forfod

Forfodsindlæg som giver støtte

og komfort til forfods-området.

Den dobbelte densitet

forbedrer både stødobsorberingen

og returenergien.

Den antibakterielle overside

eliminerer bakterieflora og

reducerer friktion.

Varenr. 42-903, Onesize

Vejl. udsalg kr. 100,00

Indkøbspris kr.37,00

Ironman

Performance Gel helsål

Sålen med dobbelt densitet

kombinerer virkelig god stødabsorbering

og returenergi.

Hælkop-formen yder ekstra

stødabsorbering samt stabilitet

i hælområdet. Den antibakterielle

overflade reducerer

friktion og lugtgener.

Varenr. 39-651, Str. 1 - 6

Vejl. udsalg kr. 200,00

Indkøbspris kr. 74,00

Læger udskriver

mindre antibiotika til børn

Danske læger holder igen med receptblokken, når

det gælder antibiotika til børn. I hvert fald faldt

børns forbrug af antibiotika sidste år med over 11

procent. Det viser en analyse af børns medicinforbrug,

som Danmarks Apotekerforening har lavet på

baggrund af tal fra 2008.

Til gengæld kommer stadig flere børn under 15 år

i behandling med lægemiddelstoffet methylphenidat

(for eksempel Ritalin) mod ADHD. I 2008 var

der ligesom året før en markant vækst på omkring

50 procent i forbruget af de psykostimulerende

midler. Midlerne bruges nu af i alt 7.600 børn under

15 år samt af godt 3.000 unge i alderen 15-19 år.

Astmamedicin topper listen over de mest brugte lægemidler

med en andel på knap 30 procent af børns

samlede medicinforbrug. I 2008 var over 100.000

børn i behandling med astmamidler. Foruden psykostimulerende

midler, astmamedicin og antibiotika

udgør også allergimidler og midler mod eksem

en betydelig andel af børns forbrug af medicin.

Ironman

Performance Gel hæl cup

Hæl cup med ekstra stødabsorbering

og stabilitet. Er

fremstillet af polyurethane

gummi gel i 2 forskellige

kvaliteter som absorberer tryk

og er støddæmpende. Kan

f.eks. anvendes til aflastning

ved hælspore problemer.

Varenr. 42-721, S/M, M/L

Vejl. udsalg kr. 140,00

Indkøbspris kr. 60,00

Ironman

Performance Gel sål

Den anatomiske center-plade

og den indbyggede svangstøtte

sørger for stabilitet og

sikrer en korrekt fodstilling.

Indlægget absorberer stød

som påvirker forfod og hæl.

TPR Gel sikrer bedre returenergi

ved f.eks. løb eller spring.

Varenr. 39-719, Str. S, L

Vejl. udsalg kr. 150,00

Indkøbspris kr. 55,00

Ironman

Performance Gel hæl

Hælindlægget er designet

til at kombinere god stødabsorbering

og returenergi

for ultimativ ydeevne.

Det anatomiske støddæmpningssystem

absorberer stød

og tryk, hvor hælen har mest

brug for det.

Varenr. 42-804, Onesize

Vejl udsalg kr. 100,00

Indkøbspris kr. 37,00

Spenco RX

Arch Cushions

Sålen giver ekstra støtte i

svangen, absorberer stød og

tryk mod fod-sålen, reducerer

friktion og sidebevægelighed.

Fås i størrelse: 1-5

Varenr. 32-045

Vejl. udsalg kr. 135,00

Indkøbspris kr. 88,00

Ironman

Total Support

Nvanceret helsål med

ekstra god svangstøtte og

3-Pod Cushioning System for

maksimal stødabsorbering og

returenergi. Forfoden er udstyret

med Crash Pad der sikrer

optimalt afsæt. Sålen er foret

med Antimicrobial-materiale.

Varenr. 39-313, Str. 1-6

Vejl. udsalg kr. 300,00

Indkøbspris kr. 133,00

Spenco RX

Heel Supports

Sålen er forsynet med et gel

indlæg i hælen der giver ekstra

støddæmpning. Giver den

bedst mulige kombination af

stødabsorbering, komfort,

returenergi.

Fås i størrelse: 1-5

Varenr. 32-078

Vejl. udsalg kr. 200,00

Indkøbspris kr. 88,00

Tlf. 87 242 111 • Fax 87 242 113


Samlet set steg børns forbrug af receptmedicin

med 1,6 procent i 2008. Dermed er de seneste par

års vækst på omkring 10 procent årligt bremset op.

Til sammenligning steg voksnes medicinforbrug

med 5,4 procent sidste år.

