Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

www.indkobfyn.dk

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

1 af 34

April 2012

EU-udbud

Vedrørende levering af

Rottebekæmpelse

til Fællesindkøb Fyn


Indholdsfortegnelse

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

1. Indledning ................................................................................................................................................... 1

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet ............................................................................................................ 1

1.2 Udbudsansvarlig .................................................................................................................................. 2

1.3 Brugergruppe ........................................................................................................................................ 2

1.4 Opgavens omfang ................................................................................................................................. 3

1.5 Tildeling af kontrakt ............................................................................................................................. 3

1.6 Kontraktindgåelse ................................................................................................................................ 3

2. Udbudsbetingelser ..................................................................................................................................... 4

2.1 Udbudsform .......................................................................................................................................... 4

2.2 Udvælgelseskriterier ............................................................................................................................ 4

2.3 Tildelingskriterium ............................................................................................................................... 5

2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet ......................................................................................................... 6

2.5 Formkrav ............................................................................................................................................... 6

2.6 Tilbudsfrist ............................................................................................................................................ 6

2.7 Åbning af de indkomne tilbud ........................................................................................................... 7

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud .................................................................................................................... 7

2.9 Aftalegrundlag ...................................................................................................................................... 7

2.10 Delaftaler .............................................................................................................................................. 7

2.11 Alternative bud ................................................................................................................................... 7

2.12 Konsortier ............................................................................................................................................ 7

2.13 Udbyders forbehold ........................................................................................................................... 7

2.14 Tilbudsgivers forbehold .................................................................................................................... 8

2.15 UNSPSC ............................................................................................................................................... 8

2.16 E-handel ............................................................................................................................................... 8

3. Vejledende tidsplan .................................................................................................................................... 9

3.1 Proceduren for indkomne tilbud ........................................................................................................ 9

4. Kravspecifikation ...................................................................................................................................... 10

4.0 Rottebekendtgørelsen ........................................................................................................................ 10

1


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

4.1 Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v. ............................................................................... 10

4.2 Bekæmpelse ......................................................................................................................................... 10

4.3 Frister for udførelse ............................................................................................................................ 12

4.4 Personale .............................................................................................................................................. 12

4.5 IT løsning ............................................................................................................................................. 13

4.6 Kontrolbøger – elektronisk ................................................................................................................ 13

4.7 Besøgskort ............................................................................................................................................ 13

4.8 Anmeldelser ........................................................................................................................................ 13

4.9 Indberetning ........................................................................................................................................ 14

5. Kontrakt ..................................................................................................................................................... 15

§ 1 Parterne ................................................................................................................................................ 15

§ 2 Kontraktgrundlag ............................................................................................................................... 15

§ 3 Kontraktens omfang ........................................................................................................................... 15

§ 4 Kontraktperiode .................................................................................................................................. 16

§ 5 Optioner ............................................................................................................................................... 16

§ 6 Kontakt mellem parterne ................................................................................................................... 16

§ 7 Ordregivers opsigelse ........................................................................................................................ 16

§ 8 Anmeldelse af rottebekæmpelse ...................................................................................................... 16

§ 9 E-handel ............................................................................................................................................... 17

§ 10 Levering af tjenesteydelse ............................................................................................................... 17

§ 11 Fakturering ........................................................................................................................................ 17

§ 12 Priser ................................................................................................................................................... 18

§ 13 Prisregulering .................................................................................................................................... 18

§ 14 Betalingsbetingelser ......................................................................................................................... 18

§ 15 Bonusudbetaling til tredjemand ..................................................................................................... 19

§ 16 Statistik ............................................................................................................................................... 19

§17 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten .......................................................................... 19

§ 18 Offentlige bud ............................................................................................................................... 19

§ 19 Miljø .................................................................................................................................................... 19

§ 20 Etik og socialt ansvar ....................................................................................................................... 20

2


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

§ 21 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring .......................................................................... 20

§ 22 Tredjemandsrettigheder .................................................................................................................. 21

§ 23 Forsinkelse ......................................................................................................................................... 21

§ 24 Misligholdelse ................................................................................................................................... 21

§ 25 Misligholdelsesbeføjelser ................................................................................................................. 22

§ 26 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure .......................................................................... 22

§ 27 Ændring af sammensætning af serviceydelse .............................................................................. 23

§ 28 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer ............................................................ 23

§ 29 Kontraktændringer ........................................................................................................................... 23

§ 30 Lovvalg og afgørelse af tvister ........................................................................................................ 23

§ 31 Underskrift ........................................................................................................................................ 23

Bilag 1 - Tjekliste ........................................................................................................................................... 25

Bilag 2 - Tro og love erklæring ................................................................................................................... 27

Bilag 3 - Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura ........................................................................... 28

Bilag 4, 4a, 4b, 4c og 4d - Tilbudsliste rottebekæmpelse .................................................................... 30

Bilag 5, 5a, 5b, 5c og 5d - Liste over ejendomme, der skal have halvårlige besøg ............................... 30

Bilag 6 - Tilbudsliste bekæmpelse af muldvarpe- og mosegris, Nyborg .............................................. 30

Bilag 7 - IT løsning ........................................................................................................................................ 30

3


1. Indledning

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Fællesindkøb Fyn er et indkøbsfællesskab mellem 5 kommuner Fyn. De deltagende

kommuner er Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner

med i alt 180.000 indbyggere.

Kommunerne har fælles indkøbspolitik med et koordinerende indkøbskontor beliggende

Graabjergvej 3A i Ryslinge.

Til opfyldelse af indkøbspolitikkens formål vedr. indkøb de økonomisk mest fordelag-

tige vilkår, skal der i forbindelse med udbud skabes de bedst mulige betingelser for opti-

mal konkurrence mellem de potentielle leverandører. Der søges indgået aftaler med leve-

randørerne med henblik :

At opnå de bedste priser for den rette kvalitet.

At opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser.

At opnå den bedst mulige service.

At opnå mindst mulig miljøbelastning.

At sikre udbredelsen af e-handel.

At skabe en totaløkonomisk optimering.

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører levering af Lovpligtig rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn iht.

