29.07.2013 Views

s. 6 - Svendborg kommune

s. 6 - Svendborg kommune

s. 6 - Svendborg kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2<br />

Udgivet af:<br />

<strong>Svendborg</strong> Kommune<br />

Rådhuset, Ramsherred 5<br />

Bladet fås på lydbånd og cd.<br />

Ring 6223 3020<br />

Kan også ses på<br />

www.svendborg.dk<br />

Vælg <strong>kommune</strong>service,<br />

kultur og fritid, ældreaktiviteter<br />

Redaktion<br />

Birgit Pedersen (ansvarsh.)<br />

Tlf. 6223 3020<br />

birgit.pedersen@svendborg.dk<br />

Birgit Jensen<br />

Tove Tang Thomsen<br />

Hans Jørn Hansen<br />

Margit Lolk<br />

Britta Koch<br />

Marianne Mølsted<br />

Lise Nedergård<br />

Forside<br />

Margit Lolk med en gruppe førtidspensionister.<br />

Næste nummer udkommer<br />

Uge 34 2008<br />

+ ugeavisen 1. onsdag i maj<br />

Sidste frist for indlæg:<br />

1. juni 2008<br />

Oplag<br />

12.300<br />

Lay-out<br />

Tegnestuen1.dk<br />

post@tegnestuen1.dk<br />

Forsidefoto<br />

D3-Reklame a/s<br />

Tryk<br />

FJ- TRYK<br />

Grønnemosevej 13<br />

5700 <strong>Svendborg</strong><br />

Tlf. 6221 3721<br />

Annoncer<br />

D3-Reklame a/s<br />

Tlf. 6254 1708<br />

post@d3-reklame.dk<br />

Trykt på<br />

RePrint genbrugspapir<br />

Impulser 1/08<br />

s. 8<br />

Projekt for<br />

førtidspensionister<br />

Kære læser . . . . . . . . . . . s. 3<br />

Samvirket . . . . . . . . . . . . . . . s. 3<br />

Græshopper. . . . . . . . . . s. 4<br />

Er du trist og har du.. . . . s. 6<br />

Projekt for førtidspens . s. 8<br />

Skydning for ældre ... . . . s. 11<br />

Hjælp til indkøb . . . . . . s. 11<br />

s. 6<br />

Er du trist<br />

og har du sorg i sinde<br />

Indholdsfortegnelse<br />

s. 16<br />

Le Klint<br />

Det sker . . . . . . . . . . . . . s. 12<br />

Hjælpende hænder . . . . s. 14<br />

Le Klint . . . . . . . . . . . . . . . s. 16<br />

Én er for lille og... . . . . . . s. 18<br />

Næsten at løfte jern . . . s. 21<br />

Ældrerådet . . . . . . . . . . . s. 22<br />

Hvem tager sig af hvad s. 23


Kære læser<br />

Atter i år<br />

med et flot program<br />

Hver især kan vi meget<br />

- sammen kan vi mere<br />

AF BIRGIT PEDERSEN<br />

Dene artikels overskrift valgte min<br />

kollega Birthe Bergmann og jeg<br />

som udgangspunkt og udfordring i<br />

forbindelse med <strong>kommune</strong>sammenlægningen.<br />

Derfor har vi i<br />

vores arbejde haft særlig fokus på<br />

at etablere nye samarbejdsrelationer<br />

på tværs. Både i forhold<br />

til os som konsulenter, men i lige<br />

så høj grad ved at iværksætte aktiviteter<br />

og arrangementer, der kan<br />

tjene som udgangspunkt for nye<br />

møder mellem ældre og på tværs<br />

af foreninger og gamle <strong>kommune</strong>grænser.<br />

Det fungerer, og vi glæder<br />

os over de mange tegn, der viser,<br />

at vi er på rette vej.<br />

Det har været en fornøjelse at arbejde<br />

sammen med mange nye<br />

foreninger og enkeltpersoner og<br />

dejligt at opleve den store interesse<br />

og opbakning nye initiativer har<br />

fået. Der har været en spændvidde<br />

fra Mads Hansen arrangementer<br />

Samvirket<br />

Onsdag den 30. april kl. 14.00 i SG- Hallen<br />

Det store årlige arrangement for ældre i <strong>Svendborg</strong> Kommune og<br />

Ørbækområdet<br />

Søren Dahl kendt fra radioens ”Cafe´ Hack” og ”De Nattergale”<br />

Efter kaffen<br />

Kirsten Kirsten Siggaard Siggaard og Dario Dario Campeotto. Campeotto. Musik Musik Henrik Henrik Krogsgaard Krogsgaard<br />

Pris: 100 kr incl. kaffe, te og kringle<br />

Billetter kan købes efter 15. februar hos de lokale pensionistforeninger,<br />

ældreklubber og Ældre Sagen, seniorklubber samt på<br />

aktivcentre/plejehjem.<br />

Salg af evt. restbilletter foregår:<br />

Tirsdag den 15. april kl. 10 – 12 i Skallen,<br />

på Egebjerggården kl. 13.30 – 14.30<br />

Onsdag den 16. april kl. 10.30 – 11.30 i Gudme Dagcenter,<br />

på Rosengården Ørbæk kl. 13.30 – 14.30<br />

Oplysninger kan fås på tlf. 6225 1591<br />

til samarbejde med kroketforeninger<br />

i Hesselager og Brændeskov,<br />

til etablering af eksempelvis edb i<br />

Gudme.<br />

”Hjælpende Hænder”, som vi startede<br />

for godt et år siden, er nu ved<br />

at have slået rod. Vi er oppe på mere<br />

end 25 frivillige hjælpere, der hjælper<br />

andre ældre, med små opgaver,<br />

de ikke længere selv kan klare –<br />

og stadig flere benytter sig af dette<br />

tilbud. Vi er nu nået så langt, at<br />

Hjælpende Hænder fremover styres<br />

suverænt af en gruppe frivillige<br />

koordinatorer.<br />

I dette blad kan du også læse om et<br />

forsøgsprojekt for førtidspensionister,<br />

der har haft stor værdi for deltagerne,<br />

og hvor evalueringen klart viser, at<br />

der er behov for sådanne tilbud<br />

fremover.<br />

Du kan læse artikler af mere oplysende<br />

karakter for eksempel omkring<br />

hørehandicap og ældre med over/<br />

undervægtsproblemer, og der er et<br />

portræt af Le Klint lampens mor.<br />

Vi vil fortsat i 2008 have fokus på<br />

at arbejde mest muligt på tværs,<br />

både i forhold til foreninger, borgere<br />

og kolleger i andre sektorer.<br />

Det er sjovt, udviklende og giver<br />

resultater. Et af de nye tiltag er<br />

blandt andet start af ældreidræt i<br />

form af stolemotion i Gudme og<br />

etablering af styrketræning i både<br />

Gudme og Egebjerg.<br />

Vi glæder os til at fortsætte den<br />

gode udvikling<br />

Godt nytår<br />

Birgit Pedersen<br />

ældrekonsulent<br />

Impulsers annoncering i Ugeavisen<br />

er blevet godt modtaget. Så derfor:<br />

Hold øje med Ugeavisen første<br />

onsdag i maj<br />

– så er der igen Nyt fra Impulser<br />

Impulser 1/08 3


Græshopper<br />

– er de ikke udryddet???<br />

AF BRITTA KOCH<br />

OG MARIANNE MØLSTED<br />

En pinlig bemærkning – pinlig fordi<br />

den afslører, at den, der kom til at<br />

sige det højt, hører dårligt.<br />

Ja – det sker med alderen, faktisk<br />

vil vi alle blive helt døve, hvis vi<br />

lever længe nok.<br />

Og vi lever jo meget længere end<br />

vore forfædre – det er jo herligt –<br />

men derfor dukker der også flere<br />

skavanker frem, bl.a. med vores<br />

hørelse, hvor høre-hår-cellerne nedbrydes,<br />

og med vores syn, hvor briller<br />

ikke kan hjælpe på forkalkning.<br />

Den viden fik vi ved at deltage i<br />

”døv-blind-bleven” konferencen<br />

2007.<br />

Men nogle af os bliver tidligere<br />

tunghøre end andre – det kan måske<br />

skyldes arbejdsskade eller arvelighed<br />

– og det er jo ingen skam –<br />

det er bare så sørgeligt, for livet<br />

bliver jo mere gråt, når musvittens<br />

sang bliver væk og børnebørns glade<br />

snakken bliver til utydelig mumlen.<br />

Allerede ved 60 års-alderen er lyden<br />

af græshoppernes sang kun noget,<br />

vi husker fra de unge år.<br />

Miljø – arbejde, rygning – og arv af<br />

gener – diabetes og kredsløbssygdomme<br />

betyder noget for, hvornår<br />

vi mærker et høretab. Halvdelen af<br />

ALLE ældre – det er altså os over<br />

60!!! har nedsat hørelse. Så når en<br />

familiefest gør en bims i hovedet,<br />

er det på tide at gøre noget.<br />

4<br />

Impulser 1/08<br />

Allerede fra 60 års alderen bliver<br />

hørelsen dårligere, men der er hjælp at få<br />

Hjælpemidler i skuffen<br />

Men i vore dage kan der gøres rigtig<br />

meget for at afhjælpe dette handicap.<br />

Tidligere tiders store klodser,<br />

der fik ens ører til at stritte, er afløst<br />

af små smarte smykkelignende<br />

apparater eller en lille diskret<br />

”klump” direkte i øregangen.<br />

Danmark er et af de lande, der er<br />

længst fremme med at forske i høreapparater.<br />

Der vil altid være et<br />

hjælpemiddel, som lige bestemt vil<br />

gavne dig. Alligevel ender en del<br />

af disse hjælpemidler som ”skuffeapparater”.<br />

Tit fordi modtageren<br />

har fået hjælp så sent, at tilvænning<br />

er blevet så besværligt og ”det er<br />

jeg for gammel til at finde ud af”<br />

lyder det så opgivende. Ja – det<br />

havde jo været lettere at lære at<br />

bruge, hvis hjælpen var startet, inden<br />

personen var kommet så langt væk<br />

fra normalhørelsen. Jo tidligere<br />

man får hjælp, jo bedre vænner<br />

man sig til hjælpemidlerne, så de<br />

kommer til at virke optimalt.<br />

”Skuffeapparater” viderefører kun<br />

en isolation, som vil blive stigende<br />

i årene fremover.<br />

En del hørehæmmede støtter sig til<br />

mundaflæsning – det fremmer jo<br />

også forståelsen. Men nogle af os<br />

får også synsproblemer. Måske kan<br />

det ikke bare afhjælpes med briller.<br />

Faktisk ender 15.000 af os med at<br />

have begge handicap, når vi er over<br />

80, og så bliver livet virkelig fattigt.<br />

Dobbelt handicap<br />

bliver tredobbelt<br />

Hvis både syns- og hørehandicap<br />

optræder samtidigt, er man mere<br />

end dobbelt handicappet. Man er<br />

blevet døv-blind. To tab af evner,<br />

der forstærker hinanden, så regnestykket<br />

bliver 1 +1 = 3, altså et tredobbelt<br />

tab. Det siger noget om det<br />

kæmpe-handicap, der er erhvervet.<br />

Det gælder hver 20. over 80; altså<br />

fem procent - men kun en fjerdedel<br />

af mennesker med disse handicap<br />

er registreret. Hvordan mon<br />

resten har det? Er de blevet helt<br />

isoleret og sygeliggjort?<br />

Døv-blind-blevne får problemer<br />

med dagligdagens kommunikation,<br />

med information og færden i hverdagen.<br />

Det giver isolation og nedsat<br />

livskvalitet. Det øger deres risiko<br />

for fald-gang-ulykker, de bliver<br />

nervøse og rører sig derfor mindre,<br />

hvorved knogleskørhed, hjerteproblemer<br />

og gigt bliver tydeligere.<br />

Der findes intet tal i Danmark på,<br />

hvor mange i 60’erne, der lider af<br />

disse to alvorlige tab.<br />

Symptomerne kommer snigende<br />

lige så stille og kan derfor være<br />

vanskelige at opdage. Mange er<br />

ikke selv opmærksomme på, hvad<br />

der er ved at ske. Derfor bør man<br />

reagere, hvis man opdager ændret<br />

adfærd hos venner og bekendte.