Analysen af børns medicinforbrug kan læses på

www.apotekerforeningen.dk. ini

Farmakonomer indskriver medicin

Farmakonomer har overtaget en opgave fra lægerne

på Regionshospitalet Holstebro. To gange om ugen

lægger de medicin ind i den elektroniske patientjournal

(EPJ), skriver Farmakonomforeningens blad,

Farmakonomen.

Farmakonom Lone Gade Sørensen kalder den nye

ordning for »lidt af en sensation«. Hun er ansat på

Hospitalsapoteket Herning og arbejder nu også på

hospitalet i Holstebro. Her opretter hun medicinlister

til patienter, som skal have gennemført en

planlagt hofte- eller knæoperation.

Lone Gade Sørensen er glad for opgaven og oplever

stor tilfredshed med ordningen blandt personalet

i det Ortopædkirurgiske afsnit.

»Det gør, at vi i apoteket får et mere udbytterigt

samarbejde med alle i afsnittet. Vi er pludselig kommet

tæt på«, siger hun til Farmakonomen.

Farmakonomerne er oprettet som »sygeplejerske

med ordinationsret« i EPJ’en. Opgaven med at indskrive

patienterne var tidligere lægernes, og det er

stadig lægerne, som skal godkende medicinen og har

det endelige ansvar for, at medicinoplysningerne er

korrekte. ini

R U B R I K S T O F

Ny formand for Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråds medlemmer har valgt Grete

Christensen som ny formand. Den 52-årige sygeplejerske

fik ved et kampvalg 50,8 procent af de afgivne

stemmer, mens modkandidaten, Irene Hesselberg,

fik 47,3 procent.

Den nye formand vil blandt andet styrke dialogen

med medlemmerne, fortsætte kampen for ligeløn og

arbejde for et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Hendes

mål er, at Dansk Sygeplejeråd (DSR) skal genvinde

den gamle styrke og fortsat være en markant

aktør på den sundhedspolitiske bane.

»Vi vil kæmpe for et stærkt offentligt sundhedsvæsen

med fri og lige adgang for alle. Og vi vil være

talerør for de svageste patientgrupper, fordi vi bekymrer

os om, at der ikke er nogen, der tager dem

alvorligt nok«, siger hun.

Grete Christensen er desuden valgt som ny formand

for Sundhedskartellet. Her afløser hun Johnny

Kuhr, der har været konstitueret leder af kartellet,

siden Connie Kruckow forlod DSR i maj. Sundhedskartellet

repræsenterer knap 120.000 beskæftigede i

sundheds- og socialsektoren, blandt andre sygeplejersker,

jordemødre, fysioterapeuter og farmakonomer.

Grete Christensen har været næstformand i DSR

siden 1998 og været medlem af DSR’s hovedbestyrelse

siden 1991. Hendes valgperiode som formand

for DSR løber frem til maj 2012. ini

FFF-pulje til

studieophold uden for Danmark

Forsikringsforeningen for Farmaceuter i Danmark

(FFF) yder økonomisk støtte til studieophold i udlandet

for studerende, der er indskrevet på kandidatuddannelserne

på Det Farmaceutiske Fakultet på

Københavns Universitet (FARMA).

Se Forsikringsforeningens hjemmeside www.far

maceutforsikring.dk under studiestøtte, hvor der

også er link til ansøgningsskema. Ansøgningsfristen

er 1. november. Steffen Kjær/Jette Schmidt Hansen

farmaci 10 – 2009

37


farmaci 10 – 2009

38

R U B R I K S T O F

EU-recepter truer

patientsikkerheden

Hensynet til patienternes sikkerhed

er den altafgørende grund til,

at apotekerne ikke bør udlevere

lægemidler på recepter fra andre

EU-lande. Det mener Danmarks

Apotekerforening og støtter dermed

regeringens afvisning af

en klage fra EU-Kommissionen.

Det skriver Ritzaus Bureau. EU-

Kommissionen forbereder en

sag mod Danmark for at krænke

EU-reglerne, som tillader EUborgere

at flytte frit efter job

inden for EU. Men regeringen

forudser, som Danmarks Apotekerforening,

en stribe problemer,

hvis danske apoteker skal

godkende udenlandske recepter.

»Når vi ekspederer en dansk recept,

kan vi tjekke, om den er

falsk. Men det vil være meget

svært at kontrollere en recept fra

et andet EU-land. Dermed bliver

det nærmest umuligt at kontrollere,

om folk får medicin på et

ulovligt og for patienten risikabelt

grundlag«, siger Lotte Fonnesbæk,

der er sundhedsfaglig

direktør i Danmarks Apoteker-

forening.

Apotekerforeningen har sammen

med Lægeforeningen undersøgt,

hvor mange receptfejl,

der bliver fanget af apotekerne.

Det sker blandt andet

ved, at apoteket i tvivlstilfælde

let kan kontakte den læge,

der har udskrevet recepten.

