Alderslyst Y's Men's Club

y.men.fregerslev.dk

Alderslyst Y's Men's Club

Alderslyst Y’s Men´s Nyt MAF Danmark har siden 2009 "solgt" dunke med flybrændstof for at gøre det tydeligt, hvad MAF har behov for. Hvis man "køber" et jerrycan-gavekort af MAF, så er beløbet øremærket til køb af flybrændstof til MAF’s internationale flyoperationer i 30 ulande. Helt aktuelt flyver MAF nødhjælp i pendulfart med 6 fly fra Wilson Airport i Nairobi til flygtningelejrene i Dadaab, Lodwar, Garissa, Wajir og Korr på Afrikas Horn. Se artiklen side 11 Nr. 1. Januar 2012. 16. Årgang.


Redaktionen: Redaktion: Alderslyst Y’s Men´s Nyt er et klubblad for Alderslyst Y’s Men´s Club. Hovedformålet er, at informere klubmedlemmerne om klubbens aktiviteter og Y’s Men´s bevægelsens virke i Alderslyst. Redaktionen består af: Hans Per Fregerslev Jørgen Brill (redaktør) Ejler e-mail: Nørhede per@fregerslev.dk (forsendelse) Mogens Verner Kudsk Holm (korrektur) (korrektur) Mogens Holm (korrektur) Vagn Lihn Kristensen Verner Jørgen Lynge Kudsk (planlægning) (korrektur) Jørgen Ole Rømer Bech Lynge (planlægning) Ejler Per Fregerslev Nørhede (forsendelse) (redaktør) Ole e-mail: Rømer per@fregerslev.dk Alderslyst Y’s Men´s Nyt udsendes hvert kvartal. Stof til til næste nummer bedes afleveret afleveret til redaktionen senest: 20. - 02. -2012 Næste nr. udkommer: 19. - 03. -2012 Redaktionen forbeholder tager forbehold sig ret mod til at at afkorte forkorte eller og evt. udsætte udsætte artikler. artikler. Foto: Søren Nedergaard Nedergaard m.fl. m. fl. Oplag: Oplag: Trykt Trykt i 68 68 eksemplarer. Præsidentens hjørne: v/ Malthe Knudsen Første halvdel af klubåret 2010/11 er ved at være brugt, forhåbentlig har de fleste oplevet aktiviteterne i klubben på en god måde, selv om måske ikke alle har følt, at det tidligere programudvalg har opfyldt deres ønsker om aktiviteternes Side 2 indhold, håber jeg dog, at man har haft nogle positive oplevelser ind imellem, så timerne i fællesskabet i Y’s Men ikke har været nytteløse. I det halve år, der snart er gået, har der været mange ting at tage stilling til, ikke mindst for præsidiet og de medlemmer af klubben som er involveret i ekspropriationen af vore to ejendomme. I skrivende stund er der ikke noget nyt omkring sagen, men vi håber på en snarlig afslutning, så vi kan komme videre, ikke mindst er spørgsmålet jo, hvor stor en erstatning vil vi blive tilkendt, så vi ud fra det kan se, hvad vi økonomisk kan klare et nyt sted. Klubårets begyndelse fik jo ikke helt den start vi kunne ønske os, inden vi kom rigtig i gang, havde vi den sorg at miste to af vore trofaste medlemmer, vi mindes dem med taknemlighed for den tid vi havde sammen med dem i klubben, og for det fællesskab de gav os. For tiden har vi et gæstemedlem i klubben, og forhåbentlig får vi snart mulighed for at chartre ham som nyt medlem, og mon ikke vi kan se frem til endnu et par medlemmer i det kommende år. (Fortsættes på side 3)