HVIS:<br />

• Nogen ikke mere har lyst til sammenkomster<br />

• Nogen ikke mere færdes på egen hånd<br />

• Nogen ikke mere læser, løser kryds-ord, strikker, syr<br />

eller spiller kort<br />

• Nogen skruer højt op for radio/TV<br />

• Nogen klager over at andre mumler<br />

Det opfattes måske som en del af alderdommen, men<br />

der KAN gøres noget. Der er hjælp at hente, for også<br />

på dette område har videnskaben vundet frem. MEN<br />

– søg hjælp i tide, så hjælpen kan udnyttes.<br />

Døv-blinde- konsulenter<br />

I hele landet findes der uddannede døv-blinde-konsulenter,<br />

som er eksperter i at afhjælpe disse handicap.<br />

De kan sørge for støtte, hjælpemidler, undervisning m.v.<br />

Men jo tidligere man får disse tilbud, jo mere fornøjelse<br />

får man af dem. De vil forbedre ens livskvalitet, bryde<br />

en isolation og give et højere aktivitetsniveau.<br />

En af hjælpeforanstaltningerne kan være en kontaktperson<br />

til den døv-blinde – en, der kan åbne et brev<br />

og læse det højt, for ikke at tale om den daglige avis,<br />

gå med på indkøb, følge til frisør, læge og lignende.<br />

Sådan en hjælper vælges af personen selv.<br />

Problemer er jo til for at løses – men – de skal anerkendes<br />

først – så bemærk dine medmennesker – se, hvordan<br />

de trives. Måske trænger de til hjælp, så de kan få et<br />

rigere liv.<br />

Vi ønsker jo alle at have hovedrollen i eget liv så<br />

længe som muligt.<br />

Hvis du genkender de omtalte sansetab fra artiklen,<br />

er du velkommen til at rette henvendelse til konsulenterne<br />

for de forebyggende hjemmebesøg<br />

for mere oplysning på tlf. nr. 6223 4030.<br />

Du kan også rette direkte henvendelse til en døvblindekonsulent<br />

hos Center for døve på tlf nr. 6311 9800.<br />

Vi arbejder på at lave et arrangement om høreproblemer<br />

– hold øje med Ugeavisen første onsdag i maj<br />

måned 2008<br />

FÅ MEST UD AF LIVET...<br />

SUPER<br />

TILBUD<br />

FÅ HØRELSEN<br />

IGEN MED ET<br />

HØREAPPARAT!<br />

”For en uge siden kunne<br />

Charlotte ikke følge med i<br />

samtalen.”<br />

RING OG BESTIL TID NU<br />

til en gratis høreundersøgelse,<br />

så er du<br />

sikret en hurtig behandling.<br />

LIGE NU<br />

GRATIS DISKRET HØREAPPARAT*<br />

* For det offentlige tilskud på 5.830,- pr. høreapparat.<br />

TILSKUDSREGLER<br />

Fra den første januar 2008 er det offentlige tilskud<br />

på 5.830 kr. pr. høreapparat. Tilskuddet gives til alle<br />

over 18 år uanset indkomst.<br />

Sygeforsikring »danmark« giver tilskud til køb af<br />

høreapparater på en privat høreklinik, hvis du er<br />

berettiget til offentligt tilskud. Tilskuddet er for<br />

gruppe 1 og 2 på 1.000 kr. pr. høreapparat.<br />

For gruppe 5 er tilskuddet på 500 kr. pr. apparat.<br />

www.dkhc.dk<br />

CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18<br />

ESBJERG, Strandbygade 15-17<br />

FÅBORG, Herregårdscentret 104<br />

HADERSLEV, Storegade 33<br />

HELSINGØR, Hovedvagtsstræde 7<br />

HOLBÆK, Smedelundsgade 43<br />

HORSENS, Allégade 2<br />

KØBENHAVN, Esplanaden 24<br />

MIDDELFART, Jernbanegade 75<br />

NYBORG, Nørrevoldgade 33<br />

ODENSE, Nørregade 71<br />

ODENSE, Rosengårdcentret<br />

SVENDBORG, Vestergade 153<br />

SØNDERBORG, Perlegade 1<br />

VIBORG, Gravene 28<br />

ÅLBORG, Maren Turis Gade 5<br />

ÅRHUS, Valdemarsgade 32<br />

RING OG BESTIL TID PÅ 70 230 560<br />

Impulser 1/08 5


Er du trist<br />

og har du sorg i sinde<br />

– så tag med mig ned til Lundeborg<br />

AF LISE NEERGÅRD<br />

Mange historier begynder sådan,<br />

men dette er ikke kun historie.<br />

Lundeborg har for mange hundrede<br />

år siden været et meget betrag-<br />

Det gamle pakhus<br />

6<br />

Impulser 1/08<br />

Lundeborg blev skabt som udskibningshavn<br />

men er nu en kendt idyllisk perle<br />

teligt handelsområde. Det fortæller<br />

de store arkæologiske fund, der<br />

senere er gjort. Der er fundet både<br />

smykker, nåle, halsringe, de 102<br />

guldgubber, vedhæng med ornamentik<br />

kaldet brakteater m. m. Og<br />

så de mange mønter, der fortæller,<br />

hvilket århundrede disse genstande<br />

er fra via de forskellige prægninger<br />

af konger og kejsere.<br />

Midt på en linje fra vandet mod øst<br />

og til Gudbjerglund mod vest ligger<br />

Broholm ved Gudme. Det første er<br />

bygget i tolvhundrede-tallet. Det<br />

Broholm, vi kender er fra sektstenhundrede-tallet.<br />

Den lille ø Vresen<br />

i Storebælt har tilhørt godset fra år<br />

1767.<br />

Fra 1839 til 1883 ejede N. F. S.<br />

Sehested godset Broholm og havde<br />

jordtilliggender fra flere gårde og<br />

huse ved Klintholm, Vormark, Hesselager<br />

over Gudme til Vejstrup og<br />

Lundeborg. Mange steder som vi<br />

ikke kender i dag. N. F. S. Sehested<br />

var en meget fremsynet mand, der<br />

ikke fandt sig i alt. Han havde store<br />

idéer og mange af dem blev udført.<br />

Han var datidens store arkæolog<br />

mere end han var landmand. Det<br />

vidner den store flintesamling, samt<br />

det guldfund af Broholmsskatten<br />

fra 1833 om. Fundet blev gjort på<br />

Broholm Mark nær Lundeborg. Alt<br />

blev dengang anbragt i det ottekantede<br />

hus ved Broholm, og der kan<br />

det stadig betragtes sammen med<br />

en kopi af Guldfundene.


