ÅRSBERETNING 2012 - Nordsjællands Brandvæsen

nsbv.dk

ÅRSBERETNING 2012 - Nordsjællands Brandvæsen

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

ÅRSBERETNING

2012


Nordsjællands Brandvæsen

Årsberetning 2012

Redaktion:

Nordsjællands Brandvæsen

Klostermosevej 106 C, 3000 Helsingør

Telefon: 4928 1717

E-mail: beredskab@helsingor.dk

Internet: www.nsbv.dk

Layout:

Nordsjællands Brandvæsen

Tryk:

Fredensborg Kommune

Foto:

Torben Sørensen Mediefoto, Helsingør Dagblad

Kim Bergsaker, Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsens Arkiv

Oplag:

250

Forsidebillede:

Foto brugt til hvervekampagnen 2012

2


INDHOLD

5 BEREDSKABSCHEFENS FORORD

6 ADMINISTRATIONEN

Medarbejdere i Nordsjællands Brandvæsen

Risikobaserede dimensionering

Medarbejderdagen 2012

Reorganisering af administrationen

Hjælpemiddelcentralen

Vagtcentral

8 OPERATIV AFDELING

Afdelingen i tal

Brandhaner

Stationsombygning

Brandbizzsystem

Nye køretøjer

Mundering

Hvervekampagne 2012

Dykkerberedskabet

Farvel til Støttepunktet

De frivillige

Udvalgsarbejde

Forflytning for hjemmeplejen

Tyverikørsel for Fredensborg Kommune

Særlige indsatser

13 FOREBYGGENDE AFDELING

Afdelingen i tal

Byggesager

Brandsyn

Netværk og samarbejder

Metropol

Beredskabsplaner

15 BRANDSKOLEN

Afdelingen i tal

Brandhuset

Nye teknologier

16 ÅRET I BILLEDER

18 ADRESSER, ORGANISATIONSDIAGRAM & POLITISK LEDELSE

19 PERSONALE

3


FORORD

2012 blev et år med både gode og mindre gode begivenheder

for Nordsjællands Brandvæsen. Det er selvfølgelig

nemmest at skrive om de gode begivenheder, så derfor

starter jeg med dem.

Som altid oplever vi i Nordsjællands Brandvæsen et fantastisk

engagement fra såvel frivillige som deltidsbrandmænd

samt fastansatte. Der er altid en god og positiv

stemning, og vi trækker i samme retning. Det kom f.eks.

til udtryk i forbindelse med hvervekampagnen – der var

mange, som bidrog til at få arrangementer med åbent

hus mv. til at løbe af stablen. Og de positive vibrationer

må have kunne mærkes, når man som udenforstående

besøgte os, så os på TV, eller læste om os, for vi fik jo

succes med hvervningen og tiltrak nye deltidsbrandmænd

og frivillige. Nye kollegaer og venner, som I har

taget godt imod, og som vi håber, bliver i mange år fremover,

så vi til stadighed har en veluddannet skare af deltidsbrandmænd

og frivillige på alle stationer.

Ungdomsbrandkorpset er en af de andre succeshistorier,

som jeg er meget stolt af. Sidste år afsluttede det

første hold af Ungdomsbrandkorpset fra Fredensborg

Kommune deres kursus. Både de unge og de instruktører,

som har arbejdet med dem, har fået noget ud af det.

Vi starter endnu et hold op i 2013, så der kommer flere

unge med en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse,

som kan gøre en forskel. De unge som gennemgår

en ungdomsbrandkorpsuddannelse vil helt sikkert

også påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende

adfærd sådan, at færre ulykker og brande opstår.

Det er jo godt.

I Fredensborg er der bygget ny brandstation, og Nordsjællands

Brandvæsen har overtaget driften af Fredensborg

og Helsingør kommuners hjælpemiddeldepoter, så

vi nu har én fælles hjælpemiddelcentral. Jeg synes, de

nye rammer, vi har skabt for det arbejde, er gode og

tidssvarede, og det er også nødvendigt, for at kunne varetage

en så vigtig opgave for borgere i begge kommuner.

5

I 2012 gennemførtes en budgetanalyse af det samlede

redningsberedskab, og på baggrund heraf blev der indgået

en aftale om redningsberedskabet 2013 - 2014. For

Nordsjællands Brandvæsen betød det bl.a., at Støttepunktet

i Fredensborg blev lukket pr. 31. december

2012. Det var ti gode år med mange spændende indsatser

for både deltidsbrandfolk og frivillige, idet vi jo støttede

op om de øvrige kommuner i politikredsen. Den tid er

nu slut, og det er jo ærgerligt, men da det er en politisk

beslutning, bakker vi selvfølgelig op om det. Tilsvarende

indsatser vil fremover blive håndteret af os selv i samarbejde

med nabokommuner og i sidste ende med støtte

fra Beredskabsstyrelsen.

