16 sider om visionen og systemet (pdf) - LemonGold

lemongold.com

16 sider om visionen og systemet (pdf) - LemonGold

LemonGold

18. september 2012

Et socialt medie hvor kollektiv intelligens omsættes til konkrete projekter i nærområdet

LemonGold er et computerprogram der giver adgang til diverse redskaber til social interaktion og

ressourcedeling. Systemet giver også adgang til virtuelle kort som et overlay til den faktisk fysiske virkelighed,

hvorved det bedste fra de to verdener, den fysiske og den virtuelle, kombineres i et nyt og spændende udtryk.”

- side 7

I dette dokument:

1. Beskrivelse af visionen og de tilgrundlæggende værdier

2. Beskrivelse af systemet

3. Sådan skaffes nye brugere

4. Udviklingsplanen og budget for indtjening/investering

5. Folkene bag


LemonGold – manifesting collective intelligence

Visionen og de tilgrundlæggende værdier

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world.

Indeed, it is the only thing that ever has." - Margaret Mead

Visionen for LemonGold projektet har syv aspekter, med tilhørende værdier, som beskrives i det følgende.

1. Manifestering af det integrale kulturniveau - M an gfoldighed og H elhedstæ n kn in g

“I think there are good reasons for suggesting that the modern age has ended. Today, many things indicate

that we are going through a transitional period, when it seems that something is on the way out and

something else is painfully being born. It is as if something were crumbling, decaying, and exhausting itself,

while something else, still indistinct, were arising from the rubble.” - Vaclav Havel

Når vi ser tilbage på menneskehedens kulturudvikling så dukker der et mønster op, som i dag går under

navnet Spiral Dynamics. En teori som personer som Jean Gebser, Sir Aurobindo, Pierre Teilhard de Chardin

og Clare Graves har banet vejen for, og som i dag inspirerer mennesker over hele verden – med Don Beck

og Ken Wilber som nogen af de mest fremtrædende. Der er enighed om at menneskeheden står over for en

stor udfordring: Nemlig at omsætte den integrale bevidsthed, som et stigende antal mennesker

identificerer sig med, til konkrete ydre udtryk i form af infrastruktur, styreformer og organisering. Den

hendøende kultur har udspillet sin rolle og tjener ikke længere den bevidsthed den er et udtryk for. Den

fremspirende kultur, den integrale, rører på sig hist og her, men vi har endnu ikke set det frø som kan

udfolde sig til en stabil platform, hvor nye menneskelige interaktioner og samværsformer kan rodfæste sig.

LemonGold er et bud på et sådant frø.

Cirkler.Com Side 2


LemonGold – manifesting collective intelligence

Figur 1: Spiral Dynamics er fremkommet via empiriske studier der viser at bevidstheden gennemgår visse stadier. Det spring vi

kollektivt står overfor at tage, er springet til det integrale bevidsthedsniveau.

Den gamle kultur er stivnet i forældede udtryksformer, som fx ses ved dominansen af store kæder som

kvæler mangfoldigheden. I en integral kultur lever forskellige grupperinger side om side i fredelig

sameksistens, med vidt forskellige værdisæt og verdensanskuelser. Det organiserings- og

beslutningsredskab der er brug for i den sammenhæng er bl.a. det LemonGold tilbyder.

2. Fra kulturdikteret til kulturskabende samvær - K reativit et og Flow

"Ånden, ideen om verden, skaber verden. Men under skabelsen stivner ånden, den bliver til en

fasttømret kultur, og inden længe ligger ånden fastspændt. Et oprør, en revolution er nødvendig

for at befri ånden og gengive den dens skabende kraft." - E. Neutzsky-Wulff

Vi er alle påvirket af den kultur vi er opvokset i, og mange af vores handlinger, meninger og værdier er –

hvis ikke dikteret af – så ihvertfald kraftigt påvirket af kulturen. Hvor kraftigt vi er påvirket vises fx i Stanley

Milgrams berømte forsøg om læreren og eleven, hvor to ud af tre forsøgspersoner var villige til at give

dødbringende stød til en person de ikke kendte, blot fordi en autoritet sagde de skulle og at han tog

ansvaret. Et forsøg der er gentaget mange steder i verden med samme resultat.