N.F.S. Sehested<br />

Anlagde en by ved vandet<br />

Han blev imidlertid træt af at køre<br />

korn fra sine mange gårde enten til<br />

<strong>Svendborg</strong> eller til Nyborg, så N. F. S.<br />

Sehested fik en ide og en stor drøm<br />

gik i opfyldelse ved at anlægge en<br />

hel by ved vandet. Lundeborg var<br />

dengang kun et par fiskerhuse og<br />

et kørespor, der snoede sig langs<br />

stranden. Der blev anlagt en afskibningshavn<br />

og bygget det store pakhus,<br />

dels som købmandsgård dels<br />

til opbevaring af korn. Der blev<br />

bygget manufakturhus, farveri, kalkbrændrei,<br />

rebslageri, et gæstgiveri,<br />

en pavillon, et bådebyggeri, en<br />

tobaksfabrik m. m. Der blev blandt<br />

andet opført arbejderhuse i et område,<br />

der kom til at hedde Momleby.<br />

Det siges, at navnet er affødt af, at<br />

folk talte et meget uforståeligt sprog.<br />

Krigen i 1864 sendte mange krigsinvalider<br />

hjem, derfor blev langhuset<br />

Stiftelsen opført for at give<br />

plads til pleje af disse mennesker,<br />

samtidig med at de mange enker<br />

fik et sted at være.<br />

Men N. F. S. Sehested ønskede en<br />

direkte vej fra Broholm til Lundeborg,<br />

og den nuværende Stenmurervej<br />

fik sin oprindelse, og vejen langs<br />

vidtstrakte marker og gennem<br />

skoven er der stadig. Vejen er smal<br />

til nutidens bilkørsel, men den er<br />

også et skønt levn fra en svunden<br />

tid.<br />

Kun en fiskerkutter tilbage<br />

Meget er forandret gennem årene.<br />

Af de 25 – 30 fiskerfartøjer, der i<br />

mange år tog ud og fiskede fra<br />

Lundeborg og kom tilbage med<br />

friske fisk til salg på havnen, er der<br />

kun en tilbage.<br />

Der har været færgefart til Lohals<br />

på Langeland, men den blev indstillet<br />

i tresserne. Senere blev der<br />

om sommeren sejlads med en fiskerkutter,<br />

der blev indrettet til at medtage<br />

cykler.<br />

I den ene ende af pakhuset er der<br />

nu turist-info. Ovenpå er der<br />

udstilling.<br />

Momleby<br />

Er du trist og har du sorg i sinde<br />

Færgeindvielse ca. 1931<br />

De tre campingpladser trækker<br />

mange turister om sommeren. Der<br />

er opstået flere restauranter, og der<br />

er anlagt en lystbådehavn med plads<br />

til ca. 90 lystsejlere. Sejlklubben<br />

har et flot klubhus, og klubben gør<br />

et stort arbejde blandt andet for<br />

ungdommen.<br />

Lundeborg er udbygget meget gennem<br />

årene, og er blevet en mere<br />

”bred” by med mange tilflyttere,<br />

men stadig med et dejligt fiskerliv.<br />

Var det mon ikke det N. F. S. Sehested<br />

ønskede for sit Lundeborg.<br />

Impulser 1/08 7


Projekt for førtidspensionister<br />

giver større livskvalitet<br />

AF MARGIT LOLK OG BIRGIT PEDERSEN.<br />

Det har været vigtigt for os at få<br />

deltagernes vurdering af det, vi har<br />

sat i gang for fortsat at kunne udvikle<br />

aktiviteter til førtidspensionister<br />

ud fra deres behov og ønsker.<br />

Derfor har vi bedt alle deltagerne<br />

besvare et spørgeskema (anonymt)<br />

om deres udbytte af at være<br />

med.<br />

Endvidere bad vi tre af deltagerne<br />

fortælle Impulser om deres oplevelser:<br />

Gitte Mathiasen, Stenstrup<br />

Gitte er frisør<br />

og blev førtidspensionist<br />

i 2004. Hun<br />

har i mange<br />

år haft skulder<br />

og nakkeproblemer,<br />

en<br />

skavank, som<br />

de fleste i fri-<br />

Gitte Mathiasen<br />

8<br />

Impulser 1/08<br />

sørbranchen<br />

kender til,<br />

men da Gitte<br />

for 16 år siden blev selvstændig frisør<br />

blev det værre og værre. Gitte<br />

var meget perfektionistisk, hun arbejdede<br />

altid – også når hun havde<br />

fri, så kørte hun ud til beboerne på<br />

plejehjemmene. På hjemmefronten<br />

havde hun også nok at se til som<br />

medhjælpende landmandskone med<br />

to små børn. Ikke nok med det, så<br />

var de også i gang med en større<br />

Siden september har godt 30 førtidspensionister deltaget i to nye aktivitetstilbud<br />

for førtidspensionister. Dels et undervisningstilbud, hvor deltagerne<br />

blev præsenteret for forskellige ”værktøjer” til at håndtere en dagligdag og<br />

et liv som førtidspensionist, og dels en ugentligt åbent hus dag med<br />

aktiviteter og samvær. Margit Lolk har stået for begge tilbudene.<br />

ombygning, som Gitte også deltog<br />

i. Man kan vist godt sige, at hun på<br />

det tidspunkt ”brændte sit lys i<br />

begge ender”. Helbredet<br />

havde det ikke godt, nu<br />

havde hun også fået<br />

migræne, ondt i lænden<br />

og i benene.<br />

Hun forsøgte med<br />

fysioterapi, men<br />

intet hjalp. Efter en<br />

scanning viste det<br />

sig, at hun havde<br />

pådraget sig en diskosprolaps,<br />

som stadig er<br />

ubehandlet på grund af risiko<br />

for stivhed i leddet ved operation.<br />

Der fulgte nu en fysisk og psykisk<br />

nedtur. Hun havde fået et fleksjob<br />

i egen salon, men måtte opgive.<br />

Har lært at leve med at være<br />

førtidspensionist<br />

Gitte søgte pension og fik den.<br />

Hun fortæller, at det i nuet var en<br />

stor lettelse, men at det hurtigt blev<br />

til kaos. ”Jeg var jo stadig ung, jeg<br />

elskede mit job og levede for at<br />

være frisør. Dagene gik med lidt<br />

arbejde og hvile, jeg havde intet<br />

overskud og ingen glæde ved livet<br />

og spørgsmålene kørte hele tiden i<br />

hovedet på mig: Hvad skal jeg bruge<br />

mit liv til? Hvordan finder jeg mig<br />

selv? Jeg følte det nedværdigende<br />

at være førtidspensionist, og blev<br />

jeg spurgt om, hvad jeg lavede, så<br />

Helbredet havde<br />

det ikke godt, nu havde<br />

hun også fået migræne,<br />

ondt i lænden og i<br />

benene.<br />

var jeg frisør og ikke førtidspensionist.<br />

Jeg havde det på alle måder<br />

dårligt og begyndte at sætte<br />

regler op for mig selv –<br />

jeg ville vise, at jeg<br />

kunne. Og så kom<br />

<strong>Svendborg</strong> Kommunes<br />

tilbud ”Luk<br />

døren op for nye<br />

muligheder” i<br />

Impulser. Det lød<br />

som noget for mig,<br />

men jeg husker<br />

tydeligt den første<br />

gang, hvor jeg tænkte:<br />

Hvad gør jeg her? Min tvivl<br />

blev dog hurtigt gjort til skamme,<br />

og jeg følte mig hjemme. Her er en<br />

fantastisk god stemning, vi er alle i<br />

”samme båd”, men det bedste er,<br />

at jeg har fået ”tømt harddisken”.<br />

Jeg har fået masser af energi og<br />

overskud og lært at leve med mit<br />

liv, som førtidspensionist, og jeg<br />

glæder mig hver gang, jeg skal til<br />

den ugentlige undervisning, slutter<br />

Gitte.<br />

Lene Lund, <strong>Svendborg</strong><br />

Det er ca. 20 år siden, Lene, i forbindelse<br />

med sit arbejde som rengøringsassistent<br />

på Håndværker<br />

Skolen i Ollerup, var så uheldig at<br />

glide i vand, der var spildt på gulvet.<br />

Hun pådrog sig en diskosprolaps,<br />

som hun gik med i 2 år, hvor hun<br />

gennemgik en masse behandlinger


for at undgå operation, men uden<br />

resultat. Ulykken blev af en eller<br />

anden grund aldrig anmeldt som<br />

en arbejdsulykke. Lægerne mente<br />

dengang Lene var for ung til at<br />

søge pension og efter deres mening,<br />

var hun heller ikke syg nok. Lene<br />

kom efter den første operation i<br />

arbejdsprøvning på Grønnemose<br />

Værkstederne, derefter blev det<br />

Det værste var den psykiske nedtur<br />

Lene fik, efter et afslag i 1987, tilkendt mellemste pension<br />

i 1992. Der var mange smerter. Men det værste var<br />

den psykiske nedtur. Jeg følte alle talte om mig; at jeg<br />

nassede på samfundet. Jeg var bange for at gå uden<br />

for en dør, og for at undgå yderligere spørgsmål, løj<br />

jeg mig mere rask, end jeg i virkeligheden var, men<br />

jeg havde det ganske forfærdeligt og lukkede mig mere<br />

og mere inde i mig selv. I forbindelse med en venindes<br />

død fik hun en angst, som resulterede i mange anfald.<br />

Det er nu et år siden Lene tilmeldte sig <strong>kommune</strong>ns<br />

pilotprojekt. Da hun så det i Impulser tænkte hun:<br />

”Dét kan da ikke blive et nederlag”. Lene fortæller, at<br />

det er det bedste, hun har gjort for sig selv. ”Det har<br />

ikke fjernet mine fysiske skavanker, men jeg har fået<br />

”værktøjer” til, hvordan jeg kan give slip på alt det<br />

(fortiden), som alligevel ikke kan ændres. Jeg er sluppet<br />

af med min angst, og det er ikke længere mine<br />

tanker om, hvad andre tænker om mig og mine fysiske<br />

skavanker, der styrer mit liv. Jeg ved nu, det er mit liv,<br />

det drejer sig om og dermed også mit ansvar, at det jeg<br />

gør, også er det bedste for mig, for som Margit Lolk<br />

siger, når du er glad, bliver dine omgivelser det også<br />

– det smitter!<br />

Og sidst men ikke mindst har Lene fået så meget<br />

gåpåmod, at hun for første gang i sit liv har stået på<br />

de ”skrå brædder”, som aktør hos Tved Dilettanterne.<br />

Henning Slot Rasmussen, <strong>Svendborg</strong><br />

Henning er uddannet smed - og maskinarbejder,<br />

men har arbejdet som rejsemontør,<br />

sidst på Grønland, hvor han var<br />

ansat i 12 år. Han har fået mellemste<br />

førtidspension siden 2003 på foranledning<br />

af lægen - Henning havde<br />

ikke selv det nødvendige overskud til<br />

at søge. Det hele begyndte med en<br />

banal operation for kravebensbrud i<br />

1998 med 2 efterfølgende re-operatio-<br />

ner, da kravebenet var groet forkert<br />

sammen. Derefter fulgte store<br />

smerter i hoften (der var taget<br />

materiale til kravebenet fra hoften)<br />

og nedsat blodtryk i benet.<br />

Han har fået allergi på grund af<br />

indsprøjtet kontrastvæske i forbindelse<br />

med undersøgelse. Han<br />

har fået en by-pass operation, er<br />

opereret for brok, og så har han<br />

fået konstateret diabetes.. Man<br />

må sige, at det der i 1998 bare<br />

skulle være en operation for et<br />

Lene Lund<br />

til seks år i en beskyttet kontorstilling<br />

(fire timer dagligt) på<br />

Vester Skerninge Skole.<br />

Henning Slot<br />

Rasmussen<br />

Hun levede i et smertehelvede. Fik en masse behand- skulderbrud har udviklet sig til et sandt helvede for<br />

linger og blev opereret fire gange i alt, men har stadig en Henning, som på mange måder har følt sig magtesløs<br />

