Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE - Børnehaven Lundsbjerg

bornehavenlundsbjerg.dk

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE - Børnehaven Lundsbjerg

Fællesindkøb Fyn

UDBUDSMATERIALE

VEDRØRENDE

EU-UDBUD

2008

ROTTEBEKÆMPELSE

ASSENS KOMMUNE

1


Indholdsfortegnelse

Punkt Side

1.0 Indledende bemærkninger 3

1.1 Disposition af tilbud 3

1.2 Udbudsform 3

1.3 Ministeriel myndighed 3

1.4 Tilbud sendes til 3

1.5 Spørgsmål sidste frist 4

1.6 Tildelingskriterier 4

2.0 Hovedregler 4

2.1 Lovgrundlag m.v. 4

2.2 Ændret lovgrundlag 4

2.3 Tvivlsspørgsmål 4

2.4 Misligholdelse af kontrakt 4

2.5 Ophør af kontrakt 5

2.6 Force majeure 5

3.0 Ydelser 5

3.1 Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v. 5

3.2 Bekæmpelse 5

3.3 Personale 6

3.4 Kontrolbøger 7

3.5 Besøgskort 7

3.6 Anmeldelser 7

3.7 Påbud 8

3.8 Arbejdets tilrettelæggelse 8

4.0 Diverse bestemmelser 8

4.1 Information 8

4.2 Indberetning 8

4.3 Ansvarsforsikring 9

5.0 Økonomisk grundlag 9

5.1 Indgået kontrakts løbetid 9

5.2 Regulering på grundlag af antal anmeldelser 9

5.3 Regulering på grundlag af antal ejendomme 9

5.4 Regulering i øvrigt 10

5.5 Dispensationer for halvårlige rotteeftersyn 10

5.6 Ejendomme hvor der skal foretages halvårlige eftersyn 10

5.7 Betaling 10

5.8 Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 11

5.9 Sikkerhedsstillelse 11

5.10 Kontraktoverdragelse 11

6.0 IT 11

Bilag 1: ”Antal ejendomme, hvor der skal foretages halvårlige

eftersyn, fordelt efter postnumre”

Bilag 2: ”Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige

Bilag 3: Tilbudsliste

2


1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

Indledende bemærkninger

Assens Kommune som ordregivende myndighed og Fællesindkøb Fyn som

sekretariat udbyder herved rottebekæmpelse i henhold til nærværende

udbudsmateriale med bilag 1 til 3.

Kontraktgrundlaget er vort udbudsmateriale samt den vindende tilbudsgivers tilbud.

Disposition af tilbud.

Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres.

Eventuelle forbehold skal tydeligt fremgå.

Udbudsmateriale kan evt. rekvireres som Word fil på mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

besvarelsen kan herefter skrives direkte i udbudsmaterialet med rød skrift.

Udbudsform

EU-udbud i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og

bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept. 2004 om fremgangsmåden ved offentlige udbud

af vare- og tjenesteydelser i EU.

Ministeriel myndighed

Opmærksomheden henledes på, at den ministerielle forvaltning af

rottebekæmpelsen er flyttet fra Miljøstyrelsen til den nye By- og Landskabsstyrelse,

med virkning fra 1. oktober 2007.

Tilbud sendes til

Tilbud sendes i lukket kuvert, mærket ”Fortroligt - Tilbud rottebekæmpelse – må ikke

åbnes ved postmodtagelse” til:

Fællesindkøb Fyn

Att.: Bjarne S. Petersen

Graabjergvej 3 A

5856 Ryslinge

Tilbud skal være Fællesindkøb Fyn i hænde senest fredag, den 30. maj 2008 kl.

12,00

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, men kan

efterfølgende få oplyst navn og antal firmaer, der har afgivet tilbud rettidigt.

3


1.5

1.6

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

Resultatet af dette udbud forventes offentliggjort i uge 25.

Sidste frist spørgsmål

Sidste frist for spørgsmål til udbudsmaterialet er mandag, den 19. maj 2008 kl.