Reglerne i §17 og §18 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv.” nr. 1507af 13.12.2007

med senere ændringer BEK nr. 334 af 25. marts 2010. Hvis denne ændres skal bekæmpel-

sesfirmaet udføre rottebekæmpelsen iht. den til enhver tid gældende rottebekendtgørelse

Lov om miljøbeskyttelse: Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer

Kemikalielovgivningen

med følgende deltagende kommuner:

Assens Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kerteminde Kommune

Nordfyns Kommune

1


Nyborg Kommune

(herefter kaldet udbyder)

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Nyborg Kommune ønsker udover den lovpligtige rottebekæmpelse, tilbud bekæmpelse af

muldvarpe- og mosegrise. (bilag 6)

Kommunerne træder ind i kontrakten, når deres eksisterende kontrakter udløber.

Kontrakt rottebekæmpelse Udøbsdato

Assens Kommune 31.07.2012

Faaborg-Midtfyn Kommune 31.12.2013

Kerteminde Kommune 31.12.2012

Nordfyns Kommune 30.06.2012

Nyborg Kommune 31.08.2012

Der skal gives tilbud rottebekæmpelse til alle kommuner.

Hvis nye regler ændrer ovennævnte lovgrundlag eller hvis ny bekendtgørelse træder i kraft, opta-

ges forhandling mellem parterne om ændringer eller eventuelt ophør af indgået kontrakt.

1.2 Udbudsansvarlig

Fællesindkøb Fyn udbyder vegne af de fem kommuner, og er ansvarlig for processen i forbin-

delse med gennemførelsen af udbuddet.

Indtil kontraktunderskrift varetages al kommunikation vedrørende udbuddet således af:

Fællesindkøb Fyn

Graabjergvej 3A

5856 Ryslinge

Udbudskonsulent Birgitte Andersen, e-mail: biran@faaborgmidtfyn.dk

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit 2.4.

1.3 Brugergruppe

Fællesindkøb Fyn har i forbindelse med udbuddet sammensat en brugergruppe af repræsentanter

fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de tjenesteydelser, som er omfattet af dette udbud.

Brugergruppen er bl.a. medansvarlig for udarbejdelse af kravspecifikation, fastsættelse af tilde-

lingskriterier samt evaluering af tilbud.

2


1.4 Opgavens omfang

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen indgåes med én aktør for perioden 3 år med

mulighed for option forlængelse i yderligere op til 1 x 12 måneder.

Udbyder forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede tjenesteydelser hos den

valgte tilbudsgiver de i udbudsmaterialets nævnte vilkår.

Det samlede forbrug af rottebekæmpelse omfattet af udbuddet, forventes at blive ca.

danske kr. ekskl. moms pr. år, fordelt således

2012 Kr. 850.000

2013 Kr. 2.500.000

2014 Kr. 3.500.000

2015 Kr. 3.500.000

2016 Kr. 1.750.000

Der er alene tale om et estimat, beregnet ud fra tal fra 2010, som ikke er bindende for udbyder.

Regulering grundlag af antal ejendomme

Kontrakt vil blive indgået grundlag af antal ejendomme anført under bilag 5, 5a, 5b, 5c og 5d.

Listen over de ejendomme, hvor der skal foretages halvårlige rotteeftersyn, revideres løbende i

et samarbejde mellem bekæmpelsesfirma og kommune.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets afsnit 4.

1.5 Tildeling af kontrakt

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordel-

agtige tilbud jf. afsnit 2.3.

1.6 Kontraktindgåelse

Kontrakten vedlagt i kapitel 5 er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten

regulerer alle forhold i kontraktperioden.

Efter kontraktindgåelse handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte tilbudsgiver

som individuelle juridiske parter.

Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en afta-

leindgåelse.

3


2. Udbudsbetingelser

2.1 Udbudsform

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økono-

mi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vare-

indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de ind-

komne tilbud sker i to faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at

varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den tilbudte op-

gave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnet til at varetage opgaven. Egnetheds-

vurderingen vil ske baggrund af de efterspurgte oplysninger i afsnit 2.2 nedenfor.

I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, og

baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal tilbydes kontrakten. Tildelingen vil ske

baggrund af de angivne tildelingskriterier i afsnit 2.3.

2.2 Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumen-

tation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Retten til at udøve det gældende erhverv

Kopi af autorisation/er for den/de personer, der iht. BEK 1507 kapitel 2 § 11 og § 12 har

opnået autorisation til rottebekæmpelse.

Tilbudsgivers personlige forhold

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmesideadresse, CVR-nummer samt

navn kontaktperson.

For konsortier og konsortielignende konstellationer vedlægges underskrevet erklæring om

solidarisk hæftelse samt navn den kontraktansvarlige over for ordregiver. Fortrykt for-

mular findes som bilag 3.

Virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af selskabsform, ejerforhold og forretnings-

områder.

Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ube-

talt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.

maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 2.

Firmaet skal fremgå af Naturstyrelsens vejledende liste over firmaer, der foretager rottebe-

kæmpelse

4


Økonomisk formåen

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Medsendelse af de to seneste underskrevne årsrapporter i deres fulde omfang. Såfremt til-

budsgiver er nyetableret og ikke kan medsende de 2 seneste årsrapporter, skal der med-

sendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor.

Udbyder kræver minimum positiv egenkapital i seneste regnskab og minimum en omsæt-

ning kr. 10 mill. i seneste regnskab.

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum

min. 5 millioner.

Teknisk og/eller faglig formåen

Bekæmpelsesfirmaet skal lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft, der enten

selv har erhvervet autorisation eller er undergivet en autoriseret persons instruktion, under

hvis ansvar vedkommende arbejder.

Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos leverandørens med-

arbejdere og især hos de personer, der er ansvarlige for udførelsen af rottebekæmpelse.

I muligt omfang referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er ud-

ført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af rottebekæmpelse og angivelse af kontakt-

personer.

2.3 Tildelingskriterium

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest for-

delagtige tilbud. Følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbuds-

vurderingen:

Delkriterium Vægtning i procent

Pris, herunder vil der blive foretaget en vurdering af:

Tilbudsgivers angivne nettopriser, som er udfyldt af

tilbudsgiver i tilbudslisten (bilag 4)

IT løsning

Max. Point (10 points) tildeles den tilbudsgiver, der i

henhold til de bilag 7 listede ønsker, opfylder alle

ønsker. Ellers gives 1 point pr. opfyldt ønske

5

65 %

35 %

Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter.