prolaps i nakken. Lene har haft engelsk syge, som barn,<br />

hvilket kan være medvirkende til de svage knogler.<br />

og frustreret overfor behandlersystemet.<br />

Det bedste er de kinesiske øvelser<br />

Hvorfor meldte du dig til <strong>kommune</strong>ns tilbud? ”Det<br />

gjorde jeg først og fremmest fordi der ikke rigtig fandtes<br />

nogen tilbud for førtidspensionister, og så havde jeg<br />

måske her en chance for at få vendt mit billede af systemet<br />

fra brok til noget positivt”, fortæller Henning.<br />

Jeg er utrolig glad for at deltage på holdet i Skallen.<br />

Der er en god stemning, og selv om jeg på holdet er<br />

eneste ”hane i kurven”, så er det givende at være sammen<br />

med ligestillede. Det som for mig har været det<br />

bedste ved at deltage, er de kinesiske øvelser (Qigong),<br />

vi får hver gang. De er effektive, men samtidig skånsomme,<br />

fordi de som Margit (Lolk) siger, tager udgangspunkt<br />

i kroppens naturlige funktioner.<br />

Henning opfordrer hermed alle førtidspensionister:<br />

”Kom nu ud af busken – det er aldrig for sent, at få<br />

mere energi og overskud i hverdagen – og så er det<br />

hyggeligt!”<br />

jeg løj mig mere rask,<br />

end jeg i virkeligheden<br />

var, men jeg havde det<br />

ganske forfærdeligt<br />

Margit Lolk om sig selv:<br />

Jeg har så langt, jeg husker tilbage, altid interesseret<br />

mig for andres ve og vel, specielt<br />

de ressource svage i samfundet,<br />

måske fordi jeg selv, som skilsmissebarn<br />

i 50’erne, hørte til på<br />

det nederste trin af den sociale<br />

rangstige.<br />

Jeg var alene med min mor, som<br />

arbejdede hårdt for at ”holde<br />

skindet på næsen” og derfor<br />

ikke havde over-<br />

skud til, at give mig<br />

den kærlighed, hun<br />

inderst inde gerne<br />

Margit Lolk<br />

ville og som er grundpillen i et barns<br />

opvækst. Det betød, at jeg fra 7 års<br />

alderen var overladt til mit eget selskab,<br />

når min mor var på arbejde, som<br />

ledvogterske med skiftende arbejdstider.<br />

Jeg opbyggede min egen lille ”fantasi-<br />

Impulser 1/08 9


verden” for at ”overleve”, men er i dag overbevist om,<br />

at dét, sammen med et medfødt positivt livssyn, en<br />

fysisk- og psykisk styrke har været medvirkende til, at<br />

jeg, på trods af modstand og mange udfordringer,<br />

aldrig har mistet håbet og troen på, at kunne medvirke<br />

til at øge livskvaliteten for andre mennesker ved at<br />

finde nye og mere enkle ”veje” til sundhed og velvære.<br />

10<br />

Impulser 1/08<br />

Jeg har siden 1970 undervist alle aldersgrupper fra 0 -<br />

100 år i bevægelse/ afspænding/idræt. Arbejdet som<br />

sundhedsformidler, kursusleder, foredragsholder og<br />

rejseleder.<br />

Jeg har deltaget i mange kurser i ind- og udland og<br />

derved fået viden og erfaring i, hvordan kroppen fungerer<br />

såvel fysisk, psykisk som socialt. Mit motto er<br />

”Vil du tænde, må du brænde” – og det gør jeg<br />

Undervisning:<br />

Har du fået lyst til at prøve Margits undervisning er du meget velkommen. Det foregår:<br />

Mandage kl. 10.00 – 12.00 i Skallen, Møllergade 99, <strong>Svendborg</strong>. Start 14. januar<br />

Onsdage kl. 09.00 – 11.30 i Bagergade 67D, <strong>Svendborg</strong>. Start 16. januar<br />

Pris 200 kr.<br />

Der er tilmelding til undervisningen til ældrekonsulent Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020<br />

eller Margit Lolk på tlf. 6223 3017/ 3054 1373<br />

Torsdagsaktiviteter i ”Ryttergården”.<br />

Vi fortsætter succesen med åbent hus for alle førtidspensionister. Dagens program, er du selv med til at<br />

påvirke, men det kan for eksempel være foredrag, udflugter, motion, undervisning, hygge og meget andet,<br />

afhængigt af blandt andet dit behov og dine ønsker.<br />

Torsdage kl. 10.00 – 14.00 i ”Ryttergården”, Ryttervej 68, <strong>Svendborg</strong>. Start 17. jan. 2008<br />

Pris: 10 kr. pr. gang<br />

Kom, når du har tid og lyst – medbring madpakke og dit gode humør. Ingen tilmelding.<br />

Det viste spørgeskemaundersøgelsen<br />

30 personer har fået udleveret spørgeskemaet, og alle har udfyldt det. Derudover har fem personer deltaget,<br />

men ikke været der i forbindelse med udlevering af skemaet.<br />

Deltagerne er blevet bedt om at vurdere den værdi aktiviteterne har haft for deres:<br />

Uforandret<br />

Bedre<br />

Meget bedre<br />

Fysiske velbefindende:<br />

29 har svaret på dette spørgsmål 3 19 7<br />

Psykisk funktion<br />

og velbefindende:<br />

29 har svaret på dette spørgsmål 4 20 5<br />

Betydning for dit sociale liv:<br />

30 har svaret på dette spørgsmål 2 26 2<br />

Betydning for<br />

din generelle livskvalitet:<br />

27 har svaret på dette spørgsmål 2 17 8<br />

Til nærmere belysning af ovenstående bad vi deltagerne<br />

sætte kryds ved forskellige udsagn som gav mening for<br />

dem (så som: jeg føler mig altid velkommen, jeg er blevet<br />

bedre til at acceptere, at jeg er førtidspensionist og mange<br />

andre spørgsmål). Besvarelserne taler deres tydelige sprog:<br />

Deltagerne har haft et stort personligt udbytte af at deltage,<br />

og de tilkendegiver et stort behov/ ønske om at den<br />

type tilbud eksisterer fremover. Langt de fleste, der har<br />

deltaget, har fået det bedre, både fysisk og psykisk, og<br />

føler, det har forbedret deres sociale liv og livskvalitet.<br />

Vi gav også deltagerne mulighed for at komme med<br />

kommentarer og ønsker til fremtiden:<br />

Her har mange udtrykt glæden ved at få mulighed for at<br />

mødes med andre førtidspensionister.<br />

Førtidspensionisternes ønsker til fremtiden handler om<br />

alt lige fra vandreture, virksomhedsbesøg, edb, kunst,<br />

kulturoplevelser, blomsterbinding og selvhjælpsgrupper<br />

til mere plads til aktiviteter.<br />

Alle, der er interesserede kan få udleveret resultatet af<br />

spørgeskemaundersøgelsen ved at ringe til os på<br />

tlf. 6223 3020 eller 6223 3017


Skydning for ældre<br />

blev en succes!<br />

- nu bliver det et fast tilbud<br />

hver tirsdag kl. 14.00 i SG-hallen<br />

AF LARS KRUMHOLT<br />

I oktober blev der gennemført et<br />

forsøgsprojekt i samarbejde mellem<br />

Ældreidrætten og <strong>Svendborg</strong><br />

Skyttekreds. Kort fortalt gik det ud<br />

på, at pensionister i <strong>Svendborg</strong><br />

<strong>kommune</strong> gratis kunne prøve skydning<br />

fem tirsdage i <strong>Svendborg</strong><br />

Skyttekreds på banerne i SG-hallen.<br />

Resultatet er blevet en pæn succes<br />

Der var 28 ældre, der tog imod tilbuddet.<br />

De besøgte skydebanerne i<br />

alt over 70 gange og skød ca. 3.200<br />

patroner med gevær og pistol. Ca.<br />

halvdelen af deltagerne var kvinder<br />

– et resultat, der overraskede mange,<br />

men ikke trænerne i <strong>Svendborg</strong><br />

skyttekreds. Skydning er en sport,<br />

der stiller store krav til koncentrationsevne,<br />

nogle krav til muskelkoordination,<br />

men ingen større krav til<br />

fysik, når man som<br />

ældre skyder med fast<br />

anlæg. Kvinder har lige<br />

så stor glæde af at træne<br />

koncentrationsevnen gennem<br />

skydning, som mænd har.<br />

Endnu mere succesfuldt er det, at 8<br />

– 10 af deltagerne er fortsat med at<br />

skyde som medlemmer af <strong>Svendborg</strong><br />

Skyttekreds. Det har betydet,<br />

at der er oprettet en ny træningstid<br />

for ”VETERAN-SKYTTER”<br />

tirsdag kl. 14.00 i SG-hallen.<br />

Har du lyst til at prøve at skyde, så<br />

er der også plads til dig. Du skal blot<br />

møde frem tirsdag kl. 14, så er der<br />

instruktør til stede, der vil lære dig,<br />

hvordan man omgås gevær og<br />

pistol.<br />

Hjælp til indkøb af dagligvarer<br />

Hvis man ikke selv er i stand til at købe ind, kan man søge om hjælp til det.<br />

Det gør man ved at kontakte visitatorafdelingen på<br />

tlf. 6223 3990 mellem kl. 9-13.<br />

Visitatorerne vurderer behovet, og hvis man bevilges hjælp, kommer indkøb<br />

af dagligvarer til at fungere på følgende måde:<br />

Hvis man selv er i stand til at bestille varerne, bestiller man selv de varer<br />

man ønsker, hos en af de forretninger, der er med i ordningen (man får<br />

tilsendt en liste).<br />

Hvis man ikke selv er i stand til at bestille varerne kan hjemmehjælperen<br />

hjælpe med det.<br />

Der bringes varer ud en gang om ugen.<br />

Hjælpen er gratis.<br />

Visitatorafdelingen<br />

Den første gang er gratis. Hvis du<br />

vil prøve et par gange til, så er du<br />

velkommen: så koster det kun<br />

patronerne (15-20 kr.). Hvis du bliver<br />

grebet af det kan du fortsætte som<br />

medlem af <strong>Svendborg</strong> Skyttekreds,<br />

med et årligt kontingent 400 kr. For<br />

den pris kan du komme så tit du vil,<br />

også til træningstimerne om aftenen<br />

på 15 meter banen om vinteren og<br />

på udendørsanlægget i Rødskebølle<br />

bag kraftvarmeværket om sommeren.<br />

Vil du have nærmere oplysninger,<br />

kan du kontakte Lars Krumholt,<br />

tlf. 6221 7242<br />

Impulser 1/08 11


12<br />

Impulser 1/08<br />

Det sker i <strong>Svendborg</strong><br />

Birgit Pedersen,<br />

Ældrekonsulent<br />

Træffes de fleste<br />

dage på<br />

tlf 6223 3020<br />

Birthe Bergmann:<br />

Ældreidrætsleder<br />

Træffes på<br />

tlf. 6223 3019<br />

birgit.pedersen@svendborg.dk birthe.bergmann@svendborg.dk<br />

Arrangementer<br />

Lundeborg før og nu<br />

Tirsdag d. 15. april 2008 klokken 14.30 - 17.00 i Aktivhuset i Lundeborg<br />

Vi har kontor på Rådhuset,<br />

Ramsherred 5,<br />

Kultur og Fritidsafd.<br />

2. sal. Indgang C<br />

Kom og deltag i en spændende eftermiddag og hør om Lundeborg før og nu.<br />

Helge Knudsen, Lundeborg vil fortælle om at være barn og ung i Lundeborg og nu pensionist.<br />

Elise Gade vil fortælle om Lundeborg Kro, kropigerne og fiskerne.<br />

Karen Margrethe Vilhelmsen vil fortælle om det at komme på<br />

skoleudflugt til Lundeborg og om Lundeborg som mål for<br />

en badetur eller søndagsudflugt.<br />

Lærer Arne Plough, Gudme vil komme med sin<br />

harmonika og spille til forskellige viser og sange<br />

fra Lundeborg.<br />

Arrangør: Ældrerådet i <strong>Svendborg</strong><br />

Kommune i samarbejde med ældrekonsulenten<br />

Der vil være en pause med kaffe<br />

og kage<br />

Pris 25,00 kr.<br />

Tilmelding til ældrekonsulenten<br />

på tlf. 6223 3020 senest<br />

den 1. april 2008.