12.00

Eventuelle afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet skal være skriftlige og skal

sendes pr. e-mail til ” bp@faaborgmidtfyn.dk ”.

Såvel spørgsmål som svar vil blive tilstillet alle firmaer i anonym form, som har

rekvireret udbudsmaterialet. Spørgsmål modtaget efter sidste frist vil ikke blive

besvaret.

Tildelingskriterier

Ordren tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til nedennævnte

vægtede underkriterier:

1. 80 % Økonomi

2. 20 % IT løsning

Hovedregler

Opgaven omfatter effektiv bekæmpelse af rotter i Assens Kommune i

overensstemmelse med:

⎯ Reglerne i §§ 17 og 18 i Miljøbeskyttelsesloven.

⎯ Miljø- og Energiministeriets ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v.”, af

13. december 2007.

⎯ Kemikalielovgivningen.

⎯ De af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinier, herunder ”Vejledning nr. 1 /

2005” med titlen ”Rotter”.

Hvis nye regler ændrer ovennævnte lovgrundlag m.v. væsentligt, optages

forhandling mellem parterne om ændringer eller eventuelt ophør af indgået kontrakt.

Tvivlsspørgsmål om en indgået kontrakts overholdelse på det faglige område

afgøres af By- og Landskabsstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse.

Indgået kontrakt kan opsiges ved misligholdelse.

Vedrørende misligholdelse gælder dansk rets almindelige bestemmelser.

Ved væsentlige misligholdelser af aftalen, der ikke rettes efter påkrav, er ordregiver

berettiget til at opsige hele aftalen med 1 måneds varsel.

4


2.5

2.6

3.0

3.1

3.2

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.

At de til enhver tid gældende lovbestemmelser og myndighedskrav, herunder Eudirektiver

og standarder ikke overholdes.

At indgået kontrakt med Assens Kommune ikke overholdes.

Manglende overholdelse af leveringstider/servicetider.

Klager fra borgere, der ikke rettes efter skriftlig påtale.

Manglende mulighed for elektronisk/telefonisk bestilling.

Hvis bekæmpelsesfirmaet ophører i den indgåede kontraktperiode, går konkurs,

træder i likvidation, eller ikke mere har personer, der er autoriserede til

rottebekæmpelse, ophører den indgåede kontrakt automatisk.

Til force majeure henregnes kun følgende forhold: Strejke, lockout, krig,

naturkatastrofer samt brand hos bekæmpelsesfirma.

Ydelser

Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v.

Bekæmpelsesfirmaet skal stille de fornødne mængder fælder, foderkasser og

godkendte bekæmpelsesmidler (vederlagsfrit) til rådighed i bekæmpelsen.

Bekæmpelsesfirmaet skal råde over et så alsidigt sortiment af bekæmpelsesmidler,

at enhver form for rottetilhold kan bekæmpes, også i resistensområder.

Bekæmpelsesfirmaet skal i resistensområder anvende alternative

bekæmpelsesmidler efter aftale med By- og Landskabsstyrelsens konsulent i

rottebekæmpelse.

Bekæmpelse

Alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone skal

undersøges for rotter to gange årligt og efter anmeldelse. Der foreligger dog

dispensation, meddelt af Miljøstyrelsen, for de halvårlige eftersyn af ejendomme i

landzone i nærmere beskrevne områder.

I byzoner og sommerhusområder foretages bekæmpelsen efter anmeldelse.

Rottebekæmpelsen skal foretages effektivt. Dette indebærer, at ét besøg på en

ejendom, hvor der er konstateret rotter, ikke er tilstrækkeligt. Bekæmperen skal

følge op på det første besøg og vurdere, om der er behov for yderligere

5


ekæmpelse. Bekæmpelsen skal fortsætte, indtil bekæmperen anser ejendommen

for at være rottefri. Bekæmperen skal indsamle fælder, døde rotter og eventuelle

giftrester, der skal bortskaffes på lovlig og forsvarlig vis.

Tilsyn og bekæmpelse på ejendomme skal ske på arbejdsdage i tidsrummet fra kl.

8.00 til kl. 18.00, eller efter aftale med ejer, lejer eller bruger af pågældende

ejendom.