»Ifølge undersøgelsen redder

apotekerne herhjemme hver

dag syv borgere fra potentielle

medicinforgiftninger og hospitalsindlæggelser.

Derfor kan

danskerne være meget trygge

ved den medicin, de får udleveret.

Men samme mulighed for at

finde mulige fejl i udenlandske

recepter vil være nærmest umuligt«,

siger Lotte Fonnesbæk.

Apotekerforeningen er dermed

enig med regeringen i, at sikkerheden

skal forbedres først. »Vi

mener ikke, at de mulige risici er

værd at løbe i forhold til, hvor

lille behovet reelt er. En EU-borger

kan stadig ved akut sygdom

til enhver tid gå til læge i Danmark

og få en dansk recept på

medicin, hvis der er brug for

det, siger Lotte Fonnesbæk.

ahe

Bevillinger

Apoteksovertagelse

Apoteker Lars Ellebye overtager

Aabenraa Løve Apotek den 1.

oktober 2009.

Apoteksindstilling

Vrå Apotek: Jesper Brændegaard

Nordskjold. Der var indkommet

én ansøgning.

Apoteksbevilling

opslået

Stege Apotek er opslået ledigt fra

den 1. januar 2010.

Apoteksbevilling

opgivet

Frederiksberg Apotek samt Frederiksberg

Gammel Kongevej

Apotek: Apoteker Vibeke Beierholm

fra den 1. juli 2010.

Kjellerup Apotek: Apoteker Ebbe

Foghsgaard fra den 1. september

2010.

København Dyveke Apotek:

Apoteker Jette Klemmensen fra

den 1. juni 2010.

København Øresunds Apotek

samt København Østerfælled

Apotek: Apoteker Grete Meyhoff

fra den 1. maj 2010.

Apotek omdannes

til lial

Brovst Apotek omdannes den 1.

november 2009 til filial af Aabybro

Apotek.

Dødsfald

Tidligere apoteker Lone Dahl

Pind er død den 9. august 2009.

Lone Dahl Pind var født i Hellerup

den 12. maj 1944. Hun blev

farmaceutisk kandidat i 1969

og fik i 1988 bevilling til Skælskør

Apotek, som hun overtog i

1989. Lone Dahl Pind drev apoteket

indtil 31.5.2009.

Fødselsdage

95 år

6. november 2009: Apoteker Andreas

Peter Andersen, Hornslet,

tidligere Hornslet Apotek.

80 år

23. oktober 2009: Apoteker Poul

Olaf Gredal, Holstebro, tidligere

Vildbjerg Apotek.

22. november 2009: Apoteker

Verner Andersen, Odense, tidligere

Odense Dalum Apotek.


Referencer: 1. Habig J et al. Skin Pharmacol Appl. Skin Physiol 2000;13:174–181.

2. Spergel JM. Am J Clin Dermatol 2008;9:233–244. 3. Wollenberg A et al. Allergy

2009;64:276–278. 4. SPC 07.04.2009. Protopic® salve, tacrolimus: lægemiddelform

Salve. 1 g indeholder 0,3 mg (0,03 %) eller 1 mg (0,1 %) tacrolimus som monohydrat.

*Indikationer: behandling af moderat til svær atopisk dermatitis hos voksne, der ikke

responderer tilfredsstillende på eller ikke tåler konventionelle behandlinger såsom

topikale kortikosteroider. Protopic 0,03 % er også indikeret til behandling af moderat

til svær atopisk dermatitis hos børn (2 år og ældre), der ikke har responderet tilfredsstillende

på konventionelle behandlinger såsom topikale kortikosteroider. Vedligeholdelsesbehandling

af moderat til svær atopisk dermatitis til forebyggelse af eksemudbrud og

forlængelse af sygdomsfrie intervaller hos patienter, som oplever hyppige exacerbationer

af sygdommen (dvs. forekommer 4 gange eller mere om året ), og som har haft et initialt

respons på maksimalt 6 ugers behandling med tacrolimussalve to gange daglig

(læsioner helet, næsten helet eller kun mildt afficeret). *Dosering: Protopic skal initieres

af læger med erfaring i diagnosticering og behandling af atopisk dermatitis.

Protopic kan anvendes til korttidsbehandling og intermitterende langtidsbehandling.

Behandlingen bør ikke være kontinuerlig. Protopic salve skal påsmøres i et tyndt lag på

det afficerede eller sædvanligvis afficerede hudområde. Protopic salve kan benyttes

overalt på kroppen, inklusive ansigt, hals og extremiteternes flexorsider, men ikke på

slimhinder. Protopic salve må ikke benyttes under occlusion. Protopic er ikke anbefalet

til brug hos børn under 2 år. Der er ikke foretaget specielle studier hos ældre patienter.