I en kulturdikteret samværsform har individerne ofte en overbevisning om at de selv vælger deres

handlinger, hvor realiteten er at de er lagt i en spændetrøje af krystaliserede kollektive vaner. Den skygge

Cirkler.Com Side 3


LemonGold – manifesting collective intelligence

dette skaber i bevidstheden projiceres ud på dem der falder udenfor gruppens normer, og det føles som

nødvendigt (og tilfredsstillende) at straffe disse individer for deres utilpassede adfærd.

I en kulturskabende samværsform, er det styrende ånden eller hjertet i det enkelte individ, og ikke

kulturens tankeform. Det giver en heling af de psykologiske skygger som tidligere er skabt. Der er rum og

plads til kreativitet, og samværet er præget af glæde og nærvær, samt et fravær angst for at falde uden for

fællesskabet.

Sammenligning af de to samværsformer:

Samværsform Kulturdikteret Kulturskabende

Autoritet og handlekraft … i kulturens tankeform:

Organiserende værdier Bevarelse af status quo

Ensretning

(Selv)Kontrol

Fokus på det maskuline

Ydre autoriteter

Roller/ uniformer/ titler

Intellekt

Solar Plexus

… i hjertet:

Fornyelse

Mangfoldighed

(Selv)Tillid

Fokus på det feminine

Indre autoritet

Autencitet (indre overensstemmelse med ånd)

Intuition

Hjerte

Samtalen … triller i velkendte riller. … er frisk, levende og uforudsigelig.

”Talestokken” … erobres og fastholdes indtil man har sagt

det man vil.

Det bagvedliggende

motiv for tale er …

… frygt (for fællesskabet eller for at falde

uden for fællesskabet)

Kulturens funktion Kulturens tankeform er ubevidst og virker

dermed som vehikel for krystallisering.

… er fri og springer derhen hvor det mest

energigivende bidrag ligger.

… nyskabelse, livsglæde og kærlighed.

Kulturens tankeform er bevidstgjort og

fungerer dermed som vehikel for ånden.

LemonGold er et værktøj der faciliterer de nye vaner, som ligger til grund for et kulturskabende samvær.

Brugerne trænes i at handle tillidsfuldt fra deres hjerte og får respons og anerkendelse på det. En respons

og anerkendelse der inkluderer opfyldelse af basale behov såsom mad, husly og at følge sit indre flow.

Cirkler.Com Side 4


LemonGold – manifesting collective intelligence

3. Anerkendelse af Hjertet bag handlingen - A uten citet og N æ rvæ r

“"In order to create there must be a dynamic force, and what force is more potent than love?" - Igor Stravinsky

Igennem lang tid har vi anerkendt og belønnet maskuline dyder, som effektivitet, resultater og klar tale.

Det gør den fremspirende kultur også, og derudover belønner den også de feminine dyder (i mænd og

kvinder) tilsvarende. Dyder som det at være nærværende, ”holde” rummet, levere

sammenhængskraft og et hjerterum hvor kreativitet kan udfolde sig. Det er dyder

hvor hjertets intelligens har fortrin fremfor hovedets intelligens. Vi vil se at

mennesker der har disse kvaliteter får langt mere anerkendelse via de spilleregler

som LemonGold opererer efter, hvorved der tilskyndes til en bedre balance mellem

hovede og hjerte.

4. Vær den forandring du ønsker at se i verden - T hin k global an d act lo cal

"The thought manifests as the word. The word manifests as the deed. The deed develops

into habit. And the habit hardens into character. So watch the thought and its ways with

care. And let it spring from love, born out of concern for all beings." - Buddha

Tiden er forhåbentlig snart forbi, hvor umoden frugt plukkes i den ene ende af verden, fragtes i en

container over atlanten, og gasses til ”modenhed” med ethylen inden den stilles på hylden i

supermarkedet. Disse og tilsvarende profit-orienterede handlinger udspringer ikke fra en ansvarlighed og

folk opdager i stigende grad at sådanne madvarer er usunde, og at det er langt bedre at spise årstidens

frugt og grønt fra lokalområdet. Det smager bedre, har langt større næringsværdi og så spares der rigtig

mange ressourcer fordi det ikke fragtes så langt.