Rottebekæmpelse ved skoler, daginstitutioner og lignende skal finde sted og

planlægges i samarbejde med den pågældende leder på stedet.

I tilfælde af berettiget klage i forbindelse med bekæmpelsesarbejdet skal

bekæmpelsesfirmaet hurtigst muligt bringe forholdet i orden.

Landzone

Ved anmeldelse om rotter eller i forbindelse med de halvårlige eftersyn skal

bekæmperen gennemgå ejendommen om muligt i følgeskab med grundejeren eller

brugeren af ejendommen.

Bekæmperen skal skriftligt notere fundne fødemuligheder eller gemmesteder for

rotter. Kopi af notatet afleveres til grundejeren eller brugeren. Bekæmperen skal

samtidig informere grundejeren eller brugeren om bekæmpelse af og forebyggelse

mod rotter.

Byzone

Ved anmeldelse om rotter skal bekæmperen gennemgå ejendommen om muligt i

følgeskab med grundejeren eller brugeren. Hvis ingen personer er til stede, skal det

sikres, at bekæmperen har adgang til ejendommen på anden vis.

Bekæmperen skal gennemgå ejendommen visuelt og ved mistanke om kloakbrud,

skal der foretages røgprøve.

Ved konstateret kloakbrud skal bekæmperen informere grundejeren om, at

kloakbruddet skal repareres af autoriseret kloakmester / VVS installatør.

Bekæmperen skal orientere Assens Kommune, Afdelingen for Miljø & Natur, med

henblik på, at kommunen kan udstede skriftligt varsel om påbud til grundejeren.

Er der rotter på ejendommen i forbindelse med konstatering af kloakbrud, skal

bekæmperen foretage bekæmpelse af rotterne med smækfælder. Bekæmperen

skal samtidig orientere grundejeren om bekæmpelse af og forebyggelse mod rotter.

3.3 Personale

Bekæmpelsesfirmaet skal lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft, der

6


enten selv har erhvervet autorisation eller er undergivet en autoriseret persons

instruktion, under hvis ansvar vedkommende arbejder.

Bekæmpelsesfirmaet skal med omhu undervise bekæmperne med hensyn til

præparaternes virkemåde. Der skal oplæres i korrekt omgang med og udlægning af

midlerne. Enhver giftudlægning skal meddeles ejer, lejer eller bruger af aktuelle

ejendomme, og bekæmperne skal kunne rådgive samme i forbindelse med fejlagtig

indtagen af rottegift, rottebid og lignende.

Bekæmpelsesfirmaet skal give bekæmperne fornøden viden om rottearterne og

deres biologi, adfærd og vaner m.m. Formålet er, at bekæmperne med rimelig

sikkerhed skal kunne vurdere, om en ejendom har rotter eller ej, samt hvilke

bekæmpelsesmetoder der skal tages i brug og i hvilket omfang.

Bekæmpelsesfirmaet skal på kvalificeret måde (dog ikke med kloakfjernsyn) kunne

spore og påvise defekter i kloak- og afløbssystemerne ved hjælp af røgapparat,

farvestoffer eller lignende og skal desuden yde vejledning til grundejer og

entreprenør i forbindelse med reparationsarbejde.

Bekæmperne skal være iført en ensartet og let genkendelig beklædning med

firmanavn under arbejdet.

Af hensyn til kontakten med borgerne skal bekæmperne kunne tale og skrive dansk.

Bekæmperne har tavshedspligt om borgernes forhold, også efter kontraktens ophør.

I tilfælde af berettiget klage over en bekæmper skal vedkommende fjernes fra

opgaven, hvis kommunen forlanger dette.

3.4 Kontrolbøger - elektroniske

Bekæmpelsesfirmaet skal levere kontrolbøger elektronisk, der skal føres af

bekæmpelsesfirmaets medarbejdere. Bøgerne skal vise alle besøgte ejendommes

rottemæssige tilstand på besøgstidspunktet og skal om muligt være underskrevet af

ejendommens ejer eller bruger. Bøgerne skal udleveres elektronisk til kommunen

minimum hvert år og til enhver tid være tilgængelige for kommunen og By- og

Landskabsstyrelsen efter anmodning. Bøgerne skal opbevares i mindst 5 år

(elektronisk).