2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Birgitte

Andersen, pr. e-mail: biran@faaborgmidtfyn.dk, med emnet: "Spørgsmål - EU udbud ”Rottebe-

kæmpelse” senest den 02.05.2012 kl. 08.00.

Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes

efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest

6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde udbyders hjemmeside

adressen www.indkobfyn.dk ”Igangværende udbud” ”EU-udbud levering af Rottebe-

kæmpelse”.

Tilbudsgiver opfordres til at være opmærksom hjemmesiden, hvor alle spørgsmål og svar lø-

bende udlægges. Udbyder er ikke ansvarlig for, at tilbudsgiver ikke modtager spørgsmål og svar

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille

spørgsmål til udbudsmaterialet.

2.5 Formkrav

Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar. Prislister og eventuelle varekataloger

skal fremsendes skriftligt i ét eksemplar.

Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar CD-ROM, USB eller

DVD. Tilbudsmateriale modtaget e-mail accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske

eksemplar. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale

gælder det skriftlige tilbud.

Ved tilbudsafgivelsen bør tjekliste i bilag 1 følges. Det er vigtigt, at alle punkter i tjeklisten besva-

res, da vurderingen vil blive foretaget grundlag af disse. Manglende besvarelse kan gøre til-

buddet ukonditionsmæssigt.

Den vedlagte tilbudsliste i bilag 4, 4a, 4b, 4c og 4d skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivnin-

gen. Der bør ikke ændres i tilbudslistens tekst, opsætning, indsatte linjer og/eller søjler, skriftstør-

relser, skriftfarver el. lign. Omgåelse af dette kan medføre at tilbuddet afvises som ikke-

konditionsmæssigt. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

Tilbudsliste bedes være kompatibel med Microsoft Excel, eller skal alternativ kunne fremskaffes

forlangende af udbyder.

2.6 Tilbudsfrist

Tilbuddet skal mærkes: ”Tilbud – EU udbud 2012 – Rottebekæmpelse” og ”Må kun åbnes af Ind-

købsafdelingen.” Forsendelsen skal være lukket.

6


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest den 29.05.2012 kl. 12.00 følgende adresse:

Fællesindkøb Fyn

Graabjergvej 3A

5856 Ryslinge

Att.: Birgitte Andersen

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbuds-

fristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er.

2.7 Åbning af de indkomne tilbud

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende 90 dage fra tilbudsfrist.

2.9 Aftalegrundlag

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede tjenesteydelser indgås grundlag af vedlagte

kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem

parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved udbyder i den udbudte

kontraktperiode.

2.10 Delaftaler

Der skal gives tilbud alle 5 kommuner

2.11 Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.12 Konsortier

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet.

Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til

ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende

drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

2.13 Udbyders forbehold

Kontrakt rottebkæmpelse Udøbsdato

Assens Kommune 31.07.2012

Faaborg-Midtfyn Kommune 31.12.2013

Kerteminde Kommune 31.12.2012

7


Nordfyns Kommune 30.06.2012

Nyborg Kommune 31.08.2012

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Som nævnt i 1.1 er de 5 kommuner i Fællesindkøb Fyn kontraktligt bundet til eksisterende kon-

trakt. Vinderen af kontrakten, skal derfor respektere allerede indgåede aftaler med udløb et

senere tidspunkt end ved første kontraktstart. Datoerne herfor kan ses i ovenstående skema.

2.14 Tilbudsgivers forbehold

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge

eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til ud-

budsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.4, således at forbehold i videst muligt omfang kan

undgås.

Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet,

idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at

lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.

Faglige forbehold, såsom branchebestemte standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert

andet forbehold.

2.15 UNSPSC

Udbyder anvender UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code)

klassifikationssystemet for varer og tjenester. Klassifikationssystemet anvendes for at skabe

overblik over udbyders løbende forbrug af varer og tjenester.

Tilbudsgiver skal således efter kontraktindgåelse kunne fremsende tilbudslistens varelinjer med

ført UNSPSC kategori 4 niveau. Der kan til orientering læses mere om UNSPSC web-

adressen: http://www.ean.dk/unspscdk3/index.htm

2.16 E-handel

E-handel er ikke relevant i dette udbud, men fakturaer fremsendes elektronisk i det fællesoffentli-

ge format pt. OIOUBL (Læs mere om OIOUBL formatet http://www.oioubl.info). For så vidt

angår ordrer afgivet via ordregivers e-handelssystem, så skal den elektroniske faktura fremsendes

således, at denne kan modtages direkte heri, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol,

bogføring og betaling. Der henvises i øvrigt til bestemmelsen om Fakturering i henhold til kontrak-

ten i kapitel 5.

De 5 kommuner i Fællesindkøb Fyn arbejder pt. med henholdsvis KMD Opus Indkøb og KMD

WebIndkøb som e-handelssystem.

8


3. Vejledende tidsplan

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende den 16.04.2012

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 02.05.2012 kl. 08.00

Sidste frist for udsendelse af svar spørgsmål den 14.05.2012

Sidste frist for modtagelse af tilbud den 29.05.2012 kl. 12.00

Forventet tilbudsvurdering/beslutning om leverandørvalg uge 22 og 23

Stand-still 10 dage

Forventet kontraktstart den 01.07.2012

3.1 Proceduren for indkomne tilbud

Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure:

1. Udvælgelseskriterier: I første omfang foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers

generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at

sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere,

der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske baggrund

af de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier.

2. Mindstekrav: I anden omgang foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed,

herunder eventuelle forbehold, i forhold til overholdelse af de opstillede

mindstekrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikkekonditionsmæssigt

og vil ikke indgå i den videre behandling.

3. Tildeling af rammeaftale: I tredje omgang foretages en konkret vurdering af de indkomne

tilbud og baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have

tildelt rammeaftalen. Tildelingen vil ske baggrund af det angivne tildelingskriterium

i udbudsmaterialets afsnit 2.3 Tildelingskriterium.

4. Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen,

jf. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 om samtidig underretning

af samtlige ansøgere, tilbudsgivere mv. Der vil endvidere ske offentliggørelse i

”Den Europæiske Unions Tidende” i henhold til de gældende regler for offentliggørelse

af indgåede kontrakter.

Det præciseres, at i henhold til Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 må udbyder

tidligst underskrive kontrakten 10 kalenderdage efter, at udbyder har afsendt underretning

til alle tilbudsgivere om valg af leverandør(er).

9


4. Kravspecifikation

4.0 Rottebekendtgørelsen

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Bekæmpelsesfirmaet skal udføre rottebekæmpelsen iht. den til enhver tid gældende rottebekendt-

gørelse.

4.1 Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v.

Bekæmpelsesfirmaet skal stille de fornødne mængder fælder, foderkasser og godkendte bekæmpelsesmidler

(vederlagsfrit) til rådighed i bekæmpelsen.

Bekæmpelsesfirmaet skal råde over et så alsidigt sortiment af bekæmpelsesmidler, at enhver form

for rottetilhold kan bekæmpes, også i resistensområder.

Bekæmpelsesfirmaet skal i resistensområder anvende alternative bekæmpelsesmidler efter aftale

med Naturstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse.

4.2 Bekæmpelse

Alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone skal undersøges for rotter to

gange årligt og efter anmeldelse. Hvis der er rotter, foretages bekæmpelsen. Der foreligger dog

dispensation, meddelt af Miljøstyrelsen, for de halvårlige eftersyn af ejendomme i landzone i

nærmere beskrevne områder.

I byzoner og sommerhusområder foretages bekæmpelsen efter anmeldelse.

Rottebekæmpelsen skal foretages effektivt. Dette indebærer, at ét besøg en ejendom, hvor der er

konstateret rotter, ikke er tilstrækkeligt. Bekæmperen skal følge op det første besøg og vurdere,

om der er behov for yderligere bekæmpelse. Bekæmpelsen skal fortsætte, indtil bekæmperen anser

ejendommen for at være rottefri. Bekæmperen skal indsamle fælder, døde rotter og eventuelle giftrester,

der skal bortskaffes lovlig og forsvarlig vis.

Tilsyn og bekæmpelse ejendomme skal ske arbejdsdage i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl.

18.00, eller efter aftale med ejer, lejer eller bruger af gældende ejendom.

Rottebekæmpelse ved skoler, daginstitutioner og lignende skal finde sted og planlægges i samarbejde

med den gældende leder stedet.

I tilfælde af berettiget klage i forbindelse med undersøgelse og bekæmpelsesarbejdet skal bekæmpelsesfirmaet

hurtigst muligt bringe forholdet i orden.

Landzone

Ved anmeldelse om rotter eller i forbindelse med de halvårlige eftersyn skal bekæmperen gennemgå

ejendommen om muligt i følgeskab med grundejeren eller brugeren af ejendommen.

Kopi af notatet afleveres til grundejeren eller brugeren, hvor fundne fødemuligheder, adgangsveje

og gemmesteder for rotter er noteret.

Bekæmperen skal samtidig informere grundejeren eller brugeren om bekæmpelse af og forebyggelse

mod rotter.

10


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Bekæmperen skal gennemgå ejendommen visuelt og ved mistanke om kloakbrud, skal der foretages

røgprøve.

Ved konstateret kloakbrud skal bekæmperen informere grundejeren om, at kloakbruddet skal repareres

af autoriseret kloakmester / VVS installatør. Bekæmperen skal orientere den gældende

kommune med henblik , at kommunen kan rette henvendelse til borgeren om defekt kloak (evt.

udstede skriftligt varsel om bud til grundejeren). Der skal som minimum være udført røgprøve,

før et evt. bud om rottesikring kan udstedes, med mindre defekten er helt synlig fra terræn. Der

skal leveres en tegning med en præcis beskrivelse af defektens art, omfang og placering til kommunen.

Bekæmperen fører tilsyn med kloakdefekten og orienterer kommunen når kloakdefekten er udbedret.

Er der rotter ejendommen i forbindelse med konstatering af kloakbrud, skal bekæmperen foretage

bekæmpelse af rotterne med smækfælder eller lignende giftfri fælder. Bekæmperen skal samtidig

orientere grundejeren om bekæmpelse af og forebyggelse mod rotter.

Byzone

Ved anmeldelse om rotter skal bekæmperen gennemgå ejendommen om muligt i følgeskab med

grundejeren eller brugeren. Hvis ingen personer er til stede, skal det sikres, at bekæmperen har

adgang til ejendommen anden vis.

Bekæmperen skal gennemgå ejendommen visuelt og ved mistanke om kloakbrud, skal der foretages

røgprøve.

Ved konstateret kloakbrud skal bekæmperen informere grundejeren om, at kloakbruddet skal repareres

af autoriseret kloakmester / VVS installatør. Bekæmperen kan orientere den gældende

kommune med henblik , at kommunen kan rette henvendelse til borgeren om defekt kloak (evt.

udstede skriftligt varsel om bud til grundejeren) Der skal som minimum være udført røgprøve,

før et evt. bud om rottesikring kan udstedes, med mindre defekten er helt synlig fra terræn. Der

skal leveres en tegning med en præcis beskrivelse af defektens art, omfang og placering til kommunen.

Bekæmperen fører tilsyn med kloakdefekten og orienterer kommunen når kloakdefekten er udbedret.

Er der rotter ejendommen i forbindelse med konstatering af kloakbrud, skal bekæmperen foretage

bekæmpelse af rotterne med smækfælder eller lignende giftfri fælder. Bekæmperen skal samtidig

orientere grundejeren om bekæmpelse af og forebyggelse mod rotter.

I byområder skal foretages bekæmpelse af rotter i en del af de kommunale kloakbrønde. De aktuelle

brønde fastlægges hvert år efter aftale mellem bekæmpelsesfirmaet og kommunerne. Dette gælder

dog ikke for Nordfyns Kommune.

Det er Assens Forsyning A/S, der varetager bekæmpelse af rotter i kloakkerne.

Assens Kommune har derfor ikke behov for giftblokke.