Som bruger i LemonGold opdager man nærområdet på en helt ny måde,

ressourcerne bliver pludselig synlige, hvad enten det er bær, gulerødder

eller naboen der har forstand på at reparere det som lige er gået i

stykker. Disse ressourcer giver LemonGold forskellige redskaber til at

organisere til gavn og glæde for alle. Samtidig tilbydes redskaber til at

udforske et andet lokalområde på planeten, og at invitere brugere andre

steder i verden med til det event man afholder i sin by.

5. Fra arbejdsmarked til bidragsmarked - K ollektiv in telligen s

"Udviklingen af personligheden sker i sekvenser fra primitivt til mere differentieret, fra lavere til højere kompleksitet.

Overgangen fra en mindre til en mere udviklet fase indebærer, at et højere niveaus styringssystem kommer til syne i

en kreativ proces, og at det bliver besat med energi, som tidligere var bundet på lavere systemniveauer. Hermed

bliver det muligt for det højere niveau at integrere de lavere niveauer med den nye overordnede struktur, og en

differentiering af personligheden kan finde sted, styret af det nye overordnede system." - Ole Vedfeldt

Den form som det nuværende arbejdsmarked har er ikke gearet til at håndtere de udfordringer vi står

overfor med skiftet til det integrale kulturniveau.

Cirkler.Com Side 5


LemonGold – manifesting collective intelligence

LemonGold giver redskaberne til at når

der opstår et reelt behov i lokalområdet,

så bliver det synligt, og det får tilført de

nødvendige ressourcer der skal til for at

udføre det. Dem der hjælper med

udførelsen gør det måske i starten med

en skelen til hvad de selv får ud af det (i

form af bl.a. LemonGold point), senere

engagerer de sig i opgaver 100% ud fra hvad de brænder for – i tillid til at de får det retur de skal have.

Kollektiv intelligens viser sig der hvor en gruppe er 100% engageret og handler spontant udfra hvad der er

behov for i nuet, LemonGold tilbyder et redskab der kan facilitere denne proces.

6. Omvendt integration med de svageste i samfundet - Servan t lead ership

"It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.” - J. Krishnamurti

Der er individer som af den ene eller anden grund ikke klarer sig specielt godt udfra de spilleregler vi hidtil

har haft i samfundet. Det samfundsmæssige syn på dem er at de er nederst på rangstigen, og tanken er ofte

at ”vi må hjælpe dem til at tilpasse sig”. I LemonGold systemet der beskrives i næste afsnit, har disse

personer VIP-status hvilket betyder at de er i stand til at producere virtuelle blomster. Rangstigen vendes

derved på hovedet, fordi blomsterne skal bruges af brugerne når de ønsker at komme op på et højere level

i systemet, hvorved der bliver en efterspørgsel efter blomsterne. Når en bruger

hjælper en VIP-bruger (fysisk/ psykisk handicappet eller midlertidigt syg

person) er belønningen bl.a. disse blomster. En væsentlig kvalitet som den

integrale kultur manifesterer er ubetinget kærlighed, for at denne kvalitet kan

manifestere sig skal der være individer som kan være modtagere af

betingelsesfrie ydelser, heraf retfærdiggørelse af udtrykket VIP-brugere.

7. Reel forandring sker indefra og ud - Selvorg an iserin g og M eritokrati

"Meritokrati er en styreform, hvor intelligens, kompetence og ydelse er grundlaget for magtfordeling

og social status. Platon er en af de første tænkere, der taler om meritokrati.” - Wikipedia

De organisations- og styreformer der engang fungerede, fungerer ikke

længere og nye mere netværksbaserede styreformer er på vej frem. Når

LemonGold, eller et tilsvarende system, bliver globalt skabes der nye

kommunikationsstrukturer og samværsformer, der vil forandre verden.