3.5 Besøgskort

Bekæmpelsesfirmaet skal levere besøgskort, som firmaets medarbejdere skal

aflevere, hvis de i forbindelse med deres besøgsrunde ikke træffer nogen hjemme.

3.6 Anmeldelser

7


Bekæmpelsesfirmaet skal tage direkte imod anmeldelser om forekomst af rotter i

Assens Kommune. Telefoniske anmeldelser skal kunne modtages på arbejdsdage

fra kl. 08.00 til kl. 16.00, på fredage dog fra kl. 08.00 til kl. 13.00.

Anmeldelser skal ligeledes kunne modtages elektronisk via link fra Assens

Kommunes hjemmeside direkte til bekæmpelsesfirmaets egnede elektroniske web

baserede anmelder side. (Løsningen er en del af tildelingskriteriet for kontrakt og

skal beskrives i tilbuddet. Ligeledes skal løsningen præsenteres for kommunen på

anmodning - forinden valg af leverandør).

Ved anmeldelse om konstateret forekomst af rotter i beboelser, børnehaver,

fødevarevirksomheder og lignende skal bekæmpelsesfirmaet omgående foretage

effektiv rottebekæmpelse. I øvrigt skal bekæmpelsesfirmaet så vidt muligt

omgående og senest 8 dage efter modtagen anmeldelse om forekomst af rotter

iværksætte undersøgelse og foretage effektiv rottebekæmpelse.

Bekæmpelsesfirmaet skal månedligt sende rapport om modtagne anmeldelser til

Assens Kommune, Miljø og Natur. Rapporten skal for hver enkelt anmeldelse

indeholde oplysninger om anmelders navn. adresse, dato for modtagelse, dato for

tilsyn og, hvis det er relevant, dato for påbegyndt bekæmpelse og dato for afsluttet

bekæmpelse.

3.7 Påbud

Hvis en ejendoms manglende renholdelse og rottesikring, efter

bekæmpelsesfirmaets opfattelse, nødvendiggør et påbud tilkaldes assistance fra

Assens Kommune, Miljø og Natur, til besigtigelse. Anser kommunen det ligeledes

for påkrævet, meddeles påbudet af kommunen efter reglerne i § 75 i

Miljøbeskyttelsesloven.

3.8 Arbejdets tilrettelæggelse

4.0

4.1

4.2

Snarest efter indgåelse af kontrakt skal bekæmpelsesfirmaet udarbejde en plan for

tilsyns- og bekæmpelsesarbejdet omfattende ruter, fast besøgs- / bekæmpelsesdag

i de enkelte områder m.v. Planen skal forelægges kommunen og ajourføres efter

behov og efter aftale med kommunen.

Diverse bestemmelser

Information

Bekæmpelsesfirmaet skal rådgive borgerne om foranstaltninger m.m. mod

rottetilhold og informere om rettigheder og forpligtelser i henhold til reglerne om

rottebekæmpelse.

Indberetning

8


4.3

5.0

5.1

5.2

5.3

Senest, den 1. februar hvert år, skal bekæmpelsesfirmaet elektronisk tilsende

Assens Kommune, Afdelingen for Miljø- og Natur, de oplysninger, som er relevante

for kommunens indberetning til By- og Landskabsstyrelsen vedrørende det

foregående år.

Ansvarsforsikring

Bekæmpelsesfirmaet skal holde sine medarbejdere forsikret mod uheld, som

forårsages af disse eller firmaets ledelse ved uforsigtig udførelse af arbejdet og /

eller uforsigtig omgang med bekæmpelsesmidler. Ligeledes er bekæmpelsesfirmaet

pligtig til at holde sig forsikret mod enhver ansvarsskade som bekæmpelsesfirmaet

vil være pligtig til at erstatte i henhold til Dansk Ret, ved udførsel af bekæmpelse for

Assens Kommune.

