Asset Allocation - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Asset Allocation - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København 2. og 3. december 2009

S e m i n a r 1. december 2009

• Makroøkonomisk udvikling og tendenser – hvordan

påvirker ny regulering de langsigtede vækstudsigter?

• Hvordan vil den seneste tid med uro på markederne

påvirke Asset Allocation strategier?

• Hør talere fra ind- og udland om, hvordan vi bedst

allokerer os til den tid, der kommer?

• Få indsigt i de forskellige aktivklasser – udvikling og cyklus

• Hvordan kan Risk Managment forbedres?

• Hvorfor spiller psykologi så stor en rolle i Asset Allocation?

S E M I N A R :

De nye beskatningsregler og konsekvenserne

www.ibceuroforum.dk

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/asset

Hør Talere fra:

Nordea Markets

LD Invest

Secure Capital

ATP

Jyske Bank

Saxo Bank

Pictet Funds AG

Dansk Formue- &

Investeringspleje

Swiss Finance Institute,

University of Zürich

Deloitte

SPAR

kr. 2.000,ved

tilmelding senest 16. oktober

De strategisk kloge træk i

Asset Allocation

COIN

Fondsmæglerselskab


T a l e r l i S T e :

Chief Analyst

Anders Matzen

Economic Research,

Nordea Markets

Cheføkonom

Arvid Stentoft Jakobsen

LD Invest

Investeringsdirektør

Henrik Sparup

Secure Capital

Økonomisk rådgiver

Henrik Henriksen

tidligere Head of Asset Allocation

Straumur Investment Bank

Portfolio Manager, BETA,

Ulrik Dan Weuder

ATP

Råvareanalytiker

Kirsti Ring Jensen

Jyske Bank A/S

u n d e r v i S e r e p å S e m i n a r e T :

Director Tove Winther Jensen, Deloitte A/S

Partner Erik Banner-Voigt, Deloitte A/S

Chief Equity Strategist

Christian Tegllund Blaabjerg

Saxo Bank A/S

Senior Product Specialist

Denis Schmidli

Pictet Funds AG

m å l g r u p p e f o r K o n f e r e n c e n

Investeringschef

Johnny Madsen

Dansk Formue- &

Investeringspleje A/S

Dr. Mihnea Constantinescu

Swiss Finance Institute,

University of Zürich

o r d S T y r e r :

Partner

Peter Rixen

COIN Fondsmæglerselskab A/S

Heads of Asset Management, Asset Managere, Investeringschefer, Chefanalytikere,

Porteføljemanagere, Head of Risk Management, Økonomidirektører, Adm. direktører, Risk Managere,

Produktudviklere, Tradere, Matematiske direktører, Salgschefer, Systemudviklere

HoS: Investeringsbanker, Pensionsselskaber, Investeringsselskaber, Fondsmæglerselskaber,

Ventureselskaber, Fonde og i følgende afdelinger: Asset Management, Markets, Private Banking


S T r a T e g i e r o g m e T o d e r T i l d e n

o p T i m a l e a K T i v a l l o K e r i n g

I året, der gik, er der vendt op og ned på mange forhold på de finansielle

markeder, som har haft konsekvenser for måden, hvorpå der opnås den mest

optimale portefølje.

For andet år i træk byder IBC Euroforum velkommen til konferencen Asset

Allocation, hvor der blandt andet bliver diskueteret, hvordan risikostyring håndteres

bedre i fremtiden. På konferencen vil du høre talere fra både ind- og udland

med de seneste udsigter og aktuelle metoder og strategier.

Konferencens fokusområder er:

• Makroøkonomiens udvikling og konsekvenser for Asset Allocation

• Forskellige infrastruktur investeringstyper

• Råvarer som aktivklasse

• Udsigterne på Emerging Markets

• Risikospredning

• Behavioural Finance

Der vil desuden blive lagt op til debat under konferencens indlæg.

Konferencen ruster dig derfor til at gå år 2010 i møde med en større indsigt i,

hvordan du kan styre din aktivallokering, og hvilke muligheder der venter.