Kommune<br />

14. og 15. januar:<br />

Kunsten at græde i kor<br />

28. og 29. januar:<br />

Becoming Jane<br />

11. og 12. februar:<br />

En mand kommer hjem<br />

25. og 26. februar:<br />

Farvel Bafana<br />

10. og 11. marts:<br />

The Monastery<br />

Nørkeklubben i Egebjerg<br />

Klubben efterlyser garn.<br />

Kontakt formand Sigrid Kjær Larsen på tlf. 6224 1537<br />

Ny forening for førtidspensionister,<br />

langtidssyge samt flex- og skånejobbere<br />

Vi mødes i Multihuset,<br />

Gl. Skårupvej 3, <strong>Svendborg</strong> 1. og 3. mandag i måneden<br />

fra kl. 15 – 17.30<br />

Kontakt:<br />

Hanne Hørdum på tlf. 6220 6068<br />

Undervisningen foregår på Byskolen, Skolegade 2,<br />

<strong>Svendborg</strong>: Start i uge 3<br />

Hold:<br />

EDB for absolut nybegyndere<br />

fredage klokken 15 - 18<br />

EDB for let øvede<br />

onsdage kl. 15 -18<br />

Vi starter med lidt genopfriskning af det grundlæggende.<br />

Herefter arbejdes med hjemmesider, mails, netbank<br />

med mere<br />

Vinterens biograftilbud<br />

For pensionister og ældre over 60 år<br />

Vi er klar med fem nye kvalitetsfilm, som vi viser i Scala til pensionistvenlige<br />

priser. Der vises film hver anden uge enten<br />

mandag formiddag kl. 10.15 (store og lille sal) eller<br />

tirsdag eftermiddag kl. 13.30 (store og lille sal).<br />

Vi sælger abonnementskort til filmene (5 film).<br />

Pris: 145 kr. Hver person kan max. købe 4 kort<br />

Betalingsform: Enten kontanter eller check. Du kan hente et program<br />

med en nærmere beskrivelse af filmene i borgerservice og i filialerne.<br />

Hvis du af helbredsmæssige grunde har behov for særlige hensyn, kan du<br />

kontakte ældrekonsulent Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020 inden billetsalget<br />

starter.<br />

Salg af abonnementskort foregår i Scala og dørene åbnes begge dage kl. 9.45<br />