Økonomisk grundlag

Indgået kontrakts løbetid

Indgået kontrakt vil løbe fra, den 1. august 2008 til den 31. juli 2012 (4 år).

Tilbudet er bindende for tilbudsgiver i 90 dage fra dato for sidste frist for modtagelse

af tilbud.

Regulering på grundlag af antal anmeldelser

Kontrakt vil blive indgået på grundlag af 3190 anmeldelser pr. år (ca. gennemsnit for

de sidste 5 års anmeldelser).

Ved overskridelse af 3190 anmeldelser med mere end 10 % pr. år afregnes de

yderligere anmeldelser jf. indgået kontraktpris.

Regulering på grundlag af antal ejendomme

Kontrakt vil blive indgået på grundlag af følgende antal ejendomme:

Ejendomme med parcelhuse i landzone

Ejendomme med landbrug i land- og

byzone

Ejendomme med virksomheder i landzone

Øvrige ejendomme i landzone 2)

4853

1590

204

332

9


5.4

5.5

5.6

5.7

2) Typisk ejendomme med fritidshuse i landzone, kommunale ejendomme i

landzone, selvstændigt matrikulerede bygninger i landzone, og ejendomme i

landzone hvor anvendelsen ikke er nærmere angivet.

Ved stigning eller fald i ovennævnte antal ejendomme afregnes for det større eller

mindre antal jf. indgået kontraktpris.

Jf. punkt 5.6 foreligger der dispensation for de halvårlige rotteeftersyn på en del af

ovennævnte ejendomme.

Regulering i øvrigt

Bortset fra reguleringer nævnt under punkt 5.2, 5.3 og (5.4) ?? vil prisregulering ikke

finde sted.

Dispensationer for halvårlige rotteeftersyn

Miljøstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse har meddelt dispensationer for de

halvårlige rotteeftersyn for visse ejendomme i landzone, som er placeret i

parcelhusområder eller i områder med bymæssig karakter. Dispensationerne

omfatter dog ikke landbrugsejendomme. Dispensationerne omfatter 1424

ejendomme i landzone, primært parcelhuse og sommerhuse.

Ejendomme hvor der skal foretages halvårlige eftersyn

Jf. punkt 5.3 og 5.6 skal der således foretages halvårlige rotteeftersyn på følgende

antal ejendomme:

Ejendomme med parcelhuse i landzone

Ejendomme med landbrug i land- og

byzone

Ejendomme med virksomheder i landzone

Øvrige ejendomme i landzone

4246

1230

Liste over de ejendomme, hvorpå der skal foretages halvårlige rotteeftersyn, vil

foreligge som bilag til indgået kontrakt.

Se også Bilag 1: ”Antal ejendomme, hvor der skal foretages halvårlige eftersyn,

fordelt efter postnumre”.

Betaling

Betaling vil blive erlagt månedsvis bagud efter modtagelse af elektronisk faktura.

116

22

10


Ean- nr. oplyses ved tildeling af kontrakt.

5.8 Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige

Udfyldt tilbudsliste skal være vedlagt underskrevet erklæring om, at tilbudsgiver har

opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter, betaling til sociale

sikringsordninger og / eller afgifter til det offentlige. Erklæringsformular er vedlagt

som Bilag 2.

5.9 Sikkerhedsstillelse

Ved kontraktindgåelse skal foreligge en sikkerhedsgaranti på 100.000 DKK. i form

af anfordringsgaranti i en bank eller lign.

Garantien skal være i kraft i hele kontraktperioden og forfalder på anfordring til

dækning af erstatningskrav, der tilkommer Assens Kommune som følge af

mislighold af kontrakten.

Garantien frigives i forbindelse med kontraktudløb, når der er udfærdiget og

godkendt endelig opgørelse af alle økonomiske forpligtelser.

5.10 Kontraktoverdragelse

6.0 IT

Indgået kontrakt kan ikke helt eller delvis overdrages til andre uden Assens

Kommunes skriftlige samtykke.