Kliniske erfaringer tyder ikke på, at det er nødvendigt at justere doseringen for denne

patientpopulation. Behandling: behandlingen med Protopic bør påbegyndes, når de

første tegn og symptomer viser sig. Hvert afficeret hudområde bør behandles med

Protopic, indtil læsionerne er helet, næsten helet eller kun mildt afficeret. Herefter betragtes

patienterne egnet til vedligeholdelsesbehandling (se nedenfor). Ved de første

tegn på tilbagevenden af sygdomssymptomerne (eksemudbrud) bør behandlingen

genoptages. Behandling af børn (2 år gamle og ældre). Behandlingen bør begynde

med applikation af Protopic 0,03 % to gange om dagen i indtil 3 uger. Derefter bør

hyppigheden af applikationer reduceres til en gang om dagen indtil læsionen er helet.

Behandling af voksne (16 år gamle og ældre). Behandlingen bør begynde med Protopic

0,1 % to gange om dagen indtil læsionen er helet. Hvis symptomerne vender tilbage,

skal man genoptage behandling med Protopic 0,1 % to gange om dagen. Hvis den kliniske

tilstand tillader det, bør man forsøge at reducere hyppigheden af applikationer

eller benytte den svagere Protopic 0,03 % salve. Generelt ses forbedring inden for en

uge efter behandlingens start. Hvis der ikke efter to ugers behandling ses tegn på forbedring,

bør ydereligere behandlingsmuligheder overvejes. Vedligeholdelsebehandling.

Patienter, som responderer på op til 6 ugers behandling med tacrolimussalve to

gange daglig, er egnet til vedligeholdelsesbehandling. Protopicsalve bør påsmøres en

gang daglig to gange om ugen (f.eks. mandag og torsdag) på de områder, som sædvanligvis

er afficeret af atopisk dermatitis, for at forhindre udvikling af eksemudbrud.

Mellem påsmøringerne bør der være 2–3 dage uden Protopicbehandling. Voksne patienter

bør anvende Protopic 0,1 % salve, børn bør anvende den lavere styrke Protopic

0,03 % salve. Hvis der opstår tegn på et eksemudbrud, bør behandling to gange daglig

genindføres (se behandlingssektionen ovenfor). Efter 12 måneder bør patientens kliniske

tilstand vurderes af lægen, og der skal tages stilling til fortsættelse af vedligeholdelsesbehandling

set i fraværet af sikkerhedsdata for vedligeholdelsesbehandling ud

over 12 måneder. Hos børn bør denne vurdering inkludere midlertidig afbrydelse af

behandlingen. Kontraindikationer: overfølsomhed over for macrolider generelt, over

for tacrolimus eller over for et eller flere af hjælpestofferne. *Særlige advarsler og

forsigtighedsregler vedrørende brugen: så længe hudområder behandles med Protopic

salve skal hudens eksponering for sollys og solarium minimeres. Blødgørende cremer

bør ikke benyttes på et behandlet hudområde fra 2 timer før til 2 timer efter påsmøring

af Protopic salve. Protopic salve er ikke blevet afprøvet for effekt og tolerabilitet ved

behandling af klinisk inficeret atopisk dermatitis. Før man starter behandling med

Protopic salve skal alle områder med klinisk inficeret atopisk dermatitis være helede.

Kontakt med øjne eller slimhinder skal undgås. Okklusionsbehandling anbefales ikke.

Der bør udvises forsigtighed ved brug af salven til patienter med leverinsufficiens. Udvikling

af nye ændringer, som er forskellig fra, hvordan eksemen på behandlingsområdet

tidligere har set ud, bør undersøges af en læge. Interaktion med andre lægemidler

og andre former for interaktion: der er ikke udført formelle lokale interaktionsstudier

med Protopic salve. Da tacrolimus ikke metaboliseres i huden, er der intet potentiale for

perkutane interaktioner, der ville kunne påvirke metabolismen af tacrolimus. Systemisk

tilgængeligt tacrolimus metaboliseres via hepatisk Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4). Den

systemiske eksponering fra lokal anvendelse af tacrolimus er lav (Utroligt som alt

er faldet på plads

med løsningen

fra KLS


Fuldautomatisk indlæsning og håndtering af

både runde og fi rkantede pakker

Den bedste totaløkonomi

Software tilpasset danske forhold

Utrolig driftstabil, høj effektivitet

Markedets mest kompakte robot - muliggør

optimal placering

KLS Nordic

Nystedvej 19, 4000 Roskilde

Tlf.: 23 98 60 30

Mail: info@kls-nordic.com

www.pharmacyofthefuture.com

KAN DU SIGE NEJ

TIL MARKEDETS MEST

RENTABLE LØSNING?

Al henvendelse til:

Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K

More magazines by this user
Similar magazines