(Fortsat fra side 2) Forhåbentlig vil en del også tage I oktober måned var klubben vært for et regionledelsesmøde, en oplevelse for de klubmedlemmer som havde meldt sig som værtsfamilie for medlemmerne af regionsledelsen. Programudvalget havde arrangeret en festlig fredag aften, med spisning og hyggeligt samvær med regionsledelsens medlemmer og ægtefæller, samt værtsfamilierne. Lørdag morgen en kort andagt i Alderslyst Kirke, og afsluttende arrangement med frokost for regionsledelsen. Inge Braüner og Tove Jørgensen havde sørget for arrangementer både fredag eftermiddag og lørdag formiddag for ledelsens ægtefæller, så også disse fik en god oplevelse under deres ophold. En stor tak til alle i klubben der var involveret i dette arrangement. Det kommende år vil byde på store og nye udfordringer, først og fremmest med etablering af en nye genbrugsforretning, hvor jeg håber alle klubbens medlemmer, i den udstrækning de magter det, vil være med til at skabe et nyt og spændende sted. Så ser vi frem til besøg af vore norske venner fra Olav Kyrre i Bergen, et samvær der altid giver nogle gode oplevelser. Side 3 imod indbydelsen til verdenskonventet i Norge, nærmere betegnet i Stavanger i perioden fra 2. til 5. august 2012. Nye udfordringer og oplevelser vil der således blive flere af i det kommende år. Når dette blad udkommer, er årets sidste arrangement under afvikling, nemlig årets adventsfest, og en travl tid står for døren i de enkelte hjem, med forberedelse til den kommende jul med forhåbentlig mange gode oplevelse i samvær med familie og venner. Som præsident for klubben sender jeg hermed alle en tak for gode oplevelser sammen med jer i året der nu snart rinder ud, og ser frem til fortsat gode oplevelser og hyggelige timer i det kommende år 2012. Da vågne de mildt i morgengry og tæller mer’ ej timer, da hører vi julesang på ny, som sig med hjertet rimer, da klinger det sødt i højen sky, når juleklokken kimer. Glædelig Jul og godt Nytår.


Gæst i klubben V/ Kurt Paulsen Paul Erik Bech Paulsen Født i Truust 11 marts 1945. Ungdomsårene er tilbragt ved landbruget, soldat ved de fredsbevarende styrker, med udstationering med base på Cypern. Senere uddannelse som smed, men har i flere år arbejdet med VVS i Resenbro. Er gift med Elna Ringgaard, og de har 3 børn. Vi ønsker dig velkommen i klubben, og håber du må føle dig vel til rette i vores klub. Et par nytårstanker. V/ Henning Mortensen Dagligt læser og hører vi i medierne om den vestlige verdens økonomiske problemer. Især underskuddet på det offentlige budget er til debat. Politikerne rundt omkring i verden forsøger at komme med forslag for at få balance i statsfinanserne. Også i Alderslyst Y´s Mens Klub har der været store ting, der skulle tages stilling til: Begge vore 2 velfungerende genbrugsbutikker lukker. Borgergade er eksproprieret af kommunen, og butikken er ophørt. Lillehøjvej er eksproprieret og op- hører i løbet af få måneder. Erstatningen fra begge ejendomme kender vi nu. Med disse penge i hånden har et flertal i klubben besluttet at købe ejendommen ”Farve og Lak” på A C Illumsvej. Uanset om vi har stemt for eller imod, bør alle så vidt muligt - både klubmedlemmer & medarbejdere - stå sammen om at få det optimale ud af det nye projekt. Det er en meget stor opgave at få flyttet fra Lillehøjvej og indrettet en spændende butik i de nye omgivelser, så derfor foreslår jeg, at der i god tid bliver lavet en planlægning og en organisationsplan. For nylig så jeg på regionens hjemmeside, den 4 årige vision og strategiske rammeplan, hvor man også opfordrer klubberne til at lave en flerårig visionsplan. Jeg synes, det er et rigtigt godt forslag. Læs det selv på hjemmesiden. Ud af de 4 hovedmål regionen har formuleret, kan her nævnes nogle delmål: Side 4 Øget presseomtale Tilvalg af nationale aktiviteter Nyhedsbrev til samarbejdspartner Nye medlemmer Lempelser af optagelsesregler Udvikling af aktiviteter Samarbejdsaftaler ændres til partnerskaber Aftaler om flerårige partnerskaber


Jeg synes, at det også for Alderslyst Y`s mens Klub kunne være spændende at få en diskussion og debat om en flerårig vision. Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt klubår. Henning Mortensen Borgergades Genbrugsbutik 13-3 1993 til 31-8-2011 v/ Anders Pedersen Ideen til genbrugsbutikken fremkom på økonomi og aktivitetsudvalgets møde d.21.9.92. Forslagsstilleren havde sikret sig, at lokalerne var tilstede, hvis forslaget blev godkendt af udvalget, præsidiet og klubben. Tanken blev forelagt præsidiet som var positivt overfor genbrugsbutikstanken. I udvalget var der stor enighed om aktiviteten. Klubben godkendte aktiviteten. Efter hektiske møder i udvalget Side 5 om blandt andet arbejdspartnere, vagtordninger, effektområder m.m., og behandling i præsidiet. Baggrunden for drift blev en henvendelse til FDF 2. kreds i Alderslyst, KFUM og K spejderne og Y’s Menette klubben. Alle var meget interesserede og positive. Vi havde en fordelingsplan klar med 50 % til samarbejdspartnerne og 50 % til Alderslyst Y’s Men´s Club af overskuddet. Begrundelsen for samarbejdspartnere var, at vi skulle have fat i leverandører af effekter. Vi skulle have salgsvagter og købere, og vi skulle skabe os et image til butikken. Der blev undersøgt pris på Borgergade 13. 1,5 mil. var prisen. Selv om den kunne presses var det nok for tung en opgave, men den 2. december 1992 blev følgende aftalt vedrørende butikslokale på Borgergade 13 med ”Orla W”: Alderslyst Y’s Men´s klub v/ Er- (Fortsættes på side 6)