2012 var også året, hvor vi sagde farvel til Per Andersen

– og det var trist – men til gengæld sagde vi samtidig

goddag til Steffen A. Haagensen – og det har været en

positiv oplevelse.

Til sidst vil jeg ikke undlade at takke alle dem, som støtter

op bagved. Dem der sidder hjemme og accepterer

kærestens, hustruens eller mandens engagement i

Nordsjællands Brandvæsen. Det at være brandmand er

sjældent bare et arbejde eller en fritidsfornøjelse – det er

en passion.

Godt nytår.

Niels Mørup, Beredskabschef


ADMINISTRATION

Medarbejdere i Nordsjællands Brandvæsen

Risikobaserede dimensionering

Medarbejderdagen 2012

Sekretariatet

Hjælpemiddelcentralen

Vagtcentral

Medarbejdere 2011 2012 Diff

Fastansatte 19 28 (9*) +9

Timelønnet 4 3 -1

Deltidsansatte 84 94 +10

Honorarlønnede indsatsledere 2 2 0

Frivillige 39 37 -2

I alt 148 164 +16

* 9 nye fastansatte på Hjælpemiddelcentralen

Risikobaserede dimensionering

Revisionen af den risikobaserede dimensionering blev

afsluttet i 2012 og er nu godkendt af Fredensborg og

Helsingør kommuner.

Større og mere komplekse scenarier er nu implementeret

i den reviderede plan. Den nye version indeholder

bl.a. en række ændringer i forhold til køretøjstyper, en

bedre bemanding og ændrede udrykningssammensætninger.

Medarbejderdagen 2012 ”Gudskelov er det snart

mandag!”

Temaet for årets medarbejderdag for de fastansatte

medarbejdere hos Nordsjællands Brandvæsen var samarbejde

og arbejdsglæde. Med udgangspunkt i en workshop

af foredragsholder Martin Erichsen blev der sat

fokus på det positive i et godt arbejdsmiljø og glæden

ved at møde på arbejde med kollegaer. Dagen var en

blanding af foredrag og øvelser. Alt sammen med fokus

på at tænke positivt og kunne samarbejde. Dagen blev

sluttet af med en fisketur på Øresund.

6

Administrationen

I foråret blev der flyttet om i administrationen, sådan at

medarbejderne i de enkelte afdelinger kom til at sidde

tættere sammen og derved er der blevet en mere teambaseret

tilgang til opgaverne. Som en følge af flytningen

blev støtteenheden til sekretariatet.

Hjælpemiddelcentralen

I oktober 2012 var der indvielse af den nye Hjælpemiddelcentral

i Fredensborg. Hjælpemiddelcentralen er et

fælles projekt mellem Fredensborg, Helsingør kommu-


ner og Nordsjællands Brandvæsen, hvor Nordsjællands

Brandvæsen står for driften.

De to kommuner har haft gode erfaringer med samarbejdet

med Nordsjællands Brandvæsen om andre opgaver,

så man kunne se gode perspektiver i endnu et samarbejde.

Fem af ni medarbejderne på hjælpemiddelcentralen

er ligeledes uddannet som brandmænd og kan derfor

støtte op om udrykninger i dagtimerne.

2012 har været et travlt år med mange udfordringer i

opstartsfasen og fokus på selve byggeriet af centralen

samt samkøring af de to kommuners medarbejdere og

daglige hjælpemiddelfunktioner.

7

Vagtcentral

Fra den 1. oktober 2012 blev Nordsjællands Brandvæsen

koblet op mod Københavns Brandvæsens vagtcentral.

Via en klientløsning kan Københavns Brandvæsen

nu betjene Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral.

Denne løsning gør det muligt for Nordsjællands Brandvæsens

indsatsledere at have en vagtcentraloperatør til

at assistere dem under indsats.

Udkaldene til brandmandskabet foregår stadig automatisk

via Nordsjællands Brandvæsens egen vagtcentral.


OPERATIV AFDELING

Afdelingen i tal

ABA

Brandhaner

Stationsombygning

Brandbizzsystem

Nye køretøjer

Mundering

Hvervekampagne 2012

År 2010 2011 2012

Antal hændelser 671 745 693

Dykkerberedskabet

Farvel til Støttepunktet

De frivillige

Udvalgsarbejde

Forflytning for hjemmeplejen

Tyverikørsel for Fredensborg Kommune

Særlige indsatser

Station Udkald pr. station 2011* Udkald pr. station 2012*

Helsingør 385 314

Fredensborg 67 85

Tikøb 38 36

Hornbæk 39 31

Espergærde 97 79

Hørsholm 110 135

ISL Helsingør alene 5 9

ISL Fredensborg alene 4 4

Total 745 693

*”Udkald pr. station” - er den primære station som har været tilkaldt til en hændelse.