Brugerne opdager at det bliver muligt at organisere sig lokalt og tage

beslutninger lokalt, hvilket derfor vil ske i stigende grad. De aktiviteter der

organiseres i LemonGold udspringer af den indre skaberglæde og det

nærmiljø som brugeren omgiver sig med belønner aktiviteten i samme grad

som den er intelligent, kompetent og yder et vigtigt bidrag til nærmiljøet.

Cirkler.Com Side 6


Beskrivelse af systemet

LemonGold – manifesting collective intelligence

LemonGold er et computerprogram, som giver adgang til diverse redskaber til social interaktion og

ressource deling. Systemet giver også adgang til virtuelle kort som er et overlay til den faktiske fysiske

virkelighed, hvorved det bedste fra de to verdener, den fysiske og den virtuelle, kombineres i et nyt og

spændende udtryk.

En ny browser

Figur 2: Tre vinkler på hvad LemonGold er. Cirklen illustrerer at alle tre aspekter tilsammen udgør en helhed.

Traditionelle browsere som Chrome, Firefox og InternetExplorer m.fl.

færdes i et virtuelt univers af hjemmesider, med tekst, billede og

video. Der bliver linket på kryds og tværs og der er ingen overordnet

strukturering. Forsøg viser at hvis man kaster et antal bolde på gulvet,

så kan den menneskelige hjerne overskue ca. 7 bolde ad gangen, flere

end det og det hele bliver til en ”kaotisk grå masse”. Intet under at

mange mennesker i dag føler sig ”hægtet af” udviklingen i

informationsjunglen!

I LemonGold organiseres informationerne i nogle overordnede objektstrukturer, i et 3D landskab. Det

betyder at navigationen bliver meget mere effektiv, samtidig med at overraskelses- og

udforskningsmomentet bibevares.

Objekterne fremgår af følgende figur:

Figur 3: Den menneskelige bevidsthed kan

overskue ca 7 elementer

Cirkler.Com Side 7


LemonGold – manifesting collective intelligence

Figur 4: Grundelementerne i LemonGold systemet

Det virtuelle kort er 3D kort der ligger som et overlay til den faktiske fysiske virkelighed. Kortene

repræsenterer deres helt eget ”univers” som brugeren kan slå til og fra. Et kort kan enten fokusere på

fortid, nutid eller fremtid (eller alle tre hvis brugeren kan overskue det). Se følgende tabel for eksempler:

\ Kort indstilling

Kort

Erhverv

(ledelse, industri,

landbrug, etc.)

Fortid

(arkiveret data)

Arkiveret materiale om messer,

m.v. (deltagere, videooptagelser

m.v.)

Historie Historie om den bygning eller

det sted man finder sig

Spil

(adventure,action,

etc.)

Dating

(hetero, homo,

karriere, natur, etc.)

Mad & Drikke

(økologisk, vegetar,

etc.)

Historik om andre spillere,

arkiverede missioner, etc.

Nutid

(igangværende)

Messer,

produktlanceringer,

kursus-aktivitet

Rundvisninger og

undervisning på muséer,

historiske sites, etc.

Igangværende missioner

hvor flere spillere

samarbejder

Fremtid

(på tegnebrædtet)

Planlagte events

Planlagte udstillinger og

rundvisninger

Upcoming missioner,

aktioner, eventyr

Historik om en bruger Singlefest eller event Deltag i planlægningen

af de events du har

energi på

Bruger anmeldelser af

restauranter, m.v.

Viser åbne restauranter

og caféer i lokalområdet

(lav dit eget kort) - - -

Nye spisesteder på vej,

events i eksisterende

Cirkler.Com Side 8


LemonGold – manifesting collective intelligence

Figur 5: Via en smartphone er den virtuelle information i lokal området synlig. Her deltager en LemonGold-bruger i dialogen. En

anden bruger lytter til hvad den virtuelle fisk fortæller sammen med et barn der fysisk er tilstede.

Kortene bruger et meget godt og velkendt redskab til at organisere data, nemlig tid og rum. Et nuværende

eksempel er aplikationen GoogleSky – her er det blot lokalområdet og ikke himlen der vises. LemonGold

brugere har mulighed for at oprette kort fra level 3 (se mere om levels nedenfor). Ved lancering er der

allerede et antal kort med i pakken, som derved hurtigt får opmærksomhed. Jo flere brugere der er på et

kort jo mere attraktivt er det for andre brugere at placere information på kortet og interagere med det.