Til mandagsfilm sælges kort onsdag den 9. januarr kl. 10.00<br />

Til tirsdagsfilm sælges kort torsdag den 10. januar kl. 10.00<br />

Blandet<br />

Nye tilbud i EDB for førtidspensionister<br />

Ta’ ud og gem<br />

Nyt tilbud fra Seniorakademiet<br />

Vi vil gerne starte en gruppe for ”rejsemennesker”.<br />

Vi forestiller os et fælles forum, hvor folk, der har<br />

været på lange rejser til fjerne steder, kan dele deres<br />

erfaringer med ligesindede. Dog også således, at de,<br />

der påtænker sådanne rejser, kan deltage og lære af<br />

de erfarne rejsende. Har du lyst til at deltage i sådanne<br />

grupper, er du velkommen til at henvende dig til<br />

Seniorakademiet: Kontortid alle hverdage fra kl.12.00<br />

til 14.00, tlf. 6222 1767<br />

EDB for let øvede<br />

torsdage kl. 15 - 18.<br />

På dette hold undervises i e- mail og i at gå på nettet.<br />

Der arbejdes med tekstbehandling og regneark<br />

Tilmelding<br />

For alle holdene er der tilmelding til ældrekonsulent<br />

Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020<br />

Impulser 1/08<br />

13


Inger Lise Nielsen hjælper gerne,<br />

hvor hun kan.<br />

AF BIRGIT JENSEN<br />

Erik Jensen<br />

Ildsjæl- ja, det må være den rette<br />

betegnelse for Erik Jensen, tidl.<br />

navigatør - en af dem, der har<br />

hjælpende hænder.<br />

Erik Jensen læste opfordringen til<br />

at give ”en hånd” i Impulser, og han<br />

var straks parat. Fra han var barn,<br />

har han været vant til at hjælpe med<br />

alle mulige praktiske ting, og han<br />

fik endda indrettet et værksted i sine<br />

forældres kælder og hentede der<br />

mange af de erfaringer, som kommer<br />

ham og mange andre til gode<br />

i dag - blandt andet også i Kirkens<br />

Korshær. Som barn hjalp han tit<br />

ældre damer med småting og fik til<br />

gengæld lov til at læse i deres ugeblade.<br />

Jo, jeg kan hjælpe med forskellige<br />

praktiske ting; men vi må passe på<br />

ikke at gå ”nogen i bedene” - f.eks.<br />

håndværkerne. Nogle opgaver er<br />

sjovere end andre.<br />

Koordinatorerne finder de rette<br />

personer til de enkelte opgaver.<br />

Vi er alle blevet udstyret med IDkort,<br />

så vi kan præsentere os på<br />

rette vis - en slags godkendelse fra<br />

<strong>kommune</strong>n. Vi må ikke tage penge<br />

14<br />

Impulser 1/08<br />

Hvad nu?<br />

Mit billede faldt ned!<br />

En gruppe frivillige med hånd og hjerte på det rigtige sted,<br />

har sagt ja til at gå ud og give ”en hånd”, hvor der er brug for<br />

det. Impulser har talt med to, der har givet hjælp, og to, der<br />

har modtaget hjælp.<br />

for hjælpen; men hvis der skal bruges<br />

reservedele som søm og skruer<br />

eller andet, så må modtageren af<br />

hjælpen dog selv betale.<br />

Vi bliver altid modtaget med åbne<br />

arme, når vi kommer ud og assisterer,<br />

og der bliver udtrykt glæde<br />

ved, at nogen vil hjælpe. I dag er<br />

det jo sådan, at man ikke lige går<br />

ind til naboen og spørger, om vedkommende<br />

vil give en hånd - og<br />

de voksne børn - de vil sikkert<br />

gerne, men hvor er muligheden,<br />

når de f.eks. bor i den anden ende af<br />

Vores løn er at se glæden ved at<br />

blive hjulpet, udtaler Erik Jensen<br />

landet, og desuden har de jo deres<br />

egne hjem at tage sig af.<br />

Når jeg bliver kontaktet, ringer jeg<br />

hurtigst muligt til den, der beder<br />

om hjælp. Så aftaler vi nærmere<br />

om tid og sted og opgavens art.<br />

Er ordningen kendt?<br />

Det er som om denne ret nye ordning<br />

endnu ikke er blevet rigtig<br />

kendt, for der er stadig en del af<br />

de frivillige hjælpere der ikke har<br />

været i aktion. Så hvis du har brug<br />

for hjælp - så ring og spørg om det<br />

er noget, vi kan eller må hjælpe<br />

med. Vores løn er at se glæden ved<br />

at blive hjulpet.<br />

Jørgen Olsen<br />

Er en ældre gentleman, som har<br />

problemer med hænder og knæ.<br />

Derfor mangler han hjælp til forskelligeting,<br />

bl.a.dem hans afdøde<br />

hustru tog sig af. Jeg blev glad, da<br />

jeg i Impulser så, at der er frivillige,<br />

der vil hjælpe med forskellige ting,<br />

som hjemmehjælperne ikke må tage<br />

sig af. Jeg er imponeret over initiativet<br />

til Hjælpende Hænder - det<br />

er strålende!<br />

Jeg kan godt vaske mine skjorter<br />

selv; men stryge dem, det kan jeg<br />

ikke. Jeg var nok en af de første, der<br />

ringede til en af koordinatorerne<br />

fra Hjælpende Hænder og bad om<br />

hjælp. Hun satte mig i forbindelse<br />

med Inger Lise Nielsen, som er<br />

ekspert i strygning af skjorter og<br />

mange flere ting.<br />

Hun har desuden hjulpet mig med<br />

at få lagt benklæder og gardiner<br />

op, sy knapper i, rydde op i skuffer<br />

og skabe. Jeg nyder at sidde og se,<br />

hvordan strygningen udføres, og<br />

imens fortæller vi hinanden om vores<br />

liv og udveksler erfaringer blandt<br />

andet om madlavning.<br />

I England, hvor jeg har opholdt<br />

mig en del, har de mange frivillige -<br />

men det fungerer på en helt anden<br />

måde.<br />

Selvom de frivillige i Hjælpende<br />

Hænder glade og gerne hjælper os,<br />

der har brug for det, så kan man<br />

godt sidde med en fornemmelse af,


Jørgen Olsen er glad for at få<br />

strøget sine skjorter<br />

at man ikke kan være bekendt at<br />

tage imod al den hjælpsomhed uden<br />

at gøre noget til gengæld. Ja, man<br />

kan ligefrem blive flov; Men så kan<br />

jeg sige til mig selv: Kan du gøre<br />

noget for andre?- Og det kan jeg<br />

heldigvis. For eksempel kan jeg<br />

hente lidt varer for nogen, der ikke<br />

selv kan komme ud af huset. Jeg<br />

kan nemlig godt cykle selvom jeg<br />

ikke kan gå ret langt; men man skal<br />

nok have et lille skub for at komme<br />

i gang med at hjælpe.<br />

Også i øvrigt- man skal tænke på<br />

det, man kan- og ikke på det, man<br />

ikke kan - og lære at blive i nuet.<br />

Grethe Leerbæk<br />

er en af dem, der fik hjælp af Erik<br />

Jensen. Hun havde et billede, som<br />

skulle hænges op på væggen.<br />

Egentlig kan jeg godt slå et søm i.<br />

Det har jeg nok først lært, efter jeg<br />

mistede min mand. Det er jo tit<br />

mændene, der ordner den slags.<br />

Her var der imidlertid også brug<br />

for en boremaskine, og det har jeg<br />

ikke. Så ringede jeg til et af de<br />

telefonnumre, som stod i Impulser,<br />

og straks kom hjælpen.<br />

Det var godt med en håndsrækning,<br />

siger Grethe Leerbæk<br />

Foruden at sætte billedet op, hjalp<br />

Erik Jensen mig også med en drilagtig<br />

lampe, og det var jo dejligt.<br />

Jeg hørte om ”Hjælpende Hænder”<br />

hos en veninde, som havde fået<br />

hjælp der fra. Hun har dårlig ryg<br />

og havde svært ved at bøje sig ned.<br />

Derfor skulle hun have flyttet indholdet<br />

af nogle skuffer og skabe<br />

op i en mere bekvem højde. Hun<br />

var meget begejstret for hjælpen<br />

og anbefalede den til mig.<br />

Selv giver Grethe Leerbæk gerne<br />

en hånd til venner og bekendte,<br />

hvis det er noget, hun kan klare.<br />

løvrigt er hun meget aktiv - går til<br />

gymnastik, bowling, minigolf og i<br />

Pensionistklubben; men allerhelst<br />

sidder hun ved computeren, hvor<br />

hun selv kan styre fremstillingen af<br />

fotografier.<br />

Inger Lise Nielsen<br />

Læste en dag i Hjemmet om den<br />

gode ide. Omtalen var vist fra<br />

Nordborg, og da Impulser senere<br />

skrev om at oprette et korps af<br />

”Hjælpende Hænder”syntes Inger<br />

Lise Nielsen så godt om ideen, at<br />

hun straks meldte sig, da der blev<br />

inviteret til orienterende møde i<br />

Tvedhallen.<br />

Inger Lise Nielsen er tidligere<br />

hjemmehjælper og kender derfor<br />

til problemerne i hjemmene. I sin<br />

tid følte hun, at hun måtte stoppe<br />

med sit job, fordi hun ikke måtte<br />

give den ekstra hjælp, der tit var<br />

brug for.<br />

De fleste mennesker vil nødigt bede<br />

andre om hjælp; men siden jeg<br />

begyndte i ”Hjælpende Hænder”,<br />

har jeg kun haft positive oplevelser.<br />

De, der bliver hjulpet, er glade og<br />

taknemlige.<br />

Nogle tror, at de skal være visiterede<br />

til hjemmehjælp for at få hjælp ad<br />

denne vej; men det er ikke tilfældet.<br />

Alle pensionister har mulighed for<br />

at få hjælp.<br />

Vi, der hjælper, kan forskellige ting.<br />

Jeg kan f.eks. stryge tøj, tage gardiner<br />

ned eller hænge dem op, reparere<br />

tøj eller lignende. Jeg har leddegigt<br />

og dårlig ryg og kan derfor<br />

ikke påtage mig tungere opgaver.<br />

Det er dejligt at kunne hjælpe<br />

andre, og man kan klare opgaverne<br />

i sit eget tempo. Tidligere har jeg<br />

både strikket og broderet profes-<br />

Hjælpende hænder<br />

sionelt for bl.a. Eva Rosenstand.<br />

Når koordinatoren har henvendt<br />

sig til mig, ringer jeg selv til dem,<br />

der mangler hjælp og aftaler tid og<br />

sted. De forskellige opgaver giver<br />

et dejligt afbræk i hverdagen.<br />

Der er ca. 25 frivillige hjælpere.<br />

Ordningen er beregnet for pensionister<br />

i eget hjem og er ikke<br />

afhængig af om man er visiteret<br />

til for eksempel hjemmehjælp.<br />

De frivillige hjælpere tilbyder<br />

hjælp til små praktiske opgaver<br />

i hjemmet, som kan klares på<br />

ca. en time, og som ikke hører<br />

under hjemmehjælpen eller<br />

andet autoriseret håndværk.<br />

Hjælpende Hænder samarbejder<br />

med <strong>Svendborg</strong> <strong>kommune</strong><br />

og har også hjælpere i gamle<br />

Egebjerg og Gudme <strong>kommune</strong>r,<br />

hjælpen er gratis.<br />

Ældrekonsulenten var tovholder<br />

i starten, men projektet<br />

styres nu helt og holdent af<br />

koordinatorerne<br />

Har du brug for Hjælpende<br />

Hænder så ring til en af<br />

koordinatorerne:<br />

Harald Thomsen tlf. 6225 3365<br />

Preben Høyer tlf. 6222 5608<br />

Kirsten Støttrup tlf. 6221 8477<br />

Mogens Græns tlf. 6221 7825<br />

Connie Schleimann-Jensen<br />

tlf. 6221 4103<br />

Impulser 1/08 2/07 15


AF BIRGIT JENSEN<br />

De fleste tænker straks på lampeskærme,<br />

når de hører navnet Le<br />

Klint; men hvor kommer navnet<br />

fra? Impulser fandt ud af, at det er<br />

Le Klint, som bor på Tåsinge, der<br />

har lagt navn til de verdensberømte<br />

krydsplisserede lampeskærme og<br />

besøgte forleden den aldrende dame<br />

på 87 for at få en snak om baggrunden<br />

for firmanavnet. Le Klint<br />

tog gæstfrit imod, og over en kop<br />

the fortalte hun om sin baggrund<br />

16<br />

Impulser 1/08<br />

Le Klint<br />

- navnet bag lampeskærmene<br />

Le Klint med en af sine berømte lampeskærme<br />

og hvordan firmanavnet blev til.<br />

Le Klint fortæller:<br />

Jeg er opvokset i Odense, hvor min<br />

far, Tage Klint, var direktør for De<br />

forenede Automobilfabrikker. Mine<br />

forældre var begge meget strenge,<br />

og jeg var bange for dem. Min far<br />

var diktatorisk, og min mor brød sig<br />

ikke rigtig om børn. Derfor blev det<br />

overdraget til en barnepige at tage<br />

vare på min bror, Sejer, og jeg. Vi fik<br />

nok lidt mere frihed end godt var.<br />

Lampeskærmene<br />

Det var egentlig min farfar, arkitekten<br />

P.V.J. Klint, der foldede den<br />

første skærm beregnet til en lampe<br />

i Grundtvigskirken. Mange år<br />

senere tog min far idéen med foldning<br />

af lampeskærme op og forsøgte<br />

at folde det specielle papir i<br />

de rigtige former. Som 17-årig blev<br />

det så min opgave at folde skærmene.<br />

Jeg var meget autoritetstro og rettede<br />

mig helt efter min far – gjorde<br />

alt for at gøre ham tilpas. En dag<br />

gjaldt det oprettelsen af firmaet,<br />

og han syntes, at mit navn lød godt.<br />

”Skriv lige dit navn her”, sagde han<br />

og rakte mig nogle papirer. Da jeg<br />

ville læse, hvad jeg skulle skrive<br />

under på, blev han meget vred, og<br />

jeg skrev under uden at vide på<br />

hvad, og afgav således mit navn<br />

uden at få noget til gengæld. Det<br />

var i 1943.<br />

Forretningslivet<br />

Da jeg blev lidt ældre syntes far, at<br />

vi skulle etablere en forretning i<br />

København, som jeg skulle lede.<br />

Det blev en etisk smuk butik med<br />

møbler tegnet af min farbror, Kaare<br />

Klint. En dag kom kronprinsesse<br />

Ingrid ind i butikken og bestilte en<br />

loftlampe i overstørrelse. Jeg blev<br />

inviteret til slottet sammen med en<br />

installatør for at sætte den op. Det<br />

var højt oppe og et besværligt arbejde.<br />

Kronprins Frederik stod smilende<br />

og holdt stigen for os.<br />

Bagefter blev jeg inviteret til at<br />

deltage ved eftermiddagens thebord.<br />

Far havde en god ven – den eneste.<br />

Han var meget indsmigrende og<br />

ville gerne overtage ”min” forretning.<br />

Derfor sagde han til far: ”Le


urde tage sig af større opgaver” –<br />

og så blev han og hans kone ledere<br />

af den københavnske butik meget<br />

imod min vilje. Han anbefalede<br />

iøvrigt, at der blev oprettet en<br />

afdeling i Stockholm. Det var under<br />

krigen og derfor svært at rejse til<br />

Sverige, men jeg gik op til justitsminister<br />

Thune Jacobsen og bad<br />

om et visum – og fik det.<br />

Stockholm<br />

I Stockholm mødte jeg Jørn Utzon,<br />

som hængte nogle af lamperne op i<br />

lejligheden. Han havde forbindelse<br />

med ”de rigtige steder” og der blev<br />

lavet en meget flot udstilling af Le<br />

Klint-lamper, som vakte stor opmærksomhed<br />

også i andre lande, bl.a.<br />

var der omtale af dem i både franske<br />

og italienske aviser. Min far var ikke<br />

tilfreds. Han mente, at det var bedre<br />

at satse mere på salg af produkterne.<br />

Jeg følte, at far ville knække mig,<br />

og at jeg ikke duede. Alligevel blev<br />

der åbnet en butik i Stockholm, men<br />

det var uden megen støtte hjemmefra.<br />

Jeg måtte selv igang med at<br />

male lokalerne og indrette dem.<br />

Det blev til mange år i Stockholm.<br />

Først efter min fars død kom jeg<br />

tilbage til Danmark og købte hus<br />

på Tåsinge. Jeg får stadig kun meget<br />

lidt ud af, at de bruger mit navn til<br />

firmaet – under 1000 kr. om måneden.<br />

Meget er hændt mig i de år. Bl.a.<br />

har jeg rejst en del, især i Norden,<br />

men også i Spanien og Grækenland,<br />

hvor jeg har besøgt jævne folk på<br />

ydmyge steder.<br />

Jeg holder meget af at skrive, og<br />

helst sad jeg i min bil ude i skoven<br />

og skrev; men desværre blev<br />

muligheden frataget mig, da jeg<br />

ikke generhvervede mit kørekort.<br />

Det var en stor sorg for mig. Jeg<br />

har skrevet mange artikler, kronikker,<br />

digte og indlæg til Fyns Amts<br />

Avis foruden to bøger:<br />

”Erindringstråde” og ”Mit liv som<br />

Fårehyrde”.<br />

Æblekage fra Filippahuset<br />

Vi lovede deltagerne i Mads Hansen arrangementet at bringe<br />

opskriften på den lækre æblekage de fik serveret. Her er den.<br />

Værsgod og velbekomme<br />

Dej:<br />

150 g blødt smør<br />

200 g sukker<br />

2 tsk vaniljesukker<br />

3 store æg<br />

150 g mel<br />

1 tsk bagepulver<br />

Tandprotese klinikken<br />

Bevarer dit naturlige udseende og din tyggeevne.<br />

Besøg os og gå herfra med et smil<br />

Læs mere på<br />

www.infotand.dk<br />

Fyld:<br />

Fem æbler (ca. 600 g)<br />

1 dl sukker<br />

1 1 /2 tsk stødt kanel<br />

40 g smuttede, hakkede mandler<br />

Endvidere:<br />

1 1 /2 dl tyk abrikosmarmelade<br />

2 spsk. vand<br />

Rør smør med sukker og tilsæt æggene et ad gangen. Bland mel, bagepulver<br />

og vanilje i dejen og rør godt. Fyldes i smurt form (ca 2 L). Bland kanel<br />

og sukker, skræl æblerne og skær dem i både og vend dem i kanelsukkerblandingen.<br />