I forbindelse med konferencen afholdes et pre-konference seminar om de nye

beskatningsregler og deres konsekvenser for erhvervsinvesteringer.

Jeg ser frem at byde dig velkommen på konferencen.

Med venlig hilsen

Margit Frøjk Lind

Projektleder

IBC Euroforum


T i r S d a g d e n 1 . d e c e m B e r 2 0 0 9

F ø r - k o n F e r e n c e s e m i n a r

Nye beskatningsregler

Da der i forbindelse med erhvervsinvesteringer er kommet nye beskatningsregler, vil du på dette

seminar få mulighed for at blive sat grundigt ind i de nye regler, og hvilke konsekvenser det får.

Fokusområderne er:

• Ændringerne i hovedlinjer – herunder fordele, der ikke længere er gældende

• Hvilke konsekvenser har de nye beskatningsregler for asset allocation?

• Hvilke muligheder og faldgruber medfører de nye skatteregler?

Seminaret er en kombination af oplæg fra Deloitte og debat mellem deltagere og undervisere.

Program for seminaret:

08.30 udlevering af navneskilte og deltagermateriale

morgenkaffe/te

09.00 Seminaret starter

12.00 frokost

13.00 Seminaret slutter

(Der indlægges pauser undervejs)

Undervisere på seminaret:

director Tove Winther Jensen, Deloitte A/S

Tove er skattedirector hos Deloitte. Tove har mange års rådgivererfaring inden for beskatning

af kapitalgevinster, PAL-skat og generel selskabsskat, og hun har specialiseret sig inden for

beskatning af institutionelle investorer. Tove har både erfaring fra rådgiverbranchen og som

skattechef i den finansielle branche.

partner erik Banner-voigt, Deloitte A/S

Erik er skattepartner hos Deloitte, hvor han særligt rådgiver om aktieavancer og kursgevinster

og generel selskabsskat. Erik har endvidere betydelig erfaring med betjening

af finansielle virksomheder og kapitalfonde, er ekstern lektor ved CBS og medforfatter til

bøgerne Aktieavancebeskatning og Aktieløn.


dag 1

o n S d a g d e n 2 . d e c e m B e r 2 0 0 9

A s s e t

A l l o c A t i o n

08.30 udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Morgenkaffe/te

09.00 åbning af konferencen

Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum

09.05 introduktion ved ordstyreren

Partner Peter Rixen, COIN Fondsmæglerselskab A/S

udviklingen i markederne – tendenser og konsekvenser

09.10 den økonomiske udvikling og konsekvenser

• Er finanskrisen overstået, og kan markederne klare sig uden støtte fra stater og

centralbanker?

• Langt sejt træk for verdensøkonomien eller robust opsving?

• En ny dagsorden for de finansielle markeder – hvordan påvirker ny regulering de

langsigtede vækstudsigter?

Chief Analyst Anders Matzen, Economic Research, Nordea Markets

10.00 pause med kaffe/te

10.15 inflation vs. deflation

• Hvordan vil det se ud i fremtiden / Hvad kommer der til at ske?

• Hvilken betydning vil inflation / deflation få?

• Hvordan klarer forskellige aktivklasser sig under stigende inflation / deflation?

• Hvilke forventninger har man til, hvordan inflation og deflation vil udvikle sig de

kommende år?

Taler annonceres senere

11.05 pause med kaffe/te

11.20 verdens aktiemarkeder – hvor er de på vej hen?

Præsentationen og analysen vil fokusere på S&P 500, og makrogennemgangen vil

koncentrere sig om amerikansk konjunktur.

• Hvordan har krisen påvirket aktiemarkederne?

• Aktuelle tendenser på aktiemarkederne

• Hvor er aktiemarkederne på vej hen: makrobaggrund og strategisk asset allocation

• Taktiske overvejelser

Cheføkonom Arvid Stentoft Jakobsen, LD Invest


dag 1

12.10 frokost

asset allocation – attraktive aktivklasser

13.10 Tankerne bag asset allocation anno 2009

Aktuel status på krisens konsekvenser og betydning for asset allocation anno

december 2009.