Assens Kommune ønsker IT- teknologi anvendt. Derfor er det som minimum

nødvendigt, at tilbudsgiver råder over software/hardware der muliggør opsamling og

modtagelse af data således borgere kan anmelde rotter elektronisk, at relevante

data kan tilsendes Assens Kommunen samt at borgere kan vejledes om

rottebekæmpelse mv. ( IT- Løsningen er en del af tildelingskriteriet for kontrakt og

skal beskrives i tilbuddet. Ligeledes skal løsningen præsenteres for kommunen - på

anmodning - forinden valg af leverandør).

Bjarne S. Petersen

Indkøbskonsulent

11


Bilag 1

Antal ejendomme, hvor der skal foretages halvårlige eftersyn, fordelt efter

postnumre

Post nr. Ejendomme

med

parcelhuse i

landzone

Ejendomme

med

landbrug i

land- og

byzone

Ejendomme

med

virksomheder

i landzone

Øvrige

ejendomme

i landzone

Assens 5610 og

5631

1375 156 8 18

Aarup 772 216 34 2

Glamsbjerg 471 246 18 18

Haarby 498 353 28 1

Tommerup 637 181 3 0

Vissenbjerg 493 78 25 0

I alt 4246 1230 116 39

I alt

12


Bilag 2

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige

ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE

om ubetalt forfalden gæld til det offentlige

- - -

I henhold til lov nr. 1093 af 21. december 1994 samt efterfølgende

lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997

om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger

og om ændring af visse andre love,

erklærer undertegnede herved

ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

overstigende 100.000 kr.

Virksomhedens navn og adresse samt CVR nr.

Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes

ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.

Dato og underskrift

13


Bekæmpelse af rotter i Assens Kommune, EU-Udbud 2008

Bilag 3. Tilbudsliste

1. Jf. Vort udbudsmateriale med ”Opgavebeskrivelse og

betingelser m.v.”, af 2008, tilbyder undertegnede at foretage

bekæmpelse af rotter i Assens Kommune til følgende pris pr. år:

2. Jf. Vort udbudsmateriale med ”Opgavebeskrivelse og

betingelser m.v.”, af 2008, tilbyder undertegnede at foretage

bekæmpelse af rotter i Assens Kommune til følgende pris pr. år:

punkt 5.2:

Ved overskridelse af 3190 anmeldelser med mere end 10 % pr.

år tilbydes de yderligere anmeldelser effektueret til en pris af

__________ kr. pr. anmeldelse.

1) Eksempelvis 300 ”yderligere anmeldelser” tilbydes således

afregnet med (ovennævnte enhedspris x 300):

3. Jf. Vort udbudsmateriale med ”Opgavebeskrivelse og

betingelser m.v.”, af 2008, tilbyder undertegnede at foretage

bekæmpelse af rotter i Assens Kommune til følgende pris pr. år:

punkt 5.3:

4.

??

Ved stigning eller fald i nævnte antal ejendomme tilbydes en

reguleringspris på __________ kr. pr. ejendom, gældende for

alle ejendomstyper.

1) Eksempelvis 300 flere ejendomme tilbydes således afregnet

med (ovennævnte enhedspris x 300):

Jf. Vort udbudsmateriale med ”Opgavebeskrivelse og

betingelser m.v.”, af 2008, tilbyder undertegnede at foretage

bekæmpelse af rotter i Assens Kommune til følgende pris pr. år:

punkt 5.4:

Ved anvendelse af flere eller færre giftblokke i kloakbrønde end

?????? stk. tilbydes en reguleringspris på __________ kr. pr

giftblok.

______________

kr.

______________

kr.

______________

kr.

????????

______________

kr.

1)

Eksempelvis 300 flere giftblokke tilbydes således afregnet

med (ovennævnte enhedspris x 300):

Samlet pris (1 + 2 + 3 + (4??): ______________

kr.

14


1) : Nævnte eksempler er anført, for at indkomne tilbud umiddelbart kan sammenlignes.

Alle beløb er ekskl. moms

Dato og underskrift: ______________________________________________

15

More magazines by this user
Similar magazines