(Fortsat fra side 5) land Andersen og Ejner Bojesen, at der skulle betales Kr. 6.000,- inden udgangen af december 1992 i leje for januar 1993. Lejepørgsmålet forelægges Y’s Men´s klubben mandag d. 11 januar. Udvalgets medlemmer var ivrige, og nogle af udvalgets medlemmer ville godt garantere for 1 måneds leje. Hvis det blev nødvendigt, at indgå lejeaftale før vort klubmøde d. 11 januar og Orla W. Jørgensen skulle have besked senest d. 15. januar om klubben godkendte lejemålet. På klubmødet den 11. januar 1993 blev aftalen med Orla Jørgensen godkendt. Der betales 3 måneders indskud Side 6 og lejekontrakten underskrives af Ejner Bojesen, Erland Andersen og Orla Jørgensen. Optimismen var stor, og alt lykkedes. Inventaret blev fremskaffet ved gaver, vagterne blev udfyldt, og varerne fremskaffet, i første omgang med hjælp fra Kjellerup, Bjerringbro og Aarhus Y’s Men´s klubber. Det var en stor hjælp fra disse klubber. Lørdag den 13. februar 1993 var alt parat, og vi fik en flyvende start, med et salg på kr. 2.615. Vi havde lejet butikken, som ligger på Borgergade 13, hovedgaden i Alderslyst bydel, en tidligere damebeklædningsforretning på 150 m2. Pris 6.000 pr. md. + lys og varme i alt ca. kr. 7.800,-pr.md. Vi havde planlagt at have åben hver dag kl. 10- 17. lørdag lukket. Men efter kort tid opfordrede medarbejderne os til også at have åben om lørdagene. Dagene er delt op i 2 vagter med 3 medarbejdere pr. vagt kl. 10- 13,30 og kl. 13,30- 17,00. Det vil sige 6 medarbejdere pr. dag, enkelte havde 2 vagter om ugen, men vi stilede mod 1 vagt om ugen pr. medarbejder. Hvor fik vi medarbejdere fra? Vi kontaktede FDF og spejderforældre og Menetterne samt de pensionister vi kendte. (Fortsættes på side 7)


(Fortsat fra side 6) Enghavehuset med middag og un- Da vi åbnede var vi 38 medarbejdere og reserver. Efter vi fik åbnet om lørdagene har vi været ca. 45. Når en forlod os på grund af sygdom, dødsfald eller alder, og vi manglede en medarbejder var de andre klar til at skaffe en ny til deres hold. Den ældste medarbejder vi har haft var 89 år. I de år, vi har været på Borgergade, har vi været i alt 147, der har kun været 2, vi ikke ønskede i butikken. Varerne kom i store mængder, og vi havde udpaknings- og prissætningsudvalg, for at få ensartede priser. Varerne strakte sig over alt i beklædning til børn og voksne, bøger, køkkenting, nipsting, porcelæn, små møbler og alle el- ting blev afprøvet inden de kom i butikken. Medarbejdernes ” løn” for at arbejde i butikken var i maj måned en sejltur på Hejren med ægtefæller og et aftenarrangement i Side 7 derholdning, som alle var meget glade for. Det første år fra d.13. februar til d.31. marts 1993 havde vi et salg på kr. 40.645, og i de 19 år, vi har været på Borgergade, har vi kunnet uddele 5,7 millioner Kr. Den 20. august 2011 havde vi den sidste åbningsdag hvor vores salg var på kr. 2.813, - næsten det samme som den dag vi åbnede på Borgergade. Med hjælp af medarbejdere, udvalget og klub medlemmer fra Lillehøvej fik vi butikken tømt på 7 dage. Onsdag den 31. august 2011 havde vi reception for alle nuværende og tidligere ”ansatte” til afskedsreception her i butikken fra kl. 14.00-16.00, hvor vi viste en billedserie fra start til slut af butikkens levetid og vi fik taget en god afsked med alle, der har gjort en stor indsats for butikkens trivsel.