Opgaven 2010 2011 2012

Brand 296 325 283

Miljø 50 63 51

Redning 21 59 49

Assistance 0 2 1

Samlet blinde 289 302 298

ABA Alarmer 280 288 281

Reelle ABA 24 27 24

Blinde ABA 256 261 257

Blinde øvrige* 33 41 40

Falske 5 2 1

Andet 10 1 10

* ”Blinde øvrige” - alarmer anmeldt via alarmcentralen 112 eller direkte telefoniske henvendelser.

8


Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Der har i 2012 været en stigende tilslutning af ABA på

vagtcentralen. Stigningen skyldes primært nybyggeri.

Ved udgangen af 2012 var der tilsluttet 183 ABA på

vagtcentralen. Til gengæld er det meget positivt at se, at

der stadig sker et fald i udkald til både reelle og blinde

ABA alarmer pr. anlæg.

2010 2011 2012

Blinde udkald pr. anlæg 1,70 1,51 1,40

Reelle udkald pr. anlæg 0,16 0,16 0,13

ABA anlæg 152 175 183

Brandhaner

Nordsjællands Brandvæsen samarbejder tæt med Forsyningsselskaberne

i Fredensborg og Helsingør kommuner

om en plan for nedlæggelse af en række brandhaner.

Målsætningen er at sikre et strategisk velfungerende

brandhanenet, der i højere grad tager højde for god

vandydelse ud fra en mere præcis risikovurdering af de

enkelte forsyningsområder.

Dette har afstedkommet, at alle brandhaner i kommunerne

er ydelsesmålt, funktionstestet og GPS-positioneret.

Der udestår arbejdet med fælles brandhanekort, hvoraf

det fremgår hvilke brandhaner, der skal nedlægges, og

hvilke der skal bestå.

Stationsombygning

Fredensborg Brandstation har været gennem en større

ombygning som følge af etableringen af den nye hjælpemiddelcentral

i de eksisterende bygninger. Processen

har strakt sig over det meste af 2012. Ombygningen har

betydet en opgradering af stationens faciliteter i form af

en helt ny vogngarage til brandbilerne, nyt køkken og

kantineområde samt en renovering af flere af bygningens

eksisterende lokaler.

Brandbizzsystem

Nordsjællands Brandvæsen er i gang med en løbende

proces for at nedbringe udrykningstiden fra vores stationer.

Som en del af denne proces blev der i februar 2012

etableret et såkaldt ”Brandbizzsystem i flere lysreguleringer

omkring brandstation på Klostermosevej i Helsingør.

Systemet fungerer på sammen måde som en brobizz.

9

Alle deltidsbrandfolk, tilknyttet station Helsingør, har fået

udleveret en bizz, som gør det muligt, at lysreguleringen

hurtigere bliver grøn, når de kører mod stationen ved en

alarm. Vi arbejder stadig på opdateringer på systemet,

men foreløbige test viser, at afgangstiden - særligt i aften-

og nattetimerne - kan forkortes op mod 30 sek., når

systemet er fuldt integreret.

Nye køretøjer

Der vil gennem de næste par år ske en gradvis udskiftning

af en række af brandvæsenets køretøjer. Med udgangspunkt

i den risikobaserede dimensionering blev

der i 2012 indgået en aftale for indkøb af disse køretøjer.

Udskiftningen sker for at sikre, at vi fortsat kan levere en

tidsvarende og effektive indsats.

I en byttehandel med Falck Danmark A/S fik vi skiftet

den meget gamle stigevogn fra Fredensborg ud med en

autosprøjte, som nu er overgået til vores brandskole.

Mundering

Munderingsudvalget ved Nordsjællands Brandvæsen

har afholdt et antal møder for at komme med et oplæg til

en ny standarduniform til brandvæsenet. Udvalget er

kommet med deres første udkast, og det forventes, at

der fra starten 2013 arbejdes videre med deres forslag.

Derudover er munderingsdepotet rykket over i nye lyse

lokaler, som en del af den store ombygning af Fredensborg

Brandstation.

Hvervekampagne 2012

Nordsjællands Brandvæsen har i 2012 i samarbejde

med beredskabsforbundet gennemført en stor og vellykket

hvervekampagne for at finde nye deltidsbrandfolk. Vi

har haft som mål at finde nye folk til alle fem stationer -

og det er lykkedes langt hen ad vejen.

