Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

1. Indledning

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Fællesindkøb Fyn er et indkøbsfællesskab mellem 5 kommuner Fyn. De deltagende

kommuner er Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner

med i alt 180.000 indbyggere.

Kommunerne har fælles indkøbspolitik med et koordinerende indkøbskontor beliggende

Graabjergvej 3A i Ryslinge.

Til opfyldelse af indkøbspolitikkens formål vedr. indkøb de økonomisk mest fordelag-

tige vilkår, skal der i forbindelse med udbud skabes de bedst mulige betingelser for opti-

mal konkurrence mellem de potentielle leverandører. Der søges indgået aftaler med leve-

randørerne med henblik :

At opnå de bedste priser for den rette kvalitet.

At opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser.

At opnå den bedst mulige service.

At opnå mindst mulig miljøbelastning.

At sikre udbredelsen af e-handel.

At skabe en totaløkonomisk optimering.

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører levering af Lovpligtig rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn iht.

Reglerne i §17 og §18 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv.” nr. 1507af 13.12.2007

med senere ændringer BEK nr. 334 af 25. marts 2010. Hvis denne ændres skal bekæmpel-

sesfirmaet udføre rottebekæmpelsen iht. den til enhver tid gældende rottebekendtgørelse

Lov om miljøbeskyttelse: Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer

Kemikalielovgivningen

med følgende deltagende kommuner:

Assens Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kerteminde Kommune

Nordfyns Kommune

1

More magazines by this user
Similar magazines