11


4.3 Frister for udførelse

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Hvis der er anmeldt eller konstateret rotter indendørs i beboelse, børnehaver, fødevarevirksomhe-

der og lignende, skal bekæmpelse ske uden unødigt ophold, senest næste hverdag.

Bekæmperen skal iværksætte bekæmpelse adressen indenfor 5 dage, hvis det er udendørs,

medmindre at det er aftalt med kommunen at de kører en fast hverdag.

Tilsyn og bekæmpelse ejendomme skal ske arbejdsdage i tidsrummet fra kl. 08.00-18.00 efter

aftale med ejer, lejer eller bruger af gældende ejendom.

4.4 Personale

Bekæmpelsesfirmaet skal lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft, der enten selv har er-

hvervet autorisation eller er undergivet en autoriseret persons instruktion, under hvis ansvar vedkom-

mende arbejder.

Bekæmpelsesfirmaet skal med omhu undervise bekæmperne i præparaternes virkemåde. Der skal op-

læres i korrekt omgang med og udlægning af midlerne. Enhver giftudlægning og placering af giften,

skal meddeles ejer, lejer eller bruger af aktuelle ejendomme, og bekæmperne skal kunne rådgive sam-

me i forbindelse med fejlagtig indtagen af rottegift, rottebid og lignende.

Bekæmpelsesfirmaet skal give bekæmperne fornøden viden om rottearterne og deres biologi, adfærd

og vaner m.m. Formålet er, at bekæmperne med rimelig sikkerhed skal kunne vurdere, om en ejendom

har rotter eller ej, samt hvilke bekæmpelsesmetoder der skal tages i brug og i hvilket omfang.

Bekæmpelsesfirmaet skal kvalificeret måde (dog ikke med kloak-fjernsyn) kunne spore og vise

defekter i kloak- og afløbssystemerne ved hjælp af røgapparat, farvestoffer eller lignende og skal desu-

den yde vejledning til grundejer og entreprenør i forbindelse med reparationsarbejde.

Bekæmperne skal være iført en ensartet og let genkendelig beklædning med firmanavn under arbejdet

og skal kunne dokumentere sig overfor borgeren. F.eks ved ID-kort med billede udstedt af bekæmpel-

sesfirmaet . Af hensyn til kontakten med borgerne skal bekæmperne kunne tale og skrive dansk.

Bekæmperne har tavshedspligt om borgernes forhold, også efter kontraktens ophør.

I tilfælde af berettiget klage over en bekæmper skal vedkommende fjernes fra opgaven, hvis kommu-

nen forlanger dette.

Bekæmpelsesfirmaets personale bemyndiges af kommunerne til at udføre tilsyn ejendomme, der

ved anmeldelse af rottetilhold skal have foretaget rottebekæmpelse, samt de ejendomme skal have

de halvårlige besøg. Personalet er underlagt reglerne i retssikkerhedsloven, nr. 442 af 9. juni 2004, Lov

om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt, dog kan vars-

lings- og underretningsreglerne fraviges, af hensyn til effektiv bekæmpelse.

12


4.5 IT løsning

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Kommunerne kræver som minimum software/hardware der muliggør opsamling og modtagelse

af data således borgere kan anmelde rotter elektronisk.

Der vil derudover blive foretaget en vurdering af, i hvor høj grad den elektroniske løsning sikrer

kommunen let adgang til oplysninger om relevant information ifm. rottebekæmpelsen, derfor skal

bilag 7 - IT Løsning besvares.

It-løsningen er en del af tildelingskriteriet for at opnå kontrakt (35%) og skal derfor beskrives i til-

buddet og skal ved anmodning kunne præsenteres for kommunen.

Ovenstående er i overensstemmelse med Naturstyrelsens og KL´s anbefalinger til fremtidige krav

til registrering af relevante oplysninger ifm. rottebekæmpelse, da det vil give kommunerne et hur-

tigt overblik over en konkret sag.

4.6 Kontrolbøger – elektronisk

Bekæmpelsesfirmaet skal levere kontrolbøger elektronisk, der skal føres af bekæmpelsesfirmaets

medarbejdere. Bøgerne skal vise alle besøgte ejendommes rottemæssige tilstand besøgstids-

punktet, vise den foretagne rottebekæmpelse og skal om muligt være underskrevet af ejendommes

ejer eller bruger. Bøgerne skal udleveres elektronisk til kommunen minimum hvert år efter nær-

mere aftalt fil-format og til enhver tid være tilgængelige for kommunen og Naturstyrelsen efter

anmodning. Bøgerne skal opbevares i mindst 5 år elektronisk.Ved kontraktens udløb, skal be-

kæmpelsesfirmaet udlevere samtlige elektroniske data til kommunerne. Fil-formatet efter nærmere

aftale.

4.7 Besøgskort

Bekæmpelsesfirmaet skal levere besøgskort, som firmaets medarbejdere skal aflevere, hvis de i

forbindelse med deres besøgsrunde ikke træffer nogen hjemme. Bekæmperen skal ringe og

afvente. Først når det er konstateret, at borgeren ikke er hjemme, afleveres et besøgskort.

Besøgskort skal indeholde oplysninger om borgernes pligt til at anmelde rottetilhold, og om hvor-

dan anmeldelse kan foretages.

4.8 Anmeldelser

Bekæmpelsesfirmaet skal tage direkte imod anmeldelser om forekomst af rotter i kommune. Tele-

foniske anmeldelser skal kunne modtages arbejdsdage fra kl. 08.00 til kl. 16.00, fredage dog

fra kl. 08.00 til kl. 13.00.

Anmeldelser skal ligeledes kunne modtages elektronisk via e-mail og via link fra Kommunes

hjemmeside direkte til bekæmpelsesfirmaets egnede elektroniske web baserede anmelderside.

13


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Bekæmpelsesfirmaet skal månedligt, elektronisk, sende rapport om modtagne anmeldelser til

kommunerne, Afdelingen for Miljø. Rapporten skal for hver enkelt anmeldelse indeholde oplys-

ninger om anmelders navn, adresse, dato for modtagelse, dato for tilsyn og, hvis det er relevant,

dato for begyndt bekæmpelse og dato for afsluttet bekæmpelse.