Beredskabsforbundet har stillet ressourcer til rådighed til

fremstilling af tryksager, produceret en række radiospots

og en hjemmeside, hvilket har medvirket til en vellykket


planlægning af en hvervekampagne for Nordsjællands

Brandvæsen.

Den enkelte station har selv haft ansvar for sin lokale

kampagne. Der har været stor velvilje blandt alle vores

deltidsbrandfolk, for at vi skulle komme i mål med opgaven,

og mange af vores deltidsbrandfolk har selv været

involveret i processen. Det har været flot med den store

opbakning, der har betydet, at vi i dag står med 15 nye

brandfolk.

Dykkerberedskabet

Der er i 2012 blevet uddannet tre nye erhvervsdykkere

og en redningsdykker til Nordsjællands Brandvæsen. I

lighed med tidligere år samarbejdes der med Rudersdal

Hørsholm Brandvæsen om afholdelse af vedligeholdelsesøvelser

for dykkerne med Nordsjællands Brandvæsen

som tovholder. Dykkerberedskabet har haft seks

udkald til redning/drukneulykker.

Farvel til Støttepunktet

Støttepunktet i Fredensborg har i 2012 været kaldt ud til

10 hændelser. De 10 udkald har budt på mange forskelligartede

opgaver, og der har ved flere af opgaverne været

gjort brug af de frivillige.

Af større hændelser kan nævnes flere tidskrævende opgaver

i forbindelse med skadestedsbelysning for politiet.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti har i forbindelse med

ny aftale om redningsberedskabet 2013-2014 besluttet

at nedlægge de Kommunale Støttepunktsberedskaber i

hele landet. Det betyder, at Støttepunkt Fredensborg er

nedlagt ultimo 2012.

Støttepunktet har været en del af Nordsjællands Brandvæsen

i 10 år, og det er med stor beklagelse, at det må

lukke. Støttepunktet har tilført en ekstra dimension til

vores brandvæsen og har haft en vigtig plads i vores og

hele politikredsens beredskab.

De frivillige

I 2012 er tilgået to nye frivillige, og fire er overgået til

deltidsstyrken. I årets løb har der været stor fokus på

indsatsuddannelsen, hvor tolv frivillige har gennemført

Funktionsuddannelsen Indsats i maj. Sammenlagt har

forbruget til uddannelse været på 1857 elevtimer i 2012.

Det har været en stille år, hvis man ser på assistancer.

Vi har været forskånet for de store oversvømmelser,

10

som tidligere har krævet en stor indsats. Årets største

opgave var i september, hvor de frivillige blev kaldt ud til

efterslukning af branden på Mørdrupskolen i Espergærde.

De frivillige har i 2012 været aktivt involveret i arbejdet

omkring Nordsjællands Ungdomsbrandvæsen. Det har

været en stor succes og de frivillige er med igen i 2013.

Udvalgsarbejde

Operativ afdeling er repræsenteret i flere centrale udvalg

på nationalt niveau, som den faglige repræsentant i udvalg

nedsat af Beredskabsstyrelsen, KL og Rigspolitiet.

Udvalget For Operativt Beredskab og Beredskabsplanlægning

(UFOBoB) - et udvalg nedsat af repræsentanter

fra kommuner i alle regioner og Beredskabsstyrelsen.

De kommunale repræsentanter i UFOBoB udvalget varetager

en lang række interesser for kommunerne i sager

om indberetning af udrykninger i ODIN (online dataregistrerings–

og indberetningssystem), alle operative

forhold for hændelser, instrukser, vejledninger mv., risikobaseret

dimensionering, Beredskabsstyrelsen tilsyn

med kommunerne og beredskabsplanlægning generelt.

KOAS udvalget (kommunernes operative anvendelse af

SINE), nedsat under formandskab af KL, med repræsentanter

fra de kommunale redningsberedskaber og Center

for Beredskabskommunikation (tidligere SINE sekretariatet).

Udvalget arbejder med at sikre en ensartet anvendelse

af SINE (sikkerhedsnettet) og tilpasse forholdsordrer

samt sikre implementering af procedure for anvendelse

af SINE i redningsberedskaber og kommuner landet

over.

112-kontaktudvalget, som repræsentant for de kommunale

redningsberedskaber. 112-kontaktudvalget består

udover de kommunale redningsberedskaber også af repræsentanter

fra Rigspolitiet, som varetager politiets to

alarmcentraler i Danmark. 112-kontaktudvalget arbejder

med alarmeringsprocedurer og hvilke 112- alarmmeldinger

der skal anvendes nationalt, hver gang redningsberedskabet

bliver tilkaldt til hændelser.


