Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

4.5 IT løsning

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Kommunerne kræver som minimum software/hardware der muliggør opsamling og modtagelse

af data således borgere kan anmelde rotter elektronisk.

Der vil derudover blive foretaget en vurdering af, i hvor høj grad den elektroniske løsning sikrer

kommunen let adgang til oplysninger om relevant information ifm. rottebekæmpelsen, derfor skal

bilag 7 - IT Løsning besvares.

It-løsningen er en del af tildelingskriteriet for at opnå kontrakt (35%) og skal derfor beskrives i til-

buddet og skal ved anmodning kunne præsenteres for kommunen.

Ovenstående er i overensstemmelse med Naturstyrelsens og KL´s anbefalinger til fremtidige krav

til registrering af relevante oplysninger ifm. rottebekæmpelse, da det vil give kommunerne et hur-

tigt overblik over en konkret sag.

4.6 Kontrolbøger – elektronisk

Bekæmpelsesfirmaet skal levere kontrolbøger elektronisk, der skal føres af bekæmpelsesfirmaets

medarbejdere. Bøgerne skal vise alle besøgte ejendommes rottemæssige tilstand besøgstids-

punktet, vise den foretagne rottebekæmpelse og skal om muligt være underskrevet af ejendommes

ejer eller bruger. Bøgerne skal udleveres elektronisk til kommunen minimum hvert år efter nær-

mere aftalt fil-format og til enhver tid være tilgængelige for kommunen og Naturstyrelsen efter

anmodning. Bøgerne skal opbevares i mindst 5 år elektronisk.Ved kontraktens udløb, skal be-

kæmpelsesfirmaet udlevere samtlige elektroniske data til kommunerne. Fil-formatet efter nærmere

aftale.

4.7 Besøgskort

Bekæmpelsesfirmaet skal levere besøgskort, som firmaets medarbejdere skal aflevere, hvis de i

forbindelse med deres besøgsrunde ikke træffer nogen hjemme. Bekæmperen skal ringe og

afvente. Først når det er konstateret, at borgeren ikke er hjemme, afleveres et besøgskort.

Besøgskort skal indeholde oplysninger om borgernes pligt til at anmelde rottetilhold, og om hvor-

dan anmeldelse kan foretages.

4.8 Anmeldelser

Bekæmpelsesfirmaet skal tage direkte imod anmeldelser om forekomst af rotter i kommune. Tele-

foniske anmeldelser skal kunne modtages arbejdsdage fra kl. 08.00 til kl. 16.00, fredage dog

fra kl. 08.00 til kl. 13.00.

Anmeldelser skal ligeledes kunne modtages elektronisk via e-mail og via link fra Kommunes

hjemmeside direkte til bekæmpelsesfirmaets egnede elektroniske web baserede anmelderside.

13

More magazines by this user
Similar magazines