Figur 6: Brugeren har fuld kontrol over hvilke informationer der slåes til og fra. Her spilles et adventure spil, som også bruger data

fra et andet kort (historisk info). Det ser ud til at brugeren leder efter noget i "grevens hemmelige rum".

Cirkler.Com Side 9


LemonGold – manifesting collective intelligence

En bruger er repræsenteret ved en brugerprofil og en avatar som vi kender det fra andre sociale medier.

Når en bruger er virtuelt tilstede (fx til en erhvervs-messe) kan de øvrige brugere og fysisk deltagende se

avataren via deres smartphone og læse den brugerprofil der er oprettet. Når man sidder i en park eller

befinder sig et andet sted, kan man se hvilke brugere der er i nærheden og se hvordan de er tilknyttet det

netværk man har (fx ven af min ven Peter).

Et event er en aktivitet planlagt og udført via LemonGold, det kan være alt fra en stor festival til at pudse

vinduer hos naboen.

En ressource er noget andre brugere har stillet til rådighed, enten noget der bortgives gratis (det kan være

en brugt sofa, eller en flot virtuel uniform man har designet til sin avatar) eller noget man udlåner, fx en

havetraktor eller bøger. Via LemonGold kan man se hvor ressourcen aktuelt befinder sig, og hvem der har

lånt det.

LG-Rum er oprettelsen af et møderum på et givent kort. Møderummet gør brug af allerede eksisterende

løsninger som fx skype og Google hangouts. I det hele taget bruges eksisterende sociale medier såsom

skype, facebook, etc. som plug-in moduler i LemonGold. LemonGold leverer en ny platform hvor disse

sociale medier kan udspille sig. På figuren ovenfor med Kommune Erhvervsudvikling har deltagerne

oprettet et LG-Rum på et kort, hvorved den tredie deltager kan være med virtuelt.

En gruppe er hvor flere brugere går sammen med en bestemt intention eller omkring et bestemt emne. Det

kan være en lokal gruppe der holder naturen ren for affald, en gruppe der organiserer musik koncerter, etc.

Kun fantasien sætter grænsen. Det koster point at være medlem af en gruppe, pointene bruger gruppen til

at belønne bidrag fra medlemmerne (og andre) til de events gruppen slår op. F.eks. belønnes nogle brugere

for at rydde en bestemt vej for affald.

Hver bruger får sammen med alle redskaberne, også en pose på 100.000 point. Disse point bruges til at

mikroinvestere i fx events, medlemskab af grupper, udsendelse af beskeder , leje af plads på et bestemt

kort, m.m.. Pointene skal kort sagt bruges til at interagere med LemonGold (beskrives mere udførligt

nedenfor).

Organiseringsredskab der omsætter kollektiv intelligens til konkrete projekter

Et vigtig redskab i LemonGold er Event-Organizeren, der gør brug af fire LG-Rum, eet til hver af fire faser i

event-planlægningen: Finpudsning af idéen, planlægning af hvordan idéen udføres, booking af de

nødvendige ressourcer og brugere, og udførsel af idéen.

Event-organizeren gør at en idé kan planlægges og udføres af en gruppe brugere, som mikroinvesterer

deres tid og point i den. Når en idé slåes op får andre brugere point for at læse om den (give den

opmærksomhed), hvis de synes om eventet har de måske lyst til at deltage som mikroinvestorer i det. Når

eventet (koncerten, messen, oprydning, aktivering af unge, etc) udføres ses dette af lokalområdet via LGrummet

”udførsel”, jo flere point det fik jo mere synligt i landskabet. Er det et godt event doneres der point

som tak for det gode arbejde. Måske arkiveres eventet og senere visninger giver også point til de

oprindelige mikroinvestorer. Disse point som eventet genererer fordeles til mikroinvestorerne alt efter

størrelsen på deres mikroinvestering.