Forflytning for hjemmeplejen

Antallet af forflytninger for hjemmeplejen i de to kommuner har i 2012 været henholdsvis 112 i Fredensborg og 346 i

Helsingør. Forflytningerne har været fordelt således:

Samlet giver det 458 forflytninger i 2012, og dette er et fald på 100 forflytninger i forhold til 2011. Fredensborg og

Helsingør kommuners hjemmepleje har udtrykt stor tilfredshed med brandvæsenets indsats.

Tyverikørsel for Fredensborg Kommune

Vagtordningen er fordelt på seks personer. Opgaverne har for 2012 været fordelt således:

Samlet har der været 905 hændelser i 2012, som Nordsjællands Brandvæsen har løst med stor tilfredshed for AIAbrugerne.

Særlige indsatser

Måned Jan/Feb/Mar Apr/Maj/Jun Jul/Aug/Sep Okt/Nov/Dec Total 2012

Helsingør 76 67 73 130 346

Fredensborg 55 31 17 9 112

Måned Jan/Feb/Mar Apr/Maj/Jun Jul/Aug/Sep Okt/Nov/Dec Total 2012

Afmeldinger 117 88 43 40 288

AIA-kørsel 141 215 122 139 617

Vi har igen i år været forskånet for de helt store indsatser.

Men året har langt fra været uden udfordringer. I

2012 har der igen været brug for Nordsjællands Brandvæsens

mange kompetencer. Vi kan i 2012 igen se tilbage

på et år, hvor både liv og værdier blev reddet.

Den 24. januar 2012 - Isterødvejen/Damsholtevej,

færdselsuheld

Busulykke på Isterødvejen. En bus med en børnehave

på udflugt var kollideret med en personbil. Bussen er

væltet fire meter ned på Damsholtevej og ligger nu på

siden. Indsatsleder fra Fredensborg blev kaldt til skadestedet,

da Indsatslederen fra Rudersdal Hørsholm

Brandvæsen erfarerede, at ulykken var beliggende i Fredensborg

Kommune. I alt 43 personer var involveret i

ulykken, heraf 12 tilskadekomne både børn og voksne.

På trods af ulykkens størrelse og alvorlighed, slipper alle

børn og voksne, som opholdt sig i bussen, med mindre

skader. Føreren af personbilen, som var årsagen til ulykken,

blev desværre dræbt på stedet.

11

Den 12. februar 2012 - Rosenkildevej, Brand i bageri

Brandvæsenet blev tilkaldt kl. 03.00 søndag, da en beboer

i kvarteret så røg fra Bisgaard Bageri på Rosenkildevej

i Helsingør. En slukningsenhed fra Nordsjællands

Brandvæsen kæmpede med flammerne et stykke tid

inden, at ilden kom under kontrol. Branden forårsagede

store skader på bygningen, hvorfor både bageriet samt

en tilhørende lejlighed måtte gennem en kraftig renovering.

Den 26. juni 2012 - Krydset Stubbedamsvej-

Flynderborgvej, trafikulykke

Tirsdag morgen blev en personbil torpederet fra siden,

da en lastbilchauffør overså et rødt lys og fortsatte ud i

krydset. Brandvæsenet ankom hurtigt til stedet, men personen

i bilen var død på stedet. Ulykken var en blandt

flere alvorlige trafikuheld i 2012.


Den 23. august 2012 - Høje Lønholt, redning af fastklemt

En mand var fastklemt under en havetraktor, der lå i ca.

30 cm vand i en branddam. Forbipasserende havde forsøgt

at få manden fri, men uden held. Det lykkedes dem

dog at holde maskinen fri fra manden, der stadig var ved

bevidsthed, men noget fortumlet. Ved ambulancens ankomst

iværksattes livreddende behandling af manden,

da han havde mistet bevidstheden. M1 fra Fredensborg

ankom og kunne assistere ambulancefolkene med to

nødbehandlere. Det resterende mandskab fik løftet havetraktoren

væk fra manden, og den blev trukket væk

med en kæde. Manden kom til bevidsthed, men var så

alvorligt medtaget, at der blev rekvireret en lægehelikopter,

der fløj ham til Rigshospitalet. Den uheldige mand er

efterfølgende kommet sig oven på ulykken og har haft

lejlighed til at sige tak til de redningsmænd, som hjalp

ham efter ulykken.