4.9 Indberetning

Senest den 1. marts hvert år skal bekæmpelsesfirmaet elektronisk tilsende kommunerne, de oplys-

ninger, som er relevante for kommunernes indberetning til Naturstyrelsen vedrørende det foregå-

ende år.

14


5. Kontrakt

§ 1 Parterne

Nærværende kontrakt er indgået mellem

Fællesindkøb Fyn

Graabjergvej 3A

5856 Ryslinge

(i det følgende kaldet ordregiver)

og

[KONTRAKTHAVER]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

(i det følgende kaldet kontrakthaver)

§ 2 Kontraktgrundlag

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Rammekontrakt vedr.

Rottebekæmpelse

Nærværende kontrakt er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr.

201X/XX - XXXX

Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrund-

laget består i prioriteret rækkefølge af:

A. Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver

B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter, spørgsmål og svar samt

eventuelle præciseringer anført i referat fra afholdt fra et afklarende spørgemøde.

C. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå]

D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå].

Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leve-

rancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt.

§ 3 Kontraktens omfang

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere den i kontrakten nævnte ser-

viceydelse de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

15


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af besøgsteder f.eks. som følge af ny be-

kendtgørelse. Hvis regler eller bekendtgørelse , nævnt i 1.1, ændrer det i udbudsmaterialet be-

skrevne grundlag for kontrakten væsentligt, optages forhandling mellem parterne om ændringer

eller eventuelt ophør af indgået kontrakt.

§ 4 Kontraktperiode

Kontrakten er gældende fra den 01.07.2012 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31.06.2015.

§ 5 Optioner

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 1 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald uæn-

drede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 6 måneder før aftale-

udløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

§ 6 Kontakt mellem parterne

Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrak-

ten.

Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra kontrakthavers side lægges op

til en positiv dialog mellem parterne.

På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver

og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder indenfor 12 måneder fra kon-

traktens ikrafttræden.

§ 7 Ordregivers opsigelse

Fællesindkøb Fyn kan opsige kontrakten med en måneds varsel, såfremt Fællesindkøbs Fyn beslutning

om at tildele Rammekontrakten til kontrakthaver annulleres af Klagenævnet for Udbud

eller af domstolene.

I tilfælde af Fællesindkøb Fyns opsigelse som følge af annullering af beslutningen om at tildele

Rammekontrakten til kontrakthaver, kan kontrakthaver hverken over for Fællesindkøb Fyn eller

den enkelte kommune rejse krav om erstatning eller krav anden form for godtgørelse som følge

af opsigelsen.

§ 8 Anmeldelse af rottebekæmpelse

Borgerne skal kunne anmelde rotteforekomster elektronisk via kommunens hjemmeside samt pr.

telefon direkte til leverandør .

Derudover skal borgere i Nyborg kunne anmelde mosegrise/muldvarpe elektronisk via kommunens

hjemmeside.

16


§ 9 E-handel

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

E-handel er ikke relevant i dette udbud, men fakturaer skal - uanset hvorledes ordrer er afgivet til

leverandøren - fremsendes elektronisk i det fællesoffentlige format OIOUBL således den fremsend-

te faktura kan modtages direkte i udbyders betalingssystemer, hvilket muliggør efterfølgende au-

tomatisk kontrol, bogføring og betaling. Der henvises i øvrigt til afsnit §14 Fakturering

§ 10 Levering af tjenesteydelse

Hvis der er konstateret rotter indendørs i beboelse, børnehaver, fødevarevirksomheder og lignen-

de, skal bekæmperen besøge stedet senest næste hverdag.

Bekæmperen skal besøge stedet indenfor 5 hverdage, hvis det er udendørs.

Tilsyn og bekæmpelse ejendomme skal ske arbejdsdage i tidsrummet fra kl. 08.00-18.00 eller

efter aftale med ejer, lejer eller bruger af gældende ejendom.

§ 11 Fakturering

Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige

betalinger mv.

Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer

efter aftale med den enkelte kommune.

Fakturaer som ikke modtages elektronisk vil ikke blive behandlet. Elektroniske fakturaer skal ud-

arbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL.

For at sikre en fuldstændig overensstemmelse mellem e-ordre og e-faktura med henblik , at der

kan ske en automatisk bogføring, skal kontrakthaver efterkomme følgende punkter:

CVR/SE-nummer: Det CVR/SE-nummer, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld over-

ensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som

fremgår af kontrakten.

Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Dvs. der må ikke blandes varelinjer fra forskellige

ordrer sammen den samme faktura.

Ordrenummer: Udbyders e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers

ordrenummer fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret.

Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser,

som er aftalt i kontrakten. (Dvs. ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne.

Entydige varelinjer: Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer med ekstra oplys-

ninger, idet de vil fremkalde en afvigelse i fakturamatchet.

Varegruppebetegnelse: fakturerede varenumre skal matche UNSPSC-kode ned til 4

niveau. Det er et krav, at leverandørerne anvender den kontrakttidspunktet seneste

version af den danske oversættelse af UNSPSC’s produktvarehierarki.

17


§ 12 Priser

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

For besøg og anmeldelser foretaget i henhold til kontrakten gælder de i kontrakthavers tilbud af

[dd.mm.åååå] angivne enhedspriser.

Fornødne præparater til brug ifm. rottebekæmpelsen skal stilles til rådighed fra rottebekæmpelses-

firmaet og skal tillige være indeholdt i tilbudspriserne.

Ved lejlighedsvise tilbuds- og kampagnepriser, som er lavere end de i kontrakthavers tilbud an-

givne priser, skal det sikres, at produkterne tilbydes kommunerne i dette udbud til laveste priser.

Hvis nye, forbedrede, godkendte og evt. billigere produkter eller metoder til bekæmpelse, kommer

markedet, skal disse omgående tilbydes til ordregiver ud fra de samme kalkulationsprincipper,

som ligger til grund for kontrakthavers tilbud. De forbedrede produkter skal stadig opfylde de i

udbudsmaterialet angivne minimumskrav. Kontrakthaver skal forlangende fremsende en revi-

sortegnet erklæring, som dokumenterer kalkulationen, til ordregiver. Eventuelle udgifter for-

bundet med udarbejdelse og fremsendelse af erklæringen er ordregiver uvedkommende.