• Hvordan har krisen påvirket asset allocation?

• Hvordan har krisen ændret synet på asset allocation – hvordan forholder man sig

i dag til asset allocation?

• Hvordan ser man en mulig udvikling fra i dag og fremover?

• Hvordan håndteres budgetunderskuddet og de lemplige pengepunge?

• Hvordan har asset allocation udviklet sig før, under og efter krisen?

• På hvilke områder er der sket den største forandring?

Investeringsdirektør Henrik Sparup, Secure Capital

13.45 Kort pause

o n S d a g d e n 2 . d e c e m B e r 2 0 0 9

A s s e t

A l l o c A t i o n

13.55 Traditionel asset allocation

• De primære udfordringer for traditionel asset allocation – hvad har ændret sig?

• Er den traditionelle asset allocation model død?

• Hvordan bør modellen se ud i dag og i fremtiden?

• Hvordan allokerer vi os bedst til den tid, der kommer?

Økonomisk rådgiver Henrik Henriksen,

Tidligere Head of Asset Allocation, Straumur Investment Bank

14.30 pause med kaffe/te

14.45 indsigt i forskellige infrastruktur investeringstyper – herunder opp

• Hvad er kendetegnende ved Infrastruktur investeringer, og hvilke typer er der?

• Hvorledes er infrastruktur investeringer anderledes end andre aktivklasser, og

hvordan kan man håndtere denne type investeringer?

• Hvad er fremtidsudsigterne for investeringer i livsvigtige infrastrukturprojekter som

energi, vand transport osv.?

• Fordele og ulemper ved OPP investeringer?

Portfolio Manager, BETA, Ulrik Dan Weuder, ATP


dag 1 o n S d a g d e n 2 . d e c e m B e r 2 0 0 9

A s s e t

A l l o c A t i o n

15.30 pause med kaffe/te

15.45 investering i råvarer

• Hvor attraktivt er investering i råvarer pt.? og hvilke råvarer?

• Er interessen for investeringer i råvarer død allerede inden den kom i gang?

• Hvordan ser fremtiden ud for investering i råvarer?

Råvareanalytiker Kirsti Ring Jensen, Jyske Bank A/S

16.25 opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.30 Konferencens første dag slutter

Andre spændende arrangementer:

Kapitalfremskaffelse

konference den 17. november 2009 i københavn

Værdipapirhandel – clearing, settlement & custody

konference den 2. og 3. december 2009 i københavn

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor

kursus den 30. november 2009 samt den 26. januar 2010 i københavn

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende

konferencen besvares af projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum,

telefon 41 95 14 17, e-mail margit.frojklind@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk


dag 2

T o r S d a g d e n 3 . d e c e m B e r 2 0 0 9

A s s e t

A l l o c A t i o n

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 ordstyreren introducerer dagens indlæg

attraktive aktivklasser

09.05 Hvilke udsigter er der på emerging markets området?

• Hvilke tendenser ser vi inden for Emerging Markets?

• Hvilke markeder vinder frem i fremtiden?

• Vil det være interessant at investere i disse markeder fremover?

Chief Equity Strategist Christian Tegllund Blaabjerg, Saxo Bank A/S

10.00 pause med kaffe/te

10.15 The alternative asset classes

• Conventional Asset Allcations miss thematic long-term investment opportunities

• What about mega trends such as

- Water – a vital yet scarce resource

- Clean Technology – participate in the Global energy transition

- Timber – the renaissance of a neglected resource

- Agriculture – a sensible topic requires careful investment decisions

- Approach for investments via stock quoted companies

Senior Product Specialist Denis Schmidli, Pictet Funds AG

11.10 pause med kaffe/te

risk management

Til denne emneblok om Risk Management opfordrer vi dig som deltager til at skrive

eventuelle udfordringer og spørgsmål ned, som du ønsker debatteret. Disse spørgsmål

vil blive indsamlet, og emnerne vil blive brugt til debat og diskussion i forbindelse med

indlægget.