Den 5. september 2012 - Vapnagård, bilbrande

Tidligt onsdag morgen klokken ca. 03.00 blev den første

bil antændt. Den udbrændte, men der skete ikke yderlige

skader. Ca. 30 minutter senere blev der meldt om

endnu en bil i brand.

Gymnastiksalen på Mørdrupskolen omspændt af flammer

12

Denne gang bredte branden sig til fem biler, som udbrændte

eller blev stærkt beskadiget. Der var tale om

forsætlig ildspåsættelse, men brandstifteren er endnu

ikke pågrebet. 2012 har desværre igen været et år med

mange påsatte brande.

Den 21. september 2012 - Mørdrupskolen, bygningsbrand

Fredag aften den 21. september omkring klokken 20.30

modtog Nordsjællands Brandvæsen en melding om

brand i en container ved Mørdrupskolen i Espergærde.

Ganske kort tid efter kom en meldingen om, at branden

nu havde bredt sig til taget på skolens gymnastiksal.

Branden bredte sig hurtigt, og i løbet af kort tid var hele

gymnastiksalen opslugt af flammer. Der blev tilkaldt assistance

fra stationen i Tikøb, men branden var så voldsom,

at gymnastiksalen udbrændte. Det lykkes dog at

hindre branden i at brede sig til andre bygninger. Ifølge

politiet var branden på Mørdrupskolen påsat. Nordsjællands

Brandvæsen har efterfølgende været i dialog med

skolerne i Fredensborg og Helsingør kommuner omkring

forebyggende tiltag mod skolebrande.


FOREBYGGENDE AFDELING

Afdelingen i tal

Byggesager

Brandsyn

Netværk og samarbejder

Metropol

Beredskabsplaner

Byggesager

Opgaver 2009 2010 2011 2012

Brandsyn 463 511 546 563

Påbud 329 260 322 302

Forbud 2 2 0 0

To større byggesager har taget rampelyset i 2012, herunder

det nye Søfartsmuseum i Helsingør og Fredensborg

Skole ved Vilhelmsro i Fredensborg. Begge byggeriers

brandsikkerhed er dokumenteret ved hjælp af

brandtekniske analyser og beregninger. Byggerierne er

begge omfattet af beredskabslovens § 36, som foreskriver,

at byggeriet er brandsynspligtigt. Der er derfor stillet

særlige krav til den drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan,

som er udarbejdet for byggeriet.

Ud over de store byggesager er forebyggende afdeling i

daglig dialog med bygningsmyndighederne i Helsingør

og Fredensborg kommuner om brandsikkerhed i forbindelse

med ny- og ombygninger.

Brandsyn

Der er foretaget 563 dialogbaserede brandsyn og givet

302 påbud og nul forbud. I forhold til 2011, hvor der var

546 brandsyn, 322 påbud og nul forbud er der tale om et

fald på 20 i antallet af påbud og endnu et år uden forbud.

Der er efter brandvæsenets opfattelse tale om en

meget positiv udvikling i forhold til brandsikkerheden i de

to kommuner.

Netværk og samarbejder

Nordsjællands Brandvæsen har i 2012 udvidet sit netværk

på det forebyggende område, hvilket har resulteret

13

i deltagelse i flere temadage om f.eks. ”Den trygge kommune”

og ”Temadag om brandkampagner”.

Forebyggende afdeling har sammen med Københavns

Brandvæsen, Gladsaxe Brandvæsen og Gentofte

Brandvæsen modtaget støtte fra Trygfonden på 500.000

kr. til indkøb og opbygning af en forebyggelsestrailer.

Der vil i 2013 blive sammensat en arbejdsgruppe, der

designer og planlægger opbygningen af traileren. Opbygningen

vil blive foretaget på Københavns Brandvæsens

værksted.

Forebyggende afdeling deltager også aktivt i styregruppen

i FKB-regi (Foreningen af Kommunale Beredskabschefer)

med udvikling og idriftsættelse af et nyt digitalt

brandsynsprogram kaldet FRIDA, der optimerer den administrative

sagsgang ved brandsyn og giver mulighed

for bedre kommunikation og samarbejde med de driftsansvarlige

på de steder, hvor der foretages brandsyn.


Metropol

I det forgangne år har Nordsjællands Brandvæsen arbejdet

tæt sammen med Professionshøjskolen Metropol om

uddannelsen af studerende fra Katastrofe– og Risikomanageruddannelsen.

Fire studerende har således afviklet

studieophold af 2 x 7 uger. Nordsjællands Brandvæsen

har i perioden ligeledes stillet en censor til rådighed ved

eksamen i ”Organisation og Ledelse” på Professionshøjskolen.