Silkeborg-julemærket 2011 er nu i handelen V/ Hans Jørgen Brill Alderslyst Y’s Men’s Club har traditionen tro igen i år udgivet et lokalt julemærke. Det er 29. gang, idet klubben sendte det første julemærke i handelen i 1983. Siden da har salg af mærket givet et samlet overskud på 387.000 kroner til støtte for de nedenfor nævnte gode formål. Årets julemærke er tegnet af Silkeborg-grafikeren, Regnar Nørby, som tegnede mærket i en årrække i mærkets første år indtil 1996. Der er således tale om en genudgivelse. 2011-julemærket har to gennemgående motiver. Det ene er verdens ældste dampskib i drift, Hjejlen, der i juni i år blev 150 år. Det andet er en karakteristisk lokal bygning på Hjejlens rute, nemlig Skovfogedhuset i Nåege ved Remstrup Å. Huset er fra 1700tallet og dermed næsten lige så Side 8 gammelt som Silkeborg Hovedgård. Arket som helhed følger den hidtidige tradition, og salget er startet. Mærket kan således allerede nu købes i byens og egnens kiosker, boghandeler, supermarkeder samt flere andre centrale steder, så Silkeborgs borgere, erhvervsvirksomheder og organisationer kan sætte et lokalt præg på posten i julemåneden. Der er trykt 1.200 nummererede ark med 40 mærker i hvert. Prisen er som i de foregående år kun 30 kr. pr. ark. Overskuddet fra Silkeborgjulemærket går til kirkeligt og humanitært børne- og ungdomsarbejde i Silkeborg, resten af landet samt i den tredje verden. Alderslyst Y’s Men’s Club tilbyder igen i år byens erhvervsvirksomheder at sætte julemærket på et antal af virksomhedens kuverter, hvis det ønskes. Det koster ikke ekstra, det skal blot aftales med Anders Pedersen på telefon 8682 2917. Også til samlere er der et særligt tilbud. Fra tidligere års restoplag, har klubben nemlig kunnet samle et stærkt begrænset antal mapper (Fortsættes på side 9)


(Fortsat fra side 8) med ét nummereret ark af Silkeborg-julemærket fra hvert af årene 1983-2011. Altså en komplet samling af det lokale julemærke Regionsledelsen gæstede Alderslyst Y’s Mens Club V/ Arne Braüner Der holdes normalt 7 ledelsesmøder om året og 4 af disse er henlagt til klubberne, af de resterende holdes normalt 2 på Diakonhøjskolen og 1 i forbindelse med regionskonferencen. Værtsklubberne er regionsledelsens hjemklubber der tilbyder sig som vært. Det at komme rundt i klubberne har et dobbelt sigte, ledelsen kommer rundt i landet og klubberne stifter bekendtskab med ledelsen og deres arbejde. Ved alle ledelsesmøder, der er henlagt til klubberne er ledsagerne med og er således en del af arrangementet. Hvordan arrangementet Side 9 afvikles, her tænkes på den sociale del er klubbernes ansvar, hvorimod selve ledelsesmødet naturligvis er ledelsens ansvar. Udgifterne afholdes i videst mulig omfang af Region Danmark og er således ikke en omkostning der pålægges klubberne. Som sædvanlig ved disse ledelsesmøder blev lørdag morgen indledt med morgen andagt og i dette tilfælde i Alderslyst Kirke med sognepræst Poul Gejl som prædikant. Tak til personalet ved Alderslyst Kirke og tak til klubben for opbakning på alle måder.


Nyt fra World Outlook Udvalget V/ Børge Madsen Vi har haft vores første udvalgsmøder i dette klubår, og besøget fra Olav Kyrre i 2012, står højt på vores prioriteringsliste, vi fandt en weekend, der er 8., 9. og 10. juni, og da jeg kontaktede Vagn Christensen i Bergen, var deres ønske også 8., 9. og 10. juni, og de planlægger at tage en ferietur i det vestlige Sverige på vejen hjem. Så til nogle, glæd jer til gensyn med ”gamle” venner, og til andre, glæd jer til at møde nye venner fra Olav Kyrre, det bliver helt sikkert nogle dejlige dage, når alle medvirker. Vi har i udvalget, mange gode idéer til, hvad der skal foregå, men sidder der en, som syntes, at dette eller hint er den suverænt bedste ide, så fortæl det til en i udvalget, Side 10 for det er måske lige den vi mangler. Men skriv allerede nu i kalenderen 8., 9. og 10. juni 2012: ”Norgesbesøg fra Olav Kyrre”. Klubfællesmøde / sangaften V/ Børge Madsen Præsidenten bød velkommen til en aften med sang og musik, en ekstra velkomst til Karin selvom hun også er en del af klubben. Karin startede med at lære os lidt om vejrtrækningsøvelser (det skal nok gentages nogle gange) herefter sang vi tre sange fra ”Puls” og Karin fortalte om at være organist i Silkeborg Kirke, og leder af tre forskellige kor, fra de små spirer i 4/5 klasse til de unge i 7/8 klasse med 20/30 i hvert kor. Musikken blev genoptaget med at Karin spillede et stykke af Johan Sebastian Bach, ”Jesus bleibet meine Freude”. Karin fortalte også, at hun er født på landet, en gård ved Karup å, ”hun er fra et hjem med klaver”, det var på Luthers Missions Højskole i Hillerød, hun lærte at spille orgel, og herfra hun begyndte at (Fortsættes på side 11)


