Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

2. Udbudsbetingelser

2.1 Udbudsform

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økono-

mi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vare-

indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de ind-

komne tilbud sker i to faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at

varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den tilbudte op-

gave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnet til at varetage opgaven. Egnetheds-

vurderingen vil ske baggrund af de efterspurgte oplysninger i afsnit 2.2 nedenfor.

I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, og

baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal tilbydes kontrakten. Tildelingen vil ske

baggrund af de angivne tildelingskriterier i afsnit 2.3.

2.2 Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumen-

tation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Retten til at udøve det gældende erhverv

Kopi af autorisation/er for den/de personer, der iht. BEK 1507 kapitel 2 § 11 og § 12 har

opnået autorisation til rottebekæmpelse.

Tilbudsgivers personlige forhold

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmesideadresse, CVR-nummer samt

navn kontaktperson.

For konsortier og konsortielignende konstellationer vedlægges underskrevet erklæring om

solidarisk hæftelse samt navn den kontraktansvarlige over for ordregiver. Fortrykt for-

mular findes som bilag 3.

Virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af selskabsform, ejerforhold og forretnings-

områder.

Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ube-

talt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.

maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 2.

Firmaet skal fremgå af Naturstyrelsens vejledende liste over firmaer, der foretager rottebe-

kæmpelse

4

More magazines by this user
Similar magazines