Beredskabsplaner

I 2012 har Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde

med Helsingør Kommune udarbejdet nye beredskabsplaner

gældende for de enkelte centre. Beredskabsplanerne

fokuserer på hændelser, som det enkelte center

skal kunne håndtere samt på store, ekstraordinære og

tværgående hændelser, som kræver aktivering af det

øverste niveau af Helsingør Kommunes samlede beredskab

Beredskabsplanlægning for Fredensborg Kommune er

ligeledes igangsat og forventes afsluttet primo 2013.

14


BRANDSKOLEN

Afdelingen i tal

Brandhuset

Nye teknologier

Kursusform Kurser 2010 Kurser 2011 Kurser 2012

Førstehjælp 36 40 76

Brandkurser

80 113 89

(Institutioner og virksomheder)

Søfart 19 18 21

Grund og funktionsudd. 3 4 3

I alt 138 175 189

Kursusform Kursister 2010 Kursister 2011 Kursister 2012

Førstehjælp 727 513 842

Brandkurser

1120 1528 729

(Institutioner og virksomheder)

Søfart 152 163 181

Brandmænd 32 51 36

I alt 2.031 2.255 1.788

I 2012 har der været afholdt 174 kurser på Brandskolen,

mens det samlede antal kursusdage inkl. eksterne kurser

er på 280 dage. Kurserne har været fordelt på 158

kursusdage relateret til brand, 69 kursusdage relateret til

førstehjælp og 53 kursusdage relateret til søfart.

Brandhuset

Brandskolens øvelsesobjekter vedligeholdes jævnligt,

men i 2012 fik brandhuset en tiltrængt renovering og

ombygning. Indvendigt blev ydervægge beklædt med

gasbeton samt forstærket med stål i alle hjørner for bedre

at kunne modstå slid og varme. Skillevægge blev fjernet

og erstattet af mobile vægge, der muliggør en hurtig

ændring af indretningen. I stueplan er opsat en indfyringscontainer

der gør det muligt at lave optænding uden

for huset. Det giver instruktørerne bedre arbejdsforhold,

da det mindsker antallet af tunge løft af brandbart materiale.

På husets 1. sal blev der installeret et anlæg til at

skabe overtænding ved brug af brandbare væsker, som

muliggør øvelser i slukningsteknik ved overtænding.

15

Alle døre fra brandrum er blevet forsynet med nødåbningsfunktion,

og huset er blevet udstyret med et nødstop,

der åbner alle døre og slukker for overtændingsanlægget.

Det er planlagt, at der skal installeres et temperaturovervågningssystem

i huset, når der laves øvelser.

Systemet skal sikre et højere sikkerhedsniveau for de

kursister, der er i brandhuset og giver mulighed for at

analysere en øvelse nærmere via data.

Nye teknologier

Der har i Danmark været en voldsom vækst i antallet af

solcelleanlæg, både hos private og hos virksomheder.

Brandvæsener landet over har derfor måttet tilpasse deres

indsats til også at håndtere disse anlæg. Beredskabsstyrelsen

har i december udsendt en vejledning

om håndtering af anlæg monteret på tag eller facader.

Brandskolen har i 2012 indgået en aftale med en solcelleproducent

om levering og opsætning af et solcelleanlæg,

så skolen kan tilbyde undervisning i indsats ved

brand og redning i bygninger med solceller.


ÅRET I BILLEDER

16


ORGANISATION

ADRESSER

Nordsjællands Brandvæsen

Klostermosevej 106 C

3000 Helsingør

Telefon 4928 1717

beredskab@helsingor.dk

www.nsbv.dk

Nordsjællands Brandskole

Gørlundevej 4 B

3140 Ålsgårde

Telefon 4928 2765

beredskab@helsingor.dk

www.nsbs.dk

Station Helsingør

Klostermosevej 106 C

3000 Helsingør

Station Fredensborg

Helsingørsvej 25

3480 Fredensborg

Station Hornbæk

Birkehavevej 4

3100 Hornbæk

DEN POLITISKE LEDELSE

Beredskabskommissionen

Borgmester Fredensborg kommune, Thomas Lykke Pedersen (formand)

Borgmester Helsingør Kommune, Johannes Hecht-Nielsen (næstformand)

Vicepolitidirektør Nordsjællands Politi, Finn Borch-Andersen

Byrådsmedlem Helsingør, Gitte Kondrup

Byrådsmedlem Helsingør, Sten Kallenbach

Byrådsmedlem Fredensborg, Thomas Bak

Byrådsmedlem Fredensborg, Hanne Berg

Kredsformand for de frivillige, Søren Simonsen (observatør)

Fællestillidsmand for de deltidsansatte brandfolk, Knud V. Hansen (observatør)