(Fortsat fra side 10) spille kirkeorgel, der så er blevet en levevej, hun fortalte også at det var dejligt at være organist, når man har kirkelig baggrund og kendt med kirken og dens arbejde. Efter kaffen spillede Karin et stykke, som jeg ikke kan stave til. Vi sang også et par sange med indlagt motion, ”Marken er mejet” og ”Æbler lyser rødt på træets grene”. Jeg ved ikke hvor kønt det lød, men det var sjovt, og en kanon, for børnekor, men den var svær nok. Så var der ”Puls” igen . På et spørgsmål om klokkespillet, fortalte Karin om klokkespillet i Silkeborg kirke, 49 klokker hun som ”klokkenist” også skal ”lege” med. Sangafdelingen sluttede med ”Puls”. Malthe takkede Karin for en dejlig aften. Vi sang ”Nu falmer skoven”, inden Arne afsluttede aftenen. Til slut sang vi ”Nu takker alle Gud” og sluttede aftenen af med ”Gå da frit” - som vi plejer. Tak til alle for en dejlig aften. Side 11 MAF donationer V/ Vagn Borregaard RSD/ISOBRO Tydeliggørelse om indbetalinger til MAF (Mission Aviation Fellowship). I Nyhedsbrevet fra Regionen, udsendt pr. mail fredag den 18/11-2011 indgår artiklen: ”En dunk fyldt med håb!” herunder oplysning om, at betaling kan ske til MAF´s konto. Samarbejdsaftalen mellem Regionen og MAF - for 2011 og 2012 - forudsætter derimod, at Y´s Men betalinger til formålet sker til: Regionens konto - MED SKATTE- FRADRAG: REG 2380 KONTO 8478810971. NB! HUSK AT SKRIVE CPR.NR.!!! (Skattefradrags virkning (ca. 30 %) opnås ved indbetaling af beløb over kr. 500 - max fradrag kr. 14.500). Sådan støtter du dels regionens skattefinansierede projekt - men ikke mindst og vigtigst - at Regionens godkendelse hos SKAT til at få MOMSGODTGØRELSE, opretholdes. Nyt i klubben V/ Verner Kudsk: Vi har fået ny e-mail adresse: v.kudsk@dlgmail.dk


Mandag d. 9. Januar kl.: 18:00 Klubmøde Formandsmøde kl. 20,15 - 21.00 Søndag d. 15. Januar kl. 8.30 International Kirkedag i Brande Kirke, Vi mødes i Enghavehuset Y's Menetteklubben indbyder senere Mandag d. 23. Januar kl. 18.00 Fællesmøde med emnet: "Pigerne skal forkæles" Forklaring følger på dagen. Mandag d. 6. Februar kl.: 18:00 Klubmøde Torsdag 23. Februar Byfællesmøde Silkeborgklubben arrangerer. Indbydelse senere Mandag d. 5. Marts kl.: 18:00 v/World Outlook udvalget Klubmøde - TOF - Valg til præsidiet Mandag d. 19. Marts kl.: 18:00 Klubmøde Niels Skafsgaard Klausen...06. jan. Thea Nørgaard....................06. jan. Betty Feldbak .....................11. jan. Kirsten Balle.......................14. jan. Ernst Madsen......................25. jan. Lauge Feldbak ....................29. jan. Verner Kudsk .....................30. jan. Elin Damgaard....................08. feb. Signe Rømer.......................12. feb. Ejler Nørhede .....................19. feb. Ester Smedegaard...............19. feb. Karin Viller Hansen............20. feb. Poul Erik Damgaard ...........22. feb. Arne Braüner ......................25. feb. Gurli Hansen......................06. mar. Grethe Garne .....................13. mar. Birthe Hansen....................19. mar. Ellen Pedersen ...................25. mar. Jørgen Kristoffersen ..........29. mar.

Similar magazines