Cirkler.Com Side 10


LemonGold – manifesting collective intelligence

Figur 7: Event-organizeren er et centralt redskab i LemonGold systemet

Distribueringsredskab til deling af ressourcer

Figuren her bygger på en undersøgelse fra FN og viser hvordan ressourcerne i verden er fordelt. 1% ejer

40% af ressourcerne, og 50% af befolkningen

ejer mindre end 1% af ressourcerne. Det svarer

til at det meste af blodet i en organisme løber

ned i højre ben, og næsten intet blod løber ned i

venstre ben. For at organismen kan blive sund og

rask skal næringen fordeles og flyde bedre.

LemonGold hjælper til med dette på to måder.

På et helt praktisk plan får den travle familie et

redskab til at bortgive det der alligevel bare står

og samler støv i opbevaringsrummet. I dag ser vi

tit at meget brugbare produkter og friske

madvarer smides ud, selvom nogen i

lokalområdet med glæde ville afhente det. På et

overordnet plan fordeles ressourcerne ved at

Figur 8: Den nuværende fordeling af verdens ressourcer

det faste antal point som er i omløb i LemonGold

fordeles med 100.000 til hver bruger, hvad enten denne bruger bor i et rigt eller et fattigt land.

Cirkler.Com Side 11


LemonGold – manifesting collective intelligence

LemonGold giver også mulighed for at udlåne ressourcer, som fx en trailer, haveredskaber, værktøj, bøger,

etc. til andre brugere som udlåneren har tillid til. LemonGold viser hvor ressourcen er, enten ved at den er

tilknyttet en bruger, eller der kan sættes en lille chip på som giver signal til gps-systemet.

Om pointene, levels, og VIP-brugere

De 100.000 point som hver bruger får skal bruges til at interagere med LemonGold. Når et kort er aktivt hos

en bruger koster det point at bruge det, ligeledes skal man for at oprette et event eller en besked til andre

brugere, mikroinvestere i den. Hvis man eksempelvis har hvad man synes er en meget vigtig besked

mikroinvesterer man et højt point beløb i den, i tillid til at vennerne vil anerkende vigtigheden og sende

disse point retur igen, evt. med en bonus som tak for informationen.

Figur 9: Når der sendes en besked via LemonGold mikroinvesteres der i den, alt efter hvor vigtig afsenderen synes den er. Det er en

elegant måde at vise respekt for modtagerens tid på.

Ligeledes når der oprettes et event så starter dette event i idé-rummet, med en mikroinvestering på fx 100

point. Hver gang en bruger læser om eventet får brugeren point for det, og kan efterfølgende vælge selv at

mikroinvestere i eventet. Når eventet på et tidspunkt realiseres, fordeles de point som brugerne

anerkender eventet med til dem der var med i processen, fordelt efter hvor mange point de

mikroinvesterede i det.

Vil man være med i en gruppe mikroinvesteres der også point for at være med i den.

Hvis man ønsker at placere virtuel data på et kort, det kunne fx være et LG-Rum eller en stander på en

messe, så koster det point at gøre dette, som går til dem der oprettede eventet. Dem der oprettede

eventet betaler leje for at bruge kortet, alt efter hvor mange geografiske felter de skal bruge og hvor lang

tid, disse point går til dem der oprettede kortet i sin tid.

Pointene kan betragtes som commitment-point, eller opmærksomhedspoint: Jo flere point en besked, et

event eller en gruppe har jo flere brugere er committed til den sag den omhandler, og jo mere

opmærksomhed får det i systemet. I andre sociale medier som fx facebook, er det at tilmelde sig en gruppe

eller et event ikke nødvendigvis udtryk for commitment, hvilket gør at der hurtigt går inflation i det. Dette

undgåes i LemonGold via pointene, ligesom det også sikrer mod spam.

Levels

Når man lige starter i LemonGold starter man på level 0, hvor man har adgang til eet kort og kan se hvad

der sker af events på det kort. Dette kort er VIP-brugernes kort (se nedenfor hvem VIP-brugerne er)

Cirkler.Com Side 12


LemonGold – manifesting collective intelligence

Level Muligheder Adgang

0 Adgang til VIP-kortet, Bortgive og modtage gratis

ressourcer, se igangværende og arkiverede events,

deltage i booking-fasen af events

1 Som level 0 plus adgang til pointkonto, og til at oprette

og deltage i planlægning af events, fri adgang til alle kort

2 Som level 1 plus adgang til at oprette LG-rum, kan

godkende nye VIP-brugere

3 Som level 2 plus adgang til at oprette kort, og virtuelt

indhold på kortet (fx avatar udstyr, grafik m.m.)