Beredskabschef, Niels Mørup (sekretær for kommissionen)

18

Station Tikøb

Præstegårdsvej 15

3080 Tikøb

Station Espergærde

Bybjergvej 4

3060 Espergærde

Hjælpemiddelcentralen

Helsingørsvej 25

3440 Fredensborg


PERSONALE

Til - og afgang 2012

Tilgang fastansatte:

Steffen A. Haagensen, Afdelingsleder for forebyggende afdeling

og Brandskolen

Jesper Tonny Jensen, Hjælpemiddelcentralen

Simon Viggo Kroghøj Nielsen, Hjælpemiddelcentralen

Flemming Olsen, Hjælpemiddelcentralen

Torben Poulsen, Hjælpemiddelcentralen

Rene Almquist, Hjælpemiddelcentralen

Per Marius Mikkelsen, Hjælpemiddelcentralen

Olav Andersen, Hjælpemiddelcentralen

Niels Jørgen Pedersen, Hjælpemiddelcentralen

Afgang fastansatte:

Per Andersen, Viceberedskabschef

Carsten Pedersen, Beredskabsmester

Helle Hansen, Kontorfuldmægtig

Tilgang deltidsansatte:

Mette Christensen, st. Tikøb

Karsten Mouni, st. Fredensborg

Kasper Clemmesen, st. Helsingør

Benni Frost, st. Helsingør

Magnus Høj, st. Helsingør

David Laursen, st. Espergærde

Kasper Svendsen, st. Espergærde

Ayhan Atasever, st. Espergærde

Jacob Lassen, st. Hornbæk

Mads Bjerre Nielsen, st. Hornbæk

Jesper Bonne, st. Hornbæk

Claus Gordon, st. Hornbæk

Kim Bergsaker, st. Hornbæk

Kristian Lisemose, st. Fredensborg

Peter Henricson, st. Fredensborg

Anders Davis Jeppesen, st. Fredensborg

Daniel Bygballe, st. Helsingør

Sonny Verting, st. Helsingør

Martin Schmidt Hansen, st. Helsingør

Lasse Sten Diemer, st. Helsingør

Christian Christensen, st. Helsingør

Imad Seoud, st. Helsingør

Afgang deltidsansatte:

Per Harder, st. Espergærde

Marcel Rivas, st. Fredensborg

Michael Lorentzen, st. Helsingør

19

Morten Scheller, st. Helsingør

Imad Seoud, st. Helsingør

Magnus Høj, st. Helsingør

Hans Perthou, st. Helsingør

Carsten Pedersen, st. Helsingør

Jannik Havegaard Larsen, st. Helsingør

Thomas Grauert, st. Fredensborg

Karsten Mouni, st. Fredensborg

David Lauersen, st. Espergærde

Tilgang frivillige:

Younis Khaledovich

Kasper Bertil Frederiksen

Afgang frivillige:

Anders Christensen (overgået til deltidsbrandmand)

Benni Frost (overgået til deltidsbrandmand)

Kasper Clemmesen (overgået til deltidsbrandmand)

Martin Hansen (overgået til deltidsbrandmand)

Hæderstegn:

Henrik Dippel, 25 år (brandmand)

Lars Bernhard Kirchhoff, 25 år (frivillig)

Anciennitetstegn:

Jannik Havegaard Larsen, 10 år (frivillig)

Christian Hammer, 10 år (frivillig)

Michael Højstrøm, 20 år (brandmand)

Søren Simonsen, 20 år (frivillig)

Udnævnelser:

Beredskabsmester Jakob Bøgelund, st. Fredensborg

Beredskabsmester Kenneth Rasmussen, st. Helsingør

Viceberedskabsmester Jannick Rust Jørgensen, st. Fredensborg

Særlige uddannelser:

Maiken Samsøe-Jensen, Administration

Preben Hesselberg, Overgangsuddannelse i indsatsledelse

Jannick Rust Jørgensen, Holdlederuddannelsen

Jens Peder Jensen, Holdlederuddannelsen

Benni Frost, Erhvervsdykker

Kasper Clemmesen, Erhvervsdykker

Flemming Olsen, Erhvervsdykker

Thomas Nørgaard, Redningsdykker

+ den samlede indsatsledergruppe har gennemført en række

øvelser med fokus på sektortværfagligt samarbejde, med

politi og sundhedsberedskab.


Nordsjællands Brandvæsen

Klostermosevej 106 C

3000 Helsingør

Telefon 4928 1717

beredskab@helsingor.dk

For mere information om Nordsjællands Brandvæsen: www.nsbv.dk

20

More magazines by this user
Similar magazines