Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

Bilag 2 - Tro og love erklæring

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Erklæring tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og

om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-g

Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfalden gæld til det

offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 § 2 stk. 2, tilbudstidspunktet udgør:

Kr.:

Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte

oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder og Skat.

I henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-g, kan enhver leverandør udelukkes fra at

deltage i en udbudsprocedure, såfremt denne artikel ikke overholdes.

Tilbudsgiver erklærer hermed at virksomheden:

a) ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, og ikke

har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold

til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning

b) ikke er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik likvidation,

skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling,

der er fastsat i national lovgivning

c) ikke ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den gældendes

faglige hæderlighed

d) ikke i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende

myndigheder bevisligt har konstateret

e) har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger

i henhold til lovgivningen i det land, hvor den gældende er etableret, eller i

den ordregivende myndigheds land

f) har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til

lovgivningen i det land, hvor den gældende er etableret, eller i den ordregivende

myndigheds land

g) ikke svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger,

som kan kræves i henhold til dette kapitel.

Dato og Firmanavn: Dato og underskrift af tegningsberettiget person:

27

More magazines by this user
Similar magazines