Oprettelse af profil eller facebookquick-login

Deltagelse i mindst 5 events, plus

lokalområdets verifikation af

identitet. Minimum een blomst

Deltagelse i mindst 10 events,

minimum tre blomster

Deltagelse i mindst 20 events,

minimum fem blomster

Da mulighederne i systemet stiger jo højere level man er på, bliver der en efterspørgsel efter blomster som

er afgørende for hvilket level man er på. Har man een gang nået level 1, hopper man dog ikke ned på level

0 igen. Blomsterne i LemonGold har ligesom rigtige blomster en begrænset levetid. Blomsterne genereres

af VIP-brugerne.

VIP-brugerne

Alle brugere kan selv sætte deres VIP status til en værdi mellem 0 og 100. En status på 100 viser at man

føler sig 100% ude af stand til at bidrage, det kan skyldes et fysisk eller psykisk handicap, eller en ulykke

man har været ude for. Alle kan således komme i en situation hvor de har behov for at være VIP-bruger.

Når man er VIP-bruger så har man adgang til VIP-kortet, hvor der kan oprettes events der omhandler den

behov for hjælp man har, alt lige fra indkøb, til at komme i tøjet til rengøring af ens bolig. Det er via VIPkortet

at nye brugere sluses ind i LemonGold systemet. En VIP-bruger genererer også blomster, som kan

gives til dem der hjælper som tak for hjælpen.

Sådan skaffes der brugere til systemet

Når systemet lanceres, starter det med en gruppe på ca. 500

individer, i et afgrænset område af Danmark. P.t. undersøges

det om Nørre Snede kunne tænke sig at være med, men det

kan også være et andet sted. Efter test og indkøring i denne

pionérgruppe, så frigives programmet og det kan downloades

og installeres frit af alle. Når en bruger i systemet finder en ny

bruger, fx ved at poste opslag på facebook, så belønnes

brugeren med et antal point.

Oprettes der fx en ressource der bortgives via LemonGold

oprettes der automatisk opslag på facebook, via Open Graph

funktionalitet i Facebook.

Figur 10: Eksempel på opslag i Facebook via LemonGold

Cirkler.Com Side 13


LemonGold – manifesting collective intelligence

Figur 11: En tæt forbindelse mellem LemonGold og Facebook sikrer en hurtig vækst i antal brugere. Når en ny bruger logger ind via

et af disse retur links belønnes den bruger som stod bag opslaget med point i LemonGold.

Motivationen for at en bruger af systemet er således både at det giver point, og at det øger ens netværk i

LemonGold som vi kender det fra fx Facebook. Samtidig kan det tænkes at LemonGold brugere ønsker at

finde nye brugere for at støtte den vision og de værdier der ligger bag LemonGold, en vision og værdier der

informeres om løbende efterhånden som systemet udvikles, testes og indkøres.

Hvis vi laver et forsigtigt gæt, der siger at hver bruger i LemonGold gennemsnitligt finder én ny bruger hver

uge, så er udviklingen i antal brugere som vist på nedenstående graf:

Figur 12: Brugerudvikling i LemonGold

16 uger efter lancering kan det således forventes at 16 mio. brugere benytter systemet. Facebook har pt.

over en kvart milliard aktive brugere, og der er ikke noget der indikerer at LemonGold ikke skulle kunne nå

samme udbredelse. Følger vi kurven nåes bruger nummer 250 mio. fem måneder efter lanceringen.

Cirkler.Com Side 14


LemonGold – manifesting collective intelligence

Udviklingsplanen og budget for indtjening/ investering

Nøgleord for LemonGold systemet er platform, rammer og spilleregler. Det er en standard og en

kommunikationsprotokol der udbredes. Det meste af indholdet skabes af brugerne selv.