§ 13 Prisregulering

Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske

dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den

01.07.2013, og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i nettopris index´et fra

01.07.2012 til 31.06.2013. Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer.

Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstig-

ninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver lagt kontrakthaver i for-

hold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser.

Prisregulering sker kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvi-

se regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsat-

te afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal

meddeles ordregiver senest [antal] dage før ikrafttræden.

Varsel om prisreguleringer skal sendes til Fællesindkøb Fyn, Graabjergvej 3A 5658 Ryslinge, att.:

Udbudskonsulent Birgitte Andersen, e-mail: biran@faaborgmidtfyn.dk.

Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. e-mail til Ind-

købskontoret inden ændringens ikrafttræden.

Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af

kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme ordregiver til gode.

§ 14 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra modtagelse af korrekt elektronisk faktura.

18


§ 15 Bonusudbetaling til tredjemand

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Omsætningen som følge af denne kontrakt med ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling

af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand.

Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan

udbyder i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra kontrakthaver i kombination med en

bod 2% af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver for-

dring mod kontrakthaver.

§ 16 Statistik

Bekæmpelsesfirmaet skal månedligt, elektronisk, sende rapport om modtagne anmeldelser til

kommunerne. Rapporten skal indeholde oplysninger om anmelders navn, adresse, dato for mod-

tagelse, dato for tilsyn og dato for begyndt bekæmpelse og dato for afsluttet bekæmpelse.

Senest den 1. marts hvert år skal bekæmpelsesfirmaet elektronisk tilsende kommunerne, de oplys-

ninger, som er relevante for kommunernes indberetning til Naturstyrelsen vedrørende det foregå-

ende år.

§17 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten

Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parter-

ne forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.

Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring

om aktindsigt i dele af eller hele kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslo-

vens almindelige regler om aktindsigt.

Ved udtalelser til pressen, der vedrører enten kontrakten eller den anden kontraktspart informeres

modparten inden udtalelsen foretages.

Kontrakthaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand

om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb.

§ 18 Offentlige bud

Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav

og regler/bud gældende for en tilbudt vare såvel tidspunktet for indgåelse af kontrakten som

i kontraktperioden.

§ 19 Miljø

Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til

en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv.

19


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

På forlangende skal kontrakthaver fremsende dokumentation for produkterne, der bruger til ska-

dedyrsbekæmpelse, miljømæssige egenskaber, således at ordregiver kan foretage en miljøvurde-

ring af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er ordregiver uvedkommende.

Udbyder ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelast-

ningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjeneste-

ydelser til gavn for det ydre miljø.

Endvidere ønsker udbyder aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt

forsvarligt arbejdsmiljø i såvel udbyders egne afdelinger, institutioner m.v. som hos udbyders le-

verandører af varer og tjenesteydelser.

§ 20 Etik og socialt ansvar

Ordregiver forudsætter, at kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale

konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:

Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)

Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)

Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaf-

felse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)

Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt

Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135),

inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæg-

gende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Eu-

ropæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt ordregiver bliver bekendt med, at kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke le-

ver op til foranstående bestemmelser, er kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et

tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle om-

kostninger forbundet hermed er ordregiver uvedkommende.

§ 21 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring

Kontrakthaver er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige

regler ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller kontrakthaver fører or-

dregivers ejendom og/eller personale.

Kontrakthaver er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkost-

ninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller

mangler ved leverancen, en produktskade eller kontrakthavers skadevoldende adfærd.

20


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Kontrakthaver er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervs- og

produktansvarsforsikring. Kontrakthaver skal ordregiverens anmodning godtgøre forsikrin-

gens eksistens og omfang.

§ 22 Tredjemandsrettigheder

Kontrakthaver indestår for, at kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder

ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod en part med stand om retskrænkelse, skal parten give den anden

part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed for-

bundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde ordregiver skadesløs.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer kontrakthavers opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er

væsentligt og/eller byrdefuldt for ordregiver, er ordregiver berettiget til skriftligt at hæve kontrak-

ten med omgående virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab,

ordregiver lider som følge af denne ophævelse.

§ 23 Forsinkelse

Hvis kontrakthaver må forudse en forsinkelse i rottebekæmpelse, skal kontrakthaver straks give

meddelelse til ordregiver med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet va-

righed/omfang af forsinkelsen

Ordregiver anser enhver forsinkelse for væsentlig. Hvis kontrakthaver ikke leverer til aftalt tid, er

ordregiveren berettiget til at hæve den gældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens

varighed.

Hæves ordren helt eller delvis, er ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for kontrakt-

havers regning.

Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, er ordregiver berettiget til at ophæve kon-

trakten helt eller delvis med omgående virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsan-

svarlig for det tab, ordregiveren lider som følge af denne ophævelse.

§ 24 Misligholdelse

Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvil-

ken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv.

Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele ordregiver dette

samt underrette ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at

undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden.

21


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Gør kontrakthaver sig gentagne gange skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette

som væsentlig misligholdelse.

Følgende forhold vil dog altid betragtes som en væsentlig misligholdelse:

Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonusudbetaling til tredjemand

Overtrædelse af kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse

Overtrædelse af offentlige bud

Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar

Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og

fordringer

Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og

forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt.

Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet

efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.

§ 25 Misligholdelsesbeføjelser

Ordregiver kan stille krav til den måde, hvor en konstateret misligholdelse skal bringes til op-

hør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover.

Ved væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt gives 3 skriftlige taler. Såfremt mislighol-

delsen ikke er rettet efter 3. skriftlige tale, har udbyder ret til at opsige kontrakten uden varsel.

Væsentlig misligholdelse berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten.

I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder

reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reg-

lerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb,

forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

§ 26 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure

I tilfælde af force majeure bortfalder parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede.

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).

Den af parterne, der ønsker at beråbe sig force majeure kan kun beråbe, såfremt den gældende

part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 kalenderdage efter, at

force majeure er indtrådt., medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen

skal angive:

Årsagen til force majeure situationen

Forventet varighed af force majeure situationen

Indsats fra kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen.