Anret dem på dejen og tryk dem let ned i dejen, inden mandlerne<br />

drysses på. Bages ved 175 grader i 40 - 50 min. Bland i mellemtiden<br />

abrikosmarmeladen med lidt vand i en gryde, og giv et let opkog. Gnid<br />

blandingen gennem en sigte. Når kagen har bagt i 40 - 50 min tages den<br />

ud og pensles med abrikosglasuren. Sæt kagen tilbage i ovnen og bag<br />

videre i 5 - 10 min. Serveres lun, gerne med lidt flødeskum<br />

Søndagscafé på Ældrecentret Sygekassens Hjem<br />

HHvveerr ssøønnddaagg ffrraa kkll..1144..0000 --1166..0000<br />

med diverse underholdning, såsom foredrag og musik<br />

Program kan hentes på Sygekassens Hjem.<br />

Alle pensionister er velkomne<br />

Kaffebord: 25 kr.<br />

Ældrecentret Sygekassens Hjem,<br />

Christinedalsvej 20, <strong>Svendborg</strong>, Bus 208 lige til døren.<br />

Klinisk Tandtekniker ndtekniker nike Joa Joan Dideriksen<br />

Vi fremstiller hel- og delproteser<br />

på eget laboratorium.<br />

Vi reparerer mens du venter.<br />

GRATIS finansiering<br />

Vi hjælper med ansøgning om<br />

off. tilskud 85%.<br />

Vi yder 5 års garanti på<br />

protesearbejde.<br />

NB! Ny adresse Valdemarsgade 40 <strong>Svendborg</strong> 5700 Tlf. 62 21 09 77<br />

Impulser 1/08 17


Af Lene Marie Moritzen, Jeanette Hansen<br />

Kliniske diætister, Sygehus Fyn <strong>Svendborg</strong><br />

18<br />

Impulser 1/08<br />

- både under- og overvægt er skadeligt for helbredet,<br />

men gode kostråd kan modvirke begge dele<br />

Både overvægt og undervægt har konsekvenser for<br />

helbredet og for, hvordan man klarer hverdagen.<br />

De fleste ved, at overvægt belaster kroppen. De<br />

færreste ved måske, at hvis man spiser for lidt eller<br />

forkert – risikerer man at musklerne bliver mindre<br />

og man får sværere ved at klare de daglige gøremål.<br />

Alle vegne fra bliver vi bombarderet med, at vi skal<br />

spise sundt, dvs. maden skal have et lavt indhold af<br />

fedt og sukker og et højt indhold af groft brød, kartofler,<br />

frugt og grønt for at undgå, at vægten bliver<br />

for høj. Ældre med god appetit – bør som alle<br />

andre - spise som man anbefaler i ”De 8 kostråd”.<br />

Når man spiser sundt og varieret og er fysisk aktiv i<br />

dagligdagen, er der også plads til at nyde lidt af det<br />

knap så sunde engang imellem – og forsat bevare et<br />

godt helbred.


De 8 kostråd<br />

Spiser du mindre end du plejer<br />

Appetit på mad hænger ofte sammen med appetit på<br />

livet. Mange oplever perioder i livet, hvor lysten til<br />

mad forsvinder. Årsagerne kan være mange, måske<br />

har man været syg i en periode og ikke spist som man<br />

plejer. Det kan starte en negativ spiral med for lidt og<br />

forkert mad, som resulterer i vægttab og tab af muskler.<br />

Som ældre bør man være<br />

EKSTRA opmærksom på vægten<br />

Det er IKKE normalt at tabe i vægt, uden man har<br />

gjort noget for det. Derfor er det vigtigt, at man jævnligt<br />

vejer sig. De første tegn på vægttab kan være, at<br />

tøjet begynder at hænge løst. Det kan tage lang tid at<br />

bremse et vægttab, så det er vigtigt at gribe ind, så<br />

snart vægten begynder at falde. Det er lettere at forhindre<br />

vægttab end at genvinde tabt vægt.<br />

Når ”det usunde” bliver ”det sunde”<br />

Når man ønsker at bremse et vægttab, bør de små<br />

portioner, man kan spise være fulde af energi (kalorier).<br />

Derfor anbefales det at vende ”De 8 kostråd” på<br />

hovedet. Man kan med andre ord sige, at det usunde<br />

bliver det sunde for en periode, indtil man har taget<br />

de kilo på, som man har tabt. Kost til småtspisende<br />

ældre bør især indeholde de fede produkter, og der<br />

bør holdes igen med madvarer, der mætter godt - som<br />

grøntsager, groft brød, kartofler ris og pasta.<br />

De 7 kostråd til ældre med ”lille appetit”<br />

1. Spis lidt brød og gryn.<br />

Gerne tynde skiver brød med rigeligt fedtstof og<br />

pålæg. Gerne grød kogt på sødmælk og med en<br />

smørklat ovenpå.<br />

2. Spis lidt frugt og grønt hver dag.<br />

Fx i form af stuvede grønsager eller grønsagsmos,<br />

gerne af frosne grønsager. Gerne henkogt eller<br />

tørret frugt, avocado, frugtjuice og frugtgrød med<br />

piskefløde.<br />

3. Spis lidt kartofler, ris eller pasta hver dag.<br />

Gerne kartoffelmos rørt op med piskefløde, smør<br />

eller pasteuriserede æg.<br />

4. Spis ofte fisk og fiskepålæg.<br />

Gerne i form af fiskesalater, tun i olie og lignende.<br />

Pynt med mayonnaise eller remoulade.<br />

5. Vælg mælkeprodukter og ost med et højt indhold<br />

af fedt.<br />

45+ ost i tykke skiver, skimmeloste og forskellige<br />

fede dessertoste. Piskefløde, cremefraiche og<br />

Spis mange små energirige måltider<br />

Når appetitten er lille, bliver man hurtigt mæt. Dvs.<br />

man kan ikke spise ret store portioner af gangen.<br />

Derfor er det en god ide at fordele maden på mange<br />

små energirige (kalorierige) måltider.<br />

Sådan kan måltiderne fordeles over dagen<br />

Morgenmad kl. 8<br />

Formiddagsmåltid kl. 10<br />

Middagsmad kl. 12<br />

Eftermiddagsmåltid kl. 15<br />

Aftensmad kl. 18<br />

Sen aftensmåltid kl. 20<br />

evt. et lille måltid inden sengetid<br />

Ideer til energirige (kalorierige) formiddags-,<br />

eftermiddags- og sen aftensmåltider<br />

Det kan for eksempel være:<br />

Kage (gerne færdigkøbt med lidt flødeskum)<br />

Fromage (gerne færdigkøbt)<br />

Frugtgrød med sødmælk eller piskefløde<br />

Flødeis<br />

Kiks eller franskbrød m/smør og flødeost<br />

Marcipanbrød<br />

Chokolade<br />

Nødder og tørret frugt som rosiner<br />

Henkogt frugt med flødeskum eller vanilleis<br />

Koldskål<br />

flødeost i sovse og desserter. Revet ost i supper<br />

eller oven på anden varm mad.<br />

Spis gerne flødeis og koldskål med fløde. Drik<br />

gerne drikkeyoghurt og kakaomælk af sødmælk.<br />

6. Vælg kød og pålæg med et højt fedtindhold.<br />

Lav gerne retter med fars og æg.<br />

Vælg flødeleverpostej, spege- og rullepølse og<br />

salater med mayonnaise. Lun en eventuel middagsrest<br />

til de kolde måltider.<br />

7. Brug gerne smør, margarine og olie.<br />

Fx i sovs, supper, mos og på brød. Brug rigeligt<br />

med dressinger af olie og eddike, cremefraiche,<br />

piskefløde eller mayonnaise – og brug gerne sukker<br />

i mad og drikke. I form af kiks, chokolade,<br />

kager, fromage, budding, is og lignende desserter<br />

samt koldskål og kakao.<br />

Impulser 1/08 19


Energirige drikkevarer<br />

Det er let at drikke sig til ekstra energi (kalorier) og<br />

det tager ikke appetitten fra det næste måltid. For<br />

nogle ældre vil det være nok at udskifte kaffe, te og<br />

vand med energirige drikkevarer for at holde vægten.<br />

Energirige drikkevarer er fx sødmælk, drikkeyoghurt,<br />

kakaomælk, koldskål, juice, maltøl. Man kan købe<br />

færdiglavet energi og proteinrig drik produceret af<br />

Arla i supermarkeder, men man kan også nemt lave<br />

sin egen energi og proteinrig drik.<br />

Opskrift på energi og proteinrig drik<br />

1 dl appelsinjuice eller frugtsaft<br />

2 dl ymer eller fromage frais<br />

5 dl kærnemælk<br />

1 /2 dl piskefløde<br />

3 spsk sukker<br />

Alle ingredienser piskes sammen, drikken opbevares i<br />

køleskab og drikkes indenfor 24 timer.<br />

20<br />

Impulser 1/08<br />

Pjecen ”Lokkemad” indeholder opskrifter på 8<br />

velsmagende energirige drikke.<br />

Bestil pjecen gratis ved<br />

Mejeriforeningen tlf. nr. 87 37 57 00<br />

Har man behov for ekstra meget energi og protein,<br />

bør man henvende sig til lægen og bede om en recept<br />

på specielle industrielt fremstillet ernæringsdrik.<br />

Hvor meget skal man drikke?<br />

med alderen nedsættes ens tørstfornemmelse, man<br />

bør derfor være ekstra opmærksom på at drikke tilstrækkeligt.<br />

Det anbefales ældre over 65 år at drikke<br />

mindst 1,5 l væske om dagen. Alle drikkevarer tæller<br />

med også kaffe og te – dog i moderate mængder.<br />

Vitaminer og mineraler<br />

Følger man ”De 7 kostråd til småtspisende ældre” bør<br />

man hver dag tage et tilskud af en multi vitamin og<br />

mineraltablet, desuden anbefales det ældre over 60 år<br />

at tage et tilskud af D-vitamin.<br />

Får man ikke 1 /2 liter mælkeprodukt og et par skive<br />

ost dagligt bør man også tage to kalktabletter.<br />

Spis sammen med andre<br />

Man kan sagtens spise godt, selvom man er alene.<br />

Men de fleste af os spiser mere, når vi spiser sammen<br />

med andre. Tænk på at gøre lidt ekstra ud af måltidet,<br />

læg fx en dug på bordet, tænd stearinlys, sæt en blomst<br />

på bordet og læg en serviet på tallerkenen.<br />

Det er aldrig for sent at have fokus på sine kostvaner<br />

– uansat alder. På den måde sikre du bedst mulig en<br />

aktiv alderdom, hvor du selv kan klare dagens gøremål<br />

og forsat nyde livet sammen med andre.


