temanummer om sammenslutningen mellem falck og zonen 1963

zone.redningskorpset.dk

temanummer om sammenslutningen mellem falck og zonen 1963

Værdifastsættelsen af ZR

ud fra forskellige kriterier, men ofte var

det hidtidige indtjening.

Metodevalg og fremgangsmåde for den

indikative værdiberegning

De alment anvendte metoder for nutidige

værdiansættelser omfatter overordnet

to kategorier, de mere økonomisk

teoretisk baserede og de mere pragmatiske.

Sidstnævnte - som er den,

jeg har anvendt - benævnes også de

relative, fordi modellerne omfatter en

værdiansættelse, der relaterer sig til

nøgletal for sammenlignelige virksomheder.

Da der dengang kun var Falck og

ZR, som var sammenlignelige virksomheder

i DK, er ZR nøgletal for analyseperioden

1958 – 1962 sammenholdt

med Falck for regnskabsåret 1961.

Analysen udviser, at ZR i analyseperioden

har haft en pæn udvikling, såvel i

omsætning - som er steget med 90%

- som i primær resultat (EBIT), dvs.

resultat før renter - der er steget med

600%. Da jeg kun har Falck regnskabet

for 1961, er det ikke muligt at bedømme

omsætningsudvikling og -retning for

Falck, men ZR nøgletallene vedrørende

indtjening for 1961 er bedre end Falcks

tilsvarende. Det skal dog bemærkes, at

det synes som om, at såvel Falck - der

omsætningsmæssigt var ca. 3 gange

større end ZR - som ZR har problemer

med omkostningsstyringen, således

at overskudgraden - dvs. overskud før

finansiering i procent af omsætningen

- ligger på et relativt lavere niveau end

andre virksomheder.

Ved værdi- og nøgletalsberegninger

anvendes primært resultat før renter

(og skat), således at virksomheder

er sammenlignelignelige uden hensyn

20 I TEMANUMMER

til, om de finansieres med egen- eller

fremmedkapital.

Såfremt jeg skulle udarbejde en seriøs

værdiansættelse for ZR pr. salgstidspunktet

1. januar 1963 baseret på en

nutidig værdiansættelsesmetode ville

det være nødvendigt at fremskaffe

nogle sammenlignelige almene nøgletal

om indtjeningsniveau, anvendte

multipler etc. hvilket- selv med tilgang

til Danmarks Statistik – ville være et

omfattende arbejde. Jeg har derfor

valgt at tage udgangspunkt i den faktiske

salgsværdi og på denne beregne to

multipler hhv. EBIT- multiplen (EV/EBIT)

og Omsætnings-multiplen (EV/Omsætning),

der begge hører til de nutidige

værdiansættelsesmetoder indenfor kategorien

relative metoder. EV står for

Enterprise Value, som er egenkapital +

forrentet fremmedkapital. De således

beregnede nøgletals størrelse vurderer

jeg herefter med aktuelt niveau.

Salgssum for aktierne sammenlignet

med værdiberegning - konklusion

Som oplyst i kapitel 3.3.13 side 62 i

bogen om ZR findes der tilsyneladende

ikke en konkret opgørelse af salgsprisen

for aktierne, der umiddelbart kan

sammenlignes med bestemmelserne

om opgørelsesmetode i kontrakten §

5 (slutsedlen) dateret 4.12.1962. Der

er notater med uspecificerede forskellige

slutbeløb, og det anføres, at den

endelige pris for aktierne var kr. 10.8

mio. svarende til kurs 1600. Imidlertid

er dette ikke helt korrekt, idet der

ikke er taget hensyn til, at salgsprisen

efterfølgende den 12. december 1963

er reguleret i overensstemmelse med

§ 5 i kontrakten med fradrag af kapita-

Med en pris på næsten

kr. 11 mio. var der tale

om en af Danmarkshistoriens

største

virksomhedshandler til

dato. Nyheden herom

nåede hele landet

rundt, selv til Thisted,

som ikke havde haft

Zone-station. Udklip

fra Thisted Amts Avis

7. december 1962.

liseret pensionsforpligtelse overfor ZR

funktionærer, således at den endelige

salgssum for aktierne udgør kr. 10.395

mio. svarende til kurs 1540.

Falck overtager således ZR for kr.

10.395 mio. med tillæg af forrentet

gæld på kr. 5.237 mio. eller i alt en

virksomhedsværdi (Enterprise Value)

på kr. 16.613 mio. Dette modsvarer en

EBIT multipel på ca. 16 og en omsætnings

multipel på ca. 1. Falck betaler

således en pris for aktierne, der

modsvarer knap 1 års omsætning eller

respektive 16 gange den primære indtjening.

Den merpris (Goodwill) – i forhold

til egenkapitalen i årsregnskabet

for 1962 tillagt aktivernes vurderede

merpris - som Falck betalte, andrager

kr. 3,5 mio. svarende til et tillæg på ca.

65% til egenkapitalen 31.12.1962.

Begge multipler er vurderet med nutidens

målestok i den høje ende af

skalaen, og det må – alt andet lige –

konkluderes, at ZR aktionærerne - og

vurderet med ”1963 briller”- har fået

en god betaling for deres aktier. Denne

opfattelse bekræftes i øvrigt af et notat

om skattemæssige forhold udarbejdet

i 1963 af ZR’s revisor, hvoraf det

om ZR’s goodwill fremgår: ”Normalt

ansættes goodwill beløbet pga. de indtjente

overskud, og da disse i ZR vitterligt

har været noget minimale, er GW

ikke noget man behøver at bekymre sig

om”.

Når Falck har været indstillet på at

betale en overpris, kan det formentlig

forklares med, at Falck dels har ønsket

at få eneherredømmet på markedet

kombineret med en forventning om en

synergieffekt. Af et mødereferat fra

slutningen af 1963 fremgår i øvrigt at

sammenlægningen er forløbet fint, og

der kan allerede spores en forbedring

i såvel indtjening som omkostningsreduktioner.

Set i nutidens perspektiv må den foran

postulerede intention for Falck vurderes

at have været bæredygtig.

03.11.2012

Per Værndal

zone-nyt

More magazines by this user
Similar magazines