22


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

§ 27 Ændring af sammensætning af serviceydelse

Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrek-

tioner/ændringer i serviceydelsens sammensætning, er kontrakthaver pligtig til omgående at in-

formere ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som krævet.

§ 28 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller

delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med ordre-

giver.

Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån grundlag af de krav, som kontraktha-

ver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag.

§ 29 Kontraktændringer

Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem

ordregiver og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsent-

ligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter.

§ 30 Lovvalg og afgørelse af tvister

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten,

dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i minde-

lighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten.

Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen

til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part

kræve tvisten indbragt for domstolene til dømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Udbyders

retskreds.

§ 31 Underskrift

Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Dato:

Ordregiver:

Dato:

Ordregiver:

Fællesindkøb Fyn

Indkøbschef/Stedfortræder

[Navn]

23

Dato:

Kontrakthaver

Dato:

Kontrakthaver

Underskrift af tegningsberettiget person


Fællesindkøb Fyn

Indkøbskonsulent

[Navn]

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

24

Underskrift af tegningsberettiget person


Bilag 1 - Tjekliste

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Tjeklisten indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud.

Ved tilbudsafgivelsen bør tjeklisten følges. Således skal alle punkter i tjeklisten besvares. Formålet

er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i

tilbuddet.

Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets afsnit 2.2 opstillede udvælgelseskriterier og de i

udbudsmaterialets afsnit 2.3 anførte delkriterier.

Besvaret

Sæt X

25

Tjekliste

Udvægelseskriterier:

Kopi af autorisation/er for den/de personer, der iht. BEK 1507 kapitel 2 §11 og §12

har opnået autorisation til rottebekæmpelse

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmesideadresse, CVR-nummer

samt navn kontaktperson.

For konsortier og konsortielignende konstellationer vedlægges underskrevet erklæring

om solidarisk hæftelse samt navn den kontraktansvarlige over for ordregiver.

Fortrykt formular findes som bilag 3.

Virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af selskabsform, ejerforhold og forretningsområder.

Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver

har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse

nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 2.

Firmaet skal fremgå af Naturstyrelsens vejledende liste over firmaer, der foretager

rottebekæmpelse

Medsendelse af de to seneste underskrevne årsrapporter i deres fulde omfang.

Såfremt tilbudsgiver er nyetableret og ikke kan medsende de 2 seneste årsrapporter,

skal der medsendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut

eller revisor. Udbyder kræver minimum positiv egenkapital og minimum

omsætning kr. 10 mill.

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en

dækningssum min. 5 millioner.

Bekæmpelsesfirmaet skal lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft,

der enten selv har erhvervet autorisation eller er undergivet en autorisation persons

instruktion, under hvis ansvar vedkommende arbejder.

Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos leverandørens

medarbejdere og især hos den eller de personer, der er ansvarlige for udførelsen

af rottebekæmpelse.

I muligt omfang referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse

af kontaktpersoner.

Forbehold

Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til

de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til rammekontrakten.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit 2.14 vedrørende

retsvirkningerne af forbehold.

Tilbudsliste rottebekæmpelse

Udfyldt tilbudsliste rottebekæmpelse, Bilag 4

Tilbudsliste muldvarpe/mosegrise

Udfyldt tilbudsliste bekæmpelse af muldvarpe- og mosegrise i Nyborg Kommune,

Bilag 6

IT løsning

Udfyldt liste IT løsning, Bilag 7

26


Bilag 2 - Tro og love erklæring

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Erklæring tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og

om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-g

Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfalden gæld til det

offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 § 2 stk. 2, tilbudstidspunktet udgør:

Kr.:

Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte

oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder og Skat.

I henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-g, kan enhver leverandør udelukkes fra at

deltage i en udbudsprocedure, såfremt denne artikel ikke overholdes.

Tilbudsgiver erklærer hermed at virksomheden:

a) ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, og ikke

har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold

til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning

b) ikke er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik likvidation,

skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling,

der er fastsat i national lovgivning

c) ikke ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den gældendes

faglige hæderlighed

d) ikke i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende

myndigheder bevisligt har konstateret

e) har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger

i henhold til lovgivningen i det land, hvor den gældende er etableret, eller i

den ordregivende myndigheds land

f) har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til

lovgivningen i det land, hvor den gældende er etableret, eller i den ordregivende

myndigheds land

g) ikke svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger,

som kan kræves i henhold til dette kapitel.

Dato og Firmanavn: Dato og underskrift af tegningsberettiget person:

27


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Bilag 3 - Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura

Såfremt tilbudsgiver består af en sammenslutning af flere selvstændige virksomheder, hæfter disse

solidarisk for levering af den aftalte ydelse.

Konsortiet består af følgende deltagere:

Deltager 1:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 2:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 3:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 4:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 5:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 6:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

De deltagende virksomheder har i fællesskab udpeget:

Virksomhedens navn:

CVR-nr.:

Kontaktperson:

E-mail:

Telefon:

som fælles befuldmægtiget, der har fuld prokura overfor Fællesindkøb Fyn.

28


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Undertegnede konsortiedeltagere erklærer samtidig hermed, at hver enkelt deltager hæfter solidarisk,

direkte og ubetinget overfor Fællesindkøb Fyn i forbindelse med udførelsen af den kontrakt,

som konsortiet måtte blive tildelt.

Deltager 1:

(Dato og underskrift af tegningsberettiget person)

Deltager 3:

(Dato og underskrift af tegningsberettiget person)

Deltager 5:

(Dato og underskrift af tegningsberettiget person)

29

Deltager 2:

(Dato og underskrift af tegningsberettiget person)

Deltager 4:

(Dato og underskrift af tegningsberettiget person)

Deltager 6:

(Dato og underskrift af tegningsberettiget person)


Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Bilag 4, 4a, 4b, 4c og 4d - Tilbudsliste rottebekæmpelse

Bilag 5, 5a, 5b, 5c og 5d - Liste over ejendomme, der skal have halvårlige

besøg

Bilag 6 - Tilbudsliste bekæmpelse af muldvarpe- og mosegris, Nyborg

Bilag 7 - IT løsning

30

More magazines by this user
Similar magazines