1. Udvikle version 0.8 af systemet

Fire programmører og en grafiker på fuld tid i fem måneder

2. Lav et virtuelt testmiljø, en simulering, af brugernes adfærd og interaktion og afprøv version 0.8

½ måned

3. Lav version 0.9 via erfaring fra testmiljøet

½ måned

4. Afprøv version 0.9 i pionérgruppen på 500 individer.

To måneder

5. Lav LemonGold version 1.0 udfra erfaringer i pionérgruppen, frigiv programmet.

En måned

Sideløbende med denne udviklingsplan arbejder visionsgruppen på at informere om visionen via interviews,

tekster, og filmklip, flere fremtrædende kulturpersonligheder har allerede vist interesse for visionen.

Indtjening og investering

Pointene i LemonGold kan bruges til at skabe events og opmærksomhed omkring dem, sende budskaber ud

og kommunikere med andre, samt låne ressourcer i lokalområdet. Når en bruger opretter noget på et kort,

et event eller et LG-rum eller noget andet, så koster det et vist antal point pr dag som feltet optages på

kortet, som tilfalder ophavsgruppen til kortet.

Derfor kommer der en efterspørgsel efter disse point.

Hvor mange point ud af de 100.000 point som brugeren har, der bruges på dette pr. måned afhænger af

aktivitets niveauet for brugeren. Et forsigtigt gæt vil sige at 75% af de 16 mio. brugere er på level 1 eller

derover (og dermed har brug for point), hvis hver af disse benytter blot 100 point pr måned giver det 1,2

mia. point pr måned til dem der har oprettet de kort som disse brugere benytter. Efter 20 uger er det 20

mia. point pr måned. Værdien af disse point afhænger af efterspørgsel og udbud, et forsigtigt bud vil være

fem danske kroner pr point. Økonomien i systemet er således rigtig god, hvilket skyldes at systemet

opfylder et latent behov og har first-mover advantage på dette nye marked. Dette giver også et stort etisk

ansvar hos dem der forvalter disse point. Systemet er dog sikret på den måde at spillereglerne er ens for

alle, og hvis folk bliver utilfredse med ophavsgruppen til et kort, så skifter de bare til et andet kort. Det

selvorganiserende (og transparante) princip som systemet bygger på, sikrer desuden at ingen enkeltgruppe

eller person kan opnå kontrol over systemet og gør også at fundamentet er stabilt.

Investeringen til udvikling af systemet, beløber sig til aflønning af 5 personer i 9 måneder, samt til husleje,

udgifter til udviklingssoftware, samt tilkøb af diverse ad hoc konsulenthjælp og dækkes rigeligt af en

investering på DKK 2 mio.. En del af investeringen er fra 1500 mikroinvestorer der hver investerer kr 100.

Cirkler.Com Side 15


Folkene bag

LemonGold – manifesting collective intelligence

LemonGold systemet er ét af projekterne som varetages af Cirkler.Com, bestående af Mikael Kaiser Mørk

(grundlægger af Cirkler.Com & social innovator), Johannes Vasco Lockwood (koordination &

kommunikation) og Johan Tino Frederiksen (ingeniør & idémand).

Mikael Kaiser Mørk

mikael@cirkler.com

tlf. 6070 0377

Johannes Vasco Lockwood

johannes@cirkler.com

tlf. 2263 6234

Johan Tino Frederiksen

johan@cirkler.com

tlf. 2224 0542

“The Earth is faced with a radical crisis of yet unknown proportions. (...) As with any radical crisis, we are faced

with a monumental choice: we continue to live and behave along the old patterns - the very patterns that brought

us to this point of crisis – or we recognize that we have outgrown the old ways and we must rise above the

familiar and EVOLVE. In the crisis we face in the world today, both individually and collectively, the bottom line

truth is this: we must evolve or die. It is that simple.” – Eckhart Tolle

Du kan downloade dokumentet i pdf format på LemonGold.com, hvor du også kan finde links til mere

information om systemet. Websitet er under udvikling og opdateres løbende.

Cirkler.Com Side 16

More magazines by this user
Similar magazines