11.25 risikospredning trænger til en revurdering – hvordan kunne det gå så galt?

• Risikospredning set i lyset af krisen – Hvordan har opfattelsen af risikospredning ændret

sig under og efter krisen?

• Mange kunder har lidt store tab – hvordan kunne det gå så galt?

• Kunne vi have undgået dette og hvordan?

• Beskyttelse af kunder

• Er der tale om en manglende ændring i opfattelsen af risikospredning?


dag 2

12.15 frokost

T o r S d a g d e n 3 . d e c e m B e r 2 0 0 9

A s s e t

A l l o c A t i o n

• Hvor meget skal man risikosprede sine investeringer?

• Der har været mangel på risikostyring og risikospredning – Hvorfor har mange fejlet i

sammensætningen af en diversificeret portefølje?

• Mange aktivklasser har reageret synkront, hvilke overvejelser har det medført sig i

diversifikationen i porteføljen?

• Hvordan sikres risikospredning fremover?

• Hvordan implementeres og overvåges risikostyring i en krisetid?

• Tvunget til at være mere forsigtige – hvordan påvirker det opbygning og tilpasning af

nutidens investeringsstrategi?

• Hvilke forudsætninger er påkrævet for en dynamisk investeringsstrategi?

• Hvilke parametere bruger man idag på risikostyring?

• Hvilke investeringertyper kan man satse på igen?

• Risikovilligheden vender den tilbage?

• Risikobudgettering

• Tid til debat og diskussion

Partner Peter Rixen, COIN Fondsmæglerselskab A/S

Investeringschef Johnny Madsen, Dansk Formue- & Investeringspleje A/S

13.15 risikospredning trænger til en revurdering – hvordan kunne det gå så galt? (fortsat)

14.35 pause med kaffe/te

psykologien i investering

14.50 psychology and the crisis – does psychology control the markets?

• Regarding the financial crisis, what have happened on the psychological level?

– Why has psychology become something you have to be aware of when we talk about

asset allocation?

• How does psychology play a role in what happened on the financial markets?

• How much can investors get affected by psychological biases?

• Psychological biases particularly relevant in market downturns

• Investors’ reactions today vs. other periods of market turbulence: possible differences

and similarities

Dr. Mihnea Constantinescu, Swiss Finance Institute, University of Zürich

15.50 opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.00 Konferencen slutter


10

iBc euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer

og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt

til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der

udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

N å d i N m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over

for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s

konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor

du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab

til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages

dialog med relevante beslutningstagere inden for

netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45

eller spex@ibceuroforum.dk


p r a K T i S K e o p l y S n i n g e r

afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Asset Allocation” afholdes den 2. og 3. december 2009. Pre-konference seminaret ”Nye

beskatningsregler” afholdes den 1. december 2009. Begge arrangementer foregår på Radisson SAS

Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’

(under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden

er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som

kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen

stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for

parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris Alle priser er ekskl. moms.

Vælg alternativ Tilmelding senest

16. oktober

Konference &

seminar

Spar Tilmelding senest

13. november

Spar Tilmelding efter

13. november

14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Seminar 3.995,- 1.000,- 4.495,- 500,- 4.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere.

Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk

eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på

10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling

senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at

overdrage deltagelsen til en kollega.

er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

11


iBc euroforum apS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

TilmeldiNg Til iBC euroforum KoNfereNCeN

ASSet AllocAtion

København • Konference den 2. og 3. december 2009

Seminar den 1. december 2009

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Sæt

X

S å d a n K a n d u T i l m e l d e d i g : venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Vælg alternativ Tilmelding senest Spar Tilmelding senest Spar

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding efter

16. oktober

13. november

13. november

Konference & seminar 14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Seminar 3.995,- 1.000,- 4.495,- 500,- 4.995,-

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/asset ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

27003

More magazines by this user
Similar magazines