Næsten at løfte jern<br />

- Anni Føns fra Brudager udvikler sin indre bodybuiler<br />

AF MARIANNE MØLSTED<br />

Hun læste i Impulser om ældregymnastik<br />

i SG hallen og ringede<br />

straks for at melde sig til. – Jo der<br />

kunne hun da godt komme med –<br />

men først til næste år – altså i 08.<br />

Jamen, det var jo HER og NU der<br />

skal gøres noget, protesterede hun.<br />

- Hvad så med selv at træne.<br />

Caroline Amalielund plejecenter<br />

ligger nærmest ved dig, der kan du<br />

bruge deres motionsrum, når de<br />

ikke selv bruger det. Men det kræver<br />

jo noget selvdisciplin selv at gå<br />

i gang og måske mest at blive ved<br />

– fik hun at vide – det er ikke alle,<br />

der kan klare det. Men det er gratis<br />

for <strong>Svendborg</strong>s ældre. Er det ikke<br />

en fantastisk ting.<br />

Anni nikkede til sig selv i spejlet –<br />

Jo, der har været nogle politikere,<br />

der ville give de ældre en chance -<br />

selvfølgelig kunne hun klare det.<br />

Hun fik en aftale med en af plejehjemmets<br />

fysioterapeuter, som<br />

viste hende motionsredskaberne –<br />

en armbøjer, en benstrækker, der<br />

er god for lårmusklerne, romaskinen<br />

giver flad mave, forskellige<br />

cykler, der kunne stilles til at køre<br />

både op og ned ad bakke, ribber,<br />

stepmaskine, endda hula-hop-ringe,<br />

diverse store bolde og så en trampolin,<br />

så man selv kunne få lov at<br />

Anni Føns, som bor i Brudager, følte pludselig hendes krop forfaldt.<br />

Hun havde slet ikke muskler som tidligere. Hvad var det, der var<br />

ved at ske med hende? Og hun havde lige stoppet næsten 50 års<br />

rygning for at få det bedre. Som om det ikke var hårdt nok. Skulle<br />

hun nu også have problemer med at bære brænde ind. Anni er en<br />

sej madamme – så hun besluttede – at der måtte gøres noget.<br />

øve sin balance. Og så et musikanlæg,<br />

så der var noget takt at gøre<br />

øvelserne til. Jo, der var nok at gå i<br />

gang med.<br />

Anni bruger sekvens-træning, som<br />

fysioterapeuten har anbefalet –<br />

varme op på cyklen – så 15 gange<br />

på løftemaskinen (husk ryggen<br />

helt ind på stolen) 20 gange på lårstrækkeren<br />

(stræk ikke knæene<br />

helt) - så tre minutter på romaskinen<br />

(godt uret har så store visere)<br />

og så videre, – og når hun er kommet<br />

det hele igennem så forfra og<br />

en gang til – og det hjælper –<br />

stropperne falder ikke mere ned<br />

og bukseknapperne kan lukkes, og<br />

selv om røghungeren selvfølgelig<br />

plager, så bliver det da hele tiden<br />

mindre, den gør sig bemærket.<br />

Anni holder sit løfte til sig selv - to<br />

gange om ugen – det er ikke lige<br />

lang tid, hun træner hver gang,<br />

men sved på panden kommer der<br />

da. Tit er hun der helt alene, selv<br />

om der på listen nok står 70 navne<br />

på andre trænende – Men måske<br />

er der ikke så mange, der ved, de<br />

har den mulighed.<br />

Anni Føns<br />

igang med dagens motion<br />

Selvtræning<br />

Pensionister har mulighed for<br />

selv at træne i dagcentrenes<br />

træningsrum, efter introduktion<br />

og hvis der er ledige tider.<br />

Hvis det er noget for dig skal<br />

du kontakte De trænende<br />

terapeuter på tlf. 6223 4040<br />

mellem kl. 8 - 9.<br />

Impulser 1/08 21


AF BENT AA.RASMUSSEN<br />

I forbindelse med <strong>kommune</strong>ns budgetlægning for 2008<br />

har det været let at være ældreråd, da der for en gangs<br />

skyld ikke var tale om nedskæringer, men om mærkbare<br />

udvidelser.<br />

Det var i en kort periode på tale at ændre på madordningen,<br />

så der kun kunne fås kølemad. Dette udtalte vi<br />

os imod, og vi tror selvfølgelig på, at dette var medvirkende<br />

til, at det hurtigt blev fjernet igen.<br />

På vores og Ældre Sagens politiske debatmøde sidste<br />

år blev det kraftigt debatteret, hvor mange gange om<br />

ugen, der kunne gives bad på plejehjemmene og i<br />

hjemmeplejen. Dengang kunne der absolut kun være<br />

tale om en gang ugentligt. Nu et år efter er minimum<br />

blevet til to gange ugentligt på begge områder. Med<br />

hensyn til hjemmeplejen betyder det jo også, at de,<br />

der kun er visiteret til bad, får besøg mindst to gange<br />

om ugen, og det er måske næsten ligeså vigtigt for<br />

nogen.<br />

Ekstra tid til omsorg<br />

Af det nye budget fremgår det også, at der er afsat seks<br />

million kr. ekstra til omsorg og nærvær. Omregnet i tid<br />

betyder det, at der kan anvendes 20 min ekstra pr. uge<br />

til alle borgere, der er visiteret til hjemmepleje eller bor<br />

på et plejecenter. Vi er i Ældrerådet overbeviste om, at<br />

dette tiltag vil gøre det mere trygt at være ældre borger<br />

i <strong>Svendborg</strong> <strong>kommune</strong>. Vi tror også, at det vil medvirke<br />

til at gøre det mindre stressende at være medarbejder<br />

inden for ældresektoren. I øvrigt håber vi meget på, at<br />

<strong>kommune</strong>ns rekrutterings- og fastholdelsesprogram<br />

vil få succes.<br />

Ældrerådet har for kort tid siden afgivet høringssvar<br />

vedrørende en fastlagt kostpolitik. Der er tale om et<br />

godt stykke arbejde, og det fremgår, at madordningen<br />

fremover skal være valgfri.<br />

I det hele taget finder Ældrerådet, at der er foretaget<br />

mange positive ting på ældreområdet. Ting, der så<br />

absolut er med til at gøre det bedre at være ældre i<br />

<strong>Svendborg</strong>.<br />

Ældrerådet og Ældre Sagen samarbejder<br />

Det sker ofte, at folk forveksler Ældrerådet med Ældre-<br />

Sagen. Det kan derfor være på sin plads at understrege,<br />

at Ældrerådet er en del af det kommunale system og<br />

dets medlemmer er på valg hvert fjerde år. Alle borgere<br />

over 60 år er valgbare og har valgret til rådet.<br />

22<br />

Impulser 1/08<br />

Ældrerådet<br />

er godt tilfredse med udviklingen<br />

Rådet har høringsret i alle sager, der vedrører de ældre.<br />

Ældre Sagen er en interesseorganisation, som virker<br />

på foreningsbasis og arbejder på landsplan.<br />

Her i <strong>kommune</strong>n har vi et godt samarbejde mellem<br />

Ældrerådet og Ældre Sagen. Vi har oprettet et kontaktudvalg<br />

bestående af 2 medlemmer fra Ældre Sagen og<br />

to fra Ældrerådet. Udvalgets opgave er at tage emner<br />

op, som vi mener er af vigtighed for vore ældre. Vi har<br />

af-talt at de næste to emner, som vi vil se på, bliver<br />

befordring og genoptræning, Vi har også planer om at<br />

arrangere et borgermøde i lighed med sidste år. Dette<br />

vil I høre nærmere om.<br />

Vi er i Ældrerådet meget glade for samarbejdet og<br />

forventer os meget af det. Det er jo også samme sag,<br />

vi arbejder for.<br />

Ældrerådet<br />

i<br />

<strong>Svendborg</strong> Kommune<br />

Det kan<br />

Ældrerådet gøre for dig !<br />

En pjece for alle ældre, udgivet af<br />

Ældrerådet i <strong>Svendborg</strong> Kommune<br />

Ældrerådets folder kan hentes i borgerservice og<br />

bibliotek m.m.


✁<br />

<strong>Svendborg</strong> Kommunes Hovednummer: 6223 3000<br />

Hvem tager sig af hvad<br />

og hvor skal jeg henvende mig?<br />

Behov Funktion Myndighed. Tlf. nr. Åbningstid<br />

Boligydelse<br />

Pas<br />

Kørekort<br />

Pension<br />

Personlige tillæg<br />

Varmehjælp<br />

Skat<br />

Sygesikring/helbredstillæg<br />

Ejendomsskat<br />

Buskort<br />

Folkeregister<br />

Hjemmebesøg til ældre over<br />

75 år<br />

Genoptræning<br />

Hjælpemidler<br />

Boliger for ældre<br />

Hjemmehjælp<br />

Madservice<br />

Demensrådgivning<br />

Forespørgsler vedr. kørsel:<br />

Læge, speciallæger<br />

Sygehuskørsel<br />

Dagcenter behov<br />

Hjælp til græsslåning, hæk,<br />

beskæring og snerydning<br />

Ældreråd<br />

Ældreidrætsleder<br />

Ældrekonsulent<br />

Borgerservice<br />

* Egebjerg og Gudme:<br />

- generel oplysning<br />

- råd og vejledning<br />

- vejviserfunktion<br />

- skema og<br />

blanketudlevering<br />

Forebyggende hjemmebesøg<br />

Trænende terapeuter<br />

Hjælpemiddelterapeuter<br />

Visitatorer<br />

Demenskoordinator<br />

Generelle spørgsmål vedr. kørsel<br />

til læge, speciallæge<br />

tlf. 6223 3609<br />

Kontakt konsulenterne for<br />

forebyggende hjemmebesøg<br />

Pensionistservice<br />

Formand Bent Rasmussen<br />

Birthe Bergmann<br />

Birgit Pedersen<br />

Borgerservice: 6223 3000<br />

Ramsherred 5, <strong>Svendborg</strong><br />

Åben: mandag – onsdag 9 – 15<br />

torsdag 9 – 17.30<br />

fredag 9 – 13<br />

* Egebjerg:<br />

Fåborgvej 53, Vester Skerninge<br />

Bibliotekets åbningstider<br />

* Gudme:<br />

Kirkegade 14, Gudme<br />

Åbningstider som i <strong>Svendborg</strong><br />

Tlf. 6223 4030 mellem 8 - 9<br />

Tlf. 6223 4040 mellem 8 - 9<br />

Tlf. 6223 4000 mellem 8 - 9<br />

Tlf. 6223 3990 mellem 9- 15<br />

Tlf. 6223 3975 mellem 9 - 15<br />

Kørsel egen læge<br />

Nærmeste speciallæge<br />

tlf. 6311 2255<br />

Sygehus:<br />

Visitering og kørsel til alle sygehuse i<br />

Region Syddanmark tlf. 6611 2222<br />

Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede<br />

(SBH):<br />

Ansøgning:, tlf. 6223 4002,<br />

tlf. 6223 4003 eller tlf. 6223 4004<br />

Bestilling af kørsel: tlf. 6311 2255<br />

Tlf. 6223 4030 (mellem 8-9)<br />

6223 3882 eller 6223 3883<br />

Tlf. 6221 7125/www.aeldreraad.dk/001<br />

Tlf. 6223 3019<br />

Tlf. 6223 3020<br />

Impulser 1/08 23


FJ-TRYK 62 21 37 21 · TEGNESTUEN1.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!